25.09.2018 Views

Sirkulært shut-off spjeld

Det sirkulære shut-off spjeldet er av type A og er konstruert og klargjort for bruk både i marine og offshore. Spjeldet sitt primære bruksområde er HVAC-systemer. Spjeldet kan brukes innendørs og på det åpne dekk. www.nordicsteel.no

Det sirkulære shut-off spjeldet er av type A og er konstruert og klargjort for bruk både i marine og offshore. Spjeldet sitt primære bruksområde er HVAC-systemer. Spjeldet kan brukes innendørs og på det åpne dekk. www.nordicsteel.no

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sirkulært</strong><br />

<strong>shut</strong>-<strong>off</strong> <strong>spjeld</strong><br />

Shut-<strong>off</strong> <strong>spjeld</strong> konstruert for bruk både marint<br />

og <strong>off</strong>shore. Spjeldet sitt primære bruksområde<br />

er HVAC-systemer.<br />

Dimensjoner:<br />

1600 x 1600 x 300 (Bredde X Høyde tilgjengelig fra 200 til 1400 mm.)<br />

Egenskaper<br />

Shut-<strong>off</strong> <strong>spjeld</strong> med bevegelig<br />

demper som fungerer som<br />

luftstopper. Utstyrt med<br />

pneumatisk aktuator som<br />

standard.<br />

Funksjon<br />

Shut-<strong>off</strong> <strong>spjeld</strong> utformet for å<br />

stoppe luftstrømmen i<br />

ventilasjonskanalen.<br />

Godkjenninger<br />

Spjeldet er sertifisert i henhold<br />

til NORSOK R-002 og<br />

ISO 15138,<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

60


Bruksområder<br />

Utformet for å stoppe luftstrøm i ventilasjons- og<br />

luftkanaler.<br />

• Ventilasjonskanaler<br />

• Luftkanaler<br />

• Offshore<br />

• Verksted<br />

• Lager<br />

• Produksjonområder<br />

• Maritime omgivelser<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Syrefast stål<br />

• Lett håndterbar<br />

• HMS-vennlig<br />

• Sikker håndtering<br />

• Brannsikring<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!