30.10.2018 Views

Vestfold Historielag - Årsberetning 2002

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vestfold Historielag

Årsberetning 2002

Årsmøte 2002

Årsmøtet i 2002 ble avholdt på Asker Museum 9. juni. Det

var ca. 40 medlemmer til stede. Det var ingen bemerkninger

til innkallingen.

Til å lede møtet ble Dag Carlstedt valgt. Per Mikkelsen førte

protokollen.

Til å underskrive protokollen ble Odd Jahre og Axel Seeberg

valgt.

Styrets årsberetning for 2001 ble lest opp av møteleder.

Årsberetningen ble vedtatt uten endringer eller kommentarer.

Styrets regnskap for 2001 ble fremlagt av Carlstedt. Det viste

et overskudd på kr. 54 306,78. Etter styrets forslag ble dette

overført til lagets trykningsfond. Regnskapet ble vedtatt med

akklamasjon og styret meddelt ansvarsfrihet.

Valg

Valget ble ledet av Erling Børresen fra valgkomitéen.

Valgkomitéens forslag ble tatt til følge:

Formann Per R. Mikkelsen

Nestformann Laila Thorrud

Styremedlem Dag Carlstedt

Styremedlem Anne Campbell

Som varamedlemmer til styret ble følgende valgt:

Forslag til gjenvalg:

formann Dag Carlstedt

nestformann Per Mikkelsen

styremedlem Øyvind Løken

varamedlemmer: Anne Campbel, Tore Næss

og Tor Bjørvik

revisor: Eilef Dahl

Alle ble valgt med akklamasjon.

Til nytt medlem i valgkomitéen valgte årsmøtet Erling

Børresen

Årsmøtet gav styret fullmakt til å velge sekretær, redaktør,

redaksjonskomité for lagets publikasjoner og kasserer.

Årsmøtet gav styret fullmakt til å utpeke nytt styremedlem el.

ny varamann til VF´s styre etter Dag Carlstedts uttreden,

eventuelt vurdere om det vil utpeke nytt styremedlem i den

nåværende situasjon.

Lagets styre har etter årsmøtet da bestått av: Dag Carlstedt

(formann), Per Mikkelsen (varaformann), Laila E. Thorrud,

Øyvind Løken, Roar Tollnes, Arne Lofsberg. Til redaktør for

Vestfoldminne ble Per Thoresen gjenvalgt, likeledes til å

være lagets sekretær. Laila Bengson ble valgt til å være lagets

kasserer.

Astrid Vindvad ble oppnevnt til å være lagets representant i

Vestfold Fylkesmuseums styre i stedet for Dag Carlstedt.

Virksomhet

Årsmøtedeltagerne samlet seg kl.10 00 foran fylkesmuseet i

Tønsberg for felles bussreise til ventende ferge i Horten for

overfart til Bastøya. Det ble krevet fullstendig deltagerliste

oversendt på forhånd på grunn av restriksjoner knyttet til

Bastøya som statlig fengselsområde. Ved en feiltagelse uteble

den bestilte bussen, men ved å full-laste disponible biler kom

alle møtedeltagerne frem til fergeleiet i tide. Før årsmøtet var

det omvisning på øya.

Frem til reformasjonen eide det rike Olavsklosteret i

Tønsberg øya. Navnet var den gang Væderøy (Værøy) og ble

regnet for å være skogrik og fruktbar. Øya beskyttet farleden

mot fastlandet i uvær fra øst, derav navnet. Øyas videre historie

er vidløftig, og eiendomsrett til den har forvoldt mye

strid. En tid eide stattholder Hannibal Sehestedt øya. Navnet

Bastøy har den trolig fått senere etter godt bastlag under

barken på grantrærne der. Dette ble brukt til grovere tauverk.

Tidlig på 1900-tallet overtok staten eiendomsretten til øya og

anla et skolehjem for gutter der. I den forbindelse ble den

monumentale, prejugend-bebyggelsen reist. Skolehjemmet

har det vært skrevet atskillig om, og alt har åpenbart ikke vært

like perfekt hele tiden. Senere fungerte anleggene som

oppholdssted for rusmisbrukere. I dag benyttes stedet som

siste soningssted for langtidsinnsatte som har oppført seg bra

i den tiden de har sittet inne. Omvisningen foregikk i skiftende

vær, til dels med sterke tordenbyger.

Før selve årsmøtet var det bespisning. Og etter årsmøtet ble

det også tid til å se seg videre om på øya før fergen brakte

deltagerne tilbake til Horten.

Styrets arbeid

Utenom årsmøtet ble det avholdt 4 styremøter. 11 saker var

oppe til behandling.

På henvendelse fra Vestfold Fylkekommune til laget ble

Grethe Horn og Roar Tollnes gjenoppnevnt til å delta i referansegruppen

bak ”Kystplan for Vestfold”.

Etter at Dag Carlstedt hadde trukket seg fra museumsstyret,

var Øyvind Løken den eneste fra laget som forhandlet videre

med Fylkekommunen om å overta driftsansvaret for

Fylkesmuséet. Varaordfører i Tønsberg, som også er

styremedlem i muséets styre, ble oppnevnt av sistnevnte styre

i Carlstedts sted. Ved årsskiftet hadde man ennå ikke kommet

frem til en løsning som begge parter, med historielaget på

sidelinjen, kunne godta.

Styret bevilget kr. 10 000,- til demonstrasjon av oppsett av

tradisjonell skigard på Vestfold Fylkesmuseums bygdeavdeling,

dette ble gjort i samarbeid med Jarlsberg Rotary Klubb.

På styremøtet 2. oktober ble det klaget over at oppfølging og

pleie av informasjonsstien sydfra og opp til Oseberghaugen

var sterkt forsømt. Av brevet fra laget stilet til Tønsberg kommune

kan følgende siteres:

” Formelt står historielaget som eier av haugområdet.

Etter å ha vært ute og kikket kan det konstateres at selve

haugen og området rundt er i perfekt hold.

Den sterkt påkostede informasjonsstien fra 1999 var derimot

et bedrøvelig skue. Selv om laget ikke formelt står

126


som eier av stien, skaffet det betydelig midler til rådighet

for anlegget.

Steingjerdet er overgrodd av buerot, nesle og annet

ugress. Landbrukskyndige i styret mener at forsiktig

sprøyting av selve gjerdet hadde gjort underverker.

Vi synes det er leitt at alt strevet med å skaffe anleggspengene

ikke resulterer i bedre oppfølging fra kommunens

side. To år er ikke lang tid i et «Oseberg-perspektiv” ”.

Fra parksjefen i kommunen fikk man svar om at man beklaget

forholdet, men p.g.a. andre presserende oppgaver hadde dette

blitt nedprioritert, men man skulle nå ta et krafttak.

Møtevirksomhet utenom årsmøtet

General Fleischer

8. mai fikk laget besøk av general Torkel Hovland og professor

Ole Kristian Grimnes. På et meget godt besøkt møte i

fylkesmuséets aula ble Hovlands biografi om general

Fleischer og hans innsats under annen verdenskrig belyst.

Mest kjent er Fleischer for sin strålende ledelse av de norske

styrkene i Nord-Norge i april, mai og frem til 7. juni 1940.

For vestfoldinger vil Fleischers innsats under oppbyggingen

av den norske brigade i Skottland ha spesiell interesse.

Brigaden kom i stor grad til å bestå av hvalfangere som på vei

hjem fra sesongen i Sydishavet søkte allierte havner.

Fleischers konflikter med den norske eksilregjering i London

bød også på interessante innfallsvinkler for eldre vestfoldinger.

Daværende forsvarsminister Oscar Torp ble etter

krigen fylkesmann i Vestfold. Hovland hevder i sin bok at

Torp bidrog til Fleischers degradering og hans overføring til

Canada som norsk militærattasjé. Denne overflytningen skal

videre i følge Hovland ha vært for tung å bære for generalen,

og det skal ha bidratt til hans tragiske selvmord. Professor

Grimnes hadde kanskje et mer nyansert syn på bakgrunnen

for tragedien, men på de vesentligste punkter sa han seg enig

i det general Hovland hadde fremhevet.

Fra salen kom det mange kommentarer og spørsmål, særlig

hadde mange syn på Fleischers innsats i Skottland etter juni

1940. Lektor Tore Dyrhaug var ordstyrer.

Numedalslågen

26. november ble det i lagets regi arrangert temakveld ”Livet

langs Numedalslågen”. Møtet ble avholdt i Vestfold

Fylkesmuseums aula, det var et dobbeltmøte som til sammen

ble besøkt av 140 personer. Det ble servert tradisjonell mat

med tilknytning til Lågen-kulturen.

Publiseringsvirksomhet.

Som det ble understreket i forrige årsberetning, er arbeidet

med lokalhistorie på fylkesplan viktig, men de lokalhistorisk

interesserte identifiserer seg fortsatt lite med fylkesenheten til

dugnadsinnsats og sosial hygge. Men når det gjelder publiseringsprosjekter

med et overordnet fylkesperspektiv, har laget

en udiskutabel misjon.

Vestfoldminne 2000 –2001

Årboken kom ikke ut i 2000, det ble derfor et dobbeltnummer

i beretningsåret som var viet Vestfold ”nyere” næringshistorie.

Den bestod av tre hovedartikler. Cand. philol. og museumspedagog

Are Mikkelsen behandlet ”Tønsberg handelsborgere

i privilegiekonflikter” fra reformasjonen til innføringen

av eneveldet i 1660. Tønsbergborgerne hadde handelsprivilegier

i vidstrakte områder i Syd-Norge (som også

omfattet Bohuslän frem til 1658). Disse privilegiene var

under vedvarende angrep i hele perioden, og Tønsberg satt

etter hvert igjen med en sterkt redusert circumferens.

I en utvidet semesteroppgave i historie mellomfag ved

Høgskolen i Vestfold skriver Gunvor Mjåland om omleggingen

av næringslivet i Tønsberg på 1800-tallet: ”Der finnes

ikke Industri i Tønsberg”. Konservator ved Nord-Jarlsbergmuséene

cand. philol. Jan Olav Szontheimer avslutter fagartikkel-rekken

med å kaste lys over tilslutningen til fagbevegelsen

i industrisenteret Berger helt nord i fylket.

Kjelleolla

Den sagnomspundne kilden under Frodeåsen nord for

Tønsberg er mål for mange ”pilegrimer” fra fjern og nær.

Historielaget fikk i oppdrag fra Jernbaneverket å samle stoff

om denne. Heftet ble ført i pennen av Per Thoresen. Honorar

og inntekter av heftet går inn i lagets trykningsfond.

Under planlegging i beretningsåret er utgivelse av en bok med

innsamlede skillingsviser fra Vestfold, leilighetslyrikk knyttet

til dramatiske begivenheter og kjente personer.

Arbeidstittelen på boka er ”Vestfoldhistorie for en skilling”. I

tillegg til viser med kommentarer og illustrasjoner vil

passende melodier til de enkelte visene bli gjengitt i vanlige

noter og med forslag til gitargrep under fremføringen.

Forfatter er høyskolelektor Stein Storsve, og utgivelsen vil

være et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Vestfold og

Vestfold Historielag. Færder forlag vil stå for den praktiske

tilretteleggingen.

Medlemstall og bytteforbindelser.

Antallet personlige medlemmer i laget er i dag fortsatt i

underkant av 400. Med bytteforbindelsene (muséer, andre

historielag osv.) ligger kontaktenhetene på ca. 600.

Takk

Til slutt må Vestfold Historielag få takke for innsats fra

enkeltpersoner, forlag og foreninger for alt som er utført i

beretningsåret.

127

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!