Views
6 months ago

Hele bladet til nett - Den nye kriggskolen

Valkyriens fremtid Tekst

Valkyriens fremtid Tekst // Berge Prytz M-M 2 Sjøkrigsskolen går i dag en uoversiktlig periode i møte. Mye tyder på at endringene som kommer vil påvirke kadettenes skolehverdag. Mye er fortsatt usikkert og vil trolig heller ikke bli bestemt før kadettene samles på Sessvollmoen til sommeren. Selv om den kommende tiden vil innebære endringer, har vi troen på foreningens framtid. Her er uansett noen av våre tanker, som tidligere og sittende president for Sjøkadettforeningen av 1898, Valkyrien. Valkyrien har i dag ett hundre prosent oppslutning og står sterkt i kadettmassen. Dette gjør oss godt rustet for de endringene som vil komme med den nye utdanningsreformen. Det er ikke første gang Sjøkrigsskolen og Valkyrien står ovenfor en reform. Vi har endret plassering, vært lagt sammen med de andre krigsskolene, samt at lengde og form på utdannelsen har vært endret. Til tross for disse utfordringene har det aldri vært tvil om én ting - Valkyrien består. Foreningen kan derfor stolt feire 120-års jubileum i november i år. Vi vil legge til rette for at foreningen er like relevant i fremtiden som det den er i dag, og dialogen med kadettsamfunnene på Krigsskolen og Luftkrigsskolen er allerede i gang. Slik det ser ut per nå skal alle kadetter som starter skolegang til sommeren ha en fellesmodul det første halvåret. De skal innledningsvis samles på Sessvollmoen for så og overføres til Krigsskolen på Linderud. Dette medfører at store deler av de nye sjøkadettenes første møte med Forsvaret vil være gjennom Hæren og Krigsskolen på Linderud. Vi tror fellesmodulen vil være hensiktsmessig for den fremtidige offiseren på flere måter. Det vil utvilsomt føre til flere bekjentskaper og relasjoner på tvers av grenene. På lang sikt har vi troen på at dette vil være med å rive ned fordommer på tvers av forsvarsgrenene og skape større forståelse for hva andre deler av Forsvaret arbeider med. Samtidig er det viktig at Valkyrien tidlig introduserer seg for de nye kadettene for å begynne å bygge tilknytning og relasjoner til foreningen og Sjøforsvaret. Studentforeningene ved hver av krigsskolene ser det som den beste løsningen at de nye kadettene skal tilhøre foreningen til den skolen de skal gjennomføre bransjeutdannelse på også i perioden de er samlet. Vi i Valkyrien har lange tradisjoner for at kadettene er medlemmer i foreningen hele skoleløpet, og er glade for å kunne legge til rette for at dette videreføres. Det er viktig å se at denne løsningen gir oss både forpliktelser og muligheter. På den ene siden gir det

oss mulighetene til å lettere knytte relasjoner mellom eldre kadetter og de som går på Linderud gjennom deltakelse på større arrangementer på Linderud som Academy Night Race, men også muligheten til å invitere dem over hit i forbindelse med Blotet og 120 årsjubileet. Denne løsningen skaper flere forpliktelser fra foreningens side. Det er viktig at de får noe igjen for medlemskapet, ikke bare at vi trekker en månedlig sum. Dette ønsker vi å løse ved å ha en åpen dialog med medlemmene og sørge for å vise tilstedeværelse på arrangement som foregår på Linderud. Vi ser også på muligheten for å utpeke en Valkyrienrepresentant på Linderud som rapporterer direkte til presidenten i Bergen og som er med på å senke terskelen for kommunikasjon. Det er viktig å understreke at vi i Valkyrien har lange tradisjoner for at kadettene er medlemmer i foreningen hele skoleløpet, og er glade for å kunne legge til rette for at dette videreføres. Valkyriens medlemmer vil ivaretas av Kadettsamfundet på Krigsskolen rent organisatorisk den perioden de går der, dette innebærer de samme medlemsfordeler som hær- og luftmedlemmene har i løpet av perioden på Linderud. Styrene i studentforeningene er samlet om at et styrket samarbeid vil bli viktig i perioden som kommer. Både fordi vi vil ha kadetter hos hverandre, men også fordi det vil bli flere relasjoner på tvers av foreningene som på sikt skaper en større arena for å lage felles arrangementer. Vi mener det er avgjørende at vi mottar de nye kadettene med en åpen innstilling også når de kommer hit. Den nye utdanningsreformen er mye kritisert og mange har stilt spørsmål rundt hvordan de nye kadettene vil se ut. Her mener vi det er viktig å legge alle fordommer til side og motta de nye kadettene med åpne armer. Erfaringene våre fra tidligere er at det ofte tar opp i mot ett år å integrere førsteklasse skikkelig i kadettmassen på skolen. Noe som på en side er naturlig med tanke på at de har mye å gjøre og er ute og seiler i tre måneder. Men som uansett gjør at det blir viktig å bryte ned «de vanntette skottene mellom kullene» for å sitere grunnmuren. Satt litt på spissen ønsker vi å hurtigst mulig å bygge en kultur der man setter seg i messa på tvers av kullene, for å bruke et litt banalt eksempel. Det er viktig å fokusere på mulighetene og ikke utfordringene i systemet som implementeres. Pilene peker i retning av at fremtidens kadetter kommer til å ha mindre erfaring og lavere snittalder enn i dag. Blant kadettene som går på skolen i dag er det mange med samboer og leilighet utenfor skolen. Mens for de som starter i det nye systemet vil størsteparten bo på dobbeltrom innenfor leirgjerdet og kadettene går fra full lønn til 1G. Med disse forutsetningene tror vi det vil oppstå en arena der Valkyrien kan blir enda viktigere i de kommende kadettenes hverdag. Det er potensiale for at for eksempel Valhall blir et travlere fellesareal for de som bor på Sjøsiden, Valkyriens tilbud i hverdagen blir viktigere for kadettene og vi tror oppslutningen på Valkyriens arrangementer vil kunne bli enda bedre enn den er i dag. Ringvirkningene av utdanningsreformen er fortsatt uklare og vi vet ikke fullt ut hvordan fremtiden vil se ut. Det som derimot er sikkert er at Valkyrien som forening vil bestå. Selv om det er lett å se utfordringer mener vi at det er viktig å se potensiale og mulighetene i tiden fremover. Vi har muligheten til å forme fremtiden for kadettene og dette er en mulighet vi må benytte oss av!

Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund