30.10.2018 Views

Vestfold Fylkesmuseum - Årsberetning 2003

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vestfold Fylkesmuseum

Årsberetning 2003

STYRESAMMENSETNING O G STYREMØTER.

Styret i meldingsåret har bestått av:

Hans Hjerpekjøn, formann, oppnevnt av Vestfold fylkeskommune.

Jon Åsheim, varaformann, oppnevnt av Tønsberg

Kommune.

Anne Liv Kaarstad Lie, styremedlem, oppnevnt av Vestfold

fylkeskommune.

Marie Kürstein, styremedlem, oppnevnt av Tønsberg

Kommune

Kari Thowsen, styremedlem, oppnevnt av Vestfold

Fylkeskommune.

Finn- Aage Christoffersen, styremedlem, oppnevnt av

Tønsberg Sjømannsforening.

Jan- Agnar Stålerød, styremedlem, oppnevnt av Vestfold

Ungdomsfylking.

Øyvind Løken, styremedlem, oppnevnt av Vestfold

Historielag.

Astrid Vindvad, styremedlem, oppnevnt av Vestfold

Historielag.

Varamedlemmer: Turid Evensen (for Hans Hjerpekjøn),

Arnulf Hestnes (for Marie Kürstein), Ingunn Bogstad Tvedten

(for Anne Liv Kaarstad Lie),Tom Strømstad Olsen ( for Kari

Thowsen), Anne-Lise Skarstad (for Jon Åsheim), Arne

Lofsberg (for Øyvind Løken), Andreas Nøkleby (død-ingen

ny varamedlem valgt) (for Astrid Vindvad), Arnfinn Dahl (for

Jan-Agnar Stålerød) og Egil Jahre (for Finn- Aage

Christoffersen).

VF`s direktør Per Thoresen (og Haakon Livland fra 1/9-03)

har møtt i styret med tale - og forslagsrett, og kontorsjef

Laila Bengson har møtt som direktørens sekretær.

Styremøter

Det ble avholdt 7 styremøter og styret har behandlet 26

saker.

Utarbeiding av grunnlagsdokument

for en Strategiplan for VF.

Sommeren 2002 besluttet styret for Vestfold Fylkesmuseum å

få utarbeidet en utredning om museets situasjon .Kostnadene

skulle dekkes av et spleiselag bestående av fylkeskommunen,

vertskommunen og foreningene som nå er representert i

museets styre.

Fhv. Fylkeskonservator i Oppland, Arnfinn Engen ble kontaktet

og i januar 2003 var utredningsoppdraget ferdig utarbeidet.

Styret for VF. har gjennom året forholdt seg til følgende

hovedproblemstillinger:

• Geografisk ansvarsområde.

• Faglig innhold (profil) i museet.

• Bygningsmessige forhold.

• Styringsstruktur.

• Fellestjenester. (inkl. Fellesmagasin v/ Sandefjord)

• Bemanning.

• Økonomi.

• M.m.

Dokumentet ble sendt til en rekke instanser i en høringsprosess.

Tilbakemeldingene ble redigert og ordnet av Per

Thoresen og på slutten av året, Haakon Livland.

Hovedproblemstillingene ble behandlet på de siste styremøtene

i meldingsåret.

Kontor og personale

Det faste personalet har i 2003 bestått av:

Per Thoresen, direktør. (død juli -03)

Haakon Livland, direktør fra 1. sept.-03

Laila Bengson, kontorsjef

Elin Graabræk, konservator

Anne Arveschoug, museumspedagog

Tore Næss, museumshåndverker

Marit Freitag, renholder (50%)

Museumsdirektør Per Thoresen døde i juli 2003 etter mer enn

30 års virke på Vestfold Fylkesmuseum. Cand. Philol./

Konservator Haakon Livland, Kongsberg ble ansatt som ny

Direktør/Konservator fra 1/9-2003.

Anne Lise Høydahl har arbeidet som bibliotekar i 1/5 –stilling.

Elisabeth Holmsen, engasjert som arkivar t.o.m. juli mnd.

Bjørg Kristoffersen har i perioder blitt engasjert som kontorhjelp

Gjennom ” Sørlie’s Konsulent - og Frilance -tjeneste” har

museet fått tilgjengeliggjort magasinert fotomateriale.

I 2002 gikk Driftsleder Jan Roger Berg over i pensjonistenes

rekker. Med styrets godkjennelse har Berg, inntil videre, blitt

boende i museets vaktmesterleilighet, og ellers vært behjelpelig

for museet på mange måter. I meldingsåret har flere personer

vært midlertidig engasjert som ekstrahjelp på

Fylkesmuseet, bl.a. Øystein Orerød som vaktmestervikar.

Sivilarbeider Benjamin Rygh har arbeidet på Fylkesmuseet i

deler av meldingsåret.

Faglige seminarer, konferanser,

kurs, studieturer:

- 4.-5.februar:Museumspedagog deltok i seminar om Den

kulturelle skolesekken i regi av Norges

Museumsforbund.

- 4. mars: Alle ansatte på tur med Vestfold Museumslag til

Moss med omvisning i deler av Moss og besøk på Moss

industrihistoriske museum. Tema for dagen var:

Konsolidering av museer – erfaringer fra Østfold.

- 6. mars: Konservator og museumspedagog på fagtur til

Kunstindustrimuseet i Oslo.

- 14. – 15. juni: Museumsdirektør reiste til Bergen for å

delta i feiringen av Helsejubileet i Håkonshallen.

Helseministeren var vert, og kongen og statsministeren

var til stede.

- 3.juli: Museumspedagog og konservator på studietur til

Historisk Museum og Oslo Bymuseum.

135


- 10. og 11. september: Fagdag ”Middelalder” på

Pensjonistuniversitetet: Ola Storsletten fra NIKU snakket

om stavkirker og Øystein Ekroll fra Nidaros Domkirkes

Restaureringsarbeider om steinbygg. Konservator Elin

Graabræk viste rundt i Tjølling, Hedrum og Skjee kirke.

- 13. – 15.oktober: Hele staben på studietur til Stockholm

med besøk på Nordiska Museet, Wasa-skipet,

Medeltidsmuseet, Historiska Museet etc.

- 23.oktober: Museumspedagog og konservator til

Trondheim på studietur for å se nærmere på et kulturhistorisk

museum av samme karakter som Vestfold

Fylkesmuseum og på to middelalderutstillinger.

Komitéarbeid, museumsrelevante verv:

• Stiftelsen Gamle Tønsberg - styremedlem (Graabræk)

• Styringsgruppe for middelalderfestivalen i Tønsberg

(Graabræk)

• Oseberg-komiteen opprettet av Tønsberg kommune,

bestående av representanter fra Tønsberg kommunes kulturkontor,

Vestfold fylkeskommune, Tønsberg og

Nøtterøy bibliotek, Vestfold Fylkesmuseum. (Graabræk)

• Valgkomitèen for Vestfold Museumslag (Graabræk,

Arveschoug)

• Sekretær Vestfold Historielag (Arveschoug)

• Leder i Vestfold Museumsråd (Livland)

• Medlem av ”ABM-utvalget i Vestfold” (Livland.)

• Varamedlem til styret i Vestfold Historielag (Næss)

• Kontorsjef Laila Bengson har ført regnskapet for

Vestfold Historielag og vært revisor for

Fortidsforeningen i Vestfold.

Større oppgaver, planarbeid

Arbeidet med Strategiplan for Vestfold Fylkesmuseum

uttalelse fra de ansatte.

Tilrettelegging / gjennomgang av museets magasiner for

vurdering/overflytting til Fellesmagasin i Hinderveien v/

Sandefjord.

Bygningsmassen - vedlikehold

Driftsbygninger:

Det er påbegynt utvendig istandsettingsarbeider på Hvalsalen.

Direktørkontor ryddet og oppmalt. Hoveddør i midtfløya er

restaurert. (ny lås og klinke.). Rydding av verkstedloft.

Branninspeksjon i museets hovedbygning.

Seterkafeen med tilbygg er blitt tjærebredd/malt. Kafeen er

ellers i dårlig forfatning. Det må her lages en plan for å vurdere

kafeens framtid.

De antikvariske bygningene

Nøtterø-huset : Det er uført en omfattende restaureringsjobb

av bl.a. Karl Henning Thoresen. Store råteskader på nordre

tilbygg er utbedret. I tillegg er tre vegger kledd inn med panel.

Taket er restaurert etter antikvariske prinsipper. Ny kledning

er malt. Plan om å avslutte restaureringsarbeidet på Nøtterøhuset

i 2004.

Hynnesetra:Restaurert dør.Omfattende maurangrep ble nedkjempet.

Hynnesetra og Lindsverksetra er blitt tjærebredd.

Hynnestua:Reparert blyglassvindu.

Grundig skadedyrkontroll på Tallak.Rapport viser at det p.t.

ikke er tegn til flere skadedyrangrep på friluftsmuseet.

Direktør og Museumshåndverker har i meldingsåret startet

med en fullstendig gjennomgang av den antikvariske bygningsmassen

på V.F.

Områdepleie

Ryddet hele området i Vestfoldtunet samt området omkring

Urtehagen. Utarbeidet skjøtselsplan for museumsområdet.

Nye og reparerte benker v/ Seterkafeen. Alle benker malt. Ny

skigard på Tallak syd for ankomst bygdetunet. Skigarden v/

Seterkafeen er blitt tjærebredd. Jarlsberg Rotary har ved to

anledninger hatt dugnad på friluftsmuseet.

Etter søknad til Tønsberg Kommune ble to skjemmende

glasscontainere samt skilt flyttet fra museumsområdet og nærmere

Rimi-butikken.

GUMSERØD GÅRD, BRUNLANES:

I løpet av 2003 er mesteparten av eksteriørarbeidet på

Gumserød-låven ferdigstillt. Byggmester Erik Krister, Larvik

har stått for arbeidet i samråd med museet. Låvebygningen er

malt med linoljemaling, det er laget skillevegger for dyrehold

og snekkerrom/lagerrom i nedre del av bygningen. Første del

av el. arbeiderne i låven er avsluttet.

Det er ryddet omkring bygningen, inngangsramper er plassert

og dreneringssystemet er rensket opp og er i funksjon.

Videre har museumshåndverker åpnet gjenmalte vinduer i

forpakterboligen. Taket på potetkjelleren, som var i svært dårlig

forfatning, ble skiftet ut bl. a. av Vaktmestervikar Øystein

Orerød. Et større prosjekt i 2004 er en fullstendig klargjøring

av låvebygningen på Gumserød. Ellers er forpakterboligen i

elendig forfatning (spesielt tilbygget) og må gjennom en helhetsvurdering

og renovering i løpet av 2004. Ane Hougen og

Hans-Victor Wexelsen har driftet Gumserød Gård gjennom

meldingsåret.

Dokumentasjonsavdelingen

Kunnskapsrommet «Akterspeilet»

”Akterspeilet” er kjernen i museets dokumentasjonsavdeling

hvor dets varierte materiale er presentert. Her vises museets

mange avdelinger i små utstillinger samtidig som man kan få

tilgang til de indre tjenester ved museet gjennom informasjonsmateriale

som kart, tegninger, avisklipparkiv og dataterminaler

for søking av gjenstander og foto. Det blir også brukt

som et undervisningsrom for mindre grupper.

Fagtjenesten som har vært betjent av arkivar Elisabeth

Holmsen fra kl.11-14 på onsdager, fotoarkivar Rune Sørlie på

torsdager og konservator Elin Graabræk på fredager, er i det

siste halve året blitt redusert med en dag pga. mangel på personale.

Rommet betjenes og brukes av skoleelever og forskere/vanlig

publikum på jakt etter historisk materiale. I 2003 har man

særlig etterspurt Minnesamlingen, gater og gamle kart fra

Tønsberg, hvalfangst og mannskapslister, skipsregister, saltverket

på Vallø, tekniske tegninger/byggetegninger,

Kaldnesarkivet, branntakstprotokoller, osv.

Gjenstandssamlingen

Registrering/tilvekst:

Etter avtale fra 2002 overtok Vestfold Fylkesmuseum

Tverved skoles samlinger i 2003. Den besto av en større sam-

136


ling bøker (se bibliotek) og 355 gjenstander. Her var alle

gjenstander og bøker registrert i et eget system. Tilveksten

ellers i 2003 har vært svært liten. Man har ikke gått aktivt ut

og samlet inn gjenstands- og arkivmateriale. I forbindelse

med ”Helseutstillingen” ble det brukt gjenstander samlet inn

av Seniorgruppa ved SiV og fra private. Etter at utstillingen

var ferdig, fikk museet overlevert en jernlunge og et bekken.

Vestfold Fylkesmuseum mottok et stort bilde av hvalkokeriet

”Southern Venturer”, fra rederiet Christian Salvesen PLC.

Bildet ble overrakt av konsernsjefen Edward Roderick ved en

tilstelning på museet. Kontakten med Salvesen ble formidlet

av James Meiklejohn.

Av andre interessante gjenstander museet mottok i 2003, kan

det nevnes en akvarell av Eli Møller fra 1994 av Kjelleolla, en

ryggsekk fra 1957 (type Berganmeis) og Losje Tunsberghus’

foreningsfane.

Museet har store restanser, og i 2002 fikk museet en stor

samling med jordbruksredskaper fra Bjørnøya i Kjose og et

snekkerverksted fra Tønsberg som ikke er registrert.

Jordbruksredskapene er en gave fra eieren Sven Bjørnø.

Gjenstandene er foreløpig plassert på gården Fuglevik, og

ble i løpet av forvinteren kjørt til lagring i den nybygde

låven på Gumserød.

Utlån/bruk av gjenstandsmaterialet:

• Midgard Historiske Senter har hatt Pilegrimsutstilling og

lånte pilegrimsmerke og trekors fra museets middelalderavdeling.

• Midgard Historiske Senter har lånt glass og stilhistoriske

møbler til en glassutstiling.

• Larvikmuseene lånte gjenstander til utstillingen ”Made in

Larvik”

• 13/1: Besøk av Bunad- og folkedraktrådet som registrerte

draktmateriale og dåpsdrakter.

• Vallø kirkes timeglass er blitt kopiert for bruk i kirken.

• Draktkopi. Tekstilkunstner Laila Thorrud har laget to

kopier av draktjakke, VF 5138, sydd med pedagog og

konservator som mal. Det skal utarbeides enklere jakker

av et enklere materiale for museets guider. Kopiene ble

finansiert av Vestfold Historielag.

• 6/7: Besøk av en gruppe fra Vesterheim museum, USA,

som var interessert i Vestfoldteppene. Disse måtte taes

ned fra magasinet.

- Kopiert bilder for museumsbrosjyre 2003.

- Fotografert bygningseksteriør til utstillingen ”Dus med

hus”.

- Repro/avfotografering til utstillingen ”Sykdommer som

forsvant”.

- Dokumentasjon av museets utstillinger.

- Dokumentasjon: Klåstadhallen.

Litteraturuka.

Utdelingen av Tønsbergs Kulturpris.

Urtehagen v/ V.F.

Div. aktiviteter på museet.

Aksesjon/ Registrering

Tilveksten til fotomagasinet har vært på 500 bilder i 2003. I

tillegg er det scannet 250 private bilder til en utstilling for

Veierland Vel og 50 andre private bilder, - bilder som museet

har nytte av i ettertid.

Arkiv

Aksesjon/avlevering/registrering

Det er ikke innkommet arkivalia i 2003. I stedet er man blitt

enig om å overføre enkelte arkiver til Fylkesarkivet i

Vestfold. Vestfold Fylkesmuseum hadde 400 hm arkivmateriale,

av dette er ca. 277 hm. overført til Fylkesarkivet. - Det

gjelder hvalfangerselskapet Pelagos’ arkiv, forsikringsselskapet

Vestfoldske Skipsassuranse, skipsrederiet Rafen &

Loennechen, Tønsberg Smørfabrikk, hvalfangst-selskapet

N.R. Bugge og A/S Norske Alliance, hvor agenturet i

Tønsberg og omegn ble bestyrt av N.R. Bugge.

I første halvår av 2003 fortsatte arbeidet med å ordne og dataregistrere

museets eldre arkivmateriale. Det omfattet div.

materiale som hvalfangstselskap, skipshandel, Slagen

Bondekvinnelag, Vestfold Fylkesmuseums lydsamling,

Vestfold Historielags arkiv, osv.

Bibliotek

Biblioteket har hatt en tilvekst på 140 bind. I tillegg har man

overtatt Tverved skoles bok- og gjenstandssamling. Den

består av 1800 bøker og 355 gjenstander. Alt materiale er

registrert i en egen serie med initialene TS. Eksemplarer av

bøker fra diverse skolefag er samlet i en egen bokhylle i

museets arkiv, hvor det har fått tittelen Tverved skoles boksamling.

Gjenstandene er lagret på Klåstadmagasinet.

Foto/Arkiv/Bibliotek:

Arkiv/foto

Fotomagasinet er blitt ryddet for å gjøre klart for ombygging

til et klimastabilt magasin for foto og arkiv. Det ble gjennomført

våren 2003, og deretter har man arbeidet med å skille ut

det arkivmaterialet man ville lagre i dette magasin og hva man

ville overføre til Fylkesarkivet i Vestfold. Dette arbeid fortsetter

i 2004. Fotoarkivaren har også arbeidet mye med scanning

av restanser – noe som gjøres tematisk. Alle bilder som

omhandlet helse, tils. 300 bilder, ble scannet, i forbindelse

med Helseutstillingen.

Bruk av Museenes Fellestjeneste (foto)

Museumsfotograf Mekonnen Wolday har utført følgende for

V.F.:

- Foto for museets utstillinger og hjemmeside.

Formidling

Utstillinger, arrangementer.

21. februar: ”Kulturnatt ” – et samarbeidsprosjekt med Vfk

som koordinator. Åpent museum med renessansekonsert og

guider i tidsriktige kostymer .

Faste utstillinger

Middelaldermonter ferdiglaget i ”Akterspeilet”.

Nyrenovering av utstillingen i Båthallen – tekst og bilder.

Vågehvalskjelettet montert i hvalsalen. Nye spotlights.

Arkitektur og stilhistorisk utstilling basert på Fortidsminne -

foreningens utstilling ”Dus med hus”. Utstillingen er forminsket

og tilpasset utstillingen ”Byliv” hvor den vil stå permanent.

Forbereder utstilling i Vikinghallen som innbefatter en

evt.overflytting av ”forhistorien”. Den skal stå ferdig til

137


Oseberg -jubileet i 2004.

Sommerutstillinger:

2.6. Åpning av sommerutstillingen ”Sykdommer som forsvant.

Den offentlige helsetjenesten 400 år - 2003”.

Medisinsk historielag, Helsefaglig avd. v/ Sykehuset i

Vestfold i samarbeid med museets medarbeidere sto bak

utstillingen i forb. med den off. helsetjenestens 400 års-jubileum.

Her la for øvrig Vestfoldminne for 2002 grunnlaget for

utstillingen som hadde som tema ”Streiftog gjennom helsevesenets

utvikling i Vestfold”.

Foredrags- og konsulentvirksomhet

Foredrag om Et sjømannshjem, -avdøde Museumsdirektør

Per Thoresen fortalte om sitt besteforeldrehjem for Tønsberg

Sjømannsforening.

28/4 Museumspedagog foredrag om Osebergtekstilene for

Tønsberg Husflidslag.

Samarbeidsprosjekter:

Vestfold Historielag – et samarbeid om å lage en kopi av et

kjoleliv fra 1700-tallet, utgått fra våre samlinger. Det ble laget

to liv sydd etter mål til museumspedagog og konservator.

Dette skal igjen danne grunnlaget for uniformering av museets

guider, og til evt. salg i butikken.

Lekeborg oppsatt under fjellet (gave fra Slottsfjellets Venner).

Avisprosjekt i samarbeid med Fylkesarkivet

Vestfold Fylkesmuseum har inngått en avtale med

Fylkesarkivet om å presentere utvalgte objekter, fotografier

eller lignende i regionens to aviser, Tønsbergs Blad og

Gjengangeren.

Gjengangeren:

Foto med tekst fra Åsgårdstrandsdagene

Foto og tekst om en sølvbrudekjole fra

Horten.

Tønsbergs Blad: Julenattbilde fra 1600-tallet.

Publiseringsvirksomhet

Vestfoldminne 2002 kom ikke ut før i mars 2003.

Skoletjenesten:

Besøk av skoleelever:

Vår 2003 3995

Høst 2003 3136

Gumserød 1764

———————————

Sum 8895

———————————

Undervisningen foregår i de fleste av museets avdelinger,

gjerne etter skolens ønsker. Hvalskjelettavdelingen og

middelalder med besøk på Slottsfjellet er de mest besøkte

utstillingene. Deretter kommer Klåstadhallen, Vestfold-tunet,

Urtehagen, Sjømannsliv og Grevetid.

Planleggingen av animasjonsfilmen om borgen Tunsberghus,

bl.a. i samarbeid med Skriver Group, har pågått siden vårhalvåret.

Vi ser dette prosjektet som en del av hele formidlingen

av middelalderhistorien, inkludert i en ny utstilling i

kjelleren, der arkeologiavdelingen befinner seg.

Den kulturelle skolesekken:

Vi har også i år brukt en del tid på å sette oss inn i forholdene

rundt fordelingen av de fylkeskommunale midler til DKS. Det

virker som manglende retningslinjer skaper unødig frustrasjon

og usikkerhet i forhold til prosjektsøknader. Det er en

forutsetning at vertskommunen, i vårt tilfelle Tønsberg kommune,

deltar med midler til DKS for at museet skal kunne bli

delaktig i prosjektene. Tønsberg kommune regner med å bli

deltager fra 2004.

Andebu kommune er med i prosjektet DKS, og i den forbindelse

fikk skoleelevene dekket reiseutgifter til museet og deltok

i formidlingsprosjektene ”Førstereisgutten” og

”Stilhistorie med forgreninger til tepper og rosemaling i

Andebu.”. I alt 225 elever.

Spesielle utstillinger med utarbeidelse av

undervisningsopplegg:

DUS med HUS:

Undervisningsprosjekt om arkitektur for 5. og 8. klasse.

I ukene 15, 17 og 18 gjennomførte VF et undervisningsprosjekt

om arkitektur tilpasset læreplanverket for elever fra 5.

og 8. klasse. Utgangspunktet for prosjektet var

Fortidsminneforeningens utstilling ”DUS med HUS”, en vandreutstilling

som beskriver betydningen av verneområder i

lokalmiljøet. Stoff og bilder var hentet fra sju ulike steder i

Norge, og målet var å skape forståelse og stolthet for det lokale

særpreg.

Vi supplerte utstillingen med bilder, bygningselementer og

detaljer fra magasin og nærmiljø.

Elevene fikk innblikk i ”Plan- og bygningslovens

Spesialområde bevaring § 25.6.” De fikk dessuten en kort

innføring i den stilhistoriske utviklingen, hvor vi fokuserte på

detaljer som er mulig å gjenkjenne i dagens bygninger.

Hele undervisningsprosjektet skulle gjennomføres på en klokketime,

dvs. at vi hadde 1 /2 time til rådighet til utstillingen i

Aulaen og 1 /2 time til byvandring. Byvandringen foregikk i

museets nærområde. Gjennom ”Spesialområde bevaring” la

vi merke til tilpasningsarkitektur med ny og gammel bebyggelse,

gjenkjente gårdsrom og småbyhus, leiegårder, patrisierhus,

skolebygg og kirke. Noe av hensikten var at elevene

skulle øves opp i å legge merke til arkitekturens detaljer og

form, og bli interessert i sitt eget bymiljø. Arkitekturhistorie

handler om å se!

Hver elev fikk utlevert ark med eksempler på stilelementer fra

renessanse til funksjonalisme.

Invitasjonen ble sendt ut til barne - og ungdomsskoler i distriktet,

og til tross for det korte tidsrommet utstillingen varte,

deltok i alt 22 klasser i prosjektet.

Det var flest 8. klasser, mens to 5. klasser og to 7. klasser deltok.

I alt 642 elever.

Anne Arveschoug og Elin Graabræk foresto undervisningen.

”Førstereisgutten” i utstillingen sjømannsliv.

a) Utrustning hjemmefra (bygda) i skipssekk og kiste. -

Fra et utvalg av ulike gjenstander, kan elevene være med

å velge hva som bør være med i førstereisguttens sekk.

Hva ville de selv ha valgt hvis de skulle være hjemmefra

ett år?

b) Hvorfor reiser han til sjøs? Befolkningsøkning, eventyrlyst?

Kan vi forsøke å tenke oss hvordan han opplevde det

ukjente? Kan vi sammenligne noen av dagens situasjoner

138


og utfordringer med førstereisguttens forventninger?

c) Hva måtte han lære? -Sjømannslivet kunne fortone seg

fremmed og eksotisk for en med røtter i bygdesamfunnet.

- Hard disiplin ble gjennomført.

- Hierarkiet om bord kontra i bygda.

- Arbeidsinndeling, ofte ble førstereisgutten plassert i

byssa.

- Kosten om bord.

- Sjømannslivet besto mange arbeidsoppgaver. Vi kan

fokusere på hva dekksgutten måtte lære om seilføring,

rigging og hvor avhengig mannskapet var av hverandre. I

den utstilte ruffen kan elevene få et inntrykk av hvordan

mannskapet bodde.

d) Hva hadde sjømannen med seg hjem? - Skipskisten

med overraskelser.

Kulturimpulser: Bygda- kysten.

Undervisningsopplegget er prøvd ut for elever fra Andebu

ungdomsskole. Vi planlegger å tilpasse prosjektet ”Den

kulturelle skolesekken”, for elever i 7. – 9. klassetrinn. I

den anledning vil vi utarbeide et emnehefte. Et samarbeid

med Stiftelsen ”Havnøy” kan inngå i et utvidet prosjekt.

Helsehistorie:

I forbindelse med utstillingen ble det laget et arbeidshefte for

skolene, som inneholdt en kort historikk, 20 spørsmål og

arbeidsoppgaver til fordypning. Videregående skoler og ungdomsskoler

ble spesielt invitert til omvisning og gruppearbeid.

I alt 33 klasser med 520 elever meldte sin interesse og

deltok i prosjektet.

Stilhistorie :

Utstillingen ”DUS med HUS ”viste at det er et stort behov i

skolen for undervisning i emnet arkitektur og stilhistorie. I

den anledning brukte vi en del av eksisterende bilder til en

liten utstilling om stilhistorie i forlengelse av ”Byliv”.

Undervisningen ble avsluttet med byvandring langs

Fjerdingen, og vi la også inn et besøk i Domkirken.

Gumserød Gård

To undervisningsopplegg ble gjennomført i løpet av våren:

”Livet på gården i gamle dager” for 1. klassetrinn og ”Miljø

og friluftsliv på Mølen og Gumserød” for 8. klassetrinn. I tillegg

ble barnehagebarn invitert til ”Gumsen på Gumserød” i

desember. Undervisningsoppleggene var et samarbeidsprosjekt

mellom V.F., ”forpakterne” på Gumserød Ane Hougen

og Hans –Victor Wexelsen samt ” Kulturskrinet”, Larvik

Kommune.

Vinterferieuka 17. – 21. februar

Vi inviterte til skattejakt med kryssord og gjettekonkurranse

i utstillingene. I sjømannsliv viste speidere diverse arbeid

med knuter. Det er positivt med tilbud i ferien.

Sommeraktiviteter med omvisning :

Sommerguidene i sine kostymer hadde de daglige omvisninger

i museets avdelinger og på Slottsfjellet:

• ”Prinsesse Kristina på Slottsfjellet”

• ”Konge og dronning for en dag” For barn 4 – 10 år. Ca.

1 ? time middelalderhistorie gjennom fortelling og lek i

”lekeborgen”.

• Sommerutstilling ”Sykdommer som forsvant?”

• Hval og hvalfangst.

• ”Klåstadskipet” –livet i vikingtiden

• Middelalder-urtehage: Om bruksområder

fra middelalderen –Urter som mat, medisin, parfyme og

magi!

Arrangementer /møter etc.

Kulturnatt 21. februar

- Tønsberg kommune og Vestfoldfestspillene arrangerte

”Kulturnatt”, hvor flere kulturarenaer var åpne til kl.

22.00. Det ble arrangert ”levende guiding ” i Grevetid, og

Renessanse Consort spilte ”Musikk fra svundne tider.”

Tønsberg Guidene stilte i tidsriktige kostymer.

Øyas Venner: Årsmøte på VF. 5.april. Slottsfjellets Venner:

Årsmøte i Seterkafeen 6.april.

Forfatteren Karsten Alnæs filmet 24.april ”Historien om

Norge” i Peterskirke - ruinene for NRK.

Urijazz arrangerte 20.juli konsert med Jan Garbarek på

Tallak. Konge-familien gav i siste liten beskjed om at de

kom på privat besøk for å feire kronprinsens 30-

årsdag.Dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse

Mette Marit, prinsesse Märtha Louise, kronprinsessens

sønn, mor og stefar var også tilstede .Museet hadde gitt tillatelse

til å bruke Hynnestua, om nødvendig,| for servering

av frukt og drikke. Konservatorboligen ble også brukt.

Husflidsdager 6. – 8. september: Tønsberg husflidslag hadde

sitt årlige arrangement på Vestfoldtunet. I alt 925 besøkende.

I samarbeid med Tønsberg Guidene og Tønsberg

Bymisjon ble det servert suppe med jordstokk fra urtehagen.

Litteraturuka 2. – 8. november:

Tirsdag 4. november inviterte vi til fortellerstund i

Hynnestua. Fakkeltog fra museet, fyr på peisen og utdrag fra

boka ”Flygende tallerkener og små grønne menn” av og ved

journalist Pia Strømstad, skapte en fin atmosfære.

Torsdag 6. november var det ”Polarkveld i blåhvalens buk”,

med Kåre Berg, Alexander Wisting og Jan Mehlum som aktører

i museets forskjellige avdelinger.

Jul på museet :

Arrangementet ble avviklet søndag 14. desember, i samarbeid

med Tønsberg Guidene og Tønsberg Amatørteater.

Julenisseverksted i Aulaen, hvor barna laget julepynt og pyntet

juletrær. ”Levende guiding” skapte stemning i avdelingene

Byliv, Grevetid, Sjømannsliv, Middelalder og Fangst. God

hjelp fra mange aktører muliggjorde arrangementet. På uteområdet

var det julemarked.

Leder for ”Tønsberg Guidene”, Ursula Houge, fikk tildelt

Tønsbergs Kulturpris på jule-arrangementet. Tønsbergs ordfører

samt medlemmer av kulturutvalget var til stede under

den høytidelige utdelingen.

Seterkafeen:

Tønsberg Bymisjon har i sommerhalvåret drevet Seterkafeen.

Dette har fungert godt både for utleier og leietaker.

Urtehagen:

Ursula Houge har administrert driften av museets urtehage

som har blitt en vakker oase på V.F. Daglig ble det arrangert

omvisninger i hagen. I formidlingen blir det bl.a. tatt utgangspunkt

i middelalderens klosterhager. Hagen ble spesielt markedsført

til videregående skoler og til publikum generelt.

Vedlikehold og luking ble fortrinnsvis gjort av guidene, med

hjelp av andre ansatte etter behov. Med tanke på Oseberg -

jubileet i 2004, er det planlagt en liten linåker på vestsiden av

hagen. Samtidig blir fargeplantene krapp og vaid skaffet til-

139


veie. Hagen har nå fått den størrelse og form som ønskes, men

en søker stadig etter nye og spennende planter.

Teie Ubåtstasjon.

Utstillingen ”Vestfoldinger i krig” i Teie Ubåtstasjon har blitt

formidlet av krigsmuseets venneforening, som har gjort en

betydelig innsats. Utstillingen har fremdeles et tilsig av gjenstander.

Utstillingen har blitt administrert av venneforeningen

i sju år. Foreningens årsmelding for 2003,nevner bl.a. følgende:

” Venneforeningen har i dag 23 medlemmer. Det

begynner å tære på kreftene og interessen. Styrken er skrumpet

faretruende inn. Det er et spørsmål om vi kan opprettholde

virksomheten.”

AVSLUTNING

Meldingsåret 2003 har blitt preget av Museumsdirektør Per

Thoresens død i juli mnd. På tross av dette, har museets stab,

med mye frivillig hjelp utenfra, greid å holde virksomheten på

museet i gang. Herved takkes alle for innsats og gaver til

museet.

16/2-2004

Haakon Livland.

Museumsdirektør/ Konservator

Besøkstall Vestfold Fylkesmuseum 2003

Skoler VF 7 131

Skolebesøk Gumserød 1 764

Billettsalg 6 879

Teie Ubåtstasjon 602

Gumserød 506

Gruppebestillinger 1 423

Arrangementer:

Jul på museet 200

Husflidsdagene 923

Husflidens julemarked 400

Sum museumsbesøk 18 905

Museumsområdet:

XSeterkafe

Urijazz 20. Juli Garbarek-konsert 1 800

Totalt 20 705

140

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!