Erfaringer fra språkkafeer på Romeriksbibliotekene

FylkesbiblioteketAkershus

INNLEDNING

Prosjektet skulle gjennom språkkafeer etablere og styrke arbeidet med hverdagsintegrering

og uformell språkopplæring i seks av Romeriksbibliotekene.

Samarbeidende bibliotek var Fylkesbiblioteket i Akershus (prosjektansvarlig), Hurdal,

Ullensaker, Nes, Nittedal, Rælingen og Skedsmo bibliotek. Vi ville i prosjektperioden

se etter fellesløsninger, bygge nettverk og lære av hverandre. Et mangfold av språk

og kulturer møtes i lokalmiljøet. Mennesker som trenger å snakke norsk, kan møte

frivillige som ønsker å gjøre en innsats bibliotekene. Denne møteplassfunksjonen og

læringsarenaen skulle forsterkes ved å arrangere faste språkkafeer. Vi ønsket fokus

merkevarebygging rundt begrepet bibliotek og språkkafe. Vi ønsket at alle skal vite at

biblioteket kan du delta språkkafe for å bli kjent med andre mennesker og språk.

På sikt ønsket vi å knytte flere av fylkets bibliotek til fellesløsningene. I prosjektperioden

sendte vi arrangementer turné i forbindelse med språkkafeene.

Selve gjennomføringen og planleggingen av språkkafeene har de lokale bibliotekene

hatt ansvar for, mens fylkesbiblioteket har hatt en koordinerende og rådgivende rolle.

Fylkesbiblioteket har arrangert turneer med kulturutøvere og holdt nettverkssamlinger

for de frivillige.

Fylkesbiblioteket leverte et orienteringsnotat om prosjektet til hovedutvalget for kultur,

frivillighet og folkehelse. NOT 27/17. Politikerne roste bibliotekenes gode arbeid med

dette prosjektet.

«Det er hyggelig»

Det ble levert prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket 18.06.2018.

Prosjektleder og tekst: Tordis Holm Kverndokk

HVORDAN KOM PROSJEKTIDEEN?

Fylkesbiblioteket arrangerte dagsamling med mål om idemyldring for bibliotekene i

fylket sommeren 2016. Vi så de nye og innovative Tøyen-bibliotekene og fikk en

inspirerende omvisning av avdelingsleder Reinert Mithassel. Etter besøket hadde vi

verksted, for å komme opp med større prosjektideer som vi kunne søke om midler til

sammen.

Prosjektsekretariatet gjennomgikk notatene fra idemyldredagen. Prosjektsekretariatet

består av tre ansatte fra fylkesbiblioteket og tre representanter fra folkebibliotekene.

Det ble opprettet i 2012 og mandatet er å se muligheter og å søke midler for større

samarbeidsprosjekter mellom bibliotekene i fylket. Ledelsen av sekretariatet ligger hos

fylkesbiblioteket.

Sekretariatet så etter noe som kunne passe med utlysningen av arenautviklingsmidler

fra Nasjonalbiblioteket. Et ønske som flere hadde, var hjelp til å komme i gang med

6 ERFARINGER FRA SPRÅKKAFEER PÅ ROMERIKSBIBLIOTEKENE

ERFARINGER FRA SPRÅKKAFEER PÅ ROMERIKSBIBLIOTEKENE

7

More magazines by this user
Similar magazines