Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

Ja, jau, let eg og togg

Ja, jau, let eg og togg på ein smultring som kona hadde funne fram frå eit gamalt treliterspann. Det var greitt vi måtte halda på makta - - men det var no han Per som var med - og styrde då eg hadde vanskar med straum til høykanona. Kanskje det var andre som kunne vera like hjelpsame når ein trong til det. På valdagen gjorde eg mi borgarplikt etter aller beste overtyding. Per vart varamann. Valresultatet vart elles uventa for fleire enn han Per. Eg hadde aldri trudd at røysta mi skulle gjera slikt utslag. Ingen av dei eg strauk kom inn. Men det kom inn 41 som fØr. Vi bøndene styrkte stillingen, trass i harde påstandar om nisseluementalitet og bakstrevarånd. Høgre minka i takt med Brusselforhandlingane og Ap-veljarane sat heime. Verst gjekk det ut over gamle, gode venstre. Det hjelpte korkje med H. F. eller husmorlaget. Resultatet vart etter mi meining skuffande. Men Kr. F. har ikkje grunn til å vera korkje vonbrotne eller såra. Straks valet var over, rykte rådmannen ut i H. F. og erklærte at no var heradskassen tom. Og det ville han bli i mange år. Vi kunne vera glade om vi klarde halda liv i alle dei folka som hadde sitt levebrød i heradet si teneste. Pengar til nye tiltak var det ikkje snakk om. No var det berre å leggja seg på veret og prØva å halda seg flytande. Dette var litt av ein kalddusj. Korleis skal det no gå med alle dei store sakene som er lova i parti programma. Programma ja. Alle parti hadde kappast om å lova alt. Alle ville byegja kyrkje, rådhus, sjukeheim, industrihus, nytt vassverk, fleire skular. Vidare skal vi få fleire vegar med fast dekke. Store industriområde som lokkemat for nye arbeidsplassar. Fleire bustadfelt med vatn og kloakk. Store hyttebyar både ved fjell og fjord. Friareal der turistar og innfødde kan kosa seg med kaffikjel og fiskestong og badeplassar langs alle strender. Dertil skal vi få toppkvalifiserte og høgtløna karar (kvinner) til å ta seg av idrett, song og musikk og ungdomsarbeid. Eldreomsorga skal aukast og kyrkjene skal få bårehus og automatisk ringjing. Senterpartiet gav ut valavis for at alle skulle få greie på dei storstilte planane. At mange tok feil og trudde det var ei forseinka russeavis kan ikkie utgjevarane lastast for. At 40 kandidatar uttalte det same om dei same sakene vitnar om kor samde dei er. Den 41. hadde avvikande syn. Han ville stoppa alle investeringar ( jamfør rådmannen) og betala tilbake alle lån. Han kom ikkje inn i heradstyret. Venstre br-ukte H. F. som valavis etter evne. Resultatet vart + 2. det same som sist. Kr. F. la mest vekt på makmælt og personleg påvirkning på interne møte. Resultatet vart tilfredsstillande - men dei må nok ha vore altfor makmælte. Evangeliet har ikkje nådd lengre enn frå Tørvikbygd til Laupsa. Høgre var merkeleg anonyme i valkampen. Ikkje såg eg korkje program eller annan propaganda. Kanskje dei har gitt opp å driva sakleg informasjon for negative jordtrælar. Det vert nok arbeidarpartiet som vil få det lettast med å leva etter programmet i det nye heradstyret. Dei har ikkje lova meir enn dei kan stå ved: Å motarbeida all borgarleg polititkk. Elles tykte eg valbrosjyra deira var lite i samsvar med hovudopp- 4l

slaget i valkampen: Demokrati i kvardagen. Berre å Presentera førarane vitnar ikkje om det breie folkestyret som vart lansert. Men det sarrrsvarar heilt med den Praksis som har vore god tone i laget før. Den geografiske fordelinga av det nye heradstyret vart sers god, stod det å lesa i H. F. etter valet. Dette er eg heilt samd i. Om det vart slik på grunn av lojale veljarar eller om det var forsynet som greiP inn er ikkje godt å vita. Varamannsrekkene kan tyda på litt av kvart. No har det nyvalde heradstYret vore saman og valt seg ut formannskap, ordførar og andre fØrarar. Det vart eit syrgjeleg kapitel. Dei hine for med heile "kaka", trass i den store framgangen vi hadde ved valet. Kanskje eg skulle ha kommulert han Per likevel? Men no er det for seint å trega. Vi får lita På at kassen er så velskrapa at dei nYe ikkje får høve til noko utidige sprell. Ser vi på kva som har hendt i bygda siste året, finn vi mYkje å gle seg over. Vi har fått ny Straumbru, så no kan Norheimsund Passerast utan at ein treng å slå av på farten. Til Heradstveit kan ein no køyra til gards med bil og arbeidet med brua på Tveitevegen vil koma i gang før året er omme. Oljegrusbilane har gjesta bygda og lagt frå seg ein klatt både her og der. Til slutt tok dei seg av skuleplassen i Norheimsund. Dette var rett nok utanom programmet, men skulestyraren la saka fram, og - då så Ekstrautlegget vil bli dekka - ved - å leiga plassen ut til cirkus også om sommaren. Det - store naturvernåret er slutt. Resultatet for Kvam vart at no skal alt bos samlast i Tolomarka. Alt som finns av rusk og rast mellom Ålvik og Eikedalen vert henta - og fyllinga veks. - Kvar husstand har fått pålegg om å kjøpa seg stativ til å plassera dei kommunale bossekkene i. Slike saker kunne ikkje brukast på Kvamskogen. Det ville skjemma natura. Der har vi fått ei rekkje campinghytter (stabbur) langs vegen. Der skal rusket samlast. Til denne tid har hyttene stått tome - for bos. Men dei vert gode å ha for huslause når vintersesongen set inn. Om hyttene er tØmra eller forsynte med vestlandspanel, trur eg brukarane bryr seg lite om. Elles vert det bygt både her og der. Vallandshus og Hibahus skyt i veret både innanfor og utanfo' dei kommunale byggjefelta. Dei huslause har funne at pengane rekk lengre ved å satsa på fabrikkhus. Arkitektteikna, skreddarsydde villabygg gir rett nok høgare status, men det vert forlite kroner att til mat og bensin. Tidlegare har det lege under dei folkevalde si verdigheit å spara pengar når det skulle byggjast kornmunalt. Men distriktslæk jarbustaden sette støkk i laget. Planane for tannklinikken i Strandebarm vart stogga, arkitekt og byggjenemnd avsette. Ferdighus er no under reising. Kor mykje som vert spart veit ingen enno. Rykta opererar med tal frå tre hundre tusen og ned til null. Det vert moro å sjå det endelege resultatet, i alle fall for den eine parten. Sjukeheimen er ikkje ferdig enno. Men han er plassert i terrenget. Kommunale sendemenn har vore i departementet og lagt fram sine syn. Svaret kom - det skal byggjast på Tolo. Heradstyret har samrøystes (+ Teigland) strødd sand på departementsviljen. Dei drøfta også kostnaden. Kalkvlane varierte mellom 3 42

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner Antrasitt utseende ... - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR ... - Riksantikvaren
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Bruk av laserdata i kulturminnevernet - Aust-Agder fylkeskommune
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Last ned fil her - Arkeologisk museum
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Sommer i Nesbyen
Blad nr. 2 - Losskøyta Frithjof II
Liechtenstein Fra alpesnø til subtropisk blomsterøy - Norsk Tur
Naturvårdsprogrammet - Ale kommun
DESTINASJON MARRAKECH - VG
Turistguide Røros.pdf - Melhus Turbuss
Frå sokneprest Bjørn Godø Zachariassen si ... - Kyrkja i Øygarden
Se også papirinvitasjonen i PDF fil her! - visitBergen