14.06.2017 Views

Årsmelding Sunndal kommune 2016

Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.

Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

ÅRSMELDING

SUNNDAL

KOMMUNE

2016

Fotograf: Gjermund Svinsås


2 3

Innhold

4-5

6 -7

8-9

10 -11

12-13

14 -15

17-45

46-49

50 -51

RÅDMANNENS KOMMENTAR

ÅRSKAVALKADE

ADMINISTRASJON

POLITIKK

PLANVERK OG STYRING

OVERORDNA MÅL OG RAPPORT

KOMMUNENS TJENESTER OG STABER

REGNSKAP 2016

ØKONOMISKE NØKKELTALL

2016/

ÅRSMELDING

OM ÅRSMELDINGA

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle

regnskap og rapport for kommunestyret. Årsmeldinga er i tillegg

et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv

og andre lesere med informasjon om de kommunale tjenester,

resultater og begivenheter i 2016.

Årsmeldinga skal være kortfattet og enkel å lese, og inneholder

derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i for

eksempel tjenestenes drift, henvises det til egne underliggende

årsmeldinger pr. enhet. Disse er behandlet i politiske utvalg i april.

Vedtatt av Sunndal kommunestyre 14.06.17


4

5

RÅDMANNENS

KOMMENTAR

-35

NEDGANG I FOLKETALL TIL

7126

REFORMENES ÅR

Kommunens tjenesteproduksjon påvirker alle våre

innbyggere. 2016 ble et år med flere utvidelser av

våre tjenester, bl a ny barnehage på Hoelssand i mai

og økning av 8 sykehjemsplasser i september. Drift

og utvikling av alle våre tjenester er i tråd med de

vedtatte budsjett og planer, og dette er en styrke

for hele organisasjonen. Det er god styring i alle

tjenestene.

40

BOSATTE FLYKTNINGER

3%

NET TO DRIFTSRESULTAT,

I PROSENT AV SAMLEDE

DRIFTSINNTEKTER

2016 er av flere kalt «Reformenes år».

Kommunereform, regionreform, politireform – for å

nevne noen. Sunndal kommune har vært aktivt med

og har hatt en tydelig stemme i dette arbeidet.

FOTO:

Øyvind Leren

Kommunereformen ble for Sunndal sitt vedkommende

avsluttet etter folkeavstemmingen: Vi

forblir som vi har vært. Ingen sammenslåingsprosess

vil si at det blir fokus på videreutvikling av kommunen

slik den er. Det er likevel viktig å samarbeide med

andre kommuner, og sammen arbeide for en styrket

region. Sunndal kommune mener at Nordmøre står

best samlet, og som en region i Møre og Romsdal.

Næringssamarbeidet med Surnadal, gjennom

SUSU- programmet har vist at innsats og effekt blir

sterkere gjennom samarbeid. I perioden 2013-2016

er det til sammen skapt 156 nye arbeidsplasser

i de to kommunene, i en tid der de fleste andre

kommuner har en nedgang. Sunndal kommune

har en arbeidsplassdekning på 107 %, dvs at det er

flere arbeidsplasser enn det er arbeidstakere. Dette

innebærer at arbeidstakere fra andre kommuner

pendler og jobber her. Det er viktig å legge til rette

for at næringslivet kan utvikle seg og vokse, dette

har stor innvirkning på hele Sunndalssamfunnet og

kommunens tjenester.

BILDE

Rådmann

Randi Dyrnes

FOTO

Thomas Negård

Utskiftninger i ledergruppa – inkl ny

rådmann - i kommunen, har naturlig nok noe

av tiden gått til å sette seg inn i kommunens

organisasjon. Det er dyktige ledere i alle

tjenester, og sammen med alle medarbeiderne

er vi godt rustet til å videreutvikle og drifte

kommunens tjenester. Det gode samspillet

med hovedtillitsvalgte og verneombud skal

videreføres. Sammen finner vi gode løsninger

for framtida.

Sykefravær og oppfølging: Sykefraværet i

Sunndal kommune er på 6,6%, som er veldig

bra i kommunal sammenheng. Det jobbes

kontinuerlig for å forbedre dette – det er

mulig å få det lavere!

I 2016 ble det innført 16-dagers egenmelding,

det vil si for hele arbeidsgiverperioden.

Formålet med utvidet egenmeldingsperiode

er å styrke forholdet mellom leder og ansatt.

Det er to hovedelementer som er avgjørende.

Det ene er at utvidet egenmeldingsperiode

viser de ansatte tillit, det er de som kjenner

kroppen og arbeidsevnen sin best. Det andre

er at det legges opp til tettere dialog mellom

arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver og

arbeidstaker skal være ansvarlig for fraværet,

ikke legen og pasienten. Dette skal evalueres

i 2017.

God økonomi - men utfordringene kommer:

I økonomisk sammenheng betegnes Sunndal

som en høyinntektskommune. Det betyr at

vi har gode ressurser for å yte gode tjenester.

Det viktige er at vi utnytter ressursene på

en effektiv måte. Utfordringene kommer for

kommunen, og da må vi være godt rustet.

Forbedringsarbeid har vært - og vil være - en

rød tråd for å utvikle tjenestene.

Sunndal kommune hadde et netto

driftsresultat på 24,2 mill kr i 2016, mot 28

mill kr året før. Netto driftsresultat for 2016

utgjør 2,9%. Målet til kommunal sektor er

1,75%. Vi er godt «innafor»!

Rådmannen takker de folkevalgte for godt

samarbeid i 2016.

Den største takken går til hver enkelt

medarbeider i Sunndal kommune – du har

bidratt til gode tjenester og godt resultat -

basert på respekt, omsorg og ansvar!

Randi Dyrnes

Rådmann

ØVERSTT.H.

Gammel og ny

rådmann, Per Ove

Dahl og Randi Dyrnes,

sammen med ordfører

Ståle Refstie.

NEDERST T.H.

Mye arbeid med

kommunereformen

og folkeavstemning i

2016


6

ÅRSKAVALKADE 2016 7

JANUAR

– Det ble lagt ned mye arbeid med kommunereformen også

i 2016. Kommunestyret vedtok høsten 2015 forhandlinger

med Nesset, og disse fortsatte i 2016. I starten av året

var det bl.a informasjonsmøte på ungdomsskolen og felles

kommunestyremøte med Nesset kommune på Kavli Moen gård i

Nesset.

FEBRUAR

Fylkeskommunen med fylkesordføreren og fylkesrådmannen i

spissen, besøkte Sunndal kommune for en gjensidig orientering

innenfor ulike områder. Det de ble også gitt en omvisning ved

asylsøkermottaket og voksenopplæringa, og innvandrertjenesten

fikk mye skryt for sitt arbeid.

JULI

Rådmann Per Ove Dahl takket for seg 1. juli, etter 15 år som rådmann

i Sunndal kommune. Randi Dyrnes tok da over rådmannsvervet, og ble

ønsket velkommen av kommunestyre og administrasjon.

AUGUST

15. august starta den nye barnehagen på Holssand opp, samtidig

som Malurten barnehage og Villabyen barnehage bla lagt ned.

Dette markerte at siste fase av endringene i barnehagestrukturen,

som ble vedtatt i 2013, var sluttført.

MARS

Kulturkonferansen hadde i 2016 temaet «Kunsten å

leve», med navn som Jan Vincents Johannessen og

Dagfinn og Mona Enerly. Kulturprisen 2016 ble utdelt til

dugnadsgjengen i Sunndal Alpinsenter Børsetlia.

MAI

StikkUT!-sesongen startet opp igjen 10. mai. Sunndal

hadde 13 turmål denne sesongen. Stikk UT hadde 437

aktive brukere i Sunndal i 2016, noe som var en kraftig

økning fra forrige år.

APRIL

Folkeavstemning om sammenslåing mellom Sunndal og

Nesset ble gjennomført 25. april, og valgstyret kunne etter

at stemmene var talt opp kunngjøre at Sunndal sier klart

nei til sammenslåing med Nesset kommune.

SEPTEMBER

-Utmarkskommunenes landssammenslutning la i 2016 sitt

landsstyremøte til Sunndal. De fikk i løpet av to fine høstdager

oppleve både Innerdalen og Øvre Sunndal/Åmotan, og et nyttig

innblikk i utfordringer knyttet til husdyrhold i verneområder m.m.

NOVEMBER

Sunndal kommune arrangerte i samarbeid med Giske kommune et

seminar om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, med

tema lokalsamfunnsutvikling og medvirkning. Over 30 deltakere fra de

to kommunene fikk to lærerike dager i Sunndal.

OKTOBER

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte

innvandrertjenesten i begynnelsen av oktober, for å høre om

organiseringen og arbeidet i innvandrertjenesten. Listhaug viste

stor interesse for modellen Sunndal har med introduksjonsprogram

for flyktningene fra dag en.

JUNI

Liv og røre i juni, med Ørafest, Ladyforestilling og

Sunndalkonferanse. Under Sunndalkonferansen 21. juni ble

innvandrertjenesten tildelt næringslivsprisen Storskrymten for å

ha markert seg som en solid aktør i lokalsamfunnet med stor evne

til omstilling og nytenking.

DESEMBER

Nye Driva bru kunne endelig åpnes offisielt, og det på

selveste Luciadagen. Til tross for dårlig førjulsvær, møtte

mange opp og ble med på markeringen av det flotte

monumentet brua har blitt.


8

ADMINISTRASJON

Sunndal kommune sin administrasjon er fra 2016 organisert i 3

stabsavdelinger og 10 tjenester. Kommunen har over 800 ansatte i om

lag 750 årsverk

9

SERVICE - OG

INFORMASJONS-

AVD.

ØKONOMIAVD.

PERSONALAVD.

SUNNDAL KOMMUNE

Leder

Harriet Berntsen

Ass.rådmann

Leder

Andrea Fivelstad

Leder

Ildri Solbakk

Rådmann

Randi Dyrnes

FOTO:

Nathan Lediard

Thomas Negård

BARNEHAGETJENESTEN

Leder

Mona Reinset

KOMMUNALTEKNISK

TJENESTE

Leder

Eilif Lervik

EIENDOMSTJENESTEN

Leder

Jan Erik Holte

KULTURTJENESTEN

Leder

Ole Magne Ansnes

GRUNNSKOLETJENESTEN

Leder

Liv Ingrid Horvli

NAV SUNNDAL

Leder

Anne Kari Grimstad

HELSE- OG BARNEVERN-

TJENESTEN

Leder

Kari Korsnes

PLAN-, MILJØ- OG

NÆRINGSTJENESTEN

Leder

Anne Guri Aase

INVANDRERTJENESTEN

Leder

Bente Mosbakk

PLEIE- OG

OMSORGSTJENESTEN

Leder

Anne Berit Vullum

Antall årsverk i Sunndal kommune

pr. tjeneste og stab 2016

Pleie og omsorgstjenesten 259

Grunnskoletjenesten 145

Barnehagetjenesten 86

Eiendomstjenesten 44

Helse- og barnevernstjenesten 39

Innvandrertjenesten 68

Kommunalteknisk tjeneste 30

Kulturtjenesten 24

Rådmannen inkludert staber 30

Plan-, miljø- og næringstjenesten 12

NAV Sosial 10

Totalt 747

SAMFUNNSANSVAR OG KONTROLL

Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp

til miljøvennlig drift både ved å være sertifisert

Miljøfyrtårn og energikommune. Sunndal rådhus

ble første gang miljøfyrtårnsertifisert i 2012, og ble

resertifisert i desember 2015.

Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for

likestKommunen er opptatt av mangfold og legger

vekt på balanse i kjønnsfordeling, og har fokus på

likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne

ved ansettelse. Universell utforming av bygg og

uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i

kommunen.

Etikk: Sunndal kommune har egne etiske

retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007.

Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er

en del av det nye kvalitetssikringssystemet.

Intern kontroll: Internkontrollsystemet Compilo

(opprinnelig KvalitetsLosen) ble innført i 2015

(i regi av IKT Orkidè). Det jobbes fortsatt med

implementering og opplæring i tjenester og staber.

I 2016 ble det meldt 519 avvik i systemet, og

gjennomført 14 risiko- og sårbarhetsanalyser.

SYKEFRAVÆR 5

SISTE ÅR

2012 7,7

2013 6,8

2014 6,6

2015 6,8

2016 6,6

8,0% ca 750 >45%

AV TOTALE NETTO

DRIFTSUTGIFTER TIL

ADMINISTRASJON

ÅRSVERK TOTALT

AV ALLE ANSATTE

HAR HØYERE

UTDANNING

21

UNGDOMMER

LÆRLINGER VED

UTGANGEN AV 2016

53

(16-19ÅR)

GJENNOMFØRTE 4 UKERS

SOMMERJOBB I KOMMUNEN

I 2016


10

11

U N D ER

Bilde

Ordfører

Ståle Refstie

Foto

N. Lediard

POLITIKK

Andel av totale netto

driftsutgifter til

styring

0,8 %

UNDER Politisk sammensetning:

AP 15

Frp 3

H 1

Krf 1

SP 4

SV 2

V1

Ordførerens

kommentar

Store statlige reformer har preget det politiske arbeidet i

Sunndal i 2016.

Etter en lang politisk prosess avholdt Sunndal kommune

folkeavstemning den 25. april for å ta vårt veivalg i kommunereformen.

53% gikk til urnene, og 78% sa nei til kommunesammenslåing.

Kommunestyret vedtok deretter å fortsette som egen kommune, og

avsluttet med det Sunndal kommunes arbeid med kommunereformen.

Senere anbefalte også Fylkesmannen dette.

Tid og krefter har også gått med i arbeidet med regionreformen og

politireformen. I regionreformen har Sunndal vært tydelige på at

Møre og Romsdal bør opprettholdes som region, og at Nordmøre bør

holdes samlet. Politireformen konkluderte med at lensmannskontoret

i Sunndal opprettholdes. Kommunen har deretter jobbet for

å sikre viktige funksjoner som lokal utlendingsforvaltning ved

lensmannskontoret.

Sist men ikke minst ble 2016 preget av utskiftinger i kommuneledelsen.

Sunndal kommune har fått ny rådmann, ny økonomisjef, ny plansjef og

ny barnehagesjef. Alle fire har startet samarbeidet med kommunepolitikerne

godt. Jeg ser fram til konstruktivt samarbeid også i årene som

kommer.

Ståle Refstie

Ordfører

Sunndal kommune

NØKKELTALL

T.V.

Sunndal kommunestyre, konstituert 14.10.15

Politisk organisering

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i

kommunen. Økonomi- og planutvalget, oppvekst- og

omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget

er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og

innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11

representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende

tilsyn med den kommunale forvaltning.

KOTROLLUTVALGET

5

ØKONOMI- OG

PLANUTVALGET

11

ELDRERÅDET

KOMMUNESTYRET

27

TEKNIKK-, MILJØ-

OG KULTURUTVALGET

11

RÅDET FOR

MENNESKER

MED NEDSATT

FUNKSJONSEVNE

ADMINISTRASJONS-

OG ARB.MILJØUTVALGET

10

OPPVEKST- OG

OMSORGSUTVALGET

11

UNGDOMMENS

KOMMUNESTYRE

7 6 11

59 456 5

3,64 mill. kr.

POLITISKE MØTER POLISTISKE SAKER INTERPELLASJONER KOSTNADER VED

POLITISKE UTVALG

INKL. ELDRERÅD

OG UKS

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2016

Antall behandlede saker:

KOMMUNESTYRET

OG UTVALG

Kommunestyret

Økonomi- og

planutvalget

Oppvekst- og

omsorgsutvalget

Teknikk-, miljø- og

kulturutvalget

Valgstyret (=ØP)

Ungdommens

kommunestyre

Eldrerådet

Rådet for mennesker

med nedsatt

funksjonsevne

Kontrollutvalget

ANTALL

MEDL.

27

11

11

11

11

12

Interpellasjoner: Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt

til ordføreren som gjelder prinsipielle spørsmål, krever et

omfattende svar og gir muligheten for debatt. Det var fremmet

5 interpellasjoner i 2016 (samme antall som i 2015).

Åpne spørsmål til kommunestyret: i 2015 vedtok

kommunestyret at det skal kunne sendes åpne spørsmål til

7

6

6

LEDER FØ R

Ståle Refstie (Ap)

Ståle Refstie (Ap)

Jorunn Solheim (Ap) /

Marit Selfors Isaksen (Ap)

Bjørn Røkkum (Ap)

Ståle Refstie (Ap)

Peder Vorren

Jan Silseth

Stig R. Andreassen (FrP)

Trond Hansen Riise (V)

ANTALL MØTER

12

8

9

7

4

5

4

5

5

59

ANTALL SAKER

2015 2016

122 100

94 113

31 72

94 97

16 4

11 11

6 10

5 6

48 43

427 456

FOLKEAVSTEMNING

Folkeavstemning om kommunereformen

ble gjennomført

25. april 2016, etter samme

opplegg som ordinære valg.

Valgdeltakelsen var på 52,7 %, og

resultatet ble 78 % NEI og 22 %

JA til sammenslåing med Nesset.

Oppgradering av kommunestyresalen

ble også gjennomført

i 2016. Nye stoler er innkjøpt,

bordene er pusset opp og det

tekniske utstyret er oppgradert

(prosjektor, lydanlegg, teleslynge

og lerret).

kommunestyret. Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan

på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i

kommunestyret. Ordningen ble ikke benyttet i 2016.

Antall politiske møter følger trenden de siste årene med flere

politiske møter. Dette bidrar også til at kostnadene ved politiske

utvalg øker og er større enn budsjettert.


12

PLANVERK OG STYRING

TEMA - OG SEKTORPLANER

ÅRSPLAN OG BUDSJETT

13

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert

fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov.

Planstrategi for Sunndal kommune 2016-2020 ble rullert

i 2016.

Alle planer i Sunndal kommune er tilgjengelig på

kommunens hjemmeside. Les mer her

Temaplaner er planer for bestemte tjenester, tema

eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva det er

hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne

i kommuneplanens handlingsdel.

I 2016 er følgende tema- og sektorplaner utarbeidet eller

rullert:

• Oversikt over helsetilstanden i kommunen

2015-2018 (ny)

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

2016-2019 (ny)

Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende

år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og

økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag

til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i

kommuneplanen.

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes

utfordringer og behov i budsjettkonferanse med

kommunestyret i oktober. Rådmannen fremmer sitt

forslag til budsjett for kommunestyret i november.

Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig

budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger

og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.

KOMMUNEPLANEN

Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske

styringsdokument, vedtatt av kommunestyret, og

inneholder mål og retningsvalg for kommunens

utvikling. Kommuneplanen utarbeides for en lengre

periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta

både kommunale, regionale og nasjonale mål og

interesser.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

SAMFUNNSDELEN konkretiserer mål, strategier og

ønsket utvikling for Sunndalssamfunnet og kommuneorganisasjonen

de kommende år. Samfunnsdelen ble rullert

i 2014 og skal rulleres igjen i 2017.

AREALDELEN viser sammenhengen mellom fremtidig

samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom

vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.

Kommuneplanens arealdel for Sunndal består av følgende

tre planer:

• Kommuneplan for Sunndal 2007-2015, arealdelen

(vedtatt 29.08.2007)

• Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025

(vedtatt 02.09.2015)

• Kommunedelplan for Ålvundfjord (vedtatt

02.09.2004)

• Rus- og psykiatriplan 2016-2019 (revisjon)

• Eldreplan 2016-2020 (ny)

• Plan for idrett og friluftsliv 2015-2020 (rullering)

Kommunen har også vært involvert i arbeidet med noen

regionale planer:

• Planprogram for Todalsfjordprosjektet, vedtatt i

kommunestyret

• Regional plan for Dovrefjellområdet, sluttbehandling

sentralt ikke ferdig

• Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre,

sluttbehandling 2017

U N D ER

Figuren viser

sammenheng

mellom

kommuneplan,

tema- og

sektorplaner og

årlig budsjett og

rapportering

KOMMUNAL

PLANSTRATEGI

FIREÅRIG REGULERING

RAPPORT OG REGNSKAP

Tjenestene rapporterer pr. tertial til kommunestyret i

henhold til vedtatte årsplaner med budsjett. Tjenestenes

årsrapporter behandles i utvalgene i mars/april.

Kommunens årsmelding er basert på tjenestenes

årsrapporter, og sammen med regnskap behandles denne

i kommunestyret i april/mai.

REVISJON ETTER AVKLARING

AV BEHOV I PLANSTRATEGI

HANDLINGSDEL

MED

ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT

KOMMUNEPLAN

SAMMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN

AREALDEL

ÅRLIG RULLERING

KOMMUNEDELPLAN - TEMA

ARBEIDSPROGRAM

ÅRSMELDING

REGNSKAP

TERTIAL

RAPPORTER

KOMMUNEDELPLAN - AREAL

OVER

Status for folkehelse i Sunndal ble vedtatt i 2016. Arbeidet

ble ledet av ass. rådmann Harriet Berntsen og koordinert av

folkehelsekoordinator Peggy Ranheim.

OVER

Medvirkning fra elever i Innovasjonscamp 2016, modell av

badeplass ved småbåthavna.

TEMA OG

SEKTOR(FAG)PLANER


INN- OG UTFLYTTERE 2011 - 2016

INNFLYTTERE

268

329

UTFLYTTERE

343

297

345

370

339

360

381

376

397

407

14

OVERORDNA MÅL

- OG RAPPORT PÅ NOEN OMRÅDER

Kommuneplan for Sunndal kommune

2014-2020 ble vedtatt i 2014. Planen setter

mål for ønsket samfunnsutvikling og viser

hvordan kommuneorganisasjonen skal

bidra til dette.

Følgende hovedmål er fastsatt for perioden

2014-2020:

1. En attraktiv og mangfoldig kommune

med 7.400 innbyggere innen 2020

2. En robust kommune for fremtiden

3. Et vekstkraftig og inkluderende

arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser

innen 2020

4. Effektiv og miljøvennlig energibruk

5. God infrastruktur, bedre og tryggere

veger

6. Bærekraftig forvaltning av natur og

verneområder

7. God helse og livskvalitet for alle

8. Sunn kommuneøkonomi – kompetent og

attraktiv arbeidsplass

9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Sunndal kommune har en svak nedgang i folketallet

på 34 personer i 2016, fra 7160 innbyggere 01.01.16

til 7126 pr. 31.12.16. Det er både fødselsunderskudd

og netto utflytting som bidrar til nedgangen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

268

329

2011 2012 2013 2014

FØDTE OG DØDE 2011 - 2016

FØDTE

8269

7771

7521

72 84 52 91 64 74 85 84

2011 2012 2013 2014

7426

76 78

2015

7289

1970 1980 1990 2000 2010

INNBYGGERNE I SUNNDAL 1970-2016

(antall)

DØDE

FØDTE OG DØDE 2011 - 2016

FØDTE

343

297

8269

7771

7521

7426

7289

2015

1970 1980 1990 2000 2010

DØDE

345

370

339

360

381

376

397

407

7160

2015

2016

7126

58 82

2016

7160

2016

2015

7126

2016

NÆRINGSLIV/ARBEIDSPLASSER

Næringsplan vedtatt i 2015 legger opp til vekst på 50

arbeidsplasser i året i planperioden fram til 2020. Det

har vært en økning i antall arbeidsplasser (sysselsatte

med arbeidssted Sunndal) de siste 3 år og særlig i

perioden 2015 -2016. Pr. 31.12.16 er det om lag

3800 arbeidsplasser i Sunndal. Arbeidsplassdekning

er over 100 %, dvs. at det er flere arbeidsplasser i enn

arbeidstakere i kommunen.

Samarbeid med Surnadal om næringsutvikling i

perioden 2014-2017, (SUSU-samarbeidet), omfatter

tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk.

Utviklingsprogrammet har ved utgangen av 2016

totalt bevilget 5,6 mill. kroner til 46 prosjekter i

regionen med samla budsjett på 46 mill. kroner.

Prosjektene skal gi en sysselsettingseffekt på totalt

129 nye arbeidsplasser.

Les mer her: sjekknordmore.no

GOD INFRASTRUKTUR

Ferdigstilte prosjekter: ferdigstilling og åpning av

Driva bru, gjennomført utbedring av kryss rv 70 Fale.

Arbeidet med fergefri forbindelse over Todalsfjorden

fikk ny giv i 2016. Gjennom SUSU-samarbeidet ble det

BILDE T.V.

Fokus på Todalsfjordprosjektet

i 2016: Fergecruise på

Todalsfjorden mai med stor

deltakelse fra næringsliv,

kommuner og fylke.

satt fokus på prosjektet, bl.a. med et fergecruise i mai 2016. Både

Sunndal og Surnadal kommuner vedtok i 2016 planprogram for

prosjektet, og har satt av penger til videre utredninger. Å få på

plass en døgnåpen bo- og arbeidsmarkedsregion er viktig for

utvikling og vekst i regionen.

GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Første statusrapport over folkehelse ble vedtatt i 2016.

Sunndal kommune er som en av seks kommuner i Møre

og Romsdal med i helsedirektoratets satsing «Nærmiljø og

lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Gjennom prosjektet skal

kommunen øke kunnskapen og kompetansen om hvilke lokalsamfunnskvaliteter

som fremmer folkehelse, metoder for bedre

involvering og medvirkning av innbyggere i planprosesser, og

dermed få bedre grunnlag for å planlegge bedre.

BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV NATUR OG

VERNEOMRÅDER

Sunndal kommune jobber for å få tilbake mest mulig lokal

styring av arealene innenfor egne kommunegrenser, og jobber

aktivt med og forenkle utmarksforvaltningen for innbyggerne.

Kommunen fikk i 2016 forvaltningsansvaret for 6 små

naturreservater, og har igjen fått tilbake den lokale forvaltningen

av disse verneområdene.

Utmarkskommunenes sammenslutning hadde i september 2016

ett av sine landsstyremøter i Sunndal hvor det ble satt fokus

på problematikken mellom utvalgte kulturlandskap, turisme,

beitedyr og rovdyr. Det ble bl.a. stilt spørsmål ved statens

prioriteringer av hensyn til kulturlandskap og beitedyr, eller

rovdyr.

15

FOTO

Sigrun Rødset

INN- OG UTFLYTTERE 2011 - 2016

72 84 52 91 64 74 85 84

76 78

58 82

INNFLYTTERE

2011 2012 2013 2014

UTFLYTTERE

2015

2016

BILDE OVER

Trivsel i Sunndal: Innenfor satsingen Nærmiljø og

lokalsamfinn som fremmer folkehelse skal vi bl.a bli

bedre på medvirkning.

2015

Mer statistikk om folketallet i Sunndal finnes på

kommunens hjemmeside.

8269

7771

7521

7426

7289

7160

7126

268

329

343

297

345

370

339

360

2011 2012 2013 2014

381

376

397

407

2016


16

17

BILDE

Våren i Sunndal

KOMMUNENS

TJENESTER OG STABER

OVERSIKT

På de følgende sidene

gis en oversikt over

virksomheten i hver

tjeneste og stab i 2016.

Til slutt presenteres

driftsregnskap,

investeringsregnskap

og balanseregnskap,

i tillegg til noen

økonomiske nøkkeltall.


18

RÅDMANNEN

Bilde

Felles kommunestyre med Nesset på Kavli Moen Gård januar 2016.

19

Navn

Randi Dyrnes

Stilling

Rådmann

Navn

Harriet Berntsen

Stilling

Ass. Rådmann

DETTE JOBBER

VI MED

Rådmannen er øverste leder for

administrasjonen i Sunndal kommune.

Rådmannen skal sørge for at kommunen

drives i samsvar med lover, forskrifter og

politiske vedtak.

Rådmannen har det overordna ansvaret

for kommunens utviklingsarbeid, og er

delaktig i ulike tverrfaglige prosjekter.

Rådmannen er ansvarlig for kommunens

plansystem med årsplaner, tertialrapporter

og årsmeldinger. I tillegg ligger ansvar

for folkehelse/Distriktsmedisinsk senter

og beredskap, samt internkontroll og

lederutvikling hos rådmannen. Rådmannen

har også det overordna ansvaret for

kommuneøkonomien og budsjettstyring.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

BEMANNING

Regnskap Budsjett Forbruk % Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

2015 9,7 mill. 12,3 mill. 79

3 3 100 66

2016 14,0 mill. 12,1 mill. 113

3 3 100 100

*ikke sammenlignbare tall for 2014, da stabene ble omorganisert fra 1.1.2015.

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Gjennomført prosess om kommunereformen i tråd nasjonale

føringer og kommunestyrets prosessvedtak

KOMMENTAR

REGNSKAP

Rådmannen har et samlet overforbruk på

rundt 1,9 mill kr i 2016 (13 %). Overforbruket

er knyttet til høyere kostnader enn budsjettert

til forsikringer og ulike medlemskontingenter

for Sunndal kommune, samt til rekruttering av

ny rådmann og juridisk bistand.

OPPRETTHOLDE GOD

DIALOG MED LOKALT

NÆRINGSLIV OG

LEGGE TIL RETTE FOR

NÆRINGSUTVIKLING

OG VEKST

FORBEDRINGSARBEID

• Bidratt til et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv – økning i

antall arbeidsplasser fra 2015-2016.

• Utarbeidet 14 nye ROS-analyser i kommunen, noe som legger

grunnlag for et bedre beredskapsarbeid

• Utarbeidet oversikt over helsetilstanden i Sunndal i tråd med

lovkrav

• Sørget for opplæring i internkontrollsystemet Compilo, og at

dette nå er tatt i bruk av ansatte

• Ivareta en sunn kommuneøkonomi og god budsjettstyring, med

oppnådd mål om 3,0 % driftsresultat

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Fortsette arbeid med videreutvikling

av Sunndal DMS

• Helhetlig informasjonsstrategi for

Sunndal kommune skal sluttføres

• Sluttføre prosjekt om informasjonssikkerhet

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Kommunereformen

Arbeidet med den nasjonale kommunereformen

startet opp i 2014 og var et sentralt tema både i 2015

og i 2016. Telemarksforskning fikk i oppdrag å utrede

«Sunndal alene» samt følgende fire alternativer:

Sunndal-Nesset, Sunndal-Nesset-Tingvoll,Sunndal-

Surnadal og Sunndal-Oppdal. Våren 2016 ble en

intensjonsavtale om sammenslåing mellom Sunndal

og Nesset fremforhandlet. Denne ble lagt ut til

folkeavstemming i april 2016. Valgoppslutningen var

på 52,7 % og 77,8 % stemte nei. Juni 2016 vedtar

kommunestyret at Sunndal skal fortsette som egen

kommune.

Innføring av internkontrollsystem Compilo

(opprinnelig KvalitetsLosen) startet opp i 2014.

Videre opplæring og implementering av systemet

pågår fortsatt. I 2016 ble det meldt i alt 519 avvik

i Sunndal kommune mot 464 året før. Videre ble

det gjennomført 14 risiko- og sårbarhetsanalyser

(ROS) i 2016. Totalt er det nå 40 ROS-analyser

som er gjennomført i kommunen. Dette er

viktige forbedringstiltak og er også en del av vårt

beredskapsarbeid.

Utviklingsarbeid

Sunndal kommune samarbeider med Surnadal

kommune om næringsutvikling i perioden 2014-2017

(SUSU-programmet). Sunndal næringsselskap

(SUNS) er utøvende part for Sunndal kommune,

men kommunen bidrar med ressurser inn i arbeidet.

SUSU-programmet har i 2016 gjennomført

tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering

(Trondheimstreff mm), nettverk mm. Det er blant

annet bevilget totalt 3,8 mill. kroner tilskudd til nær

30 prosjekter, med mål om 83 nye og 14 sikrede

arbeidsplasser.

VIDEREUTVIKLING AV

SUNNDAL

DISTRIKTSMEDI-

SINSKE SENTER


20 SERVICE- OG INFORMASJONSAVD.

21

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Harriet Berntsen

Stilling

Ass. rådmann

Leder av service - og

informasjons avd.

Service- og informasjonsavdelingen omfatter servicekontoret,

informasjon, IKT, politisk sekretariat og arkiv. Vi skal yte god

service og informasjon om kommunens tjenester og den politiske

virksomheten på rådhuset og på vår hjemmeside.

Sammen jobber vi mot målet om en døgnåpen kommune med enkle

og selvbetjente løsninger for våre innbyggere, næringsliv, politikere

og ansatte.

REGNSKAP

ÅR

2015

2016

REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

14,97 mill. 13,85 mill. 108

15,93 mill. 14,11 mill. 111

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

12,4 13* 94,5 91

12,4 13* 94,5 91

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

*i tillegg har avdelingen 2 lærlinger samt 1 varig tilrettelagt 60% stilling opprettet i samarbeid med NAV i 20016

KOMMENTAR

REGNSKAP

DIGITALISERING AV

TJENESTER.

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Bidratt til gjennomføring av kommunereformprosess og folkeavstemning

• Bedre digital kommunikasjon ved at flere skjema er elektroniske, og digital

postforsendelse via SvarUt er tatt i bruk.

• Ny utforming av skranke-/sentralbordområdet

• Gjennomført to ROS-analyser og har hatt 4 avviksmeldinger i Compilo. Dette følges

opp med ulik tiltak, deriblant vil det bli innført nytt låsesystem på noen av dørene i

rådhuset i 2017.

• Ført 2 lærlinger fram til fagbrev

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Sluttføre arbeid med informasjonsstrategi

• Fornyet innsats for å redusere papirforbruket på

rådhuset

• Økt digital kommunikasjon via Svar UT mellom

kommunen og innbyggere

Service- og informasjonsavdelingen har et samlet

overforbruk på 1,8 mill kr (11 %). Overforbruket

er primært knyttet til den politiske virksomheten

hvor det har vært høy politisk aktivitet og

deltakelse i mange grupper/prosjekter i 2016.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Ny utforming av skrankeområde

Service- og informasjonsavdelingen ble opprettet

1.1.2015 med i alt 13 medarbeidere med til dels

svært ulike arbeidsoppgaver. Etter interne prosesser

ble det fra februar 2016 innført en inndeling i 3 team

med egne teamledere. En endring av skrankeområdet

er også gjennomført i 2016 med bl.a. større plass og

bedre tilgang til PC for publikum. Vi har fått gode

tilbakemeldinger på disse endringene, både fra

ansatte og publikum.

Avdelingen var sterkt involvert i arbeidet

med kommunereformen, både i prosessen

og ved gjennomføring av folkeavstemningen.

Folkeavstemningen ble gjennomført etter samme

opplegg som ordinært valg.

Digital kommunikasjon

Elektronisk arkivplan er ferdigstilt og ble vedtatt av

kommunestyret i mars 2016. Digital postforsendelse

via SvarUt er tatt i bruk. Målrettet informasjon

og opplæring internt er gjennomført og det føres

statistikk over bruken internt og blant innbyggerne.

Vi har fortsatt utfordringer både internt og vis-a-vis

publikum som vi vil jobbe med i 2017.

STRUKTURERE OG

KOORDINERE INFOR-

MASJONSARBEIDET.

EFFEKTIVISERING


22

ØKONOMIAVDELINGEN

23

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Andrea Fivelstad

Stilling

Økonomisjef

Vi jobber mot et overordnet mål om god økonomistyring og regnskapsrapportering

i Sunndal kommune. Dette gjør vi ved å gi hjelp og støtte

internt slik at økonomistyringen blir god i hver enkelt stab og tjeneste.

Med faglige kompetanse og videreutvikling av gode rutiner, legger vi til

rette for korrekt og rask regnskapsrapportering internt og eksternt, og

er en viktig tilrettelegger for budsjettprosessen.

Støttefunksjonen for innkjøp er tillagt økonomiavdelingen, og en

viktig del av arbeidet er kvalitetssikring av innkjøpsprosesser og å

forankre innkjøpsreglementet i organisasjonen. Økonomiavdelingen

har ansvar for lønnsutbetalinger, regnskap, fakturering og innkreving

av kommunale avgifter, og er i tillegg skatteoppkrever for Sunndal og

Oppdal kommuner.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Gode rutiner for skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll

• Bidratt til gode og kostnadseffektive rutiner innenfor økonomiområdet, bl.a ved

elektronisk reiseregning, e-handel og fakturering på web

2015

2016

5,39 mill. 6,16 mill. 88

6,63 mill. 6,63 mill. 100

KOMMENTAR REGNSKAP

Økonomiavdelingen har overholdt

budsjettet for 2016

10,45 10 100 87,5

9,5 10 95 95

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

ØKT BRUK AV E-

HANDELSPORTALEN

VED BESTILLING AV

VARER.

• Arbeidet med internkontroll og forbedringsarbeid

• Overholdt tildelt budsjett

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Arbeide videre med forbedring av regnskapsrapportering

• Arbeide for et lavere sykefravær

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Økonomi er en støttefunksjon og har derfor

hovedtyngden av sine brukere innenfor

egen organisasjon. Vårt hovedfokus er å gi så

rasjonelle og effektive administrative tjenester og

styringsverktøy som mulig, slik at en får kanalisert

mest mulig ressurser direkte til tjenesteproduksjonen.

Økonomistaben arbeider kontinuerlig med

forbedringer. For å jevne ut arbeidsbelastningen

mellom de ansatte ble det i 2016 startet et arbeid

med omfordeling av arbeidsoppgaver.

gjør at håndteringen går raskere og blir mer nøyaktig

for tjenestene.

Ny rapportering. Arbeidet i rapporteringsgruppen

er godt i gang - og økonomiavdelingen har utarbeidet

utkast til nye rapporter og maler til bruk ved måneds

–og tertialrapportering.

Nyansettelse. Stillingen som økonomisjef var vakant

i 2 måneder, og det ble ansatt ny økonomisjef i

september.

VIDEREUTVIKLING AV

ØKONOMIRAPPORTER-

ING I SAMARBEID MED

DE FOLKEVALGTE.

FÅ FRIGITT MER TID

TIL BRUK PÅ INTERN

OPPLÆRING OG ØKT

INTERNKONTROLL.

Elektroniske fakturaer. Det er en stadig større andel

av elektroniske fakturaer, e Fakturaer, og EHF. I tillegg

er vi godt i gang med effektivisering av mottak og

behandling av leverandørfakturaer, blant annet ved

bruk av profiler og forhåndsdefinert kontering. Dette

Sunndal kommune har tatt i bruk mobile

betalingsløsninger for enkelte tjenester.


24

PERSONALAVDELINGEN

Bilde

Totalt 53 ungdommer gjennomførte 4 uker

sommerjobb i Sunndal kommune i 2016

25

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Ildri Solbakk

Stilling

Personalsjef

Personalavdelingen har ansvar for overordna personalforvaltning og

organisasjonsutvikling.

Avdelingen jobber hovedsakelig med rådgivning i personalspørsmål,

rekruttering, tilsettingssaker og lønnsplassering, arbeidsmiljø og

HMS, oppfølging av sykefravær og IA-avtalen, lokale lønnsforhandlinger,

seniorpolitikk og ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i

arbeidslivet.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

2015 8,02 mill. 8,83 mill. 91

2016 8,34 mill. 8,34 mill. 100

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

3 3 100 100

3 3 100 100

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Videreutviklet grunnlag for et godt arbeidsmiljø ved gjennomføring

av lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø for AMU-medlemmer,

verneombud og rådmannens ledergruppe.

• Videreutviklet og satt i system samarbeid med tillitsvalgte og

verneombud.

KOMMENTAR REGNSKAP

Personalavdelingen har overholdt

budsjett for 2016.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Grunnopplæring i arbeidsmiljø: Lovpålagt

grunnopplæring i arbeidsmiljø (40-timerskurs

over 5 dager) er gjennomført for alle medlemmer

av kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) og

kommunens verneombud. Ledergruppen,

varamedlemmer av AMU og de som hadde

opplæringen fra tidligere, deltok på 3 av dagene.

Et viktig grunnlag for kommunens fokus på

arbeidsmiljø.

ARBEIDSGIVER-

STR ATEGI

LEDERUTVIKLING

• Gjennomført lederopplæring innenfor tema som forvaltningsloven,

offentlighetsloven og personopplysningsloven.

• Gjennomført læreprogram for 21 lærlinger.

• Gjennomført lederopplæring knyttet til sykefraværsoppfølging,

samt innført 16 egenmeldingsdager.

• Synliggjort Sunndal kommune som en attraktiv arbeidsgiver

gjennom å tilby sommerarbeid for ungdom i 4 uker, samt deltakelse

på ulike messer

• Gjennomført pensjonsveiledning til ansatte over 58 år.

DETTE SKAL VI ARBEIDE

VIDERE MED

• Etablere og forankre

arbeidsgiverstrategi for

Sunndal kommune

• Stillingsbeskrivelser

• Lederutvikling

• - Strategisk

kompetanseplan

Lærlingekommunen Sunndal: Sunndal kommune

ble i 2016 viet mye oppmerksomhet for et høyt

antall lærlinger som får fagopplæring i kommunen.

Sunndal kommune hadde pr. 31.12.2016 21

lærlinger. Kommunen ligger med andre ord over KS’

anbefaling på 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere.

Fagkompetanse kan bli en knapphet framover.

Læreplasser i offentlig sektor er et viktig bidrag for å

sikre at flere gjennomfører yrkesutdanning. Sunndal

kommune tilbyr lærlingeplasser innenfor flere

fagfelt. De enkelte tjenester og staber i kommunen

bidrar til et forsvarlig læreprogram og sørger for et

godt læremiljø.

Nyansettelser: Det ble i 2016 ansatt flere nye

ledere i Sunndal kommune. Randi Dyrnes tiltrådte

som ny rådmann 01.07.2016 etter at Per Ove Dahl

gikk av med pensjon. I tillegg ble ny økonomisjef,

Andrea Fivelstad, ansatt i september 2016, og ny

plansjef, Anne Guri Aase ansatt i oktober 2016.

Fokus på oppfølging av sykefravær og utvidet

egenmeldingsperiode: Tidlig oppfølging er viktig

for å redusere omfang og lengde av sykefravær.

Sunndal kommune har i samarbeid med NAV og

NAV Arbeidslivssenter gjennomført flere kurs

for kommunens ledere med personalansvar, hvor

tema har vært forebygging og god oppfølging av

sykemeldte. Sunndal kommune vedtok med virkning

fra 01.01.2016 å øke antall egenmeldingsdager fra 8

til 16 dager, uten noe tak for det totale uttak gjennom

året. Formålet med dette er å legge opp til en tettere

dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at

arbeidstakers arbeidsevne kommer mer i fokus.

Pensjonsveiledning: Alle ansatte over 58 år ble i

2016 invitert til foredrag fra henholdsvis KLP og

Statens Pensjonskasse for å høre nærmere om sine

pensjons- og medlemsfordeler i pensjonskassene.

Nærmere 80 ansatte benyttet seg av tilbudet. Disse

deltok på felles informasjonsmøter og individuelle

veiledninger. Formålet med dette tilbudet er å

gi de ansatte et grunnlag for å planlegge videre

yrkesaktivitet og få detaljert informasjon om sine

pensjonsutsikter.

S TR ATEGISK

KOMPETANSEPLAN


26

BARNEHAGETJENESTEN

DETTE JOBBER VI MED

Barnehagetjenestens oppgave er drift og utvikling av kommunens

seks barnehager. Sunndal kommune har full barnehagedekning og

gode barnehager. Det siste oppnår vi først og fremst gjennom våre

medarbeidere.

27

Navn

Mona Reinset

Stilling

Barnehagesjef

I Sunndal har de ansatte god utdanning og høy kompetanse. Vi ligger

over landsgjennomsnittet for andel ansatte med barnehagelærerutdanning.

Vår visjon, barnehagen – til barnets beste, innebærer at alt arbeid med

barna skal vurderes i forhold til hva som er enkeltbarnets beste.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

2015

2016

39,6 mill. 39,4 mill. 100,0

46,6 mill. 45,9 mill. 101,5

75 84 60 97

75 88 60 99

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Bidratt til å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge gjennom ulike tiltak

• Kvalitetssikret driften av barnehager gjennom to gjennomførte tilsyn

• Jobbet for en helhetlig og tverrfaglig praksis i møtene med barn og unge,

deres familier og omgivelser gjennom ulike tiltak

• Igangsatt flere tiltak for å oppnå en helhetlig, tverrfaglig praksis med styrking

av barnehagetjenestens kollektive kapasitet.

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Etablere rutiner for internkontroll og

forbedringsarbeid, og gjennomføre

ROS-analyser iht plan

• Arbeide videre for å nå mål om en ansatt pr. tre

barn

• Et mer oversiktlig budsjett for tjenesten.

KOMMENTAR REGNSKAP

Barnehagetjenesten har et forbruk på vel 101 prosent av tildelt budsjett for 2016. Regnskapet for

2016 er uoversiktlig, hovedsakelig på grunn av oppføring av ny barnehage og nedlegging av to midt

i regnskapsåret. Det opprinnelige budsjettet hadde ikke tatt høyde for økt bemanningsbehov som

følge av den store andelen av barn i aldersgruppen 1-2 år i 2016. Det ble derfor tilført ekstra midler

for å kompensere for dette. Barnehagetjenesten har også hatt en ekstra person i administrasjonen

som følger av overtallighet etter nedlegging av to barnehager. Det har også vært ekstra utgifter til

drift av midlertidige løsninger i 2016.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Holssand barnehage åpnet: Malurten og Villabyen

barnehage ble nedlagt, samtidig som Holssand

barnehage ble satt i drift. Dette markerte sluttføring

av kommunestyrets vedtak om strukturendring i

barnehagen.

Den gode oppveksteier 2040: Barnehagetjenesten

har gjennom tett samarbeid med grunnskoletjenesten

arbeidet med utviklingsprosjektet «Den gode

oppveksteier 2040». Dette er et regionalt samarbeid

som skal bidra til at utviklingen av barnehager

og skoler på Nordmøre kvalitetssikres og møter

framtidas utfordringer på en god måte.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Ordningen med redusert foreldrebetaling og

gratis kjernetid ble i 2016 utvidet, slik at også

3-åringene hos foreldre med lav inntekt har rett

på gratis kjernetid. Det vil si at 3-,4- og 5-åringene i

lavinntektsfamilier har 20 timer gratis barnehage i

uka. Ved utgangen av 2016 utgjorde det en redusert

inntekt for barnehagetjenesten på vel 500 000,-.

Utvidet rett til barnehageplass: I 2016 ble retten

til barnehageplass utvidet til også å gjelde barn

født innen utgangen av oktober. Det foreligger nå

et forslag fra regjeringen om at denne retten skal

utvides ytterligere fra høsten 2017, slik at også

barn født innen utgangen av november skal ha rett

til plass fra senest måneden etter at de fyller ett

år. Barn født i november 2016 er derfor inkludert i

opptaket for neste år.

Kompetanse for mangfold: Tredal og Holten

barnehage deltar i 2016/2017 i et arbeidsplassbasert

utviklingsprosjekt under veiledning av

fylkesmannen og Høgskulen i Volda. Dette

prosjektet gjennomføres i samarbeid med

grunnskoletjenesten,

innvandrertjenesten

(voksenopplæringa) og Tingvoll videregående

skole. Arbeidet handler om å tilpasse alle de ansatte

sin kompetanse, slik at det gis et godt tilbud som

også er tilpasset behovet hos ulike grupper av minoritetsspråklige

familier.

JOBBE HELHETLIG

TIL BARNETS BESTE

ORGANISASJONS-

UTVIKLING

JOBBE FOR EN BEDRE

TILPASSET KAPASITET

TIL INNTAKSBEHOV –

UNNGÅ MIDLERTIDIGE

PLASSER

DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)

Netto driftsutg. pr innbygger (kr)

Andel barn 1-5 år med plass (%)

Andel kommunale plasser av alle(%)

Antall barn pr. årsverk

Ansatte med barnehagelærerutd. (%)

SUNNDAL 2015

6359,0

9,5

100,0

7,9

46,4

SUNNDAL 2016

7427,0

92,4

100,0

6,0

43,5

KOMM.GR 12 2016

7600,0

66,2

5,8

36,1

NORGE 2016

7954,0

91,5

49,3

6,0

36,0


28

EIENDOMSTJENESTEN

Bilde

Nye Holssand barnehage ble tatt i bruk våren

2016.

29

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Jan Erik Holthe

Stilling

Eiendomssjef

Eiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte kommunens

eksisterende bygningsmasse, samt å stå for gjennomføringen av nye

byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 66

000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss

og til beste for brukerne.

REGNSKAP

Vi har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekker- og tømrer, maler,

rørlegger, elektriker og murer. Og vår felles visjon er: Kommunens

bygg - bygg å være stolt av !

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Ferdigstilt Holssand barnehage iht plan og uten skader i byggeperioden

• Utarbeidet plan for drift og vedlikehold av uteområder på skoler og

barnehager i samarbeid med tjenestene

• Påbegynt arbeid med rutiner for internkontroll og forbedringsarbeid, bl.a

gjennomført 3 ROS-analyser

• Økt stillingsstørrelsen til deltidsansatte

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Jobbe videre med forprosjekt og prosjekt med

nytt lege- og helsesenter (renovering/påbygging).

• Fortsette arbeidet for å reduserer

energiforbruket på alle kommunale bygg

• Jobbe for at andel ansatte med fagbrev når målet

på 57 %

• Jobbe aktivt med sykefraværsoppfølging

ÅR

2015

2016

REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

28,3 mill. 28,6 mill. 99

27,5 mill. 26,9 mill. 102

KOMMENTAR REGNSKAP

Eiendomstjenesten har et merforbruk på ca 600 000, om lag 2 % mer enn tildelt budsjett.

Årsaker til merforbruket er bl.a. at energiprisen pr kwh har gått opp, det er brukt mere

energi i forhold til 2015, samt at videreføringen av Villabyen barnehage og Mogrenda

barnehage har ført til økt areal å drifte.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Holssand barnehage ferdigstilt:

Holssand barnehage ble tatt i bruk 2. mai, etter en

ombyggingsperiode på vel et år.

Uteområdet ved Ålvundfjord skule er opparbeidet

med nye lekeapparat, kunstgressmatte samt

utvidelse av utearealet. I tillegg er det opparbeidet

nye parkeringsplasser i tilknytning til skolen og

det er opparbeidet en fullverdig busslomme der

skolebarna trykt kan gå av og på bussen.

DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)

Prioritering: Netto driftsutg.

Til boligformål, kr. pr. innbygger

Dekningsgrad: Kommunale boliger

pr. 1000 innbygger

Produktivitet/enhetskostnader

Brutto driftsutgifter

Energibruk

Kom.utg. til fyring og belysning,

kr. pr. innb

SUNNDAL 2015

136

28

39 871

993

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

43,8 52 65,4 63,5

43,65 51 68,6 64,7

AF Energi og miljøteknikk er gjennom prosjektet

krafttak orkide tildelt kontrakten med

gjennomføring av energisparekontrakter i 22

kommunale bygg.

Arbeidet ble oppstartet høsten 2014 og de

fleste planlagte tiltak er ferdig gjennomført pr.

31.12.2016. Tiltak som ennå ikke er ferdigstilt er

ventilasjonsaggregatene i begge svømmehallene.

Det er i tillegg gjennomført flere mindre men viktige

oppgraderinger på flere av våre kommunale bygg.

SUNNDAL 2016

-78

28

41 586

1 343

KOMM.GR 12 2016

4

27

35 190

1 164

NORGE 2016

-36

21

55 853

856

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

GJENNOMFØRE

MINDRE VEDLIKE-

HOLDSPROSJEKT IHT

PLAN

UTVIKLE AVDELINGENE

FAGLIG OG

ORGANISATORISK


30

GRUNNSKOLETJENESTEN

Bilde

I august 2016 inviterte skolesjefen lærere, politikere og administrasjon til fagdag om framtidas skole.

Foto: Lina Engelsrud, Aura Avis

31

Navn

Liv Ingrid Horvli

Stilling

Skolesjef

DETTE JOBBER VI MED

Grunnskoletjenesten er ansvarlig for drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger,

logopeditjeneste og spesialundervisning for voksne. Sunndal kommune

satser på barn og ungdom, med en god skole som fundamentet. Vårt hovedmål er

å skape lærende, inkluderende og kreative skolemiljø der barn og unge har lyst til å

lære mer. Og vår visjon er at skolene i Sunndal kommune skal være – et trygt sted for

læring.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

2015 91,67 mill. 91,55 mill. 100

2016 95,66 mill. 95,29 mill. 100

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

135 155 60 78

132 151 65 78

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Etablert sosiallærernettverk som skal utvikle sosiallærerfunksjonene og bygge

kompetanse

• Redusert mobbing i skolene

• Tatt ut økonomisk effekt av gjennomførte endringer i skolestrukturen

• Gjennomført politiske vedtak for årsplanen, slik som organisere skolepatrulje

ved Sandbrekka

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

KOMMENTAR REGNSKAP

Grunnskoletjenesten har samlet sett et forbruk

på vel 100 % av budsjett for 2016. Det har dette

året bl.a. vært behov for å kjøpe tjenester til

enkeltelever fra andre kommuner og fra private

ut over det som var kjent da budsjettet ble laget.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Sunndal kommune inngikk i 2015 avtale med

organisasjonen MOT. Høsten 2016 ble 9.trinn

inkludert i MOT sammen med 8.trinn. Dette har vært

en suksess og vil videreføres til hele ungdomstrinnet.

Sunndalsskolen 2040: Sammen med de andre

kommunene i Nettverk Nordmøre arbeider

Sunndal kommune med Den gode oppveksteier

2040. Grunnskoletjenesten har jobbet med å tegne

fremtidsbilder av samfunnet i 2040 for å se på hvilke

kompetanser vi mener skolen må gi barna i årene

fremover for å forberede dem på en ukjent fremtid.

Arbeidet foregår både i skoler og barnehager og

involverer både elever, foreldre og politisk skoleeier.

Grunnskoletjenesten startet opp med

innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige

elever i august 2016. Tilbudet ble organisert ved

Sande skole, Tredal skole og Sunndal ungdomsskole i

påvente av at nytt bygg skulle ferdigstilles på nyåret

2017.

Skolen opplever fremdeles økning i antall elever

med store og omfattende hjelpebehov, og dermed

behov for fysisk tilrettelegging i skolen. Det er også

behov for å bygge et fagmiljø med kompetanse denne

elevgruppen særlig trenger.

ARBEID MED

FREMTIDENS SKOLE

OG OPPVEKST I

SUNNDAL

UTVIKLE ROBUSTE

BARN MED GOD

PSYKISK HELSE

GODT

LÆRINGSUTBYTTE

FOR ALLE

• Etablere innføringsklasser for grunnleggende

norskopplæring for minoritetsspråklige

• Fortsette arbeid med innføring av rutiner for

internkontroll og gjennomføring av ROS-analyser

DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)

Brutto driftsutg./ elev gr.skolesektor

Netto driftsutg. til SFO pr innb. 6-9 år

Andel elever i kommunens skoler

Elever pr. gruppe 1.-4. årstrinn

Elever pr. gruppe 5.-7. årstrinn

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

Elever med spesialundervisning (%)

Andel elever 6-9 år i SFO (%)

SUNNDAL

2015

126 698,0

11 281,0

102,2

9,9

10,8

40,7

7,2

50,9

SUNNDAL

2016

136,0

13 302,0

102,0

9,6

9,8

40,7

7,4

60,1

KOMM.GR 12

2016

217,0

6 809,0

97,5

10,5

10,7

9,2

50,7

NORGE

2016

110 479,0

3 596,0

95,8

13,0

13,2

41,1

7,8

59,4

KOMPETANSE-

UT VIKLING I

FELLESSKAP


32

HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN

Bilde

Frisklivssentralen på tur, her med utsikt oppover Sunndalen.

33

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Kari Korsnes

Stilling

Helsesjef

Helse- og barneverntjenesten har et omfattende ansvarsområde. Visjonene for

tjenesten er god helse og livskvalitet for alle, med hovedmål om å gi målrettet og

brukerorienterte tjenester til linnbyggere. Tjenestene omfatter legetjeneste,

barnevern, fysioterapi, svangerskapsomsorg, helsestasjons- og skolehelsearbeid,

psykisk helse, folkehelsearbeid og Frisklivssentral og ansvar for Sunndal Distriktsmedisinske

Senter m.m.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

2015 24,2 mill. 24,4 mill. 99

2016 27,2 mill. 27,5 mill. 100

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

29 37 78,6 96,4

32 38 87,5 90

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Fokus på folkehelsearbeid i planer og tjenester gjennom arbeid

med folkehelseoversikt og utviklingsprosjekt

• Reduserte ventelister i fysioterapien

• En mer helhetlig og tverrfaglig praksis i møte med barn og unge

gjennom ulike tiltak

• Godt arbeid i barneverntjenesten til tross for større pågang av

saker

• Gode helsetilbud til asylsøkere og flyktninger

• Gjennomført koordinatorskole

• Igangsatt arbeid med rutiner for internkontroll og

forbedringsarbeid og bl.a 4 ROS-analyser

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Fortsette arbeid for ombygging/

påbygging av lege- og helsesenteret.

Lokalene er ikke tilfredsstillende for

hele tjenesten.

• Videreutvikle tilbudene ved Frisklivssentralen.

• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid

for barn og unge

KOMMENTAR REGNSKAP

Helse- og omsorgstjenesten har samlet sett et

forbruk på 100 % av budsjett for 2016.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

DMS: Tilbudene ved DMS er mye brukt både av

pasienter i Sunndal og i nabokommunene. Dette

sparer pasienter og samfunnet for mange turer til

sykehus i Molde eller Kristiansund.

Folkehelse: Folkehelseperspektivet synes å ha

fått en mer fremtredende plass i de kommunale

virksomhetene gjennom 2016. Samarbeidsprosjekter

som Statusrapport for folkehelse 2015 og deltakelse

i samfunnsutviklingsprosjektet «Trivsel i Sunndal» kan

være medvirkende årsaker til dette. Gjennom Trivsel

i Sunndal fokuseres det på innbyggernes medvirkning

i kommunale planprosesser og møteplasser i

innbyggernes nærmiljøer.

Individuell plan: Leder i koordinerende enhet har

vært utleid til IKT Orkide i 30 % stilling i perioden

1.mars – 30.november for å lede arbeidet med

gevinstrealisering av IKT Orkide sin anskaffelse

av dataverktøyet ACOS. Ved årsskiftet er Sunndal

kommune den kommunen i landet som har størst

aktivitet i ACOS-IP (40 kommuner på landsbasis

benytter seg av samme dataverktøy for IP).

Helsestasjon: Fra 01.01.16, styrking til 4

helsesøsterstillinger tilsluttet helsestasjon –og skolehelsetjenesten

på midler fra Helsedirektoratet. I

tillegg 1,5 stillinger tilknyttet asylmottaket og flyktninghelsetjenesten.

Barnevern: Barnevernleder over mange år sluttet

i august, og det jobbes med å rekruttere ny leder.

Stor saksmengde er dokumentert i rapportering

pr. 31.12.16, som viser en dobling av antall nye

meldinger i Sunndal kommune. Det har til tross for et

utfordrende år, blitt svært få avvik på rapporteringen

til fylkesmannen.

Psykolog: Psykologstillingen ble utvidet fra 50 % til

75 % stilling fra 01.08.2016. Psykolog samarbeider

nært spesielt med helsestasjon/skolehelsetjeneste og

barnevern. Det er også en del henvendelser direkte til

psykolog.

Fysioterapien: Kommunen opprettet en ny fysioterapeutstilling

fra 01.01.16. Stillingsrammen er nå 4,5

faste stillinger, en turnusstilling og to 100%-hjemler

for privatpraktiserende. Alle har vært besatt i 2016.

Den økte ressursen har medført økt innsats spesielt

innen re- og habilitering.

Legetjenesten: Kommunen har fått en

fastlegehjemmel besatt fra 01.09, og en annen

fastlegehjemmel ble ledig fra 01.07. Det jobbes

med å få besatt denne. Det har derfor vært leid inn

legevikarer gjennom hele 2016. Legetjenesten er

styrket med en ny turnuslegestilling ved Sunndal

Legesenter fra 01.09.2016. Det er nå turnuslege ved

begge legesentrene.

FOLKEHELSEARBEID

PSYKISK HELSE

TIDLIGERE

UTSKRIVING SAMT

OVERFØRING AV

OPPGAVER TIL

KOMMUNEN GIR

STØRRE BEHOV FOR

KOMPETANSE OG

KAPASITET

KOSTRATALL

SUNNDAL 2015

SUNNDAL 2016

KOMM.GR 12 2016

NORGE 2016

Prioritering Kommunehelse:

Netto driftsutgifter i %

av totale netto driftsutgifter

Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere

3,6

9,8

3,8

11,2

4,3

12,3

4,7

10,4

Fysioterapiårsverk

pr. 10 000 innbyggere

9,1

10,5

10,5

9,1

Barnevernsstillinger med fagutd.

per 1000 barn 0-17 år

3,8

3,8

5,0

4,6


34

INNVANDRERTJENESTEN

35

Bilde

Stolte vinnere av årets innovasjonscamp ved Sunndal voksenopplæring.

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Bente Mosbakk

Stilling

Sjef for innvandrertjenesten

Drift av asylsøkermottaket samt bosetting og opplæring av flyktninger er kjernen

i innvandrertjenestens arbeid. Tjenesten har over mange år bygd opp en bred

kompetanse innen hele innvandrerfeltet. Kvalitet i alle ledd ligger til grunn for

vårt arbeid og vi setter derfor stor pris på at UDI og IMDI gir oss gode attester. Innvandrertjenesten

har mål om å være en ressurs nasjonalt og regionalt, og tilbyr

fagkompetanse og deler erfaringer med de som etterspør dette. Innvandrertjenesten

ønsker å bidra til god integrering og et godt forhold mellom innvandrere og

lokalsamfunn, og jobber derfor aktivt med å engasjere frivilligheten i aktiviteter.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

2015 -19,6 mill. -2,85 mill. -

2016 -19,56 mill. -4,05 mill. -79,3

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

77,2 86 - -

68 - - -

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Bosatt flyktninger i henhold til vedtatte bosettingstall

• Oppnådd god gjennomføring ved introduksjonsprogrammet, der hele 86% gikk direkte

over til arbeid/utdanning

• Utvidet arealet ved voksenopplæringa

• Oppnådd gode resultater ved norskprøver

• Innført ny praksismodell for introduksjonsdeltakere i arbeidslinja

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Etablere internrutiner og gjennomføre

arbeid med Ros-analyser

• Fortsette samarbeidet med kulturtjenesten

for å engasjere frivilligheten i integreringsarbeidet

KOMMENTAR REGNSKAP

Innvandrertjenesten er spesiell ved at statlige tilskudd som gjelder tjenesten går direkte inn

på tjenestens budsjett og regnskap. Andre statlige tilskudd føres på regnskapsskjema 1A.

Driftskostnadene til innvandrertjenesten dekkes dermed i sin helhet av tilskudd fra staten. Innvandrertjenesten

har et betydelig overskudd i 2016, som et resultat av inntektsføringen av statlige

tilskudd. Bl.a. har mottaket hatt tilleggskontrakter og tatt ut stordriftsfordeler, Voksenopplæringen

har hatt merinntekter på refusjoner fra staten og flyktningkontoret ekstratilskudd for bosetting av

flere enn vedtatt.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Den store tilstrømmingen av flyktninger avtok

sterkt i 2016. Dette fikk konsekvenser for

asylmottaket, da kontraktene for utvidet kapasitet

ved ordinær avdeling og enslige mindreårigavdelingen

ble trukket tilbake. Den midlertidige avdelingen

for enslige mindreårige asylsøkere på Tredalsbakken

ble lagt ned, og totalt førte dette til en reduksjon i

antall ansatte med 20 stillinger. Staben ved mottaket

ble styrket gjennom prosjektstillinger finansiert av

UDI.

Sunndal voksenopplæring tok i bruk nye lokaler i

oktober. Selv om trykket avtok utover i 2016, har

skolen stor nytte og glede av nye og større lokaler.

Det var 89 deltakere ved Introduksjonsprogrammet

og ca 250 elever totalt ved Sunndal voksenopplæring

pr. 31.12.16. 31 personer avsluttet deltakelsen i Introduksjonsprogrammet

i 2016. 22 elever avsluttet

grunnskoleopplæring våren 2016. Alle fikk plass i

videregående opplæring.

Sunndal kommune ble nominert til bosettingsprisen

2015, og deltok på integreringskonferansen på

Lillehammer i mai 2016. Det var Grimstad kommune

som ble tildelt prisen.

Innvandrertjenesten samarbeider med frivillige

lag og organisasjoner om å gi aktivitetstilbud til

sine brukere. Det er etablert en ordning med

Flyktningvenn for å bidra til en bedre inkludering

av bosatte flyktninger. Innvandrertjenesten har i

samarbeid med kulturtjenesten og grunnskoletjenesten

gjennomført kulturelt samspill.

Innvandrertjenesten har samarbeidet med Sunndal

Næringsselskap og deltatt på lokale tiltak som

Innovasjonscamp og Idefestivalen. Innvandrertjensten

ble tildelt næringslivsprisen Storskrymten for å

ha markert seg som en solid aktør i lokalsamfunnet

med stor evne til omstilling og nytenking.

DRIVE ASYLMOTTAKET

I TRÅD MED

STADIG ENDREDE

FORUTSETNINGER FRA

UDI

UTVIKLE EN STADIG

BEDRE KVALIFISERING

FOR FLYKTNINGENE

BEDRE SAMARBEIDE

MED FRIVILLIGHETEN


36

KOMMUNALTEKNISK TJENESTE

Bilde

Det ble lagt ned et stort arbeid i 2016 for å legge til rette for endringer i renovasjonsordningen fra 1.1.2017.

Teknisk sjef Eilif Lervik og oppsynsmann Øyvind Gjøvik var tidlig ute og informerte om endringene.

37

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Eilif Lervik

Stilling

Teknisk sjef

Kommunaltekniske tjeneste har ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av

kommunens infrastruktur innenfor vann og avløp, veger og maskinstasjon,

renovasjon, parkvesen, brann- og feietjeneste, elveforbygninger og oppmåling.

I Sunndal kommune er det lave gebyrer på de fleste tekniske tjenester. Det

kommunale vegnettet holder jevnt over en høy standard.

Kommunalteknisk tjeneste har ansatte med erfaring og god kompetanse, og

gjennomfører driftsoppgaver og nyanlegg i sektoren i tråd med vedtatte rammer.

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

2015 17,6 mill. 18,3 mill. 96

2016 18,8 mill. 18,7 mill. 100

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

30,5 32 100 12

30,5 32 100 12

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

DETTE HAR VI OPPNÅDD

KOMMENTAR REGNSKAP

Kommunalteknisk tjeneste har et forbruk på

100,4 % av samlet budsjett for 2016, med et

merforbruk på vel 70 tusen kroner.

• Bygging av vannbehandlingsanlegg ved Smestad

vannverk (vannglass)

• Bygging av ny hovedvannledning Hammaren

• Utbedringsarbeider på overvannssystemet i

Levika boligfelt

FORNYING AV DEN

KOMMUNALE VA- OG

VEGINFRASTRUK-

TUREN I TAKT MED

BEHOVET.

Gjennomført planlagte tiltak som bidrar til:

• Sikker og god vannforsyning

• Miljømessige gode ordninger for avløp og driftssikre anlegg

• God standard på veger og bruer, og trafikksikkert vegnett

• Økt brukertilfredshet ved å tilby APP-løsning til abbonenter på renovasjon om

hentetider mm.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Satsingen på å opprettholde standarden på

infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig

i vår sektor. Det er årlige avsetninger til slike formål

i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres

hvert år.

• Bygging av gatelys i Industrivegen og

Flaggnutvegen

• Ferdigstilling uteområde ved Ålvundfjord skole

• Bygging av bussadkomst og busslomme ved

Furuøran boligfelt

• Oppstart ny boliggate (Grytøyvegen) i

Gjørasmoen boligfelt

STRAMMERE

DRIFTSBUDSJETTER,

MEN SAMTIDIG ØKNING

I OPPGAVER OG

FORVENTNINGER.

• Avsluttet arbeider i Hagan boligfelt

Noen prosjekter som ble gjennomført i 2016:

Diverse:

• Oppnådd et sykefravær på 2,3 %, som er lavere enn målet på < 5%

• Overholdt tildelt budjsett

• Igangsatt bygging av nytt vannbehandlingsanlegg

ved Sunndal vannverk

• Bygget nye VA-ledninger i ny Driva bru

• Utarbeidet plan for LED gatebelysning.

• Utarbeidet plan for omlegging av veg i

Jordalsgrenda.

DETTE SKAL VI JOBBE VIDERE MED

• Innføre rutiner for internkontroll og gjennomføre

ROS-analyser mm.

• Bygging av ny hovedledning avløp fra

Håsenvegen til Håsen kloakkpumpestasjon

• Bygging av ny overløpsledning fra nye Håsen

kloakkpumpestasjon

KOSTRATALL

Årsgebyr vann

Årsgebyr avløp

Årsgebyr renovasjon

Bto driftsutg.kommunale

veger pr. km

Nto.årsutg. brann

pr. innbygger

SUNNDAL 2015

2 693

2 255

2 694

79 163

688

SUNNDAL 2016

• Utarbeidet plan for ny renovasjonsordning.

• Innkjøp av ny slamsugebil.

Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har

vært nokså normal i 2016, uten store snømengder

eller flomsituasjoner med skader av betydning.

2 768

2 382

2 155

73 959

883

KOMM.GR 12 2016

3 005

3 236

2 726

114 683

1 077

NORGE 2016

3 391

3 782

2 656

127 324

801


38

KULTURTJENESTEN

Bilde: Kulturelt samspill 2016, en fargerik og flott forestilling med små og store bidragsytere.

Forestillingen er et samarbeid mellom kulturtjenesten, innvandrertjenesten og grunnskoletjenesten.

39

DETTE JOBBER VI MED

Navn

Ole Magne Ansnes

Stilling

Kultursjef

Kulturtjenesten omfatter kulturhus og kino, bibliotek, kulturskole,

svømmehall, idrettshall og stadion og ungdomssenter med mer.

Kultur- og fritidstilbudet i Sunndal skal ha fokus på alle aldersgrupper i

hele kommunen. Det skal være et breddetilbud for sunne aktiviteter og

gode opplevelser og samtidig gi rom og muligheter for dem som vil utvikle

spesielle evner og kvaliteter. Kulturtjenesten i Sunndal ønsker å ha en

utadvendt og ”folkelig” profil, der vi er godt synlige i lokalsamfunnet.

Tjenesten skal aktivt kreere og utvikle tilbud og arenaer – både for

kulturutøvere og publikum. Samtidig skal tjenesten være en god

medspiller og en stimulerende kraft for lag og organisasjoner. Vår visjon

er at kultur er - samhandling som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet.

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Lavere kostnader til markedsføring ved en dreining fra avisannonsering til økt bruk

av sosiale medier

• Oppnådd et kinotall på over 18 000 besøkende, som er over målet på 15 000 i 2016

• Arrangert kulturkonferanse og barnas verdensdager iht plan

• Videreutviklet biblioteket til et sentralt rom for informasjon, debatt og kultur

• Jobbet for å bedre tilrettelegging for friluftsliv gjennom å tilrettelegge for bygging

av parkeringsplasser, trimløyper m.m.

REGNSKAP

ÅR

2015

2016

KOMMENTAR REGNSKAP

Kulturtjenesten har et forbruk på 106 % av

samlet budsjett for 2016. På noen området som

svømmehall og kjøkken/kulturhus er avviket

stort. Det er også noen avvik når det gjelder

lønn og refusjoner.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Kulturlivet i Sunndal driver godt. I Telemarkforskning

sitt kulturbarometer kom vi i 2016 på 27. plass i landet,

og ble nest beste kommune i Møre og Romsdal. Den

kommunale kulturtjenesten har mange oppgaver og

driver forholdsvis store avdelinger, derfor brukes

det også mye penger på kultur i kommunen. Men;

kulturbarometeret viser at det leveres gode tilbud og

tjenester. Altså forvaltes midlene godt.

Noen Høydepunkter:

REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

16,74 mill. 16,81 mill. 100

18,1 mill. 17,1 mill. 106

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

22,75 29 55 54

23 30 55 54

• Kulturkonferansen «Kunsten å leve». Beste

konferansen så langt. Nasjonalt nivå med besøk

av blant andre Dagfinn Enerly og Jan Vincents

Johannessen

• MOT i ungdomsskolen (8. og 9.trinn). Stort

engasjement, verdifullt arbeid.

• Flere veldig godt besøkte konserter. Hovshall

utsolgt to ganger.

• Ansettelse av ny kulturskolerektor, Ingemar

Andersson. Takk til Lars Ramsøy-Halle for stor

og god innsats.

• Flere gode samarbeidsprosjekter med andre

tjenester. Ikke minst innenfor folkehelse,

eiendom, skole og informasjon.

• Kultur med sentral rolle i store fellesprosjekter

som Ørafest, Idefestival og åpning av nye Driva

bru.

• Beste kinobesøk på 10 år. 18000 besøkende

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

UTVIKLE EN ENDA

BEDRE SAMHANDLING

PÅ KULTURFELTET,

INKLUDERT LAG OG

ORGANISASJONER

STABILISERE NIVÅET

PÅ VÅRE TJENESTER

OG FORTSATT VÆRE

BLANT DE BESTE

KULTURKOMMUNENE I

LANDET

JOBBE FOR Å FÅ

ENDA MER UT AV

HVER KULTURKRONE

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Innføre rutiner for internkontroll og

gjennomføre ROS-analyser

• Stikk UT har 437 aktive brukere i Sunndal.

Kraftig økning fra forrige år.

• Barnas verdensdag 9.april med verksteder,

boder, mat og sceneinnslag. Rundt tusen

besøkende

• Idrettsgalla med hederspris til Jarl Torske.

• Børning2-premiere med full Hovshall,

bilutstilling, konkurranser og samarbeid med

AmCar-klubben

UTVIKLE NYE OG

SPENNENDE TILBUD

SOM SKAPER BOLYST,

TILHØRIGHET OG

GODE OPPLEVELSER

• Stabilisere en driftsform og en aktivitet som

samsvarer med de rammene tjenesten har

KOSTRATALL

SUNNDAL 2015

SUNNDAL 2016

KOMM.GR 12 2016

2016

NORGE 2016

Andel % i kulturskole av ant barn 6-15 år

27,3

26,5

16,7

14,2

Kulturskole, kr. pr. innbygger 6-15 år

5 935,0

6 264

3 032

2 385

Besøk pr kinoforestilling

16,0

17,0

23,7

33,2


40

NAV SUNNDAL

41

Navn

Anne Kari Grimstad

Stilling

Sjef for NAV Sunndal og

Tingvoll

DETTE HAR VI OPPNÅDD

Tjenestetilbudet ved Nav Sunndal omfatter sosiale tjenester, arbeid og aktivitet,

sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag, samt ytelser og pensjoner, startlån,

tilskudd og bostøtte fra Husbanken, transportstøtte og støttekontaktordningen.

NAV Sunndal skal oppfylle Nav-reformens intensjon om et sømløst og

helhetlig tjenestetilbud til brukere med behov for tjenester fra NAV. Vi skal ha

fokus på «arbeid først» og bidra til gode levevilkår for vanskeligstilte. Vi har et

godt arbeidsmiljø og på målinger av produksjon har vi svært gode resultater.

Siste års brukerundersøkelse viser at våre brukere er godt fornøyd med

tjenestetilbudet og servicen som ytes ved NAV Sunndal.

• Godt oppfølgingsarbeid mot ungdom, personer med innvandrerbakrunn og

sykemeldte gjennom bl.a.

o

o

o

Tiltaket Aktiv hverdag

Samarbeidsavtale med innvandrertjenesten for å styrke

samarbeidet med innvandrertjenesten tidlig i introduksjonsprogrammet

til den enkelte.

God oppfølging av sykemeldte

• Etablert et godt samarbeid med næringslivet

• Kommunens rus- og psykiatriplan er ferdig utarbeidet

DETTE JOBBER VI MED

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Bedre brukertilfredsheten til like gode

resultater i brukerundersøkelsen som

tidligere

• Etablere rutiner for internkontroll og

gjennomføre ROS-analyser

REGNSKAP

ÅR

2015

2016

REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

12,1 mill. 12,2 mill. 99

13,7 mill. 12,6 mill. 109

KOMMENTAR REGNSKAP

NAV Sunndal har et overforbruk på vel 1

mill. kroner (8 %) i forhold til tildelt budsjett i

2016. Dette skyldes bl.a. økte utbetalinger på

økonomisk sosialhjelp, og at det er budsjettert

med for store refusjoner fra innvandrertjenesten.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

For å nå vårt hovedmål om flere i arbeid og færre

på trygd samt for å tilpasse oss kravet om å møte

brukerne med «arbeid først» er det gjort flere tiltak

ved NAV kontoret:

• Deltatt på de arenaer som næringslivet møtes,

slik som Næringsforeningens frokostmøter,

medlemsmøter ol.

• Ukentlige tavlemøte med fokus på tema, deltatt

på jobbmesser, deltatt på idè-festivalen.

• Utarbeidet og iverksatt nye rutiner for

saksbehandlingen av økonomisk sosialhjelp

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

7 7 - -

Kostratall Sunndal Sunndal Komm.gr.12 Norge

2015 2016 2016 2016

10 10 100 83

Netto driftsutg. I % av totale 3,2 3,4 3,6 3,9

netto driftsutg.

Andel sosialhjelpsmottakere i

forhold til innbyggere i alderen

20-66 år 3,2 4,1 - 4,3

Andel mottakere med

sosialhjelp som

hovedinntektskilde 49,6 52,9 - 49,0

Gjennomsnittlig utbetaling

pr. stønadsmnd. 6 873,0 6 072,0 - -

med fokus på «arbeid først».

• Viderefører regelmessige informasjonsmøter til

nyregistrerte arbeidssøkere.

• Tidligere inn i samarbeid med innvandrertjenestens

introduksjonsprogram med tanke på

arbeidsfokus

Aktiv hverdag : Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

driftes av NAV og er et kommunalt arbeidsrettet

lavterskeltilbud for mennesker som mottar ytelser

fra NAV. Ved utgangen av 2016 var det tilmeldt

24 personer i tiltaket. Totalt 51 personer har vært

innom tiltaket gjennom året. 19 personer ble

skrevet ut av tiltaket i 2015, og gikk over i ordinært

arbeid, til annet arbeidsrettet tiltak eller oppfølging

eller ikke klarte å nyttiggjøre seg tilbudet.

Rusarbeid (inkl. deltakelse i Aktiv Hverdag), ivaretas

av 100 % stilling og en engasjementsstilling). Brukere

med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse, følges

opp av disse fagpersoner tilknyttet Aktiv hverdag/

NAV. Her jobbes både i felt og ved å arrangere treff/

lavterskeltilbud.

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

ØKT FOKUS PÅ

«ARBEID FØRST»

STYRKE SAMARBEIDET

OG ØKE KONTAKTEN

MED NÆRINGSLIVET

BEDRE KRAV TIL

AKTIVITET TIL

SOSIAL S TØT TE-

MOT TAKERE ,

OG TILBUD OM

AKTIVITET MOT

UNGDOM

S T YRKE

SAMARBEIDET

MED INNVANDRER-

TJENESTEN JFR.

SAMARBEIDSAVTALE


42

PLAN-, MILJØ- OG

NÆRINGSTJENESTEN

REGNSKAP

ÅR REGNSKAP OG BUDSJETT

BEMANNING

43

Regnskap Budsjett Forbruk %

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

2015

2016

7,98 mill. 7,99 mill. 100

8,34 mill. 8,05 mill. 103

10,5 11 95 60

12,25 11 95 63

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

Navn

Anne Guri Aase

Stilling

Plansjef

DETTE JOBBER VI MED

Plan-, miljø- og næringstjenesten har ansvar for arealplanlegging, grunnerverv, byggesaksbehandling,

næringsarbeid, jordbruk, skogbruk og miljøvern. Sunndal kommune

har en effektiv plan-, miljø- og næringstjeneste. Det meste av planarbeidet blir utført av

egne ansatte.

Vi er stolt over at vi klarer å imøtekomme den løpende private etterspørselen,

samtidig som vi utfører store oppgaver for viktig infrastruktur som tunneler, veier,

sentrumsutvikling, tilrettelegging for næringslivet, klima og energi samt landbruk.

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Gjennomsnittlig 2 ukers saksbehandlingstid i byggesaker

• Bistå vegvesenet med bygging av Driva bru

• Startet opp arbeid med laksesperre i samarbeid med aktuelle instanser

• Revidert retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket og næringsog

miljøtiltak i skogbruket

• Deltatt i næringssamarbeid med Surnadal kommune

KOMMENTAR REGNSKAP

PMN-tenesten har et forbruk på 103 % av tildelt

budsjett for 2016.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Ferdigstilling og åpning av Driva bru: arbeidet

med bygging av nye Driva bru ble startet opp i

2015, og brua ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten

2016. Offisiell åpning ble gjennomført i desember,

i samarbeid mellom Statens vegvesen og Sunndal

kommune. Til tross for dårlig vær var det mange som

møtte opp og gikk i luciatog over brua, før den ble

lyssatt.

Utbygging av laksesperre startet opp: 1.

mars 2016 var prosjektleder for bekjemping av

Gyrodactylus salaris i Driva-regionen på plass.

Prosjektleder skal ha ansvar for oppfølging av

arbeidet, informasjonsarbeid m.m. fra kommunen

og miljødirektoratet sin side. Arbeidet med å bygge

laksesperra startet opp våren 2016, og sperra skal

stå ferdig våren 2017.

Leke- og aktivitetsplass og badeplass: det

er politisk vedtatt at det skal utredes leke- og

aktivitetsplass og badeplass i sentrum. Planleggere

har i samarbeid med prosjektet «Trivsel i Sunndal»

brukt disse som case for å teste ut nye medvirkningsmetoder.

Arbeidet med dette fortsetter i

2017.

Følgende større planoppgaver ble utført av

kommunen eller i et samarbeid med private

utbyggere:

• Planprogram for Todalsfjordprosjektet

ble vedtatt i kommunestyret

• Regional plan for Dovrefjellområdet,

sluttbehandling sentralt ikke ferdig

• Reguleringsplan rv. 70, Elverhøybrua,

sluttbehandling i 2017

• Interkommunal plan for sjøområdene på

Nordmøre, sluttbehandling 2017

VIDEREUTVIKLE

ELEKTRONISK

KOMMUNIKASJON

MED INNBYGGERE

GODE FYSISKE

RAMMEVILKÅR

FOR UTBYGGING

AV BOLIGER OG

NÆRINGSBEBYGGELSE

ARBEID MED BYGGING

AV LAKSESPERRE OG

FORBEREDELSE TIL

KJEMISK BEHANDLING

Bildetekst: Laksesperra i Driva

Foto: Michael Puffer

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Trafikksikring av Sunndalsveien

• Starte opp rullering av kommuneplanens arealdel, inkl.

kommunedelplan for Ålvundfjord

• Arbeide videre med leke- og aktivitetsplass og badeplass i sentrum

• Jobbe videre med prospekter over og markedsføring av boligfeltene i

kommunen

• Starte opp revidering av klima- og energiplan

• Jobbe videre med forbedringsarbeid og rutiner for internkontroll

Fonds- og tilskuddsforvaltning i 2016

ORDNING FORMÅL BEVILGA TILSKUDD

Næringsfond

Landbruksfond

Næringsprosjekter og

Sunndal næringsselskap*

8,3 mill.

Prosjekter som skal styrke,

opprettholde og videreutvikle 294 245

næringen (ramme 500 000)

Produksjonstilskott og Direktetilskudd basert på produksjon

avløserrefusjon og tilskudd til avløsning 20,6 mill.

(jordbruksavtalen)

Spesielle tiltak i jordbrukets

kulturlandskap (SMIL),

Ivareta natur- og kulturminneverdiene

i kulturlandskapa til jordbruket, samt

redusere forurensinga fra jordbruket 319 000

Kostratall

Sunndal Sunndal Komm.gr.12 Norge

2014 2014 2016 2016

Fysisk planlegging, kr.pr.innbygger

908 987 759 631

Tilrettelegging/bistand næringsliv, kr.pr.innb

433 342 52 96

Gebyr privat reguleringsplan

21 400 30 000 - -

Gebyr oppføring enebolig

9 720 9 945 - -

Gebyr kombinert kart delingsforr

13 653 14 179 - -

*bedriftsretta næringsutvikling ivaretas av Sunndal næringsselskap (SUNS), som får årlige rammeoverføringer fra

næringsfondet til dette arbeidet


44

PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

Bilde: Nye sykler til glede for beboere på helsetunet. Foto: Ingrid Ellevset, Driva

45

Navn

Anne Berit Vullum

Stilling

Pleie - og omsorgssjef

DETTE JOBBER VI MED

Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for driften av hjemmebaserte tjenester

inklusiv psykisk helse og rus, habiliteringstjenester, sykehjem og ulike dagtilbud

samt institusjonskjøkken.

Tjenesten legger vekt på at alle skal få individuelt tilpassede pleie- og

omsorgstjenester i samsvar med lover og forskrifter.

DETTE HAR VI OPPNÅDD

• Gjennomført koordinatorskole i samarbeid med NAV og helse-og

barneverntjenesten

• Utarbeidet eldreplan for Sunndal kommune

• Etablert hjemmetrening i hjemmebasert omsorg med gode erfaringer

• Utarbeidet felles plan for psykisk helse og rus

• Gjennomført pårørendeskole for pårørende til personer med

demenssykdom

DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED

• Få på plass bedre informasjon om tjenesten på hjemmesida, i brosjyrer osv.

• Gjennomføre felles fagutviklingskurs innenfor rus og psykisk helse

• Etablere rutiner for demenskoordinator og arbeidet innen demensomsorg

• Jobbe videre med samordning av tjenester til brukere med særskilte behov

• Arbeide videre med introduksjonsprogram for nye ledere

• Etablere rutiner for internkontroll og forbedringsarbeid

REGNSKAP

ÅR

2015

2016

REGNSKAP OG BUDSJETT

Regnskap Budsjett Forbruk %

179,9 mill. 181,8 mill. 99

193,6 mill. 190,0 mill. 102

KOMMENTAR REGNSKAP

Pleie- og omsorgstjenesten har et forbruk på 103 % av budsjett for 2016. Dette skyldes i hovedsak

at variabel lønn er belastet for 13 måneder og ikke 12, på grunn av endringer i regnskapsprinsipper.

Ser en bort fra dette, ville tjenesten hatt et «overskudd» på 0,4 mill. kroner i forhold til tildelt

budsjett.

NOEN BEGIVENHETER I 2016

Midlertidige sykehjemsplasser: 8 midlertidige sykehjemsplasser

ble tatt i bruk 1. september. Administrasjonsfløyen

er ombygd til formålet, og administrasjonen har tatt i

bruk et midlertidig brakkebygg.

Tilsyn ved habiliteringsavdelingene: Fylkesmannen

gjennomførte tilsyn med kommunale helseog

omsorgstjenester til personer med psykisk

utviklingshemming i juni 2016. Kommunen fikk to avvik.

Det er utarbeidet plan for lukking av avvika med frist til

november 2017. Tjenesten er i gang med forbedringsarbeidet.

Forbedringsarbeidet kan føre til økt ressursbehov i

avdelingene.

Økt lege- og fysioterapidekning i institusjon:

Legedekningen ble økt ved at nyopprettet turnuslegestilling

knyttes opp mot tilsynslege i langtidsavdeling en dag pr uke.

Denne løsningen ble vedtatt før utvidelse av 8 midlertidige

langtidsplasser. Erfaringer så langt viser at dette ikke er en

tilfredsstillende løsning når antall institusjonsplasser har

økt. Det ses på muligheter for økning av antall legetimer.

Fysioterapiavdelingen er i gang med å utvide fysioterapitilbudet

ved langtidsavdelingene i institusjonen.

BEMANNING

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

251,4 393 29,5 97,5

258,63 403

Velferdsteknologi : Tjenesten har deltatt sammen

med IKT ORKidé-kommunene i forprosjekt for felles

velferdsteknologiinnføring som blant annet digitale

trygghetspakker. Sunndal kommune har inngått avtale om

deltagelse i regionalt responssenter i regi av Kristiansund

kommune.

Tjenesten har tatt i bruk relasjonsroboten Selma

ved en avdeling for mennesker med demenssykdom.

Relasjonsroboten skal ha en terapeutisk virkning ved at den

skal virke beroligende, og en sosial funksjon ved at den skal

være et kommunikasjonshjelpemiddel.

Sponsing av sykler: Det er økt fokus på aktivitet og turer

for beboerne. Tjenesten henvendte seg til lag, foreninger

og lokalbank om bidrag til innkjøp av sykler. Tjenesten fikk

stor respons. Det ble kjøpt inn to sykler til bruk ute. I tillegg

ble det kjøpt inn en sykkel til bruk inne der beboerne sykler

foran en skjerm med film fra nærmiljøet.

Deltidsutdanning sykepleie: Deltidsutdanning i sykepleie

kom i gang høsten 2016. Dette er et samarbeidsprosjekt

mellom Sunndal kommune og Høgskolen i Molde.

Studiet går over 4 år, og hoveddelen av undervisningen er

lagt til Sunndal videregående skole. 5 ansatte i pleie- og

omsorgstjenesten er innvilget permisjon for å ta denne

utdanningen. Til sammen 15 sunndalinger deltar på studiet.

Kostratall Sunndal Sunndal Komm.gr.12 Norge

2015 2016 2016 2016

Institusjonsplasser % antall 80 år+ 21,2 24,0 - 18,0

Andel korttidsplasser av alle plasser 26,5 24,5 19,1 18,8

Innbyggere 80 år+ i institusjon 18,2 17,4 8,7 13,1

Andel enerom i institusjon 100,0 100,0 93,8 95,0

Andel plass skjermet enhet demens 28,6 26,4 22,8 27,8

Andel ansatte med fagutdanning 79,0 80,0 75,0 75,0

VIKTIGE OPPGAVER/

UTFORDRINGER

FREMOVER

SYSTEMATISK

FORBEDRINGSARBEID

INNFØRE ØYEBLIKKELIG

HJELP DØGNTILBUD –

PSYKISK HELSE OG RUS

ØKT FOKUS PÅ

BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ LEDELSE,

REKRUTTERING OG

FAGUTVIKLING


46

DRIFTSREGNSKAPET

(tall i hele tusen)

REGNSKAP 2016

DRIFTSINNTEKTER

REGNSKAP 2016

Brukerbetalinger

26 893

Andre salgs- og leieinntekter

65 282

Overføringer med krav til motytelse

194 834

Rammetilskudd

209 517

Andre statlige overføringer

49 848

Andre overføringer

462

Inntekts- og formuesskatt

176 356

Eiendomsskatt

87 214

Andre direkte og indirekte skatter

16 609

Sum driftsinntekter

827 016

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter

444 942

Sosiale utgifter

101 262

Kjøp av varer og tjen. som inngår

150 486

i kommunens tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter

44 933

kommunens tjenesteproduksjon

Overføringer

65 752

Avskrivninger

30 756

Fordelte utgifter

-32 066

Sum driftsutgifter

806 066

Brutto driftsresultat

20 950

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte

5 803

Mottatte avdrag på lån

-

Sum eksterne finansinntekter

5 803

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger

9 306

Avdrag på lån

23 988

Utlån

-

Sum eksterne finansutgifter

33 294

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-27 490

Motpost avskrivninger

30 756

Netto driftsresultat

24 216

REGULERT BUDSJET 2016

25 694

61 685

154 762

206 136

43 903

110

189 244

84 500

3 000

769 034

426 974

121 074

133 145

33 614

49 263

34 259

-20 383

777 946

-8 912

5 340

-

5 340

10 000

20 000

-

30 000

-24 660

29 200

-4 372

REGNSKAP 2015

26 748

63 833

179 110

198 857

43 467

0

164 105

87 884

17 607

781 611

413 278

96 799

138 908

43 171

66 260

26 712

-25 178

759 950

21 661

10 497

-

10 497

10 688

20 191

0

30 879

-20 382

26 712

27 990

KOMMENTAR TIL DRIFTSREGNSKAPET

Endringer i driftsregnskapet fra 2015 til 2016

• Inntekt fra skatt på inntekt og formue

økte med 12 mill (7,5%)

• Inntekt fra rammetilskudd økte med 11

mill kroner (5,4%)

• Sum driftsinntekter økte med 45 mill

(5,8%)

47

• Sum driftsutgifter økte med 46 mill (6,1%)

• Brutto driftsresultat ble redusert med 0,7

mill (-3,3%)

• Renteinntekter og utbytte ble redusert

med 5 mill (-45%)

• Sum eksterne finansutgifter økte med 2

mill (7,8%) grunnet økte avdrag

• Netto driftsresultat ble redusert med 4

mill (-13,5%)


48

49

INVESTERINGSREGNSKAPET

(tall i hele tusen)

BALANSEREGNSKAPET

(tall i hele tusen)

INVESTERINGSREGNSKAPET

REGNSKAP 2016

REGULERT BUDSJETT2016

REGNSKAP 2015

BALANSEREGNSKAPET

REGNSKAP 2016

REGNSKAP 2015

FINANSIERINGSBEHOV

EIENDELER

Investeringer i anleggsmidler

59 725

85 063

73 764

ANLEGGSMIDLER

Utlån og forskutteringer

5 105

6 326

5 280

Faste eiendommer og anlegg

748 329

722 222

Kjøp av aksjer og andeler

Avdrag på lån

Avsetninger

Årets finansieringsbehov

FINANSIERING

Bruk av lånemidler

Inntekter fra salg av

anleggsmidler

Tilskudd til investeringer

Kompensasjon merverdiavgift

Mottatte avdrag på utlån

og refusjoner

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet

Bruk av avsetninger

Sum finansiering

Udekket / Udisponert

KOMMENTARER TIL INVESTERINGREGNSKAPET

2 543

3 350

0

70 723

20 708

4 795

75

8 187

33 788

477

68 030

150

2 543

70 723

-

2 243

4 000

0

97 633

47 390

4 000

0

6 000

29 750

87 140

150

10 343

97 633

-

• Refusjoner i 2016 inkluderer inntekt fra Husbanktilskudd som gjelder omsorgsboliger, med kr 25 mill

• Sum finansieringsbehov er redusert med 18 mill (21%) i forhold til 2015

• Bruk av lån er redusert med 41 mill (67%) i forhold til 2015

• Sum finansiering er redusert med 18 mill (21%) i forhold til 2015

1 709

3 588

4 723

89 065

61 999

4 675

0

12 675

4 301

145

83 795

0

5 270

89 065

0

Utstyr, maskiner og

transportmidler

Utlån

Aksjer og andeler

Pensjonsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer

Premieavvik

Kasse, postgiro, bankinnskudd

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk

Endring i regnskapsprinsipp

som påvirker AK (drift)

Kapitalkonto

Sum egenkapital

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

32 064

60 477

47 892

833 483

1 722 245

41 071

47 295

228 449

316 814

2 039 059

113 889

32 911

17 577

3 039

31 592

-1 518

141 203

338 694

30 492

58 657

45 349

805 969

1 662 689

30 791

44 830

200 763

276 384

1 939 073

93 775

32 416

17 577

3 039

30 678

-1 518

119 654

295 621

KOMMENTAR TIL

BALANSEREGNSKAPET

• Faste eiendommer og anlegg er økt

med 26 mill (4%)

• Pensjonsmidler er økt med 28 mill

(4%)

• Sum anleggsmidler er økt med 60 mill

(4%)

• Kortsiktige fordringer er økt med 10

mill (33%)

• Premieavvik er økt med 2 mill (5,5%)

• Kasse, bankinnskudd er økt med 28

mill (14%)

• Disposisjonsfond er økt med 20 mill

(21%)

• Kapitalkonto (egenkapitalen) er økt

med 22 mill (18%)

• Sum egenkapital er økt med 43 mill

(15%)

• Pensjonsforpliktelser er økt med 45

mill (4,5%)

• Sum langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpliktelser)

er økt med 43 mill (3%)

• Annen kortsiktig gjeld er økt med 14

mill (15%)

• Sum egenkapital og gjeld er økt med

100 mill (5%)

Pensjonsforpliktelser

1 040 924

996 286

Andre lån

548 810

550 898

Sum langsiktig gjeld

1 589 734

1 547 185

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld

110 632

96 267

Sum kortsiktig gjeld

110 632

96 267

Sum egenkapital og gjeld

2 039 059

1 939 073


50

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:

51

200

150

100

50

0

ØKONOMISKE NØKKELTALL

Neo drisresultat er det vikgste nøkkeltallet i Kostra-sammenheng. For 2016 hadde Sunndal

lavere neo drisresultat enn både Kostragruppe 12 og Norge u/ Oslo.

KOSTRA står for Kommune-

Stat-Rapportering og gir

statistikk om ressursinnsatsen,

prioriteringer Langsikg og gjeld måloppnåelse inkl. pensjonaforpliktelser

i

kommuner og fylkeskommuner.

Slik kan en sammenligne

i prosent av bruo drisinntekter

kommuner med hverandre, med

regionale inndelinger og med

landsgjennomsnittet.

I beskrivelsene av tjenestene

i Sunndal kommune,

og her i nøkkeltallene,

sammenligner vi Sunndal med

kommunegruppe 12 og landet

uten Oslo. Kommunegruppe

12 er en gruppe kommuner

sammenlignbare med Sunndal:

Sunndal, Tynset, Nome,

Tinn, Kvinesdal, Tysvær,

Odda, Årdal, Meløy, Målselv,

Vadsø, Hammerfest, Alta og

Sør-Varanger.

Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo

2013 2014 2015 2016

%

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Neo drisresultat av bruo

200

drisinntekter

i prosent av bruo drisinntekter

Netto driftsresultat er

det viktigste nøkkeltallet

i Kostra-sammenheng.

For 2016 hadde

Sunndal lavere netto

driftsresultat enn både

Kostragruppe 12 og

Norge u/ Oslo.

2013 2014 2015 2016

0

Sunndal Kommunegr. 12

Sunndal

Norge u/Oslo

Kommunegr. 12 Norge u/Oslo

200

150

100

50

Langsikg gjeld inkl. pensjonaforpliktelser

2013 2014 2015 2016

Langsikg gjeld inkl. pensjonaforpliktelser

i prosent av bruo drisinntekter

SUNNDAL

1.5 1.2 1.5 SUNNDAL

7.6

6.3

3.9

1.1 1.5 1.2 1.5 7.6

3.6 6.3

3.9

34.9 1.1

3.6

34.9

14.8

14.8

34.9%

HELSE OG OMSORG

23.5

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL

-NETTO DRIFTSUTGIFTER – KONSERNTALL

25

20

15

10

5

0

Arbeidskapital ex premieavvik

i prosent av bruo drisinntekter

Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo

2013 2014 2015 2016

Arbeidskapitalen i Sunndal kommune er høyere

enn Kostragruppe 12 – og på nivå med landet uten

Oslo. Arbeidskapitalen illustrerer hvor god likviditet

kommunen har. Neo lånegjeld i kroner pr innbygger

90 000

80 000

70 000

60 000

120000

50 000

100000

40 000 80000

30 000 60000

20 000 40000

20000

10 000

0

-

Sunndal - sum disposisjonsfond i 1000 kr

2013 2014 2015 2016

2013: 67 mill.

2014: 86 mill.

2015 84 mill

2016 114 mill

2013 2014 2015 2016

Sunndal Disposisjonsfond Kommunegr. i 1000 kr 12 Norge u/Oslo

Disposisjonsfondet

har økt

som en følge av

mindreforbruk

150

100

50

0

Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo

2013 2014 2015 2016

Langsiktig gjeld er mer enn lånegjeld. Langsiktig lånegjeld

inkluderer pensjonsforpliktelser. Diagrammet viser at

Sunndal kommunen har lavere langsiktig gjeld, inklusive

pensjonsforpliktelser enn Kostragruppe 12 og Norge u/

Oslo.

Arbeidskapital ex premieavvik

i prosent av bruo drisinntekter

25

20

15

90 000

10

80 000

5

70 000

60 0000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

-

25

20

15

10

5

0

Arbeidskapital ex premieavvik

i prosent av bruo drisinntekter

Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo

2013 2014 2015 2016

Neo lånegjeld i kroner pr innbygger

Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo

2013 2014 2015 2016

Neo lånegjeld i kroner pr innbygger

Sunndal Kommunegr. 12 Norge u/Oslo

2013 2014 2015 2016

Sunndal har en netto lånegjeld i kroner pr innbygger som

er lavere enn kostragruppe, men lånegjelden er høyere

enn landet uten Oslo.

Barnehage 14.8

Admin. og styring 7.6

Barnehage Brann, ulykker 14.81.5

Admin. Plan natur, og styring miljø 7.61.2

Brann, Samferdsel ulykker 1.5 1.5

Plan Grunnskole natur, miljø 1.2 23.5

Samferdsel Helse og omsorg 1.5 34.9

Grunnskole Barnevern 23.53.6

Helse Kultur og omsorg 34.93.9

Barnevern Sosialtjenesten 3.66.3

Kultur Kirken 3.91.1

Sosialtjenesten 6.3

Kirken 1.1

23.5%

GRUNNSKOLE

14.8%

BARNEHAGE

3.9%

KULTUR

23.5

30 000


ADRESSE

Sunndal kommune

Romsdalsvegen 2

Postboks 94

6601 Sunndalsøra

KONTAKT

E-post:

post @sunndal.kommune.no

Telefon: 71 69 90 00

Faks: 71 69 90 01

Org. nr.: 964 981 604

SOSIALE MEDIER

twitter.com/sunndalkommune

facebook.com/sunndalkommune

www.sunndal.kommune.no

REDAKTØR

Sigrun Rødset, informasjonsleder

Sunndal kommune

GRAFISK UTFORMING

Christine Blass, designer

UNDINE AS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !