Katalog

infovestforlag

STL+ og

KODING

Koding vil bli like

viktig som lesing og

skriveferdigheter i vårt

århundre. Behovet for å

kunne uttrykke seg på

programmeringsspråk

er essensielt.

Linda Liukas

HEI RUBY

OPPDAG KODING

Linda Liukas

HEI RUBY

I DEN MAGISKE DATAMASKINEN

Linda Liukas

Bli med Ruby

på eventyr inn i datamaskinenes

magiske verden. Disse bøkene lærer barn å forstå

den verdenen vi deler med datamaskinene.

Med Hei Ruby bøkene har Linda Liukas skapt en

flott introduksjon til tenkingen og begrepene i den

digitale verden. Det blir stadig viktigere å lære seg

programmeringens ABC.

Å lære å lese er det

aller viktigste du lærer

på skolen

Å være en god leser er

viktig i alle fag

Man må rett og slett

lære å lese for å lese

for å lære

Digitale

hjelpemidler

vil utgjøre viktige

verktøy i en fremtid

hvor kunnskap

skal være basis for

velferd og

utvikling.

Forum Jæren, PB 41 4349 Bryne - Telefon: 51 42 30 57

firmapost@infovestforlag.no

www.infovestforlag.no


STL+

Skrive seg til lesing med talestøtte

innebærer nye

muligheter innen

lese- og skriveopplæring

STL+ HÅNDBOK

Mona Wiklander og Liselotte Sjødin

Å skrive seg til lesing med lydstøtte -

Sandviken modellen.

Boken inneholder konkrete arbeidsbeskrivelser og

gode tips uke for uke for 1.-3. trinn, innblikk i det

forberedende arbeidet og fokus på den språklige

bevisstheten. Innholdet og tipsene i boken er basert

på 10 års erfaring med utstrakt bruk av metoden.

STL+ FØRSTEKLASSES START

Thomas Braut og Aud Marit B. Feidje

Hvordan starte med STL+ på en best mulig måte?

Her er erfaringer og gode tips etter mange års

utprøving i Norge.

120 praktiske skriveoppgaver som kan brukes fra

starten av første trinn og oppover i trinnene.

God informasjon om bruk og veiledning av STL+.

STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap. Det er en pedagogisk

arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag

for språkutvikling og kunnskap.

SKAPENDE SKRIVING MED ELLER UTEN STL+

Thomas Braut, Mari L. Elvedahl og Heidi Strand Harboe

For å få elevene til virkelig bli inspirerte til å skrive

mye og bra, kreves det gode startere og

«happeninger». Denne boka er fylt av flere kreative

og konkrete skriveoppgaver som har fått elevene til

å blomstre. Dette er en bok som bygger videre på

STL+ pedagogikken fra «STL+ Håndboka» og

«Førsteklasses STL+», men oppgavene kan også

utføres uten STL+ og oppgavene kan justeres til å

passe de fleste trinn på barnetrinnet.

STL+ INNLIMINGBOK

Ulinjerte hefter med ark

i blandede farger for å

“lime inn” tekster og

illustrasjoner som

barna har laget selv.

STL+ TASTATURKLISTREMERKER

Når elevene skal begynne å skrive på tastatur er det

er en stor fordel at elevene får se både de små og

store bokstavene.


I 3 i

Hørende barn som vokser opp i e talespråklig miljø, lærer korrekt uttale/artikulasjon

uten spesiell hjelp eller tilrettelegging. Noen barn tilegner seg slik kompetanse noe

langsommere, uten at det er grunn til bekymring. et barn som strever med korrekt

uttale, hører gjerne andres uttalefeil, men ikke egne.

Kortstokken

Artikulasjonsstillinger

Kari Hole

Kortstokk med 64

kort som viser

artikulasjonsstillinger

for de fleste norske

språklyder og

bokstaver.

9 788283 600124

Med denne boken ønsker forfatteren å gi helt grunnleggende

kunnskap og innsikt i temaet flerspråklige barn

og unge. Boka henvender seg til foreldre, helsesøstre,

pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge

som i sin hverdag forholder seg til mer enn ett språk.

I boken kan du lese om:

• hva flerspråklighet er

• flerspråklig utvikling

• morsmålets betydning

• hvordan voksne rundt barnet kan legge til re te for

en god flerspråklig utvikling

• bruk av tolk

• nasjonalt senter for flerspråklig utvikling

• flerspråklighet og språkvansker

Verdt å vite om Flerspråklighet

Det sies at vi har fått en munn og to ører for å lytte og ikke nødvendigvis snakke så

mye selv. Vi må oppmuntre barnet til å lytte seg fram til korrekt uttale, ikke bare ha

fokus på uttalemåten!

Korrekt uttale krever i tillegg presise artikulatoriske ferdigheter. en anser at denne

ferdigheten er endelig utviklet i 11-12 årsalderen.

Slike vansker skaper noen ganger vansker knyttet til lese-/skriveopplæringen.

Boken omtaler slike vansker og hvordan vi kan hjelpe, barn, unge og voksne slik

at de kan meddele det de ønsker i en kommunikasjonssituasjon uten vansker.

Følgende tema omtales:

• Generelle råd

• Språklydsutviklingen

• Språklydsvansker/uttalevansker

• Forekomst

• Ulike former for språklydsvansker

• Lese-/skrivevansker knyttet til språklydsvansker

• Bokstavlæring, skriving og lesing

• Uttalevansker hos barn, unge og voksne med

lærevansker

• Språklydsvansker hos flerspråklige

• Tiltak knyttet til fonologiske vansker

• Tiltak knyttet til talemotoriske vansker

• Logopedens rolle

• Retten til logopedhjelp

Målgruppen er foresatte, barnehagelærere,

lærere, barnehage- og lærerstudenter.

Ved talemotoriske

vansker må vi hjelpe

dem å produsere den

eller de lydene de ikke

lykkes i å uttale

korrekt.

Verdt å vite om

Flerspråklighet

Barbro Kristine Vågen

Kari Hole

Hørende barn som vokser opp i et talespråklig miljø, lærer korrekt uttale/artikulasjon

uten spesiell hjelp eller tilrettelegging. Noen barn tilegner seg slik kompetanse noe

langsommere, uten at det er grunn til bekymring. et barn som strever med korrekt

uttale, hører gjerne andres uttalefeil, men ikke egne.

Det sies at vi har fått en munn og to ører for å lytte og ikke nødvendigvis snakke så

mye selv. Vi må oppmuntre barnet til å lytte seg fram til korrekt uttale, ikke bare ha

fokus på uttalemåten!

Korrekt uttale krever i tillegg presise artikulatoriske ferdigheter. en anser at denne

ferdigheten er endelig utviklet i 11-12 årsalderen.

Slike vansker skaper noen ganger vansker knyttet til lese-/skriveopplæringen.

Boken omtaler slike vansker og hvordan vi kan hjelpe, barn, unge og voksne slik

at de kan meddele det de ønsker i en kommunikasjonssituasjon uten vansker.

Følgende tema omtales:

• Generelle råd

• Språklydsutviklingen

• Språklydsvansker/uttalevansker

• Forekomst

• Ulike former for språklydsvansker

• Lese-/skrivevansker knyttet til språklydsvansker

• Bokstavlæring, skriving og lesing

• Uttalevansker hos barn, unge og voksne med

lærevansker

• Språklydsvansker hos flerspråklige

• Tiltak knyttet til fonologiske vansker

• Tiltak knyttet til talemotoriske vansker

• Logopedens rolle

• Retten til logopedhjelp

Målgruppen er foresatte, barnehagelærere,

lærere, barnehage- og lærerstudenter.

9 788283 600148

9 788283 600148

Kari Hole Uttalevansker

Kari Hole

Kari Hole

M 23 m

M 23 m

I 3 i

A 1 a

A 1 a

Uttalevansker

Uttalevansker

Uttalevansker og sammenhengen mellom

Uttalevansker og sammenhengen mellom

uttalevansker og lese-/skrivevansker

uttalevansker og lese-/skrivevansker

Uttalevansker

Kari Hole

Boken omhandler:

• Generelle råd

• Språklydsutviklingen

• Språklydsvansker/uttalevansker

• Forekomst

• Ulike former for språklydsvansker

• Lese-/skrivevansker knyttet til språklydsvansker

• Bokstavlæring, skriving og lesing

• Uttalevansker hos barn, unge og voksne med

lærevansker

• Språklydsvansker hos flerspråklige

• Tiltak knyttet til fonologiske vansker

• Tiltak knyttet til talemotoriske vansker

• Logopedens rolle

• Retten til logopedhjelp

Språk

og uttale

Språk; den

egenskap å frembringe

hørbare (tale) eller

synlige (tegn, skrift)

ytringer som inneholder

informasjon om

sanseinntrykk, tanker

og følelser

Kari Hole Uttalevansker

Verdt å vite serien

Informative bøker som konkret

og enkelt gir grunnleggende kunnskap

og forslag til problemløsning.

Bøkene henvender seg til foreldre,

pedagoger og fagpersonell som har

kontakt med barn og unge

Forum Jæren, PB 41 4349 Bryne, telefon: 51 42 30 57

firmapost@infovestforlag.no www.infovestforlag.no

Hva er en bokstav?

En besynderlig ting –

En linje, en strek, en prikk

og en ring

Og så er det slik den skal være.

Én liten bokstav sier ikke det spor,

Men sammen med andre blir

den til ord Som lærer deg

det du skal lære.

André Bjerke


Eksekutive funksjoner hos barn og unge

Anne Vibeke Fleischer, Kate From

Fokus på både observasjon og utredning, pedagogisk

praksis og intervensjon.De eksekutive funksjoners

utvikling kan støttes målrettet eller trenes opp, men det

krever kunnskap hos de profesjonelle og foreldrene

som er denne bokens målgruppe.

Ri-5 (Risiko Indeks 5)

Turid Helland

Digitalt kartleggingsverktøy som brukes som en del

av en trinnvisfremgangsmåte for observasjon av

barn med mulige språkvansker.

FV’13 Fonologisk

vendespill

Bo Ege

Fonologisk Vendespill er

velegnet i språk-, taleog

leseundervisningen.

Ordene er valgt med

utgangspunkt i deres

hyppighet, konsonantvokalkombinasjoner,

og

hvor lydrette

Aktivitetspakke

Babblarne-serien er laget for å gi bedre

språkutvikling hos barn. Babblarne

vekker nysgjerrighet og lyst til å lære.

Ditt barns språk

Helle Iben Bylander/Trine Kjær Krogh

En bok om barns språklige utvikling fra 0-6 år og

forslag til språkstimulering.Språket kommer ikke av seg

selv, og med denne boken får du en praktisk guide i å

støtte barnet ditt etter prinsippene i den nyeste forskningen

fra inn- og utland i språkstimulering, lek og

læring hjemme.

Nya SIT

Helle Iben Bylander/Trine

Kjær Krogh

En språklig impressiv test

for barn i alderen 3–7 år.

Testen viser barnets evne

til å forstå grammatikk:

substantiv, verb, adjektiv,

adverb, pronomen,

preposisjoner, konjunksjoner,

nekting, regneord og

setninger med flere

variabler

Ressurspakke


9 788283 600124

VERDT Å VITE OM

DYSKALKULI

Markus Bjørnstrøm

En kort introduksjon av dyskalkuli

med svar på noen viktige spørsmål:

• Hva er dyskalkuli?

• Hva skiller dyskalkuli fra andre

matematikkvansker?

• Hvordan finner man ut om det er

snakk om dyskalkuli?

• Hva kan skolen gjøre for å hjelpe

elever med denne diagnose

Med denne boken ønsker forfatteren å gi helt grunnleggende

kunnskap og innsikt i temaet flerspråklige barn

Dyskalkuli eller

tallblindhet er en

samlebetegnelse på

spesifikke lærevansker i

matematikk.

• NEWMERO er et nytt sosialt lek og læringsspill

med fargerike plast-tallbrikker med et intuitivt

design.

• Tallbrikkene gir et raskt grunnlag for tallforståelse

og matematikk på en gøyal måte. Pedagoger og

foreldre er begeistret av hvor enkle de er å bruke

oghvilke resultater barna oppnår.

• Tallbrikkene understøtter kollaborativ læring

mellom barn på forskjellige matematiske nivå.

• De utvikler barnas tallkunnskaper. Både barn som

er nysgjerrige og barn som ennå ikke interesserer

seg for tall, eller har problemer med tall.

Matematikkvansker

og

dyskalkuli

Mangfoldige

opplevelser og erfaringer

på det matematiske området

gir etgodt utgangspunkt for

videre utvikling og erfaring

med problemløsningsoppgaver

og unge. Boka henvender seg til foreldre, helsesøstre,

pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge

som i sin hverdag forholder seg til mer enn e t språk.

I boken kan du lese om:

• hva flerspråklighet er

• flerspråklig utvikling

• morsmålets betydning

• hvordan voksne rundt barnet kan legge til re te for

en god flerspråklig utvikling

• bruk av tolk

• nasjonalt senter for flerspråklig utvikling

• flerspråklighet og språkvansker

Verdt å vite om Flerspråklighet

Verdt å vite om

Flerspråklighet

Barbro Kristine Vågen

Verdt å vite serien

Informative bøker som konkret

og enkelt gir grunnleggende kunnskap

og forslag til problemløsning.

Bøkene henvender seg til foreldre,

pedagoger og fagpersonell som har

kontakt med barn og unge

Forum Jæren, PB 41 4349 Bryne, telefon: 51 42 30 57

firmapost@infovestforlag.no www.infovestforlag.no


TALLSTART - GRUNNLAG FOR

BEGYNNEROPPLÆRINGEN

Inger Kristine Løge og Rune Aigeltinger

I førskolealder inneholder matematikkopplæringen

utvikling av matematikkbegreper

som berører deres virksomhet

i dagliglivet. Denne opplæringen,

der elevene også bruker konkrete

hjelpemidler, skaper som regel ingen

vansker. Vanskene oppstår som oftest

når det stilles krav om å anvende kunnskapen

på det abstrakte, teoretiske

plan uten bruk av hjelpemidler.

Kartleggingen Tallforståelse er et

hjelpemiddel for dette.

«En hageeier skal plante

10 trær på rad og rekke. Han

beslutter å plante 5 rekker

med 4 trær i hver. Hvordan

kan han klare det?»

Eksempel fra

Gode Grubliser

MATEMATIKKVANSKER - KONKRETE TILTAK

FOR TIDLIG INNSATS

Lena Lindenskov og Peter Weng

Matematikkvansker er et praktisk redskap som kan

brukes til å kartlegge og styrke elevers matematiske

begrepsutvikling innenfor ti grunnleggende

matematiske områder.

GODE GRUBLISER OG

SIKRE STRATEGIER

- Pernille Pind

Det er viktig å kunne løse

problemer - men det er

vanskelig å undervise i

problemløsning. Denne

boken er et hjelpemiddel til

den matematikklæreren

som gjerne vil jobbe med

matematiske strategier til

problemløsning, og den er

en godbit for den som liker

å løse oppgaver, og som

gjerne vil bli flinkere.

Barns ferdigheter

i og forståelse av

matematikk er avhengig

av samspillet mellom

matematikken, individet

og omgivelsene.

Olav Lunde

HVORFOR TALL

GÅR I BALL

Olav Lunde

Et hjelpemiddel i

utredningsarbeidet

og ved utviklingen av

kompetanse om

matematikkvansker

innen skoleverket, å

løse oppgaver, og

som gjerne vil bli

flinkere.

NÅ FÅR JEG DET TIL

Olav Lunde

En praktisk vinklet

håndbok om hvordan

elevene kan mestre

matematikken.

KARTLEGGING OG

UNDERVISNING VED

LÆREVANSKER I

MATEMATIKK

Olav Lunde

Kartlegging og

undervisningsopplegg

legger vekt på

kunnskapskvalitet og

ikke på

kunnskapsmengde.

More magazines by this user