19.03.2018 Views

Sikkerhet_2018-01_nett

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Illustrasjon: Lightkite/Shutterstock<br />

<strong>Sikkerhet</strong><br />

Fagblad om industrivern, trygghet og sikring<br />

Nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


tema: kjemikalier<br />

6<br />

Moderne trygghet<br />

I Trondheim har Nor Tekstil<br />

sørget for at utstyret og<br />

arbeidsprosessen minimerer<br />

sannsynligheten for<br />

kjemikaliehendelser.<br />

<br />

Foto: Ole Martin Wold<br />

18<br />

22<br />

Hva trenger dere<br />

– dykking eller<br />

«bare» vern?<br />

Risikoene ved virksomheten<br />

skal avgjøre om dere trenger<br />

miljø- og kjemikalievern eller<br />

kjemikaliedykking.<br />

Øvde på evakuering<br />

og sanering<br />

Nortura Rudshøgdas første<br />

store øvelse etter sammenslåing<br />

med Lillehammer var<br />

både relevant og realistisk.<br />

04 Kommentaren<br />

13 Farlige kjemikalier overalt<br />

16 Forsvarlig merking av kjemikalier<br />

21 Få og gi hjelp<br />

26 – Øv på kjemikaliehendelser<br />

28 – Virksomheten må kjenne stoffene sine<br />

30 Riktig håndtering – deres sikkerhet<br />

33 Den som forurenser må rydde opp<br />

35 Gir råd ved transportuhell<br />

36 Vakttelefon for nød etatene<br />

37 Døgnåpen giftinformasjon<br />

38 Sikring av kjemikalier<br />

41 Liker du å dusje i kaldt vann?<br />

42 Arbeidet etter innsatsen<br />

44 Førstehjelp ved kjemikalieuhell<br />

45 Huskelisten<br />

46 Frigjorde pasient før nødetatene kom<br />

47 Har lært av to branner<br />

48 Røykutvikling i trafokiosk<br />

49 Branntilløp hos Flokk<br />

50 Fullt hus på Industrivernkonferansen<br />

52 Året rundt på Elkem<br />

<strong>Sikkerhet</strong><br />

ISSN 0805-6080<br />

Godkjent Opplag: 4.144,<br />

4 årlige utgaver.<br />

Utgiver: Næringslivets<br />

sikkerhets organisasjon (NSO)<br />

Abonnement: Kr. 350 pr. år<br />

for andre enn virksomheter<br />

tilknyttet NSO.<br />

Trykk: Merkur Grafisk AS<br />

Nr 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> • Årgang 64<br />

Kontakt:<br />

Postboks 349, 1326 Lysaker<br />

tlf: 9<strong>01</strong> 00 333 nso.no<br />

epost: sikkerhet@nso.no<br />

Redaktør:<br />

Karoline K. Åbyholm<br />

karoline.abyholm@nso.no<br />

Bladbunad og annonser:<br />

Ingeborg Altern altern.no<br />

annonse@nso.no<br />

«<strong>Sikkerhet</strong>» innestår ikke for det faglige innhold<br />

i signerte artikler og ikke for kvaliteten<br />

på omtalte produkter.<br />

Det er ikke tillatt å kopiere eller tilgjengeliggjøre<br />

deler av eller hele bladet <strong>Sikkerhet</strong><br />

uten særskilt avtale med NSO. Unntak<br />

gjelder dersom det er hjemmel i lov, i avtale<br />

med Kopinor eller interesseorganisasjonen<br />

for rettshaver til åndsverk.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> er som medlem av Fagpressen<br />

forpliktet på Redaktør-plakaten og Vær<br />

Varsom-plakatens regler for god presseskikk.<br />

Pressens Faglige utvalg (PFU) er et<br />

klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund<br />

som behandler klager mot mediene i<br />

presseetiske spørsmål.<br />

2<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Kjemikalier overalt<br />

Industrivern må tilpasses og dimensjoneres<br />

ut ifra virksomhetens dimensjonerende<br />

uønskede hendelser. Det<br />

gjelder uansett om hendelsene dreier<br />

seg om brann, førstehjelp, kjemikalier<br />

eller andre scenarioer.<br />

Imidlertid kan ofte forskjellene fra<br />

virksomhet til virksomhet være større<br />

innen kjemikalier og farlige stoffer,<br />

enn ved andre<br />

scenarioer. Selv<br />

om det er samme<br />

stoff på to<br />

ulike virksomheter,<br />

er det ikke<br />

nødvendigvis<br />

samme framgangsmåte<br />

ved innsatsen. Mange faktorer<br />

er med på å påvirke risikobildet.<br />

Det kan være for eksempel mengden<br />

og formatet stoffet er i, ytre faktorer<br />

som vær og vind, hvilke andre kjemikalier<br />

som er i nærheten, virksomhetens<br />

beliggenhet og hva som befinner<br />

seg utenfor gjerd et.<br />

Da vi begynte å jobbe med denne<br />

utgaven av <strong>Sikkerhet</strong>, fant vi raskt ut<br />

hvor vanskelig det var å lage en «fasit»<br />

for industri vernets håndtering av<br />

<strong>nett</strong>opp kjemikalier. Vi har i denne<br />

utgaven prøvd å vise fram flere sider<br />

av det å håndtere uønskede hendelser<br />

med farlige stoffer.<br />

Selv om dere<br />

«Tilpass industri vern,<br />

bered skap og utstyr ut<br />

ifra de dimensjonerende<br />

u ønskede hend elsene»<br />

ikke bruker,<br />

produserer eller<br />

utvinner farlige<br />

stoffer, så<br />

har dere rengjøringsmidler<br />

på<br />

virksomheten.<br />

Det er klart det er gradsforskjeller<br />

på Zalo og flussyre, men dere må tilpasse<br />

industri vern, bered skap og utstyr<br />

ut ifra de dimensjonerende uønskede<br />

hend elsene som kan inntreffe.<br />

Et større utslipp av rengjøringsmidler<br />

kan få store konsekvenser dersom<br />

det renner ut til grunnvannet eller i<br />

sjøen. I tillegg kan det bli særs stygge<br />

personskader dersom det blir søl på<br />

personer eller en større gasslekkasje.<br />

NSOs inntrykk er at de som håndterer<br />

de virkelige farlige stoffene har<br />

god kontroll på disse og vet hvordan<br />

de skal opptre ved en uønsket hendelse.<br />

Både for disse virksomhetene og<br />

alle andre skader det ikke å innimellom<br />

stoppe opp og tenke over at det er<br />

farlige stoffer og produkter man jobber<br />

med. Den refleksjonen kan føre til<br />

at man tenker seg om en ekstra gang<br />

dersom man skal utføre en ny og<br />

ukjent arbeidsoppgave.<br />

En kamp for livet - mot klokken<br />

Little Anne QCPR gjør det mulig for en instruktør å følge opp til seks elever samtidig<br />

gjennom en styringsenhet. Little Anne QCPR Instructor app gir et enkelt visningssammendrag som uthever<br />

hvilke studenter som kanskje trenger mer veiledning.<br />

Ved å kunne observere utførelsene gjennom appen, vil instruktøren kunne oppmuntre de som trenger<br />

veiledning, slik at deltagerene presterer bedre<br />

Morsomt og engasjerende<br />

Med objektiv tilbakemelding og skåring motiveres elevene ikke bare til å konkurrere med hverandre, men<br />

også til å prøve å slå sitt eget beste resultat. Konkurranseelementet gjør opplæringen mer<br />

engasjerende og interaktiv, og viser seg å øke motivasjonen.3<br />

Instructor-app<br />

Med denne appen får instruktøren en oversikt over ferdighetene ved opp til seks dukker samtidig.<br />

Ved bruk av egne observasjoner og objektiv tilbakemelding fra appen, kan instruktøren raskt og<br />

effektivt veilede elevene slik at de presterer bedre.<br />

Lille Anne QCPR 4 pakning Lille Anne QCPR<br />

Lille Anne Upgrade Kit<br />

kr. 10 381,00<br />

kr. 2 876,00<br />

kr. 976,00<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 3<br />

www.hjertevakten.com - hlr.post@hjertevakten.no - + 47 53 48 20 50


kjemikalier<br />

«Første håndtering av kjemikaliehendelser<br />

må basere seg på<br />

kunnskap om stoffet som er på vei<br />

ut av rør eller tank»<br />

Bruk industri vernets spesialist<br />

Industrivernet må raskt kunne stille med<br />

kunnskap om riktig kjemikalie-håndtering.<br />

Det er få som kan så mye om kjemikaliene som<br />

finnes i norsk industri som de som enten produserer<br />

eller bruker dem. Dette må industrien kommunisere<br />

til nødetatene lokalt – aller helst før ulykker<br />

skjer.<br />

I denne utgaven av <strong>Sikkerhet</strong> retter vi søkelys<br />

mot et krevende tema – håndtering av kjemikalier<br />

når noe går galt. Enkelte kjemikalier er umiddelbart<br />

livsfarlige hvis noen eksponeres for dem – selv i små<br />

mengder. Andre kjemikalier på avveie kan bli et problem<br />

for mennesker og/eller miljø på kort og lengre<br />

sikt. Uansett må første håndtering av slike hendelser<br />

basere seg på kunnskap om stoffet som er på vei ut<br />

av rør eller tank. Feil innsats kan eskalere et tilfelle<br />

og dermed øke konsekvensene.<br />

Kunnskap og kompetanse<br />

Beredskap ved kjemikalieulykker kan for eksempel<br />

være forberedte tiltak som at oppdaterte sikkerhetsdatablader<br />

alltid er lett tilgjengelige, og at relevant<br />

bered skapsutstyr er plassert så nær som mulig de<br />

stedene det normalt skal brukes. Det er også vitkig<br />

med jevnlige øvelser som sikrer at innsatspersonellet<br />

er drillet på bruk av riktig personlig verneutstyr<br />

og tilpasset bered skapsutstyr for å begrense konsekvensene<br />

av uhellet.<br />

Industrivernet på virksomheter må raskt kunne<br />

stille med fageksperter som kan bistå nødetatene<br />

med kunnskap om riktig håndtering. Dette kommer<br />

selvsagt i tillegg til den førsteinnsatsen industrivernets<br />

innsatspersonell skal iverksette i slike tilfeller.<br />

NSO vil understreke at slike fageksperter må øves<br />

i å formidle sin kunnskap i bered skapssituasjoner<br />

– utenfor kjente prosesser og laboratorie-omgiv elser.<br />

De må raskt kunne svare på spørsmål som dette: Vil<br />

kjemikalielekkasjen dampe bort og opp, eller vil det<br />

holde seg flytende ved gitt temperatur? Hva kan skje<br />

hvis en gass trekker ned i avløpsrør eller kulverter?<br />

Kan et stoff på avveie blande seg med andre stoffer<br />

og bli mer giftig eller mer eksplosjonsfarlig? Ta<br />

ekspertene med på øvelser og la dem kommunisere<br />

med både eget innsatspersonell og mannskap fra<br />

lokalt brannvesen, politi og ambulansepersonell.<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sdatablad digitalt<br />

En svært viktig kilde til informasjon om kjemikalier,<br />

også om bered skapstiltak, er sikkerhetsdatabladene.<br />

Informasjonen på disse må derfor alltid ligge til<br />

grunn når tiltakskort, stående ordre og andre for­<br />

4<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


kommentaren<br />

kompetanse<br />

ØV PÅ FORMIDLING: Industrivernet på virksomheter må<br />

raskt kunne stille med fageksperter som kan bistå nødetatene<br />

med kunnskap om riktig håndtering. NSO vil understreke<br />

at slike fageksperter må øves i å formidle sin kunnskap<br />

utenfor kjente prosesser og laboratorie-omgivelser,<br />

skriver direktør Knut Oscar Gilje. Foto: Harald Bergmann/arkiv<br />

beredte tiltak planlegges. Det finnes apper som kan<br />

brukes på dette området. Den danske gratis-appen<br />

«Farlige stoffer» fra Beredskapsstyr elsen (dansk<br />

DSB) er svært innholdsrik og gir raskt tilgang på<br />

sikkerhetsdatablad basert på stoffnavn eller UNnummer<br />

(se side 32).<br />

Et annet viktig bered skapspoeng er det å forberede<br />

og øve en så god varsling av disse hendelsene som<br />

mulig. Både for egne mannskap og for nød etatene<br />

vil oppdatert informasjon om vær og vind være<br />

svært viktig. Dette gjelder både ved første melding<br />

og underveis, hvis for eksempel vinden snur.<br />

Giftig eller eksplosiv avdamping av kjemikalier<br />

som lekker vil naturlig nok drive med vinden. Noen<br />

av gassene vil være tyngre, andre lettere enn luft.<br />

Dette avheng er gjerne av temperaturen, så her kreves<br />

det kunnskap for å gi best mulig informasjon om<br />

hvordan en hendelse kan utvikle seg. Her er det også<br />

flere apper som kan være verdt å nevne som mulige<br />

hjelpemidler på ulike måter; «HAZMAT Evac» (engelsk)<br />

og «CBRNE – Farlige stoffer» (norsk).<br />

Tiltak utenfor porten<br />

Ved større hendelser kan det også være nødvendig<br />

å vurdere tiltak utenfor virksomhetens eget område.<br />

Dette må være grundig kartlagt og fulgt opp med<br />

tilpassede tiltak fra virksomhetene. Evakuering av<br />

naboer er i utgangspunktet en politisak.<br />

For virksomheter med slike mulige hendelser kan<br />

det uansett være nødvendig å forhåndsinformere<br />

naboene (for alle storulykkevirksomheter er dette<br />

pålagt). Denne informasjonen skal inneholde informasjon<br />

som bidrar til en så sikker adferd som mulig<br />

hvis det oppstår et kjemikalieuhell. Det kan for<br />

eksempel være en anbefaling om å holde seg inne,<br />

lukke dører og vinduer samt stenge ventilasjon ved<br />

et varsel om gasslekkasje.<br />

God håndtering av en kjemikaliehendelse krever<br />

riktig kompetanse og evne til å bruke denne raskt;<br />

riktig varsling, effektive førstetiltak og bistand til<br />

nødetatene med spesialistkunnskap<br />

om de aktuelle kjemikaliene. Dette<br />

må planlegges og øves. Og øves<br />

igjen.<br />

Knut Oscar Gilje<br />

Direktør<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 5


kjemikalier<br />

6<br />

BRUKER KOMPETANSEN: Innsatsleder Katarina Siskova kommer<br />

fra Slovakia og er avdelingsleder. Hun har HMS-erfaring fra<br />

hjemlandet:<br />

– Jeg er utdannet innen brann og redning hjemme, men kan<br />

ikke jobbe i brannvesenet i Norge. Jeg trives godt på Nor Tekstil,<br />

og å være med i industri vernet slik at jeg får brukt kompetansen<br />

min, er en bonus. <br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Moderne trygghet<br />

Hos Nor Tekstil i Trondheim er verne utstyr<br />

nærmest overflødig – selv om vaskeriet<br />

bruker flere hundre liter vaskemiddel<br />

og skyllemiddel daglig.<br />

Tekst: Ingeborg Altern Foto: Ole Martin Wold<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. • 1 <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 7


kjemikalier<br />

«Jeg ser ikke på tilsyn som en<br />

trussel om avvik, men en mulighet<br />

til å få rettledning og hjelp»<br />

Hans Egil Tømmerdal,<br />

industrivernleder<br />

Nor Tekstils anlegg på Tiller utenfor<br />

Trondheim ble åpnet i januar 2<strong>01</strong>5<br />

og erstattet da to forholdsvis små og<br />

gammeldagse vaskerier. Der var sannsynligheten<br />

for kjemikaliskade høyere:<br />

– En kollega hadde det travelt og tok<br />

ikke på seg verneutstyret da han skulle<br />

helle klor. En liten dråpe sprutet opp<br />

og traff øyet, minnes industri vern leder<br />

Hans Egil Tømmerdal.<br />

Kontinuerlig skylling i ett døgn, først<br />

på arbeidsplassen og deretter i bilen og<br />

på sykehuset, gjorde at mannen berget<br />

synet.<br />

Ferske i industri vernet<br />

De eldre anleggene hadde for få sysselsatte<br />

til å være industri vernpliktige. Etter<br />

sammenslåingen er det omkring 70<br />

ansatte som arbeider hos Nor Tekstil AS<br />

avdeling Trondheim. I turist sesongen<br />

øker arbeidsstokken betraktelig. De<br />

vask er daglig mange tonn sengetøy fra<br />

hoteller og sykehus samt arbeidstøy<br />

for helsesektoren og næringsmiddelindustrien.<br />

Avdelingen ble industrivernpliktig<br />

to år etter åpning og er fortsatt<br />

i startfasen:<br />

– Det har vært mye å sette seg inn i,<br />

vi må bygge stein på stein, sier Tømmerdal,<br />

som til daglig er teknisk leder ved<br />

virksomheten.<br />

Industrivernet hadde tilsyn fra NSO<br />

i fjor høst, og Tømmerdal satte pris på<br />

NSOs besøk:<br />

– Jeg ser ikke på tilsyn som en trussel<br />

om avvik, men en mulighet til å få rettledning<br />

og hjelp.<br />

Selv om han og kollegene er ferske i<br />

industri vernet har de mye erfaring med<br />

tilsyn fra blant annet Nemko – som<br />

sertifiserer ledelse og styringssystemer,<br />

Norske vaskeriers kvalitetstilsyn, Arbeidstilsynet<br />

og Fylkes mannen. I tillegg<br />

bidrar den daglige egenkontrollen til<br />

trygge arbeidsplasser og rene produkter.<br />

Uren og ren avdeling<br />

Anlegget er delt i to adskilte soner, med<br />

sluse mellom uren og ren sone. De ansatte<br />

har klær etter hvilken sone de arbeider<br />

i og gjester må bruke frakk og<br />

vaske hender når de går inn på ren sone.<br />

I vinterhalvåret lagres det rekker med<br />

tomme traller i vaskeriet.<br />

– Om sommeren er alle disse trallene<br />

ute hos kundene.<br />

Når hotellene er fulle går også vaskeriet<br />

for fullt.<br />

– På vinteren har vi bare ett skift, men<br />

i sommersesong kjører vi to skift.<br />

På den urene avdelingen sorteres<br />

skittentøyet etter type og farge. Etter<br />

vasking presses og sentrifugeres vannet<br />

ut av tekstilene. Sengetøy blir sendt<br />

gjennom maskiner som tørker, bretter<br />

og stryker tøyet. Arbeidstøy henges<br />

opp på hengere og sendes gjennom en<br />

maskin som tørker det. Videre blir det<br />

sendt til en brettemaskin før det pakkes<br />

og sendes til kunden.<br />

– Alle klærne har en chip eller strekkode<br />

slik at de automatisk sorteres på<br />

størrelse eller navn alt etter hva kunden<br />

ønsker, forteller Tømmerdal.<br />

Beskytter de ansatte<br />

Ved alle arbeidsstasjonene er det plass<br />

Nor Tekstil AS<br />

avd. Trondheim<br />

Holder til på Tiller, like utenfor<br />

Trondheim.<br />

Tilbyr vask og utleie av sengetøy<br />

og klær til blant annet<br />

hoteller, offshorebedrifter,<br />

sykehus og industri.<br />

Grunnleggende industri vern.<br />

85 sysselsatte, 6 av disse er i<br />

industri vernet.<br />

Nor Tekstil har fire industrivernpliktige<br />

virksomheter<br />

i Norge, i tillegg til Tiller:<br />

Bergen, Drammen, Rogaland<br />

(Stavanger) og Ålesund.<br />

Hovedkontoret ligger i Florø,<br />

og det var også her virksomheten<br />

ble startet i 1970.<br />

8<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Røntgenfangst: En røntgenmaskin skanner alle<br />

klærne og finner alt fra sakser til penner og klokker.<br />

Nødstopp: Maskinene er utstyrt med både manuelle stoppere – snor og knapp – og<br />

automatisk stans hvis for eksempel et deksel åpnes. Foto over og til høyre: Ingeborg Altern<br />

datablader: Oppslag på veggen gir viktig informasjon<br />

om kjemikaliene som brukes.<br />

Kjent rengjøring: De som rengjør etter endt skift bruker også maskinene på dagtid<br />

og vet hva de skal passe seg for.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 9


kjemikalier<br />

«Mye her skjer automatisk,<br />

men de som håndterer kjemikalier<br />

og de som følger med på<br />

skjermene må vite hva de gjør»<br />

Hans Egil Tømmerdal,<br />

industrivernleder<br />

til drikkeflasker. Lufta er tørr og man<br />

blir fort tørst. En del bruker også<br />

munnbind.<br />

– Det er frivillig, men når vi håndterer<br />

tøy fra sykehusene som kan<br />

inneholde smitte er munnbind påbudt.<br />

Smittetøyet kommer i egne poser<br />

og er godt merket.<br />

For å unngå at gjenstander skader<br />

ansatte, tekstiler og maskiner, skannes<br />

arbeidsklærne i et røntgenapparat.<br />

Fremmedlegemer som penner og<br />

sprøyter fjernes før klærne vaskes.<br />

Vaskeriet rengjøres hver ettermiddag/kveld,<br />

og det er alltid minst to<br />

som vasker sammen.<br />

– De som rengjør jobber der også<br />

på dagen slik at de vet hvordan maskinene<br />

fungerer og hva de må passe<br />

seg for, forteller Tømmerdal.<br />

Han mener at det som forebygger<br />

skader mest er god opplæring.<br />

– Alle nyansatte hospiterer først,<br />

det vil si at de jobber side om side<br />

med en kollega slik at de lærer maskinene<br />

og oppgavene skikkelig.<br />

Eget kjemikalierom<br />

– For at tekstilene skal bli rene må det<br />

være riktig kombinasjon av kjemikalier,<br />

vann og temperatur, forklarer<br />

Tømmerdal.<br />

Den største vaskemaskina er en<br />

tunnelvasker med 17 kammer der<br />

hvert kammer tar 75 kilo skittentøy.<br />

I de fire første kamrene forvaskes<br />

tekstilene i kaldt vann slik at blod og<br />

andre flekker løses opp. Deretter vaskes<br />

det i tre kammer som hver holder<br />

omkring 60 grader Celsius. Vaskemidlet<br />

pumpes inn gjennom slanger<br />

fra et eget kjemikalierom. I de siste<br />

kamrene skylles tekstilene.<br />

På kjemikalierommet er plastslanger<br />

koblet til 200- og 1000-liters<br />

plastdunker med vaskemiddel og tøymykner.<br />

Det er to av hvert slag slik at<br />

prosessene ikke stopper opp når den<br />

ene går tom. Kjemikaliene går i lukket<br />

system fra kjemikalierommet til<br />

vaskemaskinene.<br />

– De ansatte må bruke verneutstyr<br />

når de skal inn på kjemikalierommet<br />

og bytte et kjemifat som er tomt. Da<br />

bruk er de visir og spesialhansker, og<br />

det er bare de som har fått opplær ing<br />

som får håndtere kjemikaliene, forteller<br />

industri vern lederen.<br />

Tømmerdal viser fram utstyret<br />

som oppbevares i et skap på utsiden.<br />

På døra inn til rommet henger det<br />

streng beskjed: «Adgang forbudt uten<br />

vernebriller og hansker».<br />

Rommet er utstyrt med en nøddusj<br />

og i gulvet er det to sluk, men utløpet<br />

til kloakken er plombert.<br />

– Hvis vi får en lekkasje vil ikke<br />

kjemikaliene renne ut i kloakken eller<br />

naturen. Når vi skal vaske her inne<br />

kan plomberingen skrus av så avløpet<br />

fungerer som normalt.<br />

Hjelp fra kolleger<br />

Da de satte sammen industriverngruppa<br />

passet HMS-ansvarlig<br />

ved virksomheten på å få med noen<br />

fra alle ledd av prosessen slik at<br />

risiko analysen og bered skapsplanen<br />

skulle dekke alt.<br />

– Vi har med avdelingslederne for<br />

både uren og ren sone, tre teknikere<br />

og verneombudet i industri vernet,<br />

forteller Tømmerdal.<br />

Avdelingen i Trondheim kontaktet<br />

dessuten sine kollegaer i Stavanger,<br />

for å få oversendt dokumentasjonen<br />

de hadde i forbindelse med oppstart<br />

av industri vernet.<br />

Risikoen for ulykker er redusert<br />

ved at kjemikalier leveres i lukket system<br />

og alle maskiner er levert med<br />

gode sikkerhetsløsninger: De stopper<br />

automatisk hvis et deksel eller en dør<br />

åpnes, og det er manuelle stoppknapper<br />

og -snorer på arbeidsstasjonene.<br />

På tørkeloftet er alt gjerdet inn.<br />

Tømmerdal tar tak i en låst <strong>nett</strong>ingdør.<br />

– Åpnes denne stopper hele tørkeanlegget.<br />

Lignende trygghetsmekanismer<br />

finnes overalt i vaskeriet. Om noe<br />

likevel skulle gå galt skal industriverngruppa<br />

være i stand til å takle det.<br />

– I vår skal alle i industri vernet kurses<br />

i både førstehjelp og brannslukking.<br />

Brannstasjonen er 800 meter<br />

unna, men vi øver likevel på brann,<br />

som er identifisert som en dimensjonerende<br />

uønsket hendelse hos oss.<br />

Slapp evakuering<br />

Det har så langt ikke vært noen reelle<br />

hendelser i avdelingen, men flere falske<br />

alarmer.<br />

– Da vi flyttet inn var innbrudds-<br />

10<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Verneutstyr: Når ansatte bytter vaskemiddelfat må<br />

de bruke spesialhansker og visir. Foto: Ingeborg Altern<br />

KJemikalierom: Industrivernleder Hans Egil Tømmerdal bruker vernebriller når han<br />

viser fram kjemikalierommet, der vaskemidlene går i slanger ut til vaskemaskinene.<br />

Påbudt verneutstyr: Utenfor kjemikalierommet er det et skap med verneutstyr<br />

som må brukes før man går inn. Inne i rommet står nøddusjen klar i tilfelle noen får<br />

kjemikaliesprut på seg.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 11


kjemikalier<br />

og brannalarmen koblet feil, så alarmen gikk<br />

hyppig og brannvesenet rykket ut. Brannvesenet<br />

er så nærme at det er ikke alltid jeg<br />

rekker å sjekke om alarmen er ekte, før de står<br />

på døra.<br />

Det gikk så langt at en del ansatte antok at<br />

alarmen alltid var falsk.<br />

– Noen ansatte tok seg for god tid under<br />

evakueringen. De gikk innom garderoben og<br />

hentet ytterklær i sted et for å skynde seg ut.<br />

Industrivern lederen har tatt tak i dette, og<br />

ved forrige evakuerings øvelse så han en klar<br />

bedring.<br />

Virksomheten er også i ferd med å innføre<br />

bedre besøksregistrering, slik at de har oversikt<br />

over hvem som er hvor ved en eventuell<br />

evakuering.<br />

Alle ansatte må skrive under på at de har fått<br />

opplæring i og har forstått sikkerhetsreglene.<br />

– Ved øvelser og falske alarmer følger vi ekstra<br />

godt med på om alle gjør det de skal. På<br />

den måten får vi plukket ut dem som ikke har<br />

forstått eller ikke følger reglementet.<br />

Tømmerdal har ellers god erfaring med den<br />

internasjonale arbeidss tyrken. Fagforeningslederen<br />

er fra Bosnia, innsats lederen fra Slovakia<br />

og hver sommer kommer sesongarbeidere<br />

fra Litauen.<br />

– Det er mange flinke og lærevillige folk<br />

her, og flere av de ansatte er i ferd med å ta<br />

fagbrev i vaskerifaget.<br />

Alle elever på vaskerifaget skal lære blant<br />

annet å innstille, bruke og overvåke vaskemaskinprosesser<br />

og å håndtere kjemikalier i<br />

samsvar med gjeldende regelverk.<br />

– Mye her skjer automatisk, men de som<br />

håndterer kjemikalier og de som følger med<br />

på skjermene må vite hva de gjør, understreker<br />

Tømmerdal. •<br />

Vaskeprosessen: Skittentøyet leveres i sekker som tømmes på rullebånd. Deretter<br />

sorteres det i kamre etter type tøy og sendes til vaskemaskinene. Etter sentrifugrering<br />

henges klær på kleshengre før skrukkene glattes ut og klærne sorteres. Nor<br />

Tekstil eier alt tøyet og hoteller, sykehus og andre leier av dem.<br />

12<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Farlig og ufarlig: Kjemikalier er overalt – og noen av dem kan være farlige. Karbondioksid, dinitrogenoksid, metan og svoveldioksid er<br />

alle gasser, men har ulik faregrad avhengig av omgivelsene rundt. <br />

Illustrasjon: honglouwawa/Shutterstock<br />

Farlige kjemikalier overalt<br />

Kjemikalier kan være livsnødvendige – og livs ødeleggende.<br />

Det er hvordan du håndterer dem som avgjør.<br />

Tekst: Ingeborg Altern<br />

Virksomheter som lager kjemikalier<br />

har ofte god kontroll. Men hva med<br />

alle andre? Selv om din arbeidsplass<br />

verken produserer kjemikalier eller<br />

bruker dem i selve produksjonen, har<br />

dere helt sikkert kjemikalier i blant<br />

annet rengjøring. Derfor må alle ha<br />

basiskunnskap om kjemikaliene dere<br />

omgir dere med og bruker:<br />

• Hva er farlige kjemikalier?<br />

• Hvilke kjemikalier bruker dere i<br />

produksjon, ferdiggjøring, utsendelse<br />

og rengjøring?<br />

Lag en komplett liste!<br />

• Hvor oppbevares og brukes de farlige<br />

kjemikaliene?<br />

• Utvikles det kjemikalier som<br />

forurensing i arbeidsprosesser hos<br />

dere?<br />

• Hvilke egenskaper har kjemikaliene<br />

dere bruker? Hvordan kan de<br />

være farlige?<br />

• Hvilke kjemikalier kan det være<br />

farlig å blande?<br />

• Hvordan kan dere forebygge<br />

skader?<br />

• Hva skal dere gjøre ved ulykker<br />

med farlige kjemikalier?<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr 4<br />

2<strong>01</strong>5: Førsteinnsats<br />

• Hvilke tiltak (barrierer) har dere<br />

iverksatt og hvilke må/bør dere<br />

iverksette?<br />

• Hvor god opplæring om virksomhetens<br />

kjemikalier har de ansatte<br />

og industri vernet fått?<br />

Virksomheten plikter å håndtere farlig<br />

avfall forsvarlig. Sjekk derfor også<br />

hvilke rutiner dere har for oppbevaring,<br />

sortering, merking og levering<br />

av farlige kjemikalier når det blir avfall.<br />

Gass, væske og fast form<br />

«Kjemikalier» er en fellesbetegnelse<br />

for grunnstoffer, kjemiske forbindelser<br />

eller blandinger av slike. Disse kan<br />

forekomme i naturlig tilstand eller<br />

fremstilles industrielt. En del stoffer<br />

kan ha viktige funksjoner i produksjonsprosessen<br />

eller i ferdig bearbeidede<br />

produkter. Andre oppstår som<br />

forurensninger og avgasser i selve tilvirkningsprosessen.<br />

Maling, rengjøringsmidler, oljeprodukter,<br />

desinfeksjonsmidler og<br />

råstoff til produksjon er eksempler på<br />

innkjøpte kjemikalier, mens sveiserøyk,<br />

dieseleksos og nitrogenoksider<br />

er kjemikalier som oppstår ved ulike<br />

prosesser og arbeidsoperasjoner.<br />

Kjemikalier i industrien er normalt<br />

i form av gass eller væske, men kan<br />

også være i fast form, slik som pulver.<br />

Kjemikaliets form bestemmer hvordan<br />

det kan komme inn i kroppen og<br />

være farlig for mennesker (se førstehjelpen<br />

side 44):<br />

• Fast form: Svelging. I tillegg: Små<br />

partikler (aerosoler) kan «gjemme<br />

seg» i luften, slik at du uforvarende<br />

får det i deg. Støvpartikler kan<br />

forekomme i ulike størrelser og er<br />

frigjort fra fast materiale mekanisk,<br />

for eksempel trestøv.<br />

• Væske: Gjennom hud. Og som<br />

aerosoler «gjemt» i luft/gass.<br />

• Gass: Innånding.<br />

Vær oppmerksom på at kjemikaliene<br />

kan endre form etter temperatur og/<br />

eller trykk, og derfor kan bli farlige på<br />

en annen måte enn slik dere normalt<br />

håndterer kjemikaliet.<br />

Ufarlig og farlig<br />

Det er mengden kjemikalier vi utsettes<br />

for, hvordan vi eksponeres over<br />

tid og kombinasjonen av stoffer, som<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 13


kjemikalier<br />

avgjør om kjemikaliene er skadelige.<br />

Enkelte kjemikalier kan være skadelige<br />

selv ved svært små mengder.<br />

Kjemikalier kan være farlig for<br />

mennesker på to måter:<br />

• Akutte (kortsiktige) og kroniske<br />

(langtidsvirkende) helseskader,<br />

slik som kvalme og kreft.<br />

• Fysiske konsekvenser, slik som<br />

brann og eksplosjon.<br />

Industrivernet skal håndtere akutt<br />

helseskade og fysiske konsekvenser<br />

som følge av uønskede hendelser.<br />

Kjemikalier brukes i mange forskjellige<br />

produkter og produksjonsprosesser.<br />

Enkelte kjemikalier kan<br />

forårsake skader på helse og/eller<br />

miljø og kan inngå i produkter vi ikke<br />

er vant til å forbinde med helse- og<br />

miljøfare, for eksempel tekstiler, møbler,<br />

elektronisk utstyr, byggevarer og<br />

kosmetiske produkter.<br />

Miljøgifter er kjemikalier som er<br />

lite nedbrytbare, kan hope seg opp i<br />

levende organismer og er giftige.<br />

14<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong><br />

Skumle blandinger<br />

Alle kjemikalier skal være merket<br />

med hvordan de er farlige. Imidlertid<br />

er det viktig å også vite hvilke kombinasjoner<br />

som er farlige. Hvis en<br />

person søler kjemikalier et sted, og<br />

for eksempel en innleid rengjører på<br />

kvelden vasker med noe annet, kan<br />

reaksjoner oppstå. Slike kjemikalier<br />

bør ikke oppbevares nær hverandre,<br />

og samme kanne bør ikke brukes til<br />

ulike kjemikalier.<br />

Noen eksempler på blandinger<br />

dere må unngå:<br />

• Oksiderende og reduserende stoffer.<br />

Kan forårsake branner, eksplosjoner<br />

og gass.<br />

• Høye konsentrasjoner av syrer og<br />

baser.<br />

• Syrer med cyanid, sulfid eller klor.<br />

Genererer svært giftige gasser.<br />

• Oksiderende syrer (for eksempel<br />

salptersyre) eller oksiderende stoff<br />

(for eksempel nitrat) med brennbare<br />

materialer. Kan føre til brann.<br />

• Hydrider eller alkalimetaller med<br />

vann. Kan danne brennbar gass.<br />

• Fosfider med vann. Kan danne<br />

svært giftig gass.<br />

• Vann i syre. Blandingen vil boble<br />

og øke sannsynligheten for sprutskader.<br />

Forebygge og redusere konsekvenser<br />

I alle virksomheter som håndterer<br />

farlige kjemikalier har arbeidsgiver<br />

ansvar for å iverksette tiltak som fjerner<br />

eller reduserer eksponering, slik<br />

at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare.<br />

I industri vernvirksomheter skal<br />

dere i tillegg iverksette tiltak for å redusere<br />

sannsynligheten samt etablere<br />

tilpassede barrierer for å redusere<br />

konsekvensen av uønskede hendelser.<br />

Gjennom arbeidet med risikoanalyse<br />

og bered skapsplan skal dere identifisere<br />

potensielle uønskede hendelser<br />

– også de knyttet til kjemikalier – og<br />

etablere tiltak knyttet til disse.<br />

Industrivernet skal tilpasses de<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr 1<br />

2<strong>01</strong>7: Planverk


Farlige Kjemikalier: Vær forsiktig med hva du blander, det kan oppstå farlige reak sjoner.<br />

Kloramingass dannes ved blanding av hypokloritt og ammoniakk. Den vanligste måten å<br />

bli utsatt for kloramingass på er ved å blande klorin og salmiakk i vaskebøtta.<br />

<br />

Foto: Ingeborg Altern<br />

dimensjonerende hendelsene. Hva<br />

som vil fungere best hos dere er det<br />

dere selv som må finne ut – eventuelt<br />

med hjelp fra leverandører og andre<br />

eksterne. Dog kan dere gjerne ta utgangspunkt<br />

i noen generelle råd:<br />

• Ikke oppbevar farlige kombinasjoner<br />

sammen.<br />

• Oppbevar kjemikaliene slik at<br />

bare ansatte som har kompetanse<br />

og har lov til å bruke dem, har<br />

tilgang.<br />

• Vurder om noen farlige kjemikalier<br />

kan erstattes av andre, mindre<br />

farlige.<br />

• Bruk riktig verneutstyr.<br />

• Installer dusj og øyeskyllestasjoner<br />

nær der kjemikaliene oppbevares<br />

og brukes, se side 41 og 44.<br />

• Lag barrierer som hindrer/minsker<br />

utslipp og annen forurensning.<br />

• Vit hvordan avfallet skal håndteres.<br />

• Etabler et planverk med stående<br />

ordre og tiltakskort for å håndtere<br />

hendelser med kjemikalier.<br />

• Lag stoffkartotek. Heng opp sikkerhetsdatablader<br />

og tiltakskort<br />

der kjemikaliene oppbevares og<br />

brukes.<br />

• Heng opp oversikt over hva piktogrammene<br />

betyr m.m.<br />

• Lær opp og øv personalet i håndtering<br />

av kjemikalier.<br />

• Lær opp og øv industri vernet i å<br />

håndtere kjemikaliskader.<br />

• Etablere gode rutiner for alarm og<br />

varsling (nødetater, kommunen og<br />

naboer).<br />

• Om nødvendig: Forhåndsdefiner<br />

avsperring og møteplasser, eventuelt<br />

flere avhengig av skadested og<br />

vindretning.<br />

• Utpek noen som har ansvar for å<br />

skaffe oppdatert værmelding og<br />

vindretning ved lekkasjer/utslipp.<br />

• Forberede informasjon og kommunikasjon<br />

med nødetatene: Hva<br />

trenger de å vite, hvilken informasjon<br />

kan de få før ankomst (navn<br />

på kjemikalie og datablader)?<br />

Hvem skal snakke med innsatsleder<br />

brann? I en nødsituasjon vil<br />

nødetatene være avhengig av din<br />

kunnskap om hendelsen, kjemikaliene<br />

involvert og din bedrift.<br />

Husk at hvis dere har sysselsatte (ansatte,<br />

innleide, lærlinger og gjester)<br />

som ikke behersker norsk, må skriftlig<br />

og muntlig informasjon gis på flere<br />

språk. Ta hensyn til at det i mange andre<br />

kulturer enn den skandinaviske er<br />

det vanlig å si at man har forstått selv<br />

når man ikke har det, for ikke å tape<br />

ansikt eller av respekt for autoriteter.<br />

•<br />

Kilder: Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet,<br />

Regelhjelp.no, Erdetfarlig.no, Miljøstatus.no<br />

og «In HEALTH and SAFETY some CHEMICALS<br />

should never be mixed and where are those<br />

SDS» av Terry Penney.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 15


Fare Forkortelse Piktogram,<br />

Faresetning<br />

Varselord<br />

-klasse -kategori (uten H-setn) Kode* Kode* Tekst<br />

Ustabile<br />

eksplosive varer<br />

Unst. Expl.<br />

H200 Ustabile eksplosive varer<br />

Undergruppe 1.1 Expl. 1.1 H2<strong>01</strong><br />

Eksplosjonsfarlig; fare for<br />

masseeksplosjon<br />

Fare<br />

Undergruppe 1.2 Expl. 1.2 H202<br />

Eksplosjonsfarlig; stor fare for<br />

utkast av fragmenter<br />

Eksplosive varer<br />

Undergruppe 1.3 Expl. 1.3 H203<br />

Eksplosjonsfarlig; fare for brann,<br />

trykkbølge eller utkast av fragmenter<br />

GHS<strong>01</strong><br />

Undergruppe 1.4 Expl. 1.4 Advarsel H204<br />

Fare for brann eller utkast av<br />

fragmenter<br />

Undergruppe 1.5 Expl. 1.5 Intet piktogram Fare H205 Fare for masseeksplosjon ved brann<br />

Undergruppe 1.6 Expl. 1.6 Intet piktogram - - Uten faresetning<br />

Brannfarlige<br />

gasser<br />

Aerosoler<br />

Oksiderende<br />

gasser<br />

Kategori 1 Flam. Gas 1<br />

Fare H220 Ekstremt brannfarlig gass<br />

GHS02<br />

Kategori 2 Flam. Gas 2 Intet piktogram Advarsel H221 Brannfarlig gass<br />

Chem. Unst. Intet ytterligere Intet ytterligere<br />

Kategori A (1) Gas A<br />

H230<br />

piktogram varselsord<br />

Chem. Unst.<br />

Gas B<br />

Kategori 1 Aerosol 1<br />

Fare<br />

H222<br />

H229<br />

H223<br />

Kategori 2 Aerosol 2 Advarsel<br />

H229<br />

GHS02<br />

Kategori 1 Ox. Gas 1<br />

Fare<br />

H270<br />

Ekstremt brannfarlig aerosol.<br />

Beholder under trykk:<br />

Kan eksplodere ved oppvarming<br />

Brannfarlig aerosol.<br />

Beholder under trykk:<br />

Kan eksplodere ved oppvarming<br />

Kan forårsake eller forsterke brann;<br />

oksiderende<br />

GHS03<br />

Press. Gas<br />

Komprimert gass<br />

H280<br />

Inneholder gass under trykk; kan<br />

(Comp.)<br />

eksplodere ved oppvarming<br />

H280<br />

Inneholder gass under trykk; kan<br />

Flytende gass Press. Gas (Liq.)<br />

eksplodere ved oppvarming<br />

Advarsel<br />

Gasser under Nedkjølt flytende Press. Gas<br />

Inneholder nedkjølt gass; kan<br />

H281<br />

trykk (1)<br />

gass<br />

(Ref. Liq.)<br />

forårsake alvorlig forfrysninger<br />

Oppløst gass<br />

Press. Gas<br />

(Diss.)<br />

GHS04<br />

H280<br />

Inneholder gass under trykk; kan<br />

eksplodere ved oppvarming<br />

(1) = Fareklassen „Gasser under trykk“ er inndelt i grupper, ikke i kategorier.<br />

Kategori 1 Flam. Liq. 1<br />

H224<br />

Ekstremt brannfarlig væske og<br />

damp<br />

Fare<br />

Brannfarlige<br />

væsker<br />

Kategori 2 Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig væske og damp<br />

Kategori 3 Flam. Liq. 3 Advarsel H226 Brannfarlig væske og damp<br />

Brannfarlige faste Kategori 1 Flam. Sol. 1 Fare<br />

GHS02<br />

stoffer<br />

H228 Brannfarlig fast stoff<br />

Kategori 2 Flam. Sol. 2 Advarsel<br />

Self-react. A<br />

Type A<br />

H240 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming<br />

Org. Perox. A<br />

Fare<br />

Selvreaktive<br />

GHS<strong>01</strong><br />

stoffer og<br />

stoffblandinger (2)<br />

Self-react. B<br />

Type B<br />

H241<br />

Brann- eller eksplosjonsfarlig ved<br />

oppvarming<br />

Org. Perox. B<br />

GHS<strong>01</strong> + GHS02<br />

-<br />

Self-react. CD<br />

Type C og D<br />

Fare<br />

Organiske<br />

Org. Perox. CD<br />

peroksider (2)<br />

H242 Brannfarlig ved oppvarming<br />

Self-react. EF<br />

Type E og F<br />

Advarsel<br />

Org. Perox. EF GHS02<br />

Self-react. G<br />

Intet<br />

Intet<br />

Type G<br />

piktogram varselord<br />

- Uten faresetning<br />

Org. Perox. G<br />

(2) = To separate fareklasser som har samme kategorier (derfor er de slått sammen her).<br />

Selvantennende<br />

Kategori 1 Pyr. Liq. 1<br />

væsker<br />

Fare H250 Selvantenner ved kontakt med luft<br />

Selvantennende<br />

faste stoffer<br />

Kategori 1 Pyr. Sol. 1<br />

Selvopphetende Kategori 1 Self-heat. 1 Fare H251 Selvopphetende; kan selvantenne<br />

stoffer og<br />

stoffblandinger Kategori 2 Self-heat. 2 Advarsel H252<br />

Selvopphetende i store mengder;<br />

kan selvantenne<br />

Stoffer eller<br />

Ved kontakt med vann utvikles<br />

stoffblandinger Kategori 1 Water-react. 1 Fare H260 brannfarlige gasser som kan<br />

som ved kontakt<br />

GHS02<br />

selvantenne<br />

med vann utvikler Kategori 2 Water-react. 2 Fare<br />

brannfarlige<br />

H261<br />

Ved kontakt med vann utvikles<br />

gasser<br />

Kategori 3 Water-react. 3 Advarsel<br />

brannfarlige gasser<br />

Ox. Liq. 1<br />

Fare H271<br />

Kan forårsake brann eller<br />

Oksiderende<br />

Ox. Sol. 1<br />

eksplosjon; sterkt oksiderende<br />

væsker (2)<br />

Kategori 2<br />

Ox. Liq. 2<br />

Fare<br />

Ox. Sol. 2<br />

-<br />

Ox. Liq. 3<br />

H272 Kan forsterke brann; oksiderende<br />

Oksiderende faste Kategori 3<br />

Advarsel<br />

Ox. Sol. 3<br />

GHS03<br />

(2) = To separate fareklasser som har samme kategorier (derfor er de slått sammen her).<br />

Etsende for<br />

metaller<br />

Kategori 1 Met. Corr. 1<br />

Advarsel H290 Kan være etsende for metaller<br />

GHS05<br />

er en vurdering av fysiske farer, helsefarer og<br />

miljøfarer i forhold til kriteriene i CLP. Farene er inndelt i<br />

fareklasser.<br />

Merking er formidling av faren til et stoff eller en stoffblanding<br />

og skal angis på etikett og i sikkerhetsdatablad.<br />

Intet ytterligere<br />

piktogram<br />

Intet ytterligere<br />

varselsord<br />

H231<br />

Mer informasjon om regelverket for klassifisering, merking<br />

og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP):<br />

www.miljodirektoratet.no/clp<br />

Versjon 3.0 oppdatert til og med 8.ATP<br />

Kan reagere eksplosivt også<br />

ved fravær av luft<br />

Kan reagere eksplosivt også<br />

ved fravær av luft ved høyt trykk<br />

Kategori B (1)<br />

og /eller høy temperatur<br />

(1) En brannfarlig gass som også er kjemisk ustabil, skal dessuten klassifiseres i en av de to kategoriene for kjemisk ustabile gasser.<br />

Kategori 3 Aerosol 3 Intet piktogram Advarsel H229<br />

Beholder under trykk:<br />

Kan eksplodere ved oppvarming<br />

www.arbeidstilsynet.no www.dsb.no www.miljødirektoratet.no<br />

Fare Forkortelse Piktogram,<br />

Faresetning<br />

Varselord<br />

-klasse -kategori (uten H-setn) Kode* Kode* Tekst<br />

Akutt giftighet<br />

Etsende/irriterende<br />

for huden<br />

Kategori 1 Eye Dam. 1<br />

Alvorlig øyeskade/<br />

øyeirritasjon<br />

Kategori 2 Eye Irrit. 2<br />

Kreftframkallende<br />

egenskaper<br />

Virksomheter som produserer,<br />

importerer eller omsetter farlige<br />

kjemikalier eller kjemiske produkter,<br />

skal blant annet sørge for:<br />

• At kjemikaliene er klassifisert på<br />

grunnlag av de farlige egenskapene<br />

kjemikaliet eller det<br />

kjemiske produktet har. Klassifisering<br />

av kjemikalier innebærer<br />

å vurdere kjemikalienes helse-,<br />

miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige<br />

egenskaper, og med<br />

utgangspunkt i denne vurderingen,<br />

plassere kjemikaliene i gitte<br />

fareklasser.<br />

• At emballasjen for farlige kjemikalier<br />

eller kjemiske produkter er<br />

påsatt en merkeetikett (fareetikett)<br />

med informasjon til bruker.<br />

Klassifiseringen bestemmer<br />

hvilke faresymboler og advarselssetninger<br />

som skal være på<br />

etiketten (merkingen).<br />

• At farlige kjemikalier som<br />

produseres eller innføres til<br />

Norge blir deklarert til Produktregisteret.<br />

Produktregisteret er<br />

myndighetenes sentrale register<br />

over kjemiske stoffer og produkter.<br />

Åndedrettssensibilisering<br />

Kategori 1<br />

Underkategori 1A<br />

Underkategori 1B<br />

Sensibiliserende<br />

ved innånding eller<br />

hudkontakt<br />

Hudsensibilisering<br />

Kategori 1<br />

Underkategori 1A<br />

Underkategori 1B<br />

Kjønnscellemutagenitet<br />

Reproduksjonstoksisitet<br />

Resp. Sens.<br />

1/1A/1B<br />

Skin Sens.<br />

1/1A/1B<br />

GHS05<br />

GHS07<br />

GHS08<br />

Fare H318 Gir alvorlig øyeskade<br />

Advarsel H319 Gir alvorlig øyeirritasjon<br />

Fare<br />

H334<br />

Kan gi allergi eller astmasymptomer<br />

eller pustevansker ved innånding<br />

Advarsel H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon<br />

GHS07<br />

Kategori 1A Muta. 1A<br />

Fare H340 Kan forårsake genetiske skader<br />

Kategori 1B Muta. 1B<br />

(3)<br />

Kategori 2 Muta. 2 Advarsel H341<br />

Mistenkes for å kunne forårsake<br />

genetiske skader (3)<br />

Kategori 1A Carc. 1A<br />

H350 Kan forårsake kreft<br />

Fare<br />

(3)<br />

Kategori 1B Carc. 1B<br />

H350i Kan forårsake kreft ved innånding<br />

Kategori 2 Carc. 2 GHS08 Advarsel H351<br />

Mistenkes for å kunne forårsake<br />

kreft (3)<br />

(3) = Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren<br />

Kategori 1A Repr. 1A<br />

H360<br />

Kan skade forplantningsevnen eller<br />

(4)<br />

gi fosterskader<br />

H360F (5) Kan skade forplantningsevnen.<br />

H360D (5) Kan gi fosterskader<br />

Kan skade forplantningsevnen. Kan<br />

Fare<br />

H360FD (5)<br />

gi fosterskader.<br />

Kategori 1B Repr. 1B<br />

Kan skade forplantningsevnen.<br />

H360Fd (5) Mistenkes for å kunne gi<br />

fosterskader.<br />

Kan gi fosterskader. Mistenkes for å<br />

H360Df (5)<br />

kunne skade forplantningsevnen.<br />

Mistenkes for å kunne skade<br />

H361 (4) forplantningsevnen eller gi<br />

GHS08<br />

fosterskader<br />

Mistenkes for å kunne skade<br />

H361f (5)<br />

forplantningsevnen.<br />

Kategori 2 Repr. 2 Advarsel<br />

H361d (5) Mistenkes for å kunne gi fosterskader.<br />

Mistenkes for å kunne skade<br />

H361fd (5) forplantningsevnen. Mistenkes for å<br />

kunne gi fosterskader.<br />

Tilleggskategori:<br />

Intet<br />

Intet<br />

virkninger på eller Lact.<br />

piktogram varselord<br />

H362 Kan skade barn som ammes<br />

via amming<br />

(4) = (Angi særlige virkninger dersom disse er kjent) (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen<br />

andre eksponeringsveier er årsak til faren): (5) F = Fruktbarhet, D = Utvikling (små bokstaver f, d = mistenkt virkning)<br />

Kategori 1 STOT SE 1<br />

(6) (7)<br />

Fare H370 Forårsaker organskader<br />

(6) (7)<br />

Kategori 2 STOT SE 2 Advarsel H371 Kan forårsake organskader<br />

målorgantoksisitet<br />

GHS08<br />

– enkelteksponering<br />

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene<br />

Kategori 3 STOT SE 3<br />

Advarsel<br />

H336<br />

Kan forårsake døsighet eller<br />

svimmelhet<br />

GHS07<br />

Forårsaker organskader (6) ved<br />

Kategori 1 STOT RE 1<br />

Fare H372 langvarig eller gjentatt eksponering<br />

(7)<br />

målorgantoksisitet<br />

Kan forårsake organskader (6)<br />

– gjentatt Kategori 2 STOT RE 2 Advarsel H373 ved langvarig eller gjentatt<br />

eksponering<br />

eksponering. (7)<br />

GHS08<br />

(6) = (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent)<br />

(7) = (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren)<br />

Aspirasjonsfare Kategori 1 Asp. Tox. 1<br />

Farlig for<br />

vannmiljøet<br />

Kategori 1 Acute Tox. 1<br />

Kategori 2 Acute Tox. 2<br />

Kategori 3 Acute Tox. 3<br />

Kategori 4 Acute Tox. 4<br />

Kategori 1<br />

Underkategori 1A<br />

Underkategori 1B<br />

Underkategori 1C<br />

Akutt kategori 1 Aquatic Acute 1<br />

Kronisk<br />

Aquatic<br />

kategori 1 Chronic 1<br />

Kronisk<br />

kategori 2<br />

Kronisk<br />

kategori 3<br />

Kronisk<br />

kategori 4<br />

Skin Corr. 1A<br />

Skin Corr. 1B<br />

Skin Corr. 1C<br />

Kategori 2 Skin Irrit. 2<br />

Aquatic<br />

Chronic 2<br />

Aquatic<br />

Chronic 3<br />

Aquatic<br />

Chronic 4<br />

GHS06<br />

GHS07<br />

GHS05<br />

GHS07<br />

GHS08<br />

GHS09<br />

Intet piktogram<br />

Fare<br />

H304<br />

H400<br />

Advarsel<br />

H410<br />

Intet<br />

varselord<br />

H411<br />

H412<br />

Intet<br />

varselord<br />

H413<br />

Farlig for<br />

Kategori 1 Ozone<br />

Advarsel H420<br />

ozonlaget<br />

GHS07<br />

* = Koden til farepiktogrammene og H-setningene skal ikke angis ved merking<br />

Fare<br />

Advarsel<br />

Fare<br />

H300<br />

H310<br />

H330<br />

H3<strong>01</strong><br />

H311<br />

H331<br />

H302<br />

H312<br />

H332<br />

H314<br />

Dødelig ved svelging<br />

Dødelig ved hudkontakt<br />

Dødelig ved innånding<br />

Giftig ved svelging<br />

Giftig ved hudkontakt<br />

Giftig ved innånding<br />

Farlig ved svelging<br />

Farlig ved hudkontakt<br />

Farlig ved innånding<br />

Advarsel H315 Irriterer huden<br />

Gir alvorlige etseskader på hud og<br />

øyne<br />

Kan være dødelig ved svelging om<br />

det kommer ned i luftveiene<br />

Meget giftig for liv i vann<br />

Meget giftig, med langtidsvirkning,<br />

for liv i vann<br />

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i<br />

vann<br />

Skadelig, med langtidsvirkning, for<br />

liv i vann<br />

Kan forårsake skadelige<br />

langtidsvirkninger for liv i vann<br />

Skader folkehelsen og miljøet<br />

ved å ødelegge ozon i øvre del<br />

av atmosfæren<br />

TRYKKERI<br />

07 XPRESS – 2041 0570<br />

kjemikalier<br />

Forsvarlig merking<br />

av kjemikalier<br />

Riktig og forsvarlig merking<br />

av kjemikalier er avgjørende<br />

for en sikker arbeidshverdag.<br />

Alle som produserer, importerer eller<br />

selger kjemikalier i Norge har ansvar<br />

for at stoffene følger EUs regelverk<br />

om klassifisering, merking og emballering<br />

av stoffer og stoffblandinger<br />

(CLP). Stoffene skal emballeres på<br />

en forsvarlig måte. Reglene omfatter<br />

både kjemikalier som blir solgt til forbrukere<br />

og kjemikalier til yrkesmessig<br />

bruk.<br />

Man skal vurdere alvorligheten<br />

av de fysiske farene, helsefarene og<br />

miljøfarene og hvordan farene kan<br />

oppstå. For eksempel kan et stoff som<br />

er akutt giftig være farlig, giftig eller<br />

dødelig ved henholdsvis svelging,<br />

hudkontakt eller innånding. Klassifiseringen<br />

til et stoff eller en stoffblanding<br />

avgjør hvilket faresymbol og<br />

varselord det skal merkes med.<br />

Farlige kjemikalier skal være tydelig<br />

merket med faresymboler (piktogrammene<br />

på motsatt side) med tilhørende<br />

varselord. Faremerkingen<br />

skal gi informasjon om mulige fysiske/kjemiske<br />

farer og effekter på helse<br />

og miljø, og nødvendige forholdsregler<br />

for å unngå slik skade.<br />

De ulike farene er inndelt i fareklasser<br />

som igjen er delt inn i ulike<br />

fare kategorier (se faktaboks). • NSO<br />

Kilde:<br />

Miljødirektoratet, Regelhjelp.no, Erdetfarlig.no<br />

Alle fareklasser: For en komplett<br />

oversikt over fareklasser- og kategorier søk<br />

på «Klassifisering og merking i CLP» hos<br />

miljodirektoratet.no.<br />

Virksomhetens plikt<br />

Klassifisering og merking i CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008<br />

stoffer (2) Kategori 1<br />

Fysiske farer<br />

Klassifisering Merking Klassifisering<br />

Helse- og miljøfarer<br />

Merking<br />

MILJØMERKET<br />

Fysisk fare<br />

1. Brannfarlige gasser<br />

(Kategori 1-2)<br />

2. Brannfarlige aerosoler<br />

(Kategori 1-2)<br />

3. Brannfarlige væsker<br />

(Kategori 1-3)<br />

4. Brannfarlige faste stoffer<br />

(Kategori 1-2)<br />

5. Eksplosiver (Gruppe 1.1-1.6 og<br />

ustabile eksplosiver)<br />

6. Oksiderende gasser<br />

(Kategori 1)<br />

7. Oksiderende væsker<br />

(Kategori 1-3)<br />

8. Oksiderende faste stoff<br />

(Kategori 1-3)<br />

9. Gasser under trykk<br />

(Fire ulike grupper)<br />

10. Pyrofore væsker (Kategori 1)<br />

11. Pyrofore faste stoffer<br />

(Kategori 1)<br />

12. Selvreaktive stoffer og<br />

stoffbland inger (Typene A-G)<br />

13. Selvopphetende stoffer og<br />

stoffblandinger (Kategori 1-2)<br />

14. Stoffer og stoffblandinger som<br />

ved kontakt med vann utvikler<br />

brann farlige gasser<br />

(Kategori 1-3<br />

15. Organiske peroksider<br />

(Typene A-G)<br />

16. Etsende for metaller<br />

(Kategori 1)<br />

Helsefare<br />

1. Akutt giftighet (Kategori 1-4,<br />

ved svelg ing, hudkontakt eller<br />

inn ånding)<br />

2. Etsende eller irriterende for<br />

huden (Kate gori 1 A-C, 2)<br />

3. Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon<br />

(Kategori 1-2)<br />

4. Sensibiliserende ved innånding<br />

eller hudkontakt (Kategori 1)<br />

5. Kjønnscellemutagenitet<br />

(Kategori 1 A-B, 2)<br />

6. Kreftfremkallende egenskaper<br />

(Kategori 1 A-B, 2)<br />

7. Reproduksjonstoksisitet<br />

(Kategori 1 A-B, 2)<br />

8. Spesifikk målorgantoksisitet -<br />

enkelteksponering<br />

(Kategori 1-3)<br />

9. Spesifikk målorgantoksisitet -<br />

gjentatt eksponering<br />

(Kategori 1-2)<br />

10. Aspirasjonsfare (Kategori 1)<br />

Miljøfare<br />

1. Farlig for vannmiljøet (akutt<br />

kategori 1, kronisk kategori 1-4)<br />

2. Farlig for ozonlaget (kategori 1)<br />

16<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


faremerking<br />

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på<br />

norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. De fleste helsefarlige kjemikalier som selges til forbrukere<br />

skal også ha en følbar advarselsmerking i form av en opphøyd trekant på emballasjen.<br />

fysiske farer<br />

Eksplosjonsfarlig<br />

Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige<br />

dersom de utsettes for slag,<br />

friksjon, gnister eller varme.<br />

Brannfarlig<br />

Kjemikalier som er brannfarlige og kan<br />

brenne voldsomt ved antenning eller<br />

varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler<br />

brannfarlig gass i kontakt med vann eller<br />

selvantenner i luft.<br />

Oksiderende<br />

Kjemikalier som kan forårsake brann i eller<br />

bidra til forbrenning av andre materialer.<br />

fysiske farer<br />

helsefarer<br />

Gass under trykk<br />

Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt,<br />

eller gass som er flytende ved svært<br />

lav temperatur. Beholderen kan eksplodere<br />

ved ytre brann.<br />

Etsende<br />

Kjemikalier som forårsaker etseskader på<br />

hud og øyne eller alvorlige øyeskader.<br />

Brukes også for kjemikalier som er etsende<br />

for metaller.<br />

Akutt giftig<br />

Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi<br />

livstruende skader ved svelging, hudkontakt<br />

og/eller innånding.<br />

helsefarer<br />

miljøfarer<br />

Helsefare<br />

Kjemikalier som er farlige ved innånding,<br />

hudkontakt eller svelging. Brukes også for<br />

kjemikalier som virker irriterende på hud,<br />

øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner,<br />

døsighet og svimmelhet.<br />

Kronisk helsefare<br />

Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader<br />

som for eksempel kreft, skader på<br />

arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter<br />

også kjemikalier som forårsaker allergi<br />

ved innånding, kjemisk lungebetennelse<br />

eller andre alvorlige skader.<br />

Miljøfare<br />

Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet<br />

på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og<br />

håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller<br />

som avfall, ikke skader miljøet.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 17


kjemikalier<br />

Hva trenger dere – dykking eller «<br />

Risikoene ved virksomheten<br />

skal avgjøre om<br />

dere trenger miljøog<br />

kjemikalievern eller<br />

kjemikaliedykking.<br />

Tekst: Karoline Kathrine Åbyholm<br />

Virksomheter med potensiale for<br />

hendelser med alvorlige konsekvenser<br />

er etter forskrift om industri vern<br />

§ 14 pålagt å etablere forsterkninger.<br />

Miljø- og kjemikalievern og kjemikaliedykking<br />

er to av forsterkningene<br />

som dere kan bli pålagt å ha.<br />

Virksomheter som benytter eller<br />

lagrer farlige stoffer i slike mengder at<br />

det kan medføre fare for liv, helse og<br />

miljø skal organisere, utruste og øve<br />

et kjemikalievern. Dette er nødvendig<br />

bered skap for å forebygge og begrense<br />

skader som kan oppstå ved uønskede<br />

hendelser med farlige stoffer.<br />

Alvorlige konsekvenser<br />

Forsterkninger skal etableres hvis det<br />

er risiko for at det i forbindelse med<br />

produksjonen kan medføre én eller<br />

flere av følgende konsekvenser:<br />

• Alvorlige personskader<br />

• Evakuering av personer utenfor<br />

virksomheten<br />

• Betydelige og langvarige miljøskader<br />

• Betydelige materielle skader<br />

• Materielle skader utenfor virksomheten<br />

Dette gjelder ved alle deler av produksjonen,<br />

også ved rengjøring, lagring<br />

og utsending.<br />

Dersom det blir risikovurdert at<br />

disse konsekvensene kan komme av<br />

en hendelse med kjemikalier involvert,<br />

skal virksomheten vurdere om<br />

de har behov for miljø- og kjemikalievern,<br />

kjemikaliedykking eller begge<br />

deler.<br />

Kartlegging av risiko<br />

Å forutse konsekvensene av en ulykke<br />

med kjemikalier eller farlig gods er<br />

langt på vei mulig på grunnlag av er­<br />

18<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


<strong>Sikkerhet</strong> nr 1<br />

2<strong>01</strong>6: Samarbeid<br />

bare» vern?<br />

faringsmateriale fra tidligere inntrufne<br />

ulykker eller simuleringsmodeller.<br />

Vanskeligheten ligger i å bestemme<br />

hvilken type ulykke som skal være<br />

dimensjonerende for virksomhetens<br />

industri vern.<br />

Industrivern leder og innsats leder<br />

bør sette seg inn i flest mulig detaljer<br />

om de stoffene de kan komme ut for<br />

ved innsats. Det må derfor være utarbeidet<br />

en risikoanalyse som omfatter<br />

farlige stoffer og kjemikalier ved virksomheten.<br />

Noen spørsmål som kan<br />

hjelpe i risikoanalysen:<br />

• Hvilke stoffer forekommer i slike<br />

mengder at de kan medføre alvorlige<br />

ulykker?<br />

• I hvilken form håndteres stoffet<br />

Forsterkninger<br />

Industrivernet skal etablere<br />

forsterkninger hvis det er risiko for<br />

at det i forbindelse med produksjonen<br />

kan medføre én eller flere<br />

av følgende konsekvenser: Alvorlige<br />

personskader, evakuering av<br />

personer utenfor virksomheten,<br />

betydelige og langvarige miljøskader<br />

eller materielle skader<br />

utenfor virksomheten.<br />

Kjemikalivern: Beredskap mot<br />

akutt kjemikalieforurensning.<br />

Hvem trenger: Alle som benytter<br />

eller lagrer farlige stoffer som kan<br />

medføre fare for liv, helse og miljø.<br />

Kjemikaliedykkere: Røykdykkere<br />

med kompetanse og utstyr for<br />

håndtering av farlige stoffer.<br />

Hvem trenger: Der hvor innsatsen<br />

kan måtte gjøres i områder/luft<br />

som er så forurenset at personellet<br />

trenger verneutstyr.<br />

Per januar <strong>2<strong>01</strong>8</strong> er det 158<br />

virksomheter som har organisert<br />

industri vernet med miljø- og<br />

kjemi kalievern mens 58 har kjemikaliedykking.<br />

TETTET TANKEN: Kjemikaliedykking er<br />

innsats i områder med farlig forurensning<br />

eller oksygenmangel for å redde liv<br />

og bekjempe lekkasje av kjemikalier. Her<br />

jobber kjemikaliedykkere med å stenge en<br />

lekkasje i en formalin-tank under en øvelse<br />

ved Dynea AS. Foto: Karoline K. Åbyholm/arkiv<br />

(fast, flytende, gass under trykk)?<br />

• Hvilke typer skader kan inntreffe<br />

og hvor omfattende vil de kunne<br />

bli?<br />

• Hvor foretas behandling og lagring<br />

av kjemikaliene?<br />

• Hvilke kombinasjoner av kjemikalier<br />

kan gi farlige utfall? Sjekk<br />

også hva nabovirksomhetene deres<br />

har.<br />

• Er det noen risikoer knyttet til<br />

transport og transportveier?<br />

• Er det noen sårbare områder<br />

rundt virksomheten? For eksempel<br />

drikkevannskilder, bebyggelse osv.<br />

Det kan også være lurt å tenke gjennom<br />

hvilke konsekvenser en slik<br />

hend else har for nabo-virksomhetene<br />

og den kommunale bered skapen. Er<br />

det for eksempel noen etater, <strong>nett</strong>verk<br />

eller andre eksterne det kan være lurt<br />

for virksomheten og industri vernet<br />

å etablere kontakt med og knytte seg<br />

til?<br />

Det er de dimensjonerende uønskede<br />

hendelsene som bestemmer<br />

om og eventuelt hvilke forsterkninger<br />

dere trenger. Hvis dere etter å ha gjennomført<br />

risiko analysen fortsatt er i<br />

tvil om hvilke av scenarioene som er<br />

dimensjonerende, søk gjerne råd hos<br />

nød etater, NSO eller andre.<br />

Vern eller dykking?<br />

Dersom dere er usikre på om virksomheten<br />

har behov for miljø- og<br />

kjemi kalie vern, kjemikaliedykking<br />

eller begge deler, kontakt gjerne oss i<br />

NSO.<br />

Kort fortalt kan man skille disse<br />

to forsterkningene ved å se på hva<br />

innsatspersonene vil trenge under<br />

en innsats hvor de må håndtere en<br />

kjemi kaliehendelse.<br />

Miljø- og kjemikalievern vil si at<br />

innsatspersonene kan håndtere hendelser<br />

med kjemikalier som ikke innebærer<br />

behov for kjemikalieverndrakt<br />

og pusteluft.<br />

Kjemikaliedykking vil si innsats i<br />

områder med farlig forurensning eller<br />

oksygenmangel, for å redde liv og/<br />

eller bekjempe lekkasje av kjemikalier.<br />

Til kjemikaliedykking er det strengere<br />

krav: De som skal utføre kjemikaliedykking<br />

må tilfredsstille gjeldende<br />

helsekrav og ha tilfredsstillende<br />

kvalifikasjoner for å håndtere hendelser<br />

som krever kjemikaliedykking,<br />

med tilpasset beskyttelse som drakt<br />

og pusteluft.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr 4<br />

2<strong>01</strong>5: Førsteinnsats<br />

Orden og sikring<br />

Avsperring av farlige områder og sikring<br />

av personell er en viktig del av en<br />

sikker innsats med kjemikalier. Hvor<br />

store områder som må sperres av kan<br />

variere. CBRNe-senteret ved Oslo<br />

Universitetssykehus opererer med begrepene<br />

het, varm og kald sone:<br />

• Het: Steder med fare for livstruende<br />

skade eller alvorlig sykdom<br />

• Varm: Fare for kontaminasjon<br />

(forurensning av et stoff slik at<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 19


kjemikalier<br />

KRAV OG KVALIFIKASJONER: De som skal utføre kjemikaliedykking må tilfredsstille gjeldende helsekrav og ha tilfredsstillende kvalifikasjoner<br />

for å håndtere hendelser som krever kjemikaliedykking, med tilpasset beskyttelse som drakt og pusteluft. Foto: Anne-Grethe Kristiansen/arkiv<br />

dets kjemiske egenskaper forandres)<br />

og lette symptomer<br />

• Kald: Rent område hvor det ikke<br />

er behov for verneutstyr.<br />

Hvordan området bør sikres og sperres<br />

av er avhengig av hvilket stoff som<br />

er på avveie, tilstand (gass, væske eller<br />

fast stoff), vindforhold, terrengforhold,<br />

nedbør osv. Orden og sikring<br />

må få informasjon om disse forholdene<br />

slik at de kan finne alternative<br />

samlingsplasser, sørge for at uvedkommende<br />

fjernes fra farlige områder,<br />

at innsatspersonene kan dirigere<br />

nødetatene og så videre.<br />

Ved alle akutte utslipp av kjemikalier<br />

gjelder følgende prioritering:<br />

• Redning av mennesker (og dyr)<br />

• Stanse spredningen/lekkasjen<br />

• Samle opp utlekket stoff<br />

Innsatsleder har her en særskilt rolle i<br />

å prioritere mannskap og arbeidsoppgaver,<br />

og må være trent på dette.<br />

Det er viktig å kjenne til de noe mer<br />

trivielle ulykkesrisikoene ved innsats<br />

med kjemikalier. Spill av kjemikalier<br />

medfører alltid fare for at dykkerne<br />

kan skli og falle, fordi det utlekkede<br />

stoffet kan være glatt og dykkeren har<br />

begrenset førlighet på grunn av beskyttelsesdrakten.<br />

En del stoffer utvikler også sterk<br />

varme ved uttynning eller nøytralisering.<br />

Slike tiltak krever forsiktighet.<br />

Ved innsats mot stoffer som reagerer<br />

med vann, må drakten være tørr. En<br />

fuktig drakt kan gi reaksjoner og varmeskader<br />

på draktoverflaten og ubehagelig<br />

oppvarming på mannskapet.<br />

Regler for kjemikaliedykking<br />

Det er i tillegg en del alminnelige regler<br />

for kjemikaliedykking:<br />

• Sørg for innsatsfordeling. Regn<br />

med 15 minutters aksjonstid per<br />

gruppe.<br />

• Unngå i størst mulig grad søl på<br />

utrustningen. Ingen kjemikaliedrakt<br />

står imot alle kjemikalier.<br />

• Unngå unødig forflytning.<br />

Kjemikalie dykkere skal unngå å<br />

måtte gå for mye under innsats.<br />

Her er også rengjøringsstasjonenes/saneringsstasjonenes<br />

plassering<br />

viktig.<br />

• Tilpass innsatsen etter forholdene.<br />

Ved innsats skal man gjøre<br />

det man har øvd på. Velg derfor<br />

arbeidsmetoder som kjemikaliedykkerne<br />

er fortrolige med.<br />

Utrykningssituasjoner er aldri<br />

riktig tidspunkt å «eksperimentere»<br />

på.<br />

Beredskapsanalysen skal hjelpe dere<br />

med å finne ut hva som er hensiktsmessig<br />

for dere. I analysen bør det<br />

komme frem hvor på virksomheten<br />

det er risikoer for kjemikalieutslipp,<br />

og utstyr og innsats bør tilpasses deretter.<br />

•<br />

20<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Mange aktører: Det er mange i Norge som er involvert i rednings- og beredskapsarbeid. Et nytt register skal gjøre det lettere å få tak i de<br />

riktige ressursene og tilrettelegge for samarbeid. Bildet er fra en storøvelse ved Dynea i 2<strong>01</strong>6.<br />

Foto: Knut Oscar Gilje/arkiv<br />

Få og gi hjelp<br />

Industrivernet er én av<br />

mange aktører innen<br />

bered skap.<br />

Tekst: Ingeborg Altern<br />

Ved store ulykker eller terrorangrep<br />

må mange bidra i redningsarbeidet.<br />

Er kjemikalier involvert er det ekstra<br />

viktig med eksperthjelp. Her kan<br />

industri vernet være både de som får<br />

og de som gir hjelp.<br />

Registrer bered skapen<br />

Det nye «Felles ressursregister» er et<br />

nasjonalt register over alle som driver<br />

med redning og bered skap. Registeret<br />

driftes av BarentsWatch, som er<br />

under lagt Kystverket og Samferdselsdepartementet.<br />

– Vi startet på toppen av redningspyramiden<br />

med de to hovedredningssentralene,<br />

politiet som utgjør de<br />

lokale redningssentralene og frivillige<br />

organisasjoner som driver søk og<br />

redning, slik som Røde Kors, forteller<br />

Dagfinn Terning, seniorrådgiver i<br />

BarentsWatch.<br />

Registeret testes nå i piloter og nye<br />

aktører legges gradvis inn. Noen bedrifter<br />

er allerede med, slik som fiskeanlegg<br />

og båter som brukes i søk.<br />

– Til høsten håper vi at vi har kommet<br />

langt nok til at registeret kan utvides<br />

med flere bedrifter, sier Terning.<br />

Registrering av industri vernet<br />

BarentsWatch samarbeider med DSB<br />

i dette arbeidet.<br />

– Vi ønsker å få med industri vernet<br />

i registeret. Det blir et levende register<br />

der de som er registrert selv skal vedlikeholde<br />

sine opplysninger, forteller<br />

Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør<br />

i DSB.<br />

Registeret skal sørge for at nødetatene<br />

raskt vet hvor de kan få bistand.<br />

For eksempel kan kjemikaliedykkere<br />

i industri vernet være til hjelp ved en<br />

trafikkulykke der lastebil med kjemikalier<br />

er involvert.<br />

Militær hjelp<br />

I andre situasjoner er det industrivernet<br />

som trenger hjelp. Via nødetatene<br />

finnes det mye tilgjengelig<br />

bistand.<br />

Registeret skal vise alle ressurser,<br />

både offentlige og private, sivile og<br />

mili tære.<br />

– Både politi og fylkesmann kan<br />

be om bistand fra Forsvaret, påpeker<br />

Pedersen.<br />

Ved storulykker eller sabotasje kan<br />

det være nødvendig både med spesialkompetanse<br />

og mye mannskap. Den<br />

nye bistandsinstruksen som trådte i<br />

kraft i fjor høst skal sørge for at politiet<br />

raskt kan få hjelp fra forsvaret:<br />

– Vi kan gi støtte i krisesituasjoner.<br />

Det er nå enklere for en innsatsleder<br />

å få hjelp fra Forsvaret hvis egne ressurser<br />

ikke strekker til, sier oberstløytnant<br />

Espen Jargren.<br />

Han er sjef for Forsvarets ABCskole<br />

på Sessvollmoen, som blant<br />

annet gir utdanning i vern mot atomvåpen,<br />

biologiske våpen og kjemiske<br />

våpen. Jargren ber industrivernet ha<br />

lav terskel for å be om hjelp.<br />

– Forsvaret har kompetanse på eksplosiver<br />

og farlige stoffer, og både<br />

vi og Forsvarets forskningsinstitutt<br />

(FFI) kan gi råd.<br />

•<br />

Les mer om FFIs vaktberedskap på side 38<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 21


kjemikalier<br />

BLE HOLDT VARM: Industrivernet måtte utføre førstehjelp<br />

på flere som hadde fått i seg ammoniakk. De «skadde»<br />

måtte spyles godt for å få av seg kjemikaliene. Deretter<br />

passet sanitetsgruppa på at den skadde holdt varmen<br />

mens de ventet på ambulansen.<br />

22<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Evakuering<br />

og sanering<br />

Nortura Rudshøgda slapp ut ekte<br />

ammoniakk på høstens storøvelse.<br />

Industrivern leder ved Nortura SA<br />

avdeling slakteri Rudshøgda ga<br />

ikke seg selv noen lett oppgave da hun<br />

la opp høstens storøvelse i fjor. Øvelsen<br />

var todelt og involverte alle de 600<br />

ansatte på virksomheten.<br />

– Første del av øvelsen var en evakueringsøvelse.<br />

Vi er klar over at evakueringsøvelse<br />

vanligvis ikke teller<br />

som en industri vernøvelse i seg selv,<br />

men vi har ikke hatt en slik øvelse etter<br />

at vi utvidet anlegget vårt. Så for<br />

oss var det også en test for å se om vi<br />

hører alarmen over hele anlegget, og<br />

spesielt de nye delene av virksomheten,<br />

fortalte industri vern leder Inger<br />

Marie Fredriksen.<br />

I 2<strong>01</strong>7 ble produksjonen og de ansatte<br />

ved Nortura på Lillehammer<br />

flyttet til Rudshøgda. Øvelsen 20. oktober<br />

var første øvelse etter flytting,<br />

og det var lagt opp til et scenario med<br />

Tekst og foto: Karoline K. Åbyholm<br />

ammoniakkutslipp og flere skadde.<br />

Flere skadet av ammoniakk<br />

Klokken 10:30 går alarmen, og det<br />

tok ikke mange minuttene før de første<br />

innsatspersonene var på plass i<br />

industri vernrommet.<br />

Scenarioet var to skadde inne på<br />

tankrommet som begge hadde fått i<br />

seg ammoniakk. I tillegg falt den ene<br />

personen og fikk en skade i beinet.<br />

For å markere de skadde ble det<br />

brukt én levende markør og én dukke.<br />

For å få optimal effekt av øvelsen ble<br />

en ventil til en ammoniakktank åpnet,<br />

og det ble sluppet ut litt ammoniakk.<br />

Og dette var virkningsfullt! Det luktet<br />

sterkt over store deler av skadestedet<br />

og kommandoplass.<br />

Grundig sanering etter innsats<br />

Industrivernet var raskt på plass på<br />

skadestedet med båre og førstehjelpsutstyr.<br />

Parallelt hadde orden og sikring<br />

gått for å møte nødetatene i porten<br />

og vise dem hvor de skulle.<br />

– Vi har mange bygninger og haller,<br />

og vi sparer dyrebar tid på å guide<br />

nødetatene riktig vei med én gang,<br />

forklarte Fredriksen i forkant av øvelsen.<br />

Industrivernet og nødetatene fikk<br />

ut de skadde fra tankrommet og<br />

spylt dem grundig med vann. Dette<br />

kalles sanering og gjøres for å fjerne<br />

kjemikalie av klærne og utstyret til<br />

dem som har vært i kontakt med det.<br />

Industri vernet kledde deretter på seg<br />

kjemikaliedykkerutstyr for å gå inn<br />

og stenge ventilen som lakk sammen<br />

med brannvesenets kjemi kalie dykkere.<br />

Etter innsats ble kjemikaliedykkerne<br />

også grundig sanert.<br />

Det ble bestemt at begge de skadde<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 23


kjemikalier<br />

«Av sikkerhetsmessige årsaker<br />

kan vi aldri ta med<br />

noen inn i ambulansen som<br />

ikke er grundig sanert først»<br />

ambulansesjåfør<br />

måtte fraktes på sykehus for videre behandling.<br />

– Det er veldig bra at dere har sanert<br />

dem allerede før vi kommer. Av sikkerhetsmessige<br />

årsaker kan vi aldri ta<br />

med noen inn i ambulansen som ikke<br />

er grundig sanert først, sa ambulansesjåføren.<br />

Innsatsleder i industri vernet hadde<br />

hele tiden god kontakt med sine mannskaper<br />

og rapporterte til redningsstaben<br />

om status.<br />

– Jeg har en liten jukselapp. På den<br />

måten glemmer jeg ikke det jeg må<br />

huske på når jeg står midt i innsatsen,<br />

sa han og viste <strong>Sikkerhet</strong> en gul post-itlapp<br />

med aksjonspunkter.<br />

– Konkrete tiltakskort<br />

Etter at de skadde var kjørt vekk var det<br />

en felles evaluering for alle i administrasjonsbygningen.<br />

– Takk for at dere tok imot oss på<br />

en god og oversiktlig måte. Det er gull<br />

verdt når vi ikke kjenner anlegget, roste<br />

Ringsaker brannvesen orden- og sikringsgruppen.<br />

NSOs rådgiver Steinar Farstad var<br />

observatør under øvelsen, og påpekte at<br />

virksomheten kan dra nytte av å utarbeide<br />

konkrete tiltakskort.<br />

– Lag tiltakskort som omtaler ulike<br />

hendelser: Ett som retter seg mot brann<br />

og et annet som retter seg mot ammoniakklekkasje.<br />

Hvilke punkter er det viktig<br />

at industri vernet husker å gå gjennom<br />

da? foreslo han.<br />

Farstad roste industri vernet for å<br />

tørre å kjøre en skarp øvelse med ekte<br />

ammoniakk, og at scenarioet er veldig<br />

relevant for virksomhetens risikovurdering:<br />

– Det kan være vanskelig å øve på en<br />

ammoniakklekkasje. Dersom det er en<br />

lekkasje inn i friskluftsystemet må dere<br />

vurdere hvor dere skal evaluere fra og<br />

hvor man skal evakuere til. Faktorer<br />

som vindretning og hvilke naboer eller<br />

virksomheter dette vil påvirke, bør også<br />

være i tankene deres når det kommer til<br />

ammoniakklekkasjer.<br />

Vil lage tiltakskort<br />

Et par uker etter øvelsen har industrivern<br />

leder Fredriksen reflektert over erfaringene<br />

de fikk.<br />

– Det som fungerte godt under øvelsen<br />

var evakueringen av de ansatte og<br />

mottak av nødetatene. Både stab og innsatspersonell<br />

var raskt på plass og klare<br />

til innsats. Kommunikasjonen mellom<br />

de ulike gruppene var bra og tydelig. Vi<br />

kommer til å vurdere om vi skal gjøre<br />

endringer på garderobeforholdene til<br />

branngruppa slik at det blir enklere<br />

å kle seg. Vi skal også lage et enklere<br />

oversiktskart over stengekraner på kjølemaskinrommet,<br />

og vi vil se på tiltakskort<br />

for ulike hendelser, sier hun.<br />

– Hvilke læringspunkter vil dere ta<br />

med dere til neste øvelse?<br />

– Vi tar til oss tipset fra Farstad om<br />

å ha gode tiltakskort for ulike hendelser.<br />

I tillegg ønsker vi å gi litt mer trykk<br />

på redningsstaben ved neste øvelse,<br />

med for eksempel flere skadde og også<br />

medie håndtering, sier Fredriksen.<br />

•<br />

Nortura SA avd.<br />

slakteri Rudshøgda<br />

Slakteri. Slakter storfe, gris<br />

og småfe og skjærer storfe<br />

og gris. Kaller seg «Norges<br />

baconfabrikk», og produserer<br />

også blant annet forbrukerpakket<br />

biff, kjøttkaker, karbonader,<br />

kjøttboller og marinerte<br />

produkter.<br />

Industrivern med fire forsterkninger:<br />

Førstehjelp, brann vern,<br />

kjemikaliedykking og røykdykking.<br />

Har også redningsstab<br />

og orden og sikring.<br />

600 ansatte, 33 av disse er i<br />

industri vernet.<br />

Ble industrivernpliktig i 1955.<br />

Nortura SA har 19 industrivernpliktige<br />

anlegg: Bjerka,<br />

Egersund, Revetal, Elverum,<br />

Forus (Stavanger), Førde, Gol,<br />

Hærland, Malvik, Målselv, Otta,<br />

Rudshøgda, Sandeid, Sarpsborg,<br />

Hå (Nærbø), Sogndal,<br />

Steinkjer, Tynset og<br />

Tønsberg. Anlegg i<br />

Trondheim og<br />

Lille hammer<br />

ble flyttet til<br />

naboene i<br />

2<strong>01</strong>7.<br />

24<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


FIKK DE UT: Ved en ammoniakk-lekkasje er det livsviktig å få ut personer så fort som mulig. Brannvesenet var raske med å få ut de som befant seg<br />

i samme rom som lekkasjen.<br />

ALLE MÅ SANERES: Det er viktig å sørge for at også redningsmannskapene blir<br />

grundig sanert. Her blir kjemikaliedykkerne som stengte lekkasjen spylt etter innsats.<br />

RIKTIG UTSTYR: Det er viktig å få på seg riktig utstyr på<br />

riktig måte. Da er det godt å få en hjelpende hånd.<br />

EVALUERTE INNSATSEN: Rett etter øvelsen var det en samling for alle som deltok.<br />

Industrivernleder Inger Marie Fredriksen ledet evalueringen.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 25


kjemikalier<br />

– Øv på kjemikaliehendelser<br />

En helt realistisk øvelse<br />

er kanskje umulig å<br />

lage, men det finnes<br />

ufarlige hjelpemidler.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

– Dersom dere har risiko for kjemikaliehendelser<br />

på virksomheten deres,<br />

må dere også øve på det!<br />

Det er en klar oppfordring fra<br />

senior rådgiver i NSO, Per Martin<br />

Ødegård.<br />

Han har lang erfaring med planlegging,<br />

gjennomføring og evaluering av<br />

øvelser fra sitt tidligere arbeid i politiet<br />

og fra mange år i NSO. Han har<br />

ansvar for «Kurs i øvelsesplanlegging<br />

for industri vernet», som NSO arrangerer<br />

i samarbeid med Nasjonalt<br />

utdanningssenter for<br />

samfunnssikkerhet og beredskap<br />

(NUSB).<br />

– Det er de hendelsene<br />

som virksomheten har definert<br />

som dimensjonerende<br />

uønskede hendelser som skal<br />

diktere hva industri vernet<br />

skal øve på, sier Ødegård, og<br />

minner om at virksomheter<br />

med grunnleggende industrivern<br />

skal øve minimum to ganger<br />

i året, mens virksomheter med forsterkninger<br />

skal øve minimum fire<br />

ganger.<br />

Start med diskusjonsøvelse<br />

Selv om kjemikalieøvelser er utfordrende,<br />

kan de bli nesten realistiske.<br />

– Det er vanskelig – om ikke umulig<br />

– å gjennomføre en<br />

kjemikalieøvelse som er<br />

like realistisk som et ekte<br />

utslipp eller lekkasje. Da<br />

kan røyk, vann og andre<br />

ufarlige hjelpemidler<br />

være gode alternativer.<br />

Husholdningssalmiakk<br />

kan for eksempel være<br />

Seniorrådgiver: en tryggere erstatning for<br />

Per Martin Ødegård<br />

ammoniakk. Vaskemidlet<br />

lager en kjent og sterk,<br />

men mindre farlig lukt og kan markere<br />

hvor lekkasjen har hendt.<br />

Ødegård understreker at virksomheten<br />

ikke trenger å kjøre en fullskala ­<br />

øvelse for å øve på en kjemikaliehendelse,<br />

men at en diskusjonsøvelse kan<br />

være vel så nyttig.<br />

– Finn gjerne tema, mål og scenario<br />

som dere kan kjøre som en såkalt dis­<br />

26<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


RIKTIG AVSTAND: Et mål på øvelsen kan være å finne ut hvor det er forsvarlig at nødetatene<br />

står. Hvis brannvesenet skal kjemikaliedykke er det hensiktsmessig at de står nærmere<br />

skadestedet enn for eksempel helse.<br />

Foto: Karoline K. Åbyholm/arkiv<br />

Start med bordøvelse: En diskusjonsøvelse<br />

kan være svært nyttig før dere øver<br />

på kjemikaliehendelse i stor skala. Bildet er<br />

fra et øvelsesspill på NSOs SIMKAT-kurs.<br />

<br />

Foto: Ingeborg Alten/arkiv<br />

kusjons- eller bordøvelse. Da samler<br />

dere ressurspersoner som er viktige<br />

ved en slik hendelse, og deretter kan<br />

dere bruke tid på å diskutere hvordan<br />

dere ville håndtert et slikt scenario.<br />

På den måten kan dere nå målene for<br />

øvelsen. Mange på virksomheten har<br />

mest sannsynlig god kunnskap om<br />

farlige stoffer og kjemikalier, så bruk<br />

dette for det det er verdt i øvelsen, sier<br />

han.<br />

Vær og vind<br />

Ødegård mener det alltid er viktig å<br />

sette opp mål for øvelsen i forkant.<br />

– Et mål på en kjemikalieøvelse kan<br />

for eksempel være å øve på hvor langt<br />

unna skade- eller lekkasjestedet man<br />

kan oppholde seg uten å bli utsatt for<br />

kjemikaliet. Hvor langt unna kan dere<br />

anbefale at nødetatene skal stå? Husk<br />

at hvis brannvesenet skal kjemikaliedykke<br />

bør dere være så nærme det<br />

er forsvarlig å være. Det er derimot<br />

hensiktsmessig at helse plasserer seg<br />

litt lenger unna for deres og de eventuelle<br />

pasientenes helse og trygghet,<br />

sier Ødegård.<br />

Faktorer som vind- og værforhold<br />

kan også påvirke hvordan industrivernet<br />

og nødetatene kan utføre innsatsen.<br />

– Selv om det sjelden kommer vind<br />

fra for eksempel syd, kan dere aldri ta<br />

sånne ting for gitt. Ha noen klare tanker<br />

om hvordan vær- og vindforhold<br />

kan påvirke innsatsen og sikkerheten<br />

til innsatspersoner, nødetater og andre<br />

rundt.<br />

Kommunikasjon med nødetater<br />

Ødegård sier at kommunikasjon mellom<br />

industri vernet og nødetate ne<br />

under en kjemikaliehendelse kan<br />

være et annet øvingsmoment.<br />

– I dag er det få industri vern som<br />

har tatt i bruk nød<strong>nett</strong>, som er sambandsformen<br />

nødetatene bruker.<br />

Tenk gjennom hvordan dere skal<br />

kunne kommunisere med nødetatene<br />

dersom det skjer en hendelse. Er det<br />

noe informasjon de bør ha på forhånd<br />

eller som det er viktig at dere gir mens<br />

de er på vei? Dette er viktig informasjon<br />

for nødetatene slik at de kan gjøre<br />

en tryggest mulig innsats. Kanskje<br />

det å øve på korrekt kommunikasjon<br />

kan være et mål på neste øvelse? foreslår<br />

Ødegård. •<br />

Lær mer om øvelser: Bli med på kurs i<br />

mars eller november, og les <strong>Sikkerhet</strong><br />

nr. 3 2<strong>01</strong>5 og neste nummer!<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 27


kjemikalier<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr 2<br />

2<strong>01</strong>7: Brannvern<br />

– Virksomheten må kjenne sto<br />

Brannvesenet er avhengig<br />

av industrivernet<br />

for en tryggest<br />

mulig innsats ved<br />

kjemi kaliehendelser.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

Jan Erik Hansen<br />

(bildet) er<br />

fagansvarlig for<br />

farlige stoffer i<br />

Nedre Romerike<br />

brann og<br />

redningsvesen.<br />

Han er tydelig<br />

på hva brannvesenet<br />

forventer<br />

av industri vernet ved en kjemikalie<br />

hendelse.<br />

– Det er alfa og omega at virksomheten<br />

kjenner sine egne stoffer og kan<br />

formidle denne kunnskapen til oss.<br />

I tillegg letter det vår situasjon veldig<br />

om industri vernet stiller med en<br />

kjentmann som kan forklare oss hva<br />

som befinner seg hvor på bedriften.<br />

Innsats mot kjemikaliehendelser krever<br />

mye vann, så det er også fint om<br />

virksomheten har oversikt over hvor<br />

det er kummer og brannhydranter,<br />

sier Hansen.<br />

Brannvesenet har ikke kunnskap<br />

om alle kjemikalier og stoffer som<br />

befinner seg i industribedrifter, men<br />

Hansen forteller at brannvesenet har<br />

gode verktøy for å kunne tilegne seg<br />

kunnskap.<br />

– Vi er avhengige av at industrivernet<br />

kan fortelle oss hvilket stoff det<br />

er snakk om. Som hjelpemidler har vi<br />

apper og bøker i utrykningsbilene, så<br />

vi har god hjelp i å finne ut hvordan vi<br />

skal håndtere stoffet, sier han.<br />

Må unngå miljø-utslipp<br />

I Nedre Romerike brann og redning<br />

vil den første utrykningsbilen komme<br />

med utstyr som kan bistå med livreddende<br />

innsats, og rensing av de som<br />

eventuelt må saneres.<br />

– I tillegg vil vi få bistand fra en bil<br />

fra Skedsmokorset som har kjemikalievern-drakter<br />

og annet utstyr som<br />

ikke vi har plass til på den første bilen.<br />

Vi har gode ressurser av både utstyr<br />

og folk, og vi holder på med innsatsen<br />

så lenge det er behov for det. Men<br />

det er krevende, og når vi har gjennomført<br />

livreddende innsats tar vi<br />

et skritt tilbake og vurderer hvordan<br />

vi håndterer innsatsen videre. Det er<br />

for eksempel viktig å passe på at ikke<br />

kjemikaliene går over til drikkevann<br />

eller skaper andre miljømessige problemer,<br />

sier Hansen.<br />

– Må være forberedt<br />

Han forteller at det sjelden er større<br />

kjemikaliehendelser på Nedre Romerike,<br />

men at det er viktig at brannvesenet<br />

er forberedt på at slike hendelser<br />

kan skje.<br />

28<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


<strong>Sikkerhet</strong> nr 1<br />

2<strong>01</strong>6: Samarbeid<br />

ffene sine<br />

– Ivareta vår sikkerhet<br />

– Det viktigste for oss i ambulansetjenesten<br />

er at alle nødetatene får samme<br />

informasjon. Kjemikalieulykker er<br />

et teamarbeid,<br />

sier ambulansearbeider<br />

i Helse<br />

Fonna, Trond<br />

Kibsgaard (bildet).<br />

Han presiserer<br />

viktigheten av at<br />

industri vernet<br />

også må ivareta<br />

ambulansearbeidernes sikkerhet.<br />

– Vi forventer at industri vernet vet<br />

hvor ulykken har skjedd, hvor eventuelle<br />

savnede personer befinner seg, og<br />

at de også ivaretar vår sikkerhet når vi<br />

ankommer. Vi må vite hvor det er sikkert<br />

for oss å være, og at de gjør seg<br />

noen tanker om dette på forhånd. Vil<br />

for eksempel vindretning gjøre at veiene<br />

inn og ut fra området bør endres,<br />

spør Kibsgaard.<br />

Den første hjelpen<br />

Han sier det er viktig at industri vernet<br />

starter den første hjelpen før ambulansen<br />

ankommer.<br />

– Da må de vite hva den første hjelpen<br />

går ut på og ha tiltakskort for ulike<br />

personskader. Det er dumt å sette på<br />

en plasterlapp når man egentlig burde<br />

sanere. Min erfaring er at bedriftene<br />

som regel er gode på dette, og at de<br />

vet hva den første innsatsen skal bestå<br />

av. Da får vi stort sett levert pasientene<br />

ferdig sanert når vi ankommer, og det<br />

er avgjørende. Når vi snakker om kjeden<br />

som redder liv, så er vi avhengig av<br />

at industri vernet virker som det skal.<br />

Godt samarbeid: Ved ulykker med farlige stoffer (CBRNe) må alle samarbeide. Nødetatene<br />

er avhengig av god informasjon fra industrivernet og virksomheten. Her fra en<br />

øvelse på Sagene brannstasjon i forbindelse med signering av en beredskapsavtale med<br />

Forsvarets Forskningsinstitutt. Du kan lese mer om denne avtalen på side 38 i denne<br />

utgaven av <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Foto: Lars Magne Hovtun/OBRE/Flickr<br />

– Vi øver flere ganger i året på å<br />

håndtere slike hendelser, og vi har<br />

både teoretiske øvelser og e-læring i<br />

tillegg til at vi har praktiske øvelser<br />

med vaktlagene. Utfordringen med<br />

at det skjer slike hendelser såpass sjelden<br />

er at det kan være litt vanskelig å<br />

få mannskapet interessert i slik type<br />

kunnskap, men vi må uansett være<br />

forberedt den dagen det faktisk skjer<br />

noe, sier Hansen. •<br />

Kjentmannsrunder<br />

Kibsgaard oppfordrer industri vernbedrifter<br />

til å invitere den lokale ambulansen<br />

på kjentmannsrunder.<br />

– Siden ambulansen ofte kommer<br />

sent i hendelsesforløpet og ofte tar<br />

med seg pasienter og drar raskt, tenker<br />

ikke virksomheter på å invitere oss på<br />

forhånd. Mange virksomheter inviterer<br />

brannvesenet til kjentmannsrunder,<br />

men dette er også nyttig for ambulansetjenesten.<br />

Fortell oss hva som er farene<br />

ved de ulike områdene, for da vil<br />

både vi og dere kunne føle oss tryggere<br />

ved en hendelse, sier han. • NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 29


kjemikalier<br />

Riktig håndtering – deres sikk<br />

Det å kjenne til og kunne<br />

bruke informasjon om<br />

kjemikaliene på virksomheten<br />

gjør jobben<br />

tryggere.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

Feil håndtering av kjemikalier kan<br />

sette deg og dine kolleger i fare. For<br />

å kunne utføre riktig og sikker håndtering<br />

er dere nødt til å ha kunnskap<br />

om kjemikaliene på deres virksomhet.<br />

Dette får dere gjennom hjelpemidler<br />

som sikkerhetsdatablad og stoffkartotek,<br />

og gjennom øvelser, hendelser og<br />

kurs.<br />

Dere må også lære hvilket personlig<br />

verneutstyr dere trenger og hvordan<br />

dette utstyret brukes riktig.<br />

Krav til kjemikaliedykkere<br />

Det er viktig at industri vernet er<br />

kvalifisert til å håndtere uønskede<br />

hendelser med kjemikalier. Dersom<br />

virksomheten har etablert kjemikaliedykking,<br />

må virksomheten og kjemikaliedykkerne<br />

tilfredsstille en rekke<br />

konkrete krav.<br />

Arbeidstilsynet skriver på sitt <strong>nett</strong>sted:<br />

«Alle som har anskaffet utstyr til<br />

røyk- eller kjemikaliedykking, skal<br />

organisere og legge til rette for at sikkerheten<br />

blir ivaretatt i enhver situasjon<br />

der dette utstyret brukes. Dette<br />

skal inngå i det systematiske helse-,<br />

miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.»<br />

Kjemikaliedykkere i industrivernet<br />

skal kjenne til virksomhetens<br />

dimensjonerende uønskede hendelser,<br />

bered skapsplanverk og industrivernets<br />

organisering. De må også ha<br />

kunnskap om de konsekvenser en<br />

lekkasje av farlige kjemikalier på virksomheten<br />

kan føre til, og ha forståelse<br />

for særskilte farer ved innsats.<br />

Nødvendig kunnskap om virksomhetens<br />

farlige kjemikalier og bygg- og<br />

anleggstekniske forhold som har betydning<br />

er en selvfølge, og de må også<br />

beherske innsatstekniske og -taktiske<br />

prinsipper samt samarbeide med<br />

nød etatene.<br />

Kjemikaliedykkere skal ha gjennomført<br />

kjemikaliedykkeropplæring<br />

og øvelser på øvelsesanlegg som er tilrettelagt<br />

for innsatser tilnærmet virkelige<br />

situasjoner. Dykkerne skal ha<br />

kunnskap om muligheter, begrensinger,<br />

farer og sikringstiltak ved kjemikaliedykking.<br />

Flere kurs- og opplæringssentre<br />

gjennomfører kurs i kjemikaliedykking.<br />

Ta kontakt med leverandøren<br />

du ønsker å benytte eller hør om<br />

nabo bedriften har en å anbefale. Ikke<br />

glem å være tydelig i bestillingen slik<br />

at dere får kurset og opplæringen dere<br />

trenger.<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sdatablad<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sdatablad er et dokument<br />

med informasjon om faremo menter<br />

30<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


erhet<br />

Bli inspirert: Se hvordan Oceaneering<br />

Rotator og GKN Aerospace lagde tiltakskort<br />

og datablader.<br />

Faksimiler:<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 Organisering og nr. 2 Utstyr, 2<strong>01</strong>5<br />

forbundet med et produkt. Det inneholder<br />

detaljert informasjon om<br />

symbol merkingene som alle farlige<br />

produkter skal være utstyrt med, slik<br />

at oppstått fare kan håndteres på best<br />

mulig måte.<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sdatabladet skal være<br />

skrevet på norsk for stoffer og stoffblandinger<br />

som bringes i omsetning<br />

i Norge, og leverandøren deres skal<br />

levere disse kostnadsfritt, i papirform<br />

eller elektronisk.<br />

Det er krav om sikkerhetsdatablad<br />

for:<br />

• Stoffer og stoffblandinger som er<br />

klassifiseringspliktige i henhold<br />

til gjeldende regelverk om klassifisering<br />

og merking av farlige<br />

kjemikalier.<br />

• Stoffer som er persistente (organiske<br />

forbindelser som ikke brytes<br />

ned i naturen), bioakkumulerende<br />

(lagres i levende vev) og toksiske<br />

(giftige).<br />

Kjemikaliedykkere Må øve: Kjemikaliedykkere<br />

skal ha gjennomført kjemikaliedykkeropplæring<br />

og øvelser på øvelsesanlegg<br />

som er tilrettelagt for innsatser tilnærmet<br />

virkelige situasjoner. Bildet er fra en fullskalaøvelse<br />

ved treningssenteret Norward.<br />

De er en av flere leverandører som leverer<br />

fullskalaøvelser med bruk av ammoniakk til<br />

industrivern. Foto: Hanne Kristin Skau/Norward<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sdatabladene skal sette<br />

dem som jobber med eller i nærheten<br />

av farlige kjemikalier i stand til å sette<br />

i gang nødvendige tiltak for å ivareta<br />

helse og sikkerhet på arbeidsplassen<br />

og for det ytre miljøet. Informasjonen<br />

skal også sikre riktig avfallsbehandling<br />

og oppfordre brukerne til å finne<br />

mindre skadelige kjemikalier. Databladene<br />

skal også gjøre brukeren i<br />

stand til å sikre trygg håndtering, lagring<br />

og avhending av kjemikaliene, og<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 31


kjemikalier<br />

Apper som hjelper: DSB har i samarbeid med blant annet svenske MSB utgitt boka «Farlige stoffer – CBRNe». PDF av boka kan leses på<br />

dsb.no. CBRNe-senteret ved Oslo universitetsykehus har omformet boka til appen «CBRNE – farlige stoffer». Danske Beredskapsstyrelsen<br />

har laget appen «Farlige stoffer». I begge appene finner du informasjon om ulike kjemikalier, sjekklister og forslag til tiltakskort.<br />

gi informasjon om tiltak ved utilsiktet<br />

utslipp.<br />

Det er viktig at sikkerhetsdatabladene<br />

brukes aktivt i virksomheten<br />

i arbeidet med å kartlegge hvilke<br />

kjemikalier som brukes, og å risikovurdere<br />

de enkelte kjemikaliene. På<br />

den måten kan dere sette i gang forebyggende<br />

tiltak og etablere tilpassede<br />

tiltakskort for industri vern.<br />

Sikkehetsdatabladene inneholder<br />

ofte mye detaljert informasjon som<br />

det kan være vanskelig å dra essensen<br />

ut av i en stresset situasjon. Det<br />

kan derfor være et godt tips å lage<br />

tilpassede datablader med tiltakskort<br />

for ulike typer hendelser. Vurder<br />

om informa sjonen bør utgis på flere<br />

språk, om det er hensiktsmessig med<br />

illustrasjoner og hvor den bør henge/<br />

oppbevares.<br />

Stoffkartotek<br />

Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader<br />

for farlige kjemikalier<br />

som brukes i virksomheten.<br />

Arbeidsgivere i virksomheter som<br />

framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer<br />

helsefarlige kjemikalier har<br />

plikt til å opprette stoffkartotek.<br />

Man kan enten ha et fysisk kartotek<br />

eller en perm, eller benytte seg av en<br />

digital app eller lignende løsning. Den<br />

danske gratis-appen «Farlige stoffer»<br />

fra Beredskapsstyrelsen (dansk DSB)<br />

er svært innholdsrik og gir raskt tilgang<br />

på sikkerhetsdatablad basert på<br />

stoffnavn eller UN-nummer.<br />

Stoffkartoteket skal opprettes før<br />

farlige kjemikalier tas i bruk. Arbeid<br />

som medfører eksponering for farlige<br />

kjemikalier skal ikke settes i gang før<br />

man har innhentet nødvendig informasjon<br />

om kjemikaliene man kan bli<br />

utsatt for. Informasjonen er viktig for<br />

å sikre trygg håndtering og oppbevaring<br />

av kjemikaliene i virksomheten.<br />

Den skal også gi kunnskap til arbeidstakerne<br />

om alle farene med de kjemikaliene<br />

de kan bli eksponert for, både<br />

helsefare, brann- og eksplosjonsfare.<br />

Stoffkartoteket skal bidra til at den<br />

enkelte vet hvordan de beskytter seg<br />

mot helseskadelig påvirkning, for at<br />

de rette og nødvendige tiltak skal bli<br />

satt i gang for å forebygge skader på<br />

kort og lang sikt. I tillegg skal stoffkartoteket<br />

bidra til at man vet hva man<br />

skal gjøre ved søl, skade eller ulykker,<br />

slik at alvorlige konsekvenser av slike<br />

hendelser kan reduseres.<br />

Kartoteket vil hjelpe dere når dere<br />

skal gi nødetatene informasjonen de<br />

trenger for å kunne gi riktig innsats<br />

uten å utsette personellet for fare.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr 2<br />

2<strong>01</strong>5: Utstyr<br />

Personlig verneutstyr<br />

Riktig dimensjonert personlig verneutstyr<br />

er en forutsetning for en sikker<br />

innsats ved kjemikaliehendelser. Dere<br />

trenger ikke nødvendigvis anskaffe<br />

full kjemikaliedykker-bekledning, det<br />

kan være at arbeids- og verneklærne<br />

deres tåler kjemikalier til en viss grad.<br />

Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle<br />

ut ifra verneklærne dere har og hvilke<br />

kjemikalier det er snakk om.<br />

I mange tilfeller vil beskyttelsesbriller,<br />

hansker og åndedrettsvern<br />

være tilstrekkelig dersom dere ikke<br />

har store mengder farlige stoffer.<br />

NSO presiserer at det er beredskapsanalysen<br />

og beredskapsplanen<br />

(herunder tiltakskort og stående ordre)<br />

som bestemmer utstyrsbehovet. Det<br />

hjelper ikke med «fancy» utstyr hvis<br />

dere ikke har bruk for eller vet hvordan<br />

dere bruker det. Når det kommer<br />

til kjemikalier, er det så mange ulike<br />

variabler (mengde, type stoff, mulige<br />

konsekvenser osv.) at det er vanskelig å<br />

gi en fasit for kjemikalieutstyr i industrivernet.<br />

•<br />

32<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


MÅ LAGRES RIKTIG: Miljødirektoratet sier at de finner flest mangler i industrien knyttet til oppbevaring og avfallshåndtering av kjemikalier<br />

og farlige stoffer.<br />

Foto: Amadeo AV/Shutterstock<br />

Den som forurenser må rydde opp<br />

Miljødirektoratet merker<br />

økt bevissthet, men<br />

mange svikter på lagring<br />

og avfallshåndtering.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

I utgangspunktet er det ikke lov å forurense<br />

for verken virksomheter eller<br />

privatpersoner.<br />

– Forurensningsloven (lov om vern<br />

mot forurensninger og om avfall, red.<br />

anm.) sier at det er forbudt å forurense.<br />

Forurensningsmyndigheten kan<br />

etter søknad gi tillatelse til virksomhet<br />

som kan medføre forurensing.<br />

I tillatelse etter loven kan det settes<br />

nærmere vilkår for å motvirke at forurensing<br />

fører til skade eller ulempe,<br />

sier seksjonsleder for industri- og<br />

havavdelingen i Miljødirektoratet,<br />

Ragnhild Orvik.<br />

Hovedoppgavene til Miljø direktoratet<br />

er å redusere klimagassutslipp,<br />

forvalte norsk natur og hindre forurensing.<br />

I tillegg fører de tilsyn med<br />

industrien og kontrollerer at utslipp<br />

og håndtering av farlige stoffer ikke<br />

blir større enn nødvendig.<br />

– Når vi stiller vilkår til industrien<br />

i tillatelse til forurensende virksomhet,<br />

er det på bakgrunn av en omfattende<br />

prosess. Vi må blant annet finne<br />

ut hvilket utslippsnivå vi kan tillate<br />

uten at det vil forringe miljøet i noen<br />

særlig grad. Dermed har det også<br />

betydning hvor virksomheten ligger<br />

geografisk med tanke på resipienter:<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 33


kjemikalier<br />

Miljødirektoratet<br />

Hovedoppgavene er å redusere<br />

klimagassutslipp, forvalte norsk<br />

natur og hindre forurensing.<br />

Et statlig forvaltningsorgan underlagt<br />

Klima- og miljødepartementet.<br />

Har mer enn 700 ansatte ved<br />

to kontorer i Trondheim og Oslo,<br />

og ved Statens naturoppsyn sine<br />

mer enn 60 lokalkontor.<br />

Gjennomfører og gir råd om<br />

utvikling av klima- og miljøpolitikken,<br />

og er faglig uavhengig.<br />

Viktigste funksjoner er å skaffe og<br />

formidle miljøinformasjon, utøve<br />

og iverksette forvaltningsmyndighet,<br />

styre og veilede på regionalt<br />

og kommunalt nivå, gi faglige råd<br />

og delta i internasjonalt miljøarbeid.<br />

OPPRYDDING: Kjemikalieutslipp kan ha stor påvirkning på miljøet rundt. Den som er<br />

ansvarlig for utslippet må også sørge for å rydde opp etter seg. Bildet viser et oppryddingsarbeid<br />

etter kjemikaliesøl på vann.<br />

Foto: Minnesota Pollution Control Agency/Flickr.com<br />

Bekker, elver, innsjøer, hav, myr eller<br />

annen vannkilde.<br />

Akutt eller langvarig<br />

Orvik forteller at det er de<br />

som forurenser som må<br />

rydde opp dersom det oppstår<br />

forurensing. Prinsippet<br />

om at forurenser betaler<br />

gjelder.<br />

– Farlige stoffer kan havne<br />

i grunnen, i vann eller i<br />

lufta. Opprydding av forurenset<br />

grunn kan være kostbart<br />

særlig dersom det er<br />

store områder som er forurenset. Den<br />

regningen er det de som forurenser<br />

som må ta, sier hun.<br />

Hun forteller at miljøgifter kan ha<br />

ulik virkning på miljøet.<br />

– Miljøgifter kan ha akutt virkning,<br />

slik at de har en ødeleggende virkning<br />

med én gang det blir et utslipp. Det<br />

kan for eksempel være hvis utslippet<br />

går til en elv og dreper all fisken.<br />

Miljø gifter kan også være lite nedbrytbare<br />

stoffer som hoper seg opp<br />

i levende organismer og som kan ha<br />

alvorlige langtidsvirkninger for helse,<br />

eller er svært giftige i miljøet. Da kan<br />

det bli virkninger både på kort og<br />

Seksjonsleder:<br />

Ragnhild Orvik<br />

lang sikt, sier Orvik og presiserer at<br />

alle utslipp av miljøgifter som ikke er<br />

lovliggjort er ulovlige.<br />

Følger opp med tilsyn<br />

Alle som har fått tillatelse til<br />

forurensende aktivitet fra<br />

forurensningsmyndigheten<br />

følges opp med tilsyn. I tillegg<br />

må bedriftene også årlig<br />

rapportere overholdelse<br />

av grenseverdier.<br />

– De senere årene har<br />

vi hatt mer oppmerksomhet<br />

på at virksomhetene<br />

må måle riktig. Jeg har inntrykk av<br />

at virksomhetene er bedre til å levere<br />

riktigere målinger enn for noen år siden,<br />

sier Orvik.<br />

Virksomhetene som har de største<br />

utslippene blir fulgt opp med tilsyn<br />

fra Miljødirektoratet, mens mindre<br />

virksomheter får tilsyn fra fylkesmannen.<br />

– Vi fører tilsyn med blant annet<br />

petroleumsindustrien, smelteverk,<br />

kjemisk industri, treforedling<br />

og mineral utvinning. Selv om det er<br />

fylkes mannen som har ansvar for å<br />

følge opp mindre virksomheter, har<br />

vi tett kontakt med dem. Direktoratet<br />

har et veiledningsansvar for fylkesmennene.<br />

I tillegg legger vi ut veiledningsmateriale<br />

på våre <strong>nett</strong>sider.<br />

Oppbevaring og avfallshåndtering<br />

Miljødirektoratet finner flest mangler<br />

i industrien knyttet til oppbevaring<br />

og avfallshåndtering av farlige stoffer,<br />

forteller Orvik.<br />

– Vi forventer at håndtering og lagring<br />

av kjemikalier og avfall inngår i<br />

virksomhetenes risikovurderinger.<br />

Bedriften må vurdere hvilke miljøpåvirkninger<br />

stoffene kan ha, og innføre<br />

bered skapstiltak for å minimere<br />

konsekvensene av eventuelle hendelser.<br />

Vi anbefaler også at virksomhetene<br />

tar hensyn til klimascenarioer og<br />

ekstrem vær i sine risikovurderinger.<br />

Hun mener alle i Norge, også<br />

privat personer, har blitt flinkere på<br />

avfallshåndtering.<br />

– Men jeg har forståelse for at dette<br />

kan være utfordrende for mindre virksomheter<br />

i en hektisk hverdag. Det<br />

finnes flere miljøsertifiseringer som<br />

retter seg mot mindre virksomheter,<br />

og det er laget en del veiledninger for<br />

hvordan bedriftene kan minimere miljøutfordringene<br />

sine, sier Orvik.<br />

•<br />

34<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Brann trenger råd: Ved transportuhell med farlig gods kan redningsetatene søke hjelp<br />

hos bedrifter i Rådgivning ved kjemikalieuhell-<strong>nett</strong>verket. Foto: Lars Magne Hovtun/OBRE/Flickr<br />

Gir råd ved transportuhell<br />

Industrien hjelper brannvesenet<br />

via Kystverket.<br />

Rådgivning ved kjemikalieuhell<br />

(RVK) er et<br />

bered skaps<strong>nett</strong>verk av<br />

virksomheter som inngår<br />

i den offentlige bered skap<br />

for håndtering av landtransportuhell<br />

med farlig<br />

gods. Ordningen har eksistert<br />

siden 2009, men ble «relansert»<br />

mai 2<strong>01</strong>5.<br />

– RVK er en samarbeidsordning<br />

mellom Norsk Industri, Direktoratet<br />

for samfunnssikkerhet og bered skap,<br />

Kystverket og bedriftene i <strong>nett</strong>verket.<br />

I tillegg er RVK tilknyttet tilsvarende<br />

<strong>nett</strong>verk i 16 land i Europa. Nett verket<br />

skal derfor kunne brukes også ved<br />

kjemikalieuhell utenfor Norge, sier<br />

rådgiver i Miljø- og planleggingsseksjonen<br />

i Kystverket, Giedre<br />

Agurkyte (bildet). Hun sitter<br />

til daglig på Kystverkets<br />

bered skapssenter, og administrerer<br />

RVK-ordningen<br />

for etaten.<br />

Ressurs for brannvesenet<br />

På RVKs <strong>nett</strong>sted finnes<br />

det en oversikt over hvilke bedrifter<br />

som har kompetanse på hvilke stoffer.<br />

Brannvesenet kan enten komme i<br />

kontakt med RVK via Kystverket eller<br />

ved å ringe virksomhetene direkte.<br />

– Målsettingen med RVK er å bruke<br />

industriens kunnskap og kompetanse<br />

til optimale konsekvensreduserende<br />

Slik fungerer RVK<br />

Ved transportuhell varsles nødetatene<br />

(110, 112, 113) som aktiverer<br />

riktige etater (brann, politi,<br />

helse) og sjekker om farlig gods er<br />

involvert. Hvis ja, rådfører brann<br />

med Kystverket eller direkte med<br />

RVK-bedrift.<br />

Nettverksbedriftene vil gjennom<br />

dedikerte spesialister gi<br />

konkret rådgivning til skadested<br />

og innsats leder om beste konsekvensreduserende<br />

tiltak.<br />

Les mer om RVK på Norsk Industri<br />

sine <strong>nett</strong>sider, norskindustri.no<br />

Virksomheter som deltar i <strong>nett</strong>verket<br />

er blant annet:<br />

• AGA<br />

• Akzo Nobel Pulp and Performance,<br />

Chemicals Norway AS<br />

• Arcus<br />

• Boliden Odda A/S<br />

• Dynea AS<br />

• Esso Norge AS<br />

• GE Healthcare, Lindesnes<br />

• INEOS Norge AS<br />

• Kemira Chemicals AS<br />

• Orica Norway AS<br />

• Yara Praxiar AS<br />

tiltak ved inntrådte transportuhell<br />

med farlig gods, og er ment som en<br />

ressurs for brannvesenet – særlig i de<br />

situasjonene hvor brannvesenet må<br />

håndtere stoffer de ikke kjenner så<br />

godt. I de tilfellene har bedriftene ofte<br />

mye kompetanse, sier Agurkyte.<br />

Døgnåpen vakttelefon<br />

Hun håper at RVK skal bli bedre kjent<br />

blant nødetater og virksomheter.<br />

– Vi har ikke noen klar statistikk på<br />

hvor mange ganger RVK-<strong>nett</strong>verket<br />

blir brukt. Når brannvesenet tar direkte<br />

kontakt med virksomhetene blir<br />

det ikke alltid registrert. Kystverket<br />

har en vakttelefon som er tilgjengelig<br />

24/7, og vi kan koble brannvesenet<br />

mot de rette virksomhetene ved<br />

behov, sier hun. • NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 35


kjemikalier<br />

Lansering: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen var observatør under en øvelse på Sagene brannstasjon 10. januar i forbindelse<br />

med signering av beredskapsavtalen med Forsvarets Forskningsinstitutt.<br />

Foto: Lars Magne Hovtun/OBRE/Flickr<br />

Vakttelefon for nød etatene<br />

Nød- og beredskapsetatene<br />

skal få bistand<br />

fra CBRNE-eksperter<br />

fra Forsvaret.<br />

Nød- og bered skapsetatene skal få<br />

døgnkontinuerlig støtte for å håndtere<br />

kjemisk, biologisk og radioaktivt<br />

materiale. Det skriver NRK.<br />

Onsdag 10. januar ble det undertegnet<br />

en ny avtale mellom Justis- og<br />

bered skapsdepartementet, Helse- og<br />

omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet<br />

og Forsvarets forskningsinstitutt<br />

(FFI).<br />

Eksperter i forsvaret<br />

Avtalen innebærer at det opprettes en<br />

døgnbemannet vakttelefon som nødetater<br />

og andre over hele landet kan<br />

ringe ved mistanke om funn av såkalt<br />

CBRNE-materiale – kjemiske, biologiske<br />

og radioaktive stoffer og eksplosiver.<br />

Eksperter hos FFI kan gi råd over<br />

telefonen samt undersøke stoffene i<br />

et eget beredskapslaboratorium. FFIs<br />

laboratorium er unikt i nasjonal sammenheng<br />

fordi det er det eneste som<br />

kan håndtere både kjemiske, biologiske,<br />

radioaktive og eksplosive stoffer.<br />

– Gjør Norge sikrere<br />

– Opp gjennom årene har FFI bygget<br />

opp unike fagmiljøer og verdensledende<br />

kunnskap som kan og bør<br />

komme hele samfunnet til gode.<br />

Denne avtalen bidrar til økt nasjonal<br />

bered skap og gjør Norge sikrere. Det<br />

vi gjør her er et godt eksempel på sivilt-militært<br />

samarbeid og kan redde<br />

liv, sier FFIs administrerende direktør<br />

John-Mikal Størdal i en uttalelse på<br />

FFIs <strong>nett</strong>side. <br />

• NSO<br />

Beredskapstelefon for<br />

CBRNE-hendelser<br />

CBRNE-hendelser omfatter kjemiske<br />

stoffer (C), biologiske agens<br />

(B), radioaktive stoffer (R), nukleært<br />

materiale (N) og eksplosiver<br />

(E) med høyt farepotensiale.<br />

I følge avtalen kan disse aktørene<br />

kontakte FFI på 400 33 373 ved<br />

hendelser hvor en mistenker at<br />

det er farlige stoffer involvert:<br />

• Beredskapsaktører innen helseog<br />

omsorgssektoren<br />

• Beredskapsaktører innen justisog<br />

bered skapssektoren<br />

• Etater i forsvarssektoren<br />

• Etater innen andre offentlige<br />

sektorer og private virksomheter<br />

og institusjoner (ikke enkeltpersoner).<br />

Det skal i hvert tilfelle<br />

etableres en særskilt avtale.<br />

36<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Ved akutte forgiftninger,<br />

ring døgnåpen vakttelefon<br />

2 2 5 9 1 3 0 0<br />

Døgnåpen<br />

giftinformasjon<br />

Er du i tvil?<br />

Ring 22 59 13 00<br />

Giftinformasjonen er det nasjonale<br />

rådgivnings- og kompetanseorganet<br />

vedrørende akutte forgiftninger og<br />

forgiftningsfare. Det er en avdeling<br />

ved Folkehelseinstituttet. De har en<br />

vakttelefon der alle kan få informasjon<br />

og behandlingsråd. De har cirka<br />

45.000 henvendelser hvert år, de fleste<br />

etter akutte eksponeringer (uhell eller<br />

med vilje). Omtrent 40 prosent av de<br />

akutte henvendelsene dreier seg om<br />

kjemiske produkter.<br />

– Skreddersydde råd<br />

Avdelingsdirektør i Giftinformasjonen,<br />

Mari Tosterud, oppfordrer virksomheter<br />

til å benytte den døgnåpne<br />

vakttelefonen:<br />

– Noen ganger opplever vi at databladene<br />

ikke alltid stemmer med det<br />

vi erfarer klinisk. Det kan enten være<br />

at stoffet ikke oppleves så etsende<br />

selv om det er merket som det, eller<br />

at man kan oppleve at man reagerer<br />

kraftigere på stoffet enn beskrevet.<br />

Hun påpeker at datablader uansett<br />

er en nyttig ressurs for de som skal<br />

håndtere hendelsen og for Giftinformasjonen.<br />

– Vi setter stor pris på at databladene<br />

er tilgjengelige, og dersom man<br />

ringer vakttelefonen har vi mulighet<br />

til å gi skreddersydde råd ut ifra situasjonen,<br />

sier Tosterud.<br />

Andre oppgaver<br />

Giftinformasjonen besvarer ikke bare<br />

akutte henvendelser, de er også behjelpelige<br />

med å gi informasjon og<br />

råd om forgiftninger generelt. Avdelingens<br />

mål er blant annet å redusere<br />

antall forgiftninger gjennom forebygging<br />

og bedre beredskap ved kjemiske<br />

kriser. Giftinformasjonen har tilgang<br />

til produktinformasjon som er deklarert<br />

til produktregisteret.<br />

Det er tett samarbeid mellom Giftinformasjonen<br />

og CBRNE-senteret<br />

på Oslo universitetssykehus, Ullevål.<br />

Dette er viktig for god håndtering av<br />

større kjemikaliehendelser. Kommunene<br />

skal varsle Folkehelseinstituttet<br />

ved miljøhendelser etter forskrift om<br />

miljørettet helsevern. Disse varslene<br />

mottas av Giftinformasjonen.<br />

• NSO<br />

Oppsøk<br />

hjelp!<br />

Vær sikker på at virksomheten<br />

kan nok om<br />

kjemi kaliene dere håndterer.<br />

Det finnes mange <strong>nett</strong>verk, etater<br />

og andre som kan gi informasjon<br />

om farlige stoffer og kjemikalier. Ta<br />

for eksempel kontakt med:<br />

• Leverandørene deres<br />

• Lokal brann- og redningsetat<br />

• Giftinformasjoner<br />

• Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og bered skap (DSB)<br />

• Miljødirektoratet<br />

• Kystverket<br />

• Direktoratet for arbeidstilsynet<br />

• Statens strålevern<br />

• Forsvaret<br />

• Nabovirksomhet<br />

• Virksomhet i RVK eller deres egne<br />

<strong>nett</strong>verk<br />

Nye veiledere for transport<br />

av farlig gods<br />

Flere industriorganisasjoner gikk<br />

sammen og utga en sikringsveileder<br />

for transport av farlig gods i 2005.<br />

Denne har blitt revidert i flere omganger,<br />

og beskriver en rekke tiltak<br />

virksomheter kan utføre for å oppfylle<br />

kravene i ADR 1.10 (ADR er forkortelsen<br />

for European Agreement<br />

concerning the International Carriage<br />

of Dangerous Goods by Road,<br />

red.anm.). Virksomhetene skal også<br />

sikre kjøretøy, last og eiendom mot<br />

innbrudd, tyveri og kapring.<br />

Terrorhendelsene i Europa de<br />

siste årene har igjen satt sikring<br />

høyt på agendaen. DSB har nå gjort<br />

«Industri veileder for sikring av transport<br />

av farlig gods på veg» tilgjengelig<br />

på norsk.<br />

Du kan laste ned veilederen på<br />

NSOs eller DSBs <strong>nett</strong>side. • NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 37


Eksplosjonsfare i lovgivingen<br />

EU gir sikring mye oppmerksomhet,<br />

og dermed er dette også viktig<br />

for Norge i kraft av EØS-avtalen.<br />

Sikringsaspektet er tydelig i en rekke<br />

forskrifter under loven, blant annet<br />

forskrift av 2. juni 2<strong>01</strong>5 nr. 588 om<br />

håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver<br />

(utgangsstoff-forskriften),<br />

og forskrift av 15. juni 2<strong>01</strong>7 nr. 844<br />

om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige<br />

stoffer (eksplosivforskriften)<br />

§§ 1 og 9.<br />

Også formålsbestemmelsen i internkontrollforskriften<br />

er oppdatert<br />

med sikringsbestemmelse 1. juli<br />

2<strong>01</strong>7. Dermed er det presisert at også<br />

sikring skal være en del av internkonkjemikalier<br />

Sikring av kjemikalier<br />

Det du bruker til jobb<br />

kan andre bruke til<br />

terror og annen kriminalitet.<br />

Virksomheter<br />

plikter å sikre kjemikaliene<br />

sine.<br />

Mer eller mindre «uskyldige» kjemikalier<br />

kan bli til våpen i hendene på<br />

folk med onde hensikter. Mens politiet,<br />

og spesielt sikkerhetstjenesten<br />

(PST) har ansvar for å oppdage personer<br />

med onde hensikter, er det blant<br />

annet Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og bered skap (DSB) som<br />

skal minimere muligheten for at stoffene<br />

kommer i feil hender.<br />

DSB forvalter regelverket og kan<br />

gi råd til virksomheter for hvordan<br />

de best kan oppbevare kjemikalier og<br />

sikre at de ikke havner på avveie. Vi<br />

vil her gi en oversikt over de viktigste<br />

reglene og prinsippene.<br />

Brann- og eksplosjonsvernloven er<br />

den sentrale på eksplosjonsvernområdet.<br />

Under loven hører en rekke forskrifter<br />

med relevante bestemmelser<br />

om sikring av farlige stoffer. I regelverket<br />

brukes gjerne sikringsbegrepet<br />

eller det å hindre at stoffene kommer<br />

på avveie eller havner i urette hender<br />

og benyttes til uønskede tilsiktede<br />

hendelser.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> vs. sikring<br />

I Norge har det ikke vært en klar praksis<br />

i å skille mellom begrepene sikkerhet<br />

og sikring, i motsetning til for<br />

eksempel USA og England hvor man<br />

lenge har etablert et eget selvstendig<br />

sikringsbegrep: «Security» i HSSE –<br />

«health, safety, security and environment».<br />

Distinksjonen har imidlertid<br />

blitt mer aktualisert i lovgivningen etter<br />

en rekke terroraksjoner fra begynnelsen<br />

av 2000-tallet og utover.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> relaterer seg til vern mot<br />

ordinære ulykker. Sikring knytter seg<br />

derimot til vern mot uønskede, og<br />

som regel ulovlige, hendelser som er<br />

resultat av overlegg og planlegging.<br />

Sikring mot «uønskede tilsiktede<br />

hendelser» omfatter forhold som terrorisme,<br />

sabotasje, spionasje, kriminalitet,<br />

vandalisme og selvdestruktive<br />

handlinger.<br />

38<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Sikker oppbevaring: Utgangsstoff-forskriften lister opp 15 kjemikalier som kan bli brukt<br />

til framstilling av ulovlige eksplosiver. Virksomheter som lagrer disse skal ha tilstrekkelig<br />

oversikt over beholdningen, slik at tyveri eller betydelig og uforklarlig svinn kan oppdages<br />

raskt. For noen stoffer er oppbevaringskravene ekstra strenge. Illustrasjon: Makc/Shutterstock<br />

trollen hvor særlovgivningens egne<br />

bestemmelser tilsier det.<br />

Både loven og en rekke forskrifter<br />

under loven inneholder en generell<br />

aktsomhetsregel hvor også privatpersoner<br />

plikter å vise alminnelig aktsomhet<br />

og opptre på en slik måte at<br />

brann, eksplosjon og annen ulykke<br />

forebygges. Etter aktsomhetsregelen<br />

kan det være nok at stoffer oppbevares<br />

uforsvarlig. Håndteringen trenger<br />

ikke å ha resultert i en faktisk eksplosjon<br />

eller terrorhendelse.<br />

Utgangsstoff-forskriften<br />

For å øke sikkerheten i samfunnet, er<br />

det gjennom forskriften lagt begrensninger<br />

på 15 kjemikalier som kan bli<br />

brukt til framstilling av ulovlige eksplosiver.<br />

Disse 15 kjemikaliene omtales<br />

videre som utgangsstoffer for<br />

eksplosiver. En del av disse stoffene<br />

og blandinger hvor disse inngår, er<br />

forbudt for privatpersoner og andre<br />

som ikke må bruke disse i yrket sitt.<br />

Etter forskriften gjelder det krav<br />

til oppbevaring av utgangsstoffer. For<br />

det første skal virksomheter som lagrer<br />

utgangsstoffer ha tilstrekkelig<br />

oversikt over beholdningen, slik at<br />

tyveri eller betydelig og uforklarlig<br />

svinn kan oppdages raskt.<br />

Hva som ligger i tilstrekkelig oversikt<br />

må her ses i sammenheng med<br />

hvor raskt virksomheten vil kunne<br />

oppdage om disse stoffene er på avveie.<br />

Det kan variere ut fra bruksområder<br />

og lagringsforhold hva som vil<br />

være tilstrekkelig oversikt for en virksomhet.<br />

Dersom det er mistanke om at noe<br />

er på avveie eller det har vært tyveri<br />

eller forsøk på tyveri av utgangsstoffer,<br />

har virksomheten en plikt til å<br />

rapportere dette direkte til Kripos<br />

med en gang,<br />

Alle virksomheter som håndterer<br />

utgangsstoffer, må foreta en særskilt<br />

risikovurdering og på den bakgrunn<br />

utarbeide planer og gjennomføre tiltak<br />

for å hindre at stoffene kommer<br />

på avveie.<br />

Viktige forskrifter<br />

På DSBs <strong>nett</strong>sted ligger det veiledninger<br />

om hvordan farlige stoffer<br />

skal håndteres:<br />

Se spesielt:<br />

• Forskrift om håndtering av<br />

utgangsstoffer for eksplosiver<br />

(utgangsstoff-forskriften)<br />

• Forskrift om sivil håndtering<br />

av eksplosjonsfarlige stoffer<br />

(eksplosivforskriften)<br />

• Forskrift om systematisk helse-,<br />

miljø- og sikkerhetsarbeid i<br />

virksomheter (internkontrollforskriften)<br />

Andre relevante forskrifter:<br />

• Forskrift om håndtering av<br />

brannfarlig, reaksjonsfarlig og<br />

trykksatt stoff samt utstyr og<br />

anlegg som benyttes ved håndteringen<br />

Skal verne liv, helse, miljø og<br />

materielle verdier mot uhell og<br />

ulykker med farlig stoff<br />

• Forskrift om klassifisering, merking<br />

og emballering av stoffer<br />

og stoffblandinger (CLP)<br />

Se side 16-17 i denne utgaven<br />

av <strong>Sikkerhet</strong><br />

• Forskrift om registrering, vurdering,<br />

godkjenning og begrensning<br />

av kjemikalier (REACHforskriften)<br />

• Forskrift om tiltak for å forebygge<br />

og begrense konsekvensene<br />

av storulykker i virksomheter der<br />

farlige kjemikalier forekommer<br />

(storulykkeforskriften)<br />

For enkelte utgangsstoffer gir forskriften<br />

særlige oppbevaringskrav.<br />

Disse skal som minimum opp be vares<br />

utilgjengelig for uvedkommende,<br />

og forsvarlig innlåst i egnet bygning,<br />

rom, skap eller annen innretning, eller<br />

innenfor et adgangskontrollert og<br />

inngjerdet område. På utsalgssteder<br />

må for eksempel disse utgangsstoffene<br />

være utilgjengelige for kundene.<br />

Virksomheten skal også ha rutiner<br />

for og oversikt over hvem som har<br />

adgang til oppbevaringsstedet.<br />

Dersom risikovurdering tilsier det,<br />

må virksomheten sikre med ytterligere<br />

tiltak, for eksempel kamera­<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 39


kjemikalier<br />

«Alle som har tilgang til eller kommer over<br />

eksplosjonsfarlige stoffer, skal gjøre det<br />

som er nødvendig for å forhindre fare for<br />

brann eller eksplosjon, og at stoffene kommer<br />

på avveie eller havner i urette hender»<br />

overvåkning, vakthold, alarm eller<br />

ekstra innbruddsikring.<br />

Eksplosivforskriften<br />

Alle som har tilgang til eller kommer<br />

over eksplosjonsfarlige stoffer, skal<br />

gjøre det som er nødvendig for å forhindre<br />

fare for brann eller eksplosjon,<br />

og at stoffene kommer på avveie eller<br />

havner i urette hender.<br />

Før eksplosiver kan oppbevares<br />

skal det foreligge en tillatelse. Det er<br />

kun virksomheter som er skikket og<br />

som har et yrkesmessig behov som<br />

kan søke om tillatelse til oppbevaring<br />

av eksplosiver.<br />

Alt personell som behandler eksplosiver<br />

skal ha fått opplæring om<br />

sikkerhetsinstrukser som gjelder for<br />

lageret. Videre er det krav til at enhver<br />

som håndterer eksplosiver skal være<br />

skikket og ha kunnskap, erfaring og<br />

ferdigheter slik at stoffene blir håndtert<br />

på en sikker måte.<br />

Virksomheten som har tillatelse til<br />

å oppbevare eksplosiver, skal ha en<br />

vakttelefon som til enhver tid er bemannet.<br />

Virksomheten skal også ha<br />

en lokal lageransvarlig, som på kort<br />

varsel skal kunne møte på oppbevaringsstedet.<br />

Dette følger av eksplosivforskriften<br />

§ 35.<br />

Strenge krav til lagring<br />

De nærmere kravene til lageret fremgår<br />

av eksplosivforskriften § 38. Lageret<br />

skal som et minimum kunne stå<br />

imot et innbruddsforsøk i 20 minutter,<br />

og ellers være utført slik at eksplosivene<br />

ikke kommer på avveie eller<br />

havner i urette hender. I lageret skal<br />

det være installert alarm som sikrer<br />

tidlig varsling og forsvarlig respons.<br />

Bygning og innretning skal videre<br />

være forsvarlig inngjerdet med låsbar<br />

port og med gjerde som slutter godt<br />

ned mot bakken.<br />

Det må ikke utføres annet arbeid<br />

i et lager enn det som er nødvendig<br />

for transport av eksplosiver til og fra<br />

lageret. Oppbevaringsstedet skal være<br />

omgitt av et solid gjerde av ubrennbart<br />

materiale, eller lignende flettverk,<br />

av minst 2 meters høyde og i minst 2<br />

meters avstand fra lageret. Lager som<br />

på grunn av innbrudd, innbruddsforsøk,<br />

vedlikehold, reparasjoner eller<br />

lignende midlertidig ikke innehar<br />

den sikkerheten eksplosivforskriften<br />

og den tilhørende veiledningen gir<br />

utrykk for, skal sikres med kontinuerlig<br />

vakthold.<br />

Rapporter til politiet<br />

Det er strenge krav til hvilke virksomheter<br />

som kan erverve eksplosiver og<br />

hvem som kan være mottaker av eksplosiver<br />

på vegne av virksomheten.<br />

Ved hver enkelt overlevering av eksplosiver<br />

skal det sjekkes ved oppslag<br />

i DSBs elektroniske register at virksomheten<br />

har en gyldig tillatelse til<br />

erverv. Identiteten til navngitt mottaker<br />

skal kontrolleres ved hjelp av<br />

gyldig legitimasjon.<br />

Det er en plikt i eksplosivforskriften<br />

§ 16 til å rapportere om tyveri og<br />

svinn til politiet, i motsetning til for<br />

utgangsstoffer som skal meldes direkte<br />

til Kripos. Virksomheter som<br />

håndterer eksplosiver skal ved tap,<br />

uforklarlig svinn, tyveri, forsøk på<br />

tyveri, mistenkelige kjøp eller forsøk<br />

på mistenkelige kjøp, straks melde fra<br />

til lokalt politi. Lokalt politi skal igjen<br />

varsle Kripos om de aktuelle forhold.<br />

Anlegg som håndterer farlig stoff<br />

Etter forskrift av 8. juni 2009 nr. 602<br />

om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig<br />

og trykksatt stoff samt<br />

utstyr og anlegg som benyttes ved<br />

håndteringen, er det også bestemmelser<br />

om risikovurderinger med tanke<br />

på uønskede tilsiktede handlinger.<br />

Dette innebærer at for eksempel<br />

industriprosessanlegg som bruker<br />

farlig stoff i produksjonen må gjøre<br />

risikovurderinger og gjennomføre<br />

tiltak for å redusere risikoen. Dette<br />

vil medføre at farlige stoffer som kan<br />

tenkes benyttet til terror, ikke kan<br />

lagres på en måte hvor stoffet er tilgjengelig<br />

for uvedkommende. Det<br />

skal gjennomføres sikringstiltak for å<br />

hindre at uvedkommende får tilgang<br />

til farlig stoff.<br />

Anne Rygh<br />

Pedersen<br />

Avdelingsdirektør,<br />

DSB<br />

40<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Illustrasjon: Niels Poulsen<br />

Liker du å dusje i kaldt vann?<br />

Sjekk dusjen nå, før noen<br />

må bruke den.<br />

Tekst: Erik Schjenken<br />

Det virker kanskje merkelig å spørre<br />

om du liker kalddusjing, men i NSO<br />

har vi erfart at nøddusjer ofte kun er<br />

tilkoblet kaldt vann, og ikke lunkent.<br />

Får man kjemi kaliesøl på kropp eller<br />

i øyne så er det skylling med rikelige<br />

mengder vann som gjelder, samt å ta<br />

av klær, sko, klokker og smykker.<br />

Skyllingen bør helst pågå frem til<br />

ambulansen ankommer eller så lang<br />

tid det tar å få fjernet stoffet eller kjemikaliet<br />

man er eks ponert for – det<br />

vil si minimum fem minutter.<br />

Det er to ting man bør tenke på i<br />

forkant:<br />

• Er det lunkent eller kaldt vann i<br />

dusjen?<br />

• Er det muligheter for å skjerme for<br />

innsyn?<br />

Er vannet kaldt så begrenser det seg<br />

hvor lenge vedkommende klarer å bli<br />

skylt, og generell nedkjøling er i seg<br />

selv en risikofaktor som kan medføre<br />

behov for helsehjelp.<br />

Innsyn er det få som tenker på før<br />

ulykken inntreffer. Mange nøddusjer<br />

står strategisk plassert i produksjonslokaler<br />

eller der det er kjemikalier.<br />

Det er bra det er kort vei fra potensielt<br />

ulykkessted til skyllested, men en<br />

dusj i fellesrom uten noen form for<br />

skjerming er lite heldig. I det øyeblikket<br />

noen må skylles så må de også kles<br />

nakne. Ville du likt å stå naken under<br />

en dusj foran kollegaene dine?<br />

Gjør deg selv og kollegaene dine en<br />

tjeneste og sjekk både temperaturen<br />

på vannet i nøddusjen og om det er<br />

muligheter for raskt å kunne skjerme<br />

for innsyn. • NSO<br />

Er dere underlagt storulykkeforskriften?<br />

Virksomheter som håndterer farlige<br />

kjemikalier må selv vurdere om de er<br />

underlagt forskrift om tiltak for å forebygge<br />

og begrense konsekvensene av<br />

storulykker i virksomheter der farlige<br />

kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).<br />

Virksomheten må kartlegge type og<br />

mengde kjemikalier. I forskriftens vedlegg<br />

står mengdegrensene for de forskjellige<br />

kjemikaliene. For eksempel<br />

kan man ha under 5 tonn av stoff som<br />

er akutt giftige, kategori 1 i henhold til<br />

CLP, mens grensen for andre fareklasser<br />

er høyere. For enkelte navngitte<br />

farlige kjemikalier er grensen lavere. I<br />

tillegg må virksomheter som er under<br />

grensene for enkeltstoff, vurdere om<br />

summen av alle stoffene tilsier at de<br />

likevel er omfattet av forskriften.<br />

Mengden kjemikalier er avgjørende<br />

for om virksomheten er meldepliktig<br />

eller sikkerhetsrapportpliktig.<br />

Er virksomheten omfattet av forskriften,<br />

skal den jobbe systematisk<br />

med tiltak for å forebygge og begrense<br />

storulykke. Dette arbeidet må<br />

dokumenteres, og virksomheten skal<br />

melde fra til Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og beredskap (DSB)<br />

hvor virksomheten ligger, hva den<br />

gjør og mengden farlige kjemikalier.<br />

DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet,<br />

Petroleumstilsynet og NSO fører<br />

tilsyn etter forskriften og kan, innen<br />

sine tilsynsområder, fatte nødvendige<br />

vedtak og fastsette vilkår for å gjennomføre<br />

forskriften.<br />

<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 41


kjemikalier<br />

HJALP MED TANKBIL: Brannvesenets IUA-enheter kan bidra med restverdiredning ved kjemikaliehendelser. Bildet er fra en tankbilvelt i<br />

Skodje kommune, der lokalt brannvesen aksjonerte og IUA Sunnmøre var rådgiver og tilførte absorbenter.<br />

<br />

Foto: Ole Jonny Flydal/Ålesund brannvesen<br />

Arbeidet etter innsatsen<br />

Ved en hendelse er det<br />

viktig å tenke restverdiredning<br />

raskt slik at<br />

skadene på materiell og<br />

utstyr blir minimale.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

Etter innsatsen følger en rekke nødvendige<br />

oppgaver for å normalisere<br />

situasjonen. Ingen innsats er over<br />

før utstyret igjen er klart til bruk og<br />

industri vernet er klare til ny utrykning.<br />

Restverdiredning (RVR) er å redde<br />

flest mulig av verdiene til virksomheten,<br />

og sørge for at produksjonen<br />

kommer raskt i gang igjen. I tillegg må<br />

utstyret sjekkes: Utstyr brukt ved kjemikalielekkasjer<br />

har normalt behov<br />

for en grundig rengjøring og kontroll.<br />

Innsatslederen bør for berede RVR<br />

allerede under innsatsen.<br />

Restverdiredningen skal være<br />

en del av bered skapsplanleggingen<br />

og kan med fordel samordnes med<br />

brannvesenet.<br />

– Kan bistå ved de fleste uhell<br />

Noen brannvesen i Norge har såkalte<br />

IUA-avtaler, som står for Interkommunalt<br />

Utvalg mot Akutt forurensning.<br />

Per Harry Stensli er avdelingsleder<br />

for bered skap i Hedmarken brannvesen.<br />

Her har de både RVR- og IUAtjeneste,<br />

og har mye kompetanse på<br />

restverdiredning – uansett årsak.<br />

– Kjemikalieutslipp kan være enkelt<br />

eller veldig komplisert. Det kommer<br />

helt an på mengden og hva slags<br />

stoff det er snakk om. Vi rykker oftest<br />

ut til uhell om skjer i forbindelse med<br />

transport eller lasting, sier Stensli.<br />

IUA-enhetene har mye utstyr for å<br />

kunne jobbe med restverdiredning etter<br />

en kjemikaliehendelse.<br />

– På bilene har vi alt fra gassvern,<br />

kjemikaliedrakter, oppsamlingskar<br />

og redskaper for å samle opp forskjellige<br />

kjemikalier. Utstyret som er valgt<br />

ut er mest mulig universelt, så vi kan<br />

bistå ved de fleste uhell og lekkasjer<br />

med farlige stoffer, sier han.<br />

Må kjenne kjemikaliene<br />

Det er 110-sentralen som rekvirerer<br />

IUA-enhetene, og på Hedmarken har<br />

de også samarbeidsavtale med IUA på<br />

Oppland.<br />

– IUA på Oppland blir kalt ut dersom<br />

det er behov for enda mer utstyr<br />

og flere kjemikaliedykkere, og hvis<br />

Oppland har behov for mer støtte,<br />

kan de kontakte oss. På IUA-bilene<br />

prøver vi å ha utstyr som gjør at vi<br />

kan dra en hendelse i positiv retning.<br />

Dette gjelder i de hendelsene med de<br />

kjemikaliene vi kjenner til, sier Sten­<br />

42<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong><br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr 4 2<strong>01</strong>6:<br />

Restverdiredning


IUA-regioner<br />

Står for Interkommunalt Utvalg<br />

mot Akutt forurensning.<br />

Denne interkommunale beredskapen<br />

er dimensjonert for å<br />

håndtere mindre, akutte utslipp.<br />

Ordningen er underlagt Kystverket.<br />

Det finnes 32 ulike IUA-regioner<br />

over hele landet: Øst-Finnmark,<br />

Midt-Finnmark, Vest-Finnmark,<br />

Midt- og Nord-Troms, Sør-Troms,<br />

Lofoten og Vesterålen, Ofoten,<br />

Salten, Rana, Helgeland, Namdal,<br />

Inn-Trøndelag, Sør-Trøndelag,<br />

Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre,<br />

Nordfjord, Sogn og Sunnfjord, Bergen,<br />

Haugesund, Sør-Rogaland,<br />

Vest-Agder, Midt-Agder, Aust-<br />

Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud;<br />

Sande og Svelvik; Oppland,<br />

Hedmark, Indre Oslofjord, Romerike<br />

og Østfold.<br />

– God støtte<br />

– Ved en akutt forurensning er IUA<br />

kjempeviktig. Avtalen er organisert<br />

omtrent fylkesvis, slik at det er ett<br />

brannvesen i de ulike regionene<br />

som har ansvaret for å lede restverdiredningsarbeidet<br />

ved kjemikalieuhell,<br />

sier fagsjef for RVR i Finans<br />

Norge, Ove Brandt.<br />

Vanlige RVR-biler har stort sett<br />

utstyr for å bekjempe og begrense<br />

røyk- og vannskader, og ikke nødvendigvis<br />

utstyr til å begrense konsekvensene<br />

av kjemikalieutslipp.<br />

– Utstyret som brukes ved kjemikaliehendelser<br />

kan ofte ikke gjenbrukes,<br />

og den type utstyr som<br />

brukes koster fort en del penger. I<br />

tillegg må det være riktige faglige<br />

vurderinger til grunn under restverdiredningsarbeidet<br />

ved en kjemikaliehendelse.<br />

Da er IUA-enhetene en<br />

god støtte for industrien, sier Brandt.<br />

sli, og legger til at det er viktighet at<br />

virksomheten selv har oversikt over<br />

risikoene med sine stoffer.<br />

– Det er særdeles viktig at det er<br />

noen på virksomheten som har god<br />

kunnskap om håndtering av de stoffene<br />

de bruker. Vi er avhengig av at<br />

virksomhetene har bedre kunnskap<br />

om stoffene enn det man klarer å tilegne<br />

seg ved raskt å slå opp i et oppslagsverk.<br />

Mitt inntrykk er at det stort<br />

sett finnes folk på virksomhetene som<br />

er gode på denne håndteringen.<br />

Utfordrende små virksomheter<br />

IUA-enhetene forsøker å tilegne seg<br />

kunnskap når det gjelder kjemikalier<br />

generelt, men de har ikke kapasitet til<br />

å kjenne alle farlige stoffer som finnes<br />

i industrien.<br />

– Hedmark er et område uten de<br />

altfor store industriaktørene, og de<br />

som har store mengder kjemikalier i<br />

vår region har vi oversikt over. Men de<br />

små virksomhetene med små mengder<br />

kan være like vanskelige som de<br />

store. På alle steder hvor det er små<br />

mengder må de som er der være klar<br />

over hva de har, sier Stensli.<br />

Han trekker fram kjentmannsfunksjonen<br />

som viktig for et raskt<br />

restverdiredningsarbeid.<br />

– Kjentfolk som vet hvor problemet<br />

er, og hva slags stoff det er snakk<br />

om, er viktig for brannvesenet. De må<br />

også vite litt om hva som må gjøres<br />

for å nøytralisere eller tilbakestille<br />

prosessen.<br />

– Tjener på å tenke restverdi<br />

Kjemikalielekkasjer kan fort få store<br />

konsekvenser, ikke minst ved utslipp<br />

til drikkevann.<br />

– Det er ikke alltid mulig å sende<br />

kjemikaliene ut i kloakksystemet, og<br />

da må man ha tenkt gjennom hvordan<br />

man skal få samlet opp og nøytralisert<br />

stoffet. Vi bruker mye ressurser for at<br />

utslipp ikke skal gå til drikkevann,<br />

sier Stensli.<br />

Han har klare oppfordringer til<br />

virksomheter om hvordan de selv kan<br />

begrense mengden nødvendig restverdiredningsarbeid<br />

ved kjemikalieuhell.<br />

– Tenk gjennom på forhånd hva<br />

som kan skje og hvordan dere kan<br />

gjøre enkle tiltak for å minimere<br />

konsekvensene. Vi ser noen ganger<br />

at dersom virksomheter tidligere har<br />

øvd på kjemikalie-scenarioer, har de<br />

taklet nesten alt selv, også restverdirednings-aspektet.<br />

Da er det nesten<br />

bare for oss å si «flott jobba», og reise<br />

igjen. Det synes vi er veldig bra. Samfunnet<br />

og virksomheten vil tjene på<br />

å kunne håndtere slike ting selv. Ikke<br />

minst i forhold til avbrudd og nedstenging<br />

av produksjonen, som fort<br />

kan bli kostbart, sier Stensli. •<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 43


kjemikalier<br />

førstehjelpen<br />

Førstehjelp ved kjemikalieuhell<br />

Redd andres liv og helse<br />

uten å sette deg selv i<br />

fare.<br />

Før virksomheten starter med å<br />

bruke nye kjemikalier må dere se<br />

på sikkerhets databladene for behandling<br />

og tiltak ved søl og uhell.<br />

Iverksett forebyggende tiltak og<br />

nødvendig bered skap (f.eks. spesielle<br />

skyllevæsker og salver).<br />

Ved skade, ring alltid 113 samt<br />

varsle industri vernet.<br />

Hos Giftinformasjonen 22 59 13 00<br />

er det ekspertise på farlige stoffer. Hit<br />

kan du ringe når du planlegger forebyggende<br />

tiltak og der du er i tvil om<br />

det i det hele tatt har oppstått noen<br />

skade.<br />

Beskytt deg selv: Om nødvendig<br />

– ta på verneutstyr før du starter innsats.<br />

Fjern deg selv og andre fra farlig<br />

område så raskt som mulig. Vær obs<br />

på at hvordan kjemikaliene er farlige<br />

kan endres ved endret temperatur og<br />

trykk.<br />

Kjemikaliesøl på hud<br />

• Skyll med rennende vann, vask<br />

med såpe og vann<br />

• Fjern smykker, klær og sko (bruk<br />

hansker og briller hvis du må<br />

hjelpe med avkledning)<br />

• Benytt om mulig nøddusj<br />

• Ring 113<br />

Kjemikaliesprut i øyne<br />

• Skyll med rennende vann – til<br />

hjelp kommer eller inntil 15 min<br />

• Ring 113<br />

Inhalert giftig gass, damp<br />

eller røyk<br />

• Frisk luft + ro (stabilt sideleie hvis<br />

bevisstløs)<br />

• Ring 113<br />

Svelging av kjemikalier<br />

• Skyll munnen med rikelige<br />

mengder vann. Hvis det er snakk<br />

om forgiftning med etsende stoffer<br />

som vaskemidler og kjemikalier<br />

eller petroleumsprodukter, bør du<br />

gi drikke straks.<br />

Å drikke kan bidra til å tynne ut<br />

giften og begrense skade, men<br />

skyll munnen grundig først for<br />

ikke å svelge rester som finnes i<br />

munnen. IKKE gi drikke til en som<br />

ikke kan svelge selv (bevisstløse)<br />

• Ikke fremkall brekninger (finnes<br />

unntak, for eksempel Cyanid)<br />

• Ring 113<br />

Illustrasjon: Luciano Cosmo/Shutterstock<br />

Illustrasjon: Keigo Yasuda/Shutterstock<br />

Illustrasjon: Pixabay<br />

«Ved skade, ring alltid<br />

113 samt varsle<br />

industrivernet»<br />

Denne huskelisten finner du tilgjengelig<br />

på nso.no i Word-format. Huskelisten<br />

finnes både på norsk og på engelsk.<br />

Last den ned og lag din egen lokale variant<br />

eller riv ut denne siden fra <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Du kan også skrive ut eller bestille<br />

Giftinformasjonen sin detaljerte plakat<br />

her: helsenorge.no/Giftinformasjon<br />

44<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


huskeliste: kjemikalier<br />

Dere er ekspertene!<br />

Dere er ekspertene, er dere forberedt på<br />

å være rådgivere for nødetatene? Øv!<br />

Kan andre virksomheter og nødetatene kontakte dere<br />

for råd ved hendelser utenfor virksomheten?<br />

Kunnskap og kompetanse<br />

Vit hvilke kjemikalier dere har, hvor mye dere har og hvor de er<br />

Vit hvilke scenarioer kjemikalene og kombinasjoner<br />

av ulike kjemikalier kan skape<br />

Vit hvilket verneutstyr dere trenger og hvordan det brukes<br />

Vit hvordan dere gir førstehjelp ved kjemikaliehendelser<br />

Ha dokumentasjonen i orden<br />

Inkluder kjemikaliehendelser i risikoanalyse og beredskapsplan<br />

Finn ut hvilke forskrifter som gjelder for dere<br />

og hvordan dere oppfyller kravene i regelverket<br />

Lag tilpassede datablader og tiltakskort<br />

Øv!<br />

Start med bordøvelser, lag mer komplekse øvelser etter hvert<br />

Øv i ulike vær- og vindforhold<br />

Forebygg skader<br />

Kan riskoen minimeres med andre rutiner eller produksjonsutstyr?<br />

Kan tilpasset verneutstyr gjøre arbeidsprosessen tryggere?<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 45


kjemikalier<br />

hendelser<br />

SAMARBEIDER GODT: Industrivernet på Titania har et tett og godt samarbeid med Sokndal brann og redning. Bildet er fra en felles øvelse<br />

for noen år siden.<br />

Foto: Dagfinn Mydland/Sokndal brannvesen<br />

Frigjorde pasient før nødetate<br />

Industrivernet til Titania<br />

var raskt på plass da en<br />

person ble fastklemt.<br />

Torsdag 23. oktober gikk alarmen<br />

på Titania AS. Det ble varslet om en<br />

ulykke på veien inn til et av produksjonsområdene.<br />

Fulgte prosedyrer<br />

– Innringeren som varslet om hendelsen<br />

var en person fra et innleid<br />

firma som skulle drive med rehabilitering<br />

av et gammelt damanlegg som<br />

Titania har ansvar for. Han fulgte Titania<br />

sine prosedyrer, og ringte portvakt<br />

og informerte om at en av hans<br />

kollegaer var fastklemt under en betongplate,<br />

sier industri vern leder Kjell<br />

Gunnar Stormo.<br />

Portvakten fulgte sine prosedyrer<br />

for alarmering av industrivernmannskap<br />

og varslet også AMK<br />

som iverksatte trippelvarsling til alle<br />

nødetatene.<br />

– Vi kalte opp industri vernet og<br />

redningsstab ble også etablert. Staben<br />

startet arbeidet seks minutter etter at<br />

alarmen var utløst, sier industri vernleder<br />

Stormo.<br />

Stort område<br />

Titanias anlegg er spredt over et stort<br />

geografisk område, og i dette tilfellet<br />

hadde industri vernet rundt en mil<br />

med kjøring på offentlig vei før de ankom<br />

den forulykkede.<br />

– Innsatsmannskapene var på plass<br />

5-7 minutter før nødetatene, og på<br />

denne tiden hadde industri vernet<br />

frigjort og stabilisert den skadde.<br />

Pasienten ble umiddelbart klargjort<br />

for videre transport med ambulanse,<br />

sier Stormo.<br />

Leder for bered skap i Sokndal<br />

brannvesen, Dagfinn Mydland, forteller<br />

at industri vernet gjorde en god<br />

jobb.<br />

– Vi rykket ut med de kommunale<br />

brannbilene. Ved vår ankomst til<br />

sted et, hadde allerede industri vernet<br />

og ambulansen ankommet. Pasienten<br />

var da frigjort og lå i ambulansen.<br />

Jobben var vel utført av industrivernet,<br />

sier Mydland.<br />

– Godt samarbeid<br />

Fra alarmen gikk og til pasienten var i<br />

ambulansen gikk det 25 minutter.<br />

– Heldigvis gikk det svært bra<br />

med pasienten, vedkommende hadde<br />

ingen alvorlige skader, sier Stormo.<br />

46<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Lånte bort slukkeutstyr<br />

Tirsdag 7. november brøt det ut en<br />

brann i et fyranlegg hos en nabobedrift<br />

nær Nobia Norway AS avd.<br />

Sigdal Production. Nobia produserer<br />

varemerket Sigdal kjøkken.<br />

– Vår fabrikktomt ligger mer enn<br />

100 meter unna bedriften hvor det<br />

brant, så brannen hadde ikke noe<br />

med Sigdal kjøkken sin fabrikk å<br />

gjøre. I tillegg var brannvesenet på<br />

plass før arbeidsstart på fabrikken<br />

vår, og de hadde kontroll på brannen.<br />

Vi lånte ut noe slangeutstyr og<br />

dyser for etterslukking til nabobedriften,<br />

sier industri vern leder i Nobia<br />

Erik Gabrielsen, og legger til at<br />

Nobia i år vil se på om det er aktuelt<br />

med industri vernsamarbeid mellom<br />

nabo bedriftene. • NSO<br />

ne kom<br />

Både industri vern leder Stormo<br />

og Mydland i brannvesenet forteller<br />

at industri vernet har et veldig<br />

godt samarbeid med lokal brannog<br />

ambulansetjeneste. Flere av<br />

industri vernmannskapene er også<br />

ansatte som deltidsmannskaper i<br />

Sokndal brann og redning.<br />

– Jeg tror det er en viktig faktor<br />

for at vi har en meget bra beredskap<br />

og gode mannskaper. Siden<br />

flere av våre mannskaper er med<br />

i lokalt brannvesen er de utrustet<br />

med sambandsutstyr for nød<strong>nett</strong>et.<br />

Dette var en kjempefordel<br />

under denne hendelsen for da<br />

kunne industri vernmannskapene<br />

raskt informere nødetatene om<br />

status på den forulykkede og<br />

nøyaktig sted for hendelsen, sier<br />

Stormo. • NSO<br />

BRANT I SILO: To branner på to dager førte til mye lærdom for industrivernet ved Huseby i<br />

Vestfold. De har gjort flere endringer for å forhindre at det skal skje igjen.<br />

<br />

Foto: Stian Ormestad/ReAvisa<br />

Har lært av to branner<br />

Onsdag 29. april 2<strong>01</strong>5 begynte det å<br />

brenne på toppen av en flissilo hos<br />

Huseby AS i Re i Vestfold.<br />

– Brannen ble først oppdaget kl.<br />

16.30. Jeg tilkalte brannvesenet og<br />

innsats leder i industri vernet, fortalte<br />

industri vern leder Jimmy Kjærgård til<br />

<strong>Sikkerhet</strong> den gangen.<br />

Brannvesenet kom raskt til stede, og<br />

brannen ble hurtig slukket. Industrivernet<br />

hadde siloen under oppsyn til<br />

kl. 21.30 samme kveld. Men på morgenen<br />

kl. 5 dagen etter startet det en<br />

ny brann. Siden normalarbeidstiden<br />

startet først to timer senere, var ikke<br />

industri vernet tilstede fra starten av.<br />

Etterslukking<br />

– Den andre brannen var mye mer<br />

omfattende enn den første. Deler av<br />

industri vernet ble derfor rekvirert for<br />

å etablere slangeutlegg for vanntilførsel,<br />

sa Kjærgård.<br />

Ved 9-tiden torsdag 30. april hadde<br />

brannmannskapene kontroll og drev<br />

med etterslukking. Etter dette hadde<br />

industri vernet vakt på siloen i et døgn<br />

for å sikre at brannen ikke blusset opp<br />

igjen.<br />

– Tar lang tid<br />

I etterkant har industri vernet dratt<br />

mye lærdom av hendelsene.<br />

– Den viktigste erfaringen vi gjorde<br />

var nok viktigheten av å sitte brannvakt,<br />

og at dette tar mye lengre tid enn<br />

man skulle tro! Det må også nevnes<br />

at brannårsaken aldri ble funnet, men<br />

ved den første brannen var det antageligvis<br />

fyringsanlegget som var synderen,<br />

sier Kjærgård.<br />

Byttet til elektrokjele<br />

Han forteller at de to brannstedene<br />

ikke hadde noen kontakt med hverandre,<br />

og at fyringsanlegget var slukket<br />

og halvfullt av vann etter den første<br />

brannen.<br />

– Brann nummer to kunne derfor<br />

umulig ha startet her. Politiet mistenkte<br />

lenge at brann nummer to var<br />

påsatt, med det ble aldri bevist. I og<br />

med at vi mistenkte at fyringsanlegget<br />

var starten til den første brannen,<br />

besluttet vi å stenge anlegget i<br />

sommerhalvåret. Dette er fordi det<br />

er utfordrende å holde anlegget kjørende<br />

på et så lavt nivå når det kun<br />

er behov for driftvarme syv timer i<br />

døgnet. I dag bruker vi elektrokjele i<br />

sommer halv året. Vi har planer om å<br />

oppgradere fyringsanlegget så det kan<br />

takle varme behovet mye bedre, slik at<br />

vi kan bruke det året rundt igjen, sier<br />

Kjærgård.<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 47


kjemikalier<br />

hendelser<br />

RØYK FRA TRAFO: Varmgang i noen ledninger inne i en trafokiosk førte til røykutvikling hos Aker Solutions i Tranby. Situasjonen kom raskt<br />

under kontroll, forteller industrivernlederen.<br />

Foto: Benedikte Håkonsen/Lierposten<br />

Røykutvikling i trafokiosk<br />

Evakueringen fungerte<br />

bedre enn på øvelsen.<br />

Mandag 18. desember rykket nødetatene<br />

ut til Aker Solutions AS på<br />

Tranby etter en melding om brann i<br />

en trafokiosk.<br />

– Det viste seg å være en varmgang<br />

i noen ledninger inne i en trafokiosk.<br />

Det hadde ikke utviklet seg til noen<br />

brann, men førte til røykutvikling.<br />

Det var heller ingen person skader, og<br />

situasjonen kom raskt under kontroll,<br />

forteller industri vern leder Morten<br />

Pettersen.<br />

– Godt samarbeid<br />

Industrivernet var raskt tilstede for<br />

avklaring av hvor hendelsen oppsto.<br />

Ansatte ble evakuert etter interne<br />

rutiner og ble raskt mobilisert tilbake<br />

til sine ordinære arbeidsplasser.<br />

– Innsatsleder Øystein Halle og<br />

fagleder brann Terje Bakåsmoen<br />

håndterte situasjonen godt i samarbeid<br />

med Drammensregionens<br />

brannvesen IKS og politi. Helse ankom<br />

også, men ble demobilisert da<br />

det ikke var noen personskader, sier<br />

Pettersen.<br />

Det ble raskt laget planer for normalisering<br />

for å utbedre skaden og<br />

komme tilbake til normal drift. Industrivernet<br />

var i innsats under avklaring<br />

av hendelsen, evakueringen<br />

og normalisering.<br />

Evaluerte innsatsen<br />

Etter hendelsen satte industri vernleder<br />

og fagledere seg sammen for å<br />

evaluere situasjonen. De så blant annet<br />

på om planverket og samordningen<br />

med utrykningsetatene fungerte<br />

som det skulle. Det ble også etablert<br />

en tidslinje for å se på responsen og<br />

forbedringspunkter.<br />

– <strong>Sikkerhet</strong> er viktig for Aker Solutions,<br />

og industri vernet har jevnlig<br />

øvelser. Det ble blant annet arrangert<br />

en øvelse rundt en måned før hendelsen,<br />

med et senario med flere skadde<br />

personer, proffe markører, observatører,<br />

stor røykutvikling, evakuering<br />

av ansatte, etablering av redningsstab<br />

og testing av brannvarslingssystemet,<br />

sier Pettersen.<br />

– Kunne dere trekke noen paralleller<br />

mellom øvelsen måneden før og hendelsen<br />

i desember?<br />

– Vi fikk øvd på evakuering av ansatte<br />

i november, og tilbakemelding<br />

på samleplass var at evakueringen<br />

under den reelle hendelsen fungerte<br />

bedre enn under øvelsen. Vi vil også<br />

lage en plan for utbytting av eldre trafo-systemer<br />

til mer moderne trafoer<br />

som har mer sikkerhetssystemer enn<br />

de eldre systemene, sier Pettersen.<br />

• NSO<br />

48<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


BRANT I PAPP: Det begynte å brenne i en pall med varer som stod under en infrarød ovn<br />

ved Flokk på Røros. Medarbeiderne iverksatte slukking før pallen ble fraktet til et sikkert<br />

sted.<br />

Foto: Guril Bergersen/Arbeidets Rett<br />

Branntilløp hos Flokk<br />

Mandag 6. november oppstod et<br />

branntilløp på vareutleveringen hos<br />

Flokk AS Fabrikk Røros. Flokk er et<br />

internasjonalt selskap innen markedet<br />

for kontorstoler, kantine- og konferansemøbler,<br />

og eier blant annet<br />

merkevarene HÅG, RH og Giroflex.<br />

– Årsaken til branntilløpet var omdisponering<br />

av et område som har<br />

vært brukt til møteplass som nå skulle<br />

bli lagerområde. Rett over dette området<br />

hang det en infrarød ovn som<br />

var påslått. Det ble plassert en pall<br />

med esker rett under ovnen med 2-4<br />

cm klaring. Pappen og plastikken under<br />

ovnen tok raskt fyr, sier industrivern<br />

leder Gunnar Hegre.<br />

Raskt avklart<br />

Vakthavende brannsjef Terje Riseth<br />

Larsen forteller at to representanter<br />

fra Røros brannvesen var på virksomheten<br />

da brannalarmen gikk.<br />

– Utrykningsleder og jeg var på<br />

stedet og hadde en kort debriefing<br />

med brann vernansvarlig ved Flokk.<br />

Dette var i forbindelse med en automatisk<br />

brannalarm som hadde blitt<br />

utløst tidligere på dagen som følge<br />

av trykkfall på sprinkleranlegget på<br />

grunn av rørleggerarbeid. Vi satt og<br />

gjennomgikk rutinene og hendelsen<br />

da en mellomleder fra Flokk kom<br />

inn til møterommet og meldte fra<br />

om branntilløpet. Vi i brannvesenet<br />

meldte da tilbake til vår alarmsentral,<br />

og fikk kalt ut mannskapene<br />

våre samtidig som medarbeidere ved<br />

Flokk slukket og flyttet eskene, sier<br />

Larsen.<br />

Medarbeiderne på Flokk iverksatte<br />

slukking før pallen med varer ble<br />

fraktet til et sikkert sted.<br />

– Innsatsen fra de ansatte, brannvesenet<br />

og industri vernet bidro til<br />

rask og effektiv evakuering og til å<br />

redusere skadeomfanget. Hendelsen<br />

ble raskt avklart og normalisert, men<br />

situasjonen hadde potensiale til å bli<br />

langt mer alvorlig, sier industri vernleder<br />

Hegre.<br />

– Forbedret rutine<br />

Evalueringen i etterkant av hendelsen<br />

avdekket noen forbedringspunkter<br />

som nå er implementert i industrivernets<br />

planer og instrukser, melder<br />

industri vern lederen.<br />

– Vi skal i fremtiden jobbe mer<br />

målrettet med risikovurderinger ved<br />

omdisponering av areal. I tillegg har<br />

vi utarbeidet en ny og forbedret rutine<br />

for å sjekke om alle er evakuert ved at<br />

industri vernet skal ha en grundigere<br />

sjekk og kontroll av de som er evakuert.<br />

Vi har også utarbeidet bedre rutiner<br />

for industri vernet for mottak av<br />

nødetatene, sier Hegre. • NSO<br />

Brann i tørkeanlegg<br />

Natt til onsdag 27. oktober var det en<br />

brann hos MM Karton FollaCell AS på<br />

Follafoss i Nord-Trøndelag.<br />

– Det var en brann i fabrikkens<br />

tørkeanlegg. Det brant innvendig<br />

i rørsystemene og tørkesyklonene,<br />

sier industri vern leder Olav Vold til<br />

<strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Industrivernmannskapene på<br />

natt skiftet tilkalte de øvrige industrivernmannskapene<br />

og røykdykkerne<br />

for å håndtere brannen. Sammen<br />

med brannvesenet tok de kontroll<br />

på situasjonen på en betryggende<br />

måte, forteller industri vern lederen.<br />

– Det dreide seg om et svært lite<br />

branntilløp. Bedriften tok i hovedsak<br />

hånd om dette selv, men ble bistått<br />

av brannvesenet, forteller operasjonsleder<br />

i Trøndelag politidistrikt<br />

Trond Volden til Namdalsavisa.<br />

– Det ble ingen personskader eller<br />

store materielle skader, men brannen<br />

medførte en kortere produksjonsstans.<br />

Vi måtte tømme, spyle<br />

ned og rengjøre hele tørkeanlegget.<br />

I tillegg måtte vi gjennomføre tørkekjøring,<br />

slik at produksjonen kunne<br />

kjøres på igjen med visshet om at<br />

det ikke var glør igjen i anlegget, sier<br />

industri vern leder Vold.<br />

Produksjonsstansen varte i 12 timer.<br />

Vold er glad for at virksomheten<br />

har et industri vern som kan håndtere<br />

hendelser.<br />

– Under en slik hendelse har egne<br />

industri vernmannskaper og røykdykkere<br />

en særdeles viktig rolle med<br />

sin lokalkunnskap om produksjonsmaskineriet<br />

og fareelementer ved en<br />

slik innsats. • NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 49


konferansen<br />

kjemikalier<br />

Fullt hus på Industrivernkonferansen<br />

Med over 250 deltakere<br />

og utstillere ble konferansen<br />

nærmest fullbooket.<br />

Sterke historier fra virkeligheten satte<br />

rammen for Industrivernkonferansen<br />

i desember 2<strong>01</strong>7.<br />

– Det å lære av hverandre – dele<br />

erfaringer – er blant de beste måt ene<br />

å lære på, vi opplever at mange setter<br />

stor pris på at de som har hatt alvorlige<br />

hendelser er villige til å dele både<br />

gode og mindre gode erfaringer. Vi<br />

fikk høre historier der det var et under<br />

at det ikke gikk liv, og en historie<br />

der det dessverre gikk helt galt, sier<br />

direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.<br />

De personlige beretningene belyste<br />

også innsatspersonenes opplevelse av<br />

hendelsen. Gjennom ulike historier<br />

fikk deltakerne innblikk i hvordan<br />

øvelser på «kjente hendelser» også<br />

gjør enkeltpersoner og industri vernet<br />

i stand til å håndtere «usannsynlige»<br />

hendelser.<br />

Mye å velge blant<br />

Det var et ambisiøst program: Tre fagseksjoner<br />

i parallell og et minikurs på<br />

første dag, og minikurs i tillegg til én<br />

fagseksjon andre dag. Over 25 forelesere<br />

og kursledere var i aktivitet.<br />

En viktig del av konferansen er tiden<br />

mellom og etter de fastlagte programpostene.<br />

Da snakker deltakerne<br />

sammen om sine utfordringer og erfaringer,<br />

og med utstillere om hvordan<br />

riktig utstyr kan bidra til en enda<br />

sikrere og mer tilpasset og effektiv<br />

bered skap.<br />

I år var det også flere deltakere fra<br />

nødetatene.<br />

– Jeg ønsker at konferansen skal<br />

være et møtested for alle som vil<br />

kunne få oppgaver ved hendelser i<br />

industrien. Vi hadde innlegg fra alle<br />

nødetatene, og det var i tillegg flere<br />

representanter fra alle blålysetatene<br />

i salen. Dette tror vi er nyttig for alle<br />

parter, og vi vil jobbe for at dette blir<br />

en tradisjon, understreker Gilje.<br />

Industrivernkonferansen <strong>2<strong>01</strong>8</strong><br />

NSO planlegger allerede neste Industrivernkonferanse.<br />

– Vi i NSO er selvsagt godt fornøyd<br />

med så stor interesse for arrangementet.<br />

I år setter vi nok en grense<br />

på 250 deltakere og gjester, for ikke å<br />

50<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


Alle foto: Karoline K. Åbyholm<br />

sprenge kapasiteten på hovedsal, lunsj<br />

og middag. I fjor var også utstillingen<br />

fulltegnet lenge før konferansen, så vi<br />

må vurdere om denne kan utvides.<br />

Thon Hotell Arena, Lillestrøm blir<br />

åsted også i år. Med 10 min med tog<br />

fra både Oslo S og OSL er beliggenheten<br />

perfekt. Industrivernkonferansen<br />

<strong>2<strong>01</strong>8</strong> arrangeres 4. og 5. desember.<br />

– Vi håper mulige deltakere og utstillere<br />

allerede nå begynner å planlegge<br />

sin deltakelse disse dagene. Det<br />

blir lagt ut informasjon om påmelding<br />

på våre <strong>nett</strong>sider, nso.no. Og<br />

vi er selvsagt interessert i flere av de<br />

gode historiene, erfaringene og læringen<br />

som er gjort ute i industrien og<br />

i nød etatene. Ta kontakt om du vil<br />

bidra! oppfordrer NSO-direktøren.<br />

<br />

• NSO<br />

Anders Strøm – Oslo politidistrikt<br />

– Jeg jobber som etter forskningsleder<br />

i politiet, så jeg representerer dem<br />

som kommer<br />

og snakker med<br />

industrien etter<br />

at ulykken<br />

har skjedd for å<br />

etterforske hendelsen.<br />

Tidligere<br />

har jeg jobbet i<br />

Jotun, så jeg kjente godt til industrivern<br />

og egenbered skap fra før. Mine<br />

kolleger som jobber med bran<strong>nett</strong>erforskning<br />

og forebygging hadde<br />

dessverre ikke anledning til å delta,<br />

men jeg er sikker på at de også ville<br />

hatt stort utbytte av å være her.<br />

Øistein Kriken – Sibelco Nordic AS<br />

– Jeg har deltatt på konferansen flere<br />

ganger, og har vært med på konferanse<br />

i Sandefjord,<br />

på Fornebu og<br />

Garder moen.<br />

Foredragene i<br />

år har vært interessante,<br />

og<br />

det er spesielt<br />

brann vernforedragene<br />

som er nyttige for oss.<br />

Det er spennende å se nytt utstyr i<br />

utstillingen, og i år fikk vi en mulighet<br />

til å teste sambandsutstyr hos en<br />

av utstillerne. Hotellet og maten har<br />

også vært veldig bra, så jeg kommer<br />

gjerne igjen.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 51


kjemikalier<br />

iv-nytt<br />

Vil du lese mer om<br />

industri vern?<br />

På nso.no publiserer vi saker om<br />

øvelser og industri vern-innsatser.<br />

Her kan du blant annet lese om en<br />

øvelse ved Lofotprodukt og industrivern-<strong>nett</strong>verket<br />

på Røros som har<br />

hatt en øvelse sammen med Røros<br />

brann og redning.<br />

Og følg gjerne NSO på Facebook<br />

og LinkedIn. Her vil vi publisere<br />

bilder, videoer og siste nytt innen<br />

industri vern, HMS og bered skap. <br />

<br />

• NSO<br />

Ønsker du mer<br />

kunnskap?<br />

Sikring, sikkerhet og bered skap inngår<br />

i en rekke utdanninger og utdanningsløp<br />

i Norge. Mange utdanningsinstitusjoner<br />

har sett nytten<br />

av mer kunnskap om risiko analyse<br />

og bered skap, og de tilbyr nå både<br />

korte og lengre studieløp.<br />

Fristen for å søke om opptak til<br />

høyere utdanning er 15. april gjennom<br />

portalen Samordna opptak.<br />

NB! Søknadsfrist 1. mars vil gjelde for<br />

noen studier og søkergrupper.<br />

Du kan se en oversikt over hvilke<br />

utdanningsinstitusjoner som tilbyr<br />

bered skapsrettede emner og<br />

studie løp på nso.no. • NSO<br />

Året rundt på Elkem<br />

Elkem Solar på Fiskå industriområde<br />

i Kristiansand har laget en flott årskalender<br />

med bilder av industri vernet.<br />

For hver måned i <strong>2<strong>01</strong>8</strong> er det ett eller<br />

flere bilder som viser industri vernet i<br />

ulike situasjoner.<br />

Kalenderen har blitt delt ut til alle<br />

de ansatte på industriområdet, som<br />

har til sammen rundt 500 ansatte. Det<br />

er fem virksomheter her som samarbeider<br />

om industri vernet: Elkem<br />

Solar (som har hovedansvaret for<br />

industri vernet), Elkem Carbon, Elkem<br />

Foundry, Elkem Technologies og<br />

ESM Materials.<br />

– Passer på hverandre<br />

Det var røyk- og kjemikaliedykker<br />

Irfan Ullah Khan som foreslo å lage<br />

en kalender som viste fram industrivernet.<br />

– Ideen var at industri vernet skulle<br />

bli mer synlig for arbeidskollegene<br />

våre. Industrivernet har en viktig<br />

oppgave for sikkerheten ved Elkem,<br />

og med kalenderen ønsket vi å vise<br />

kollegene våre at de er i trygge hender<br />

og at vi er her for dem. Jeg synes det<br />

var veldig gøy at ledelsen var så positive<br />

til ideen min og at den faktisk ble<br />

gjennomført, sier Khan.<br />

Han forteller at han er stolt av å<br />

være med i industri vernet.<br />

– For meg er det å være i industrivernet<br />

å være en del av et team som<br />

skaper trygghet på arbeidsplassen.<br />

52<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


FORNØYD MED KALENDER: Fabrikksjef<br />

Jorunn S. Gislefoss, «husfotograf» Espen<br />

Hjetland og industrivernleder Jan Torger<br />

Nilsen er stolte av industrivernkalenderen<br />

ved Elkem Solar.<br />

Foto: Elkem Solar<br />

Min rolle som røyk- og kjemikaliedykker<br />

gir meg en følelse av ansvar<br />

og stolthet. Det er lærerikt, og jeg får<br />

mye kunnskap om sikkerhet som jeg<br />

kan bruke både på jobb og privat. For<br />

min del øker det trivselen på jobb.<br />

Man blir ikke bare en del av et team,<br />

men man får en følelse av kameratskap.<br />

Vi passer på hverandre, sier den<br />

engasjerte industri verneren.<br />

Sa raskt ja<br />

Fabrikksjef for Elkem Solar, Jorunn S.<br />

Gislefoss, berømmer Khan sitt initiativ.<br />

– Jeg synes det var en kjempeidé<br />

med en slik kalender, og sa raskt ja<br />

da jeg ble spurt. Det var et strålende<br />

INITIATIVTAKER: Irfan Ullah Khan ville<br />

gjøre industrivernet mer synlig for de<br />

andre ansatte med en årskalender.<br />

initiativ fra Irfan. Espen Hjetland har<br />

tatt kjempeflotte bilder, og industrivern<br />

leder Jan Torger Nilsen har regissert<br />

det hele, sier hun.<br />

Gislefoss begynte i jobben 1. juni<br />

2<strong>01</strong>7, og har hovedansvaret for<br />

industri vernet på Fiskå industriområde.<br />

Hun jobbet tidligere i GE<br />

Healthcare, og har selv vært en del av<br />

industri vernet.<br />

– Jeg har jobbet 22 år ved GE Healthcare<br />

i Lindesnes, og jeg søkte meg<br />

inn i saniteten i industri vernet for<br />

omtrent tjue år siden av flere grunner.<br />

Hovedgrunnen var for å få mest<br />

mulig trening og viktig automatikk<br />

som jeg kunne bruke i krisesituasjoner<br />

som jeg eventuelt kunne komme<br />

i, også på privaten, sier hun.<br />

– Avgjørende for å redde liv<br />

Hun understreker at industri vernet<br />

er viktig for den faglige, tekniske og<br />

følelsesmessige sikkerheten for alle<br />

ansatte og omgivelsene rundt Elkems<br />

anlegg.<br />

– Industrivernet vil være først på<br />

stedet ved en hendelse, og de er avgjørende<br />

for å redde liv og sikre produkter<br />

og anlegg i de første kritiske minuttene.<br />

Jeg både tror og håper at alle<br />

ansatte ved Elkem på Fiskå er bevisste<br />

på at vi har et operativt industri vern,<br />

og at de er takknemlige overfor dem<br />

som er med. Jeg skal i hvert fall fortsette<br />

å bidra med det jeg kan i samarbeid<br />

med industri vernet for at de<br />

ansatte blir oppmerksomme på de<br />

ressursene vi faktisk har på virksomhetene,<br />

sier Gislefoss. • NSO<br />

Vil se på<br />

risikovurderinger<br />

I uke 15-17 i april vil tilsynsmyndighetene<br />

gjennomføre en felles tilsynsaksjon.<br />

Fellesaksjonen har alltid<br />

et tema som knytter seg til internkontrollforskriften.<br />

Denne gangen<br />

vil myndighetene se nærmere på Internkontrollforskriftens<br />

§ 5. punkt<br />

6 og 7, som går på kartlegging og<br />

risikovurdering.<br />

Tilsynsetatene erfarer at mange<br />

virksomheter arbeider godt med<br />

helse, miljø og sikkerhet. Likevel finner<br />

de mange avvik på dette området.<br />

De fleste avvikene skyldes mangel<br />

på kartlegging av farer, mangel<br />

på risikovurderinger og mangel på<br />

planer for å redusere risiko.<br />

Alle tilsyn under aksjonen blir<br />

meldt på forhånd, og skal helst ha<br />

minst to tilsynsetater til stede. I løpet<br />

av den landsomfattende aksjonen er<br />

målet å gjennomføre 600-800 tilsyn.<br />

Tilsynene skal fortrinnsvis gjennomføres<br />

innenfor bransjene industri og<br />

avfallshandtering.<br />

Dette er femte gang tilsynsetatene<br />

innenfor HMS gjennomfører<br />

en felles tilsynsaksjon. Etatene som<br />

deltar er Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og beredskap (DSB), NSO,<br />

Statens Strålevern, det lokale brannvesen,<br />

det lokale el-tilsyn (DLE), Miljødirektoratet,<br />

Fylkesmannens miljøvernavdeling<br />

og Arbeidstilsynet.<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 53


kjemikalier<br />

nso-kurs<br />

Kom på et NSO-kurs i <strong>2<strong>01</strong>8</strong> – meld deg på: nso.no<br />

Industrivernkonferansen<br />

NSOs Industrivernkonferanse tilrettelegges for industrivern<br />

ledere og led ende fagpersoner innen bered skap.<br />

Seminaret består av foredrag, muligheter for mingling<br />

med andre industri vernere og besøk i utstillingen. Utstillere<br />

fra hele landet stiller med det siste og beste innenfor<br />

bered skaps- og industri vernutstyr og tjenester.<br />

Festmiddagen tirsdag kveld med underholdning er for<br />

mange et høydepunkt. Sted: Lillestrøm<br />

4.–5. desember<br />

Industri vernforskriften: 2-dagers<br />

Kursene passer for industri vern ledere som har behov<br />

for innsikt i forskrift om industri vern, hvilke oppgaver en<br />

industri vern leder må løse og<br />

hvordan et industri vern skal organiseres<br />

og dimensjoneres. An-<br />

14.-15. mars<br />

30.-31. mai<br />

dre med bered skapsansvar og de<br />

som har behov for å oppdatere 6.-7. juni (Bergen)<br />

seg vil også få utbytte av kurs et. 12.-13. sept.<br />

Det kreves ingen for kunnskaper.<br />

14.-15. nov.<br />

Sted: Oslo<br />

SIMKAT: 2- og 3-dagerskurs<br />

SIMKAT (simulering av katastrofer) gir trening i innsatsledelse<br />

på skadested og organisering av redningsstab. På<br />

kurset får deltakerne prøve seg i ulike roller. 2-dagerskurset<br />

er tilpasset virksomheter med grunnleggende bered skap<br />

eller de med 1-2 forsterk ninger. 3-dagerskurset er tilpasset<br />

virksomheter med flere forsterkninger. Kurset passer<br />

for alle med roller i virksomhetens bered skap, personer i<br />

redningsstab og i virksomhetens ledelse. Sted: Asker<br />

2 dager: 6.–7. mars<br />

2 dager: 16.–17. okt.<br />

3 dager: 10.–12. april<br />

3 dager: 20.–22. nov.<br />

Risiko- og beredskapsanalyse<br />

Kurset skal gi grunnleggende ferdigheter i å kartlegge farer<br />

og problemer, og å utføre en risikovurdering og beskrivelse<br />

som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for<br />

å prioritere eventuelle tiltak.<br />

Kurset gjennomgår hvordan du utarbeider en oversikt<br />

over alle uønskede hendelser – som er utgangspunktet<br />

for en beredskapsanalyse. Du vil også lære å velge ut dimensjonerende<br />

uønskede hendelser og hvordan du gjennomfører<br />

en beredskapsanalyse av disse. Med bakgrunn i<br />

analysene får du grunnlag for detaljert dimensjonering av<br />

industrivernet. Sted: NSOs lokaler på Lysaker<br />

13. mars<br />

9. oktober<br />

MARS<br />

APRIL<br />

MAI<br />

JUNI<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

9 1 2<br />

14 2 3 4 5 6<br />

18 1 2 3 4<br />

23 4 5 6 7 8<br />

10 5 6 7 8 9<br />

15 9 10 11 12 13<br />

19 7 8 9 10 11<br />

24 11 12 13 14 15<br />

11 12 13 14 15 16<br />

16 16 17 18 19 20<br />

20 14 15 16 17 18<br />

25 18 19 20 21 22<br />

12 19 20 21 22 23<br />

17 23 24 25 26 27<br />

21 21 22 23 24 25<br />

26 25 26 27 28 29<br />

13 26 27 28 29 30<br />

22 28 29 30 31<br />

SEPTEMBER<br />

OKTOBER<br />

NOVEMBER<br />

DESEMBER<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

36 3 4 5 6 7<br />

40 1 2 3 4 5<br />

44 1 2<br />

48 1 2<br />

37 10 11 12 13 14<br />

41 8 9 10 11 12<br />

45 5 6 7 8 9<br />

49 3 4 5 6 7<br />

38 17 18 19 20 21<br />

42 15 16 17 18 19<br />

46 12 13 14 15 16<br />

50 10 11 12 13 14<br />

39 24 25 26 27 28<br />

43 22 23 24 25 26<br />

47 19 20 21 22 23<br />

51 17 18 19 20 21<br />

44 29 30 31<br />

48 26 27 28 29 30<br />

52 24 25 26 27 28<br />

54<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong>


neste nummer<br />

Førstehjelpskurs<br />

Et svært realistisk og praktisk rettet<br />

kurs i førstehjelp tilpasset industrivern.<br />

På kurset vil man få praktisk<br />

trening i å håndtere alvorlige personskader<br />

under veiledning av instruktører<br />

med erfaring fra profesjonell<br />

ambulanse tjeneste. Det vil være<br />

profesjonelle markører, og deltakerne<br />

får muligheten til å trene på å<br />

behandle skadene i trygge og rolige<br />

omgivelser. Kontakt NSO dersom<br />

dere er interessert i kurs.<br />

Øvelses planlegging<br />

NSO og Nasjonalt utdanningssenter<br />

for samfunns sikkerhet og beredskap<br />

(NUSB) tilbyr opplæring i å planlegge,<br />

gjennomføre og evaluere<br />

øvels er i sin virksomhet i henhold<br />

til relevante og anerkjente øvingsveiledere.<br />

Den primære målgruppen er industrivernledere<br />

og andre med ansvar<br />

for øvelser. Ledergruppen i en<br />

virksomhet kan også ha nytte av<br />

kurset. Sted: Heggedal, Asker<br />

20.–22. mars<br />

30. okt.–1. nov.<br />

Tema:<br />

Øvelser<br />

Med unntak av reelle hendelser,<br />

er øvelser den beste<br />

indikatoren på om industrivernet<br />

er robust. Det er bedre<br />

å oppdage feil og mangler ved<br />

industri vernet, utstyret eller<br />

organiseringen under en øvelse<br />

enn når det virkelig brenner.<br />

For å gi maksimalt læringsutbytte<br />

for industri vernet, må<br />

øvelsene gjenspeile risikoene<br />

dere har på virksomheten.<br />

• Hva slags ulike typer øvelser<br />

finnes og hvilke passer best<br />

for oss?<br />

• Hvordan vet vi at vi har øvd<br />

«godt nok»?<br />

• Hvordan kan vi bruke erfaringene<br />

etter øvelser for å<br />

organisere industri vernet<br />

bedre?<br />

Vil du lære mer? Les <strong>Sikkerhet</strong>!<br />

Brannvern nr. 2 – 2<strong>01</strong>7<br />

Digitalisering nr. 3 – 2<strong>01</strong>7<br />

Erfaring nr. 4 – 2<strong>01</strong>7<br />

Førstehjelp nr. 2 – 2<strong>01</strong>6<br />

Førsteinnsats nr. 4 – 2<strong>01</strong>5<br />

Innsatsledelse nr. 3 – 2<strong>01</strong>6<br />

Organisering nr. 1 – 2<strong>01</strong>5<br />

Planverk nr. 1 – 2<strong>01</strong>7<br />

Restverdiredning nr. 4 – 2<strong>01</strong>6<br />

Samarbeid nr. 1 – 2<strong>01</strong>6<br />

Utstyr nr. 2 – 2<strong>01</strong>5<br />

Øvelser nr. 3 – 2<strong>01</strong>5<br />

nso.no/bladet-sikkerhet<br />

Annonser/utgivelsesplan<br />

Bestilling/levering av annonser:<br />

Ingeborg Altern på epost<br />

annonse@nso.no.<br />

nummer og tema<br />

frister:<br />

bestille<br />

/ levere<br />

2 Øvelser 09.04 /<br />

16.04<br />

3 Opplæring 13.08 /<br />

20.08<br />

4 Industrivernkonferansen<br />

29.10 /<br />

05.11<br />

hos<br />

leserne<br />

uke<br />

20/21<br />

uke<br />

39/40<br />

uke<br />

49/50<br />

Se priser og annen informasjon:<br />

nso.no/bladet-sikkerhet/for-annonsorer<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong> 55


Illustrasjon: Niels Poulsen<br />

Farene du ikke ser<br />

Det er lett å ufarliggjøre det man ikke ser – som<br />

for eksempel gass. Det er som ordtaket sier: «ute<br />

av syne, ute av sinn». Når vi ikke kan se det som er<br />

farlig, er vi avhengig av de andre sansene våre for<br />

å oppdage fare.<br />

Dette fikk en av kollegene mine erfare på nært<br />

hold da vi var observatør under en øvelse.<br />

Dukke med lukt<br />

Virksomheten vi besøkte øvde på ammoniakklekkasje,<br />

og i anledning øvelsen var det et lite, kontrollert<br />

utslipp for å gjøre øvelsen mer realistisk.<br />

Rett under utslippet lå det en dukke som ble brukt<br />

til å simulere en skadet person som innsatsmannskapene<br />

skulle redde ut, så denne dukken fikk en<br />

liten dæsj med ammoniakk på seg.<br />

Etter endt innsats var alle markørene trygt reddet<br />

ut av industri vernet og sanert, deriblant ammoniakkdukken.<br />

Kollegaen min var nysgjerrig på<br />

hvor mye det luktet av dukken, og bøyde seg ned.<br />

Og gjett om han fikk seg et sjokk! Dukken dunstet<br />

fortsatt av ammoniakk når man kom nærme<br />

nok. Kollegaen min holdt på å gå i bakken, men<br />

kom heldigvis raskt til seg selv igjen. Han trodde<br />

ikke lukten skulle være så kraftig så lenge etterpå,<br />

og ble ganske overrasket.<br />

Hold hodet klart<br />

Dette var bare en veldig liten dose, og det viser bare<br />

hvor kraftig gass og kjemikalier kan være. Tenk om<br />

hele tanken hadde vært lekk, og det hadde sivet ut<br />

gass jevnt og trutt.<br />

Derfor er det viktig at industri vernet kjenner<br />

godt til kjemikaliene på sin virksomhet og hvordan<br />

man skal håndtere dem i ulike scenarioer. Både hva<br />

man skal gjøre og, ikke minst, hva man ikke skal<br />

gjøre.<br />

Robuste innsatspersoner må klare å holde hodet<br />

(og nesa) klart under en gasslekkasje for å fange<br />

opp farene man ikke ser.<br />

Skrevet av Karoline K. Åbyholm, rådgiver<br />

les 56 om <strong>Sikkerhet</strong> nr. 1 • <strong>2<strong>01</strong>8</strong><br />

kjemikalier

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!