30.08.2019 Views

Tale ved avsløringen av monumentest over Lorens Berg 31.aug 1952

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tale</strong> <strong>ved</strong> <strong>av</strong>sl0ringen <strong>av</strong> monumentet<br />

<strong>over</strong> <strong>Lorens</strong> <strong>Berg</strong>.<br />

den 31. august <strong>1952</strong>.<br />

Vi er samlet her i dag for a hedre minnet til en <strong>av</strong> Andebus<br />

store spnner, en mann som satte sa sterke spar etter seg bade<br />

<strong>ved</strong> sitt arbeid i bygda og <strong>ved</strong> sin innsats utenfor bygda, lIBreren<br />

og bygdehistorikeren <strong>Lorens</strong> <strong>Berg</strong>. Og vi hedrer hans minne <strong>ved</strong><br />

a reise ham et varig monument, midt i heimbygda som han hadde<br />

sa kjffir og like her <strong>ved</strong> Prestbyen-skolen, der han hadde sin<br />

lffirergj erning.<br />

Det er i ar npyaktig 90 ar siden <strong>Lorens</strong> <strong>Berg</strong> ble f0dt pa <strong>Berg</strong>e<br />

ytterst i Koda!. Bare 9 ar gammel mistet han begge foreldrene,<br />

spskenflokken var star, 8 stykker, og <strong>Lorens</strong> matte ut og sprge<br />

for seg selv. Han matte som sa mange andre ut som gjetergutt<br />

eller


AVSL0RINGEN AV MONUMENTET OVER LORENS BERG 27<br />

legger sa mye vekt pa de <strong>av</strong>snittene i bygdebpkene som han<br />

kaller «Hvem eide bygdas jord?» Her viser han, med npktern<br />

statistikk, hvordan b¢ndene aker seg fram<strong>over</strong> og opp<strong>over</strong>, far<br />

radvelde <strong>over</strong> mer og mer <strong>av</strong> bygdenes jord og herligheter, mens<br />

kirkegodset, adelsgodset og byborgergodset viker t.ilbake. Men<br />

ellers vil jeg her igjen gi ordet til <strong>Berg</strong> selv. Han sier i et intervju<br />

bl. a.: «Det som jeg egentlig tar sikte pa, er a knytte folket fastere<br />

til bygda si. En trenger det for a kunne hevde seg i konkurransen,<br />

srerlig med byene, sa en ikke forlater sin egen jord for<br />

raskt. Nar folk far rede pa at deres slekt har bodd pa garden<br />

eller i bygda i arhundrer, fristes de ikke sa lett til a reise vekk.<br />

Deres standskjensle, sa a si, blir styrket, det gir pkt selvtillit og<br />

i god forstand en stolthet, som bunner i bevisstheten om a vrere<br />

runnen <strong>av</strong> god, gammel rot.»<br />

Det er en viktig ting at folk tar vare pa minuet om bygdefolk<br />

som har gjort en innsats ut <strong>over</strong> det vanlige. Og det tjener de<br />

menn til rere som har satt seg i spissen for a reise <strong>Lorens</strong> <strong>Berg</strong><br />

dette varige monument, som vi snart skal fa se, i den bygda han<br />

var f¢dt i og lenge virket i og alltid virket for. Dobbelt kjrert er<br />

det fordi det er utfprt <strong>av</strong> <strong>Berg</strong>s gamle venn, Hans Holmen. Dette<br />

monument skal holde minuet levende om en stor s¢nn <strong>av</strong> Andebu,<br />

det skal samtidig v::oere et felles minne <strong>over</strong> alle vare forfedre<br />

som har arbeidd og stridt i denne bygda arhundrene nedgjennom,<br />

og det skal mane hver enkelt <strong>av</strong> oss til, likesom <strong>Berg</strong> selv<br />

gjorde det, a sette alle krefter inn, hver pa sin post, og la sine<br />

evner og muligheter komme til utfoldelse !<br />

Arne Gallis.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!