Bruk Bibelen: Bibelutstilling

nettredaksjonen

Bruk Bibelen: Bibelutstilling - bokmål

BRUK BIBELEN

Bibelutstilling


Mine ord skal aldri forgå.

Matt 24,35

2

© Bibelselskapet 2015

ISBN 978-82-541-0889-5

Omslagsfoto: Hans Johan Sagrusten

Design: Åsmund Sand

Sats: Ole Arnøy

Trykk: Strålfors


Bibelutstilling

Ingen hadde trodd at en bibelutstilling kunne skape

slikt engasjement lokalt! Fra de eldste gårdene i

bygda har folk kommet med store,gamle skinnbibler.

Den aller eldste er fra 1600-tallet! Hundrevis

har kommet og bøyd seg ned for å kikke på de gamle,gotiske

bokstavene. De korte tekstene med informasjon

til hver bibel blir flittig lest. Bibliotekaren

står ved siden av og smiler.

Mål: Å vise at Bibelen er en

del av den norske kulturen

og har en lang historie i

landet.

Tid: Fra en dag til flere

måneder

Sted:

- I en kirke eller et

forsamlingshus

- På biblioteket

- På en bokkafe

- I et galleri

- På et lokalt by- eller

bygdemuseum

Antall personer:

Ubegrenset

Hvem gjør hva:

- En planleggingsgruppe forbereder

utstillingen i god tid,

ved å informere i menighetsbladet,

lokalpressen o.l.

- Samarbeid med andre aktører

i lokalmiljøet, som biblioteket,

historielaget eller et

galleri, vil øke interessen for

utstillingen.

3


4

Bibelutstilling

Hvem har den eldste Bibelen i byen/bygda? Ligger det

noen ukjente skatter i skap og kommoder? En bibelutstilling

engasjerer langt ut over den faste menighetskjernen.

Både kulturelt og litterært interesserte mennesker

vil sette pris på en utstilling av de eldste biblene i

byen eller bygda.

I norske byer og bygder finnes det utallige gamle bibler.

Mange familier og gårder har bibler som slekta har tatt vare

på gjennom generasjoner. Noen av dem har fungert som

slektshistoriebøker der navn,årstall og store begivenheter

er ført inn med sirlig skrift. Andre er velbrukte,med løse

blad og fingermerker som tyder på flittig bruk gjennom

mange år.

Men mange vet ikke hvor gamle disse biblene er eller hvor

sjeldne de kan være. En lokal bibelutstilling kan vise fram

disse biblene så alle kan få se dem og hjelpe eierne til å få

dem datert.

Menigheten kan gå ut bredt og spørre: «Hvem har den

eldste Bibelen i bygda/byen?»

- I lokalavisa

- I menighetsbladet

- På menighetens nettside

- En kan kontakte historielaget og lokalhistorikere

- Hva finnes på lageret til det lokale biblioteket?

- Kanskje finnes det en gammel bibel i safen i kirken?


For noen kan en bibel fra begynnelsen av 1900-tallet føles

veldig gammel. Det er viktig å ta på alvor alle som kommer

med den gamle Bibelen sin. Utstillingen bør ta med alle

gamle bibelutgaver som blir levert inn.

Det kan også hende at noen kommer med gamle bøker

som de tror er bibler,men som viser seg å være en huspostill

eller annen oppbyggelig bok. Disse bøkene bør likevel

tas med i utstillingen,siden de tilhører den samme fromhetstradisjonen.

Disse var også viktige bøker for dem som

brukte dem.

Menigheten må tenke gjennom hvor en slik utstilling skal

vises, og hvor lenge den skal bli stående. Det er ikke nødvendigvis

best å ha utstillingen i en kirke. Hva med det

lokale biblioteket?

Det er viktig å tenke på følgende når en lager en

bibelutstilling:

- Alle bøker må merkes tydelig,slik at en vet hvem som

eier dem.

- Det må gjøres en skriftlig avtale om hvor lenge bøkene

skal lånes ut, hva de skal brukes til og hvem som har

ansvaret for dem.

- Det bør ordnes med en forsikring eller annen avtale som

avklarer hvem som har ansvaret for bøkene så lenge

utstillingen varer.

- Det kan være nødvendig med vakter og kanskje låsbare

glassmontere.

5


6

- Det bør lages en kort beskrivelse av hver bok,som

forteller hvem den tilhører, hvor gammel den er og hvor

den blir oppbevart.

- Ta også gjerne med små historier som forteller noe om

hvordan de ble brukt, eller en anekdote om en

personene som de har tilhørt.

På bibel.no/bruk-bibelen finnes det en liste over 38 ulike

bibelutgaver som har kommet ut i Norge fra 1550 til 1938.

Ved hjelp av opplysningene her kan en tidfeste de fleste

bibler. Bruk beskrivelsene av bibelutgavene til å merke de

innsamlede biblene. Fyll ut med opplysninger om den

konkrete Bibelen som utstillingen viser.

Andre arrangementer

Parallelt med utstillingen kan andre arrangementer være

med og bidra til interesse for Bibelen:

- foredrag om Bibelen

- temakvelder i kirken eller på biblioteket

- samtalemøter der en engasjerer lokale personligheter til

samtale om Bibelens plass i dagens samfunn

- bibelmaraton

- Kunstutstilling, for eksempel Nelly Bubes bilder av

bibelske motiver,se www.nellybube.no

- bibeltorg

- muntlig fortellerkveld med en lengre bibelfortelling og

sang

- Bibelreisen for hele menigheten,se bibel.no/kurs


Fra gamle til nye bibler

Det er viktig at bibelutstillingen ikke bare presenterer

Bibelen som en historisk bok,men som en aktuell bok for

mennesker i dag. Utstillingen kan bli en hjelp for mennesker

til å begynne å lese Bibelen, enten på nytt eller for første

gang. Menigheten bør ha en bevisst strategi for dette.

Samtidig med bibelutstillingen kan en:

- Stille ut de nyeste bibelutgavene fra Bibelselskapet

- Selge nye bibler,gjerne i samarbeid med den lokale

bokhandelen

- Ha tilgjengelig enkle bibelleseplaner,særlig for

nybegynnere

- Presentere Bibelen i digitale formater,som mobilapp,

e-bok og lydbibel, eller som daglig SMS eller e-post

- Se bibel.no/bruk-bibelen for en oversikt over

elektroniske utgaver av Bibelen

Menigheten kan også kjøpe inn noen bibler som gis i gave,

som en takk til dem som har bidratt til utstillingen. Slik

sørger en for at de får en ny bruksbibel, ved siden av det

gamle klenodiet i bokhylla.

Utstillingen kan brukes til å invitere dem som kommer,

inn i et fellesskap rundt Bibelen:

- En bibelgruppe for nye bibellesere

- Temakvelder om Bibelen i menigheten

- Et innføringskurs om kristen tro

7


Bibelutgaver

Se bibel.no/bruk-bibelen for bildeframvisning og utfyllende

opplysninger om de 38 ulike bibelutgaver som har kommet

ut i Norge fra 1550 til 1938. Bruk beskrivelsene av bibelutgavene

til å merke de innsamlede biblene. Fyll ut med opplysninger

om den konkrete Bibelen som utstillingen viser.

Eksempler på bibelutgaver:

1550 Christian IIIs bibel / Reformasjonsbibelen

Tittelblad: Biblia/Det er den gantske Hellige Scrifft/udsæt

paa Danske. Prentit i Københaffn/aff Ludowich Dietz.

Dette er den første dansk/norske bibel. Den ble også kalt

Christian IIIs bibel. Kongen var svært aktiv for å få ut en

bibel på dansk, fordi han selv leste i Bibelen hver dag. Han

8


var god venn med Martin Luther og brevvekslet med ham,

og han ga Luther gaver. Kongen bestemte at det var en tysk

Lutherbibel som skulle brukes som tekstgrunnlag for

oversettelsen. Lutherbibelen fra 1545 ble brukt. Det fantes

vel heller ingen teolog i Danmark som behersket hebraisk

og gresk ordentlig på denne tiden.

Bibelen hadde 1104 sider, og den var utstyrt med 92 tresnitt

av den tyske kunstneren Erhard Aldorfer. Bibelen

hadde tre tittelblader som alle var like. På midten av tittelbladene

er det et bilde av et tre. Det deler tittelbladet i to

deler. Venstre side svarer til den gamle pakten. Grenene

som vender i den retningen er tørre og nakne. Høyre side

viser den nye pakten. Her er grenene friske og fulle av blader.

På baksiden av hovedtittelbladet er det et portrett av

kong Christian III. På det neste bladet står det danske riksvåpenet.

Språket i Bibelen var godt, og det fikk stor betydning for

utviklingen i det danske språket.

Det fantes ingen dansk boktrykker som kunne ta på seg

den store oppgaven det var å trykke en så stor bok. En boktrykker

ble hentet opp fra Rostock i Tyskland med hele sitt

trykkeri. Det tok 18 måneder å trykke Bibelen. 3000 eksemplarer

ble trykt. I dag kjenner man til 120 eksemplarer

som er bevart. Av disse er 11 komplette. I Norge finnes det

46 eksemplarer. Av disse er fire komplette. Bibelen er i folioformat.

Prisen på biblene var 5 daler,tilsvarende prisen på en okse

eller 30 tønner rug.

9


1589 Fredrik IIs bibel

Tittelblad: Biblia Det er / Den gantske Hellige Scrifft / paa

Danske / igen offuerseet oc Prentet efter Salige oc

Høylofflige ihukommelse / Kong Frederichs den II.

Befalning. Cum Gratia & Priuilegio. Kiøbenhaffn 1589

I denne Bibelen ble teksten, i motsetning til utgaven fra

1550,trykt i to kolonner. 1550-utgaven ble trykt i en kolonne.

Hverken i 1550-utgaven eller i denne var teksten delt inn i

vers. Teksten i denne utgaven var den samme som i 1550-

utgaven,men noen feil var rettet. Denne utgaven fra 1589

var både større og bedre utstyrt. Den hadde blitt utstyrt

med Luthers fortaler til de bibelske bøkene,men også med

innholdsoversikt til hvert kapittel. Bibelen hadde også en

bibelordbok.

Frederik IIs bibel ble trykt av en dansk boktrykker ved

navn Mads Vingaard. Bibelen hadde 1522 sider og hadde

totalt 119 tresnitt som var kopier etter den kjente tegneren

og kobberstikkeren Virgil Solis. Bibelen har tre tittelblader,

som alle er like: Et forrest i Bibelen, et foran profetene og et

foran Det nye testamentet. Det underlige er at tittelbladene

bare viser scener fra Det gamle testamentet. Bibelen har

et kobberstukket portrett av kongen, og av det danske riksvåpenet.

Bibelen ble trykt i 1500-2000 eksemplarer. I dag kjenner

man til 180 eksemplarer. Av dem er 18 komplette. I Norge

er det 49 eksemplarer,av dem er syv komplette.

10


Barnebibelutstilling

Hva finnes av barnebibler og billedbibler rundt omkring i

hjemmene? Kan man invitere til en utstilling av disse?

Finn gode rom der voksne og barn kan være sammen. Sett i

stand lesekroker og myke puter der man kan sitte ned og

«smake» på gammelt og nytt av barnebiblene. En veksling

mellom egentid med boka og en samlingsstund med høytlesning

er en fin mulighet for alle aldersgrupper. Om det

finnes muntlige fortellere blant dere, kan denne stunden

bli magisk.

Man kan gjerne koble dette sammen med en barnekunstutstilling.

Da vil det være naturlig å ta fram eller vandre til

bildet som illustrerer den bibelfortellingen som blir fortalt.

Eller hva med å utfordre det lokale biblioteket til å lage en

slik utstilling?

11


12


Barnekunstutstilling

Sammen med en bibelutstilling kan menigheten arrangere

en barnekunstutstilling med motiver fra Bibelen. Barns

tolkninger av bibelhistorier er ofte tankevekkende og åpner

for nye perspektiver.

En lokal barnekunstutstilling kan brukes på mange måter:

- Foreldre og besteforeldre kan inviteres til en egen

før-visning for å se på kunsten.

- Utstillingen kan henge i kirkerommet gjennom et helt

kirkeår, eller i høytidene.

- I forkynnelsen kan det henvises til bildene som henger i

kirkerommet,når en kommer til de aktuelle tekstene og

høytidene.

- En kan trykke opp bildene i en bok der de står side om

side med bibeltekstene.

- En kan arrangere fortellerstunder knyttet til et eller flere

bilder.

13


Kunstutstillingen

«Den store fortellingen»

Kunstutstillingen «Den store fortellingen» består av 56

bilder malt av Nelly Bube. Den anerkjente kasakhstanske

kunstnerens visuelle fortelling går gjennom Bibelen («Fra

Eden til Damaskus») og Jesu lignelser («Sennepsfrøet»).

Utstillingen er blitt vist i kirker og bedehus over store deler

av landet. Bibelselskapet bistår lokale menigheter med

å sette samme et kulturprogram knyttet til utstillingen.

Leie av utstillingen er gratis. Arrangør dekker fraktutgifter.Se

bildene og les mer på nellybube.no

14


Bibeltorg

Her kan alle finne noe spennende ved ulike måter å nærme

seg Bibelen på. Det trengs et større lokale, om mulig også

uteaktivitet. Fint å kombinere med en utstilling.

Forslag til torgboder:

1 Miniforelesning eller videosnutter

om Bibelens

tilblivelse, hentet fra bibel.no

/ undervisningsmateriell

2 Barnebod med barnebibler,

bibeltegneserier eller kortere

bibelfilm.

3 Bildebod med bibeltekster, se

bibel.no/vandreutstilling

4 Utkledningsbod med

bibelske klesdrakter, se

bibel.no/klaer

5 Bibelkort i krukke, se

bibel.no/ bibelkrukke

6 Dataspill med bibelsk tilsnitt.

7 Liten utstilling av gamle bibler

og bibler på ulike språk og i

ulik størrelse.

8 Malehjørne for bibeltekster.

9 Fortellerbod.

10 Baking.

11 Skriverstue for avskrift av

bibeltekster.

12 Dikterbod, skriv et bibeldikt

eller en bibelrapp, evt høytlesning

av bibeldikt (fra for

eksempel Ulstein/Walgermo

(red): Bibeldikt, Verbum

2014). Gi mulighet til å dele

diktene med hverandre.

13 Bibelsk konkurransebod, se

heftet Bibellek.

14 Ordets skole, se heftet

Bibelstudier fra hele verden

eller bibel.no/meditasjon

15


Hvem har den eldste Bibelen hos dere?

Få de gamle biblene fram i lyset!

I heftet finner du:

Bibelutstilling

• Barnebibelutstilling

• Barnekunstutstilling

• Kunstutstillingen «Den store

fortellingen»

• Bibeltorg

ISBN 978-82-541-0889-5

Bibelen åpen for alle

9 788254 108895

More magazines by this user
Similar magazines