SPANNERS AND WRENcHES

dmt.tools.dk

SPANNERS AND WRENcHES

Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ


ÎÓ

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

Ô Û õÒÔ fl õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ÔÎpÙ

ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔ Ò Õ— ÌÌÔËÒ

Õ— Ô ËÎ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

‹—Àfi‘¤ —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤ŒÕ

‹—Àfi‘¤ —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤ŒÕ

ø© ª¨ ø¨ ÔÎpÙ

Ʊ ª ¥ø¨ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔ Ò Õ— ÌÌÔËÒ

Õ— Ô ËÎ


T

Ô Ï ÎÔ Ô Û Ï I Î ÔÔ ÔÓ ÔÍ

Ô ÏÎÎÎÔ Ô Û ÏÙÎ I ÎÙÎ ÔÔ ÔÓ ÔÍ

Ô ÎÎ ÈÔ Ô Û ÎÙÎ I È ÔÌ ÔÓ ÓÏ

Ô Í ÈÔ Ô Û Í I È ÔÌ ÔÓ ÓÏ

Ô Í ËÔ Ô Û Í I Ë ÔÌ ÔÓ ÓÏ

Ô È ËÔ Ô Û È I Ë ÔÌ ÔÓ ÓÏ

Ô Ë ÁÔ Ô Û Ë I Á ÔÏÎ ÔÓ ÌÍ

Ô ËÔ Ô Ô Û Ë I Ô ÔÏÎ ÔÓ ÌÍ

Ô ËÔÔÔ Ô Û Ë I ÔÔ ÔÍ ÔÓ ÎÓ

Ô ÁÔ Ô Ô Û Á I Ô ÔÏÎ ÔÓ ÌÍ

Ô Ô ÔÔÔ Ô Û Ô I ÔÔ ÔÍ ÔÓ ÎÓ

Ô Ô ÔÓÔ Ô Û Ô I ÔÓ ÔÍ ÔÓ ÎÓ

Ô Ô ÔÌÔ Ô Û Ô I ÔÌ ÔÈÎ ÔÓ ÈÏ

Ô ÔÔÔÌÔ Ô Û ÔÔ I ÔÌ ÔÈÎ ÔÓ ÈÏ

Ô ÔÓÔÌÔ Ô Û ÔÓ I ÔÌ ÔÈÎ ÔÓ ÈÏ

Ô ÔÓÔÏÔ Ô Û ÔÓ I ÔÏ ÔÈÎ ÔÓ ÈÏ

Ô ÔÌÔÏÔ Ô Û ÔÌ I ÔÏ ÔÁ ÔÓ ÁÎ

Ô ÔÌÔÎÔ Ô Û ÔÌ I ÔÎ ÔÁ ÔÓ ÁÎ

Ô ÔÏÔÎÔ Ô Û ÔÏ I ÔÎ ÔÁ ÔÓ ÁÎ

Ô ÔÌÔÍÔ Ô Û ÔÌ I ÔÍ Ó Ó ÔÓ ÔÓÏ

Ô ÔÌÔÈÔ Ô Û ÔÌ I ÔÈ Ó Ó ÔÓ ÔÓÏ

Ô ÔÏÔÈÔ Ô Û ÔÏ I ÔÈ Ó Ó ÔÓ ÔÓÏ

Ô ÔÍÔÈÔ Ô Û ÔÍ I ÔÈ Ó Ì ÔÓ ÔÓÍ

Ô ÔÍÔËÔ Ô Û ÔÍ I ÔË Ó Ì ÔÓ ÔÓÍ

Ô ÔÈÔÁÔ Ô Û ÔÈ I ÔÁ ÓÓ Í ÔÈ

Ô ÔËÔÁÔ Ô Û ÔË I ÔÁ ÓÓ Í ÔÈ

Ô ÔËÓÔÔ Ô Û ÔË I ÓÔ ÓÓ Í ÔËÎ

Ô ÔÁÓÓÔ Ô Û ÔÁ I ÓÓ ÓÌÌ Í ÓÌÎ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

Ô ÔÁÓÏÔ Ô Û ÔÁ I ÓÏ ÓÌÌ Í ÓÌÎ

Ô Ó ÓÓÔ Ô Û Ó I ÓÓ ÓÌÎ Í ÓÏ

Ô ÓÔÓÓÔ Ô Û ÓÔ I ÓÓ ÓÌÎ Í ÓÏ

Ô ÓÔÓÌÔ Ô Û ÓÔ I ÓÌ ÓÎ Í ÓÈ

Ô ÓÔÓÏÔ Ô Û ÓÔ I ÓÏ ÓÎ Í ÓÈ

Ô ÓÓÓÏÔ Ô Û ÓÓ I ÓÏ ÓÎ Í ÓÁ

Ô ÓÏÓÍÔ Ô Û ÓÏ I ÓÍ ÓÍÎ Í ÌÏ

Ô ÓÏÓÈÔ Ô Û ÓÏ I ÓÈ ÓÍÎ Í ÌÏ

Ô ÓÏÌ Ô Ô Û ÓÏ I Ì ÓÈË Ì ÌÈÎ

Ô ÓÎÓËÔ Ô Û ÓÎ I ÓË ÓÈË Ì ÌÈÎ

Ô ÓÈÓÁÔ Ô Û ÓÈ I ÓÁ ÓÁÎ Ì ÏÎ

Ô ÓÈÌ Ô Ô Û ÓÈ I Ì ÓÁÎ Ì ÏÎ

Ô ÓÈÌÓÔ Ô Û ÓÈ I ÌÓ ÓÁÎ Ì ÏÍ

Ô Ì ÌÓÔ Ô Û Ì I ÌÓ ÓÁÎ Ì ÏÍ

Ô Ì ÌÏÔ Ô Û Ì I ÌÏ ÌÏÎ Ì ÍÎ

Ô ÌÓÌÏÔ Ô Û ÌÓ I ÌÏ ÌÏÎ Ì ÍÎ

Ô Ì ÌÍÔ Ô Û Ì I ÌÍ ÌÏÎ Ì ÍÎ

Ô ÌÓÌÍÔ Ô Û ÌÓ I ÌÍ ÌÏÎ Ì ÍÎ

Ô ÌÏÌÍÔ Ô Û ÌÏ I ÌÍ ÌÏÎ Ì ÍÈ

Ô ÌÍÏÔÔ Ô Û ÌÍ I ÏÔ ÌÎÎ Ì ËÍ

Ô ÌËÏÓÔ Ô Û ÌË I ÏÓ ÌÎÎ Ì ËÍ

Ô ÏÔÏÍÔ Ô Û ÏÔ I ÏÍ Ï Ó ÔÔÓ

Ô ÏÍÎ Ô Ô Û ÏÍ I Î ÏÏÎ Ó ÔÍÔ

Ô ÎÎÍ Ô Ô Û ÎÎ I Í ÎÍ Ô Ì Ó

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

Ô ÔÔÌÔÈÔ Ô flÛ ÔÒ Ï I ÎÒÔÍ ÔÌ ÔÓ ÓÏ

Ô ÔÔÈÔÁÔ Ô flÛ ÎÒÔÍI ÌÒ Ë ÔÏÎ ÔÓ ÌÍ

Ô ÔÔÁÓÔÔ Ô flÛ ÌÒ ËI ÈÒÔÍ ÔÍ ÔÓ ÎÓ

Ô ÔÓÔÓÌÔ Ô flÛ ÈÒÔÍI ÔÒ Ó ÔÈÎ ÔÓ ÈÏ

Ô ÔÓÌÓÏÔ Ô flÛ ÔÒ ÓI ÁÒÔÍ ÔÁ ÔÓ ÁÎ

Ô ÔÓÏÓÍÔ Ô flÛ ÁÒÔÍI ÎÒ Ë ÔÁ ÔÓ ÁÎ

Ô ÔÓÍÓÈÔ Ô flÛ ÎÒ ËI ÔÔÒÔÍ Ó Ì Í ÔÓÍ

Ô ÔÓÈÓËÔ Ô flÛ ÔÔÒÔÍI ÌÒ Ï ÓÓ Í ÔÈ

Ô ÔÓËÓÁÔ Ô flÛ ÌÒ ÏI ÓÎÒÌÓ ÓÓ Í ÔËÎ

Ô ÔÓËÌÔÔ Ô flÛ ÌÒ ÏI ÈÒ Ë ÓÌÌ Í ÓÌÎ

Ô ÔÌ ÌÔÔ Ô flÛ ÔÌÒÔÍI ÈÒ Ë ÓÌÎ Í ÓÏ

Ô ÔÌÓÌÏÔ Ô flÛ ÔÎÒÔÍIÔ ÓÍÎ Í ÌÏ

Ô ÔÌÓÌÎÔ Ô flÛ ÔÎÒÔÍIÔÚÔÒÔÍ ÓÈË Ì ÌÈÎ

Ô ÔÌÏÌÍÔ Ô flÛ Ô IÔÚÔÒ Ë ÓÈË Ì ÌÈÎ

Ô ÔÌÎÌÍÔ Ô flÛ ÔÚ ÔÒÔÍIÔÚÔÒ Ë ÓÁÎ Ì ÏÎ

Ô ÔÌÎÌËÔ Ô flÛ ÔÚ ÔÒÔÍIÔÚÔÒ Ï ÓÁÎ Ì ÏÍ

Ô ÔÌÍÌÁÔ Ô flÛ ÔÚ ÔÒ ËIÔÚÎÒÔÍ ÓÁÎ Ì ÏÍ

Ô ÔÌÈÌÁÔ Ô flÛ ÔÚ ÌÒÔÍIÔÚÎÒÔÍ ÓÁÎ Ì ÏÍ

Ô ÔÌËÏ Ô Ô flÛ ÔÚ ÔÒ ÏIÔÚÌÒ Ë ÌÏÎ Ì ÍÎ

Ô ÔÌËÏÔÔ Ô flÛ ÔÚ ÔÒ ÏIÔÚÈÒÔÍ ÌÏÎ Ì ÍÎ

Ô ÔÌËÏÓÔ Ô flÛ ÔÚ ÔÒ ÏIÔÚÔÒ Ó ÌÏÎ Ì ÍÈ

Ô ÔÌÁÏÓÔ Ô flÛ ÔÚ ÎÒÔÍIÔÚÔÒ Ó ÌÏÎ Ì ÍÈ

Ô ÔÏ ÏÔÔ Ô flÛ ÔÚ ÌÒ ËIÔÚÈÒÔÍ ÌÏÎ Ì ÍÈ

Ô ÔÏ ÏÓÔ Ô flÛ ÔÚ ÌÒ ËIÔÚÔÒ Ó ÌÏÎ Ì ÍÈ

Ô ÔÏÔÏÓÔ Ô flÛ ÔÚ ÈÒÔÍIÔÚÔÒ Ó ÌÏÎ Ì ÍÈ

Ô ÔÏÔÏÏÔ Ô flÛ ÔÚ ÈÒÔÍIÔÚÎÒ Ë ÌÎÎ Ì ËÍ

Ô ÔÏÓÏÏÔ Ô flÛ ÔÚ ÔÒ ÓIÔÚÎÒ Ë ÌÎÎ Ì ËÍ

Ô ÔÏÎÏËÔ Ô flÛ ÔÚÔÔÒÔÍ IÔÚÈÒ Ë Ï Ó ÔÔÓ

Ô ÔÏÍÏÁÔ Ô flÛ ÔÚ ÌÒ ÏIÓ ÏÏÎ Ó ÔÍÔ

Ô ÔÏÈÏÁÔ Ô flÛ ÔÚÔÌÒÔÍ IÓ ÏÏÎ Ó ÔÍÔ

Ô ÔÏËÏÁÔ Ô flÛ ÔÚ ÈÒ ËIÓ ÏÏÎ Ó ÔÍÔ

Ô ÔÏËÎ Ô Ô flÛ ÔÚ ÈÒ ËIÓÚÔÒÔÍ ÏÏÎ Ó ÔÍÔ

Ô ÔÎÓÎÎÔ Ô flÛ ÓÚ ÌÒÔÍIÓÚÌÒ Ë ÎÍ Ô Ì Ó


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Õ\à ¤

Ô ÕÛ ÚÚÚ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

›±ºª

‹—Àfi‘¤ —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

µøƨ± ªÆ ø µ¨ øƨ± æ±® ø µªº

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ô Î Í Ô Ô Õ Í” Ô Û ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁ

Ô Î Í Ô Ó Ô Õ Í”ÛÔ Ô Û ÍIÈ ËIÁÂ Ô IÔÔ ÔÓIÔÌ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈ

Ô Î Ë Ô Ô Õ Ë” Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓ

Ô Î ËÓÔ Ô Õ Ë‹ “ Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓ

Ô Î Ô Ô Ô Õ Ô ” Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓÂ ÓÔIÓÌÂ ÓÏIÓÈ

Ô Î Ô ÓÔ Ó Ô Õ Ô ‹ “ÛÔ Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓÂ ÓÏIÓÍÂ ÓÈIÌÓ

Ô Î Ô ÔÔ Ô Õ Ô Ô” Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓÂ ÓÏIÓÈÂ Ì IÌÓ

Ô Î Ô ÌÔ Ô Õ Ô Ô‹ “ Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓÂ ÓÏIÓÍÂ ÓÈIÌÓ

Ô Î ÔÓ Ô Ô Õ ÔÓ” Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓÂ ÓÔIÓÌÂ

ÓÏIÓÈÂ ÓÎIÓËÂ Ì IÌÓ

Ô Î ÔÓÓÔ Ô Õ ÔÓ‹ “ Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓÂ ÓÔIÓÌÂ

ÓÏIÓÍÂ ÓÈIÌÓÂ Ì IÌÏ

Ô Î ÔÓÓÔ Ó Ô Õ ÔÓ‹ “ÛÔ Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓÂ ÓÔIÓÌÂ

ÓÏIÓÈÂ ÓÎIÓËÂ Ì IÌÓ

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ô Í Í Ô Ô Õ Ífl⁄ Ô flÛ ÎÒÔÍIÌÒËÂ ÈÒÔÍIÔÒÓÂ ÁÒÔÍIÎÒËÂ

ÔÔÒÔÍIÌÒÏÂ ÔÌÒÔÍIÈÒËÂ ÔÎÒÔÍIÔ fl⁄

Ô Í Ë Ô Ô Õ Ëfl⁄ Ô flÛ ÔÒÏIÎÒÔÍÂ ÎÒÔÍIÌÒËÂ ÈÒÔÍIÔÒÓÂ

ÁÒÔÍIÎÒËÂ ÔÔÒÔÍIÌÒÏÂ ÔÌÒÔÍIÈÒËÂ

ÔÎÒÔÍIÔÂ ÔÚÔÒÔÍIÔÚÔÒÏ fl⁄

Ô Í ÔÓ Ô Ô Õ ÔÓfl⁄ Ô flÛ ÔÒÏIÎÒÔÍÂ ÎÒÔÍIÌÒËÂ ÌÒËIÈÒÔÍÂ

ÈÒÔÍIÔÒÓÂ ÔÒÓIÁÒÔÍÂ ÁÒÔÍIÎÒËÂ

ÎÒËIÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏIÓÎÒÌÓÂ ÔÌÒÔÍIÈÒËÂ

ÔÎÒÔÍIÔÂ ÔIÔÚÔÒËÂ ÔÚÔÒÔÍIÔÚÔÒÏ fl⁄

ÍÛÔÏÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ô Í ÔÏ Ô Ô Õ ÔÏfl⁄ Ô flÛ ÔÒÏIÎÒÔÍÂ ÌÒËIÈÒÔÍÂ ÔÒÓIÁÒÔÍÂ

ÎÒËIÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏIÓÎÒÌÓÂ ÔÌÒÔÍIÈÒËÂ

ÔÎÒÔÍIÔÂ ÔIÔÚÔÒËÂ ÔÚÔÒÔÍIÔÚÔÒÏÂ

ÔÚÌÒÔÍIÔÚÎÒÔÍÂ ÔÚÔÒÏIÔÚÌÒËÂ

ÔÚÈÒÔÍIÔÚÎÒËÂ ÔÚÔÔÒÔÍIÔÚÈÒËÂ

ÔÚÔÌÒÔÍIÓ fl⁄

Ô ÍÔÎ

Ô Ï È

Ô ËÏ

Ô ËÏ

Ô ÔÎÓ

Ô ÔÍÔÈ

Ô ÔÈÔÎ

Ô ÔÍÍ

Ô ÓÏÓ

Ô ÓÍÔ

Ô ÓÓÍÓ

Ô ÁË

Ô ÔÎ

Ô ÓÔ

Ô ÎÎË

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕflÃ

Ô ’ÿÛÁ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

ÿfl‘äŒ ⁄DŒ ‹—––¤‘Û

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕ\à ¤

Ô Õÿ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ ËÙ Ô ´ º ÔÓ¨ª ¥ ª ‹± ª¥Û

ø´¥ ¥$ ª¥ÛÕ


ÎÏ

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Õ\à ¤

Ô ÕfiÛ ÚÚÚ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

©øƪÆ

ÕfiÛ’´ ¨ ¨± ¨ø ª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

‹—Àfi‘¤ —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

ÍÛËÛ¨¥ ÚÒ Ú

æ¥ø µ

¥ø ¨ ©ø¥¥ª¨

Ô Î Í ÔÎ Ô Õ Í ”Õfi Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ

ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈ

Ô Î Ë ÔÎ Ô Õ Ë ”Õfi Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓ

Ô Î ËÓÔÎ Ô Õ ËÕfi‹ “ Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ô Í Í ÔÎ Ô Õ Ífl⁄Õfi Ô flÛ ÔÒÏIÎÒÔÍÂ ÎÒÔÍIÌÒËÂ

ÈÒÔÍIÔÒÓÂ ÁÒÔÍIÎÒËÂ

ÔÔÒÔÍIÌÒÏÂ ÔÌÒÔÍIÈÒË fl⁄

Ô Í Ë ÔÎ Ô Õ Ëfl⁄Õfi Ô flÛ ÔÒÏIÎÒÔÍÂ ÎÒÔÍIÌÒËÂ ÌÒËIÈÒÔÍÂ

ÈÒÔÍIÔÒÓÂ ÔÒÓIÁÒÔÍÂ ÎÒËIÔÔÒÔÍÂ

ÌÒÏIÈÒËÂ ÔÎÒÔÍIÔ fl⁄

”—‹À‘Û‹—––¤‘Û

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

—”ÕÛÔÎ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

©øÆÙ ¨ ª¥æªÆ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ô ÏÁÎ

Ô ÁÎ

Ô ÁÎ

Ô ÈÌ

Ô ÔÔÏ

”—‹À‘¤Û‹—Àfi‘¤Û

—–¤“Û¤“‹¤‹ Õ–fl““¤ŒÕ

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ËÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÏÔÔÎ Ô —”ÕÛÔÎ ‹± ª¥ ø´¥ ¥$ ª¥ ‹ “ ÌÔÔ

‹±´æ¥ª — ª Û¤ ºªº Õ ø ªÆ ‹ “ ÌÔÔ

Ô Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓ

Ô ËÎ

ÏÔÔÎ È —”ÕÛÔΑ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÏÍÛ õÒÔÏÍflÛ õÒÔÏÍfiflÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

¨ ¥ª ª Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª

´ º ª®¨Æø º$ ª ’* ª Ù

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ËÓÙÎp ´ º ÔÎpÙ

ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

—fiÕÃŒÀ›Ã —“

…Œ¤“›ÿ¤Õ


T

汨 ª º Ù

ª®¨Æø ¨ ø© Ù ø© ª¨ ø¨

ËÓÙÎp ø º ÔÎp٠Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ

±¥ ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

’± ¨


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕ\à ¤

ÔÏÍÕÛ ÚÚÚ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

Ë ´ º Ô ¨ª ¥ Ê ©øƪÆ

ÕfiÛ’´ ¨ ¨± ¨ø ªÙ

ÔÓ ´ º ÔÏ ¨ª ¥ Ê µøƨ± ªÆ ø µ¨

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

—fiÕÃŒÀ›Ã —“

…Œ¤“›ÿ Õ¤ÃÕ

Ë ø º Ô Ê æ¥ø µ

¥ø ¨ ©ø¥¥ª¨Â ÔÓ ø º ÔÏ ÚÊ

øƨ± æ±® ø µªº

ÔÏÍÎ Ë Ô ÔÏÍÕ Ë” ÔÏÍÛ ÏIÏÂ ÎIÎÂ ÍIÍÂ ÈIÈÂ ËIËÂ ÁIÁÂ

Ô IÔ Â ÔÔIÔÔ

ÔÏÍÎ Ô Ô ÔÏÍÕ Ô ” ÔÏÍÛ ÏIÏÂ ÎIÎÂ ÍIÍÂ ÈIÈÂ ËIËÂ ÁIÁÂ

Ô IÔ Â ÔÔIÔÔÂ ÔÓIÔÓÂ ÔÌIÔÌ

ÔÏÍÎ ÔÓ Ô ÔÏÍÕ ÔÓ” ÔÏÍÛ ÏIÏÂ ÏÙÎIÏÙÎÂ ÎIÎÂ ÎÙÎIÎÙÎÂ

ÍIÍÂ ÈIÈÂ ËIËÂ ÁIÁÂ Ô IÔ Â

ÔÔIÔÔÂ ÔÓIÔÓÂ ÔÌIÔÌ

ÔÏÍÎ ÔÏ Ô ÔÏÍÕ ÔÏ” ÔÏÍÛ ÏIÏÂ ÏÙÎIÏÙÎÂ ÎIÎÂ ÎÙÎIÎÙÎÂ ÍIÍÂ

ÈIÈÂ ËIËÂ ÁIÁÂ Ô IÔ Â ÔÔIÔÔÂ

ÔÓIÔÓÂ ÔÌIÔÌÂ ÔÏIÔÏÂ ÔÈIÔÈ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÔÏÍÍ Ë Ô ÔÏÍÕ Ëfl⁄ ÔÏÍflÛ ÎÒÌÓIÎÒÌÓÂ ÌÒÔÍIÌÒÔÍÂ

ÈÒÌÓIÈÒÌÓÂ ÔÒÏIÔÒÏÂ

ÁÒÌÓIÁÒÌÓÂ ÎÒÔÍIÎÒÔÍÂ

ÔÔÒÌÓIÔÔÒÌÓÂ ÌÒËIÌÒË fl⁄

ÔÏÍÍ Ô Ô ÔÏÍÕ Ô fl⁄ ÔÏÍflÛ ÎÒÌÓIÎÒÌÓÂ ÌÒÔÍIÌÒÔÍÂ

ÈÒÌÓIÈÒÌÓÂ ÔÒÏIÔÒÏÂ ÁÒÌÓIÁÒÌÓÂ

ÎÒÔÍIÎÒÔÍÂ ÔÔÒÌÓIÔÔÒÌÓÂ

ÌÒËIÌÒËÂ ÈÒÔÍIÈÒÔÍÂ ÔÒÓIÔÒÓ fl⁄

ÔÏÍÍ ÔÓ Ô ÔÏÍÕ ÔÓfl⁄ ÔÏÍflÛ ÎÒÌÓIÎÒÌÓÂ ÌÒÔÍIÌÒÔÍÂ

ÈÒÌÓIÈÒÌÓÂ ÔÒÏIÔÒÏÂ ÁÒÌÓIÁÒÌÓÂ

ÎÒÔÍIÎÒÔÍÂ ÔÔÒÌÓIÔÔÒÌÓÂ

ÌÒËIÌÒËÂ ÈÒÔÍIÈÒÔÍÂ ÔÒÓIÔÒÓÂ

ÁÒÔÍIÁÒÔÍÂ ÎÒËIÎÒË fl⁄

” “ Û‹—––¤‘Û

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÎÍÛ ÚÚÚÒÔÎÍflÛ ÚÚÚÒ ÔÎÍfiflÛ ÚÚÚ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ÔÎpÙ

ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

” ‹Ÿ¤Ã —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤ŒÕ

ø© ª¨ ø¨ ÔÎpÙ

Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ ±¥ ªº

Ô ÔÏÎ

Ô ÓÌ

Ô ÌÎ

Ô ÌÍÎ

Ô ÔÔÎ

Ô ÔËË

Ô ÓÁË

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë


T

ËÛÔÏÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÔÎÍ ÓÎÌÓÔ ÔÎÍÛ ÓÙÎIÌÙÓ Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍ ÌÌÎÔ ÔÎÍÛ Ì IÌÙÎ Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍ ÌÓ ÏÔ ÔÎÍÛ ÌÙÓIÏ Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍ ÌÎÏÎÔ ÔÎÍÛ ÌÙÎIÏÙÎ Ë ÔÓ Ë

›±ºª

›±ºª

” “ Û‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Õ\à ¤

ÔÎÍÕÛ ÚÚÚ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

©øƪÆ

ÕfiÛ’´ ¨ ¨± ¨ø ª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

” ‹Ÿ¤Ã —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

æ¥ø µ

¥ø ¨ ©ø¥¥ª¨

ÔÎÍÎ Í Ô ÔÎÍÕ Í” ÔÎÍÛ ÌÙÓIÏÂ ÌÙÎIÏÙÎÂ ÎIÎÙÎÂ ÍIÈÂ

ËIÁÂ Ô IÔÔ

ÔÎÍÎ ÔÓ Ô ÔÎÍÕ ÔÓ” ÔÎÍÛ ÌIÌÙÎÂ ÌÙÓIÏÂ ÌÙÎIÏÙÎÂ ÏIÎÂ

ÎIÎÙÎÂ ÎÙÎIÈÂ ÍIÈÂ ÈIËÂ ËIÁÂ

ËIÔ Â Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÔÎÍÍ Í Ô ÔÎÍÕ Ífl⁄ ÔÎÍflÛ ÔÒËIÌÒÔÍÂ ÎÒÌÓIÔÌÒÍÏÂ

ÈÒÌÓIÔÎÒÍÏÂ ÔÒÏIÎÒÔÍÂ

ÁÒÌÓIÎÒÔÍÂ ÔÔÒÌÓIÌÒË fl⁄

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨


T

ÔÎÍ ÏÏÎÔ ÔÎÍÛ Ï I ÏÙÎ Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍ Ï ÎÔ ÔÎÍÛ Ï I Î Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍ ÏÎÎÎÔ ÔÎÍÛ ÏÙÎ I ÎÙÎ ËÍ ÔÓ Ë

ÔÎÍ Ï ÍÔ ÔÎÍÛ Ï I Í ËÍ ÔÓ ÔÓ

ÔÎÍ ÎÎÎÔ ÔÎÍÛ Î I ÎÙÎ ËÍ ÔÓ ÔÓ

ÔÎÍ ÎÎ ÈÔ ÔÎÍÛ ÎÙÎ I È ÁÓ ÔÓ ÔÏ

ÔÎÍ Í ÈÔ ÔÎÍÛ Í I È ÁÓ ÔÓ ÔÏ

ÔÎÍ È ËÔ ÔÎÍÛ È I Ë ÁË ÔÓ ÔÎ

ÔÎÍ Ë ÁÔ ÔÎÍÛ Ë I Á ÁË ÔÓ ÔÎ

ÔÎÍ ËÔ Ô ÔÎÍÛ Ë I Ô Ô Î ÔÓ ÓÓ

ÔÎÍ Ô ÔÔÔ ÔÎÍÛ Ô I ÔÔ Ô Î ÔÓ ÓÓ

ÔÎÍ ÔÓÔÌÔ ÔÎÍÛ ÔÓ I ÔÌ ÔÔÓ ÔÓ ÓÍ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ÔÎÍÔ Í ÁÔ ÔÎÍflÛ ÔÒ Ë I ÌÒÔÍ Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍÔ ËÔ Ô ÔÎÍflÛ ÎÒÌÓ I ÔÌÒÍÏ Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍÔ ÁÔÎÔ ÔÎÍflÛ ÌÒÔÍ I ÁÒÌÓ Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍÔÔÔÔÓÔ ÔÎÍflÛ ÈÒÌÓ I ÔÎÒÍÏ ËÍ ÔÓ ÔÓ

ÔÎÍÔ ÁÔÌÔ ÔÎÍflÛ ÌÒÔÍ I ÔÒ Ï ÁÓ ÔÓ ÔÓ

ÔÎÍÔÔÌÔÈÔ ÔÎÍflÛ ÔÒ Ï I ÎÒÔÍ ÁË ÔÓ ÔÎ

ÔÎÍÔÔÎÔÈÔ ÔÎÍflÛ ÁÒÌÓ I ÎÒÔÍ ÁË ÔÓ ÔÎ

ÔÎÍÔÔËÔÁÔ ÔÎÍflÛ ÔÔÒÌÓ I ÌÒ Ë Ô Î ÔÓ ÓÓ

ÔÎÍÔÓÔÓÌÔ ÔÎÍflÛ ÈÒÔÍ I ÔÒ Ó ÔÔÓ ÔÓ ÓÍ


T

ÔÎÍÌ Ë ÍÔ ÔÎÍfiflÛ Ë I Í Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍÌ Í ÏÔ ÔÎÍfiflÛ Í I Ï ËÍ ÔÓ ÔÓ

ÔÎÍÌ Î ÏÔ ÔÎÍfiflÛ Î I Ï Ë ÔÓ Ë

ÔÎÍÌ Î ÌÔ ÔÎÍfiflÛ Î I Ì ËÍ ÔÓ ÔÓ

ÔÎÍÌ Ï ÓÔ ÔÎÍfiflÛ Ï I Ó ÁË ÔÓ ÔÎ

ÔÎÍÌ Ô Ô ÔÎÍfiflÛ Ô I Ô Î ÔÓ ÔÓ

ÎÛÔÓÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ô ËË

Ô ÔË

Ô ÁÓ

ÔÎÍÈ Î Ô ÔÎÍÕ Îfifl ÔÎÍfiflÛ ËIÍÙ ÍIÏÙ ÎIÌÙ ÏIÓÙ ÔI fifl Ô ÁÍ

………Ú¤‘—ŒflÚ‹¤ “⁄—‡¤‘—ŒflÚ‹¤ ÎÎ

Ô

Ô

Ó

Ì

Ï

Î

Í

È

Ë

Á

ÔÔ

ÔÓ

ÔÌ


ÎÍ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”flŸ“¤ÃÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕ\à ¤ Ÿ“ à —“ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

ÔÎÈÕÚÚÚ

ø¥¨

›± ¨ª ¨

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

Ë ”ø´¥ ¥$ ª¥Ù Ô Õ Æø´æª Û

ºÆª ªÆÙ Ô ’± ¨øµ¨ ª ¥ªÙ

Ô ⁄$ ¥ªÆ¥ª ƪ æ¥ø¨¨ ø Œ

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ÔÎpÙ ªÆ Ʊ ¨Ù

±¥ ªÆ¨

Õ¨ø ¥æ¥ª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ë ¥ª ± ª Ûª ºªº ø ªÆ Ù

Ô ªª¥ªÆ ø´ ªÙ ± Æ

ø© ª¨ ø¨ ÔÎpÙ µª¥ ¥ø¨ªºÙ

±¥ ªº

ªª¨ ª¨ø¥

ÔÔÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÔÎÈÎ ÔÔ Ì ÔÎÈÕ ÔÔ” ÏÂ ÏÙÎÂ ÎÂ ÎÙÎÂ ÍÂ ÍÙÎÂ ÈÂ ÈÙÎ Ô ÏÈ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÔÎÈÍ ÔÔ Ì ÔÎÈÕ ÔÔfl⁄ ÌÒÔÍÂ ÈÒÌÓÂ ÔÒÏÂ ÁÒÌÓÂ ÎÒÔÍÂ ÔÔÒÌÓÂ ÌÒËÂ

ÈÒÔÍ fl⁄

Ô ÎÌ

Œ—‘‘Ÿflfi¤‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ fl‹÷ÀÕÃflfi‘¤ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Í Û õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

$Æ Õ Æø´æª ´ º ”´¨¨ªÆ ¨

fl´Aª ªÆÛ ´ º fl´Aª ª µø ¨

¨ Æ< ª Ù ´¨ ø楪 æøƪ

±Æª ¨ª¥¥ÛÕµø¥ª ٠ê ¥´ ª

”fiÊ ªÆ Ʊ ¨Ù

flÊ ± ø¨ ªÆ¨Ù ’* ª ª ¥ ª

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ ËÙ ¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

Í ÛÔÎ ´ º ¤‘—ŒflÛ“Œ Í ÛÔË

ø´ Õ ª ø¥ ¨ø ¥ ª ªºª¨

‹ “ ÌÔÔÈÙ ⁄±Æ flÙ

ªÆ ¨ª¥¥æøÆÙ ©ªº ª ⁄±Æ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

Õ ø ©ª ¨ª Õ ø © º¨

„Õ…

”ø´¥ ¨ª¥¥´

±´¨ ± ¨ ± ÔÎp

±Æ æ±¥¨ ø º ´¨ © ¨ Ø´øƪ ±Æ

ª®ø ± ø¨¨ªÆ

© ¨ ƪ ª ø º ©ª¥¥ ƪøºø楪

ø¥ª

”fiÊ Æ± ª ¥ø¨ªºÙ

flÊ ± ø¨ªºÙ ±¥ ªº ªøº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ ËÙ ¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

Í ÛÔÎ ø º ¤‘—ŒflÛ“ÆÚ Í ÛÔË

±Æ ªº Ʊ ª ø¥ ¨ªª¥

‹ “ ÌÔÔÈÙ ±Æ flÙ

øº ´ ¨ø楪٠թªº ø¨¨ªÆ


T ‘ T

Í ÏÓ Í Û Ï”fi ÔÌ ÔÔ Ï Ô Í

Í ÍÓ Í Û Í”fi ÔÁ ÔÍ Í Ô ÔÔ

Í ËÓ Í Û Ë”fi ÓÈ ÓÔ Ë Ô ÓÔ

Í Ô Ó Í Û Ô ”fi Ì ÓÍ Ô Ô ÌÌ

Í ÔÓÓ Í Û ÔÓ”fi ÌÌ ÌÔ ÔÓ Ô ÎÍ

Í ÔÎÓ Í Û ÔΔfi ÏÌ ÌË ÔÎ Ô ÁÍÎ

Í ÔËÓ Í Û ÔË”fi ÎÏ ÏÎ ÔË Ô ÔÎ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

Õ ø ©ª ¨ª Õ ø © º¨

„Õ…


T ‘ T

Í ÏÎÔ Í Û Ïfl ÔÌ ÔÔ Ï Ô Í

Í ÍÎÔ Í Û Ífl ÔÁ ÔÍ Í Ô ÔÔ

Í ËÎÔ Í Û Ëfl ÓÈ ÓÔ Ë Ô ÓÔ

Í Ô ÎÔ Í Û Ô fl Ì ÓÍ Ô Ô ÌÌ

Í ÔÓÎÔ Í Û ÔÓfl ÌÌ ÌÔ ÔÓ Ô ÎÍ

Í ÔÎÎÔ Í Û ÔÎfl ÏÌ ÌË ÔÎ Ô ÁÍÎ

Í ÔËÎÔ Í Û ÔËfl ÎÏ ÏÎ ÔË Ô ÔÎ

Œ—‘‘Ÿflfi¤‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ú¤›—“—”«ç

ÍÔÛ õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

Œ—‘‘Ÿflfi¤‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ú¤›—“—”«çÛÕflÃ

ÍÔÛ”fi ÕÌ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

$Æ Õ Æø´æª ´ º ”´¨¨ªÆ ¨

fl´Aª ªÆÛ ´ º fl´Aª ª µø ¨

¨ Æ< ª Ù ´¨ ø楪 æøƪ

±Æª ¨ª¥¥ÛÕµø¥ª ٠ê ¥´ ª

Ù ¥ µ < Ù ”ø´¥ ¨ª¥¥´ Û

ª ÔÎ ŸÆøºÙ ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔÈÙ ⁄±Æ flÙ

ªÆ ¨ª¥¥æøÆÙ ©ªº ª ⁄±Æ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

fl‹÷ÀÕÃflfi‘¤ …Œ¤“›ÿ

ú¤›—“—”«çÛÕ¤Ã

µøƨ± ªÆ ø µ¨ øƨ± æ±® ø µªº

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

fl‹÷ÀÕÃflfi‘¤ …Œ¤“›ÿ¤Õ

ú¤›—“—”«ç

Õ ø ©ª ¨ª Õ ø © º¨

„Õ…

ø¥¨

›± ¨ª ¨

±Æ æ±¥¨ ø º ´¨ © ¨ Ø´øƪ ±Æ

ª®ø ± ø¨¨ªÆ

ÍÔÎ ÌÔ ÍÔÛ”fi ÕÌ Œ±¥¥ ø檥 ¥$ ª¥ øº ´ ¨ø楪 ©Æª ª

ÍÔÛ ËçÙ Ô çÙ ÔÓç

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ÔÎp

±´¨ ± ¨ ±

© ¨ ƪ ª ø¥ª ø º ©ª¥¥

ƪøºø楪 Ù ¥ª ¨ ƪ©ªºÙ ÷ø©

ÔÎ ºª Ú٠Ʊ ªÛ ¥ø¨ªº

› Ʊ ª Û ø øº ´ ÌÔ›Æ ÌÙ ›±ºª

“±Ú ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔÈÙ ±Æ flÙ

øº ´ ¨ø楪٠թªº ø¨¨ªÆ


T

ÍÔ ÍÓ ÍÔÛ”fi Í ÔÁ ÔÎ Í Ô ÔÔ

ÍÔ ËÓ ÍÔÛ”fi Ë ÓÈ Ó Ë Ô ÓÔ

ÍÔ Ô Ó ÍÔÛ”fi Ô Ì ÓÎ Ô Ô ÌÌ

ÍÔ ÔÓÓ ÍÔÛ”fi ÔÓ ÌÌ Ì ÔÓ Ô ÎÍ

ÍÔ ÔÎÓ ÍÔÛ”fi ÔÎ ÏÌ ÌË ÔÎ Ô ÁÍÎ

ÍÔ ÔËÓ ÍÔÛ”fi ÔË ÎÏ ÏÎÎ ÔË Ô ÔÎ

‘ T

ÌÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ô ÔÔ


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

ÿfl’¤“Û À“‹

‹ “ÛÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÿ——’Û fl“‹

‹ “ÛÕ–fl““¤ŒÕ

ÿfl’¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ” à “flÕ¤ ÿ——’ …Œ¤“›ÿ¤Õ

ËÁ Û ÚÚÚ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

$Æ “´¨ ´¨¨ªÆ ø ‹ “ ÔË Ï

´ º …


ÎË

¤ “”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ËÁÏÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ÔÎpÙ

æÆ$ ªÆ¨

ªÆ $¨´ ¨ø ¥

‹ “ ËÁÏÒ

Õ— ÌÌÔË

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

Õ “Ÿ‘¤ —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤ŒÕ

ø© ª¨ ø¨ ÔÎpÙ

‹ “ ËÁÏÒ

Õ— ÌÌÔË


T

Æøºª ¨±±¥ ¨ªª¥

ËÁÏ ÎÎÔ ËÁÏÛ ÎÙÎ ÈÎ Ô Ë

ËÁÏ ÍÎÔ ËÁÏÛ Í ÈÎ Ô Ë

ËÁÏ ÈÎÔ ËÁÏÛ È Ë Ô Ô

ËÁÏ ËÎÔ ËÁÏÛ Ë ÁÎ Ô ÔÍ

ËÁÏ ÁÎÔ ËÁÏÛ Á Ô Ô Ó

ËÁÏ Ô ÎÔ ËÁÏÛ Ô Ô Î Ô ÓÔ

ËÁÏ ÔÔÎÔ ËÁÏÛ ÔÔ ÔÔÎ Ô ÓÈ

ËÁÏ ÔÓÎÔ ËÁÏÛ ÔÓ ÔÓÎ Ô Ì

ËÁÏ ÔÌÎÔ ËÁÏÛ ÔÌ ÔÌ Ô ÌÍ

ËÁÏ ÔÏÎÔ ËÁÏÛ ÔÏ ÔÏ Ô ÏÓ

ËÁÏ ÔÎÎÔ ËÁÏÛ ÔÎ ÔÏÎ Ô ÏÓ

ËÁÏ ÔÍÎÔ ËÁÏÛ ÔÍ ÔÍ Ô ÍÎ

ËÁÏ ÔÈÎÔ ËÁÏÛ ÔÈ ÔÍ Ô ÍÓ

ËÁÏ ÔËÎÔ ËÁÏÛ ÔË ÔÈ Ô ÈË

ËÁÏ ÔÁÎÔ ËÁÏÛ ÔÁ ÔÈ Ô ËÏ

ËÁÏ ÓÔÎÔ ËÁÏÛ ÓÔ ÔÁÎ Ô ÔÔÎ

ËÁÏ ÓÓÎÔ ËÁÏÛ ÓÓ ÔÁÎ Ô Ô Ó

ËÁÏ ÓÏÎÔ ËÁÏÛ ÓÏ ÓÔÎ Ô ÔËÎ

ËÁÏ ÓÈÎÔ ËÁÏÛ ÓÈ ÓÏ Ô ÔÁ

ËÁÏ ÓËÎÔ ËÁÏÛ ÓË ÓÏ Ô ÔÁ

ËÁÏ Ì ÎÔ ËÁÏÛ Ì ÓÎ Ô Ì

ËÁÏ ÌÓÎÔ ËÁÏÛ ÌÓ ÓÍ Ô ÌÔÍ

ËÁÏ ÌÏÎÔ ËÁÏÛ ÌÏ ÓÍ Ô ÌÎ

ËÁÏ ÌÍÎÔ ËÁÏÛ ÌÍ Ì Î ÏÌÎ

ËÁÏ ÌËÎÔ ËÁÏÛ ÌË Ì Î ÏÏ

ËÁÏ ÏÔÎÔ ËÁÏÛ ÏÔ ÌÏ Î ÎË

ËÁÏ ÏÍÎÔ ËÁÏÛ ÏÍ ÌË Ô ÈÈ

ËÁÏ Î ÎÔ ËÁÏÛ Î ÏÔ Ô Ô

ËÁÏ ÎÎÎÔ ËÁÏÛ ÎÎ ÏÍ Ô ÔÌ

ËÁÏ Í ÎÔ ËÁÏÛ Í ÏÁ Ô ÔÍ

ËÁÏ ÍÎÎÔ ËÁÏÛ ÍÎ ÎÌ Ô ÔËÎ

ËÁÏ È ÎÔ ËÁÏÛ È ÎÈÎ Ô ÓÔÍ

ËÁÏ ÈÎÎÔ ËÁÏÛ ÈÎ ÍÔ Ô ÓË

ËÁÏ Ë ÎÔ ËÁÏÛ Ë ÍÏÎ Ô ÓÁ

ËÁÏ ËÎÎÔ ËÁÏÛ ËÎ ÍÁ Ô ÌÁ

ËÁÏ ÁÎÎÔ ËÁÏÛ ÁÎ ËÏÎ Ô ÎÏÎ

ËÁÏ Ô ÎÔ ËÁÏÛ Ô ËÎ Ô ÎÎ

ËÁÏ Ô ÎÎÔ ËÁÏÛ Ô Î Ô Ô ÈÍÎ

ËÁÏ ÔÔ ÎÔ ËÁÏÛ ÔÔ Ô Ô ÈÍ

‹—––¤‘”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ËÁÎÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ÔÎpÙ

æÆ$ ªÆ¨

ªÆ $¨´ ¨ø ¥

‹ “ ËÁÎÒ

Õ— ÌÌÔËÒ Õ— Ô ËÎ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

‹—Àfi‘¤ —–¤“Û

¤“‹¤‹ Õ–fl““¤ŒÕ

ø© ª¨ ø¨ ÔÎpÙ


T

Æøºª ¨±±¥ ¨ªª¥

‹ “ ËÁÎÒ

Õ— ÌÌÔËÒ Õ— Ô ËÎ

ËÁÎ Í ÈÎÔ ËÁÎÛ ÍI È ÁÎ Ô ÔÎ

ËÁÎ È ËÎÔ ËÁÎÛ ÈI Ë ÔÔ Ô ÔÍ

ËÁÎ È ÁÎÔ ËÁÎÛ ÈI Á ÔÓ Ô ÓË

ËÁÎ Ë ÁÎÔ ËÁÎÛ ËI Á ÔÔ Ô ÓÓ

ËÁÎ ËÔ ÎÔ ËÁÎÛ ËIÔ ÔÔÎ Ô ÓÎ

ËÁÎ ÁÔ ÎÔ ËÁÎÛ ÁIÔ ÔÓ Ô Ó

ËÁÎ ÁÔÔÎÔ ËÁÎÛ ÁIÔÔ ÔÓÎ Ô Ì

ËÁÎ ÁÔÓÎÔ ËÁÎÛ ÁIÔÓ ÔÓÎ Ô Ì

ËÁÎ Ô ÔÔÎÔ ËÁÎÛ Ô IÔÔ ÔÓÎ Ô Ì

ËÁÎ Ô ÔÓÎÔ ËÁÎÛ Ô IÔÓ ÔÓÎ Ô ÌÓ

ËÁÎ Ô ÔÌÎÔ ËÁÎÛ Ô IÔÌ ÔÌ Ô ÏÓ

ËÁÎ Ô ÔÏÎÔ ËÁÎÛ Ô IÔÏ ÔÏ Ô ÎË

ËÁÎ ÔÔÔÓÎÔ ËÁÎÛ ÔÔIÔÓ ÔÓÎ Ô ÌÓ

ËÁÎ ÔÓÔÌÎÔ ËÁÎÛ ÔÓIÔÌ ÔÏ Ô Î

ËÁÎ ÔÓÔÏÎÔ ËÁÎÛ ÔÓIÔÏ ÔÏ Ô ÏË

ËÁÎ ÔÌÔÏÎÔ ËÁÎÛ ÔÌIÔÏ ÔÏ Ô ÏË

ËÁÎ ÔÌÔÎÎÔ ËÁÎÛ ÔÌIÔÎ ÔÏ Ô ÎÓ

ËÁÎ ÔÏÔÎÎÔ ËÁÎÛ ÔÏIÔÎ ÔÏ Ô ÎÏ

ËÁÎ ÔÌÔÍÎÔ ËÁÎÛ ÔÌIÔÍ ÔÎÎ Ô ÍÍ

ËÁÎ ÔÌÔÈÎÔ ËÁÎÛ ÔÌIÔÈ ÔÎÎ Ô ÍÏ

ËÁÎ ÔÏÔÍÎÔ ËÁÎÛ ÔÏIÔÍ ÔÏ Ô ÍÏ

ËÁÎ ÔÏÔÈÎÔ ËÁÎÛ ÔÏIÔÈ ÔÍ Ô ÍÏ

ËÁÎ ÔÍÔÈÎÔ ËÁÎÛ ÔÍIÔÈ ÔÍ Ô ÈÓ

ËÁÎ ÔÍÔËÎÔ ËÁÎÛ ÔÍIÔË ÔÍ Ô ËË

ËÁÎ ÔÈÔÁÎÔ ËÁÎÛ ÔÈIÔÁ ÔÈ Ô Ô

ËÁÎ ÔÈÓÔÎÔ ËÁÎÛ ÔÈIÓÔ ÔÁ Ô ÔÔË

ËÁÎ ÔÈÓÓÎÔ ËÁÎÛ ÔÈIÓÓ ÔÁ Ô ÔÔË

ËÁÎ ÔËÓÔÎÔ ËÁÎÛ ÔËIÓÔ ÔÁ Ô ÔÓ

ËÁÎ ÔÁÓÔÎÔ ËÁÎÛ ÔÁIÓÔ ÔÁ Ô ÔÓ

ËÁÎ ÔÁÓÓÎÔ ËÁÎÛ ÔÁIÓÓ ÔÁÎ Ô ÔÏÎ

ËÁÎ ÔÁÓÏÎÔ ËÁÎÛ ÔÁIÓÏ ÓÔÎ Ô ÔÈÎ

ËÁÎ ÓÓÓÏÎÔ ËÁÎÛ ÓÓIÓÏ ÓÓ Ô Ó

ËÁÎ ÓÓÓÈÎÔ ËÁÎÛ ÓÓIÓÈ ÓÌÎ Ô ÓÌ

ËÁÎ ÓÏÓÈÎÔ ËÁÎÛ ÓÏIÓÈ ÓÏÎ Ô ÓÎ

ËÁÎ ÓÏÌ ÎÔ ËÁÎÛ ÓÏIÌ ÓÍÎ Ô ÌÓ

ËÁÎ ÓÈÌ ÎÔ ËÁÎÛ ÓÈIÌ ÓÍÎ Ô ÌÍ

ËÁÎ ÓÈÌÓÎÔ ËÁÎÛ ÓÈIÌÓ ÓÍÎ Ô Ï

ËÁÎ Ì ÌÓÎÔ ËÁÎÛ Ì IÌÓ ÓÍÎ Ô ÏÈÎ

ËÁÎ Ì ÌÍÎÔ ËÁÎÛ Ì IÌÍ Ì Î Î ÏÈÎ

ËÁÎ ÌÓÌÍÎÔ ËÁÎÛ ÌÓIÌÍ Ì Î Î ÎÓÎ

ËÁÎ ÌÍÏÔÎÔ ËÁÎÛ ÌÍIÏÔ ÌÏÎ Î ÈÓÎ

ËÁÎ ÏÔÏÍÎÔ ËÁÎÛ ÏÔIÏÍ ÌË Ô ÁÈÎ

ËÁÎ ÏÍÎ ÎÔ ËÁÎÛ ÏÍIÎ ÏÔÎ Ô ÔÓÔÎ

ËÁÎ Î ÎÎÎÔ ËÁÎÛ Î IÎÎ ÏÍ Ô ÔÈ Î

ËÁÎ ÎÎÍ ÎÔ ËÁÎÛ ÎÎIÍ ÏË Ô ÔÁÌÎ

ËÁÎ ÍÎÈ ÎÔ ËÁÎÛ ÍÎIÈ ÎË Ô ÓÈ

ËÁÎ ÈÎË ÎÔ ËÁÎÛ ÈÎIË ÍÍÎ Ô Ï


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Œ “Ÿ”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ›—”fi “flà —“ Õ–fl““¤ŒÕ

Œ “Ÿ”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ›—”fi “flà —“ Õ–fl““¤ŒÕ

Ó Û õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

¥ø ª fl´ $ Æ´ Ù ¥ª ª

Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª Ù ”ø´¥ ¨ª¥¥´

ÔÎpÙ Œ ÔÎp ªµÆ* ¨

ø´ Ʊ ¨ ƪ ª ¤ºª¥ ¨ø ¥

ª ªºª¨Ù ± ª ø¥ø ª

‹ “ ÌÔÔÌÙ

⁄±Æ fi Ò Õ— ÌÌÔË

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

´¨ ªÙ ø© ª º ª¨ ø¨ ÔÎpÙ

Æ ª º ª¨ ø¨ ÔÎpÙ Æø µªº

±Æ ªº ± ¨ø ¥ª Õ¨ªª¥Ù

± ø¥ø ´Æ ø ª ¨Æªø¨ ª ¨

‹ “ ÌÔÔÌÙ

⁄±Æ fi Ò Õ— ÌÌÔË


T

Ó Ë Ó Û Ë ÔÏ ÔÓ Ì

Ó Ô Ó Û Ô ÔÎ ÔÓ ÌÁ

Ó ÔÔÔ Ó Û ÔÔ ÔÍ ÔÓ ÎÍ

Ó ÔÌÔ Ó Û ÔÌ ÔË Í ÍË

Ó ÔÏÔ Ó Û ÔÏ ÔÁÎ Í ÁÏ

Ó ÔÍÔ Ó Û ÔÍ ÓÔÎ Í ÔÓ

Ó ÔÈÔ Ó Û ÔÈ ÓÌÎ Í ÔÏÓ

Ó ÔËÔ Ó Û ÔË ÓÏÎ Í ÔÍ

Ó ÔÁÔ Ó Û ÔÁ ÓÎÎ Í ÔÍË

Ó ÓÓÔ Ó Û ÓÓ ÓÁÎ Í ÓÈÓ

Ó ÓÏÔ Ó Û ÓÏ ÌÓ Ì ÌÓÎ

Ó ÓÈÔ Ó Û ÓÈ ÌÈ Ì Î

Ó Ì Ô Ó Û Ì ÌÁ Ì Í Î

Ó ÌÓÔ Ó Û ÌÓ ÏÓ Ì ÈÈ

Œ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕ\à ¤

”ÕÛË

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

Õø¨ ’´ ¨ ¨± µø ¨ª

¨ ¤ ¥ø ª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

ª¨ ¥ø ¨ æ±®

© ¨ ªÆ¨

Î È Ô ”ÕÛ Ë Œ ø´¥ ¥$ ª¥ ›± æ ø¨ ± Õ ø ªÆ

Ó Û ËÙ Ô Ù ÔÔÙ ÔÌÙ ÔÏÙ ÔÈÙ ÔÁÙ ÓÓ

ËÛ¨¥ ÚÒ Ú

‹flÕ Õ›ÿÀà Ÿ¤ÿ¤ ”“ Õ —“ Œ—ÕÃ⁄Œ¤ ¤” ¤‹¤‘ÕÃflÿ‘ Ãÿ¤ Õ¤›Œ¤Ã —⁄ Ãÿ¤ –Œ—ä›Ã ¤ ‘fl«¤Œ —“ ÕÃfl “‘¤ÕÕ Õ䤑

Œ± ¨ ƪ ªÆ ¤ºª¥ ¨ø ¥ ø¨ ª ª ø æª ± ºªÆª ¤ ª ø ¨Ê

æª *¨ ¨ © ƺ٠¨ ø¥ ± º ª ªÆ –ø ¨ ¯ç ªÆ © ªºªÆ ª´ æ ¥ºª ºå˜

´ ªÆºø µª Ú

Ô Ô

Õ¨ø ¥ª ¨ªª¥ ø ± ª ¥ß ´ Ø´ª Ʊ ªÆ¨ßÊ

¨ ´Æ ø ª ± ª ª ª¥ Û ªø¥ ±Æ ƪ ª ªÆø¨ ª Ʊ ªÆ¨ ª Ù ¨ªÆ ªº ø ø¨ ± Ú

à ª ø¥¥±ß ± ± ª ¨ ø´ ª ø ø ª ¥øᦒ ¨± æª ±Æ ªº ± ¨ ª ´Æ ø ªÚ ¨ ª

´Æ ø ª ±ø¨ æª ± ª ºø ø ªºÙ ¨ ƪ ª ªÆø¨ª ¨ ª¥ ø´¨± ø¨ ø¥¥ß ¨ Ʊ´ ¨ ª

ø ¨ ± ± ±®ß ª Ú Ã ¥øߪÆÙ © µªª ƪ ª ªÆø¨ ¨ ª¥ Ù ª® ¥ø © ß ±

øºº ¨ ± ø¥ ø ¨ ±ÆƱ ± Ʊ¨ª ¨ ± ƪش ƪºÚ

………Ú¤‘—ŒflÚ‹¤ “⁄—‡¤‘—ŒflÚ‹¤ ÎÁ

Ô

Ô

Ó

Ì

Ï

Î

Í

È

Ë

Á

ÔÔ

ÔÓ

ÔÌ


Í

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Œ “Ÿ”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ›—”fi “flà —“ Õ–fl““¤ŒÕ

Ó ÎÛ õ Ò Ó ÎflÛ õ Ò Ó Î…ä õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Œ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕ\à ¤

Ó ÎÕÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ó ÎÎ Ë Ô Ó ÎÕ Ë” Ó ÎÛ ËÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓ ÁÓ

Ó ÎÎ Ë Ô Ó Ó ÎÕ Ë”ÛÔ Ó ÎÛ Ë ÁÂ Ô Â ÔÔ ÔÌ ÔÏ ÔÈ ÔÁ ÍÈÌ

Ó ÎÎ Ô Ô Ó ÎÕ Ô ” Ó ÎÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁ ÈÈÎ

Ó ÎÎ ÔÔ Ô Ó Ó ÎÕ ÔÔ”ÛÔ Ó ÎÛ ÈÂ ËÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔËÂ ÔÁ Ô Ô

Ó ÎÎ ÔÓ Ô Ó ÎÕ ÔÓ” Ó ÎÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓ ÔÌ

Ó ÎÎ ÔÓ Ô Ó Ó ÎÕ ÔÓ”ÛÔ Ó ÎÛ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓÂ ÓÏÂ ÓÈÂ

Ì Â ÌÓ

Ó ÎÎ ÔÍ Ô Ó ÎÕ ÔÍ” Ó ÎÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓÂ

ÓÏÂ ÓÈÂ Ì Â ÌÓ

Ó ÎÎ ÔÈ Ô Ó ÎÕ ÔÈ” Ó ÎÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÎÂ ÔÍÂ ÔÈÂ

ÔËÂ ÔÁÂ Ó Â ÓÔÂ ÓÓ

Ó ÎÎ ÔË Ô Ó ÎÕ ÔË” Ó ÎÛ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔËÂ ÔÁÂ

ÓÔÂ ÓÓÂ ÓÏÂ ÓÈÂ Ì Â ÌÓÂ ÌÏ

Ó ÎÎ ÓÎ Ô Ó ÎÕ ÓΔ Ó ÎÛ Í È Ë ÁÂ Ô Â ÔÔ ÔÓ ÔÌ ÔÏ ÔΠÔÍ ÔÈÂ

ÔËÂ ÔÁÂ Ó Â ÓÔÂ ÓÓÂ ÓÌÂ ÓÏÂ ÓÎÂ ÓÍÂ ÓÈÂ

ÓËÂ Ì Â ÌÓ

Ó ÎÎ ÓÍ Ô Ó ÎÕ ÓÍ” Ó ÎÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÎÂ ÔÍÂ

ÔÈÂ ÔËÂ ÔÁÂ Ó Â ÓÔÂ ÓÓÂ ÓÌÂ ÓÏÂ ÓÎÂ ÓÍÂ

ÓÈÂ ÓËÂ ÓÁÂ Ì Â ÌÓ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ó ÎÍ Ë Ô Ó ÎÕ Ë fl⁄ Ó ÎflÛÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ ÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏ fl⁄ ËÔ

ÌÔÈË

ÌÌ

ÔÍÔÈ

ÏÍ

Í Ó

ÍÍÓÎ

Ó ÎÍ Ë Ô Ó Ó ÎÕ Ë fl⁄ÛÔ Ó ÎflÛÌÒË ÈÒÔÍ ÔÒÓ ÁÒÔÍ ÎÒË ÌÒÏ ÈÒËåÂ Ô fl⁄ ÔÓÌÎ

Ó ÎÍ ÔÔ Ô Ó ÎÕ ÔÔ fl⁄ Ó ÎflÛ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ

ÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏÂ ÔÌÒÔÍÂ ÈÒË fl⁄

Ó ÎÍ ÔÓ Ô Ó ÎÕ ÔÓ fl⁄ Ó ÎflÛ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ ÔÔÒÔÍÂ

ÌÒÏÂ ÔÌÒÔÍÂ ÈÒËÂ ÔÎÒÔÍÂ Ô fl⁄

Ó ÎÍ ÔÍ Ô Ó ÎÕ ÔÍ fl⁄ Ó ÎflÛ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÔÁÒÌÓÂ

ÎÒËÂ ÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏÂ ÔÌÒÔÍÂ ÈÒËÂ ÔÎÒÔÍÂ ÔÂ

ÔÚÔÒÔÍÂ ÔÚÔÒÏ fl⁄

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ó ÎË Í Ô Ó ÎÕ Í… Ó Î…Û ÌÒÔÍÂ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓ …… ÁË

Ó ÎË Ë Ô Ó ÎÕ Ë… Ó Î…ÛÌÒÔÍÂ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÎÒËÂ ÌÒÏ …… ÓÌÏ

Ó ÎË ÔÔ Ô Ó ÎÕ ÔÔ… Ó Î…Û ÔÒËÂ ÌÒÔÍÂ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ

ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ ÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏ ……

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

µøƨ± ªÆ ø µ¨ øƨ± æ±® ø µªº

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÍÓ

”—‹À‘ÛŒ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù Ÿ¤’ŒJ–⁄Ã

—”ÕÛÔ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

”—‹À‘ Œ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù Ÿ¤’ŒJ–⁄Ã

”ÕÛÓ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛfiÀ‹‹« “ÆÚÔÓÔ ‘Â

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« “ÆÚ ÔÓÓ ‘

©øÆÙ ¨ ’¥øÆ ¨ºª µª¥Ù

fiƪ ¨ªÊ ÌÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔÏÙÎ

¨øæ ¥ªÆ flfiÕÛ’´ ¨ ¨±

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ø¥¨

›± ¨ª ¨

”—‹À‘¤Û›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤ŒÕ ›Œfl“’¤‹

”—‹À‘¤ ›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤ŒÕÙ ›Œfl“’¤‹

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛfiÀ‹‹« “±ÚÔÓÔ ‘Â

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« “±ÚÔÓÓ ‘

æ¥ø µÙ © ¨ ¨Æø øƪ ¨ ±ªÆÙ

… º¨ Ê ÌÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔÏÙÎ

¨ø楪 flfiÕ ¥ø ¨

Î Ó Ô ”ÕÛÓ Œ ø´¥ ¥$ ª¥ ‹ “ ÌÔÔÌfi

›± æ ø¨ ± ø ªÆ ‹ “ ÌÔÔÌfi

Ó ÎÛËÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓ

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ÏÔ Ô Ô —”ÕÛÔ Œ ø´¥ ¥$ ª¥ ‹ “ ÌÔÔÌfi

›± æ ø¨ ± ø ªÆ ‹ “ ÌÔÔÌfi

Ó ÎÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÎÂ

ÔÍÂ ÔÈÂ ÔËÂ ÔÁÂ Ó Â ÓÔÂ ÓÓ

ÔÈÛ¨¥ ÚÒ Ú

ËÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ô ÔËÌ

ÏÔ Ô È —”ÕÛÔ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô Ë

Ô ÁÍ

Î Ó È ”ÕÛÓ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÍ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Œ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Õ\à ¤

Ó ÓÕÛÚÚÚ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ó ÓÎ Í Ô Ó ÓÕ Í” Ó ÓÛÎÂ ÎÙÎÂ ÍÂ ÈÂ ËÂ Ô ÔÓÎ

Ó ÓÎ Ë Ô Ó ÓÕ Ë” Ó ÓÛÏÂ ÏÙÎÂ ÎÂ ÎÙÎÂ ÍÂ ÈÂ ËÂ Ô ÔÎ

›±ºª

©øƪÆ

ÕfiÛ’´ ¨ ¨± ¨ø ª

›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

æ¥ø µ

¥ø ¨ ©ø¥¥ª¨

Œ “Ÿ”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ›—”fi “flà —“ Õ–fl““¤ŒÕ

Ó ÌÛ õÒÓ ÌflÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¥ª ª Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª Ù

”ø´¥ ¨ª¥¥´ ÔÎpÙ Œ ÔÎp

øæ ªæ± ª Ù ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔÌÙ ⁄±Æ flÒ Õ— ÌÌÔË

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÏÛËÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ó ÓÍ Ï Ô Ó ÓÕ Ïfl⁄ Ó ÓflÛÌÒÔÍÂ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒË fl⁄ ÈË

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Ó ÓË Ï Ô Ó ÓÕ Ïfifl Ó ÓfiflÛÍÂ ÏÂ ÓÂ fifl ËÎ

ø© ø º Æ ª º ª¨ ø¨ ÔÎpÙ

æª ºªºÙ Ʊ ª ¥ø¨ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔÌÙ ±Æ flÒ Õ— ÌÌÔË


T

Ó Ì ÍÔ Ó ÌÛ Í Ô Ì ÔÓ ÔÎ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÍÏ

Œ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Õ\à ¤

Ó ÌÕÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

µøƨ± ªÆ ø µ¨ øƨ± æ±® ø µªº

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ËÛÓÍÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ó ÌÎ Ë Ô Ó ÌÕ Ë ” Ó ÌÛËÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓ ÍÔ

Ó ÌÎ Ë Ô Ó Ó ÌÕ Ë”ÛÔ Ó ÌÛ Ë ÁÂ Ô Â ÔÔ ÔÌ ÔÏ ÔÈ ÔÁ ÏÍË

Ó ÌÎ Ô Ô Ó ÌÕ Ô ” Ó ÌÛÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁ ÎÓ

Ó ÌÎ ÔÔ Ô Ó Ó ÌÕ ÔÔ”ÛÔ Ó ÌÛÈÂ ËÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔËÂ ÔÁ ÈÌÌ

Ó ÌÎ ÔÓ Ô Ó ÌÕ ÔÓ” Ó ÌÛËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÎÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓ ËÍ

Ó ÌÎ ÔÓ Ô Ó Ó ÌÕ ÔÓ”ÛÔ Ó ÌÛÔ Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓÂ ÓÏÂ ÓÈÂ Ì Â ÌÓ ÓÏ Í

Ó ÌÎ ÔÍ Ô Ó ÌÕ ÔÍ” Ó ÌÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓÂ ÓÏÂ ÓÈÂ

Ì Â ÌÓ

Ó ÌÎ ÔÈ Ô Ó ÌÕ ÔÈ” Ó ÌÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÎÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔËÂ

ÔÁÂ Ó Â ÓÔÂ ÓÓ

Ó ÌÎ ÔË Ô Ó ÌÕ ÔË” Ó ÌÛ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔËÂ ÔÁÂ ÓÔÂ

ÓÓÂ ÓÏÂ ÓÈÂ Ì Â ÌÓÂ ÌÏ

Ó ÌÎ ÓÎ Ô Ó ÌÕ ÓΔ Ó ÌÛ Í È Ë ÁÂ Ô Â ÔÔ ÔÓ ÔÌ ÔÏ ÔΠÔÍ ÔÈ ÔË ÔÁÂ

Ó Â ÓÔÂ ÓÓÂ ÓÌÂ ÓÏÂ ÓÎÂ ÓÍÂ ÓÈÂ ÓËÂ Ì Â ÌÓ

Ó ÌÎ ÓÍ Ô Ó ÌÕ ÓÍ” Ó ÌÛ ÍÂ ÈÂ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÎÂ ÔÍÂ ÔÈÂ ÔËÂ ÔÁÂ Ó Â

ÓÔÂ ÓÓÂ ÓÌÂ ÓÏÂ ÓÎÂ ÓÍÂ ÓÈÂ ÓËÂ ÓÁÂ Ì Â ÌÓ

Ó ÌÍ Ë Ô Ó ÌÕ Ëfl⁄ Ó ÌflÛÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ ÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏ fl⁄ ÏË

Ó ÌÍ Ë Ô Ó Ó ÌÕ Ëfl⁄ÛÔ Ó ÌflÛÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ ÌÒÏÂ ÈÒËÂ Ô fl⁄ Á Î

Ó ÌÍ Ô Ô Ó ÌÕ Ô fl⁄ Ó ÌflÛ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ ÔÔÒÔÍÂ

ÌÒÏÂ ÈÒË fl⁄

Ó ÌÍ ÔÓ Ô Ó ÌÕ ÔÓfl⁄ Ó ÌflÛ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÎÒËÂ ÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏÂ

ÔÌÒÔÍÂ ÈÒËÂ ÔÎÒÔÍÂ Ô fl⁄

Ó ÌÍ ÔÍ Ô Ó ÌÕ ÔÍfl⁄ Ó ÌflÛ ÔÒÏÂ ÎÒÔÍÂ ÌÒËÂ ÈÒÔÍÂ ÔÒÓÂ ÁÒÔÍÂ ÔÁÒÌÓÂ ÎÒËÂ

ÔÔÒÔÍÂ ÌÒÏÂ ÔÌÒÔÍÂ ÈÒËÂ ÔÎÒÔÍÂ ÔÂ ÔÚÔÒÔÍÂ ÔÚÔÒÏ fl⁄

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”—‹À‘ÛŒ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù flfiŸ¤… “’¤‘Ã

—”ÕÛÁ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

”—‹À‘¤Û›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤ŒÕ fi¤“Ã

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ÏÔ Á Ô —”ÕÛÁ Œ ø´¥ ¥$ ª¥Ù øæ ª© µª¥¨ ‹ “ ÌÔÔÌfl

›± æ ø¨ ± ø ªÆ Ù æª º ‹ “ÌÔÔÌfl

Ó ÌÛËÂ Ô Â ÔÔÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁÂ ÓÓ

Ô ÈÓÎ

ÏÔ Á È —”ÕÛÁ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

”—‹À‘ÛŒ “Ÿ”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù

flfiŸ¤… “’¤‘à çfi Ÿå

—”ÕÛÓÓ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ËÛ¨¥ ÚÒ Ú

”—‹À‘¤Û›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤ŒÕÙ fi¤“à çfi Ÿå

ÏÛ¨¥ ÚÒ Ú

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ÏÔÓÓ Ô —”ÕÛÓÓ Œ ø´¥ ¥$ ª¥Ù øæ ª© µª¥¨ ‹ “ ÌÔÔÌfl

›± æ ø¨ ± Õ ø ªÆ Ù æª º ‹ “ ÌÔÔÌfl

Ó ÌÛÓÏÂ ÓÈÂ Ì Â ÌÓ

Ô ÔÈÍÎ

ÏÔÓÓ È —”ÕÛÓÓ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÍÍ

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

” à Œ “ŸŒflÃÕ›ÿ¤“

Ó ÏÛÚÚÚ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

$Æ ©ªÆª flÆæª ¨ª

´ º $Æ flÆæª ¨ª ø ©ªÆ

´ < ¥ ª Õ¨ª¥¥ª

–Ʊ ª ± ª¥¥ªÆ Œø¨ ª Û

ª ø ´ Ù ª Ʊ ¨Ù

‹Æª ± ª ¨ ±Æ ø

‹ “ ËÁÁÙ æª DæªÆ¥ø ¨´

æª ¨ª ¨ fiÆ´ ª ø Æ

ªÆ $¨´ ¨ø ¥

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

›—”fi “flà —“ Õ–fl““¤ŒÕ

… Ãÿ Œ “Ÿ ŒflÛÿ¤ÃÕ

< ª

ꪨ

±Æ ªøß ©±Æµ ø º

±Æ ©±Æµ ø©µ©øƺ

øƪø

–Ʊ ª ± ø¥ Æø¨ ª¨

ª ø ٠Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ

¨±ÆØ´ª ø ±Æº ¨± ‹ “ ËÁÁÙ

Æ µ ± Æø ¨´Æª æß ± ª ¨ ±


T

Æøºª ¨±±¥ ¨ªª¥

Ó Ï ËÔ Ó ÏÛ Ë ÈÓ ÔÏ Í Ì

Ó Ï ÁÔ Ó ÏÛ Á ÈÓ ÔÎ Í Ì

Ó Ï Ô Ô Ó ÏÛ Ô ÈÓ ÔÍ Í ÏÌ

Ó Ï ÔÔÔ Ó ÏÛ ÔÔ ÈÓ ÔÍÎ Í ÎÎ

Ó Ï ÔÓÔ Ó ÏÛ ÔÓ ÈÓ ÔÈÓ Í ÍÌ

Ó Ï ÔÌÔ Ó ÏÛ ÔÌ ÈÓ ÔÈÈ Í ÈÌ

Ó Ï ÔÏÔ Ó ÏÛ ÔÏ ÈÓ ÔÁÔ Í ÁÓ

Ó Ï ÔÎÔ Ó ÏÛ ÔÎ ÈÓ Ó Í Ô Ë

Ó Ï ÔÍÔ Ó ÏÛ ÔÍ ÈÓ Ó Ë Í ÔÔÁ

Ó Ï ÔÈÔ Ó ÏÛ ÔÈ ÈÓ ÓÓÎ Í ÔÔÁ

Ó Ï ÔËÔ Ó ÏÛ ÔË ÈÓ ÓÌÍ Í ÔÈÔ

Ó Ï ÔÁÔ Ó ÏÛ ÔÁ ÈÓ ÓÏË Í ÔÁÌ

Ó Ï ÓÓÔ Ó ÏÛ ÓÓ ÈÓ ÓË Í ÌË

Ó Ï ÓÏÔ Ó ÏÛ ÓÏ ÈÓ ÌÔ Í ÎÏ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”—‹À‘Û”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

” à Œ “ŸŒflÃÕ›ÿ¤“

—”ÕÛÌ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

ÔÒÏå

ÌÒËå

ÔÒÓå

i Ʊ ª ± ª¥¥ªÆ Œø¨ ª ª ø ´ Ù ÈÓ < ª

i flÆæª ¨ª ø´ ª ¨ª Œø´

i ÌÛÔ ”ø¥ ª¥¥ªÆª fiªøÆæª ¨ª ± Õ Æø´æª

i ‹Æª ± ª ¨ ±Æ ø ‹ “ ËÁÁ

i æª DæªÆ¥ø ¨´ æª ¨ª ¨ fiÆ´ ª ø Æˇ

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

”—‹À‘¤Û›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤ŒÕ … Ãÿ Œ “Ÿ ŒflÛÿ¤ÃÕ

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ÏÔÌ Ô —”ÕÛÌ ”ø´¥ÛŒ Æø¨ ª ¥$ ª¥

›± æ ø¨ ± Õ ø ªÆ © ¨ Œ Œø¨ ª¨

Ó ÏÛ ËÂ ÁÂ Ô Â ÔÓÂ ÔÌÂ ÔÏÂ ÔÈÂ ÔÁ

flºø ¨ªÆ ¨ fl ¨Æ ªæ $Æ flºø ¨ªÆ ‹Æ ª ±Æ fi ¨Ù

ÔÒÏ˛Ù ÌÒË˛Ù ÔÒÓ˛

ÔÔËÛÔÂ ÓÂ ÌÂ Ï

ËÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ô Ô Ï

ÏÔÌ È —”ÕÛÌ ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

i Ʊ ª ± ø¥ Æø¨ ª¨ ª ø Ù ÈÓ ¨ªª¨

i ©±Æµ ± ¨ ¨ ø ª ± 楪

i ÌÛÔ ¨ ª ø ¨ªÆ ©±Æµ ± ƪ©

i ¨±ÆØ´ª ø ±Æº ¨± ‹ “ ËÁÁ

i Æ µ ± Æø ¨´Æª æß ± ª ¨ ± ˇ

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÍË

fl‹fl–äŒ ⁄DŒ

Œ “ŸŒflÃÕ›ÿ¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÔËÛÚÚÚÒÔÔËÕÏ

ÔÒÏå

ÌÒËå

ÔÒÓå

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

fl‹fl–äŒÕ ⁄—Œ

Œ “Ÿ ŒflÛÿ¤Ã Õ–fl““¤ŒÕ

ÔÔËÛÔ ÔÔËÛÓ ÔÔËÛÌ ÔÔËÛÏ

Ô Ó Ì Ï

›±ºª

¨ ¤ ¨Æ ª ª¥´ µ ± $Æ

ª¥¥ª ´ º ª ø ª

…ª ª¥ ºªÆ …ªÆµª´ ª

ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

” à Ÿ¤‘¤“’ÛŒ “ŸÛ

ŒflÃÕ›ÿ¤“ÛÕflÃ

Ó ÏŒÕË”

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ÔÓÛ¨¥ ÚÒ Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

© ¨ æ´¨¨± ±Æ Ø´ µ

ƪ¥ªø ª ø º ø ª

± ± µª¨

Ʊ ªÛ ¥ø¨ªºÙ ±¥ ªº

› Ʊ ª Û ø øº ´ ÌÔ›Æ ÌÙ

›±ºªÛ“±Ú ÔÚÓÓ Ë

›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤ŒÕ … Ãÿ ÷— “Ã

Œ “Ÿ ŒflÛÿ¤ÃÛÕ¤Ã

µøƨ± ªÆ ø µ¨ øƨ± æ±® ø µªº

Ó ÏÎ ËÓ Ó ÏŒÕ Ë” ”ø´¥ ¥$ ª¥ ¨ Ÿª¥ª µÛŒ ÛŒø¨ ª — ª

¤ ºªº Õ ø ªÆ © ¨ ÷± ¨ÛŒ ÛŒø¨ ª¨

Ó ÏŒÛË ÁÂ Ô Â ÔÓ ÔÌ ÔÏ ÔÈ ÔÁ

flºø ¨ªÆ ¨ fl ¨Æ ªæª $Æ flºø ¨ªÆ ‹Æ ª ±Æ fi ¨ Ù

ÔÒÏçÙ ÌÒËçÙ ÔÒÓç

ÔÔË ÛÔÂ ÛÓÂ ÛÌÂ ÛÏ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ” Ã

ÿ¤fi¤‘ÛŒ “ŸŒflÃÕ›ÿ¤“

Ó ÏÛ÷Ûõ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ ©ªÆ ´ < ¥ ª

Õ Æø´æªÆæ º´ ª

´ ø¥¨æø¥¨æøÆ٠Ʊ ª ±Û

ª¥¥ªÆ Œø¨ ª ª ø ´ Ù

ª Ʊ ¨Ù ‹Æª ± ª ¨ ±Æ

ø ‹ “ ËÁÁÙ æª DæªÆ¥ø Û

¨´ æª ¨ª ¨ fiÆ´ ª ø Æ

› Ʊ Û ø øº ´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

›—”fi “flà —“ Õ–fl““¤ŒÕ … Ãÿ

Œ¤ ¤ŒÕ fi‘¤ Œ “Ÿ ŒflÛÿ¤ÃÕ

< ª

ꪨ

±Æ øƪø © ¨ ¥ ¨ªº ø ª

ƪªÆ 楪٠Ʊ ª ± ø¥ Æø¨ ª¨

ª ø ٠Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ ¨±ÆØ´ª

ø ±Æº ¨± ‹ “ ËÁÁÙ Æ µ ±

Æø ¨´Æª æß ± ª ¨ ±

› Ʊ ª Û ø øº ´


T

Ó Ï ËÌ Ó ÏÛ÷ Ë ÈÓ ÔÌÏ Í Ë

Ó Ï ÁÌ Ó ÏÛ÷ Á ÈÓ ÔÎË Í Ë

Ó Ï Ô Ì Ó ÏÛ÷ Ô ÈÓ ÔÎË Í Ë

Ó Ï ÔÔÌ Ó ÏÛ÷ ÔÔ ÈÓ ÔÍÏ Í ËÈ

Ó Ï ÔÓÌ Ó ÏÛ÷ ÔÓ ÈÓ ÔÍÈ Í Ô Ï

Ó Ï ÔÌÌ Ó ÏÛ÷ ÔÌ ÈÓ ÔÈÈ Í ÔÔÎ

Ó Ï ÔÏÌ Ó ÏÛ÷ ÔÏ ÈÓ ÔËÁ Í ÔÌÍ

Ó Ï ÔÎÌ Ó ÏÛ÷ ÔÎ ÈÓ ÔÁË Í ÔÏÎ

Ó Ï ÔÍÌ Ó ÏÛ÷ ÔÍ ÈÓ Ó Ï Í ÔÍÎ

Ó Ï ÔÈÌ Ó ÏÛ÷ ÔÈ ÈÓ ÓÓÏ Í ÓÔÎ

Ó Ï ÔËÌ Ó ÏÛ÷ ÔË ÈÓ ÓÏÎ Í ÓÔ

Ó Ï ÔÁÌ Ó ÏÛ÷ ÔÁ ÈÓ ÓÏÎ Í ÓÍÁ

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Û

ÿ¤fi¤‘ÛŒ “ŸÛ

ŒflÃÕ›ÿ¤“ÛÕflÃ

Ó Ï÷ÕË”

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

ÔÓÛ¨¥ ÚÒ Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

›—”fi “flà —“ Õ–fl““¤ŒÕ

… Ãÿ Œ¤ ¤ŒÕ fi‘¤

Œ “ŸÛŒflÛÿ¤ÃÛÕ¤Ã

µøƨ± ªÆ ø µ¨ øƨ± æ±® ø µªº

Ó ÏÎ ËÌ Ó Ï÷Õ Ë” ”ø´¥ ¥$ ª¥ ¨ ÿªæª¥ÛŒ ÛŒø¨ ª ›± æ ø¨ ±

Õ ø ªÆ © ¨ ŒªªÆ 楪 Œ Œø¨ ª¨

Ó Ï÷ÛË ÁÂ Ô Â ÔÓ ÔÌ ÔÏ ÔÈ ÔÁ

flºø ¨ªÆ ¨ fl ¨Æ ªæª $Æ flºø ¨ªÆ ‹Æ ª ±Æ fi ¨ Ù

ÔÒÏçÙ ÌÒËçÙ ÔÒÓç

ÔÔË ÛÔÂ ÛÓÂ ÛÌÂ Ï

Ô ÈÎ

fl‹fl–äŒ ⁄DŒ

Œ “ŸŒflÃÕ›ÿ¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÔËÛÚÚÚÒÔÔËÕÏ

ÔÒÏå

ÌÒËå

ÔÒÓå

fl‹fl–äŒÕ ⁄—Œ

Œ “Ÿ ŒflÛÿ¤Ã Õ–fl““¤ŒÕ

ÔÔËÛÔ ÔÔËÛÓ ÔÔËÛÌ ÔÔËÛÏ

Ô Ó Ì Ï

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

¨ ¤ ¨Æ ª ª¥´ µ ± $Æ

ª¥¥ª ´ º ª ø ª

…ª ª¥ ºªÆ …ªÆµª´ ª

ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

”—‹À‘Û”flÀ‘Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ” Ã

ÿ¤fi¤‘ÛŒ “ŸŒflÃÕ›ÿ¤

—”ÕÛÌÌ

ÔÒÏå ÌÒËå ÔÒÓå

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

flæ¨Æ ªæ

‹Æ ª

ø¥¨

›± ¨ª ¨

© ¨ æ´¨¨± ±Æ Ø´ µ

ƪ¥ªø ª ø º ø ª

± ± µª¨

Ʊ ªÛ ¥ø¨ªºÙ ±¥ ªº

› Ʊ ª Û ø øº ´ ÌÔ›Æ ÌÙ

›±ºªÛ“±Ú ÔÚÓÓ Ë

fl ¨Æ ªæ

‹Æ ª

ÔÔË ÔÔ ÔÔËÛ Ô ÔÒÏ Ô Ô Ô

ÔÔË ÓÔ ÔÔËÛ Ó ÔÒÏ Ô Ô Ô

ÔÔË ÌÔ ÔÔËÛ Ì ÌÒË ÔÌ Ô ÓÎ

ÔÔË ÏÔ ÔÔËÛ Ï ÔÒÓ ÔÁ Ô ÎÎ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÔÔËÎÌ ÏÔ ÔÔËÕÏ flºø ¨ªÆ ¨ fl ¨Æ ªæª $Æ flºø ¨ªÆ ‹Æ ª ±Æ fi ¨ Ù

ÔÒÏçÙ ÌÒËçÙ ÔÒÓç

ÏÛ¨¥ Ú Ú Õø¨ ª¨ ÔÔËÛÔ Ó Ì Ï

”—‹À‘¤Û›—”fi “flà —“

Õ–fl““¤ŒÕ … Ãÿ

Œ¤ ¤ŒÕ fi‘¤ Œ “Ÿ ŒflÛÿ¤Ã

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ÔÓÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÏÔÌÌ Ô —”ÕÛÌÌ ”ø´¥ ¥$ ª¥ ¨ ÿªæª¥ÛŒ ÛŒø¨ ª

›± æ ø¨ ± Õ ø ªÆ ©¨ ŒªªÆ 楪 Œ Œø¨ ª¨

Ó Ï÷Û Ë ÁÂ Ô Â ÔÓ ÔÌ ÔÏ ÔÈ ÔÁ

flºø ¨ªÆ ¨ fl ¨Æ ªæ $Æ flºø ¨ªÆ ‹Æ ª ±Æ fi ¨Ù

ÔÒÏ˛Ù ÌÒË˛Ù ÔÒÓ˛

ÔÔËÛÔÂ ÓÂ ÌÂ Ï

Ô Ô

Ô Ô Ó

ÏÔÌÌ È —”ÕÛÌÌ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

………Ú¤‘—ŒflÚ‹¤ “⁄—‡¤‘—ŒflÚ‹¤ ÍÁ

Ô

Ô

Ó

Ì

Ï

Î

Í

È

Ë

Á

ÔÔ

ÔÓ

ÔÌ


È

‹—––¤‘Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

‹—––¤‘Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÔ ÛõÒÔÔ flÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

¨ ª ªµÆ* ¨Ù ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ËÌËÒ Õ— ÌÌÔË

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

‹—Àfi‘¤Û¤“‹¤‹

Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

ºªª Æø µªºÙ Ʊ ª ¥ø¨ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ËÌËÒ Õ— ÌÌÔË


T

ÔÔ ÎÎ ÈÔ ÔÔ Û ÎÙÎ I È ÔÈÎ ÔÓ ÏÓ

ÔÔ Í ÈÔ ÔÔ Û Í I È ÔÈÎ ÔÓ ÏÓ

ÔÔ Í ËÔ ÔÔ Û Í I Ë ÔÈÎ ÔÓ Î

ÔÔ È ËÔ ÔÔ Û È I Ë ÔËÎ ÔÓ Í

ÔÔ È ÁÔ ÔÔ Û È I Á ÔËÎ ÔÓ Í

ÔÔ Ë ÁÔ ÔÔ Û Ë I Á ÔËÎ ÔÓ Í

ÔÔ ËÔ Ô ÔÔ Û Ë I Ô ÔËÎ ÔÓ Í

ÔÔ ÁÔÔÔ ÔÔ Û Á I ÔÔ Ó ÔÓ ËÍ

ÔÔ Ô ÔÔÔ ÔÔ Û Ô I ÔÔ Ó ÔÓ ËÍ

ÔÔ Ô ÔÓÔ ÔÔ Û Ô I ÔÓ Ó ÔÓ ËÍ

ÔÔ Ô ÔÌÔ ÔÔ Û Ô I ÔÌ ÓÔÎ ÔÓ ÔÓÓ

ÔÔ ÔÔÔÌÔ ÔÔ Û ÔÔ I ÔÌ ÓÔÎ ÔÓ ÔÓÓ

ÔÔ ÔÔÔÏÔ ÔÔ Û ÔÔ I ÔÏ ÓÔÎ ÔÓ Ô Á

ÔÔ ÔÓÔÌÔ ÔÔ Û ÔÓ I ÔÌ ÓÔÎ ÔÓ ÔÓÓ

ÔÔ ÔÓÔÏÔ ÔÔ Û ÔÓ I ÔÏ ÓÔÎ ÔÓ ÔÓÓ

ÔÔ ÔÌÔÏÔ ÔÔ Û ÔÌ I ÔÏ ÓÌ ÔÓ ÔÎ

ÔÔ ÔÌÔÎÔ ÔÔ Û ÔÌ I ÔÎ ÓÌ ÔÓ ÔÎ

ÔÔ ÔÌÔÍÔ ÔÔ Û ÔÌ I ÔÍ ÓÌ ÔÓ ÔÎ

ÔÔ ÔÌÔÈÔ ÔÔ Û ÔÌ I ÔÈ ÓÏÎ ÔÓ ÔËÎ

ÔÔ ÔÏÔÎÔ ÔÔ Û ÔÏ I ÔÎ ÓÌ ÔÓ ÔÎ

ÔÔ ÔÏÔÈÔ ÔÔ Û ÔÏ I ÔÈ ÓÏÎ ÔÓ ÔËÎ

ÔÔ ÔÍÔÈÔ ÔÔ Û ÔÍ I ÔÈ ÓÎ ÔÓ ÓÔ

ÔÔ ÔÍÔËÔ ÔÔ Û ÔÍ I ÔË ÓÎ ÔÓ ÓÔ

ÔÔ ÔÈÔÁÔ ÔÔ Û ÔÈ I ÔÁ ÓÍÎ Í ÓÍ

ÔÔ ÔËÔÁÔ ÔÔ Û ÔË I ÔÁ ÓÍÎ Í ÓÍ

ÔÔ ÔËÓÔÔ ÔÔ Û ÔË I ÓÔ ÓÁ Í ÌÌÎ

ÔÔ ÔÁÓÓÔ ÔÔ Û ÔÁ I ÓÓ ÓÁ Í ÌÌÎ

ÔÔ ÔÁÓÏÔ ÔÔ Û ÔÁ I ÓÏ ÓÁ Í ÌÌÎ

ÔÔ Ó ÓÓÔ ÔÔ Û Ó I ÓÓ ÓÁÎ Í ÌÎ

ÔÔ ÓÔÓÓÔ ÔÔ Û ÓÔ I ÓÓ ÌÔ Í ÏÌ

ÔÔ ÓÔÓÌÔ ÔÔ Û ÓÔ I ÓÌ ÌÔ Í ÏÌ

ÔÔ ÓÔÓÏÔ ÔÔ Û ÓÔ I ÓÏ ÌÌ Ì ÏÍÎ

ÔÔ ÓÓÓÏÔ ÔÔ Û ÓÓ I ÓÏ ÌÌ Ì ÏÍÎ

ÔÔ ÓÏÓÍÔ ÔÔ Û ÓÏ I ÓÍ ÌÌ Ì ÏÍ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

‹—Àfi‘¤ ¤“‹¤‹

Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”—‹À‘Û‹—––¤‘Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

—”ÕÛÔÁ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

‹—––¤‘Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Õ\à ¤

ÔÔ ÕÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

‹—Àfi‘¤Û¤“‹¤‹

Œ “Ÿ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

µøƨ± ªÆ ø µ¨ øƨ± æ±® ø µªº

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ø¥¨

›± ¨ª ¨

”—‹À‘¤Û‹—Àfi‘¤

¤“‹¤‹ Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ËÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÏÔÔÁ Ô —”ÕÛÔÁ ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥Ù ‹ “ ËÌË

‹±´æ¥ªÛ¤ ºªº Œ Õ ø ªÆ Ù ‹ “ ËÌË

ÔÔ Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓ

ÍÛÔÏÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÔÔ Î Í Ô ÔÔ Õ Í” ÔÔ Û ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁ ÁÎ

ÔÔ Î Í Ô Ó ÔÔ Õ Í”ÛÔ ÔÔ ÛÍIÈ ËIÁÂ Ô IÔÔ ÔÓIÔÌ ÔÏIÔΠÔÍIÔÈ ÍÈ

ÔÔ Î Ë Ô ÔÔ Õ Ë” ÔÔ Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓ

ÔÔ Î ËÓÔ ÔÔ Õ Ë‹ “ ÔÔ Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓ

ÔÔ Î Ô Ô ÔÔ Õ Ô ” ÔÔ Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓÂ ÓÔIÓÌÂ ÓÏIÓÈ

ÔÔ Î Ô ÓÔ ÔÔ Õ Ô Ô‹ “ ÔÔ Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓÂ ÓÏIÓÍÂ Ì IÌÏ

ÔÔ Î Ô ÔÔ ÔÔ Õ Ô Ô” ÔÔ Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ Ó IÓÓÂ ÓÏIÓÈÂ Ì IÌÓ

ÔÔ Î Ô ÓÔ Ô ÔÔ Õ Ô ‹ “ÛÔ ÔÔ Û ÍIÈÂ ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ ÔÍIÔÈÂ

ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓÂ ÓÏIÓÍÂ ÓÈIÌÓ

Ô ÔÓÏÎ

ÏÔÔÁ È —”ÕÛÔÁ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÈÓ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

‹—––¤‘Œ “ŸÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ‹—Àfi‘¤Û¤“‹¤‹ Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

ÔÔÓÛõÔÔÓflÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

‹—––¤‘Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Õ\à ¤

ÔÔÓÕ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

©øƪÆ

ÕfiÛ’´ ¨ ¨± ¨ø ª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

‹—Àfi‘¤Û¤“‹¤‹

Œ “Ÿ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

æ¥ø µ

¥ø ¨ ©ø¥¥ª¨

ÌÛÎÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÔÔÓÎ Ì Ô ÔÔÓÕ Ì” ÔÔÓÛÔ IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎ ÓÔ

ÔÔÓÎ Î Ô ÔÔÓÕ Î” ÔÔÓÛËIÁÂ Ô IÔÔ ÔÓIÔÌ ÔÏIÔΠÔÍIÔÈ ÌË

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨


T

ÔÔÓ Ë ÁÔ ÔÔÓÛ ËI Á Ô ÔÓ ÓË

ÔÔÓ Ô ÔÔÔ ÔÔÓÛ Ô IÔÔ ÔÔÍ ÔÓ ÏÓ

ÔÔÓ ÔÓÔÌÔ ÔÔÓÛ ÔÓIÔÌ ÔÌÍ ÔÓ ÎÍ

ÔÔÓ ÔÏÔÎÔ ÔÔÓÛ ÔÏIÔÎ ÔÎÍ ÔÓ ËÎ

ÔÔÓ ÔÍÔÈÔ ÔÔÓÛ ÔÍIÔÈ ÔË ÔÓ ÔÔÎ

›±ºª

µ´Æª fl´ $ Æ´ Ù ¨ ª

ªµÆ* ¨Ù ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ÔÔÓÔÔÁÓÔÔ ÔÔÓflÛ ÌÒ Ë IÈÒÔÍ ÔÔÍ ÔÓ ÏÓ

ÔÔÓÔÓÔÓÌÔ ÔÔÓflÛ ÈÒÔÍIÔÒ Ó ÔÌÍ ÔÓ ÎÍ

ÔÔÓÔÓÌÓÏÔ ÔÔÓflÛ ÔÒ Ó IÁÒÔÍ ÔÎÍ ÔÓ ËÎ

ÔÔÓÔÓÏÓÍÔ ÔÔÓflÛ ÁÒÔÍ IÎÒ Ë ÔË ÔÓ ÔÔÎ

ÔÔÓÔÓÍÓËÔ ÔÔÓflÛ ÎÒ Ë IÌÒ Ï ÔËÔ ÔÓ ÔÌÍ

ÔÔÓÍ Ì Ô ÔÔÓÕ Ìfl⁄ ÔÔÓflÛÌÒËIÈÒÔÍÂ ÔÒÓIÁÒÔÍÂ ÎÒËIÌÒÏ fl⁄ ÌÓÎ

ÔÔÓÍ Î Ô ÔÔÓÕ Îfl⁄ ÔÔÓflÛ ÌÒËIÈÒÔÍÂ ÈÒÔÍIÔÒÓÂ ÔÒÓIÁÒÔÍÂ

ÁÒÔÍIÎÒËÂ ÎÒËIÌÒÏ fl⁄

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

±Æ¨ ªÆ ± Ù ºªª Æø µªºÙ

Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ ±¥ ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºªÛ“±Ú ÔÚÓÓ Ë

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

‹—––¤‘Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕ\à ¤

ÔÔÌÕÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

‹—––¤‘Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÓ Û õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

©øƪÆ

ÕfiÛ’´ ¨ ¨± ¨ø ª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ËÌÈÒ Õ— ÌÌÔË

ø¥¨

›± ¨ª ¨

‹—Àfi‘¤Û¤“‹¤‹

Œ “Ÿ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

æ¥ø µ

¥ø ¨ ©ø¥¥ª¨

‹—Àfi‘¤Û¤“‹¤‹

Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

Ʊ ª ¥ø¨ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ËÌÈÒ Õ— ÌÌÔË

ÌÛÎÛ¨¥ ÚÒ Ú

ÔÔÌÎ Ì Ô ÔÔÌÕ Ì” ÔÔÌÛÏIÏÙÎÂ ÍIÈÂ Ô IÔÔ È

ÔÔÌÎ Î Ô ÔÔÌÕ Î” ÔÔÌÛÏIÏÙΠÎIÎÙΠÍIÈ ËIÁÂ Ô IÔÔ Ô Í

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÔÔÌÍ Ì Ô ÔÔÌÕ Ìfl⁄ ÔÔÌflÛÌÒÔÍIÁÒÌÓÂ ÔÒÏI ÎÒÔÍÂ ÌÒËIÈÒÔÍ fl⁄ ÈÍ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÔÔÌË Ì Ô ÔÔÌÕ Ìfifl ÔÔÌfiflÛÍIÏÂ ÏIÓÂ ÓI fifl Ë

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ÔÓ Í ÈÔ ÔÓ Û Í I È Ô ÔÓ ÔÔ

ÔÓ Ë ÁÔ ÔÓ Û Ë I Á ÔÔÎ ÔÓ ÔÍ

ÔÓ ËÔ Ô ÔÓ Û Ë I Ô ÔÔÎ ÔÓ ÔÍ

ÔÓ Ô ÔÔÔ ÔÓ Û Ô I ÔÔ ÔÓÎ ÔÓ ÓÍ

ÔÓ ÔÔÔÌÔ ÔÓ Û ÔÔ I ÔÌ ÔÏ ÔÓ ÌÈ

ÔÓ ÔÓÔÌÔ ÔÓ Û ÔÓ I ÔÌ ÔÏ ÔÓ ÌÈ

ÔÓ ÔÓÔÏÔ ÔÓ Û ÔÓ I ÔÏ ÔÏ ÔÓ ÌÈ

ÔÓ ÔÌÔÎÔ ÔÓ Û ÔÌ I ÔÎ ÔÎÎ ÔÓ ÎÎ

ÔÓ ÔÌÔÍÔ ÔÓ Û ÔÌ I ÔÍ ÔÈ ÔÓ È

ÔÓ ÔÌÔÈÔ ÔÓ Û ÔÌ I ÔÈ ÔÈ ÔÓ È

ÔÓ ÔÏÔÎÔ ÔÓ Û ÔÏ I ÔÎ ÔÎÎ ÔÓ È

ÔÓ ÔÏÔÈÔ ÔÓ Û ÔÏ I ÔÈ ÔÈ ÔÓ È

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÈÏ

ŒflÃÕ›ÿ¤“Œ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù Ÿ¤Œfl‹¤

ÔÔÎÛ õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

ª ª Ãø檥¥ª

檥±©

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

$Æ Œª ¨ Û ´ º ‘ µ ø

º´Æ …ª ºª ºª Õ ¥$ ª¥

ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨

Õ ª ø¥ ¨ø ¥

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

< ª

ꪨ

ŒflÛÿ¤Ã Œ “Ÿ

Õ–fl““¤ŒÕÙ ÕÃŒfl ŸÿÃ

±Æ Æ ¨ ø º ¥ª ¨ ø º ´ ª

¨ Ʊ´ ¨´Æ ± ¨ ª ø ªÆ

ŸÆøºp

ºª ƪªp

Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ ±¥ ªº

ª ø¥ ¨ªª¥


T

ÔÔÎ Í ÈÔ ÔÔÎÛ ÍI È ÔÏıÔÎ ÓÎÙÎ ı ÓÏ ÔÔÈ Í ÎÌ

ÔÔÎ Ë ÁÔ ÔÔÎÛ ËI Á ÔÍıÔË ÓÓÙÎ ı Ó ÔÌÎ Í ÈÌ

ÔÔÎ Ô ÔÔÔ ÔÔÎÛ Ô IÔÔ ÔÈıÔË ÓÔ ı Ó ÔÏÌ Í Ë

ÔÔÎ ÔÓÔÌÔ ÔÔÎÛ ÔÓIÔÌ ÔÈıÔË ÓÔ ı Ó ÔÈÁ Í ÔÏÎ

ÔÔÎ ÔÏÔÎÔ ÔÔÎÛ ÔÏIÔÎ ÔÁıÓÔ Ó ı ÔÈ ÔÈÁ Í ÔÎ

ÔÔÎ ÔÍÔÈÔ ÔÔÎÛ ÔÍIÔÈ ÔÁıÓÔ Ó ı ÔÈ Ó Á Í ÓÎË

ÔÔÎ ÔËÔÁÔ ÔÔÎÛ ÔËIÔÁ ÓÔıÓÏ ÔÈ ı ÔÎ Ó Á Í ÓÍ

ÔÔÎ ÓÔÓÓÔ ÔÔÎÛ ÓÔIÓÓ ÓÔıÓÏ ÔÈ ı ÔÎ ÓÓÈ Í ÓËÌ

”—‹À‘ÛŒflÃÕ›ÿ¤“Û

Œ “ŸÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘

—”ÕÛÓË

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

”—‹À‘¤ÛŒflÛÿ¤Ã

Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ÏÔÓË Ô —”ÕÛÓË Œø¨ ª Æ ¥$ ª¥ Œø¨ ª¨ Œ Õ ø ªÆ

ÔÔÎ Û ËIÁÂ Ô IÔÔÂ ÔÓIÔÌÂ ÔÏIÔÎÂ

ÔÍIÔÈÂ ÔËIÔÁÂ ÓÔIÓÓ

ÈÛ¨¥ ÚÒ Ú

Ô ÔÓÈÎ

ÏÔÓË È —”ÕÛÓË‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Œ “ŸÛŒflÃÕ›ÿ¤“Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù flÀ⁄’‘fl––fiflŒ

ÔÔÈÛ õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ ©ªÆ ´ < ¥ ª ÿߺÆø´¥ µÛÙ

– ª´ ø¨ µÛ ´ º ± ¨ ª

Õ Æø´æªÆæ º´ ª

ªÆ Ʊ ¨Ù ’± æÆ$ ªÆ¨

Õ ª ø¥ ¨ø ¥

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

Œ “ŸÛŒflÛÿ¤ÃÛ

Õ–fl““¤ŒÕÙ ⁄—‘‹ —ÀÃ

< ª

ꪨ

±Æ ø©µ©øƺ øƪø © ¨ ¥ ¨ªº

ø ª ±Æ ߺÆø´¥ ÛÙ ª´ ø¨

ø º ±¨ ªÆ æ±¥¨ªº ± ª ¨ ±

Ʊ ªÛ ¥ø¨ªºÙ ªøº ´ ª¨ø¥

ª ø¥ ¨ªª¥


T

ÔÔÈ Ô Ô ÔÔÈÛÔ ÈÓ ÔÎÎ Í ËÓ

ÔÔÈ ÔÔÔ ÔÔÈÛÔÔ ÈÓ ÔÎÎ Í ËÌ

ÔÔÈ ÔÓÔ ÔÔÈÛÔÓ ÈÓ ÔÎÎ Í ËÎ

ÔÔÈ ÔÌÔ ÔÔÈÛÔÌ ÈÓ ÔÎÎ Í Á

ÔÔÈ ÔÏÔ ÔÔÈÛÔÏ ÈÓ ÔÎÎ Í Á

ÔÔÈ ÔÈÔ ÔÔÈÛÔÈ ÈÓ ÓÔ Í ÔÏË

ÔÔÈ ÔÁÔ ÔÔÈÛÔÁ ÈÓ ÓÔ Í ÔÎÍ

ÔÔÈ ÓÓÔ ÔÔÈÛÓÓ ÈÓ ÓÔ Ì ÓÈ

ÔÔÈ ÓÏÔ ÔÔÈÛÓÏ ÈÓ ÓÔÁ Ì ÍÔ

ÔÔÈ ÓÈÔ ÔÔÈÛÓÈ ÈÓ ÌÔÎ Ì ÍÔ

ÔÔÈ ÌÓÔ ÔÔÈÛÌÓ ÈÓ ÌÔÁ Ì ÍÔ

Œ “ŸÛŒflÃÕ›ÿ¤“Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕflà ٠flÀ⁄’‘fl––fiflŒ

ÔÔÈÕÍ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

$Æ ©ªÆ ´ < ¥ ª ÿߺÆø´¥ µÛÙ

– ª´ ø¨ µÛ ´ º ± ¨ ª

Õ Æø´æªÆæ º´ ª

ªÆ Ʊ ¨Ù ’± æÆ$ ªÆ¨

Õ ª ø¥ ¨ø ¥

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨

ÔÔÈÎ ÎÔ ÔÔÈ ÕÍ ÔÔÈÛ Ô ÙÔÔÙÔÓÙÔÌÙÔÏÙÔÈ Ô ÎÈË

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ “ŸÛŒflÛÿ¤ÃÛ

Õ–fl““¤ŒÛÕ¤ÃÙ ⁄—‘‹ —ÀÃ

±Æ ø©µ©øƺ øƪø © ¨ ¥ ¨ªº

ø ª ±Æ ߺÆø´¥ ÛÙ ª´ ø¨

ø º ±¨ ªÆ æ±¥¨ªº ± ª ¨ ±

Ʊ ªÛ ¥ø¨ªºÙ ªøº ´ ª¨ø¥

ª ø¥ ¨ªª¥

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÈÍ

‹—––¤‘Ÿ¤‘¤“’Û

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÓÌÛõÒÔÓÌflÛõ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

›±ºª

—⁄⁄¤“¤ ‹—––¤‘Û

Œ “ŸÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÓÔÛ õÒÔÓÔflÛ õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

ªÆ Ʊ ¨Ù ’* ª ±¥ ªÆ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

$Æ DæªÆ©´Æ ´¨¨ªÆ ÚfiÚ ø ’Æø ¨Û

¨± Û ´ º ÿߺÆø´¥ µ¥ª ¨´ ª

æ Õ… ÔÌIÔÏ Ù ÔÒÓåIÁÒÔÍå

fl⁄Ê Íµø ¨Ù ø¥¥ª ©ª ¨ªÆª ŸÆ*Aª Ê

ÔÓµø ¨Ù ± ª ª Œ ª ºª º

ÔÎp øæ ªæ± ª Ù ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔË

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

‹—Àfi‘¤ ¤“‹ Õ… ¤‘

Õ—›’¤Ã …Œ¤“›ÿ¤Õ

Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ ªøº ±¥ ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë


T

ÔÓÌ Ë ÁÔ ÔÓÌÛ ËI Á ÔËÎ Í Í

ÔÓÌ Ô ÔÔÔ ÔÓÌÛ Ô IÔÔ ÓÔ Í ÔÔÓ

ÔÓÌ ÔÓÔÌÔ ÔÓÌÛ ÔÓIÔÌ ÓÌ Í ÔÈ

ÔÓÌ ÔÏÔÎÔ ÔÓÌÛ ÔÏIÔÎ ÓÏÎ Í ÓÓ

ÔÓÌ ÔÍÔÈÔ ÔÓÌÛ ÔÍIÔÈ ÓÈ Í ÓÈ

ÔÓÌ ÔËÔÁÔ ÔÓÌÛ ÔËIÔÁ ÓÁ Ì ÌÍ

ÔÓÌ Ó ÓÓÔ ÔÓÌÛ Ó IÓÓ ÌÌ Ì Î

ÔÓÌ ÓÔÓÌÔ ÔÓÌÛ ÓÔIÓÌ ÌÏÎ Ì ÎÌ

ÔÓÌ ÓÏÓÈÔ ÔÓÌÛ ÓÏIÓÈ ÌÍ Ì ÈÁ

ÔÓÌ Ì ÌÓÔ ÔÓÌÛ Ì IÌÓ Ï Ì ÁÎ

ÔÓÌÔÔÁÓÔÔ ÔÓÌflÛ ÌÒ ËI ÈÒÔÍ ÓÔ Í ÔÔÓ

ÔÓÌÔÓÌÓÏÔ ÔÓÌflÛ ÔÒ ÓI ÁÒÔÍ ÓÏÎ Í ÓÓ

ÔÓÌÔÓÍÓÈÔ ÔÓÌflÛ ÎÒ ËIÔÔÒÔÍ ÓÈ Í ÓÈ

ÔÓÌÔÌ ÌÔÔ ÔÓÌflÛÔÌÒÔÍI ÈÒ Ë ÌÏÎ Ì ÎÌ

øæ ÔÌ ® ÔÎ

´ º ÎÒËç

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

T

⁄‘flŒ¤ “Àà —–¤“

Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

±Æ ߺÆø´¥ ª

´ ¨± ÔÌIÔÏ ø º ÔÒÓIÁÒÔÍ

fl⁄ „ ª®Ú ø¨¨ªÆ ٠Ʊ ÔÌIÔÎ

ø º ÁÒÔÍIÎÒË fl⁄ „ æÛ ª®Ú ø¨¨ªÆ Ù

± ª Æ ª º ø¨ ÔÎp٠Ʊ ª ¥ø¨ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÔË


T

ÔÓÔ ËÔ Ô ÔÓÔÛ ËIÔ ÔÎ ÔÓ ÏË

ÔÓÔ ÁÔÔÔ ÔÓÔÛ ÁIÔÔ ÔÎ ÔÓ ÏË

—⁄⁄¤“¤Œ ‹—––¤‘Û

Œ “ŸÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕflÃ

ÔÓÔÕË”

fl´ $ Æ´

Ãß ª

©øƪÆ

ÕfiÛ’´ ¨ ¨± ¨ø ª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

›±ºª

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ø¥¨

›± ¨ª ¨


T

ÔÓÔ Ô ÔÔÔ ÔÓÔÛ Ô IÔÔ ÔÍÎ ÔÓ ÍÈ

ÔÓÔ Ô ÔÓÔ ÔÓÔÛ Ô IÔÓ ÔÍÎ ÔÓ ÍÈ

ÔÓÔ ÔÔÔÌÔ ÔÓÔÛ ÔÔIÔÌ ÔÍÎ ÔÓ ÍÈ

ÔÓÔ ÔÓÔÌÔ ÔÓÔÛ ÔÓIÔÌ ÔÁ ÔÓ Ô

ÔÓÔ ÔÓÔÏÔ ÔÓÔÛ ÔÓIÔÏ ÔÁ ÔÓ Ô

ÔÓÔ ÔÌÔÏÔ ÔÓÔÛ ÔÌIÔÏ ÔÁ ÔÓ Ô

ÔÓÔ ÔÌÔÎÔ ÔÓÔÛ ÔÌIÔÎ ÔÁ ÔÓ Ô

ÔÓÔ ÔÏÔÍÔ ÔÓÔÛ ÔÏIÔÍ Ó ÔÓ ÔÌÎ

ÔÓÔ ÔÏÔÈÔ ÔÓÔÛ ÔÏIÔÈ Ó ÔÓ ÔÌÎ

ÔÓÔ ÔÍÔËÔ ÔÓÔÛ ÔÍIÔË ÓÔ ÔÓ ÔÍ

ÔÓÔ ÔÈÔÁÔ ÔÓÔÛ ÔÈIÔÁ ÓÔ ÔÓ ÔÍ

ÔÓÔ ÔÁÓÓÔ ÔÓÔÛ ÔÁIÓÓ ÓÌ Í ÔÁ

ÔÓÔ ÓÔÓÌÔ ÔÓÔÛ ÓÔIÓÌ ÓÏÎ Í ÓÏ

ÔÓÔ ÓÓÓÏÔ ÔÓÔÛ ÓÓIÓÏ ÓÏÎ Í ÓÏ

ÔÓÔ ÓÏÓÈÔ ÔÓÔÛ ÓÏIÓÈ ÓÍ Í ÌÓÎ

ÔÓÔ Ì ÌÓÔ ÔÓÔÛ Ì IÌÓ ÓËË Í ÏÍÎ


T

ÔÓÔÔÔÈÔÁÔ ÔÓÔflÛÎÒÔÍI ÌÒ Ë ÔÎ ÔÓ ÏË

ÔÓÔÔÔÁÓÔÔ ÔÓÔflÛÌÒ ËI ÈÒÔÍ ÔÍÎ ÔÓ ÍÈ

ÔÓÔÔÓÔÓÌÔ ÔÓÔflÛÈÒÔÍI ÔÒ Ó ÔÍÎ ÔÓ ÍÎ

ÔÓÔÔÓÏÓÍÔ ÔÓÔflÛÁÒÔÍI ÎÒ Ë Ó ÔÓ ÔÌÎ

ÔÓÔÔÓÍÓËÔ ÔÓÔflÛÎÒ ËI ÌÒ Ï ÓÔ ÔÓ ÔÍ

ÔÓÔÔÓËÌÔÔ ÔÓÔflÛÌÒ ÏI ÈÒ Ë ÓÌ Í ÔÁ

ÔÓÔÔÌÏÌÍÔ ÔÓÔflÛÔ IÔÚÔÒ Ë ÓÍ Í ÌÓÎ

øæ ÔÌ ® ÔÎ

⁄‘flŒ¤ “Àà —–¤“

Œ “Ÿ Õ–fl““¤Œ Õ¤Ã

ËÛ¨¥ ÚÒ Ú

æ¥ø µ ¥ø ¨ ©ø¥¥ª¨

ÔÓÔÎ Ë Ô ÔÓÔÕ Ë” ÔÓÔÛ ËIÔ Â ÁIÔÔÂ ÔÓIÔÏÂ ÔÌIÔÎÂ ÔÏIÔÍÂ

ÔÈIÔÁÂ ÓÔIÓÌÂ ÓÓIÓÏ

ÔÔÌ


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

”—‹À‘Û—⁄⁄¤“¤

‹—––¤‘Œ “ŸÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘

—”ÕÛÌÔ

øæ ÔÏ ® ÔÈ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

ÕÃflŒÃ¤ŒÛ À“‹

fi‘—›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÔÓÓÛ õÒÔÓÓflÛ õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

$Æ …ªÆµª´ ©ø ª

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

ª µø¥ ª æª ¨< º Ù

fiƪ ¨ªÊ ÏÔÙÎ Ù Ã ª ªÊ ÔËÙÁ

–¤Ûÿøƨ ø´

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

æª ± ºªÆ ªª ª¨ $Æ flÆæª ¨ª ø

”±¨±Æ楱 µÙ ÚfiÚ $Æ Õ Æø´æª ø

‘ ¨ ø ªÙ ªÆ ø ªÆ ´ º fl ¥ø ªÆ

ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ …ÚÛ“ÆÚ

ÔÚÓÓ Ë

Õ— ÌÌÔË

ø¥¨

›± ¨ª ¨

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

”—‹À‘¤Û⁄‘flŒ¤ “Àà —–¤“

¤“‹¤‹ Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

—fiÕÃŒÀ›Ã —“

Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

ª ª ø¥¥ß ´¨ø楪 ±Æ ©±Æµ ±

ª ª ªÚ Ú æ±¥¨ ± ø¥¨ªÆ ø¨±ÆÙ

øÆæ´Æª¨¨±Æ ø º ¨øƨªÆ

Ʊ ª ¥ø¨ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

Õ— ÌÌÔË


T

ÈÛ¨¥ ÚÒ Ú

±Æ Ʊ¥¥ªÆ ¨±±¥ øæ ª¨

¤‘—ŒflÛÃŒ—‘‘¤« ÔÓÔΑÂ

¤‘—ŒflÛÕÀ–¤ŒÛ›fl‹‹« ÔÓÓ ‘—ÃÂ

¤‘—ŒflÛ×—‘÷¤Ã ÔÓÓΑ

æ¥ø µÙ © ¨ ߪ¥¥±© ø¥ ±¥±´ÆÙ

ª ø¥ ƪ ¨ø ¨Ù

… º¨ Ê ÏÔÙÎ Ù ‹ª ¨ Ê ÔËÙÁ

øƺ ±ø ªÆ¨

ÏÔÌÔ Ô —”ÕÛÌÔ — ª ª ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥

⁄¥øƪ “´¨ — ª Œ Õ ø ªÆ

ÔÓÔÛ Ë®Ô Â Ô ®ÔÔ ÔÔ®ÔÌ ÔÓ®ÔÏ ÔÏ®ÔÈÂ

ÔÈ®ÔÁ ÔÁ®ÓÓ

Ô ÈÁÎ

ÏÔÌÔ È —”ÕÛÌÔ‘ ¥ªªÆª ”±º´¥ ª ¨ß ”±º´¥ª Ô ÁÎ

ÔÓÓ Ô ÔÓÔ ÔÓÓÛ Ô IÔÓ ÔÏÎ Í Ë

ÔÓÓ ÔÔÔÌÔ ÔÓÓÛ ÔÔIÔÌ ÔÏÍ Í ÈÏ

ÔÓÓ ÔÓÔÌÔ ÔÓÓÛ ÔÓIÔÌ ÔÏÍ Í ÍË

ÔÓÓ ÔÌÔÎÔ ÔÓÓÛ ÔÌIÔÎ ÔÍÏ Í ÈÍ

ÔÓÓ ÔÌÔÈÔ ÔÓÓÛ ÔÌIÔÈ ÔÁ Í ÔÌÍ

ÔÓÓ ÔÏÔÍÔ ÔÓÓÛ ÔÏIÔÍ ÔÁ Í ÔÌ

ÔÓÓ ÔÏÔÈÔ ÔÓÓÛ ÔÏIÔÈ ÔÁ Í ÔÓÓ

ÔÓÓ ÔÎÔÈÔ ÔÓÓÛ ÔÎIÔÈ ÔÁ Í ÔÔË

¤‘—Œfl 礑—Û‹Œ ¤å

Œ Û”ø´¥Û ´ º ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥ º ø ºª Œ ª ¨ ºª

± ¨ ± ª ’Æø ¨$æªÆ¨Æø ´ ª ø´ º ª

i ⁄¥ø µª ± Õ Æø´æª Ò”´¨¨ªÆ

i ± ª ºªÆª fiª


ÈË

Õ›ÿ…¤Œ¤ Õ›ÿ‘flŸÛ

À“‹ ÀŸŒ “ŸÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘

Õ›ÿ…¤Œ¤

Õ›ÿ‘flŸŒ “ŸÕ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ËÍÛ õÒËÍflÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

¨ø ¥ Æø´Ù ©ªÆª ⁄±Æ

ªÆ $¨´ ¨ø ¥

‹ “ ÈÏÏÏ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

Õ‘—ŸŸ “Ÿ fl“‹

›—“ÕÃŒÀ›Ã —“ Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

Œ “Ÿ

Õ‘—ŸŸ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

¨ªª¥ ƪßÙ ªøß º´¨ß ø¨¨ªÆ

‹ “ ÈÏÏÏ


T

Æøºª ¨±±¥ ¨ªª¥

ËÍ ÓÓÔ ËÍÛ ÓÓ ÔÍÎ Ô ÓÌ

ËÍ ÓÏÔ ËÍÛ ÓÏ ÔÍÎ Ô ÓÌ

ËÍ ÓÈÔ ËÍÛ ÓÈ ÔË Ô ÌÎ

ËÍ ÓËÔ ËÍÛ ÓË ÔË Ô ÌÎ

ËÍ Ì Ô ËÍÛ Ì ÔÁ Ô ÏÍÎ

ËÍ ÌÓÔ ËÍÛ ÌÓ ÔÁ Ô ÏÍÎ

ËÍ ÌÏÔ ËÍÛ ÌÏ ÔÁ Ô ÏÍÎ

ËÍ ÌÍÔ ËÍÛ ÌÍ ÓÔ Ô ÎÈ

ËÍ ÌËÔ ËÍÛ ÌË ÓÔ Ô ÎÈ

ËÍ ÏÔÔ ËÍÛ ÏÔ ÓÌ Ô ÈÍ

ËÍ ÏÍÔ ËÍÛ ÏÍ ÓÏÓ Ô ÁÎ

ËÍ Î Ô ËÍÛ Î ÓÎÏ Ô ÔÔÓ

ËÍ ÎÎÔ ËÍÛ ÎÎ ÓÍË Ô ÔÎÍ

ËÍ Í Ô ËÍÛ Í ÓËÌ Ô ÔÍÓÎ

ËÍ ÍÎÔ ËÍÛ ÍÎ Ì Ô Ó Í

ËÍ È Ô ËÍÛ È ÌÓÎ Ô Ì

ËÍ ÈÎÔ ËÍÛ ÈÎ ÌÓÎ Ô ÓÁÏ

ËÍ Ë Ô ËÍÛ Ë ÌÎË Ô Ï

ËÍ ËÎÔ ËÍÛ ËÎ ÌÎË Ô ÌÁ

ËÍ Á Ô ËÍÛ Á ÌËË Ô ÎÏ

ËÍ ÁÎÔ ËÍÛ ÁÎ ÌËË Ô ÎÏ

ËÍ Ô Ô ËÍÛÔ ÏÓ Ô ÍÎÌ

ËÍ Ô ÎÔ ËÍÛÔ Î ÏÓ Ô ÍÎÌ

ËÍ ÔÔ Ô ËÍÛÔÔ ÏÎ Ô ËÍ

ËÍ ÔÔÎÔ ËÍÛÔÔÎ ÏÎ Ô ËÍ

ËÍ ÔÓ Ô ËÍÛÔÓ ÏÈÎ Ô ÔÓ

ËÍ ÔÓÎÔ ËÍÛÔÓÎ ÏÈÎ Ô ÔÓ

ËÍ ÔÌ Ô ËÍÛÔÌ ÎÓ Ô ÔÌÓ

ËÍ ÔÌÎÔ ËÍÛÔÌÎ ÎÓ Ô ÔÌÏ

ËÍ ÔÏ Ô ËÍÛÔÏ ÎÓ Ô ÔÌË

ËÍ ÔÏÎÔ ËÍÛÔÏÎ ÎÈÎ Ô ÔÁÓ

ËÍ ÔÎ Ô ËÍÛÔÎ ÎÈÎ Ô ÔÁÓ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ËÍ ÔÎÎÔ ËÍÛÔÎÎ ÎÈÎ Ô ÔÁÓ

ËÍ ÔÍ Ô ËÍÛÔÍ ÎÈÎ Ô ÔÁÓ

ËÍ ÔÍÎÔ ËÍÛÔÍÎ ÍÎ Ô ÓËÍ

ËÍ ÔÈ Ô ËÍÛÔÈ ÍÎ Ô ÓËÍ

ËÍ ÔÈÎÔ ËÍÛÔÈÎ ÍÎ Ô ÓËÍ

ËÍ ÔË Ô ËÍÛÔË ÍÎ Ô ÓËÍ

ËÍ ÔËÎÔ ËÍÛÔËÎ È Ô ÌÎÎ

ËÍ ÔÁ Ô ËÍÛÔÁ È Ô ÌÎÍ

ËÍ ÔÁÎÔ ËÍÛÔÁÎ È Ô ÌÎÈ

ËÍ Ó Ô ËÍÛÓ È Ô ÌÎË

ËÍ ÓÔ Ô ËÍÛÓÔ ÈÎ Ô ÏÔ

ËÍ ÓÓ Ô ËÍÛÓÓ ÈÎ Ô ÏÓ

ËÍ ÓÌ Ô ËÍÛÓÌ ÈÎ Ô ÏÎ


T

ËÍÔ ÌÏÔ ËÍflÛ Ô ÔÍÎ Ô ÓÌ

ËÍ ÓÈÔ ËÍflÛ ÔÚÔÒÔÍ ÔË Ô ÌÎ

ËÍÔ ÌÍÔ ËÍflÛ ÔÚÔÒË ÔË Ô ÌÎ

ËÍÔ ÌÈÔ ËÍflÛ ÔÚÌÒÔÍ ÔÁ Ô ÏÍÎ

ËÍÔ ÌËÔ ËÍflÛ ÔÚÔÒÏ ÔÁ Ô ÏÍÎ

ËÍÔ ÌÁÔ ËÍflÛ ÔÚÎÒÔÍ ÔÁ Ô ÏÍÎ

ËÍÔ Ï Ô ËÍflÛ ÔÚÌÒË ÓÔ Ô ÎÈ

ËÍÔ ÏÔÔ ËÍflÛ ÔÚÈÒÔÍ ÓÔ Ô ÎÈ

ËÍ ÌËÔ ËÍflÛ ÔÚÔÒÓ ÓÔ Ô ÎÈ

ËÍÔ ÏÌÔ ËÍflÛ ÔÚÁÒÔÍ ÓÌ Ô ÈÍ

ËÍ ÏÔÔ ËÍflÛ ÔÚÎÒË ÓÌ Ô ÈÍ

ËÍÔ ÏÎÔ ËÍflÛ ÔÚÔÔÒÔÍ ÓÌ Ô ÈÍ

ËÍÔ ÏÍÔ ËÍflÛ ÔÚÌÒÏ ÓÏÓ Ô ÁÎ

ËÍ ÏÍÔ ËÍflÛ ÔÚÔÌÒÔÍ ÓÏÓ Ô ÁÎ

ËÍÔ ÏËÔ ËÍflÛ ÔÚÈÒË ÓÏÓ Ô ÁÎ

ËÍÔ ÏËÔ Ô ËÍflÛ ÔÚÔÎÒÔÍ ÓÎÏ Ô ÔÔÓ

ËÍÔ ÏÁÔ ËÍflÛ Ó ÓÎÏ Ô ÔÔÓ

ËÍÔ Î Ô ËÍflÛ ÓÚÔÒÔÍ ÓÎÏ Ô ÔÔÓ

ËÍÔ ÎÔÔ ËÍflÛ ÓÚÔÒË ÓÍË Ô ÔÎÍ

ËÍÔ ÎÓÔ ËÍflÛ ÓÚÌÒÔÍ ÓÍË Ô ÔÎÍ

ËÍÔ ÎÌÔ ËÍflÛ ÓÚÔÒÏ ÓÍË Ô ÔÎÍ

ËÍÔ ÎÏÔ ËÍflÛ ÓÚÎÒÔÍ ÓËÌ Ô ÔÍÓÎ

ËÍÔ ÎÎÔ ËÍflÛ ÓÚÌÒË ÓËÌ Ô ÔÍÓÎ

ËÍÔ ÎÍÔ ËÍflÛ ÓÚÈÒÔÍ ÓËÌ Ô ÔÍÓÎ

ËÍÔ ÎÈÔ ËÍflÛ ÓÚÔÒÓ Ì Ô Ó Í

ËÍÔ ÎËÔ ËÍflÛ ÓÚÁÒÔÍ Ì Ô Ó Í

ËÍÔ ÎÁÔ ËÍflÛ ÓÚÎÒË Ì Ô Ó Í

ËÍÔ Í Ô ËÍflÛ ÓÚÌÒÏ ÌÓÎ Ô Ì

ËÍÔ ÍÔÔ ËÍflÛ ÓÚÔÌÒÔÍ ÌÓÎ Ô Ì

ËÍÔ ÍÔÔ Ô ËÍflÛ ÓÚÈÒË ÌÓÎ Ô Ì

ËÍÔ ÍÓÔ ËÍflÛ ÓÚÔÎÒÔÍ ÌÓÎ Ô ÓÁÏ

ËÍÔ ÍÌÔ ËÍflÛ Ì ÌÓÎ Ô ÓÁÏ

ËÍÔ ÍÏÔ ËÍflÛ ÌÚÔÒË ÌÎË Ô Ï

ËÍÔ ÍÎÔ ËÍflÛ ÌÚÔÒÏ ÌÎË Ô Ï

ËÍÔ ÍÍÔ ËÍflÛ ÌÚÌÒË ÌÎË Ô Ï

ËÍÔ ÍÈÔ ËÍflÛ ÌÚÔÒÓ ÌÎË Ô Ï

ËÍÔ ÍËÔ ËÍflÛ ÌÚÎÒË ÌËË Ô ÎÏ

ËÍÔ ÍÁÔ ËÍflÛ ÌÚÌÒÏ ÌËË Ô ÎÏ

ËÍÔ È Ô ËÍflÛ ÌÚÈÒË ÌËË Ô ÎÏ

ËÍÔ ÈÔÔ ËÍflÛ Ï ÏÓ Ô ÍÎÌ

ËÍÔ ÈÓÔ ËÍflÛ ÏÚÔÒË ÏÓ Ô ÍÎÌ

ËÍÔ ÈÌÔ ËÍflÛ ÏÚÔÒÏ ÏÎ Ô ËÍ

ËÍÔ ÈÏÔ ËÍflÛ ÏÚÔÒÓ ÏÎ Ô ËÍ

…ª ¨ªÆª ŸÆ*Aª ø´ fl Æø ªˇ ⁄´Æ¨ ªÆ ª ± ƪشª ¨ˇ


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Õ›ÿ‘flŸŒ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕflÃ

ËÍÕÛÔÌÒËÍ‘

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

Õ›ÿ…¤Œ¤ Õ›ÿ‘flŸÛ

”flÀ‘Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ËÈÛõÒËÈflÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

ø´ ¥ø µ ªÆ¨ªÆ ”ª¨ø¥¥¨ø ª¥

”øAªÊ ËÁÎ ® Î

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¨ø ¥ Æø´Ù ©ªÆª ⁄±Æ

ªÆ $¨´ ¨ø ¥ ›ÌÎ

‹ “ ÔÌÌ Ò Õ— ÍÁÔ

ø¥¨

›± ¨ª ¨

Œ “Ÿ Õ‘—ŸŸ “Ÿ

Õ–fl““¤Œ Õ¤Ã

ËÍÎ ÔÌ Ô ËÍÕÛÔÌ “ÆÚ ËÍÛ Ì Ù ÌÓÙ ÌÍÙ ÌËÙ ÏÔÙ ÏÍÙ Î Ù

ÎÎÙ Í Ù ÍÎÙ È Ù ÈÎÙ Ë

± ߪ¥¥±© ª¨ø¥ º ¥øß æ±øƺ

Õ ªÊ ËÁÎ ® Î

T

ËÁÎ I

Î

—–¤“ ¤“‹

Õ‘—ŸŸ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

¨ªª¥ ƪßÙ ªøß º´¨ß ø¨¨ªÆ

Æøºª ¨±±¥ ¨ªª¥Ù ›ÌÎ

‹ “ ÔÌÌ Ò Õ— ÍÁÔ

ÔÌÛ¨¥ ÚÒ Ú

µ

Ô ÓÍ

ËÍÎ Í ËÍ‘ ¥ªªÆ ª ¨ß ËÁÎ ® Î Ô ÍÙË

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ËÈ ÓÏÔ ËÈÛ ÓÏ ÔË Ô ÌÏ

ËÈ ÓÈÔ ËÈÛ ÓÈ ÔË Ô ÌÏ

ËÈ Ì Ô ËÈÛ Ì ÔÁ Ô ÏÏ

ËÈ ÌÓÔ ËÈÛ ÌÓ ÔÁ Ô ÏÓÎ

ËÈ ÌÍÔ ËÈÛ ÌÍ ÓÔÎ Ô ÈÎ

ËÈ ÌËÔ ËÈÛ ÌË ÓÔÎ Ô ÈÎ

ËÈ ÏÔÔ ËÈÛ ÏÔ ÓÌÎ Ô ÁÌ

ËÈ ÏÍÔ ËÈÛ ÏÍ ÓÎÎ Ô ÔÓ

ËÈ Î Ô ËÈÛ Î ÓÈÎ Ô ÔÍÈÎ

ËÈ ÎÎÔ ËÈÛ ÎÎ Ì Ô ÔÁ

ËÈ Í Ô ËÈÛ Í ÌÓ Ô ÓÎ

ËÈ ÍÎÔ ËÈÛ ÍÎ ÌÏÓ Ô ÌÏÍ

ËÈ È Ô ËÈÛ È ÌÈÎ Ô ÏÏÎ

ËÈ ÈÎÔ ËÈÛ ÈÎ ÌÈÎ Ô Ï Î

ËÈ Ë Ô ËÈÛ Ë Ï Ë Ô Í

ËÈ ËÎÔ ËÈÛ ËÎ Ï Ë Ô ÎÍÎ

ËÈ Á Ô ËÈÛ Á ÏÏÎ Ô ÈË

ËÈ ÁÎÔ ËÈÛ ÁÎ ÏÏÎ Ô ÈË

ËÈ Ô Ô ËÈÛ Ô ÏËÎ Ô ÔÔÎ

ËÈ Ô ÎÔ ËÈÛ Ô Î ÏËÎ Ô ÔÔÎ

ËÈ ÔÔ Ô ËÈÛ ÔÔ ÎÔ Ô ÔÌÎ

ËÈ ÔÔÎÔ ËÈÛ ÔÔÎ ÎÔ Ô ÔÌÎ

ËÈ ÔÓ Ô ËÈÛ ÔÓ ÎÏÎ Ô ÔÍ

ËÈ ÔÓÎÔ ËÈÛ ÔÓÎ ÎÏÎ Ô ÔÍ

ËÈ ÔÌ Ô ËÈÛ ÔÌ ÎÈÎ Ô ÔÁ

ËÈ ÔÌÎÔ ËÈÛ ÔÌÎ ÎÈÎ Ô ÔÁ

›±ºª

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ËÈ ÔÏ Ô ËÈÛ ÔÏ ÎÈÎ Ô Ó È

ËÈ ÔÏÎÔ ËÈÛ ÔÏÎ ÍÏ Ô ÓÈÔ

ËÈ ÔÎ Ô ËÈÛ ÔÎ ÍÏ Ô ÓÈÌ

ËÈ ÔÎÎÔ ËÈÛ ÔÎÎ ÍÏ Ô ÓÈÏ

ËÈ ÔÍ Ô ËÈÛ ÔÍ ÈÔÎ Ô ÓÎÎ

ËÈ ÔÍÎÔ ËÈÛ ÔÍÎ ÈÔÎ Ô Ï

ËÈ ÔÈ Ô ËÈÛ ÔÈ ÈÔÎ Ô ÌÁ

ËÈ ÔÈÎÔ ËÈÛ ÔÈÎ ÈÔÎ Ô ÌÁ

ËÈ ÔË Ô ËÈÛ ÔË ÈÔÎ Ô ÌÁÎ

ËÈ ÔËÎÔ ËÈÛ ÔËÎ ÈÔÎ Ô ÌÍ

ËÈ ÔÁ Ô ËÈÛ ÔÁ Ë Ô ÎÌÌ

ËÈ ÔÁÎÔ ËÈÛ ÔÁÎ Ë Ô ÎÌ

ËÈ Ó Ô ËÈÛ Ó Ë Ô ÎÌ

ËÈ ÓÔ Ô ËÈÛ ÓÔ Ë Ô ÎÌÏ

ËÈ ÓÓ Ô ËÈÛ ÓÓ Ë Ô ÎÎ


T

ËÈÔ ÌÏÔ ËÈflÛ Ô ÔË Ô ÌÏ

ËÈÔ ÌÎÔ ËÈflÛ ÔÚÔÒÔÍ ÔË Ô ÌÏÎ

ËÈÔ ÌÍÔ ËÈflÛ ÔÚÔÒË ÔË Ô ÌÏÎ

ËÈÔ ÌÈÔ ËÈflÛ ÔÚÌÒÔÍ ÔÁ Ô ÏÏ

ËÈÔ ÌËÔ ËÈflÛ ÔÚÔÒÏ ÔÁ Ô ÏÓÎ

ËÈÔ ÌÁÔ ËÈflÛ ÔÚÎÒÔÍ ÔÁ Ô ÏÓÎ

ËÈÔ ÏÔÔ ËÈflÛ ÔÚÈÒÔÍ ÓÔÎ Ô ÈÎ

ËÈ ÌËÔ ËÈflÛ ÔÚÔÒÓ ÓÔÎ Ô ÈÎ

ËÈÔ ÏÌÔ ËÈflÛ ÔÚÁÒÔÍ ÓÌÎ Ô ÁÌ

ËÈÔ ÏÏÔ ËÈflÛ ÔÚÎÒË ÓÌÎ Ô ÁÌ

ËÈÔ ÏÎÔ ËÈflÛ ÔÚÔÔÒÔÍ ÓÌÎ Ô ÁÌ

ËÈÔ ÏÍÔ ËÈflÛ ÔÚÌÒÏ ÓÎÎ Ô ÔÓ

ËÈÔ ÏÈÔ ËÈflÛ ÔÚÔÌÒÔÍ ÓÎÎ Ô ÔÓ

ËÈÔ ÏËÔ ËÈflÛ ÔÚÈÒË ÓÎÎ Ô ÔÓ

ËÈÔ ÏËÔ Ô ËÈflÛ ÔÚÔÎÒÔÍ ÓÈÎ Ô ÔÍÈÎ

ËÈÔ ÏÁÔ ËÈflÛ Ó ÓÈÎ Ô ÔÍÈÎ

ËÈÔ Î Ô ËÈflÛ ÓÚÔÒÔÍ ÓÈÎ Ô ÔÍÈÎ

ËÈÔ ÎÔÔ ËÈflÛ ÓÚÔÒË Ì Ô ÔÁ

ËÈÔ ÎÓÔ ËÈflÛ ÓÚÌÒÔÍ Ì Ô ÔÁ

ËÈÔ ÎÌÔ ËÈflÛ ÓÚÔÒÏ Ì Ô ÔÁ

ËÈÔ ÎÏÔ ËÈflÛ ÓÚÎÒÔÍ ÌÓ Ô ÓÎ

ËÈÔ ÎÎÔ ËÈflÛ ÓÚÌÒË ÌÓ Ô ÓÎ

ËÈÔ ÎÍÔ ËÈflÛ ÓÚÈÒÔÍ ÌÓ Ô ÓÎ

ËÈÔ ÎÈÔ ËÈflÛ ÓÚÔÒÓ ÌÏÓ Ô ÌÏÍ

ËÈÔ ÎËÔ ËÈflÛ ÓÚÁÒÔÍ ÌÏÓ Ô ÌÏÍ

ËÈÔ ÎÁÔ ËÈflÛ ÓÚÎÒË ÌÏÓ Ô ÌÏÍ

ËÈÔ Í Ô ËÈflÛ ÓÚÌÒÏ ÌÈÎ Ô ÏÏÎ

ËÈÔ ÍÔÔ ËÈflÛ ÓÚÔÌÒÔÍ ÌÈÎ Ô ÏÏÎ

ËÈÔ ÍÔÔ Ô ËÈflÛ ÓÚÈÒË ÌÈÎ Ô ÏÏÎ

ËÈÔ ÍÓÔ ËÈflÛ ÓÚÔÎÒÔÍ ÌÈÎ Ô Ï Î

ËÈÔ ÍÌÔ ËÈflÛ Ì ÌÈÎ Ô Ï Î

ËÈÔ ÍÏÔ ËÈflÛ ÌÚÔÒË Ï Ë Ô Í

ËÈÔ ÍÎÔ ËÈflÛ ÌÚÔÒÏ Ï Ë Ô Í

ËÈÔ ÍÍÔ ËÈflÛ ÌÚÌÒË Ï Ë Ô ÎÍÎ

ËÈÔ ÍÈÔ ËÈflÛ ÌÚÔÒÓ ÏÏÎ Ô ÈË

ËÈÔ ÍËÔ ËÈflÛ ÌÚÎÒË ÏÏÎ Ô ÈË

ËÈÔ ÍÁÔ ËÈflÛ ÌÚÌÒÏ ÏÏÎ Ô ÈË

ËÈÔ È Ô ËÈflÛ ÌÚÈÒË ÏËÎ Ô ÔÔÎ

ËÈÔ ÈÔÔ ËÈflÛ Ï ÏËÎ Ô ÔÔÎ

ËÈÔ ÈÓÔ ËÈflÛ ÏÚÔÒË ÏËÎ Ô ÔÔÎ

ËÈÔ ÈÌÔ ËÈflÛ ÏÚÔÒÏ ÎÔ Ô ÔÌÎ

ËÈÔ ÈÏÔ ËÈflÛ ÏÚÔÒÓ ÎÔ Ô ÔÌÎ

…ª ¨ªÆª ŸÆ*Aª ø´ fl Æø ªˇ ⁄´Æ¨ ªÆ ª ± ƪشª ¨ˇ

………Ú¤‘—ŒflÚ‹¤ “⁄—‡¤‘—ŒflÚ‹¤ ÈÁ

Ô

Ô

Ó

Ì

Ï

Î

Í

È

Ë

Á

ÔÔ

ÔÓ

ÔÌ


Ë

ÀŸŒ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ËÎÛ õ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

flÀ⁄Õä›’Œ—ÿŒ¤ ×””« fiflŒ ÃÀfi¤Õ

ËÎÎÛ õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

$Æ ´ Æ ¥$ ª¥

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ ËÎ

ªÆ Ʊ ¨

Õ¨ø ¥Æ± Æ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

´ ªÆ©ª ºª ¨ fl´ ¨ª µÛ

Ʊ ƪ ¤‘—ŒflÛ“ÆÚ ËÎÎ

©ªÆª fl´ $ Æ´ Ù

¨ ª ªµÆ* ¨Ù ªÆ Ʊ ¨

ªÆ $¨´ ¨ø ¥ ÌÔ ›Æ Ì

‹ “ ÏÈÎ

$Æ ËÎÛ

±Æ ËÎÛ

ËÎÎ ÓÓÔ ËÎÎÛ ÓÓ ÓÓÂ ÓÏÂ ÓÈÂ

Ì

ËÎÎ ÌÓÔ ËÎÎÛ ÌÓ ÌÓÂ ÌÍÂ ÌËÂ

ÏÔ

$Æ ËÎÛ

±Æ ËÎÛ

±Æ ´ ª © ¨ ± ¨Æ´ ¨ ± Æ

ø ªÆ ¤‘—ŒflÛ“±Ú ËÎ

Ʊ ª ¥ø¨ªº

¨ªª¥ ¨´æª

ÈÒËÂ ÔÂ ÔÚÔÒÔÍÂ

ÔÚÔÒËÂ ÔÚÌÒÔÍ fl⁄

ÔÚÔÒÏÂ ÔÚÎÒÔÍÂ

ÔÚÌÒËÂ ÔÚÈÒÔÍÂ

ÔÚÔÒÓÂ ÔÚÁÒÔÍÂ

ÔÚÎÒËÂ ÔÚÔÔÒÔÍ fl⁄

ËÎÎ ÏÍÔ ËÎÎÛ ÏÍ ÏÍÂ Î Â ÎÎ ÔÚÌÒÏÂ ÔÚÔÌÒÔÍÂ

ÔÚÈÒËÂ ÓÂ ÓÚÔÒÔÍÂ

ÓÚÔÒËÂ ÓÚÌÒÔÍÂ

ÓÚÔÒÏ fl⁄

ËÎÎ Í Ô ËÎÎÛ Í Í Â ÍÎÂ È Â

ÈÎÂ Ë Â ËÎÂ

Á Â ÁÎÂ Â

Ô Î

›±ºª

ËÎ ËÎÎÚÚÚ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ÓÚÌÒËÂ ÓÚÔÒÓÂ

ÓÚÁÒÔÍÂ ÓÚÌÒÏÂ

ÓÚÔÎÒÔÍÂ ÌÚÔÒËÂ

ÌÚÌÒË fl⁄

›—“ÕÃŒÀ›Ã —“

Œ “Ÿ Õ–fl““¤ŒÕ

±Æ ´ ª © ¨ ¨± ß æøÆ ¨´æª

¤‘—ŒflÛ“±Ú ËÎÎ

ªøß º´¨ß ø¨¨ªÆ Ù

ºªª Æø µªºÙ Ʊ ª ¥ø¨ªº

‹ “ ÏÈÎ


T

T

ÏÍ IÓÌ Ô Í

ÍÔ IÓÈ Ô Ô Á

ÈÍ IÌ Ô ÓÔÎ

ËÍÎIÌÈ Ô ÓÁ

Æøºª ¨±±¥ ¨ªª¥Ù ÌÔ ›Æ Ì

ËÎ ÓÓÔ ËÎÛ ÓÓ ÔÁÎ Ô ÌÈ

ËÎ ÓÏÔ ËÎÛ ÓÏ ÔË Ô ÌÈ

ËÎ ÓÈÔ ËÎÛ ÓÈ ÔËÎ Ô ÏÔ

ËÎ Ì Ô ËÎÛ Ì ÔÁÎ Ô ÏÁ

ËÎ ÌÓÔ ËÎÛ ÌÓ ÓÌ Ô ÈÓ

ËÎ ÌÍÔ ËÎÛ ÌÍ ÓÏ Ô ËÏ

ËÎ ÌËÔ ËÎÛ ÌË ÓÏ Ô ËÏ

ËÎ ÏÔÔ ËÎÛ ÏÔ ÓÎ Ô ÁÌÎ

ËÎ ÏÍÔ ËÎÛ ÏÍ ÓÍ Ô ÔÌ

ËÎ Î Ô ËÎÛ Î ÓÈ Ô ÔÏÎ

ËÎ ÎÎÔ ËÎÛ ÎÎ ÓÈ Ô ÔÎ

ËÎ Í Ô ËÎÛ Í ÌÓÎ Ô ÓÏ

ËÎ ÍÎÔ ËÎÛ ÍÎ ÌÏ Ô ÓÍ

ËÎ È Ô ËÎÛ È ÌÏ Ô ÓË

ËÎ ÈÎÔ ËÎÛ ÈÎ ÌÈ Ô Ì

ËÎ Ë Ô ËÎÛ Ë ÌËÎ Ô ÌÁÓ

ËÎ ËÎÔ ËÎÛ ËÎ ÌËÎ Ô ÏÔ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ËÎÔ ÌÔÔ ËÎÛ ÈÒË ÔÁÎ Ô ÌÈ

ËÎÔ ÌÏÔ ËÎÛ Ô ÔË Ô ÌÈ

ËÎÔ ÌÎÔ ËÎÛ ÔÚÔÒÔÍ ÔËÎ Ô ÏÔ

ËÎÔ ÌÍÔ ËÎÛ ÔÚÔÒË ÔËÎ Ô ÏÔ

ËÎÔ ÌËÔ ËÎÛ ÔÚÔÒÏ ÓÌ Ô ÈÓ

ËÎÔ ÌÁÔ ËÎÛ ÔÚÎÒÔÍ ÓÌ Ô ÈÓ

ËÎÔ Ï Ô ËÎÛ ÔÚÌÒË ÓÏ Ô ËÏ

ËÎÔ ÏÔÔ ËÎÛ ÔÚÈÒÔÍ ÓÏ Ô ËÏ

ËÎ ÌËÔ ËÎÛ ÔÚÔÒÓ ÓÏ Ô ËÏ

ËÎÔ ÏÌÔ ËÎÛ ÔÚÁÒÔÍ ÓÎ Ô ÁÌÎ

ËÎÔ ÏÏÔ ËÎÛ ÔÚÎÒË ÓÎ Ô ÁÌÎ

ËÎÔ ÏÎÔ ËÎÛ ÔÚÔÔÒÔÍ ÓÎ Ô ÁÌÎ

ËÎ ÏÍÔ ËÎÛ ÔÚÔÌÒÔÍ ÓÍ Ô ÔÌ

ËÎÔ ÏËÔ ËÎÛ ÔÚÈÒË ÓÍ Ô ÔÌ

ËÎÔ ÏÁÔ ËÎÛ Ó ÓÈ Ô ÔÏÎ

ËÎÔ Î Ô ËÎÛ ÓÚÔÒÔÍ ÓÈ Ô ÔÏÎ

ËÎÔ ÎÔÔ ËÎÛ ÓÚÔÒË ÓÈ Ô ÔÏÎ

ËÎÔ ÎÓÔ ËÎÛ ÓÚÌÒÔÍ ÓÈ Ô ÔÎ

ËÎÔ ÎÌÔ ËÎÛ ÓÚÔÒÏ ÓÈ Ô ÔÎ

ËÎÔ ÎÎÔ ËÎÛ ÓÚÌÒË ÌÓÎ Ô ÓÏ

ËÎÔ ÎÈÔ ËÎÛ ÓÚÔÒÓ ÌÓÎ Ô ÓÏ

ËÎÔ ÎËÔ ËÎÛ ÓÚÁÒÔÍ ÌÏ Ô ÓÍ

ËÎÔ Í Ô ËÎÛ ÓÚÌÒÏ ÌÏ Ô ÓË

ËÎÔ ÍÓÔ ËÎÛ ÓÚÔÎÒÔÍ ÌÈ Ô Ì

ËÎÔ ÍÏÔ ËÎÛ ÌÚÔÒË ÌËÎ Ô ÌÁÓ

ËÎÔ ÍÍÔ ËÎÛ ÌÚÌÒË ÌËÎ Ô ÏÔ

ËÎÔ ÍËÔ ËÎÛ ÌÚÎÒË ÏÔ Ô ÏÁÎ

ËÎÔ È Ô ËÎÛ ÌÚÈÒË ÏÔÎ Ô ÏÁ

ËÎÔ ÈÔÔ ËÎÛ Ï ÏÔÎ Ô ÏÁ

ËÎÔ ÈÓÔ ËÎÛ ÏÚÔÒË ÏÔÎ Ô ÏÁ

…ª ¨ªÆª ŸÆ*Aª ø´ fl Æø ªˇ ⁄´Æ¨ ªÆ ª ± ƪشª ¨ˇ

ÀŸŒ “ŸÛ

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ÛÕ\à ¤

ËÎÕõÒËΑõ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

ø´ ¥ø µ ªÆ¨ªÆ ”ª¨ø¥¥¨ø ª¥

”øAªÊ ËÁÎ ® ÈÓÎ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

›—“ÕÃŒÀ›Ã —“

Œ “Ÿ Õ–fl““¤Œ Õ¤ÃÕ

ø¥¨

›± ¨ª ¨


T

ËÎ Á Ô ËÎÛ Á ÏÔ Ô ÏÁÎ

ËÎ ÁÎÔ ËÎÛ ÁÎ ÏÔ Ô ÏÁÎ

ËÎ Ô Ô ËÎÛ Ô ÏÔ Ô ÏÁ

ËÎÔ ÏÈÔ ËÎÛ Ô Î ÏÔ Ô ÏÁ

ËÎÎ ÔÈ Ô ËÎÕ ÔÈ” “ÆÚËÎÛ ÓÈÂ Ì Â ÌÓÂ ÌÍÂ ÏÔÂ ÏÍÂ Î Â ÎÎÂ

Í Â ÍÎÂ È Â ÈÎÂ Ë

ËÎÎÛ ÓÓÂ ËÎÎÛÌÓÙ ËÎÎÛÏÍÂ ËÎÎÛÍ

ÔÈıÔÍÛ¨¥ ÚÒ Ú

± ߪ¥¥±© ª¨ø¥ º ¥øß æ±øƺ

Õ ªÊ ËÁÎ ® ÈÓÎ

ËÎÍ ÔÍ Ô ËÎÕ ÔÍfl⁄ “ÆÚËÎÛ ÔÚÔÒÏÂ ÔÚÈÒÔÍÂ ÔÚÎÒËÂ ÔÚÔÌÒÔÍÂ

ÓÂ ÓÚÌÒÔÍÂ ÓÚÌÒËÂ ÓÚÁÒÔÍÂ ÓÚÌÒÏÂ

ÓÚÔÎÒÔÍÂ ÌÚÔÒËÂ ÌÚÌÒË fl⁄

ËÎÎÛ ÓÓÂ ËÎÎÛÌÓÂ ËÎÎÛÏÍÂ ËÎÎÛÍ

Ãø ª¥

µ

ËÁÎIÈÓÎ ÌÈ

ËÁÎIÈÓÎ ÌÌ

ËÎÏ Ô Í ËΑ ¥ªªÆ Ò ª ¨ß ËÁήÈÓÎ ÈÙÁ


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Õä›’Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

”flÕÕ ¤

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

Ó ÍÛ õ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

´ 檨


ËÓ

Õ¤›ÿÕ’fl“ÃÛŒ—ÿŒÛ

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÓÔ ÛõÒÓÔ flÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

ªÆ Ʊ ¨

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

ø´ ø ¨¥± ª± ª ª

–Æ< ± ÛÕ¨ø ¥Æ± ÆÙ ª


Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

Õ¤›ÿÕ’fl“ÃÛ

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÓÔÏÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨Ù

¨ ’´ ¨ ¨± Ûœ´ªÆ Æ

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ÿ¤»flŸ—“

“Àà ‹Œ ¤ŒÕ


T

Ʊ ª ¥ø¨ªºÙ ±¥ ªºÙ

© ¨ ¥ø ¨ ÃÛ ø º¥ª

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

Õ ø ¨ÛH

Õ ø µ H

ÓÔÏ ÎÔÓÔ ÓÔÏÛ ÎÙÎÛÔÓÎ ÔÓÎ Í Í ÍË

ÓÔÏ ÍÔÓÔ ÓÔÏÛ Í ÛÔÓÎ ÔÓÎ Í Í È

ÓÔÏ ÈÔÓÔ ÓÔÏÛ È ÛÔÓÎ ÔÓÎ Í Í Ô Ï

ÓÔÏ ËÔÓÔ ÓÔÏÛ Ë ÛÔÓÎ ÔÓÎ Í Í Ô Ï

ÓÔÏ ÁÔÓÔ ÓÔÏÛ Á ÛÔÓÎ ÔÓÎ Í Í ÔÔ

ÓÔÏ Ô ÔÓÔ ÓÔÏÛ Ô ÛÔÓÎ ÔÓÎ Í Í Ô Ï

ÓÔÏ ÔÔÔÓÔ ÓÔÏÛ ÔÔ ÛÔÓÎ ÔÓÎ È Í ÔÓ

ÓÔÏ ÔÓÔÓÔ ÓÔÏÛ ÔÓ ÛÔÓÎ ÔÓÎ È Í ÔÌ

ÓÔÏ ÔÌÔÓÔ ÓÔÏÛ ÔÌ ÛÔÓÎ ÔÓÎ È Í ÔÌ

ÓÔÏ ÔÏÔÓÔ ÓÔÏÛ ÔÏ ÛÔÓÎ ÔÓÎ È Í ÔÏ

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

Õ ø ¨ÛH

Õ ø µ H

ÓÔÏ ÎÓÌÔ ÓÔÏÛ ÎÙÎÛÓÌ ÓÌ Í Í ÍË

ÓÔÏ ÍÓÌÔ ÓÔÏÛ Í ÛÓÌ ÓÌ Í Í Ô Ï

ÓÔÏ ÈÓÌÔ ÓÔÏÛ È ÛÓÌ ÓÌ Í Í ÔÓÎ

ÓÔÏ ËÓÌÔ ÓÔÏÛ Ë ÛÓÌ ÓÌ Í Í ÔÓÎ

ÓÔÏ ÁÓÌÔ ÓÔÏÛ Á ÛÓÌ ÓÌ Í Í ÔÏ

ÓÔÏ Ô ÓÌÔ ÓÔÏÛ Ô ÛÓÌ ÓÌ Í Í ÔÏ

ÓÔÏ ÔÔÓÌÔ ÓÔÏÛ ÔÔ ÛÓÌ ÓÌ È Í ÔÈ

ÓÔÏ ÔÓÓÌÔ ÓÔÏÛ ÔÓ ÛÓÌ ÓÌ È Í ÔÈ

ÓÔÏ ÔÌÓÌÔ ÓÔÏÛ ÔÌ ÛÓÌ ÓÌ È Í ÔË

ÓÔÏ ÔÏÓÌÔ ÓÔÏÛ ÔÏ ÛÓÌ ÓÌ È Í ÔË

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

Õ ø ¨ÛH

Õ ø µ H

ÓÔÏ ËÌÎÔ ÓÔÏÛ ËÛÌÎ ÌÎ Í Í ÔÈ

ÓÔÏ ÁÌÎÔ ÓÔÏÛ ÁÛÌÎ ÌÎ Í Í ÔÎÎ

ÓÔÏ Ô ÌÎÔ ÓÔÏÛ Ô ÛÌÎ ÌÎ Í Í ÓÔÎ

ÓÔÏ ÔÔÌÎÔ ÓÔÏÛ ÔÔÛÌÎ ÌÎ È Í ÓÔÎ

ÓÔÏ ÔÓÌÎÔ ÓÔÏÛ ÔÓÛÌÎ ÌÎ È Í ÓÔÎ

ÓÔÏ ÔÌÌÎÔ ÓÔÏÛ ÔÌÛÌÎ ÌÎ È Í ÓÓ

ÓÔÏ ÔÏÌÎÔ ÓÔÏÛ ÔÏÛÌÎ ÌÎ È Í ÓÓ

ÃÛÍÛ’fl“ÃÛŸ¤‘¤“’Û

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÓÌÍÛ‘”Û õ

ÌÒËå

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

œÀflÃŒ—‘ à rÛÕ¤›ÿÕ’fl“ÃÛ

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù ⁄‘¤» fi‘¤

ÓÔÌÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

›±ºª

$Æ flÆæª ¨ª ”±¨±ÆÆø´

ª ¨ ± ¨ ªÆ¨ªÆ ¤ ø¨ ´ º 檩ª Û

¥ ª œ´ªÆ Æ Ù ÌÒËç fl ¨Æ ªæ

› Ʊ Û ø øº ´ Ù ªÆ Ʊ ¨

ÌÔ›Æ ÌÙ …Û“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ªÆ Ʊ ¨Ù ±¥ ªÆ¨

¨ Ó ’± ± ª ¨ª ÛŸÆ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

ÃÛÿ¤»flŸ—“Û÷— “ÃÛ

Õ—›’¤Ã …Œ¤“›ÿ¤Õ

±Æ ©±Æµ ª ª ± øƨ ª ¨

ÃÛ ø º¥ªÙ ÌÒËç Ø´øƪ ºÆ ª

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ٠Ʊ ª ¥ø¨ªº

ÌÔ›Æ ÌÙ ›±ºªÛ“±Ú ÔÚÓÓ Ë

ÓÌÍ ËÓ ÓÌÍÛ‘” Ë ÌÁ Ï Ï

ÓÌÍ ÁÓ ÓÌÍÛ‘” Á ÌÁ Ï Ï

ÓÌÍ Ô Ó ÓÌÍÛ‘” Ô Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÔÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÔ Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÓÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÓ Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÌÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÌ Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÏÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÏ Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÎÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÎ Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÍÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÍ Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÈÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÈ Î Ï Î

ÓÌÍ ÔËÓ ÓÌÍÛ‘” ÔË Î Ï Î

ÓÌÍ ÔÁÓ ÓÌÍÛ‘” ÔÁ Î Ï Î

ÃÛÍÛ’fl“ÃÛŸ¤‘¤“’Õä›’Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ” à ”flŸ“¤Ã

ÓÌÍÛ‘”ŸÛõ

ÌÒËå

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

¨ ‹ø´ªÆ ø ª¨Ù ¯( Ë ˜

ªÆ Ʊ ¨

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ›Æ Ì

…Û“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

œÀflÃŒ—‘ à r ÿ¤»flŸ—“

“Àà ‹Œ ¤ŒÕÙ ⁄‘¤» fi‘¤

Ʊ ª ¥ø¨ªº ø µÙ ±¥ ªº

© ¨ Ó ›± ± ª ¨ Ûÿø º¥ª


T

ÓÔÌ Ó Î ÓÔÌÛ Î ÓÎ Í ÔÎ

ÓÔÌ Ó Í ÓÔÌÛ Í ÓÎ Í ÔÎ

ÓÔÌ Ó È ÓÔÌÛ È ÓÎ Í ÔÎ

ÓÔÌ Ó Ë ÓÔÌÛ Ë ÓÎ Í ÔÎ

ÓÔÌ Ó Ô ÓÔÌÛ Ô ÓÈÎ Í ÓÈ

T

ÃÛÿ¤»flŸ—“Û÷— “ÃÛÕ—›’¤Ã

…Œ¤“›ÿ¤Õ … Ãÿ ”flŸ“¤Ã

© ¨ ªÆ ø ª ¨ ø ª¨Ù ¯( Ë ˜

Ʊ ª ¥ø¨ªº

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ›Æ Ì

›±ºªÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

T

›±ºª ¤‘—ŒflÛ“±Ú

ÓÌÍ ÔÏËÔ ÓÌÍÛ‘”Ÿ ÔÏ ÔÏ ÏËÎ Ô ÎÓÎ

ÓÌÍ ÔÍÔ ÓÌÍÛ‘”Ÿ ÔÍ ÔÍ ÏËÎ Ô ÏÍ

ÓÌÍ ÔËÔ ÓÌÍÛ‘”Ÿ ÔË ÔË ÏËÎ Ô ÎÓÎ

………Ú¤‘—ŒflÚ‹¤ “⁄—‡¤‘—ŒflÚ‹¤ ËÌ

Ô

Ô

Ó

Ì

Ï

Î

Í

È

Ë

Á

ÔÔ

ÔÓ

ÔÌ


ËÏ

œÀflÃŒ—‘ à rÛÕ¤›ÿÕ’fl“ÃÛ Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘Ù ’ÀŒ

ÓÔÎÛ õ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ÓÔÎ ÌÈ ÓÔÎÛ Ì ÔÏ Í ÎÎ

ÓÔÎ ÏÈ ÓÔÎÛ Ï ÔÏ Í ÎÎ

ÓÔÎ ÏÎÈ ÓÔÎÛ ÏÙÎ ÔÏ Í ÎÎ

ÓÔÎ ÎÈ ÓÔÎÛ Î ÔÏ Í ÎÎ

ÓÔÎ ÎÎÈ ÓÔÎÛ ÎÙÎ ÔÏ Í ÎË

ÓÔÎ ÍÈ ÓÔÎÛ Í ÔÏ Í ÎË

ÓÔÎ ËÈ ÓÔÎÛ Ë ÔÎ Í ËÏ

ÓÔÎ ÁÈ ÓÔÎÛ Á ÔÎ Í ËÍ

ÓÔÎ Ô È ÓÔÎÛ Ô ÔÎ Í ËË

ÓÔÎ ÔÔÈ ÓÔÎÛ ÔÔ ÔÍ Í ÔÔÍ

ÓÔÎ ÔÓÈ ÓÔÎÛ ÔÓ ÔÍ Í ÔÔË

ÓÔÎ ÔÌÈ ÓÔÎÛ ÔÌ ÔÍ Í ÔÌ

œÀflÃŒ—‘ ÃrÛÕ¤›ÿÕ’fl“ÃÛ

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ÓÔÍÛõÒÓÔÍflÛõ

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

“±Æ ´

Õ¨ø ºøƺ

›±ºª

µ´Æª fl´ $ Æ´ Ù ªÆ Ʊ ¨

´ º ±¥ ªÆ¨ª Õ < ¨ªÙ ¨

ÓÛ’± ± ª ¨ª ÛŸÆ ª

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

¥ø ª fl´ $ Æ´ Ù ªÆ Ʊ ¨

´ º ±¥ ªÆ¨ª Õ < ¨ªÙ ¨

ÓÛ’± ± ª ¨ª ÛŸÆ ª

› Ʊ Û ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

…ÚÛ“ÆÚ ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÓÎ

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

œÀflÃŒ—‘ à r ÿ¤»flŸ—“

“Àà ‹Œ ¤ŒÕ

±Æ¨ ªÆ ± ٠Ʊ ª ¥ø¨ªº

ø º ±¥ ªº ø µ Ù © ¨

Ó ›± ± ª ¨Û ø º¥ª

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

œÀflÃŒ—‘ Ãr

ÿ¤»flŸ—“ “Àà ‹Œ ¤Œ

¥± ªÆ ± ٠Ʊ ª ¥ø¨ªº

ø º ±¥ ªº ø µ Ù © ¨

Ó ›± ± ª ¨Û ø º¥ª

› Ʊ ªÛ ø øº ´ ÌÔ ›Æ ÌÙ

›±ºª “±Ú ÔÚÓÓ Ë

‹ “ ÌÔÓÎ


T

ÓÔÍ ÌÓ ÓÔÍÛ Ì ÓÔ Í ÍÎ

ÓÔÍ ÏÓ ÓÔÍÛ Ï ÓÔ Í ÍÎ

ÓÔÍ ÏÎÓ ÓÔÍÛ ÏÙÎ ÓÔ Í ÍÎ

ÓÔÍ ÎÓ ÓÔÍÛ Î ÓÔ Í ÍÎ

ÓÔÍ ÎÎÓ ÓÔÍÛ ÎÙÎ ÓÔ Í ÍÎ

ÓÔÍ ÍÓ ÓÔÍÛ Í ÓÔ Í ÈÎ

ÓÔÍ ÈÓ ÓÔÍÛ È ÓÓ Í ÁË

ÓÔÍ ËÓ ÓÔÍÛ Ë ÓÓ Í ÔÔÏ

ÓÔÍ ÁÓ ÓÔÍÛ Á ÓÓ Í ÔÌ

ÓÔÍ Ô Ó ÓÔÍÛ Ô ÓÓ Í ÔÌ

ÓÔÍ ÔÔÓ ÓÔÍÛ ÔÔ ÓÌ Í ÔÍ

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ Õ–fl““¤ŒÕ fl“‹ …Œ¤“›ÿ¤Õ

›±ºª

›±ºª

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú

¤‘—ŒflÛ“ÆÚ

¤‘—ŒflÛ“±Ú


T

ÓÔÍ ÔÓÓ ÓÔÍÛ ÔÓ ÓÌ Í ÔË

ÓÔÍ ÔÌÓ ÓÔÍÛ ÔÌ ÓÌ Í ÔÁ

ÓÔÍ ÔÏÓ ÓÔÍÛ ÔÏ ÓÌ Í ÔÁ


T

ÓÔÍÔ ÍÓ ÓÔÍflÛ ÔÒË ÓÔ Í ÍÎ

ÓÔÍÔ ËÓ ÓÔÍflÛ ÎÒÌÓ ÓÔ Í ÍÎ

ÓÔÍÔ ÁÓ ÓÔÍflÛ ÌÒÔÍ ÓÓ Í ÍÎ

ÓÔÍÔ ÔÔÓ ÓÔÍflÛ ÈÒÌÓ ÓÔ Í ÁË

ÓÔÍÔ ÔÌÓ ÓÔÍflÛ ÔÒÏ ÓÔ Í ÁË

ÓÔÍÔ ÔÎÓ ÓÔÍflÛ ÁÒÌÓ ÓÓ Í ÔÔÏ

ÓÔÍÔ ÔÈÓ ÓÔÍflÛ ÎÒÔÍ ÓÓ Í ÔÔÏ

ÓÔÍÔ ÔËÓ ÓÔÍflÛ ÔÔÒÌÓ ÓÓ Í ÔÌ

ÓÔÍÔ ÔÁÓ ÓÔÍflÛ ÌÒË ÓÓ Í ÔÌ

ÓÔÍÔ ÓÔÓ ÓÔÍflÛ ÈÒÔÍ ÓÌ Í ÔÍ

ÓÔÍÔ ÓÌÓ ÓÔÍflÛ ÔÒÓ ÓÌ Í ÔÁ

ÓÔÍÔ ÓÏÓ ÓÔÍflÛ ÁÒÔÍ ÓÌ Í ÔÁ

œÀflÃŒ—‘ ÃrÛŒ—ÿŒÕä›’Û

Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ ” à ŸŒ ⁄⁄

ÓÔÈÛÚÚÚ

fl ©ª º´

fl ¥ ø¨ ±

fl´ $ Æ´

Ãß ª

”ø¨ªÆ ø¥

”ø¨ªÆ ø¥

›±ºª

ø´ ´ 檨

More magazines by this user
Similar magazines