Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

JON O. TJ05Å5'

JON O. TJ05Å5' Lærartilsetjing i Øystese L7B9 Det var ringe kår for lærarane på den tid, lØna var lita og det var slitsamt å flytta med skulen frå gard til gard. For å gjera yrket meir attraktivt for ungdomen, kom det ein (anordning" såleis at den som gjorde teneste som oskoleholder" ei viss tid, skulle vera friteken for militærtenesta. Tida han måtte binda seg til yrket var mellom 7 og 10 år. Soknepresten har tvillaust rett når han hevdar at Engel Bjotveit var den mest "beqvemme av Sognets ungdom" til læraryrket. Han var mellom dei mest opplyste og evnerike ungdomar i bygda. Kor lenge han var lærar, veit eg ikkje, truleg var det berre den tid "anordninsen, kravde. I 1800 kjøpte han eit gardsbruk på Soldal og tok då - som skikken var den tid namn etter garden der han var busett. Engei O. Soldal var ikkje berre ein dugande og framsynt bonde, som fekk mange tillitsyrke, han var også ein flink forretningsmann. Og det var han som la grunnen til Soldalsrikdomen, som sonen. Ola. med stor interesse og forretningstalent auka, så han vart den rikaste mann i heradet og vidare. (Sjå O. Olafsen: Kvam, side 490 og L. H. Torpe: Ættarbok for Kvam, B II, side 449.) Povel Schnabel Provst over Hardanger Provstie og Sognepræst for Gravens Kald Gjør vitterligt; at da den hidtil værende Skoleholder i Østensøe Sogn nu efter 13 Aars Skoleholder Tjeneste, fra samme Tjeneste har forlanget sin Afskeed, og den velagte unge Karl Engel Olson Bjotvedt igjen af Sognepræsten for Wigøers Kald Velærvaerdig Hr. Andreas Schielderup, er proponeret til Skoleholder, som den beqvemeste af Sog- 27

nets ungdom, og da han tillige fra Velbemeldte hans Sognepræst har et got Skudsmaal angaaende hans liv og levnet og med Examen af mig i Dag er befunden at have de til Skoleholder Tjeneste mest fornødne Rigasita, saa paa af den om Skole Væsenet i Norge den 23 Januari 1739, samt andre derom udgangne Allernaadigst anordninger, har jeg antaget og herved i den Høye og Hellige Treenigheds Navn beskikker bemeldte Engel Olsen Bjotvet til herefter at Yære Skoleholder i Østensøe Sogn; i stedet for oven omtalte afgaacnde Skoleholder hvis Navn er Nils Hagtorson Steenstøe. Thi skal titbenævnte Engel Olsen Bjotvedt forpligtet til det ham nu herved betroede Skoleholder Embede sig strax troligen at antage og med al mulig Lydighed stræbe at efterleve den for Skoleholderne i Norge Allernaadigst udgangne Instrux og alt hvad som til hans Embedes Frugtbringelse kan blive befalet. Hans foresatte Øvrighed og Sognepræst skal han være hørig og lydig og sig saaledes i Lærdom og Levnet opføre, at han kan være til Opbyggelse og et got Exempel for enhver i Menigheden, saa at alle Ting kan skee til Guds Ære, den Christe Kirkes Opbyggelse, og ham selv en frelst og uskadt Samvittighed, hvortil jeg af Hjertet vil ønske ham Naade, Lykke og Velsignelse af Gud vor Fader. i den Herre Jesu Christo formedelst den Hellige Aand. Til bekræftelse under min Haand og Segl. Nedre Hagestad Præstegaard 2den martii 1789. P. Schnabel. Anvist for Sessions Deputerede i Bergen den lste Augusti l7B9 og af dennem Samtyket, saa at naar indbemelte Engel Olson Biotved har som Skoleholder forretet Tieneste de aar som efter anordninsen ere bestemte skal han for åld Militarie Tieneste være fritagen og med ordentlig Sessions-Pass forsynet. - Bergen den 3die Augusti 1789. (Utydeleg underskrift) Original-dokumentet lånt av Torstein Aalvik. I -

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Bygdejol 1972
Kirkelig fellesråd - Drammen kommune
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Last ned fil her - Arkeologisk museum
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminner - Norsk olje og gass
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Kristendommen - Linksidene
Digte og sange
Sommer i Nesbyen
Blad nr. 2 - Losskøyta Frithjof II
Fiin gammel aargang - Riksantikvaren
Naturvårdsprogrammet - Ale kommun
DESTINASJON MARRAKECH - VG
Turistguide Røros.pdf - Melhus Turbuss
Preview - Norøl
TYRKIA - Solresor
2008-3 - kirkene i Kragerø