30.10.2018 Views

Multifunksjonell skapseksjon

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Multifunksjonell</strong><br />

<strong>skapseksjon</strong><br />

En stødig <strong>skapseksjon</strong> til lagring og oppbevaring til<br />

de fleste formål.<br />

Dimensjoner:<br />

2130 x 550 x 3100 mm<br />

Egenskaper<br />

En av de kraftigste<br />

multifunksjonelle<br />

<strong>skapseksjon</strong>ene på markedet<br />

med store lagringsmuligheter.<br />

Funksjon<br />

Stabil og stødig<br />

<strong>skapseksjon</strong> for håndtering og<br />

oppbevaring av blant<br />

annet tools og andre tyngre<br />

verktøy.<br />

Godkjenninger<br />

Skapseksjonen er<br />

produsert i henhold til<br />

ISO 13920-AE og<br />

ISO 2768.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

31


Bruksområder<br />

Til funksjonell oppbevaring og lagring av verktøy<br />

og utstyr.<br />

• Verktøy<br />

• Utstyr<br />

• Logistikk<br />

• Innredning<br />

Produktet er ikke begrenset til bruksområdet foreslått.<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Kan leveres i de fleste materialer<br />

• Lett håndterbar<br />

• Ergonomisk høyde<br />

• Sikker håndtering<br />

• HMS-vennlig<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!