Tid - Mediamannen

mediamannen.no

Tid - Mediamannen

Olsvik

MENIGHETSBLAD

NR. 2 - MARS 2005 - 21 ÅRGANG

graven er tom!


Hvem - hva - hvor?

Olsvik menighetskontor

Olsvikåsen 109 (ved kirken)

Tlf: 55 30 81 70

Faks: 55 30 81 79

Postadresse

P.b. 549, OLSVIK - 5884 Bergen

Kontonr: 9521.05.13699

Kontortid:

Alle dager: Kl. 10.00 til 14.00

Ring og avtal tid om kontortiden ikke

passer.

Kontonummer: 9521.05.13699

2

Daglig leder

Margith Johnsen

Jobb: 55308170

Hjem: 55269903

margith.johnsen@bkf.no

Fung. sokneprest

Ketil Nødvedt

Jobb: 55308172

Hjem: 55124355

ketil.nodtvtedt@bkf.no

Kapellan

Øyvind Rise

Jobb: 55308173

Hjem: 55934325

oyvind.rise@bkf.no

Kateket

Sven-Ove Lund

Jobb: 55308171

Hjem: 55941541

sven-ove.lund@bkf.no

Kantor:

Rune J. Klevberg

Jobb: 55308175

Hjem: 55933923

rune.johnsen@bkf.no

Kirketjener

Bjarte Husa

Jobb: 55308174

Hjem: 55267353

bjarte.husa@bkf.no

OLSVIK MENIGHETSBLAD

Korsord

”Where you there when thy crucified

my Lord?” Mange kjenner denne

sangen, en negro spiritual, med det

merkelige spørsmål: Var du der da de

korsfestet min Herre? Nei, det var jeg

vel ikke, svarer vi. Men, jo, vi var der –

du og jeg. Jesu kors innbefatter ditt og

mitt liv. Alle menneskeskjebner til alle

tider er samlet her. Derfor står dette

kors så sentralt i vår påskefeiring -

kirkens største og viktigste høytid.

I utgangspunktet er Jesu kors som

alle andre kors med en loddrett bjelke på

tvers over en vannrett.

For meg forteller den loddrette stolpen om

broen mellom himmel og jord. Den forteller

om Guds kjærlighet som kommer til oss.

Han kan ikke la være. Han lar oss ikke i

stikken! ”For så høyt har Gud elsket verden,

at han gav sin Sønn, den enbårne...”

Den vannrette, der hvor Jesu hender er

fastspikret, forteller meg om hvordan hans

kjærlighet er utstrakt mot oss. Han ønsker

at jeg skal åpne meg mot ham, at jeg skal

slippe taket i det jeg krampaktig holder på.

Det jeg egentlig vil bli kvitt, men som ligger

der: Avfallet og slagget, det jeg skammer

meg over og holder skjult. Det finnes en som

skikkelig kan ta hånd om slagget og giften.

Det kostet ham livet å gjøre det! Denne

påsken blir jeg atter minnet om at der han

henger på korset tar han mine svik og alt det

som ikke tåler dagens lys inn i sin favn og

bærer det bort - når jeg gir det til ham.

Jeg ser korset med de to bjelkene som et

plusstegn. Gjennom korset kan jeg leve på

livets plusside. For takket være Jesu kors

løsnet dødens jerngrep om mitt liv slik at jeg

kan nå min opprinnelige hensikt. Mennesket

er ikke skapt for dødsriket, men for å leve -

i Gud.

Kristus, den korsfestede og

oppstandne kaller meg til et korsliv i hans

Redaksjonen:

Øyvind Rise

Arne Tandberg

Arthur Pilskog

Layout: Sven-Ove Lund

Trykk: Grafisk Team AS Bergen

Utgiver: Olsvik menighetsråd

Opplag 5000. Distribueres til alle husstander i

Olsvik menighet. Stoff til neste blad kan levers

på menighetskontoret eller sendes til

sven-ove.lund@bkf.no.

Stoff leveres innen 15.05.2005

av Ketil Nødtvedt

etterfølgelse. Et korsliv som er loddrett og

vannrett.

Den loddrette stolpen står for det engelske

”I” - Jeg ! Jeg er oppreist med Kristus, ja

det var faktisk det som skjedde da jeg ble

døpt. Når jeg faller kan jeg få oppreisning.

For hos ham er tilgivelsen ! Jeg slipper å gå

kroket, for i ham er jeg et oppreist

menneske!

Den vannrette bjelken er de løftede hender

mot ham, som takker og tar imot. Den er de

åpne hender jeg strekker ut mot mitt

medmenneske for å gi og elske. Jeg kan aldri

greie det slik som ham. Men oppfordringen

ligger der: ”Slik som jeg har elsket dere, skal

dere elske hverandre.”

815 33 300

Et menneske å snakke med - alltid.

SOS-melding:

www.kirkens-sos.no


På denne tiden av året er det vanligvis

årsoppgjør og planer for det nye året som

opptar menighetsrådet. Men dette året er

det andre saker som blander seg inn også.

Søknadsfristen på soknepreststillingen er

gått ut.Vi fikk 12 søkere, derav flere med

lang erfaring fra prestestillinger. Det blir

spennende å følge med videre. Blant så

mange gode søkere gjelder det å finne den

som passer best hos oss. En gang i august vil

vi ha den nye soknepresten på plass.

Dette året er det siste i dette menighetsrådets

periode. Mer om valget nedenfor.

Godkjenningen av regnskapet for 2004 var

enkelt og greit i år. 2004 var et meget godt

år økonomisk for Olsvik menighet. Slik vi

ser det i dag, ser det også meget greit ut for

2005. Men det betyr ikke at alt er

rosenrødt. Kirkevergen – Bergen kirkelige

Som kjent er det Stortingsvalg høsten 2005.

Det betyr at det også er valg av Menighetsråd

i alle landets menigheter denne høsten.

Olsvik menighetsråd har fastsatt valget til

søndagene 9. og 16. oktober.Valget vil finne

sted i kirken etter at gudstjenestene disse

dagene er slutt. Det vil også bli anledning til

å stemme på menighetskontoret uken

mellom disse søndagene, samt å

forhåndsstemme i ukene før. Nærmere

opplysninger om dette kommer senere.

Men skal det bli valg må det også være

valgliste – eller valglister. En gyldig valgliste

må inneholde minst 15 navn (det skal velges

10 og være 5 vararepresentanter) og være

underskrevet av 10 andre som har stemmerett.

For å ha stemmerett (og være valgbar)

må en fylle 18 år senest 31. 12. 2005, være

medlem av kirken, og bo i Olsvik sogn.

OLSVIK MENIGHETSBLAD

Nytt fra menighetsrådet ved leder Arne Tandberg

fellesråd har fått ordre om å spare av

Bergen kommune. Den har som vi vel har

merket fått sterkt forverret økonomi i det

siste, og bruker ”ostehøvel” på alle budsjettposter,

også kirken. Foreløpig har kirkevergen

varslet at han i 2006 må kutte 10 –

12 millioner i sitt budsjett.

Det kommer til å merkes! En ting er at

kirkevergens tilskudd til menighetens drift

vil bli kraftig redusert, og i tillegg

omorganiserer man for å spare penger.

Kirketjenerne er det første som får smake

dette, fra 1. juli skal kirketjenerne sendes

rundt på de forskjellige kirker og kapeller, i

prostiet, som ambulerende vaktmestere

etter mønster av skolene. Lignende

ordninger vurderes også med andre

stillinger.

Vi sier ofte at vi har en statskirke i Norge.

Hadde så vært tilfelle, ville dette gått langt

Valg ‘05 tekst: Arne Tandberg

Valglister må være menighetskontoret eller

menighetsrådsformannen i hende senest 9.

september kl. 24.00.

Menighetsrådet har satt i gang arbeidet med

å få utarbeidet et listeforslag. Siste delen av

nominasjonsnemden blir valgt på

menighetens årsmøte søndag 3. april. Men

det står andre fritt å komme med andre

listeforslag.

Menighetsrådet er en viktig institusjon. Det

er dette rådet som skal lede menighetens

arbeid, finne ut hva menigheten skal bruke

sine krefter og sin økonomi til, sørge for at

vi har en velordnet økonomi og skaffe frem

frivillige arbeidere. Selvfølgelig har vi ansatte

arbeidere, men menighetsrådet sitter med

ansvaret for å få koordinert arbeidet i

menigheten. Denne gangen ser det ut til at

bedre. Sannheten er at vi har en kommunekirke,

for det staten gjør, er å skaffe midler

til preste- og kateketstillingene, alt annet er

kommunenes ansvar. Og situasjonen i dag er

som vi vet at staten har godt om penger ”på

bok” – mens kommunene roper stadig

høyere om at de ikke har råd til noen ting.

Samtidig vet vi at det arbeides med en helt

ny kirkeordning, hvor kirken er løsrevet fra

både stat og kommune. Da må kirken selv,

som alle våre frikirker, skaffe alle nødvendige

midler til sin drift. Frikirkene har klart dette

i alle år, så da burde vel vi også greie det.

Det skader ikke å starte oppvåkningen til

nye tider alt nå. Uten mer frivillig innsats og

større offer i årene som kommer, vil kirken

måtte innskrenke sitt tilbud, og mange

menigheter legge ned sin virksomhet. Men i

Olsvik ønsker vi å satse videre og utvide

arbeidet. Det makter vi – hvis mange nok er

villige til å ta et tak!

det er en del som er villige til å fortsette i

rådet en ny periode. Det tror vi er sunt, på

den måten blir det kontinuitet i arbeidet.

Men det trengs også nytt blod, nye personer

med nye tanker og ideer som er villige til å

ta et tak for Olsvik.

Vi trenger forslag på personer vi kan be om

å komme med i rådet, og vi trenger

personer som sier ja når de blir bedt om å

være med. De siste gangene har vi akkurat

greid å skaffe de 15 navnene som er

minimum, denne gangen var det kjekt om vi

fant flere navn, så vi kunne få et skikkelig

valg. Har du forslag på gode kandidater, så

kom med dem. Blir DU spurt, så ta imot

utfordringen og si JA. Det er mange rundt

om i menigheten som sitter inne med

erfaringer, talenter, kunnskap og nådegaver.

La oss få ta det i bruk!

Menighetens årsmøte søndag 3. april

Vil du vite hva som egentlig skjer i Olsvik menighet?

Vil du si din mening om hvordan menigheten skal

bruke penger og ressurser?

Kom på årsmøtet og benytt sjansen!

Møtet starter umiddelbart etter gudstjenesten.

3


Helgen 11. - 13. februar var det nok en

gang klart for en helsprø vintefestival

med hundrevis av ungdommer fra

hele KFUK-KFUM Bjørgvin krets, og

Olsvik var selvsagt ikke noe unntak!

Olsvik TenSing med et medlemstall på over

60 reiste til Voss med nesten 30 ville og

håpefulle ungdommer på årets Vinterfestival

i regi av KFUK-KFUM. Mange hadde vært

med før, men årets nykommere hadde også

store forventninger.Alle sto de klar når

bussen kom, med huen på hodet og

snøbrettet under armene.

Vinterfestivalen er et påfunn fra Bjørgvin

KFUK-KFUM hvor de samler alle TenSing

korene i Hordaland og Sogn og Fjordane,

noe som i år besto av over 700 ungdommer,

mer enn det har vært på flere år.

Ungdommene fikk sjansen til å bli kjent med

andre

ungdommer i

sin egen alder,

og gjerne også

bli enda bedre

kjent med

medlemmer fra

sitt eget kor

samt sine

ledere.

Vinterfestivalen

kunne by på alt

fra allsang og vill skriking i Voss Idrettshall til

filmvisning i huset "Nain", seminarer som

amerikansk auksjon, sjonglering, dansing,

leker, ski- og snowboard, og dette var bare

et fåtall av de flere ti-talls mulighetene.

Under vinterfestivalen er det lagt opp til

både fritid og et fantastisk bra program som

både ledere og konfirmanter kan glede seg

over, og ikke minst huske i lang tid fremover.

Selv var jeg på vinterfestivalen for 2. gang i

mitt liv, og klarer aldri å komme over hvor

mye gøy som skjer i løpet av bare en helg.

Tenk deg: møte 700 andre ungdommer, leke,

kunne spise så mye snop du vil uten at

foreldre maser om hvor usunt det er, enda

mere leking, og en anelse flørting! Helt

utrolig! Men så kommer slutten... vinke adjø

til Voss er alltid den kjipeste delen, men alt

må ta slutt en eller annen gang.

Noe av det som kanskje var mest positivt

med Vinterfestivalen er at helt fra fredag av

4

... mye leking,

og en anelse

flørting! ...

OLSVIK MENIGHETSBLAD

- Nytt fra ungdom i menigheten

Vinterfestival 2005 Tekst: Christian Hjellestad

Foto: Bjørgvin KFUK-KFUM

ble det tatt kollekt hvor omtrent alle

ungdommene ga penger til en innsamlingsaksjon,

slik det er

hvert år. Og

selvsagt for å gjøre

det litt mer gøy å

gi gjør de det til en

liten konkurranse

mot seg selv,

nemlig å slå

fjordårets rekord.

Pengene i år gikk til

fattige barn

hovedsaklig i Sudan

som ikke har rent

drikkevann, mat, gratis skolegang eller klær å

gå i, noe som gjorde alle litt rørt og gleden

av å gi ble enda større. Og ett stort hurra

ble det selvsagt når det tilsammen ble gitt

over 20.000 kroner, bare av ungdom.

Men nok mimring.Vinterfestivalen på Voss er

over for i år, og det er et helt år til neste

gang, og jeg personlig har ingen tro på at

Vinterfestivalen 2006 blir noe dårligere en

tidligere. Årets vinterfestival var også den

første som er blitt arrangert med Oddrun

Vatne som ny kretssekretær. Hun har

overtatt jobben etter 5 års knallbra jobbing

av Jan Frode Sandvik, eller som vi alle liker å

kalle ham, "Joffe".

Vi sees til neste år folkens, og ha en riktig fin

påske :-)


Medarbeiderfest:

Vi kjenner uttrykket ”bare

en dråpe i havet..!” Da vet

vi at det er noe smått vi

tenker på. Det kan være vi

ser på all nøden i verden

eller det er en dugnad i

lokalmiljøet det dreier seg

om.Vår egen innsats blir ”som en

dråpe i havet”. Det er lett å bli

mismodig for så å gi opp.

”Dråpe” var et gjennomgangstema for

medarbeiderfesten i Olsvik kirke i år.Vi slår

det fast med det samme: Det var ikke for å

gjøre oss mismodige dette var valgt som

tema. Nei, selvfølgelig ikke. Det var tvert

imot for å understreke at alt vi gjør nytter

og er viktig i den store sammenhengen. Selv

det store Atlanterhavet består av små

dråper, mange små dråper. Dessuten ble det

klart at vi skal ikke unnskylde oss å si at vi

vil ikke eller ikke kan gjøre noe, fordi det

har så liten betydning det vi har å bidra

med.

Hvert år har medarbeiderfestene vært en

sterk påminnelse om at nettopp din og min

innsats, på vår plass i menigheten, er Olsvik

menighet.Vi er med i en stor sammenheng.

Vi kan løfte blikket å se at vi er en del av

Guds store kirke i hele verden.

Festarrangøren

kom ikke til kort,

med å oppfylle

forventningene

denne gangen

heller. I år kom

Irene Skår, en

dame som

merkelig nok, kom

til kort i dobbel

forstand. Hun var

i en krise og mens

hun var deprimert og sykemeldt, fikk hun

det for seg at hun skulle tegne. Hun syntes

det var fin terapi. Etter en tid tenkte hun at

hun ville bruke tegningene til postkort. Et

forlag var villig til å gi dem ut. Og kort

fortalt ble kortene fra Irene en suksess. Det

ble en god forretning etter hvert. Det ble til

kalender og bøker som selges i dag over

hele landet. De aller fleste har nok en eller

annen gang sett eller fått et av hennes kort.

Men det stoppet ikke med det. Irene

opplevde at Gud ba henne dele de pengene

hun hadde tjent. Det resulterte i et

hjelpearbeid i Kenya,Afrika. Hun og mannen

driver et omfattende arbeid for å gi barn

skolegang og annet de trenger. Dette

OLSVIK MENIGHETSBLAD

“...en dråpe i havet...”

Tekst: Arthur Pilskog

fortalte Irene oss engasjert og levende. Slik

fikk vi del i hvordan Gud kan bruke den

enkelte av oss. Mens hun var lengst nede og

hennes egen situasjon slett ikke tilsa hun

skulle være til hjelp for andre, begynte det i

det små. Små dråper til Afrikas hav av nød.

Men liksom mange dråper vann til sammen

skaper en stor elv ja, en hel sjø, ble hennes

enkle streker

til hjelp for

mange

mennesker.

Medarbeiderfesten

i år var

noenlunde

over samme

lest som

tidligere år.

Margith

Johnsen åpnet

med å vise at

det er mange dråper som faller fra Guds

himmel og ned i Olsvik. Hvert arbeidslag er

som en stor dråpe som består av alle de

små enkeltdråpene.Alle er med å gi

livgivende vann til kirken og til Olsvik. Hun

hang ”dråpene”, laget i papp med navn på, på

menighetstreet. Det ble mange etter hvert.

Det møtte over 60 til festen.Alle frivillige

fra Olsvik fikk virkelig nyte festen og bare

sitte og ta i mot. De ble servert og hjulpet

av seks frivillige fra Loddefjord menighet.

Takk til dem, i år også! Maten var levert av

Safari Catering. Den smakte aldeles

fortreffelig. Det var dessuten i rikelige

mengder til den store forsamlingen. Det var

flere ulike innsalg og små innslag som satte

en fin spiss på kvelden.

Denne lille rapporten fra festen er ment

som en oppmuntring til alle dem som ennå

ikke har engasjert seg i kirken. Det er en fin

bonus å bli invitert til medarbeiderfest.

Dessuten ser du at du er ikke alene.Vi er

mange. Du ser dem ikke alle på en gang en

søndags formiddag. Men de er der i løpet av

uken. Det er de som hjelper til på fester,

kirkekaffe, basarer, barnegrupper, i TenSing

og barnekor. Eller de som kjører folk til og

fra kirken, som er

med på

formiddagstreffet

og enda flere. Det

gjelder råd og

utvalg som tar

ansvar og holder

maskineriet i gang.

Alle er de

”dråper”: som gjør

alt mulig. Innsatsen

fra hver enkelt

teller med. Det er

ikke mulig å bygge et hus uten de små

steinene eller alle de andre små detaljene

som skal til for at det skal stå komplett og

ferdiggjort. I kirken må vi alle være med for

at det skal bli noe. Den store oppmuntring

er at vi skal få kraft av Ham som er kirkens

bygningsmann. Uten Gud bygger vi forgjeves.

”Derfor, mine kjære, stå fast og urokkelig, og

gjør stadig fremgang i Herrens gjerning.

Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er

forgjeves.” ( 1. Kor.15, 58)

Så snart jule- og nyttårshelgen er avsluttet

og vi tar til på det nye året er det tid for

medarbeiderfest i Olsvik kirke. Jul og Nyttår

er det jo en gang i året, men medarbeiderfest

for over 80 inviterte, har vi hvert år. De

som har vært der én gang er frem til neste

fest med forventing og glede. Det kommer

alltid en interessant person med et viktig

budskap og det serveres masse god mat.

5


Avskjed:

Søndag 30. januar var det avskjedsgudstjeneste

for Nils Peder Kjetså i

Olsvik kirke. Det ble en fin

gudstjeneste, hvor mange stilte opp

for å ta farvel med Nils Peder. Derfor

var det ikke langt unna at kirken var

full denne søndagen.

Brith Barsnes Bjordal hadde også samlet

sammen koret Shine for anledningen. De

sang to sanger under gudstjenesten og delte

ut roser til Nils Peder og Bjørg. Shine

gjorde gudstjenesten til en spesiell

opplevelse for Nils Peder, men også for

resten av menigheten.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og

avskjed med Nils Peder og Bjørg i

kirkekjelleren. Det var menighetsrådsformann

Arne Tandberg som ledet dette.

Her var det veldig mange til stede, og det

var mange som ønsket å si noe til Nils

Peder. Han har betydd mye for Olsvik

menighet i de årene han har vært her, og det

var det mange som ønsket å uttrykke.

Prost Gunnar Erstad var til stede under

kirkekaffen, og takket Nils Peder for den

6

Tid:

Søndag 10. april kl. 19.30

Sted:

Hilleren misjonshus

OLSVIK MENIGHETSBLAD

En fin avslutning Tekst: Øyvind Rise

Foto: Øyvind Rise

tjenesten han har gjort for Olsvik og for

Laksevåg prosti. Prosten understreket at

Nils Peder var trofast i tjenesten og alltid

gjorde et solid arbeid. I tilegg overrakte

prosten en hilsen fra biskopen, som var et

maleri av Kjell Stig Amdam.

På vegne av menighetsrådet takket Arne

Tandberg Nils Peder for det han har betydd

for Olsvik menighet. Av menighetsrådet fikk

Nils Peder et bilde av Kjell Stig Amdam.

Staben overrakte også en hilsen til Nils

Peder. Margith hadde laget et flott foto

album, med bilder av mange forskjellige ting

Nils Peder har vært med på i Olsvik

menighet. I tilegg til foto albumet ga staben

en bok om Stølsheimen.

Det var også

mange venner

av Nils Peder og

Bjørg til stede

under

kirkekaffen.

Blant annet var

bibelgruppen de

hadde vært en

del av i mange år kommet for å ta farvel.

Igmar Ljones takket Nils Peder og Bjørg, på

Velkommen til misjonssamling

vegne av denne bibelgruppen, for det

fellesskapet de har hatt i de årene de har

bodd her.

TenSing hadde også et flott innslag, for å vise

sin takknemlighet for det Nils Peder har

betydd for dem. De hadde laget et lite

dramastykke, som endte opp med sangen;

jeg er liten, men god som gull. Odrun Misje

fremførte i tilegg Nils Peders ynglingssalme:

Med Jesus vil eg fara. På vegne av alle i

TenSing takket hovedleder Yngve for alt Nils

Peder har vært for dem, og overrakte et

flott fat med bilde av Olsvik kirke.

Til slutt sa Nils

Peder noen ord

selv. Han fortalte

at nå var tiden

inne for å gi seg,

og han syntes det

var godt å kunne

forlate en

menighet hvor

tingene var i

orden. Han

fremhevet at han

har trivdes godt som prest i Olsvik, og at

det har vært spesielt kjekt å jobbe med

gode medarbeidere i både stab og

menigheten ellers.

Det hele var ferdig ca. kl. 1500, og da satt

Nils Peder og Bjørg seg i bilen for å kjøre til

Evje, hvor de nå bor. Kirkekaffen ble en flott

opplevelse, fylt med følelser av både glede,

takknemmelighet og vemod. Vi ønsker Nils

Peder og Bjørg lykke til med livet fremover.

Arrangør:

Det Norske Misjonsselskap

Taler:

Bjarne Andersen


OLSVIK MENIGHETSBLAD

Bergen kirkelige fellesråd:

Årssamling Tekst: Margith Johnsen

Foto: Cordia ab

I menigheten vår har vi tradisjon på å

Der det nye livet lever,

ha en medarbeidersamling i januar

der tar ingen veier slutt

hvert år. Samlingen er ment å være til

alle hindringer og grenser

inspirasjon for alle som gjør en frivillig

jobb i Olsvik menighet. For oss få som

har nysatt fotspor brutt.

har lønnet arbeid i kirken er det til

/:Hvor det fører, det vet ingen,

stor inspirasjon å være sammen med

men vandring har tatt til.

alle dere som er våre gode hjelpere!

Med hele verden som sitt mål

kan ingen gå seg vill.:/

For oss som er ansatt hos Kirkevergen i

Bergen arrangeres der også en årlig samling,

og det er en kjempestor flokk som da

kommer sammen; alle ansatte rundt i

menighetene og alle ansatte på gravplassene.

Samlingen holdes på Radisson SAS Hotel

Norge og da blir jo bevertningen deretter –

herlig!

Første del av programmet er viet

orientering om ”Rikets tilstand”, og det er

jo noe som er kjent for alle via media i

senere tid, at den tilstanden er ikke særlig

god.At vi er mange samlet på denne måten

er jo positivt, men dessverre er det noe

negativt med det også. For egentlig er vi for

mange! Av den ”kaken” som vises på

skjermen går det aller største stykket til

lønninger og her må der gjøres noe.

Menighetene er nå bedt om å komme med

gode og reflekterte innspill til hvordan vi

kan få balanse i Kirkevergens budsjett. Når

det skjæres ned på tilskudd fra stat til

kommune, blir det også mindre fra

kommunen til Kirkevergen.

I Olsvik menighet vil vi nok merke en del

forandringer fremover, men vi ber stadig om

at denne mørke økonomiskyen som ligger

over oss ikke må ta arbeidslyst og innsatsvilje

fra oss, men tvert i mot – gi oss kraft

og styrke til å møte det som hverdagen

bringer.

Og heldigvis fikk vi kraft og styrke i den

neste økten. 1 time med Per Arne Dahl –

prest, forfatter og sjelesørger. Med alle sine

mange hverdagsopplevelser i møte med

forskjellige mennesker, først og fremst ved

Modum Sjelesorgsenter, men også en rekke

andre steder, gav han oss mot i hverdagen.

Enten man står på terskelsen til pensjonisttilværelsen

eller man nylig er begynt i en

krevende jobb. Han gav oss mange gode

”minneord/læresetninger” og en av dem gir

jeg videre til deg: Du er mer enn hva du er nå!

Han var også innom flere kjente

predikanter, kunstnere av forskjellig slag og

likeledes forskjellige salmer og sanger.

En av sangene deler jeg med deg :

Selv om landskapet kan skifte

mellom sletter, fjell og skog

så er såkornet det samme,

men det brukes ulik plog.

/:Den som er et lys i verden,

den som kalles jordens salt,

og den som fisker mennesker,

har arbeid overalt.:/

Slik som Peter og Johannes,

og Maria gjorde før,

da de delte ut sin glede,

skal vi gå fra dør til dør.

/:Og når ordets nøkler åpner

en lukket hjertegrind,

går vi et skritt til siden slik

at Jesus slipper inn.:/

Der det nye livet lever,

der må planter sette frø,

slik som dette livet startet

ved at Jesus måtte dø.

/:Det er han som eier livet,

det er han vi hører til.

Med Jesus som vår hyrde kan

vi aldri gå oss vill.:/

Fellesskapsgrupper, samtalegrupper, bibelgrupper...

Har du ønske om å være med i en eller

annen form for fellesskapsgruppe i

forbindelse med Olsvik menighet? Med

fellesskapsgrupper tenkes det da både på

tradisjonelle bibelgrupper, men også andre

typer samtalegrupper, tjenestegrupper som

samles om en bestemt oppgave, grupper

hvor søkende mennesker kan møte mer

garvede kirkegjengere for å diskutere

spørsmål omkring tro, osv.

I menigheten samles vi gjerne i forbindelse

med gudstjenester og møter, til kirkekaffe og

gospelkvelder. Disse samlingene er en

verdifull og viktig del av det kristne

menighetslivet, men erfaringen sier også at

det i slike store grupper ofte er vanskelig å

finne tid og rom til å lære å kjenne andre.Vi

trenger å komme nær inn på noen, til støtte

og tjeneste for hverandre. Mindre

fellesskapsgrupper kan utvikle seg til å bli

sammensveiste fellesskap som ivaretar

dette.

Dessuten har vi ulike behov i møtet med en

kristen menighet, og ikke alle disse

behovene lar seg møte i de store

samlingene. Fellesskapsgrupper kan for

eksempel være et alternativ for dem som

ønsker en tilknytning til kirken eller ønsker

å bli bedre kjent med den, men ikke finner

seg til rette i de tradisjonelle

gudstjenestene.

Olsvik menighet ønsker å bidra til at slike

fellesskapsgrupper kan dannes der det er

behov for det og

har derfor en egen

gruppekoordinator

som skal være

behjelpelig med

dette.

Hvis du ønsker å

være med i en

fellesskapsgruppe

eller ønsker å vite mer om slike grupper, ta

kontakt med:

Atle Ø. Pedersen,

gruppekoordinator tlf: 55 26 60 57

eller

menighetskontoret tlf: 55 30 81 70

7


Snart klare:

Annette Bårtvedt Andreassen

Stephanie Antonsen

Marius Bendixen

Iselin Drotningsvik

Morten Bull Engeberg

Stine Bull Engeberg

Ina Lygre Fondenæs

Ole Sandtorv Hansen

Ruben Einevoll Henriksen

Stig André Fjæra Hermansen

Helene Hordnes

Jeanette Hundven

André Ouff Høstmark

Charlotte Nese

Ruben Rinde Nybø

Tore Onarheim

Fredrik Rossland

Kristoffer Utne

Mona Hamre Wærsland

Øyvind Aarseth

8

Torsdag 5. mai

kl. 11.00

Torsdag 5. mai

kl. 13.00

Einar Nonås Agdestein

Marius René Bentzon

Mikael Christianslund

Christine Cesilie Fagerbakke

Malene Vik Grønhaug

Stephan Eikanger Hagelin

Nathalie Lereim Hansen

Margret Valdivia Haukeland

Manuela Erenstsen Iannuzzi

Robert Haukeland Jansen

Kevin Lofthus

Silje Lunder

Martine Rødbotten Næss

Espen Olsen

Kristoffer Paulsen

Andreas Mikael Santorinios

Chris Hermann Skaar

Stian Soldal

Fredric Tanaia

Helene Tangen

Christine Valestrand

Stein Erik Venheim Vinje

OLSVIK MENIGHETSBLAD

Årets konfirmanter

Lørdag 7. mai

kl. 11.00

Stine Bjorøy

Isabelle Regine Økland Eide

Stein-Viggo Golten Eikevik

Ole Andre Elde

Mariell Halstensen

Camilla Stjerne Isaksen

Iselin Stjerne Isaksen

René Klubben Johnsen

Espen Røhrig Kristiansen

Karoline Larsen

Lise Jeanett Larsen

Morten Lyngholm Larsen

Silje Sørbotten Nilsen

Steffen Olsen

Camilla Falch Torsvik

Alice Thi Tran

Aasmund Olav Aamelfot

Lørdag 7. mai

kl. 13.00

Marius Njaastad Fugelsnes

Katrine Gundersen

Charlotte Lunde Hagen

Mina Hille

William Brekke Hovland

Odin Kvam

Stian van der Meeren

Alexander Monsen

Anita Myklebust

Olav-Inge Nordbotten

Eirik Nordbø

Even Olsen

Kristoffer Adrian Olsen

Linn Therese Johansen Prestegård

Anne Aase Rokkan

Karina Nordbustad Skree

Marie Stokke

Stian Toftevåg

Søndag 8. mai

kl. 11.00

Catarina Bach

Tare Andre Bergfjord

Anette Seim Eikemo

Mathilde Akse Einen

Daniel Nedreaas Erenstsen

Mariell Fondenes

Espen Furdal

Ina Jacobsen Gjelseng

May-Linn Grønhaug

Liv Hedvig Hansen

Svanhild Blom Helland

Kristine Jensen Hollekim

Ole Høstmark

Tine Haaland

Charlotte Flåm Irgens

Jacqueline Maria Sekkingstad Irving

Therese Jensen

Natalie Sandland Johnsen

Nadia Maria Jonsson

Ole Alexander Kjærland

Therese Jacobsen Olsen

Søndag 8. mai

kl. 13.00

Camilla Brosvik Kahrs

Joachim Sundal Larsen

Stian Ludvigsen

Christian Tørk Løken

Anne Midttveit

Janne Hoff Mjaatvedt

Ane-Helen Pedersen

Mads Andre Ramstad Pedersen

Line Polden

Stian Martin Sandal

Erik de Lande Stephansen

Elise Stien

Cathrine Stockman

Thomas Vorland Storaker

Øyvind Vorland Storaker

Elisabeth Gjerde Svanevik

Thomas Frøysland Thorkildsen

Frode Lærk Thorsen

Ingrid Veim

Camilla Veka


OLSVIK MENIGHETSBLAD

85 år:

Loddefjord Sangforening jubilerer

Loddefjord Sangforening er et blandet kor,

stiftet i 1920. Koret har vært aktivt,

praktisk talt uten avbrudd, i alle disse 85

år. Besetningen har opp gjennom årene

vært varierende, både når det gjelder

antall sangere og fordelingen mellom

dame- og herrestemmer. I en kort

periode var det et rent damekor.

Koret har tidligere hatt tradisjon for vanlig

korsang med hovedvekt på kirkemusikk og

har vært aktivt med på konserter, stevner

og i stedets kirker.

Under sin nåværende dirigent, Øyvind

Rongved Pedersen, har koret hatt en

rivende utvikling. Dette har gjort oss i

stand til å gjennomføre større konserter

og spesielle prosjekter. Vi nevner helaftens

forestillinger basert på Jakob Sandes viser

og dikt, spilt for fulle hus i Kultursalen,

Vannkanten og i Logen Teater. Videre har

koret i fire år på rad fremført jule-

Graven

brast og

Jesus lever!

Påsken 2005

i Olsvik kirke

Skjærtorsdag

Kl. 19.00 Pasjonsmusikk

Rune J. Klevberg, orgel

2. Påskedag

Kl. 19.30 Musikkandakt

Påsken i ord og toner

Ragnar Grøm

Brith Barsnes Bjordal

Anne Kristine W.Turøy

Rune J. Klevberg

Postboks 2003 Vetrlidsalmenningen, 5828 Bergen

Vetrlidsalmenningen 1, tlf. 55 31 79 63, post@vestbok.no

forestillinger i Kultursalen,Vannkanten.

Også dette for to fulle hus hvert år. Slike

prosjekter setter ikke bare krav til god

korsang, men krever også gode solister,

samarbeid med musikere, produksjon av

kostymer, kulisser, lys og lyd.

Koret har i denne perioden vært på

utenlandsturer. For noen år siden til Irland

med konserter i Galway og i 2004 til

England/Skottland med konserter i York og

Edinburg. Det må også nevnes konsert i

Durhamkatedralen, Durham. Det er

produsert egen CD, og Jakob Sandeforestillingen

finnes på DVD. Koret har

deltatt aktivt på stevner, og har et godt

samarbeid med lokale korps og kor.

I jubileums-året har Loddefjord

Sangforening 54 aktive sangere. Det er lagt

opp til flere aktiviteter som innledes med

stor konsert i Olsvik kirke søndag 17.

april. Her vil også Alvøen Musikkforening,

to vokalgrupper og solister delta. I

Edinburg knyttet koret kontakt med

damekoret ”Harmony 21”. Dette koret

kommer på besøk i mai, og det blir en

felles konsert i Kultursalen lørdag 21. mai.

Feiringen blir så avsluttet til høsten med

en stor, helaftens jubileumsforestilling.

Vi har et nydeligt koldbord

pr. kuv. (min 10 stk)

THOR F. SYLVESTER JENSEN

TANNLEGE M.N.T.F

Olsvikåsen 16, 5183 Olsvik

Tlf. 55 26 55 38

Postboks 549, Olsvik 5884 Bergen

Åppningstideer:

Mandag: 09.00 - 19.00

Tirsdag, onsdag, torsdag: 07.30 - 15.30

Fredag: 07.30 - 14.00

Tekst: Audun Tveito

Konfirmasjonstilbud

Vi har maten til hele festen

1 hvit dame m/makronbunn (15-20 stk)

og 1 Kransekake m/fig (15 ringer)

Kun kr. 799,-

Eller selskapsnitter

Kun kr. 19,-

pr. stk

Ring 55 32 87 60 Vi sender overalt

før kl. 14.00 for bestilling innen kl. 13.00

9


DØPTE

DØPTE februar

Emil Pettersen

Thea-Oline Finnema

Emma Sørheim Sanden

Lucas Christian Rasathurai

Benjamin Hevrøy Daae

Christoffer Valdersnes Pettersen

Celina Madelen Vinje

Emma Sofie Antun

Thea Johanne Antun

Mathias Færestrand

Tobias Bø

... i andre kirker

Kristiane Snarberg Nordhus

Storetveit kirke

... i andre kirker

Sander Kjelby Antoniazzi

Loddefjord kirke

William Sagmo

Lade kirke

Karl Einar Breivik

Laksevåg kirke

10

OLSVIK MENIGHETSBLAD

VIGDE Loddefjord OFFER

Sangforening

DØDE februar

Sonja Marie Ludvigsen

Malfred Karl Kleppe

Torry Hauge

OFFER

Januar

Søndag 30.

Menighetsarbeidet 5.014,-

Februar

Søndag 06.

Menighetsarbeidet 2.756,-

Søndag 13.

Kirkens SOS 1.812,-

Søndag 20.

Menighetsarbeidet 3.415,-

Søndag 27.

Menighetsarbeidet 2.295,-

Dugnad:

Velkommen til vårens innsats!

Tid:

Lørdag 30. april

kl. 10.00

til 15.00

DØDE

Sted:

Kirken

inviterer til

jubileumskonsert

i Olsvik kirke

Søndag 17. april

kl. 19.30

Medvirkende:

Loddefjord Sangforening

Jubilee Singers

Vokalgruppen “Manna”

Alvøen Musikkforening

Terje Kleppe

Rune J. Klevberg

Julekonsert

Søndag 12.

desember kl. 19.00

Vi minnes med stor takk og glede

den flotte dugnadslørdagen i april

i fjor! Nå ønsker vi å gjenta

suksessen. Oppgavene som skal

gjøres er:Vasking av vinduer,

småvasking inne, rydding rundt

husene våre, luking, kosting og

spyling av plassen.Vel møtt i det

tidsrom som passer deg. Kle deg

etter været og ta gjerne med noe

verktøy. Kaffe, saft og boller blir

servert.

Vi har åpent hver dag til kl. 22.00!

Propangass, tilhenger utleie, vaskemaskin m/u skiboks,

samt tar biler opp til 2.5 m. bilrekv. og støvsuger

Bakevarer, pølser og dagligvarer.


55 15 40 90

HELE DØGNET

Tlf: 55 50 85 00 - faks: 55 50 85 01

O. Abbedissen Begravelsesbyrå a.s

Kommer i hjemmet for samtale.

Folke Bernadottes vei 44-46

Spectrum v/Oasen - 5033 Fyllingsdalen

OLSVIK MENIGHETSBLAD

Man-Fre 09.00 - 22.00 - Lørdag 09.00 - 20.00

Drotningsvik - Telefon 55 50 84 40

Handelsbanken Bergen Vest

Mandag - Fredag 09.00-15.00

Torsdag 09.00 -18.00

Tlf. 55 51 70 00

www.handelsbanken.no/bergen_vest

11


Mars

Onsdag 16. kl. 19.30

Meditativ kveldsstund

ved kantor Rune J. Klevberg

Søndag 20. kl. 11.00

Palmesøndag

Høymesse ved Øyvind Rise

Dåp, offer: Menighetsarbeidet

Torsdag 24. kl. 19.30

Skjærtorsdag

Nattverdgudstjeneste

ved Ketil Nødtvedt

Nattverd. offer: NLA

Fredag 25. kl. 11.00

Langfredag

Pasjonsgudstjeneste

ved Ketil Nødtvedt

12

Olsvik Søndagsskole

Hvem:Alle

Tid: Søndag 11.00 - 12.30

Kontakt: Eigil Nødtvedt,

55 93 11 00

Åpen Barnehage

Hvem: Barn med følge

Tid: Onsdag 09.00 - 15.00

Kontakt:

Menighetskontoret,

55 30 81 70

Olsvik MiniSing

Hvem: 3 - 6 år

Tid: Onsdag 17.00 - 17.45

Kontakt: Sven-Ove Lund,

55 30 81 71

Olsvik BarneGospel

Hvem: 7 - 9 år

Tid: Onsdag 17.30 - 18.30

Kontakt: Sven-Ove Lund,

55 30 81 71

KFUM-speiderne

Hvem: 8 år og oppover

Tid: Onsdag 18.00 - 19.30

Kontakt: Øyvind Eide,

55 93 49 38

For tiden hvilende

KFUK-speiderne

Hvem: 7 år og oppover

Tid:Tirsdag 18.00 - 19.30

Sted: Speiderhuset,

Gamle Kjøkkelvik vei 91

Kontakt: Margith Johnsen,

55 30 81 70

Shine

Hvem: 10 - 13 år

Tid: Onsdag 18.00 - 19.30

Kontakt: Brith B. Bjordal,

55 93 14 62

For tiden hvilende

Returadr.

Olsvik menighet,

Boks 549 Olsvik,

5884 Bergen

Gudstjenester Aktiviteter i Olsvik menighet

Søndag 27. kl.11.00

1.Påskedag

Høymesse ved Ketil Nødtvedt

Nattverd, offer: Menighetsarbeidet

Mandag 28. kl.11.00

2.Påskedag

Gudstjeneste ved Ketil Nødtvedt

Dåp, offer: De 4 Diakoniinstitusjonene

April

Søndag 3. kl.11.00

1. søndag etter Påske

Familiegudstjeneste ved Øyvind Rise

Nattverd og dåp, offer: Barnekorene

Søndag 10. kl.11.00

2. søndag etter Påske

Høymesse ved Ketil Nødtvedt

Nattverd, offer: Menighetsarbeidet

Søndag 17. kl.11.00

3. søndag etter Påske

Gudstjeneste ved Ketil Nødtvedt

Dåp, offer: Sjømannsmisjonen

Søndag 24. kl.17.00

4. søndag etter Påske

Samtalegudstjeneste ved Øyvind Rise

Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 24. kl.19.00

Samtalegudstjeneste ved Øyvind Rise

Offer: Menighetsarbeidet

Mai

Søndag 1. kl.11.00

5. søndag etter Påske

Høymesse ved Ketil Nødtvedt

Nattverd

Offer: N. Krist.Arbeiderforbund

Torsdag 5. kl.11.00

Kristi himmelfartsdag

Konfirmasjon ved Rise og Lund

Offer: Menighetsarbeidet

Torsdag 5. kl.13.00

Konfirmasjon ved Rise og Lund

Offer: Menighetsarbeidet

Lørdag 7. kl.11.00

Konfirmasjon ved Rise og Lund

Offer: Menighetsarbeidet

Lørdag 7. kl.13.00

Konfirmasjon ved Rise og Lund

Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 8. kl.11.00

6. søndag etter Påske

Konfirmasjon ved Rise og Lund

Offer:Tensing

Søndag 8 kl.13.00

Konfirmasjon ved Rise og Lund

Offer:Tensing

Søndag 15. kl.11.00

1. Pinsedag

Gudstjeneste ved Ketil Nødtvedt

Dåp, offer: Normisjon

Mandag 16. kl.11.00

2.Pinsedag

Fellesgudstjenest i Alvøen

ved Prostiets prester/Øyvind Rise

Nattverd, offer: Prostiet

Søndag 22. kl.11.00

Treenighetssøndag

Høymesse ved Ketil Nødtvedt

Nattverd, offer: Gideon

Søndag 29. kl.11.00

2.s.e.Pinse

Gudstjeneste ved vikar

Dåp, offer: KFUM speiderne

Juni

Søndag 5. kl. 11.00

3. søndag etter Pinse

Høymesse ved Ketil Nødtvedt

Nattverd, offer: Menighetsarbeidet

Søndag 12. kl.11.00

4. søndag etter Pinse

Gudstjeneste ved Øyvind Rise

Dåp, offer: KRIK

Søndag 19. kl.11.00

5. søndag etter Pinse

Gudstjeneste ved Ketil Nødtvedt

Nattverd, offer: Blå Kors

Olsvik TenSing

Hvem: 13 år og oppover

Tid:Tirsdag 19.00 - 21.30

Kontakt:Yngve Jørgensen,

55 26 62 66

Torsdagsklubben

Hvem: 13 - 18 år

Tid:Torsdag 19.00 - 22.00

Kontakt: Sven-Ove Lund,

55 30 81 71

Kirkekoret

Hvem:Voksne

Tid: Onsdag 19.30 - 21.00

Kontakt: Rune J. Klevberg,

55 30 81 75

Formiddagstreff

Hvem:Voksne

Tid: En torsdag i mnd.

kl. 12.00 - 14.00

Kontakt:

Menighetskontoret, 55 30

81 70

Mannsgruppe

Hvem:Voksne menn

Tid: 1 fredag i måneden

Kontakt:Arne Tandberg,

55 26 97 36

Bibelgruppe

Hvem:Alle

Kontakt:Atle Pedersen,

55 26 60 57

Kirkeringen

Hvem:Voksne

Kontakt: Kari Tandberg,

55 26 97 36

More magazines by this user
Similar magazines