30.08.2019 Views

Svend Foyn og lokalmiljøet

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> <strong>og</strong> lokalmilj0et<br />

Av Per Thoresen<br />

Pro blemstilling<br />

Individers betydning for den historiske prosess<br />

har vrert et evig diskusjonstema for leg <strong>og</strong> lrerd.<br />

Hvor ofte har vi ikke h¢rt at «hadde nesetippen til<br />

Cleopatra vrert en centimeter lenger, hadde verdenshistorien<br />

sett helt annerledes ut». Eller en<br />

selvlaget versjon: hvis ikke en av de 16 tipp-tippoldefedrene<br />

til <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> hadde truffet en spesiell<br />

kvinne <strong>og</strong> fatt barn med henne, hadde Vestfolds<br />

moderne historie sannsynligvis blitt helt<br />

annerledes enn den ble. Eller hva har <strong>Svend</strong><br />

<strong>Foyn</strong>s separasjon betydd for fremveksten av<br />

moderne, norsk hvalfangst? Elise Tvede r¢mte<br />

til Amerika, <strong>og</strong> <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> r¢mte til Finnmark.<br />

Et 0nske om en formell skilsmisse var en fullkommen<br />

skandale i vart lokalmilj0 i de


evolusjomert samfunn. Alle tegn i tiden tydet pa<br />

dette, den russiske revolusjon i 1917 var en liten<br />

oppmuntring pa veien - skj¢nt litt rart var det at<br />

revolusjonen kom i et sa uutviklet jordbruksland<br />

som tsarens Russland <strong>og</strong> ikke i en kapitaliststat sa<br />

som Tyskland, Frankrike eller England. For en<br />

marxistisk samfunnsteoretiker ville vel <strong>Svend</strong><br />

<strong>Foyn</strong> bare betraktes som en tilfeldig representant<br />

for seinkapitalismen i et europeisk utkantland.<br />

Mine hovedspprsmal blir da:<br />

1) la forholdene - spesielt i lokalmilj¢et - slik til<br />

rette at man hadde fatt en <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>-skikkelse<br />

uansett (Karl Marx)?<br />

2) var personen <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> en katalysator som<br />

satte i gang en prosess der alle forholdene<br />

egentlig la til rette pa forhand (neddempet<br />

materialistisk-deterministisk syn)?<br />

3) skapte <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> fra grunnen av en mering<br />

for Vestfold som kom til a fa uanede konsekvenser<br />

( «nesetipp-teorien» )?<br />

Det er i denne sammenheng naturlig a ta<br />

utgangspunkt i <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s n:ermiljp: Tpnsberg<br />

<strong>og</strong> Vestfold.<br />

Forholdene i Vestfold<br />

Da <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> var 6 ar gammel, fantes det 42<br />

123 vestfoldinger ( dvs. noe mer enn i Larvik storkommune<br />

i dag). Dette var et folketall som langt<br />

overgikk det tidligere folketallsmaksimum: h¢ymiddelaldersarnfunnets<br />

like for det kollapset.<br />

Men selvom 1814-generasjonen hadde mye a<br />

stri med <strong>og</strong>sa i Vestfold, uteble de dem<strong>og</strong>rafiske<br />

katastrofene. Tvert imot: Folketallet steg fortsatt<br />

- det sprengte faktisk alle tidligere grenser ettertrykkelig.<br />

Mellom 1815 <strong>og</strong> 1825 steg befolkningen<br />

med hele 18,2 %. Prem mot 1850 flatet<br />

veksten seg noe ut, men var fortsatt betydelig.<br />

Mellom 1855 <strong>og</strong> 1865 nadde man igjen et topppunkt<br />

med en befolkningstilvekst-prosent pa<br />

16,67 for tiaret. I tiarene som fulgte, var det et<br />

markert fall i vekstraten. Minst befolkningsvekst<br />

var det i ti-aret 1890 - 1899 (i det ti-aret <strong>Svend</strong><br />

<strong>Foyn</strong> d¢de). Veksten da var bare pa 3,56 %. Dette<br />

ma kanskje kobles sammen med utvandringen til<br />

«Den nye verden». Dette siste forhindret ikke at<br />

befolkningen i Vestfold nesten ble 3-doblet i<br />

«<strong>Foyn</strong>-ve111en» (<strong>Foyn</strong> Vmft) pa Hus¢y ca. 1880.<br />

Her ble mange ishavsskuter kj¢lhalt <strong>og</strong> vedlikeholdt<br />

f¢r nye fangstsesonge,: En fin model! av<br />

denne ve111en finnes pa Vestfold Fylkesmusewn.<br />

lppet av 100-aret etter <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s fodsel. Med<br />

tradisjonelt me1ingsliv ville det selvfolgelig v:ere<br />

umulig a brpdfp en slik befolkning. Enda merkeligere<br />

blir det derfor at de tre gjennomsnitts-vestfoldinger<br />

hadde det langt bedre enn den ene hundre<br />

ar fpr.<br />

(I parentes kan nevnes at T¢nsbergs folkerriengde<br />

pkte i arene 1875 - 1890 fra 5 174 til 7<br />

215 <strong>og</strong> Sandefjords fra 2 452 til 4 238. Til sammenligning<br />

kan <strong>og</strong>sa nevnes at tilsvarende tall for<br />

Asgardstrand sank fra 522 til 398. Sj!Zlfartsladestedet<br />

Asgardstrand engasjerte seg ikke i ishavsfangsten<br />

direkte iallfall. ) 2<br />

Spprsmalene blir da: hvordan kunne dette<br />

skje? <strong>og</strong> hvilken rolle spilte <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> (hadde<br />

befolkningseksplosjonen kunnet skje uten denne<br />

merkelige mannen?)?<br />

Ingeniproppfatningen av<br />

til vrerelsen.<br />

Opp mot 1800 skjer det en gjennomgripende<br />

mentalitetsendring i Vest-Europa. Professor<br />

Hilmar Stigum kalte dette nye «ingenipr-oppfatningen<br />

av tilv:erelsen». Bakgrunnen finner vi vel<br />

i den gryende «industrielle revolusjon» (kanskje


<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s stolthet skonnerten «Morgenen». Fot<strong>og</strong>rafert av Th. Larsen utenfor Tollboden i T¢nsberg.<br />

heller evolusjon) i Storbritannia. Med «Spinning<br />

Jenny» <strong>og</strong> andre revolusjonerende innretninger i<br />

engelsk tekstiltilvirkning fikk de opplyste i Vest­<br />

Europa etterhvert synet opp forat ting kan forbedres<br />

radikalt. Dampmaskinen var en nyskapning<br />

som - foruten a drive vannpumpene i de engelske<br />

kullgruvene - viste seg anvendelig som driveinnretning<br />

pa jernbanelokomotiv <strong>og</strong> ti! fremdrift av<br />

skuter (eller heller skip). Dette npret oppunder<br />

denne fundamentale mentalitetsendring. Folk ble<br />

pa en helt annne mate enn for apne for nyheter.<br />

Iderikdom, fantasi <strong>og</strong> pagangsmot ble sett pa som<br />

gode karakteregenskaper liksom gudfryktighet<br />

<strong>og</strong> flid hadde vrert <strong>og</strong> fortsatt var det. En prototyp<br />

pa denne nye tids mennesker er <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>. 3<br />

Lokalmiljpet i Vestfold - spesielt i Tpnsberg -<br />

var iallfall materielt sett i <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s barndoms-<br />

<strong>og</strong> ungdomsar bedrpvelig. Oppgangen<br />

man forventet etter Napoleonskrigens slutt, uteble.<br />

Tpnsbergs store mann, Eidsfoldsmannen<br />

Carl Stoltenberg, tok sitt eget !iv i 1830 for a<br />

unnga en ydmykende konkurs.<br />

Hva hadde man egentlig av nreringsliv<br />

Vestfold etter Wienerkongressen?<br />

Under de florisante tidene for flateranet i<br />

Kpbenhavn hpsten 1807, hadde Vestfold-redere<br />

gledet seg over fantastiske rater for de krigfprende<br />

nasjoner med utgangspunkt i det npytrale<br />

Danmark-Norge. Fra det engelske flateranet 1807<br />

<strong>og</strong> frem ti! opphevelsen av navigasjonsakten i<br />

1849 <strong>og</strong> Krimkrigen 1853-55 hadde<br />

Vestfoldredere vrert sultef6ret. Hva skulle man<br />

drive med? For elendige rater fraktet man trelast<br />

sommerstid fra 0stersjpen til trelasthungrige land<br />

som Holland <strong>og</strong> England (navigasjonsakten hindret<br />

ikke norske sjpfolk i a bringe svensk trelast<br />

til England). Sjpmannsdyktigheten ble iallfall<br />

holdt i hevd i pavente av bedre titler. Oscar Albert<br />

Johnsen hevdet sagar at trengselstidene trenet<br />

Tpnsberg-sjpfolkene til a bli landets mest effektive<br />

<strong>og</strong> dyktige. De ble fplgelig trenet opp ti! a<br />

mestre de store utfordringene som oppstod ved<br />

midten av hundrearet. 4<br />

Nreringslivet i Vestfold ellers er det Jett a regne<br />

opp. Saltverket pa Vallo var et resultat av merkantilistiske<br />

ideer i Danmark-Norge pa 1700-tallet<br />

- <strong>og</strong> var slett ikke liv laga da tearier om det<br />

frie marked slo igjennom pa 1800-tallet.<br />

Hovedgrunnen til at Carl Stoltenberg forkortet<br />

sitt !iv i 1830, var at han var hovedinteressent i<br />

denne dpdsdpmte bedrift.<br />

Ellers hadde vi jernverkene: Fritzpe <strong>og</strong><br />

Eidsfoss. Heller ikke dette var srerlig lukrative<br />

bedrifter i den tiden vi her snakker om. Danmark<br />

<strong>og</strong> Norge hadde utfylt hverandre som en enhet pa<br />

en bemerkelsesverdig mate (korn fra Danmark,


trevirke <strong>og</strong> malm fra Norge). Sverige <strong>og</strong> Norge<br />

produserte omtrent det samme, <strong>og</strong> unionen kunne<br />

ikke pa samme mate vi.ere ¢konomisk vellykket.<br />

De mange brenneriene som ble etablert i Vestfold<br />

med velsignelse fra ¢verste, liberalistiske myndigheter<br />

etter 1814, hevet kanskje nasjonalproduktet,<br />

men neppe «produktiviteten». Mye ble<br />

vel konsumert for det nadde en utenforstaende<br />

kj¢per. Tobakkspinneriene kan vel heller ikke<br />

forklare vart hovedproblem: befolkningsveksten<br />

<strong>og</strong> den 0kede levestandard.<br />

Den nye rotknoll-planten, poteten, reddet<br />

mange fra direkte sult, men den alene kan ikke<br />

forklare folkeveksten.<br />

Nei, distriktet hungret bokstavelig talt etter<br />

nye, solide n:.eringsveier.<br />

Larvik <strong>og</strong> Jarlsberg Amt var ikke alene om<br />

slike behov. Pa S0rlandet var man f. eks. i en tilsvarende<br />

situasjon: stralende sj¢fartstradisjoner,<br />

men manglende utfordringer. Likevel var det<br />

altsa fra T¢nsberg-distriktet ishavsfangsten utviklet<br />

seg. Ved <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s d¢d kom initiativet mer<br />

<strong>og</strong> mer til a bli skj¢vet sydover i amtet, til den<br />

unge kj¢pstaden Sandefjord.<br />

Det er vel derfor vanskelig a komme utenom<br />

at personen <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> stod helt sentralt i oppbyggingen<br />

av denne utrolige nreringen for vart<br />

fylke - en nrering som (hvis vi ser bort fra opptakten<br />

med selfangst) kom til a vare i n0yaktig hundre<br />

ar <strong>og</strong> som kom til a omfatte alle verdenshavene.<br />

Etterat nordornradene lenge hadde v:.ert<br />

overbeskattet, tok faktisk oldingen <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong><br />

initiativet ti! at sydornradene skulle unders0kes.<br />

Det var her vestfoldsk ishavsfangst kulrninerte <strong>og</strong><br />

matte avvikles med Kosmos IV's siste tokt i<br />

1967/68.<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> Bruun har i en artikkel i siste<br />

Vestfoldminne pavist at ideene bak vestfoldsk<br />

ishavsfangst ble utklekket i et reder- <strong>og</strong> sj0fartsmilj0<br />

i ornradet Sand/B<strong>og</strong>en pa grensen mellom<br />

Stokke <strong>og</strong> Sandeheffed. <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> hadde n:.ere<br />

kontakter der. Skipper Peder Mikkelsen (fodt pa<br />

Interi¢rfra det gamle Arktiske Museum pa Slottsfjellet i T¢nsberg. <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> bidro med mange gjenstands-gaver<br />

til dette museum, bl.a. et finnhval-skjelett <strong>og</strong> fl ere hvalkanoner med hmpune,: I dag befinner<br />

disse gjenstander seg pa Vestfold Fylkesmuseum.


Avdukingen av <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> statuen i T¢nsberg 16. april 1915. Statuen var laget av billedhuggerAnders<br />

Svo1: Den ble innkj¢pt for mid/er samlet inn bl ant byens borgere.<br />

Stokke-garden Stavnum) var <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s 4 ar<br />

eldre venn. Han hadde mer eller mindre mislykket<br />

drevet hvalrossfangst med base i Hammerfest<br />

i 1830- <strong>og</strong> 1840-arene. Det var altsa til ham<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> dr<strong>og</strong> etter sin skilsmisse, <strong>og</strong> det var<br />

nok sammen med ham <strong>Foyn</strong> oppdaget mulighetene<br />

- f¢rst sel, siden hval. 5<br />

Storfangsten f0r <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> ebber<br />

ut, et sugende vakuum oppstar<br />

De som hadde drevet med hvalfangst i stor stil f¢r<br />

vestfoldingene, var baskere, hollendere, engelskmenn<br />

<strong>og</strong> viktigst amerikanere med base i New<br />

England-staten Massachusetts.<br />

Da <strong>Foyn</strong> omsider hadde fatt sving pa sin<br />

Vestfold-baserte selfangst utfra Finnmark, oppstod<br />

det etter historikeren Arne Odd Johnsens<br />

mening et slags vakuum innenfor hvalfangstmeringen<br />

sett under ett. Amerikanerne fikk annet <strong>og</strong><br />

mer interessant a tenke pa enn sperm- <strong>og</strong> retthvalfangst.<br />

A integrere Midtvesten var blitt teknisk<br />

mulig med jernbanen, dessuten ble USA lammet<br />

gjennom den blodige <strong>og</strong> ressurskrevende borgerkrigen<br />

1861 - 1865.<br />

Bestandene av hvalarter som man med den<br />

tids teknol<strong>og</strong>i var i stand til a ta, avtok. I tillegg<br />

falt prisene pa hvaloljen pa grunn av konkurranse<br />

med jordoljen.<br />

Om <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> hadde full oversikt over dette<br />

i de viktige 1860-arene, skal vrere usagt.<br />

Iallfall matte hvalfangst-nreringen oppjusteres<br />

til et helt annet teknisk niva enn tidligere.<br />

Ressurstilgangen ti! a gj¢re det matte vrere ti!<br />

stede. Begavede menn bitt av «ingeni¢r»-oppfatningen<br />

matte vrere tilgjengelig. Gode sj¢folk med<br />

erfaring fra fangst i polare str¢k matte til. Et<br />

sterkt samfunnsbehov for en ny nreringsvei matte<br />

vrere til stede.<br />

Alt dette fant vi i Laurvig- <strong>og</strong> Jarlsberg Amt da<br />

armeene til generalene Grant <strong>og</strong> Lee sloss pa det<br />

verste. 6


<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s f¢dehjem i T¢nsherg, Nedre Langgate 18. Garden hie opprinnelig hygget i 1750-arene av<br />

Samuel Mathisen F¢yen. Garden hie den 12. januar 1771 paf¢rt hetydelige skader under en voldsom<br />

hrann, men hie raskt hygget opp igjen. Samuel F¢yen hodde herfrem ti! sin d¢d i 1786. Senere overtok<br />

far tit <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>, skipsf¢rer Laurentius F¢yn, garden. Bildene viser gardens fasade <strong>og</strong> hakgardsinteri¢r<br />

i 1925. Legg merke ti! hovedhygningens to arker som i dag dessverre er hlitt fjernet.


Tekniske begavelser i mermilj0et<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> var nyskaperen pa mange mater<br />

innehaver av sunt bondevett, praktisk sans <strong>og</strong><br />

utrolig utholdenhet ti! a na et ma! som han pa forhand<br />

hadde satt seg. Dette med hans forhold til<br />

religionen har vrert behandlet tidligere pa seminaret,<br />

<strong>og</strong> vi far hpre mer om det. Man skal vel<br />

ikke se bort ifra at hans utholdenhet hadde noe<br />

med dette a gjpre (han var et «viljegeni» skrev<br />

Jonas Lie om ham).<br />

Men noen teknisk ekspert var han ikke - han<br />

hadde navigasjonsutdannelse (styrmannseksamen)<br />

fra Kristiansand, hadde som mange andre<br />

«kondisjonerte» vestfoldinger ved opphold i utlandet<br />

sikret seg gode sp<strong>og</strong>kunnskaper (engelsk<br />

<strong>og</strong> fransk), var regnskapskyndig <strong>og</strong> instinktivt en<br />

leder som holdt sine folk i age Ua, til de grader, er<br />

det blitt hevdet). <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> Bruun har i sin artikkel<br />

om ham sagt at han med et moderne ord var<br />

flink til a «mekke» (kombinere, fikse, «fa det til» ).<br />

Hvem som fant opp granat-harpunen, er stadig<br />

et emne som ender i hissige diskusjoner. Det var<br />

svensken Ericsson som fant opp «skrupropellen».<br />

Dampmaskinen fant na slett ikke <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong><br />

opp. Men han kombinerte det hele gjennom prpving<br />

<strong>og</strong> foiling <strong>og</strong> endte opp med sin etterhvert<br />

banebrytende, skonnertriggede <strong>og</strong> maskindrevne<br />

«Spes & Fides». Den gamle metoden med a<br />

fange hval med handharpuner fra sma robater<br />

med et stprre seilskip som hovedbase ble oppgitt.<br />

Den nye, npdvendige teknol<strong>og</strong>i ble utviklet. De<br />

«sterke» finnhvaler med blahvalen kom innen<br />

rekkevidde. En ny <strong>og</strong> viktig nrering var skapt for<br />

Vestfold <strong>og</strong> med <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> som tidsbegrenset<br />

monopolinnehaver (inntil 1883).<br />

At en konkurrerende fangstbedrift ble etablert<br />

i hjembyen i 1877 under navnet «Tpnsberg<br />

Interessentskab for Hvalfangst», ble ikke tatt<br />

nadig opp. Man hevdet a ha en kanon <strong>og</strong> en granatharpun<br />

som pa avgjprende punkter avvek fra<br />

<strong>Foyn</strong>s. Det hele forte til en opprivende rettssak<br />

som endte i en dom som gikk i <strong>Foyn</strong>s disfavpr.<br />

Det var altsa mange «mekkere» i lokalmiljpet<br />

delvis som hjalp, delvis som motarbeidet <strong>Svend</strong><br />

<strong>Foyn</strong>. Den viktigste <strong>og</strong> mest oppsiktsvekkende av<br />

dem var vel den <strong>Foyn</strong>-vennlige s<strong>og</strong>nepresten i<br />

Ramnes: Hans Morten Thrane Esmark. Som prest<br />

hadde nok Esmark mye a stri med i forhold til<br />

dissenterne - de som sluttet seg til det som ble<br />

kalt «den jarlsbergske frimenighet» <strong>og</strong> som<br />

hadde mye felles med menigheten til lrestadianerne<br />

i Trams <strong>og</strong> Finnmark (utenat det fantes<br />

noen paviselig kontakt mellom dem).<br />

Fra sin far, professor i «Bjergvidenskaberne»<br />

Jens Esmark i Christiania, hadde han arvet interessen<br />

for kjemi <strong>og</strong> naturfag. Hans teol<strong>og</strong>iske kvalifikasjoner<br />

skal jeg ikke vurdere her, men han<br />

hadde nok i teol<strong>og</strong>ien mange interesser felles<br />

med <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>. I hans Anotations-b<strong>og</strong> som<br />

begynner i 1862 (<strong>og</strong> som er oppbevart pa<br />

Vestfold Fylkesmuseum) finnes atskillige oppskrifter<br />

som kan knyttes til <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s prosjekter.<br />

BL a. beskriver han i detalj (<strong>og</strong>sa med tegninger)<br />

hvordan <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>s «bombepil» <strong>og</strong><br />

granatharpun burde utformes. Boken inneholder<br />

opplysninger av mange slag. Jeg har litt darlig<br />

Bottlenosefangere slepes ut fra T¢nsberg havn rundt arhundreskiftet. Det er den lokale rutebaten<br />

«Oscar» som har fatt oppdraget. F¢rst i slepet sees en ishavsskute med navnet «Fram».


I.,.;;


Fagerheim <strong>og</strong> Revodden sett fra bysiden rundt arhundreskiftet. Legg merke ti! skuta som blir kj¢lhalt<br />

nedenfor Fagerheim.<br />

hundrear. I T!,;jnsberg var det noen fa, dominerende<br />

slekter (Poyner, Seeberger, Buller,<br />

Hvistendahler osv.) <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> giftet seg for<br />

annen gang f. eks. med en representant for Bullslekten.<br />

Da <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> for annen gang skulle dra til<br />

Vestisen med selfangeren «Haabet» etter fprste,<br />

noksa mislykkede tur, spkte han Staten om pengehjelp<br />

til foretagendet, men fikk avslag. Disse<br />

slektene var inngiftet i hverandre <strong>og</strong> folte pa<br />

mange mater en kollektiv solidaritet forat <strong>Svend</strong><br />

<strong>Foyn</strong>s noksa hasardipse prosjekter skulle lykkes.<br />

Partsrederisystemet var vel utviklet i T¢nsberg<br />

for ishavsmeringen kom i gang. Skipperen eidde<br />

kanskje storparten av skuta selv, men det var <strong>og</strong>sa<br />

andre interessenter i lokalmiljoet. Pa den maten<br />

var det mulig - for <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> ble styrtrik - a<br />

konsenterer tilstekkelig den etter forholdene<br />

beskjedne kapital som la spredt omkring blant<br />

disse folkene. 9<br />

Med npysomhet <strong>og</strong> utholdende flid <strong>og</strong> med et<br />

solidarisk lokalt nettverk bak seg var det mulig<br />

for <strong>Foyn</strong> a mobilisere den kapital som dette utarmede,<br />

men ikke passiviserte samfunnet trengte<br />

for a revolusjonere fangstmetodene for de store<br />

sjppattedyrene.<br />

Selfangsten som etter en trang fpdsel viste seg<br />

a bli en stor suksess, representerte opptakten til<br />

det store eventyret.<br />

Hvalfangstrneringen sprer seg<br />

lokalt<br />

Selfangsten var det etterhvert mange i Vestfold<br />

som slo inn pa med start held. Mange T¢nsbergredere<br />

fulgte i <strong>Foyn</strong>s fotspor. Stokke var jo pa<br />

mange mater arnestedet for vestfoldsk ishavsfangst.<br />

Sandeherdinger- <strong>og</strong> fjordinger fulgte etter.<br />

Med «Haabet» hadde <strong>Foyn</strong> laget en mpnsterbat<br />

for selfangst i nordisen, men noe fangstmonopol<br />

gav den mesteren ikke.<br />

Det hadde han altsa oppnadd i 1860- <strong>og</strong> tidlig<br />

70-arene nar det gjaldt metoder til a ta de «sterke<br />

hvalene» med. I 1883 utl¢p imidlertid hans<br />

monopol etter de foynske/esmarkske patenter.<br />

Det er ingen tvil om at <strong>Foyn</strong> folte stor bitterhet<br />

overfor de, etter hans mening, frekke fremstpt fra<br />

den konkurrerende T¢nsberg-bedrift som hadde<br />

etablert seg i Jarfjord <strong>og</strong> som pastod at de fanget<br />

hval etter andre, egenutviklede metoder.<br />

I 1884 sa han derfor med den stprste velvilje<br />

pa at man i badebyen Sandefjord realise1t planer<br />

om a etablere et hvalfangstselskap bygd pa <strong>Foyn</strong>s


metoder. For riktig a tekkes «gubben» kalte - jeg<br />

holdt pa a si de sleipe sandefjordingene inkludert<br />

min egen oldefar - det nyetablerte selskapet for<br />

«Haabet». Det er klart at dette ri,;rte gamlingen,<br />

<strong>og</strong> han sti,;ttet det fullt ut - <strong>og</strong>sa med kapital. Da<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> di,;de 10 ar senere kom fangstinitiativet<br />

etterhvert til a forskyves sydover i vart fylke -<br />

snart kom de fleste initiativene til a utga fra<br />

Sandefjord. 10<br />

Avslutning<br />

Innledningsvis satte jeg forskjellige historiesyn<br />

opp mot hverandre: hvilken grad kan enkeltpersoner<br />

pavirke en langsiktig historisk prosess?<br />

Det er vel farlig a si at lille Vestfold ville hatt<br />

en helt annen historie a vise til fra <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong><br />

planla sin selfangst i Nord-Isen pa midten av<br />

1840-tallet <strong>og</strong> frem til i dag. Mange elementer<br />

skulle vrere pa plass forat et «viljegeni» som<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> skulle ha mulighet til a utfolde seg.<br />

Jeg har pekt pa en del forhold: utviklngen i markedene,<br />

den teknol<strong>og</strong>iske utvikling, det brennende<br />

behov den sterkt i,;kende befolkning hadde<br />

for alternative meringsveier.<br />

Utfra ge<strong>og</strong>rafiske betraktninger skulle man ha<br />

tenkt seg at initiativet til ishavsfangsten - denne<br />

viktige nreringen for landet - hadde blitt tatt i<br />

Nord-Norge, primrert i en av Finnmarksbyene.<br />

Men der var ikke befolkningsgrunnlaget start<br />

nok. Behovet for radikalt nye vekstnreringer var<br />

vel heller ikke til stede - fiske, fangst, reindrift<br />

var nreringer som fortsatt kunne ekspandere.<br />

Lokalsamfunnene der var langt mer basert pa<br />

naturalhusholdning enn lokalsamfunnene her<br />

nede. Pomor-handelen blomstret dessuten.<br />

Det er vel derfor naturlig, hvis man skal ta stilling<br />

til sp0rsmalet som ble stilt innledningsvis at<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>-skikkelser matte ha dukket opp i en<br />

eller annen form i vart distrikt, forholdene la til<br />

de grader ti! rette for det; eller rettere: behovet<br />

var enormt.<br />

En Wilhelm Wilhelmsen <strong>og</strong> en Otto Thoresen<br />

kan jo gji,;re <strong>Foyn</strong> rangen stridig nar det gjaldt a<br />

skaffe inntekter <strong>og</strong> arbeidsplasser.<br />

Men at det ble ishavsfangst <strong>og</strong> senere hvalfangst<br />

pa alle verdens hav (av alle ting) som ble<br />

Vestfolds varemerke, skyldes uten tvil den gatefulle<br />

personligheten <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong>. Innenfor gitte<br />

rammer har tydeligvis enkeltpersoner store<br />

muligheter til a virke inn pa den historiske prosess.<br />

Viljegeniet <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> utvidet personlig rammebetingelsene<br />

betydelig - mer enn noen annen<br />

ville kunne ha gjort - tror jeg.<br />

Men <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> ville trolig selv - hvis han<br />

visste hva han hadde satt i gang ti! velsignelse for<br />

distriktet - ha gitt Varhen-e den hele <strong>og</strong> fulle rere.<br />

Noter:<br />

I) «Peder Mikkelsen <strong>og</strong> <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> - et 150-ars<br />

minne» av <strong>Svend</strong> <strong>Foyn</strong> Bruun<br />

(Vestfoldminne 1994 s. 4 - 18).<br />

2) «Jarlsberg <strong>og</strong> Larvik Amt 1814 - 1914» av A. Th.<br />

Kjrer, T!;lnsberg 1916, s. 9 - 21<br />

3) Se f. eks. Visteds <strong>og</strong> Stigums «Var gamle bondekultur»<br />

bind 1, Oslo 1951 s. 134- 135 <strong>og</strong> «By <strong>og</strong><br />

bygd i Norge» red. Vilhelm Mpller, Oslo 1980 s.<br />

252 - 253<br />

4) «Tpnsbergs Historie 1111» red. Oscar Albert<br />

Johnsen, Oslo 1952 s. 7 ff.<br />

5) Se note 1)<br />

6) «Den morderne hvalfangsts kausalproblemer» av<br />

Arne Odd Johnsen (forelesning for doktorgraden<br />

UiO 23/9- 1946), trykket i Historisk Tidsskrift<br />

34te bind 2net hefte, Oslo 1947, s. 153 - 178<br />

7) «Den moderne hvalfangsts historie I» av Arne Odd<br />

Johnsen, Oslo 1959, s. 238 ff.<br />

8) «Hans Morten Thrane Esmark Sokneprest<br />

Ramnes 1849 - 1869» av Kaare Frpland,<br />

Ramnesiana 1982 s. 17 - 39<br />

9) «Vestfold Rederiforening» av Erling Eriksen,<br />

T¢nsberg 1959. Se srerlig i kapitlet «Fra sjpmannsforening<br />

ti! rederiforening» s. 9 - 52<br />

10) «Sandefjords Historie II» red. Knut Hougen, Oslo<br />

1932. Se kapitlet ti! Gunnar Isachsen «Ishavsfangsten<br />

fra Sandefjord» spesielt s. 235 ff.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!