30.08.2019 Views

Svend Foyns bygninger i Tønsbeg-distriktet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> <strong>bygninger</strong> i T0nsberg-<strong>distriktet</strong><br />

Av sivilarkitekt Eva Schaulund Torkildsen<br />

Det formelig smaker og lukter av sel - hval - bater<br />

- harpuner og tran nar navnet <strong>Svend</strong> Foyn (S. F.)<br />

kommer pa bane. Han er kjent som mannen som<br />

tenkte, sa nye muligheter, handlet - og hadde<br />

kraft ti! a na sine ma!.<br />

De fleste av oss kjenner <strong>Svend</strong> Foyn best fra<br />

hans virksomhet innen fangst, handel, sjpfart og<br />

kampen for Mariakirken i Tpnsberg.<br />

Men studerer vi S. F.'s !iv og virke rnermere,<br />

viser det seg at hans interesser spente over et<br />

langt videre omrade . Med bakgrunn i et sterkt<br />

religipst og sosialt engasjement fremsto han som<br />

en stor og kreativ utbygger. Mange av de gjenvIBrende<br />

bygg og anlegg som han hadde tilknytning<br />

ti!, er idag verneverdige kulturrninner ti! stor<br />

berikelse for byrniljpet i Tpnsberg, Samtidig vidner<br />

de om nok en side av <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> sarnfunnsengasjement.<br />

Strukturen i de sentrale deler av Tpnsberg by<br />

har imidlertid endret seg me get siden <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong><br />

dager. Ser vi pa Krums kart fra 1883 over<br />

Tpnsberg og studerer byplanen og bebyggelsen,<br />

kan vi trekke mange interessante opplysninger fra<br />

tiden rundt <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> virke frem fra historiens<br />

«mprke». (De fleste av S. F.'s <strong>bygninger</strong> som blir<br />

omtalt i artikkelen, er avmerket pa kartet.)<br />

Vi kan spesielt merke oss gatestrukturen med<br />

trange tve1Tgater, de langstrakte, store gardsanleggene,<br />

de velsituertes byboliger med haveanlegg<br />

og de darligerestiltes tette smahusbebyggelse<br />

mm. Suppleres kartet med bygningenes<br />

arstall, ser vi hvordan utbyggingen folger de pkonomiske<br />

konjungturene.<br />

Nar det gjelder bebyggelsen pavirkes planlpsning,<br />

stp1Telse og ytre form av forbilder og stilidealer.<br />

Vi merker oss ogsa fremkomsten av nye<br />

byggematerialer og konstruksjonsteknikker mm.<br />

Sa la oss ta en runde til en del av de <strong>bygninger</strong><br />

som <strong>Svend</strong> Foyn har hatt tilknytning til og se hva<br />

de kan fortelle om allsidigheten i hans virke.<br />

N edre Langgate 18<br />

Selv store menn har engang vIBrt sma - slik ogsa<br />

med <strong>Svend</strong> Foyn - sa vi starter med Nedre<br />

Langgt. 18 - <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> fodested:<br />

I Tpnsberg er «Fpynegarden» det eneste gardskompleks<br />

som fremdeles er intakt med bygningsmassen<br />

fra 17. - og 18. hundre-tallet. Garden har<br />

vrert i familien <strong>Foyns</strong> eie fra forste halvdel av<br />

1700-tallet. Det var S.F.s bestefar som startet<br />

oppbyggingen av garden.<br />

Foynfamiliens gem!. Nedre Lang gate 18. Vaningshus, uthus og sj¢bod. Sett f r a gardsplassen. Tegning av<br />

Wilhelm Swensen (j r a 1920-arene).


Denfredelige haven med det gamle epletre.<br />

(Tegning av E.S.T.)<br />

Samuel Foyn bygde ut tomten etter velkjent<br />

klassisk monster for bygardene i den nedre del av<br />

Tons berg.<br />

Vaningshuset ble lagt mot gaten og med langsiden<br />

parallet med denne og sjpen.<br />

I tomtens nordvestre side ble det lagt en bygningsrekke<br />

med uthus som bryggerhus - vedskjul<br />

- oppbevaringsboder - stall - fjos - og hoylofter.<br />

Nede ved sjoen ble det anlagt sjoboder og brygger<br />

hvor batene la i opplag om vinteren. I dette<br />

gardsanlegget horer vi i tillegg om bade tobakkspinneri<br />

og handel med brennevin.<br />

Innenfor gardens hoye plankevegger som<br />

avslutter tomten mot nordpst, var det ogsa en<br />

liten urte- og frukthage. Idag oppleves den gamle<br />

eplehagen som en fredet plett, skjermet mot var<br />

tids buldrende trafikkstpy.<br />

Rundt 1760 fikk vaningshuset sin navrerende<br />

storrelse og utforming. I 2. halvdel av 1800-tallet<br />

rustet S.F. opp garden ytterligere. Uthusrekken<br />

ble komplett med vognskjul etc. Garden ble fredet<br />

i 1920-arene, men brerer idag desverre preg<br />

av f01fall. Som ved et «under» star gardsanlegget<br />

i store trekk idag intakt, kanskje mest takket vrere<br />

at garden har forblitt i familiens eie.<br />

Men farene som har truet anlegget har vrert<br />

mange, som f.eks. da haven ble foreslatt utlagt til<br />

parkeringsplass for noen 10-ar siden, eller da restaurantlivet<br />

gjorde sitt inntog pa Bryggen pa slutten<br />

av 80-tallet, og den nedre delen av Foynhaven<br />

ble utstyrt med Lecablokker og fancy jern-rekkverk<br />

.<br />

Faren for forringelse er fortsatt ikke over:<br />

Tungtrafikken i Nedre Langgate ryster og<br />

«trerer» pa hovedbygningen.<br />

I disse dager arbeides det med planer om<br />

hotellvirksomhet langs Conradis gate. Garden er<br />

igjen brennaktuell som objekt for ny utnyttelse -<br />

Bryggen trekker folk - og «kreativ» kapital presser<br />

pa med hotell-planer. Om planen blir realisert,<br />

vii den berore haven og bygningen i syd-ost ma<br />

nves.<br />

Eventuelle forandringer og utbedringer ma tilrettelegges<br />

pa anleggest premisser. Her ma det<br />

«troes varsomt i graset». Omradet er sarbart. Det<br />

Sj¢bodn¢kkel. Foyngarden.


1■ I I I I I I I I -I· I<br />

100 JO O JOO lUO 900 '100 500 600 . 100<br />

800


.N ..<br />

1 NEDRE LANGGATE 18·<br />

SVEND FOYNS F0DESTED<br />

2 SVEND FOYNS ARBEIDERBOLIGER<br />

3 SVEND FOYNS BEDEHUS<br />

. 4 BOLIG FOR MENIGHETSFORSTANDER<br />

5 SVEND OG LENA FOYNS MINDE<br />

6 RORGERSKOLEN<br />

7 STORGATEN 54:<br />

SVEND OG LENA FOYNS BOLIG<br />

KA:RT<br />

TO NJSIBJ t.R G<br />

1 rtlm _-<br />

ar<br />

N.:S. I


Arbeiderboligene. (Tegning av E.S.T.)<br />

bygningsmessige milj¢et i denne byen har ikke<br />

rad til a miste en eneste «flik» av dette originale<br />

autentiske anlegg. Et anlegg med hage og <strong>bygninger</strong><br />

som fremdeles star pa sin opprindelige<br />

plass.<br />

Men la oss vandre videre i byen og bli kjent<br />

med de andre bygningene som fremdeles vidner<br />

om S.F.'s virke og handlekraft.<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> arbeiderboliger<br />

I srerklasse nar det gjelder sosial boligbygging er<br />

<strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> arbeiderboliger - eller «Foyngarden»<br />

som den bare blir kalt.<br />

Tidens forhold avspeiler seg i bygningens<br />

utforming. - I stikkords form var situasjonen i det<br />

norske samfunnet:<br />

* Industrialisering<br />

* Befolknings¢kning (innflytting fra<br />

bygdene)<br />

* Tettstedskonsentrasjon<br />

* Husmangel<br />

* Oppl¢sningstendenser<br />

Og kvaliteten var h¢y. Igjen viste S.F. seg som<br />

en foregangsmann.<br />

Fra Aage Chrf. Thor¢ds lille, innholdsrike bok<br />

om Sv. <strong>Foyns</strong> arbeiderboliger kan det hentes<br />

mange opplysninger fra dette gode arbeidermilj¢<br />

og boligkompleks.<br />

Den forste bygningen («boligblokken») og tilh¢rende<br />

uthusbygning ble oppfort i 1850 . Blokk<br />

nr 2 fulgte etter i 1860. De to boligblokkene ble<br />

lagt parallelt, mens uthus og sidebygning ble<br />

kortvegger i rommet som dannet den lukkede<br />

gardsplassen. Denne gard ble en viktig ramme for<br />

utfoldelse av liv og aktiviteter.<br />

Bygningene ble oppfort i t¢mmer og panelt<br />

utvendig. Vann matte hentes fra den store ollen<br />

utenfor boligene. Bygningene inneholdt den<br />

gangen 52 familieleiligheter pa 2 rom (ca 27 m2)<br />

+ 19 rom for enkelt-personer. Leien var under I.<br />

Typisk<br />

leilighet i ¢vre<br />

gard.<br />

Som arbeidsgiver innen industri, fangst og<br />

skipsfart folte S.F. det som en oppgave a gi sine<br />

arbeidere - og srerlig sj¢folk med familie -<br />

muligheter ti! et trygt og ikke minst, et «skikk:elig»<br />

liv. Han ¢nsket som kjent a ha hand om sine<br />

folk - bade i arbeid og fritid.<br />

Kontakten med utlandet var 6g naturlig for<br />

ham: Ideen til - og utformingen av - arbeiderboligene<br />

sies a vrere hentet fra Frankrike - eller<br />

var den hans egen ? Pa denne tiden ble det riktignok<br />

oppfort arbeiderboliger ved mange bedrifter<br />

og verk rundt om i landet. - men ingen for sj¢folk<br />

- slik S.F. gjorde det.


Detalj fra utvendig<br />

trapperekkverk til alle<br />

inngange,: (EST)<br />

verdenskrig 12.- kr /rnnd for leilighetene, mens<br />

den i 1982 var «steget» til hele 130 kr.<br />

Alle leilighetene var gjennomgaende med<br />

vinduer til 2 himmelretninger, slik at det ble godt<br />

med sol og mulighet for gjennornlufting.<br />

Men S.F. s¢rget ikke bare for «tak over hodet».<br />

Her ble det ogsa lagt opp ti! orden og trygghet pa<br />

alle plan - fra praktisk opplrering til andelig<br />

«[¢de»: spesielt kan nevnes salen (kalt «<strong>Foyns</strong>alen»)<br />

i 2. etasje i Nedre gard som var pa 140 m 2 og<br />

kunne romme et par hundre mennesker. Den var i<br />

bruk som forsarnlingssal inntil 1876 da S.F. bygde<br />

det navrerende bedehuset i St. Ola vs gate.<br />

Bameasylet i 0vre gard var en helt enestaende<br />

form for barnehave og langt foran sin tid. Det ble<br />

i ordets egentlige betydning et fristed hvor barna<br />

fikk utfolde seg og tilegne seg de f¢rste boklige<br />

kunnskaper pa en mate som de ellers ikke ville<br />

hatt anledning ti!. lgjen var S.F. en foregangsmann.<br />

Sidebygningen m/3 rom ga rammen om store<br />

og varierte aktiviteter som:<br />

* Suppekj¢kken,<br />

* «Pikehjemmet»,<br />

* Skomaker-skole for gutter,<br />

* «Lesevrerelse»,<br />

* S¢ndagsskole,<br />

* M¢tevirksomhet.<br />

Rom i Sidebygningen sto ellers til disposisjon<br />

for familier ved reparasjon og oppussing av deres<br />

egen leilighet. Her var det plass for Kiste ved<br />

begravelser og rom ti! s¢rgeh¢ytidligheter etc.<br />

Uthus ble bygget med bryggerpanner, bakerom,<br />

t¢yruller etc. Heldigvis star bryggerpannene<br />

og rullene fremdeles intakt idag. Sanitreranlegg<br />

etc. ble stadig utbedret fra kaggedoer i garden via<br />

wc pa loftet til dagens gode sanit::erstandard.<br />

I 1980 ble det foretatt en omfattende innvendig<br />

og utvendig ombygning og oppussning med<br />

bl.a. sammenslaing av leiligheter, innlegging av<br />

wc og bad. Det ma understrekes at anlegget like<br />

opp ti! idag er holdt i utmerket stand.<br />

I kommunens bygningsarkiv har vi funnet et<br />

brev fra S.F. ti! bygningscommisjonen i T¢nsberg<br />

i forbindelse med byggemelding av Sidebygningen,<br />

hvor han pa sin effektive mate 1¢ste<br />

saken: «Jeg haaber det er intet i veien fra det<br />

offentliges side, men i sa tilfalde lader jeg meg<br />

underrettes».<br />

Bedehuset<br />

<strong>Svend</strong> Foyn var sterkt religi¢s og ville hjelpe ti!<br />

med a spre kunnskaper om Guds ord. Han sa pa<br />

seg selv som et redskap for Var Herre og opprettet<br />

derfor kristelige borgerskoler bade i T¢nsberg<br />

og Kristiania.<br />

Bedehuset etter ombygging. (EST)<br />

Han bygget Bedehuset i 0vre Langgate for a<br />

tjene den frivillige, kristelige virksomhet i<br />

menigheten. Det var en storslagen gave. Det ble<br />

sagt at Bedehuset bade var et av de st¢rste og<br />

vakreste i landet. F¢r det fikk tilbygget i 1929<br />

hadde det allerede ca 500 sitteplasser. - Som f¢r<br />

nevnt ble det innviet i 1876.<br />

Bygningen er oppf¢rt i datidens ledende stil og<br />

formsprak: Ny-gotikken. Den er preget av soliditet,<br />

utf¢rt i upusset tegl og med sokkel av natursten.<br />

For¢vrig er det spesialformet teglsten og<br />

naturstensdekor i vegger og jernsprosser i vinduene.


----=-s!'


Detaij fra smijernsrekkverk<br />

pa innvendig<br />

hovedtrapp.<br />

(EST)<br />

Huset inneholdt 15 rommelige enevrerelser og<br />

14 kjpkkener, en storre salong, bad mv. og huset<br />

14 darner + en bestyrerinne. Damene stelte hver<br />

for seg. I tillegg mottok de 20 kr/mnd fra stiftelsen.<br />

Medlemmer av familiene Foyn og Bull var<br />

fortrinnsberettiget.<br />

Tilsvarende stiftelser for bedrestilte darner<br />

fantes ogsa pa andre kanter av landet pa den<br />

tiden.<br />

;o<br />

t:J<br />

ol<br />

Hovedbygning og sidebygning sett fra Storgaten.<br />

(EST)<br />

Storgaten 54<br />

I 1851 kjopte <strong>Svend</strong> Foyn den gamle patrisiergarden<br />

Storgaten 54 til bolig. Den tilhorte i 1767<br />

kjopmann Hans Tillinger. Av andre tidligere eiere<br />

kan bl.a. nevnes den rike Hans Seeberg. Idag eier<br />

Misjonsfondet huset etter a ha fatt det som testamentarisk<br />

gave fra <strong>Svend</strong> og Lena Foyn.<br />

Eiendommen strakte seg tidligere helt ned til<br />

sjpen og var bygget over det tradisjonelle monster<br />

med lange uthus og med sjobod nederst mot<br />

vannet.<br />

Man sier at det inntraff 2 store «katastrofer» i<br />

dette omradet: Den forste da jernbanen ble anlagt<br />

i 1881 og kuttet eiendommenes forbindelse til<br />

sjoen. Den andre var i var tid, og det var da gjennomfartsaren<br />

gjennom byen fra nordvest ble lagt<br />

gjennom den gamle jernbanetunnelen, og Nordbyen<br />

ble delt i 2 omrader.<br />

Garden har vrert gjennom flere omfattende<br />

om<strong>bygninger</strong>, men har opprettholdt sitt fornemme<br />

preg.<br />

tmJF I. 1- . 1- . I ..<br />

Haveplan, med nyttebuske1; murer og runde singelganger<br />

- idag parkeringsplass. (Arkitekt Horn<br />

1901)<br />

Storgaten 27<br />

I Storgaten hvor det gamle Vinmonopolet la inntil<br />

slutten av 80-tallet, gikk S.F. i sin tid pa<br />

Borgerskole.<br />

Hovedtrapp,<br />

mykt utformet i<br />

naturstein.<br />

(EST)


Klassiske<br />

detaljer under<br />

gesims.<br />

(EST)<br />

I 1914 ble det en star ombygning av garden<br />

(tegnet av arkitekt Wagle fra Ch1istiania).<br />

Bygningen fikk da en lokal variant av nyklassisk<br />

stil-utforming. (Populrert kalt Tonsbergstilen.)<br />

Familien Foyn flyttet fra huset i 1877, men<br />

Lena flyttet tilbake etter <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> dod i 1894.<br />

Hun bodde der til sin dod i 1905. Bobestyrer Laurantzon<br />

bodde i huset sa i mange ar og misjonsfondet<br />

fikk sine kontorer der, senere ble bygningen<br />

innredet med leiligheter for enslige darner.<br />

Disse leilighetene er slatt sammen til frerre og<br />

stprre enheter, og i senere tid pent modernisert.<br />

Vi tar en liten tur rundt bygningen og ser litt pa<br />

detaljene - - -<br />

Ramdal<br />

Som det sikkert er kommet frem i andre artikler,<br />

sa hadde <strong>Svend</strong> Foyn en inngrodd motvilje mot a<br />

betale skatt. I tillegg kom han Jett i konflikt med<br />

styre og stell i byen.<br />

For a unnga a betale skatt, bestemte han seg<br />

for a flytte ut av byen og startet med a bygge et<br />

Kjelle111indu<br />

med jernsprosserfra<br />

sveitserstiltiden.<br />

hus utenfor Nordbyen pa Korten. Her ble det bare<br />

med grunnmuren.<br />

I stedet kjopte S.F. garden «Gamle Ramdal»<br />

pa Nottero-siden i 1877. S.F. bygget sitt nye hjem<br />

i en staselig Sveitser-stil som na var i ford med a<br />

bli den nye, radende stil for trehusbebyggelsen.<br />

Her finnes mange av Sveitserstilens kjennemerker<br />

som hoy grunnmur, star etasjehoyde, start<br />

takutspring, glassverdanda etc.<br />

Det ble et vakkert hus hvor Lena og <strong>Svend</strong><br />

bodde til hans dod i 1894. Pa bakgrunn av hendelsene<br />

ble stedet kalt «Furtekroken» pa folkemunne.<br />

Etter S.F's dod i 1894 har stedet skiftet eier<br />

flere ganger. Blant eierne var tidligere statsminister<br />

Berge som kjopte eiendommen i 1908.<br />

Baglo drev restaurant og gjestgiveri her fra<br />

1930.<br />

Na huser det studenter.<br />

Meget har altsa skjedd med huset og ikke<br />

minst med den praktfulle rosehagen som na er en<br />

saga blott.<br />

Hovedbygningen pa<br />

Ramdal i sin glanstid.<br />

(EST)


Vindusbelistning med utskaret dek01: Den eneste<br />

gjenwerende detalj som idag kan vitne om et fordums<br />

prakthus. (EST)<br />

pavirket den arkitektoniske utformingen. Med<br />

rike gaver preget han i tillegg kirkens interi0r.<br />

Jernbanestasjonens plassering ved Byfjorden<br />

mente han var feil. Dette har ettertiden gitt ham<br />

rett i. Stasjonen ble flyttet da jernbanesl0yfen ble<br />

lagt gjennom byen i 1914.<br />

Hans sterke motstand, indignasjon og til slutt<br />

opp1'0r mot beslutningen om a rive Mariakirken<br />

er viden kjent. Hans beveggrunner var nok i<br />

sterk grad knyttet til vern av et Gudshus. Men,<br />

det er rnerliggende a tro at hans vidsyn var sa<br />

stort at det ogsa rakk til forstaelse for by- og bygningsbevaring.<br />

lndustribebyggelse<br />

Fra omkring 1850 hadde <strong>Svend</strong> Foyn hjemmestasjon<br />

her pa Revodden for sin fangstflate med tilh0rende<br />

trankokeri og reparasjonsverft.<br />

<strong>Svend</strong> Foyn anla fangststasjoner og fabrikker<br />

ogsa andre steder i landet, som f.eks. ved Vads0.<br />

De viktigste produktene her var tran og guano<br />

som ble laget av hvalkj0tt.<br />

<strong>Svend</strong> Foyn som «bybevarer» og<br />

byformer<br />

S.F. deltok ikke aktivt i politikken, men hadde<br />

like fullt en klar pavirkning pa det som skjedde i<br />

T0nsberg. Han hadde klare meninger - og mot til<br />

a hevde dem.<br />

Med sin sterke religi0se bakgrunn viste han<br />

sitt samfunnsengasjement. Vi finner mange spor<br />

etter hans handlekraft. - Han tenkte nytt og<br />

anderledes.<br />

Han gikk inn med 0konomiske midler der han<br />

mente at det trengtes. Han 0nsket bl.a.<br />

Domkirken utformet som en katedral, og han<br />

Maria-kirken malt pa et tapet i <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> hus<br />

pa Ramdal.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!