23.10.2018 Views

Heavy duty løfteskap

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Heavy</strong> <strong>duty</strong><br />

<strong>løfteskap</strong><br />

Løfteskap med trucklommer som samtidig er<br />

modulært og portabelt som gjør håndteringen<br />

sikrere og raskere.<br />

Dimensjoner:<br />

2000 x 1000 x 2000 mm<br />

Egenskaper<br />

Løfteskap med 4<br />

hengsler til enkel<br />

håndtering av skapet med 4<br />

trucklommer på<br />

200x100mm hver.<br />

Funksjon<br />

Løfteskap brukt til<br />

transport, lagring og<br />

oppbevaring av<br />

verktøy og utstyr.<br />

Godkjenninger<br />

Løfteskapene er<br />

produsert i henhold til<br />

ISO 13920-AE.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

23


Bruksområder<br />

Til transport, lagring og oppbevaring av utstyr og<br />

verktøy.<br />

• Verktøy<br />

• Utstyr<br />

• Offshore<br />

• Verksted<br />

• Lager<br />

• Produksjon<br />

Produktet er ikke begrenset til bruksområdet foreslått.<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Syrefast stål<br />

• Lett håndterbar<br />

• Ergonomisk høyde<br />

• Lastekapasitet 2000 kg<br />

• HMS-vennlig<br />

• Skåner utstyr<br />

• Sikker håndtering<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!