Views
4 months ago

Hele bladet til nett - Den nye kriggskolen

Dogwatch nr. 1 2017 Sjef

Dogwatch nr. 1 2017 Sjef FHS har ordet... Kjære kadetter. Først vil jeg si takk til studentforeningen for invitasjonen til spalteplass i Dogwatch. Det er mange år siden jeg også var kadett på Sjøkrigsskolen. Jeg minnes vagt at Dogwatch den gang var mest opptatt av å kjempe for kiosken som lå i «gamle internatet» og hvem som hadde gjort hva på fest. Det var rett og slett vårt eget Se og Hør. Etter å ha lest litt i de nyere tiders utgaver er det en glede for høgskolesjefen å konstatere at kadettenes perspektiv har utviklet seg. Utvikling er viktig Uten utvikling blir vi ikke bedre. Ta en titt i jubileumsboken og dere vil se at utvikling og endring har pågått kontinuerlig i 200 år. Jeg vet at utdanningsreformen medfører usikkerhet. Kanskje spesielt for de ansatte ved skolen. Det har jeg respekt og forståelse for. Det er i tillegg en stor stolthet både ved Sjøkrigsskolen og i Sjøforsvaret for utdanningen slik den er i dag. Denne følelsen tror jeg er like sterk ved de andre krigsskolene og grenene. Når det er sagt, så ønsker jeg å være krystallklar på at Forsvaret verken har økonomi til, eller tillatelse fra våre folkevalgte til å fortsette som før. Forsvaret bruker for mye penger på utdanning. Langtidsplanens mål er å styrke den operative evnen. For å bidra til dette må vi gjøre ting litt annerledes. Det betyr ikke at offiserene vil bli dårligere. I tillegg skal vi ikke undervurdere hva god seleksjon har å si for sluttresultatet. Utdanning i Forsvaret er anerkjent Hele 81% av norsk ungdom har et godt eller meget godt inntrykk av Forsvaret. Hele 6 av 10 innbyggere i Norge sier at de vil anbefale utdanningene våre til andre, uavhengig av om de har militær erfaring selv. Jeg vet ikke om andre etater eller utdanninger som har et så godt omdømme blant de unge. Fortsatt god utdanning Forsvaret trenger å beholde den gode annerkjennelsen som vår utdanning har i samfunnet. For dere ligger det også en betydelig egeninteresse i dette. For å underbygge påstandene vil jeg bruke tre argumenter. For det første må vi beholde vår popularitet hos de yngste for fortsatt å kunne rekruttere godt og kunne selektere på de øverste hyllene blant årskullene. Fremtidig ledelse av Forsvaret hviler på dette. For det andre så vil de nye kadettene en dag bli mennesker dere skal lede, jobbe sammen med og stole på. Da er hvem vi har rekruttert og selektert inn svært viktig. Mitt tredje argument er at det faktisk er deres egen CV som også blir diskreditert hvis noen snakker ned omdømmet til utdanning i Forsvaret. Fremtidig utdanning vil bli veldig god. Noe vil bli annerledes, men Sjøkrigsskolen skal fortsatt ha dyktige ansatte. Vi skal fortsette å utdanne gjennom en god kombinasjon av teori og praksis. Til slutt vil jeg understreke at hvis vi ser at det er ting som ikke fungerer hensiktsmessig i den nye utdanningen, så skal vi justere og tilpasse det. Ingenting er hogget i stein. Vi skal i likhet med tidligere år, fortsette å utvikle oss. Med vennlig hilsen Louise K. Dedichen Kontreadmiral Sjef Forsvarets høgskole 6

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien Sjefen har ordet... Dagens utdanning er utvilsomt noe av det beste som har vært gitt ved Sjøkrigsskolen. Ja muligens den beste noensinne. Som skolesjef skulle jeg gjerne fortsatt med denne modellen og med den samme bemanningen. Dessverre er ikke det de rammefaktorene vi har fått tildelt for ny utdanningsreform. Vi skal kutte i lengde på utdanningen, i antall ansatte, og lønn for kadetter skal reduseres til 1G. Dosent Andreassen hevdet i et leserinnlegg at utdanningsreformen er kostnadsdrevet. Dette er jeg enig i. Tanken med den nye reformen er utvilsomt å spare penger i utdanningssektoren, for å øke kampkraft på de operative enhetene. Dette er det vanskelig for en offiser å være uenig i. Det er likevel en grense for hvor liten organisasjonen på land kan være, uten at dette går kraftig ut over den operative kampkraften. Denne balansegangen er vanskelig å bestemme. Det er derfor en styrke at skolen selv har ledet arbeidet med innhold i ny utdanning ved SKSK. Da har vi selv hatt kontroll på, og fått bestemme, hva som skal prioriteres i den nye modellen. Hvordan blir så den nye utdanningen ved skolen? Det vil fortsatt bli gitt en tre-årig bachelor utdanning med fordypning i de linjene som finnes i dag. I tillegg vil utdanningen fortsatt tilfredsstille kravene til de høyeste maritime sertifikater, og kravene til ingeniør blir oppfylt for de tekniske linjene. En del av utdanningen til de tekniske linjene og for logistikk linjen, skal settes ut til det sivile skolesystemet. Dette gjelder kun fag som det sivile høyskolesystemet allerede gir undervisning i. Når det gjelder de de militære fagene vil fortsatt SKSK selv forestå undervisning i disse. Hovedtrekk i dagens profesjonsutdanning, med tilhørende teori, passer etter min vurdering godt til fremtidige behov. Fremtiden vil likevel kreve en ny øvingsrekke, både for å tilpasse den til den nye utdanningsmodellen, men og for å være relevant til morgendagens scenarioer. Vi må unngå å planlegge for gårsdagens krig. SKSK har allerede et prosjekt gående, finansiert av SST, for å se på Sjøforsvaret i 2040. Dette prosjektet vil være en viktig bidragsyter til å utvikle aktuelle scenarier, både til undervisning og øving i årene fremover. På materiell siden vet vi hva som kommer de nærmeste 10 - 15 år. Nye U-båter, autonome minesystemer, nye Kystvakt-fartøyer og ny overflatekapasitet må utvikles. Dette må være grunnlaget for den faglige teoretisk undervisning i årene frem mot 2030. Da får vi forskningsbasert relevant undervisning, tilpasset det personellet som skal betjene og lede de operative enhetene om 5 – 10 år. Vår jobb er nå å få den nye utdanningsmodellen til å fungere optimalt. Det både skal og må vi få til. Heldigvis vil skolen fortsatt ha god fag kompetanse, selv om den er liten og sårbar. Vi vil ha 3 – 3,5 år til disposisjon, og disse årene skal vi benytte godt. Vi har et svært godt utgangspunkt ved å kunne rekruttere blant de beste ungdommene i landet. Det har vært, og vil fortsatt bli en viktig forutsetning til god og relevant utdanning på SKSK. Sigvard Sandvik Kommandørkaptein Fungerende sjef SKSK 7

Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Hele blade 1-2012.pdf - Huseiernes Landsforbund