30.10.2018 Views

Norge 872-1972, historisk oversikt

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Norge</strong> <strong>872</strong>–<strong>1972</strong>, <strong>historisk</strong> <strong>oversikt</strong><br />

Middelalderkunst fra <strong>Norge</strong> i andre land<br />

Tradisjonelt lærer vi at Havsfjordslaget fant sted<br />

i <strong>872</strong>, og at <strong>Norge</strong>s samling dermed var<br />

fullført.Halvdan Koht har vist at årstallet er galt,<br />

Harald Hårfagre må ha kjempet i Havsfjord flere<br />

tiår senere. Den andre påstanden i den gamle<br />

læren kan man også sette et spørsmålstegn ved:<br />

rikssamlingen tok nok lenger tid enn som så.<br />

Før 900 var norskekysten delt opp i en rekke<br />

småriker som ofte lå i strid med hverandre. Ved å<br />

forlike seg med noen av småkongene og ved å<br />

nedkjempe andre, synes Harald Hårfagre å ha<br />

lagt hele kyststrekningen fra Viken til<br />

Hålogaland under sitt velde. Haralds verk kan<br />

bl.a. sees som et resultat av et sterkt ønske om å<br />

gjøre en viktig handelsrute politisk trygg og stabil.<br />

De som særlig har hatt interesse av dette, var<br />

flertallet av rike og mektige handels- og vikingehøvdinger<br />

i kystbygdene. En stor del av sin makt<br />

hadde de vunnet ved ren sjørøvervirksomhet,<br />

særlig i VestEuropa; vel så mye hadde de imidlertid<br />

vunnet ved fredelig handel. Nordiske handelsmenn<br />

fungerte som viktige formidlere av<br />

varer og sølv mellom den østlige del av den<br />

muhammedanske verden og Vest-Europa (via de<br />

russiske flodene). Ved siden av sølv og kostbarheter<br />

brakte disse utadvendte handels- og<br />

vikinge høvdinger også fremmed kulturgods med<br />

seg hjem. Mange nordmenn i vesterveg lot seg<br />

kristne, blant dem også høvdinger av kongeætten.<br />

Det er sannsynlig at landet fra Göta-elv til<br />

Trøndelag var kristnet lenge før Olav Trygvasons<br />

tid. Kulturelt sett ble <strong>Norge</strong> på den måten langsomt<br />

innlemmet i Vest-Europa. Med Olav Digres<br />

fall på Stiklestad (1030), som kirken gjorde til<br />

Olav den Helliges martyrium, befestet den kristne<br />

kirke seg som en viktig åndelig og politisk<br />

makt i <strong>Norge</strong>. Kirkens organisasjonsapparat ble<br />

etterhvert utviklet, og det virket i høy grad videre<br />

samlende på landet. Harald Hårfagres rike var<br />

først og fremst et kystrike, innlandet tok det lenger<br />

tid å få med i riksenheten. På Vestlandet og i<br />

Nord-<strong>Norge</strong> fantes det en rekke mektigs høvdingsseter<br />

som de første kongene av<br />

Haraldsætten stort sett har rådd med. Især på<br />

Østlandet var samfunnsstrukturen lenge anner -<br />

ledes – der må det ha eksistert et stort antall formelt<br />

likeverdige selveierbønder som nektet å<br />

adlyde kongelige og kirkelige øvrigheter. I 1øpet<br />

av 1100-tallet regner mange historikere med at et<br />

stort antall selveiere gikk over til å bli leilendinger<br />

under verdslige og geistlige herrer. I dette ser<br />

man forklaringen på all den uro som sagaene forteller<br />

om, og som vi kaller borgerkrigene.<br />

Resultatet av borgerkrigene skulle da være at<br />

landsdelene sosialt sett ble ganske likt oppbygd –<br />

en fåtallig stormannsklasse på den ene side og et<br />

stort antall avhengige leilendinger på den annen.<br />

Klassekampmønsteret blir noe forstyrret ved at<br />

det mellom landsdelene har vært et visst motsetningsforhold,<br />

likeledes mellom representanter for<br />

overklassen. Striden mellom kong Sverre og kirken<br />

er vel det klareste eksemplet på det siste.<br />

Med Sverres sønnesønns, Håkon Håkonssons,<br />

kongedømme neddempes striden med kirken, og<br />

kongemakten vinner etterhvert endelig kontroll<br />

med de enkelte landsdelene. Først i 1øpet av<br />

Håkon Håkonssons regjeringstid (1218-1263)<br />

blir vel landet i realiteten samlet og det er dette<br />

som skaper grunnlaget for <strong>Norge</strong>s kulturelle,<br />

politiske og militære storhetstid. At <strong>Norge</strong> nå<br />

sterkere enn før ble følt som en enhet, kom konkret<br />

til uttrykk under Håkons sønn, Magnus<br />

Lagabøter, ved at han samordnet de gamle landskapslover<br />

til en landslov som skulle gjelde for<br />

hele landet. I tråd med dette hadde det utviklet<br />

seg administrative og politiske organer som, ved<br />

siden av og sammen med kongen, opererte uavhengig<br />

av de gamle landskapsgrensene. Da erkesetet<br />

i Nidaros ble opprettet i 1152/53, kom<br />

øysamfunn i vest, fra Grønland til Man, til å høre<br />

med i den nye kirkeprovins (som også omfattet<br />

det norske fastlandet fra Göta-elv til Finnmark).<br />

Med kirkelig påvirkning fulgte verdslig. Dette og<br />

andre forhold førte til at vesterhavsøyene, med<br />

Orknøyene som sørligste område, ved Håkon<br />

Håkonssons død også sognet til <strong>Norge</strong> i saker<br />

som sorterte under kongemakten. «Storhets -<br />

tiden» kommer på den måten klart til uttrykk ved<br />

at den norske kongen aldri, hverken før eller<br />

siden, har rådd over så store landområder.<br />

Tyngdepunktet i riksenheten lå lenge i<br />

Trøndelag, og kongene holdt seg der for det<br />

meste. Etterhvert ble Nidaros sterkt preget av å<br />

være erkebispens by. Dette, sammen med landets<br />

vestvendte orientering, førte til at Håkon<br />

70


Håkonsson flyttet rikshovedstaden til Bergen der<br />

han lot oppføre flere praktbygg. Under Håkons<br />

etterkommere ble Østlandet mer og mer dominerende,<br />

dessuten kom den sør- og sørøstvendte<br />

handelen til å bli meget betydningsfull. Håkon<br />

Håkonssons sønnesønn, Håkon V, gjorde Oslo til<br />

rikshovedstad. Den møysommelig etablerte riksenheten<br />

forutsatte for det første at en samlet og<br />

myndig sentralmakt identifiserte seg med riket;<br />

og for det andre at det var materielt grunnlag for<br />

et sterkt administrasjonsapparat. Begge disse forutsetningene<br />

falt bort utover i senmiddelalderen.<br />

Med Håkon V's død i 1319 kom vi i kongefellesskap<br />

med de andre nordiske land, og kongemakten<br />

kom for det meste til å holde seg utenfor landets<br />

grenser. Dessuten vant tyske handelsmenn,<br />

organisert i det sterke Hansagildet, fotfeste i<br />

<strong>Norge</strong> omkring 1300; Hansaens omfattende virksomhet<br />

var for det meste utenfor kongemaktens<br />

kontroll. Mer skjebnesvangert kom agrarkrisen i<br />

senmiddelalderen til å virke. Bakgrunnen har<br />

vært mye diskutert det kan ha vært et samspill<br />

mellom den katastrofale pesten i 1349 og klimaforverring.<br />

En uunngåelig reaksjon etter maksimal<br />

utnyttelse av landets ressurser i storhetstiden<br />

kan også ha spilt inn. Inntektsgrunnlaget for dem<br />

som hadde båret oppe det gammelnorske statsapparatet,<br />

smuldret iallfall bort. Dermed forsvant<br />

den andre forutsetningen for riksenhet. Bygdene<br />

ble isolert og måtte basere det lokale styret på<br />

bygdefolk. Vi er således på en måte tilbake ved<br />

utgangspunktet. Innad ble landet stykket opp –<br />

utad ble landet en del av et større hele. Men forestillingen<br />

om <strong>Norge</strong> som et eget rike holdt seg<br />

iallfall hos noen gjennom hele den nasjonale nedgangsperioden.<br />

Rådgiverne omkring Sverreættens<br />

konger ble utgangspunkt for en riksråds -<br />

institusjon. Tidlig i unionstiden var dette et viktig<br />

organ som med kraft hevdet norske interesser.<br />

Selvom riksrådet senere mistet mye av sin betydning,<br />

og selvom mange adelsmenn av utenlandsk<br />

avstamning fikk plass der, var riksrådet hele tiden<br />

et viktig uttrykk for at <strong>Norge</strong> i formen var et rike.<br />

Ved siden av og sammen med riksrådet kom den<br />

norske kirke etter fattig evne til å demme opp for<br />

dansk press. Mange kirkelige embeter var oppgitt,<br />

mange kirkehus stod til nedfalls, likevel kom<br />

kirken bedre gjennom katastrofene i senmiddelalderen<br />

enn det kongelige maktapparatet og den<br />

gammelnorske adelen. Frem mot reformasjonen<br />

ble derfor kirkens leder, erkebiskopen, den som<br />

først og fremst var i stand til å holde igjen da<br />

nasjonen stod foran utslettelse. For erkebiskopen<br />

gikk kampen for nasjonal frihet i forholdet til<br />

Danmark sammen med kampen for den katolske<br />

Sjakkbrikke av hvalrosstann, fra Hebridene.<br />

Fra siste halvdel av 1100-årene<br />

tro. Men han måtte gi tapt da den lutherske læren<br />

seiret i Danmark<strong>Norge</strong>. I 1536 bestemte det danske<br />

riksrådet at <strong>Norge</strong> skulle opphøre å eksistere<br />

som eget rike – det skulle være «et ledemot av<br />

Danmarks rike» . . . «liksom et av de andre land,<br />

Jylland, Fyn, Sjælland eller Skåne er». Dette<br />

berømte sitatet betegner lavpunktet i nedgangsperioden.<br />

Likevel anså noen i samtiden <strong>Norge</strong> for<br />

å være et rike. Det vitner bl.a. tittelen på hovedverket<br />

til Absalon Pederssøn Beyer fra 1567 om<br />

– «Om Norgis Rige». I storparten av reformasjonens<br />

århundre var det ikke mye igjen av norsk<br />

enhet. Landet var delt opp i en rekke len som<br />

hadde liten innbyrdes forbindelse. Lensherrene<br />

hadde i mange tilfeller nærmest kongelig myndighet<br />

innenfor sine distrikt.De forskjellige lensherrene<br />

rundt om i <strong>Norge</strong> var ikke bundet sammen<br />

på annen måte enn ved at de var ansvarlige<br />

overfor de samme herrer i København, nemlig<br />

overfor konge og riksråd. Men mot slutten av<br />

71


72<br />

hundreåret skjedde det en forandring i dette. I<br />

1572 ble lensherren på Akershus gjort til stattholder<br />

i <strong>Norge</strong> med myndighet til å etterse at andre<br />

lensherrer i landet fulgte lov og rett. Likeledes<br />

kom det en høyere rettsinstans (herredager) som<br />

opererte innenfor hele det norske området uavhengig<br />

av lensgrensene. En av grunnene til at<br />

<strong>Norge</strong> igjen administrativt ble betraktet som en<br />

enhet, kan vi finne i danskekongenes strid med<br />

det danske riksrådet om makten. Danmark var fra<br />

gammelt av et valgrike (dvs. en kongssønn fulgte<br />

ikke automatisk etter sin far på tronen - han måtte<br />

godtas av riksrådet på visse betingelser). Gammel<br />

norsk tronfølgerrett tilsa derimot at <strong>Norge</strong> skulle<br />

være et rent arverike. Som sønn av norsk konge<br />

skulle derfor eldste sønn av danskekongen ha rett<br />

til å bli norsk konge uansett hva det danske riksrådet<br />

måtte mene. Dette kunne være et utmerket<br />

pressmiddel for kongen overfor den danske adel.<br />

Gammel norsk lov og forestillingen om <strong>Norge</strong><br />

som et eget kongerike kom på denne måten til å<br />

være en av (de formelle) forutsetningene for eneveldets<br />

innførelse i Danmark-<strong>Norge</strong> i 1660.<br />

Eneveldet markerer overgangen til et annet administrasjonssystem.<br />

Overgangen skjer ikke brått –<br />

det begynner lenge før og avsluttes etter 1660. De<br />

adelige lensherrene ble erstattet med rene kongelige<br />

embetsmenn med mer begrenset myndighet<br />

og mer spesialisert funksjon. Landet ble ganske<br />

enhetlig administrert, men alle tråder var fortsatt<br />

samlet i København.<br />

Bakgrunnen for 1øsrivelse fra Danmark i 1814<br />

finner vi ikke først og fremst i formelle og teknisk<br />

administrative forhold. Vel så viktig her er landets<br />

voksende betydning i unionen både næringsmessig<br />

og befolkningsmessig. På 1500-tallet må Danmark<br />

ha vært totalt dominerende i velstand og<br />

styrke. Flere ting bidrog til at styrkeforholdet<br />

mellom de to rikene ble forrykket sterkt i de<br />

århundrene som fulgte. Viktigst er kanskje at de<br />

indre sporene i <strong>Norge</strong> etter katastrofene i sen -<br />

middelalderen på det nærmeste var utslettet i<br />

1600-årene. En veldig gjenrydning av gamle, forlatte<br />

middelaldergårder hadde funnet sted. Nye<br />

næringer, basert på særegne norske natur ressurser<br />

innenfor monarkiet, bidrog også til å styrke <strong>Norge</strong>s<br />

stilling. Det var næringer som bergverksdrift<br />

og trelasteksport, og med dem handel og skipsfart.<br />

Viktig i denne sammenheng er også virkningene<br />

av de uheldige krigene med svenskene ved midten<br />

av 1600-årene. Store norske landskap (Bohuslän,<br />

Jämtland og Härjedalen) gikk tapt, men for Danmark<br />

var avståelsen av gamle danske landskap<br />

langt mer svekkende. <strong>Norge</strong> ble altså på flere vis<br />

mer jevnbyrdig med hovedlandet i unionen. Men


av det følger ikke automatisk større selvstendighet.<br />

At <strong>Norge</strong> mot slutten av Napoleonskrigene<br />

var i stand til å stå på egne ben, har også sin bakgrunn<br />

i andre forhold – her skal nevnes et par.<br />

Landavståelsene på 1600-tallet hadde også den<br />

følge at den geografiske avstanden mellom de to<br />

rikene ble betydelig etter datidens mål. Før hadde<br />

rikene nesten hatt landfast forbindelse – bare en<br />

smal landstripe ved Götaelven skilte – siden lå et<br />

vidt hav imellom. I krigstider var det følgelig lett<br />

for en sjødyktig fiende å gjøre ferdselen mellom<br />

tvilling rikene utrygg. Av den grunn måtte sentral -<br />

myndighetene i København stundom 1øsne noe på<br />

båndene mellom norske embetsmenn og instanser<br />

i hovedlandet. Med økende velstand var det mulig<br />

for mange nordmenn å sende sine sønner til universitetet<br />

i København. Embetsverket i <strong>Norge</strong><br />

som lenge hadde vært dominert av dansker, fikk<br />

på den måten et betydelig norsk innslag. Mange<br />

studenter og embetsmenn identi fiserte seg mer<br />

med <strong>Norge</strong> enn med dobbelt monarkiet. Mot slutten<br />

av 1700-årene, da romantikken så smått<br />

begynte å prege åndslivet, snakket man høyrøstet i<br />

disse kretsene om at <strong>Norge</strong> burde 1øsrive seg.<br />

Bruddet i 1814 var, som det fremgår av det foregående,<br />

resultat av en utvikling som hadde røtter<br />

langt tilbake i tiden. Men 1øsrivelsen ble fremskyndet<br />

av Napoleons krigene; da ble det åpenbart<br />

for de fleste at Danmark og <strong>Norge</strong> ikke hadde felles<br />

interesser, og at unionen særlig var en belastning<br />

for <strong>Norge</strong>.<br />

Våren 1814 gjorde den danske stattholder i<br />

<strong>Norge</strong>, prins Christian Frederik, sammen med<br />

fremtredende nordmenn, opprør og proklamerte<br />

at <strong>Norge</strong> skulle være et selvstendig kongerike.<br />

Kongen skulle dele makten med en folkevalgt<br />

nasjonalforsamling (Stortinget). Det viste seg<br />

senere på året at planene ennå ikke lot seg<br />

gjennomføre fullt ut. I sluttfasen av Napoleonskrigene<br />

lovte nemlig Frankrikes motstandere at<br />

Sverige, ved å kjempe sammen med dem, skulle<br />

få <strong>Norge</strong> i 1ønn. I unionen med Sverige fikk<br />

<strong>Norge</strong> en langt friere stiliing enn tidligere innen<br />

eneveldets Danmark-<strong>Norge</strong>. Etter harde forhandlinger<br />

høsten 1814 fikk nordmennene beholde<br />

Stortinget, og kongens makt ble begrenset på<br />

mange områder. Sterkt forenklet kan norsk historie<br />

1814-1905 fortone seg som en langvarig strid<br />

mellom kongen (som av nordmennene ble sett på<br />

som svensk) og flertallet av Stortinget. Unions -<br />

oppløsningen i 1905 kan utfra en slik betraktningsmåte<br />

være det naturlige sluttpunktet i en<br />

lang og smertefull utvikling. Men det var også<br />

tendenser i tiden som peker i motsatt retning.<br />

Særlig omkring midten av århundret mente<br />

mange i Danmark, Sverige og <strong>Norge</strong> at man i de<br />

skandinaviske land hadde så mye felles at et nært<br />

samarbeide mellom dem var det eneste naturlige<br />

i det stormaktsdominerte Europa. 1 1848 og 1864<br />

ble «skandinavismen» virkelig satt på prøve, og<br />

resultatet var nedslående. Danmark kom i disse<br />

årene i krig med tyske stormakter; tross store ord<br />

var hjelpen fra Sverige og <strong>Norge</strong> ubetydelig.<br />

«Skandinavismen» satte dog spor etter seg ved at<br />

man i sterkere grad enn før så Nordens fortids -<br />

kultur som en enhet – med visse lokale variasjoner.<br />

I Stockholm ble f.eks. «Nordiska Museet»<br />

opprettet, her var det tanken å samle materiale fra<br />

hele Norden og nettopp vise enheten. Følgelig<br />

finner man også mange norske gjenstander i dette<br />

museet. I <strong>Norge</strong> var «skandinavismens» ideer<br />

mindre utbredt enn i Sverige. Holdningen her<br />

hadde sin spesielle bakgrunn – den nye staten<br />

trengte sårt å manifestere et kulturelt særpreg<br />

overfor nabolandene, især overfor storebroren i<br />

unionen.<br />

Mange norske historikere ville på denne tiden<br />

se en rekke paralleller mellom den nye norske<br />

staten fra 1814 og høymiddelalderens norske stat.<br />

I vår tid synes en slik sammenligning å være lite<br />

dekkende. Et par trekk er likevel på det nærmeste<br />

felles. Alle landsdelene ble administrert utfra ett<br />

sentrum i <strong>Norge</strong>, og det lokale embetsverket sammen<br />

med sentralmyndighetene identifiserte seg<br />

med landet. Det er disse to trekk som i hovedsaken<br />

karakteriserer en samlet, enhetlig stat.<br />

Dermed kan man si at samlingsverket er fullført<br />

to ganger i vår historie.<br />

73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!