30.10.2018 Views

Vestfold Historielag - Årsberetning 2003

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vestfold Historielag

Årsberetning 2003

Årsmøte 2003

Årsmøtet i 2003 ble avholdt i Seterkafeen på Vestfold

Fylkesmuseum søndag 29. juni. Det var ca. 30 medlemmer til

stede. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Etter formannens forslag vedtok årsmøtet et nytt punkt til

dagsorden om kontingentforhøyelse. Per Mikkelsen ble valgt

til møteleder, Anne Campbell førte protokollen. Kjell

Thorrud og Eldrid Turtumøygard Hole ble valgt til å undertegne

protokollen.

Styrets årsberetning for 2002 ble fremlagt av formannen og

vedtatt uten kommentarer. Kontingenten ble vedtatt forhøyet

fra kr. 75,- til kr. 125,- pr år.

Regnskapet ble videre forelagt årsmøtet av formannen.

Overskuddet fra regnskapet 2001 stort kr. 54.306,78, ble etter

forslag fra revisor vedtatt overført til driftsregnskapet for

2002, i stedet for til trykningsfondet slik som vedtatt på årsmøtet

i 2002. Regnskapet for 2002 viste et overskudd på kr.

17.136,99, som ble vedtatt overført til driftsregnskapet for

2003. Det reviderte regnskapet ble vedtatt ved akklamasjon.

Valg

Fra valgkomiteen fremla Erling Børresen valgkomiteens innstilling:

Formann Per Mikkelsen

Styremedlem Roar Tollnes, Varaformann Laila Thorrud

Varamedlemmer: Tore Næss, Per Bjerkø og Tor Bjørvik

Revisor Unni Gåskjølen

Alle ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Til nytt medlem i valgkomiteen ble Sølvi Sondbø valgt.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge sekretær, redaktør,

redaksjonskomité for lagets publikasjoner og kasserer.

Lagets styre har etter årsmøtet bestått av: Per Mikkelsen (formann),

Laila E. Thorrud, (varaformann), Roar Tollnes, Dag

Carlstedt, Øyvind Løken, Anne Campbell.

På konstituerende styremøte 22.10.03 ble Laila Bengson

gjenvalgt til lagets kasserer. På grunn av Per Thoresens bortgang

måtte det velges ny sekretær og redaktør av

Vestfoldminne. Til ny sekretær ble valgt Anne Arveschoug,

mens valg av ny redaktør for Vestfoldminne ble utsatt og ikke

formelt foretatt før på styremøte 11.2.04. Den nye redaktøren,

konservator Elin Graabræk, ble imidlertid forespurt og sa seg

villig til vervet i desember i beretningsåret.

Per Thoresens bortgang

Lagets mangeårige sekretær og redaktør av Vestfoldminne,

Per Thoresen, døde 24. juli 2003. Vi minnes ham i ærbødighet

og takknemlighet for det meget store arbeidet han nedla for

vårt lag gjennom 28 år. Med sin lange og brede erfaring og

store kontaktnett hadde han både svar og løsninger på det

meste. Ingen i det sittende styret hadde i sin funksjonstid heller

vært med på å finne nye personer til nøkkelfunksjonene

som sekretær og redaktør. Hans bortgang betydde derfor store

og nye utfordringer for styret i beretningsåret.

Ved Per Thoresens bortgang ble det sendt en stor krans fra

laget, og det ble skrevet minneord i avisen. Kort tid etter

begravelsen holdt styret et ekstraordinært styremøte til minne

om Per Thoresen. Det ble på dette møtet vedtatt at

Vestfoldminne for 2004 skulle være et minnenummer basert

på Thoresens omfattende skriftlige produksjon. Per

Thoresens enke, Elin Graabræk, sa seg, som nevnt, villig til å

være redaktør for dette nummeret sammen med en utvalgt

redaksjonskomite. Det ble videre bestemt at det skulle opprettes

et eget fond, kalt «Per Thoresens Minnefond». Fondets

midler skulle skaffes til veie ved å slå sammen flere av lagets

eksisterende fond.

Virksomhet

Etter årsmøtets formelle del holdt arkeolog Terje Gansum et

lysbildeforedrag om «Kjempehaugen» på vestre Rom. I sitt

foredrag hevdet Gansum sterkt kritiske argumenter til

Vestfold fylkeskommunes håndtering av denne saken.

Gansum har i over 10 år kjempet for å få fylkeskommunen til

å engasjere seg her. Han øynet nytt håp etter at Vestfold

Historielag hadde engasjert seg i saken og, ved en henvendelse

sammen med 9 andre historielag i midt fylket, hadde fått

fylkestinget til å bevilge 100.000,- til nærmere undersøkelser.

Han var imidlertid sterkt kritisk til metoden som ble valgt.

Med den store steinfyllingen som lå i haugen, kalt «kjempe -

røys», mente han det var lite man ville finne ut ved å «scanne»

haugen med såkalt georadar som ble kjørt på kryss og tvers på

overflaten. Etter hans mening måtte det foretas graving for

hånd for å skaffe seg sikker kunnskap om det ligger noe i haugen

og eventuelt hvilken tilstand det er i.

Etter orienteringen på Seterkafeen, dro man på ekskursjon til

Kjempehaugen hvor Gansum fortsatte sin orientering og svarte

på spørsmål. Årsmøtet ble avsluttet på Oseberghaugen hvor

også Gansum orienterte og besvarte spørsmål. På

Oseberghaugen ble det servert kaffe og vafler, mens diskusjonen

fortsatte rundt temaer som utgravninger, utgravingsmetoder

og fredning av den typen fortidsminner som gravhaugene

representerer. Denne delen av årsmøtet var åpent for publikum

da styret antok at saken hadde stor allmenn interesse

etter alle presseoppslagene. Dette viste seg å holde stikk, og

etter hvert ble Seterkafeen helt tettpakket av interesserte som

hadde sett annonsen i avisen. Årsmøtet utviklet seg dermed til

å bli et arrangement med preg av «historisk stevne». Selv ikke

et lunefullt vær med regnbyger avholdt de ca 70 deltakerne fra

å vandre ut i den våte åkeren på Vestre Rom for å høre

Gansum fortelle mer om den historietunge Slagendalen!

Arrangementet ble avsluttet ca kl 1630.

Styrets arbeid

Utenom årsmøtet ble det avholdt fire ordinære og ett ekstraordinært

styremøte. 14 større saker var oppe til behandling.

Roar Tollnes ble oppnevnt som lagets representant i

Osebergkomiteen. Komiteen består for øvrig av representanter

fra Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, Vestfold fylkeskommune,

Vestfold Fylkesmuseum og Tønsberg kommune.

Komiteen arbeider med programmet for markeringen av 100-

års jubileet 1904-2004 i anledning utgravning av Oseberg -

133


haugen. Hovedarrangementet vil foregå på Oseberghaugen

søndag 22. august 2004, med vikinger og fest. For øvrig vil

det bli foredrag og arrangement fordelt gjennom hele året

2004.

Astrid Vindvad og Øyvind Løken representerer historielaget i

Vestfold Fylkesmuseums styre. Arne Lofsberg er varamann.

I januar 2003 utarbeidet Arnfinn Engen et grunnlagsdokument

for en strategiplan for Vestfold Fylkesmuseum. Utkastet

ble sendt kommuner, institusjoner, foreninger for uttalelse, og

VH utarbeidet sine kommentarer i løpet av mars. Laget fremhever

fylkesperspektivet som en viktig basis for innsamling,

forskning og publisering, og mener fremdeles at VFM bør ha

hovedansvaret for å styrke Vestfolds historiske identitet.

Også i 2003 var «Kjempehaugen» på Vestre Rom en av de

større saker styret arbeidet med selv om det etter hvert ble

klart at fylkeskommunen nå ville «ta saken». Det hersket allikevel

så mye usikkerhet rundt dette at leieavtalen med grunneier

ble forlenget for ytterligere et år slik at man hadde sikkerhet

for at det ikke ville bli pløying av haugen verken på høsten

2003, eller i 2004. Med dette hadde laget gjennom leieavtaler

sikret haugen mot uheldig jordbruksmessig utnyttelse fra

15.10.02 og frem til samme dato i 2004. Det synes å være

liten tvil om at medieoppslagene om vårt initiativ bidro til

skape det nødvendige press på fylkeskommunale politikere

og fagfolk slik at saken kom i bevegelse. Det ble i desember

sendt krav til fylkeskommunen om dekning av alle våre utgifter

i saken (leie, konsulenthonorar, diverse), i alt kr 19420,-.

Publiseringsvirksomhet

Vestfoldminne for 2002 kom, på grunn av en rekke problemer,

først ut på våren 2003. Som kjent kom årboken denne

gang ut som temanummer i anledning det offentlige helsevesenets

400 års jubileum. Dette nummer var det største og mest

påkostede årsskrift i lagets historie. For nærmere omtale se

årsmelding for 2002.

På grunn den forsinkede utgaven av Vestfoldminne 2002 og

Per Thoresens bortgang kom det ikke ut noe nummer av årboken

i 2003.

Medlemstall og bytteforbindelser

Antall personlige medlemmer i laget er i dag fortsatt i underkant

av 400. Med bytteforbindelser (museer, andre historielag

osv) ligger kontaktenhetene på ca 600.

Medlemsverving

Medlemstallet i vår forening er svakt synkende. Rent statistisk

kan dette forklares med at den naturlige avgang (flytting,

dødsfall, utmelding osv) er. større enn tilgangen på nye medlemmer.

Det er imidlertid vanskelig å vite noe sikkert om hva

som er de egentlige årsaker til dette; spesielt er det bekymringsfullt

at det er så vanskelig å få nye medlemmer. Styret

har sin oppmerksomhet rettet mot problemet, og våre aktiviteter

i forbindelse med Kjempehaugen må bl.a. også sees i et

slikt «markedsføringsperspektiv». Vi har fått mye positiv

medieoppmerksomhet rundt saken og vårt konsept med det

utvidede årsmøte var en suksess. Til dette årsmøtet ble det

også utarbeidet en (verve)brosjyre for laget. Denne ble delt ut

til alle som var til stede. Så langt må vi dessverre konstatere

at all denne aktivitet ikke har ført til en eneste innmelding!

Dette viser hvor vanskelig det er. Folk er opptatt med så

mangt - det er beinhard konkurranse på oppmerksomhetsmarkedet!

For historieinteresserte finnes det nå også overalt

lokallag på kommunenivå i tillegg til mange mindre lag som

arbeider med veldig klart definerte prosjekter. I forhold til

dette nære og konkrete blir kanskje «Vestfold» og Vestfolds

historie noe fjernt og diffust for de fleste. Her ligger mange

oppgaver og venter på styre og lag.

Takk

Til slutt må Vestfold Historielag få takke for all innsats for

laget i beretningsåret.

134

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!