Views
9 months ago

Byavisa Moss nr 348

Byavisa Moss nr 348 for uke 7 - 2018

Som pensjonist var det

Som pensjonist var det to prosjekter som opptok ham sterkt, og hvor han ivrig engasjerte seg i interesseorganisasjoner rundt disse. Det ene prosjektet var bro og ikke tunnel over Oslofjorden i Drøbak, det andre var plassering av ny jernbanestasjon i Moss. Da jeg ofte fungerte som sparringpartner når han skulle uttale seg, fikk jeg en viss innsikt i prosjektenes kjerne. Selv om jeg på ingen måte har min manns fag- 30 MENINGER | BYAVISA MOSS 14. FEBRUAR 2018 MENINGER Til min manns minne Lesernes side i Byavisa. Redaksjonen forbeholder lige kompetanse til å mene noe seg retten til å korte ned leserbrev, kronikker, om disse sakene, mener jeg at dikt, menings-berettiget jeg har rimelig godt folkevett, stoff etc. Meninger med og i begge prosjekter støtter jeg personangrep må hans synspunkter fullt ut. signeres med fullt navn. Intet stoff blir returnert. Send inn til red@byavisamoss.no Epost merkes «kort sagt» SPOR Det finnes spor mange steder der vi har beveget oss En gang var vi der nuet til tross Vi ga av det vi hadde ekte var det der og da Ikke spør meg hvor vi henta det fra Sporene er mange dype og ekte Sterke følelser enda brenner de Tanker om alt som var tilbake sitter jeg og minner er alt jeg har Tårer og harde netter vaklende ustø skritt Jeg tenker tilbake på det som en gang var mitt Det finnes spor mange steder der vi har beveget oss En gang var vi der nuet til tross Det gjelder ikke mer alt vi trodde var sant En hard og uvirkelig hverdag til slutt var alt vi fant Trond Rudsli Ydmykhet Det lir mot kveld i kirken til en kveldsstund den lyse altertavle skinner mot meg presten på talerstolen ber for fred i verden. AMEN! Paul Åmodt Min mann, Ove Jostein Solheim, døde brått og uventet 4. januar. Med ham døde en samfunnsengasjert mann, særlig opptatt av samferdsel og byutvikling. I samferdsel hadde han også stor kompetanse etter å ha jobbet med veier, broer, tunneler og trafikale løsninger gjennom 45 år i Statens veivesen. Jeg får ofte en klaustrofobisk følelse i tunneler, og synes en flott bro som inngangsportal til hovedstaden hadde vært en mye mer ønskelig løsning. Når det gjelder det andre prosjektet, plassering av ny jernbanestasjon i Moss, er det det mulige unødvendige pengeforbruket som virkelig opprører meg. I Drøbak var det de kortsiktige ekstra kostnadene som avgjorde at politikerne falt ned på tunnel og ikke bro, men her i Moss spiller visst penger ingen rolle! Et flere år gammelt politisk vedtak har plassert den nye Intercity jernbanestasjonen i Feil på feil fra Framtiden i våre hender Norsk kjøttforbruk er betraktelig lavere enn det svenske, danske, tyske, franske og engelske viser siste sammenlignbare tall (FAO 2013). Når Anja Bakken Riise, i Framtiden i våre hender, hevder at «vi nordmenn har i dag et kolossalt kjøttforbruk» stemmer det altså dårlig. Det er heller ikke riktig at kjøttforbruket har økt dramatisk de senere årene. Det reelle forbruket i 2016 var 54,0 kg i snitt mot 53,7 året før. Går vi tilbake til 2008 spiste nordmenn 52,4 kg. Forbruket av rødt kjøtt er 700 g lavere i 2016 enn åtte år tidligere (kilde: Animalia). Kjøtt er viktig kilde til flere næringsstoffer. Rådet fra Helsedirektoratet er å velge magert kjøtt og magre kjøttprodukter, og å begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. I bakgrunnsrapporten for kostrådene uttales det at anbefalingen ikke er at kjøttinntaket skal være lavest mulig. Rådene for rødt kjøtt vil bidra til et sunt, næringsriktig og variert kosthold. Det er altså ikke riktig at rådet fra myndighetene er å spise mindre kjøtt. Gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt ligger så vidt over anbefalingen: kun ti gram daglig. Litt over halvparten av menn spiser mer, mens de fleste kvinner spiser i tråd med, eller lavere enn maksanbefalingen. Det er derfor heller ikke riktig at vi spiser så alt for mye kjøtt. Bakken Riise skriver at det er energi-, areal- og vannkrevende å produsere kjøtt. I Norge er verken tilgang til areal eller vann et problem. Vi har ikke mye plass egnet til å dyrke korn og grønnsaker - bare 3% av arealet. Det meste av dette egner seg best til grasproduksjon. Dersom vi skal produsere mat på norske ressurser trenger vi altså husdyr som kan utnytte beite. Utslippene fra norsk jordbruk utgjør 8,4% av totale norske klimagassutslipp og ikke 14,5% som Bakken Riise hevder. Klimagassutslippet fra norsk jordbruk har faktisk gått ned med 5,4 prosent fra 1990 til 2016 (FNs klimapanel, Synteserapport 2014 og SSB, des. 2017). Årsaken er en rekke tiltak iverksatt av norsk jordbruk. Vi er åpne på vår rolle i norsk landbruk og hvilke tall vi bruker, men vi stiller oss undrende til hvorfor Framtiden i våre hender, gang på gang, bruker tall som er internasjonale og ikke norske. Bevisst avl, bedre fôrutnytting og bedre husdyrmiljø har gitt større effektivitet. Derfor produserer vi mer kjøtt og melk med færre kuer og lavere utslipp i dag enn i 1960. TRINE THORKILDSEN Ernæringsfaglig sjef Opplysningskontoret for egg- og kjøtt (MatPrat) Moss i nærheten av konteinerhavna. Ny riksvei 19 gjennom Moss må da graves ned i usikre løsmasser slik at den kommer under jernbanesporet. Interesseorganisasjonen Bedre byutvikling Moss har fått utredet muligheter for en alternativ plassering av jernbanestasjonen, og konsulenten foreslår en plassering i nærheten av Nesparken. En løsning som krever riving av langt færre boliger, og som ikke krever riksvei 19 i tunnel. Det blir antydet at totalt vil denne løsningen være hele 6 MILLIARDER kroner rimeligere enn den bystyret har vedtatt. Det er uhorvelig mange penger, det blir mange sykehjemsplasser, mer politi, flere lærere, varme skolelunsjer eller nye kostbare behandlingstilbud, sågar to nye Kalnes sykehus. Likevel virker det ikke som det er politisk vilje, verken lokalt eller nasjonalt, til å igangsette en utredning for å finne ut om dette medfører riktighet. Jeg må spørre HVORFOR? Hva er det som er ute og går her, er det politisk prestisje, eller er det total likegyldighet til sløsing med skattebetalernes penger? Er vi så rike i Norge, verdens beste land å bo i? Dette opprører meg voldsomt, og jeg skulle ønske noen kunne gi en skikkelig begrunnelse. ELLEN SOLHEIM Pensjonist og Cand.scient fra UiO Norsk vann kraft, historiens største «ransforsøk»? Norge er historien om fattiglandet som ble rikt gjennom god forvaltning av egne ressurser. Med fjell, fossefall og kraft (som drev industrien), bygde man landet med sysselsetting, vekst og innovasjon. Norge er Europas største vannkraftprodusent og vi har historisk sett vært selvforsynt med strøm. Vi har hatt lave strømpriser som har kommet norsk industri og landets borgere til gode. Men nå foreslår regjeringen å binde Norge til EUs energibyrå (ACER), slik at EU får makt over norsk energipolitikk. Det kan på sikt føre til en dobling av strømpriser til norsk husholdning og industri. Saken vil avgjøres under avstemning i Stortinget 16. mars 2018. I dag har vi flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia. 2 nye kabler er vedtatt skal legges til Tyskland og Storbritannia. Ikke nok med det, så er enda en kabel er «på trappene til stortinget». Med denne kabel-kapasiteten kan kjøp og salg av kraft øke såpass, at strømpriser i Norge kan dobles, og komme på nivå med Storbritannia. Det kan bli en dramatisk utgiftsøkning for norsk industri og husholdning. I tillegg vil det påføre stat og kommuner store ekstrautgifter til drift av sykehus, skoler, omsorgshjem med mer. Regningen på dette betaler du og jeg via skatt og avgifter, i tillegg til økt strømregning. Vannkraften er Norges arvesølv. I over 100 år har dette vært Norges viktigste fellesskapsressurs. Offentlig forvaltning og eierskap, har vært avgjørende for at kraften har kommet fellesskapet til gode. Regjeringa foreslår at Norge skal gi fra seg kraft-suverenitet til EUs energibyrå. Slik at store verdier også kan overføres til private og utenlandske aktører, på bekostning av fellesskapet. Er det dette Norges befolkning ønsker seg? For all fremtid å miste kontrollen over norske kraftressurser? På 70 tallet tok «høyresiden» til ordet for å selge ut oljeindustrien, for et tap det ville vært. Nå er det vannkraften kampen står om. Jeg må ærlig talt stille spørsmålstegn til stortingsrepresentanter som fremmer et slikt forslag. Hva er motivet? Er det ideologien om at private eiere og aksjonærer skal berikes på fellesskapets bekostning? At noe få utenlandske og private aktører skal overta styringen over det som fellesskapet har bygget opp i et århundre? I mine øyne kan dette bli det største «rans-forsøk «i norsk historie. Men det behøver ikke bli slik. Du og jeg sitter med makten. Om vi, det norske folk, reiser oss og sier «Nei til overføring av suverenitet til EUs energibyrå» og «Nei til bygging av flere utenlandskabler», vil det kanskje ikke skje. Norges vannkraft er fellesskapets arvesølv. Kontroll og råderett over vannkraften er og skal fortsatt være Norges ansvar. OLE PAULSHUS Våler SP

14. FEBRUAR 2018 BYAVISA MOSS | TV-PROGRAM31 tv hele uken 14.2-20.2 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag 06:30 Morgensending 15:20 Normal galskap: UFO 16:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 16:30 Solgt! 17:00 NRK nyheter 17:15 Filmavisen 1956 17:55 Nye triks 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Hva feiler det deg? 20:25 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Eides språksjov 22:00 Herrens veier 23:00 Distriktsnyheter 23:05 Kveldsnytt 23:20 Torp 23:50 Korrupsjonsjegerne 06:30 Morgensending 13:50 Det gode bondeliv 14:20 Landgang 15:20 Normal galskap: Mann 16:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 16:30 Solgt! 17:00 NRK nyheter 17:15 Filmavisen 1956 17:55 Nye triks 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Familieekspedisjonen 20:25 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:25 Debatten 22:25 Helt Ramm: Vinter-LOL 22:40 Martin og Mikkelsen 23:00 Distriktsnyheter 23:05 Kveldsnytt 23:20 Verdens tøffeste togturer 00:05 Korrupsjonsjegerne 06:30 Morgensending 12:15 Miss Marple: Sittafordmysteriet 13:50 Det gode bondeliv 14:20 Landgang 15:20 Normal galskap: Jul 16:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 16:30 Solgt! 17:00 NRK nyheter 17:15 Filmavisen 1956 17:55 Nye triks 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:30 Norge Rundt 19:55 Mesternes mester 20:55 Nytt på nytt 21:25 Skavlan 22:25 The Secret City 23:15 Kveldsnytt 23:30 The Sinner 00:15 Rolling Stone Magazine - 50 år på kanten 06:25 Morgensending 09:45 Min heim er eit slott 10:35 Herskapelig kokekunst 11:25 Poirot: Mord på Nilen 13:05 Miss Marple: Mot nullpunktet 14:40 Spioner blant dyra 15:35 Et år på tur med Lars Monsen 16:05 Et år på tur med Lars Monsen 16:35 Mi bragd - av og med Are Kalvø 18:00 Grethe Kausland: Man må være på orntli’ 19:00 Lørdagsrevyen 19:45 Lotto 19:55 Alle mot 1 21:15 Helt Ramm: Vinter-LOL 21:30 Nesten voksen 21:55 Lindmo 23:00 Kveldsnytt 23:15 Unbroken 06:05 Morgensending 08:20 Min heim er eit slott 09:10 Ski Classics: Jizerska Padesatka 11:45 Poirot: Johnnie Waverly 12:35 Miss Marple: Nemesis 14:35 Spioner blant dyra 15:30 Et år på tur med Lars Monsen 16:00 Et år på tur med Lars Monsen 16:30 Dronning Elizabeth 90 år 18:00 Ingrid Bjørnov - 50 år på én time 19:00 Søndagsrevyen 19:55 Operasjon Muskedunder: Ubåten i Bjærangfjorden 20:40 Isbjørn under nordlyset 21:35 Broen 22:35 Henrik Kristoffersen 23:05 Kveldsnytt 23:20 Kalde føtter 00:05 Film: Jeg er din 06:30 Morgensending 13:50 Det gode bondeliv 14:20 Landgang 15:20 Hva feiler det deg? 16:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 16:30 Solgt! 17:00 NRK nyheter 17:15 Filmavisen 1956 17:55 Nye triks 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Brøyt i vei 20:25 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Bonusfamilien 22:00 Bonusfamilien 22:45 Helt Ramm: Vinter-LOL 23:00 Distriktsnyheter 23:05 Kveldsnytt 23:20 Unge inspektør Morse 00:50 Film: Haisommer 3 06:30 Morgensending 16:30 Solgt! 17:00 NRK nyheter 17:15 Filmavisen 1956 17:50 Spise med Price i København 18:35 Extra 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Familieekspedisjonen 20:25 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Datoen 22:20 Martin og Mikkelsen 22:40 Match 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Studio Sápmi 23:45 Nesten voksen 00:10 Detektimen: Korrupsjonsjegerne 06:00 Morgensending 13:30 Property Brothers 14:30 Love it or List it 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:50 Sportsnyhetene med OL 19:20 Været 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Fjellmat - med Rune, Margit & Moi 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene med OL 21:40 En kveld hos Kloppen 22:40 Øya 23:40 Dahmer on Dahmer: A Serial Killer Speaks 00:40 Criminal Minds 06:00 Morgensending 13:00 Dyrepasserne 13:30 Property Brothers 14:30 Love it or List it 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:50 Sportsnyhetene med OL 19:20 Været 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Matkontrollen 6 20:30 TV 2 hjelper deg 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene med OL 21:40 Criminal Minds 7 22:35 The Night Manager 23:30 The Night Manager 00:25 Criminal Minds 06:00 Morgensending 10:00 God morgen Norge 12:00 Masterchef - Sweden 13:00 Dyrepasserne 13:30 Property Brothers 14:30 Love it or List it 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Alt er lov 18:30 Nyhetene 18:50 Sportsnyhetene med OL 19:20 Været 19:30 Dyrepasserne 20:00 Norske talenter 11 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene med OL 21:40 Norske talenter 12 22:15 Senkveld med Thomas og Harald 3 23:25 51st state, The 06:00 Morgensending 09:55 MACGYVER 10:55 MACGYVER 11:55 MACGYVER 13:00 En kveld hos Kloppen 14:00 Huskestue 15:00 Tid for hjem 16:00 Norske talenter 11 17:00 Norske talenter 12 17:30 Søsken 18:30 Nyhetene 18:50 Sportsnyhetene med OL 19:20 Været 19:30 Dyrepasserne 20:00 Hver gang vi møtes 2018, pgm 6, del 1 21:00 Nyhetene 21:15 Været 21:20 Sportsnyhetene med OL 21:40 Hver gang vi møtes 2018, pgm 6, del 2 22:15 God Kveld Norge 22:50 August: Osage County 06:00 Morgensending 13:00 En kveld hos Kloppen 14:00 Farmen kjendis - Best of 15:00 Øya 16:00 Huskestue 17:00 Fjellmat - med Rune, Margit & Moi 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:50 Sportsnyhetene med OL 19:20 Været 19:30 Dyrepasserne 20:00 Ari, Moi og Magnus - en uforglemmelig guttetur 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene med OL 21:45 Modus - Anne Holt 7 22:45 Modus - Anne Holt 8 23:45 Hver gang vi møtes 2018, pgm 6, del 1 00:45 Hver gang vi møtes 2018, pgm 6, del 2 06:00 Morgensending 12:00 Masterchef - Sweden 13:00 Dyrepasserne 13:30 Property Brothers 14:30 Love it or List it - Vancouver 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:50 Sportsnyhetene med OL 19:20 Været 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Øya 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene med OL 21:40 Petter uteligger: Filmen 23:35 Blindspot 12 00:35 Criminal Minds 06:00 Morgensending 13:00 Dyrepasserne 13:30 Property Brothers 14:30 Love it or List it - Vancouver 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Dyrepasserne 18:30 Nyhetene 18:50 Sportsnyhetene med OL 19:20 Været 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Tid for hjem 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene med OL 21:40 Grey’s Anatomy 11 22:35 Good Doctor, The 8 23:30 Three Day Nanny, The 00:30 Criminal Minds Følg med på hva som skjer i @byavisamoss ditt lokalmiljø -følg Byavisa! 05:45 OL Direkte: Alpint 07:00 OL Direkte: Kombinert 08:00 OL Direkte: Studio 09:45 OL Direkte: Kombinert 10:55 OL Direkte: Studio 12:00 OL Direkte: Skiskyting 14:05 OL Direkte: Studio 16:00 OL i dag 20:00 OL-kveld 21:30 Ny sesong: Tangerudbakken borettslag 22:30 Insider FEM: På jobb for dyrene 23:30 OL-kveld 00:55 Two and a Half Men 01:25 Two and a Half Men 01:50 Two and a Half Men 02:15 OL Direkte: Studio 03:00 OL Direkte: Alpint 05:25 OL Direkte: Snowboard 07:05 OL Direkte: Studio 07:30 OL Direkte: Langrenn 09:25 OL Direkte: Studio 12:00 OL Direkte: Skiskyting 14:10 OL Direkte: Studio 16:00 OL i dag 20:00 OL-kveld 21:30 Ny sesong: Gift ved første blikk 22:30 Tangerudbakken borettslag 23:30 OL-kveld 01:05 OL Direkte: Curling 04:05 OL Direkte: Studio 04:15 OL Direkte: Snowboard 05:15 OL Direkte: Studio 06:00 OL Direkte: Studio 07:00 OL Direkte: Langrenn 09:00 OL Direkte: Studio 13:10 OL Direkte: Ishockey 15:35 OL Direkte: Studio 16:00 OL i dag 20:00 OL-kveld 21:30 The Graham Norton Show 22:30 Brille 23:30 OL-kveld 01:00 Two and a Half Men 01:30 OL Direkte: Studio 02:00 OL Direkte: Freestyle 03:00 OL Direkte: Alpint 04:35 OL Direkte: Studio 05:00 OL Direkte: Freestyle 06:40 OL Direkte: Curling 09:00 OL Direkte: Studio 10:30 OL Direkte: Langrenn 11:55 OL Direkte: Studio 12:15 OL Direkte: Skiskyting 13:15 OL Direkte: Studio 13:30 OL Direkte: Hopp 15:20 OL Direkte: Studio 16:00 OL i dag 20:00 OL-kveld 21:30 San Andreas 23:35 OL-kveld 01:00 Two and a Half Men 01:30 OL Direkte: Studio 02:15 OL Direkte: Alpint 04:35 OL Direkte: Studio 05:45 OL Direkte: Alpint 07:15 OL Direkte: Langrenn 09:20 OL Direkte: Studio 12:15 OL Direkte: Skiskyting 13:05 OL Direkte: Skøyter 13:55 OL Direkte: Studio 16:00 OL i dag 20:00 OL-kveld 21:30 Ny sesong: 71° nord - Norges tøffeste kjendis 23:00 Jegertvillingene 00:00 OL-kveld 01:30 Two and a Half Men 02:00 OL Direkte: Kunstløp 06:00 OL Direkte: Curling 09:00 OL: Snowboard (r) 09:55 OL: Freestyle 11:00 OL Direkte: Studio 13:25 OL Direkte: Hopp 15:25 OL Direkte: Studio 16:00 OL i dag 20:00 OL-kveld 21:30 Premiere: Stories from Norway 22:00 Premiere: Hvite gutter 22:30 Tangerudbakken borettslag 23:30 OL-kveld 01:00 OL Direkte: Curling 04:00 OL Direkte: Studio 04:55 OL Direkte: Freestyle 06:45 OL: Kunstløp (r) 07:45 OL: Freestyle (r) 08:45 OL: Freestyle (r) 10:00 OL Direkte: Studio 11:00 OL Direkte: Kombinert 12:00 OL Direkte: Studio 12:10 OL Direkte: Skiskyting 13:45 OL Direkte: Kombinert 14:50 OL Direkte: Studio 16:00 OL i dag 20:00 OL-kveld 21:30 Jakten på nordlyset 22:30 Gift ved første blikk 23:30 OL-kveld 01:00 Two and a Half Men 01:30 Two and a Half Men 01:55 Two and a Half Men 02:30 OL Direkte: Studio 02:55 OL Direkte: Alpint 05:15 OL Direkte: Freestyle 06:00 Morgensending 09:20 Dr. Phil 10:10 Bones 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Dallas 14:00 Sex og singelliv 14:30 Life in Pieces 15:00 Life in Pieces 15:30 Gordon Ramsay rydder opp 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Junior Masterchef USA 19:30 Superoppusserne 20:30 Luksusfellen 21:30 Boligjakten 22:30 Lethal Weapon 23:30 Sex og singelliv 00:05 Life in Pieces 00:35 Life in Pieces 06:00 Morgensending 08:25 Dr. Phil 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Dallas 14:00 Sex og singelliv 14:30 Life in Pieces 15:00 Life in Pieces 15:30 Gordon Ramsay rydder opp 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Junior Masterchef USA 19:30 Superoppusserne 20:30 Team Havnaa 21:30 The X-Files 22:30 Hassel 23:30 This Is Us 00:25 Sex og singelliv 06:00 Norges styggeste rom 06:45 Superoppusserne 07:30 Ellen DeGeneres Show 08:25 Dr. Phil 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Dallas 14:00 Sex og singelliv 14:30 Life in Pieces 15:00 Life in Pieces 15:30 Gordon Ramsay rydder opp 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Junior Masterchef USA 19:25 Here Comes the Boom 21:30 Prisoners 00:50 Wall Street 03:05 The X-Files 06:00 Morgensending 08:00 Gordon Ramsay rydder opp 09:00 Junior Masterchef USA 10:00 Ellen DeGeneres Show 11:00 Ellen DeGeneres Show 12:00 Real Housewives of Dallas 13:00 Real Housewives of Dallas 14:00 Real Housewives of Dallas 15:00 Real Housewives of Dallas 16:00 Real Housewives of Potomac 17:00 Real Housewives of Potomac 18:00 Pascals konditori 19:00 Kevin Can Wait 19:30 Wild Child 21:30 En ekte mann 23:35 Wall Street: Money Never Sleeps 06:00 Fresh Off the Boat 06:25 Ellen DeGeneres Show 07:10 Gordon Ramsay rydder opp 08:00 Gordon Ramsay rydder opp 09:00 Junior Masterchef USA 10:00 Ellen DeGeneres Show 11:00 Ellen DeGeneres Show 12:00 Wild Child 14:00 Superoppusserne 15:00 Superoppusserne 16:00 Superoppusserne 17:00 This Is Us 18:00 Team Havnaa 19:00 Boligjakten 20:00 Luksusfellen 21:00 The Heat 23:25 Lethal Weapon 00:25 En ekte mann 02:25 Wall Street 06:00 Morgensending 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Dallas 14:00 Kevin Can Wait 14:30 Life in Pieces 15:00 Life in Pieces 15:30 Gordon Ramsay rydder opp 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Hotell Helvete 19:30 Superoppusserne 20:30 Salangen nyheter 21:30 NCIS: Los Angeles 22:30 NCIS: New Orleans 23:30 Sex og singelliv 00:05 Life in Pieces 00:35 Life in Pieces 06:00 Morgensending 07:35 Ellen DeGeneres Show 08:30 Dr. Phil 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Dallas 14:00 Sex og singelliv 14:30 Life in Pieces 15:00 Life in Pieces 15:30 Gordon Ramsay rydder opp 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Hotell Helvete 19:30 Superoppusserne 20:30 Pascals konditori 21:30 Salangen nyheter 22:30 The Heat 00:55 Sex og singelliv ©Mediabuddy

Byavisa Moss nr 358
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Moss nr 356
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Moss nr 351
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Drammen nr 432
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 146