10.10.2019 Views

Kverneland planlegg Rogaland 2020 KVNO-1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLANLEGG <strong>2020</strong><br />

AKTUELT FRA KVERNELAND OG FELLESKJØPET<br />

• God agronomi med <strong>Kverneland</strong><br />

• Jevn åker med GEOSPREAD<br />

• iXtrack T3 - Laget for stor nøyaktighet<br />

• Slik betaler raking seg<br />

• … og mye mer<br />

WHEN FARMING MEANS BUSINESS<br />

kverneland.no


PLANLEGG <strong>2020</strong> MED KVERNELAND<br />

OG FELLESKJØPET<br />

Velkommen til <strong>Kverneland</strong> og vår produktkampanje<br />

for <strong>2020</strong>. For en sommer!<br />

<strong>Kverneland</strong>, fabrikken som satte Norge på kartet<br />

rund omkring i verden, har i år 140 års jubileum. Fra<br />

en liten smie på Kvernaland , begynte O.G. <strong>Kverneland</strong><br />

sitt arbeid med å smi.<br />

Det oppsto tidlig planer om å effektivisere produksjonen,<br />

slik at en kunne serie-produsere redskaper<br />

smidd i stål. Selv om dette var for 140 år siden, er<br />

det fremdeles slik at <strong>Kverneland</strong> produserer redskaper<br />

som har spesialherdet stål, med høyt volum og<br />

store serier. Selskapet har selvfølgelig utviklet seg<br />

og består i dag av 9 forskjellige fabrikker med stor<br />

kompetanse innen alle grener av landbruket.<br />

I forkant av neste sesong vil dere blant annet få se<br />

en helt ny serie med sprøyter som har endret design,<br />

farge og ikke minst teknologiinnhold. Dette er en<br />

del av den økte digitaliseringen innen landbruksbransjen.<br />

Vårt felles navn for produkter med digital<br />

kontroll er IM Farming.<br />

IM Farming-konseptet er til stede i alle produktlinjer,<br />

og utviklingen er pågående. Dere finner vårt produktprogram<br />

som vi tilbyr for neste år i Planlegg <strong>2020</strong>, og<br />

dere kan også møte oss på landbruksmesser i løpet<br />

av høsten. Det er Agrovision i Stavanger 1-3 november,<br />

Agritechnica i Hannover 10-16 november og<br />

Bedre Landbruk på Lillestrøm 22-24 november.<br />

Dere finner <strong>Kverneland</strong>s sortiment i alle Felleskjøpet<br />

sine avdelinger. De har kontinuerlig opplæring både<br />

når det gjelder service og salg, for å sikre at dere<br />

som kunder alltid føler dere trygge på kjøpet dere<br />

har gjort.<br />

Mats Tykesson, Adm. direktør<br />

Leasing av driftsmidler fra Felleskjøpet<br />

Leasing som finansieringsform har hatt en meget stor<br />

vekst de siste årene, og i samarbeid med SG Finans eller Sparebank1<br />

SR-Bank tilbyr Felleskjøpet et fleksibelt finansprodukt med<br />

mange fordeler. Alle drifts-, anleggs-, og<br />

transportmidler som skilles ut som egen enhet og avskrives, kan<br />

leasingfinansieres.<br />

Leasing av driftsmidler frigjør driftskapital og gir bedriften større<br />

handlefrihet.<br />

For mer informasjon om finansiering se:<br />

www.sgfinans.no eller www.sr-bank.no/bedrift<br />

Da er det bare for meg å ønske dere alle et godt<br />

jordbrukssår <strong>2020</strong> som dere bør <strong>planlegg</strong>e nå!<br />

Mats Tykesson<br />

Adm. direktør<br />

<strong>Kverneland</strong> Group Norge AS<br />

2<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


Foto: Felleskjøpet Agri<br />

Innholdsfortegnelse<br />

Pløying er god agronomi! 4-5<br />

Ploger 6-9<br />

Gras- og halmsnittere 10<br />

Rotorharver, jordfreser, kultivator 11<br />

Såmaskiner 12-13<br />

Jevn åker med GEOSPREAD 14-15<br />

Spredere 16-17<br />

iXtrack T3 - Laget för stor nøyaktighet 18-19<br />

Sprøyter 20-21<br />

Slik betaler raking seg 22<br />

Rivere 23<br />

Vendere 24<br />

Slåmaskiner 25-27<br />

Lesse- og transportvogner 28<br />

Rundballepakkere 29<br />

Ballesnittere 30-31<br />

Reservedeler & service 32-35<br />

Førsesongsalg<br />

Senk investeringskostnadene ved å <strong>planlegg</strong>e langsiktig.<br />

Planlegging med noen måneders horisont er både fornuftig<br />

og ikke minst økonomisk smart. Selv om maskinen ikke skal<br />

brukes før til neste års sesong, kan det være gunstig å spesifisere<br />

og kontraktsfeste nå i høst. Felleskjøpet gjennomfører<br />

nå førsesongsalg på hele <strong>Kverneland</strong>s omfattende redskapssortiment.<br />

Tidlig kontraktsfesting skal være en vinn-vinn situasjon for<br />

alle parter. Derfor skal du som kunde, også ha din del av kaka.<br />

Kontraktsfesting i oktober, november og deler av desember<br />

betyr penger spart. Da handler det ofte om titusener i reduserte<br />

kostnader. I tillegg til redusert pris, er du sikret levering<br />

til ønsket tid og du får i tillegg en skreddersydd maskin til<br />

nettopp ditt behov.<br />

I denne Planlegg <strong>2020</strong> vil du finne eksempler på produkter du<br />

kan spare store beløp på å handle nå i høst. Førsesongtilbudene<br />

er mange og gode og gjelder fram til 15.12.19!<br />

Ta kontakt med Felleskjøpets lokale salgskonsulent for et<br />

godt maskintilbud!<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 3


PLØYING ER GOD AGRONOMI<br />

GOD AGRONOMI MED KVERNELAND<br />

GJENNOM 140 ÅR!<br />

Pløying er god agronomi!<br />

Plogen er flaggskipet i <strong>Kverneland</strong> konsernet, og vi på plogfabrikken er stolte av å<br />

ha levert norskprodusert landbruksredskap i over 140 år. <strong>Kverneland</strong> plogen er nok<br />

det mest kjente landbruksredskapet i Norge. Så mye om pløyekvalitet og agronomi<br />

er kjent for mange, men det er fortsatt viktig å merke seg at plogen legger grunnlaget<br />

for et godt såbed, molder ned organisk materiale, kontroller ugras og løser<br />

opp jorden.<br />

Tekst: Truls Olve T. Hansen, Sivilagronom i <strong>Kverneland</strong><br />

Foto: <strong>Kverneland</strong> Group<br />

Pløyekvalitet, pløyedybde og tidspunkt i kampen mot ugraset<br />

F or å oppnå et godt pløyeresultat må det brukes forploger eller skumfjøler. Spesielt<br />

i ugraskampen og i kontroll av soppsykdommer er det viktig å utstyre plogen med<br />

skumutstyr. Studier gjennomført i Sverige (Svensson, 1972) har vist at det var 26,5 %<br />

mindre kveke når plogen var utstyrt med forploger, sammenlignet med pløying uten<br />

skumutstyr. Tilsvarende forsøk har blitt gjennomført i Norge (Brandsæter, 2016) ved<br />

fornyelse av grasmark. I forsøket ble det sammenlignet plog med eller uten forploger.<br />

Forsøket viste en reduksjon på 28 % av høymoleplantene ved bruk av forploger<br />

sammenlignet med pløying uten forploger. 2500i plogen blir levert med sentralinnstilte<br />

forploger, der høyre og venstre side stilles inn samtidig. Det kan sees på som det<br />

første steget innen presisjonslandbruk.<br />

Mange studier viser at pløyedybden bør bestemmes ut fra behovet for ugraskontroll,<br />

og aller mest i forhold til de flerårige ugrasartene. Norske studier (Bakken et al., 2009,<br />

Brandsæter et al., 2011)) har vist at både antall planter og biomasse av åkerdylle og<br />

kveke ble halvert når pløyedybden på våren ble økt fra 15 cm til 25 cm. På åkertistel<br />

var effekten enda større. Noen ganger ble denne arten redusert med over 90% når<br />

pløyedybden ble økt til 25 cm. Pløying er ifølge NIBIO rapporten alternativer til glyfosat<br />

i korn og grasmark (Tørresen et al., 2018) det viktigste ikke-kjemiske alternativet<br />

til glyfosat ved mekanisk brakking av eng. I den samme rapporten skrives det om at<br />

pløyingen som utføres i god tid og på rett måte, er en effektivt metode mot mange<br />

typer ugras.<br />

Figur 1: <strong>Kverneland</strong> 2500 i-Plough tilbyr<br />

en enkel sentral justering av forplogene<br />

høyre og venstre samtidig.<br />

Figur 2: Hvordan forplogen og rullekniven<br />

arbeider i jorden<br />

De tre vanligste flerårige ugrasene våre i Norge, og hvordan<br />

de påvirkes under ulike pløyedybder.*<br />

Arter<br />

Pløyedybde<br />

15 cm 25 cm<br />

Åkerdylle 43.96a 22.81b<br />

Kveke 16.58a 8.56b<br />

Åkertistel 30.75a 2.54b -92%!<br />

Ulike bokstaver viser signifikante forskjeller.<br />

Kilde Brandsæter et al (2011)<br />

4<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


Plogen som karbonbinder<br />

Plogen er et utmerket redskap for å molde inn planter, husdyrgjødsel og annet organisk<br />

materiale med høyt innhold av karbon. Å øke innholdet av karbon i landbruksjord<br />

er sett på som et av de viktigste klimatiltakene både nasjonalt og internasjonalt.<br />

Redusert jordbearbeiding blir av mange fremstilt som en måte å øke mengden av<br />

karbon i jorden. Forsøk gjennomført i Norge viser at den totale karbonmengden lagret<br />

i jordprofilet endres lite med redusert jordbearbeiding, sammenlignet med pløying.<br />

Veltefjølen på plogen fordeler det organiske materialet i hele den dybden det pløyes i,<br />

sammenlignet med direktesåing der det organiske materialet akkumuleres i overflaten.<br />

De som vil fremheve redusert jordbearbeiding tar ut jordprøver kun i det øvre<br />

sjiktet noe som gir et negativt resultat for plogen. Skal forsøkene gi et totalt tall for<br />

karbon i jorden, bør det måles i hele jordprofilet.<br />

En NIBIO rapport (Rasse et al., 2019) som tar for seg muligheter og utfordringer med å<br />

øke karbonbindingen i jordbruksjord, beskriver eng som en av de viktigste faktorene<br />

innen karbonlagring, men potensialet for en økning her er lavt. Dette fordi mye av<br />

engarealene allerede drives godt, og i eng er det ofte et høyt karboninnhold. Men<br />

også i eng er god agronomi, med god plantevekst over og under bakken, viktig for å<br />

opprettholde karbonmengden i jorden. Forsøk viser at langvarig eng ikke lagrer mer<br />

karbon enn i kortvarig eng. Ved fornyingen av eng med pløying viser forsøk at det<br />

påvirker jordkarbonet i liten grad.<br />

Figur 3 Pløying hos tysk gårdbruker med 6 skjærs 2500 i-Plough der plogen ble brukt<br />

aktivt for å molde inn dekkvekstene.<br />

Dekkvekster (fangvekster) blir i den samme NIBIO rapporten sett på som en av de<br />

viktigste metodene for å øke karboninnholdet i jorden, spesielt i jord som har et lavt<br />

karboninnhold (< 3 %). I vårkornproduksjon så er det fotosyntese kun halve vekstsesongen.<br />

Dekkvekster blir i dag brukt på 0,8 % av kornarealene i Norge. Økes dette<br />

arealet til 60% vil det kunne lagre karbon tilsvarende 200 000 tonn CO2 i året (Rasse<br />

et al., 2019). Vår erfaring i <strong>Kverneland</strong> fra bønder rundt om i Europa, er at de enten sår<br />

dekkvekster som en underkultur om våren, eller like før eller etter høsting. Dekkveksten<br />

pløyes inn om våren eller før såing av høstkornet. Plogen er da det foretrukne<br />

valget, fordi den gir et rent såbed, en enklere såing, fjerner mat og boplass for snegler,<br />

og fører til et lavere smittepress på plantene. I følge forskerne i NIBIO rapporten,<br />

blir bruken av dekkvekster sett på som en av de sikreste og enkleste metodene for å<br />

øke karbonmengden i norsk jordbruksjord.<br />

Forts. sid. 6<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 5


<strong>Kverneland</strong> plogkropper<br />

Fokuset i utviklingen av plogkropper i <strong>Kverneland</strong> har hele tiden vært å utvikle plogkropper<br />

som er lette å trekke. De har et design som gjør at de går rett frem i jorden, og<br />

ikke har et skjevtrekk. Denne ideologien har fulgt oss i <strong>Kverneland</strong> helt siden vi lagde<br />

den første hesteplogen. Bildet til høyre viser grunnleggeren Ole Gabriel med en hesteplog,<br />

der han leier hestene, og plogen går rett frem uten å måtte styres. Veltefjølene<br />

skal velte fårene helt rundt, slik at ugras og planterester blir plassert lengst ned i tomfåren.<br />

Slitedelene har blitt herdet med unike metoder. Dette gjør at <strong>Kverneland</strong> sine<br />

slitedeler kan være tynne, men ha et veldig lavt trekkraftbehov og lang levetid.<br />

O.G. <strong>Kverneland</strong>: smed og bonde.<br />

Her demonstrerer han hvor godt<br />

balansert plogene hans er ved å<br />

gå foran istedenfor bak.<br />

<strong>Kverneland</strong> kropp 28<br />

<strong>Kverneland</strong> kropp 28 er en slank universalkropp. At den er slank<br />

vil si at vinkelen mellom landsiden og veltefjølen er 40°. Kropp<br />

28 håndterer pløyedybde fra 12 - 30 cm og pløyebredde fra 30 -<br />

60 cm, og den passer godt til dekk opp til 710 mm bredde. Det<br />

er den mest solgte plogkroppen vår, og det er ikke uten grunn.<br />

Det er den stålveltefjølen vår som har det laveste trekkraftbehovet<br />

og veldig gode velteegenskaper. Denne plogkroppen ble<br />

utviklet for pløying i stiv leirjord i Nederland, og har vist seg og<br />

å bli en universalkropp som har blitt vår bestselger og trendsetter<br />

innen pløying i hele verden.<br />

<strong>Kverneland</strong> kropp 30<br />

<strong>Kverneland</strong> kropp 30 er en stripekropp som er beregnet på<br />

jord der det er problemer med klebing. Kropp 30 består av fire<br />

stålspiler, og er en tverr kropp der vinkelen mellom veltefjølen<br />

og landsiden er på 46°. Disse egenskapene gjør at den smuldrer<br />

jorden mer enn kropp 28, og den gir ikke så markerte fårer<br />

som det kropp 28 gir. Denne oppsmuldringen gjør at det er et<br />

noe mindre behov for jordarbeiding etter pløying. Pløyedybden<br />

på denne kroppen er fra 20 -35 cm, og arbeidsbredden er fra<br />

30 – 50 cm. Denne kroppen gir også, som kropp 28, en tomfår<br />

tilpasset hjul opp til 710 mm.<br />

<strong>Kverneland</strong> kropp 34<br />

Kropp 34 er en plogkropp med plastveltefjøl. Det er en plogkropp<br />

hentet frem spesielt for veldig klebrig jord, med et høyt<br />

innhold av organisk materiale, slik som myrjord. Den har en<br />

form som kropp 28, som gir en tomfår tilpasset 710 dekk. Kropp<br />

34 har i forskjell til kropp 28 et bryststykke som er 5 cm høyere<br />

det gjør at denne kroppen håndterer en pløyedybde fra 12 -<br />

35 cm og pløyebredde fra 30 - 60 cm. Plastveltefjølens unike<br />

egenskaper og vinkelen mellom veltefjølen og landsiden er på<br />

40°. Dette gjør at den er veldig lett å trekke og går ren under<br />

alle forhold.<br />

6<br />

PLANLEGG 2019<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


KVERNELAND I-PLOUGH<br />

<strong>Kverneland</strong> 2500 i-Plough®<br />

Plogen som har tatt medaljer i både inn og utland.<br />

• Enkel: ISOBUS-skjermen viser deg tydelig hvordan du justerer plogen til fingerspissene.<br />

• Unik: Har Innovasjoner som forbedrer jobben til bønder og entreprenører.<br />

• Pløying: Alle viktige funksjoner styres fra traktorhytta via isobus-skjermen<br />

• Transport: Sikker ved transport på vei<br />

• Markeringsfår: Enkel omstilling for å markere vendeteigen.<br />

• Kopling: Sikker og enkel innstilling av dragaksling ved på og avkopling på traktor.<br />

Enkelt å legge på<br />

extra fjørblad<br />

Sentral justering av forploger<br />

(høyre og venstre)<br />

Aero dynamisk<br />

profil på ås<br />

Leddet tårn på<br />

vendehode<br />

Transportløsning<br />

frigjør dragakslingen<br />

slik at den beveger<br />

seg (45°) under<br />

transport.<br />

Styres via<br />

ISOBUS<br />

Svivel ledd på<br />

dybde hjul<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG 2019 7


KVERNELAND PLOGER<br />

KVERNELANDS PLOGER<br />

STERKE, LETTE OG ENKLE Å JUSTERE<br />

<strong>Kverneland</strong> PB<br />

Allsidig og veldig robust. Bakhjul<br />

med god vektoverføring til traktoren.<br />

Trinnløs justerbar arbeidsbredde<br />

Variomat®.<br />

Leveres fra 5 til 8 skjær<br />

<strong>Kverneland</strong> PG<br />

Variomat® plog som gjør at du kan<br />

endre arbeidsbredden under fart.<br />

Senter montert hjul som gjør at du<br />

kan pløye nærmere kanten. Leveres<br />

fra 6 til 9 skjær.<br />

<strong>Kverneland</strong> EO<br />

Ekstra kraftig Variomat®. plog med<br />

300-vendehode. For pløying i fåra<br />

eller On land (enkel omstilling fra<br />

traktorhytten). Leveres fra 5 til 7<br />

skjær.<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 150S<br />

Lett plog med 150-vendehode.<br />

Stegvis innstilling av arbeidsbredde<br />

eller Variomat®. Lav egenvekt - lavt<br />

løftekraftbehov - lavt drivstoff forbruk.<br />

Leveres fra 3 til 5 skjær.<br />

Kampanje 150S<br />

3 skjærs med vendesylinder,<br />

dybdehjul, landsidekniver, forploger,<br />

kropp 28.<br />

Fra: 107.000,- (3 skjær)<br />

<strong>Kverneland</strong> ES<br />

Kraftig Variomat®. plog med<br />

200-vendehode. Lav egenvekt - lavt<br />

løftekraftbehov - lavt drivstoff forbruk.<br />

Leveres fra 3 til 6 skjær<br />

Kampanje ES<br />

Variomat®. 4 skjær, hydr. sideregul.<br />

minnesyl. skumfjøler, landsidekniver,<br />

kropp 28, mm.<br />

Fra: 144.500,- (3 skjær)<br />

<strong>Kverneland</strong> AB<br />

Mekanisk eller hydraulisk<br />

Variomat®. Leveres fra 2 – 4 skjær.<br />

Kampanje AB<br />

3 skjær, kropp 28, dybdehjul og<br />

hydr. sylinder for regulering av 1 får<br />

og fårbredde.<br />

Fra: 44.000,- (2 skjær)<br />

Plogkropp nr. 8<br />

Gir meget effektiv og god<br />

pløying i alle jordtyper.<br />

Arbeider godt på alle dybder<br />

fra 15 til 35 cm og med alle<br />

bredder fra 30 til 50 cm.<br />

Plogkropp nr. 28<br />

Laget for bedre tilpassing til<br />

traktorer med brede dekk.<br />

Beregnet for alle dybder fra<br />

15 til 30 cm og for alle bredder<br />

fra 30 til 50 cm.<br />

Plogkropp nr. 30<br />

Laget som et alternativ for<br />

jordtyper der en har problemer<br />

med klebing. Arbeidsdybde<br />

fra 20 til 30 cm i alle<br />

arbeidsbredder fra 30 til 50<br />

cm<br />

Plogkropp 34<br />

For klebrig jord uten for mye<br />

stein. Kan sammenlignes<br />

med kropp 28, men for perfekt<br />

resultat i klebrig jord er<br />

det blitt lagt på 5 cm ekstra<br />

på høyden.<br />

8<br />

PLANLEGG 2019<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> EG<br />

EG plogen, blir stadig mer populær i Norge.<br />

EG er tilgjengelig fra 3 til 5 skjær med 100 x 200 mm hovedramme<br />

og 200 vendehode.<br />

Og er også tilgjengelig fra 4 til 6 skjærs med 120 x 300 mm<br />

hovedramme og 300 vendehode.<br />

Kampanje EG 4<br />

Variomat®. 4 skjær, hydr. sideregul. minnesyl. skumfjøler, landsidekniver,<br />

kropp 28, mm.<br />

Fra 195.000,-<br />

Fordeler:<br />

• Variomat systemet gjør det mulig og endre pløyebredden<br />

under pløying, og med EG plog følger også 1 fåren med ved<br />

justering.<br />

• Det unike minne sekvens systemet gjør at plogen går automatisk<br />

tilbake til pløyebredden etter vending.<br />

• Plogen er utbyggbar.<br />

• Mulighet for Packomat.<br />

• Auto-Reset systemet har minimalt vedlikehold.<br />

Originale reservedeler kjøper<br />

du hos ditt lokale Felleskjøp.<br />

Modell<br />

Vendeploger<br />

Kroppavstand,<br />

cm<br />

Vendehode Type Arbeidsbredde, cm Høyde under<br />

ås,cm<br />

Skjær<br />

Løftekraft (kg)<br />

150S 85/100 150 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4 1850-3900<br />

150S Variomat 150 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4 2800-4200<br />

ES 85/100 200 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4-5 2700-6500<br />

EG 85/100 200 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4-5 3100-4300-5100<br />

EG 85/100 300 Aut. utløser 30-50 70/75 4-5-6 4900-6300-8200<br />

EO 85/100 300 Aut. utløser 30-50 70/75 5-6-7 6600-7600-8750<br />

2500 i-Plough® 85/100 280 Aut. utløser 30-60 80 4-5-6 5100-6800-8800<br />

Semi vendeploger<br />

PB 100 Aut. utløser 30-50 70/75<br />

PG 100 Aut. utløser 30-50 70/75 6-7-8<br />

Teigploger<br />

AB 85/100 Aut. utløser 30-50 70/75 2-3-4 40-60 60-80 80-100<br />

5-6-<br />

7-8<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 9


GRAS- OG HALMSNITTERE<br />

GRAS- OG HALMSNITTERE<br />

FOR ALLE ARBEIDFORHOLD<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> FHP og FHP plus<br />

3-punktmontert kantklippere med parallellogram<br />

for allsidig anvendelse til pussing av veikanter,<br />

beiter, frukthager og andre typer slåtteoppgaver.<br />

FHP: 1,55 og 2,0 meter.<br />

FHP plus: 2,0, 2,3 og 2,5 meter.<br />

Kampanje FHP plus 200<br />

89.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> FXE<br />

En allsidig beitepusser med helt ny ramme og<br />

rotordesign.<br />

Designet for høy ytelse og lave driftskostnader.<br />

Fast eller hydraulisk ramme med 54 cm side forskyvning<br />

(som tilvalg).<br />

Kampanje FXE<br />

Fra 52.100,-<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> FHS og FML<br />

Kompakte beitepussere for grønne områder. FML<br />

- FHS tilgjengelig fra 1,20 til 2,50 m. FHS leveres<br />

med hydraulisk sideforskyving..<br />

Kampanje FHS 155<br />

41.500,-<br />

Kampanje FML<br />

Fra 28.800,-<br />

<strong>Kverneland</strong> FRD og FRO<br />

Allsidig maskin som passer for front og bak montering.<br />

Glidende rør er integrert i holderdel så alle krefter<br />

og stress er konsentrert rundt 3 punkts koblingen.<br />

FRD er alltid levert standard med hydraulisk 52 cm<br />

side forskyvning.<br />

Kampanje FRD 235<br />

70.900,-<br />

10<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


ROTORHARVER • JORDFRESER • KULTIVATOR<br />

<strong>Kverneland</strong> Turbo trepunkstmontert harv<br />

Leveres i 5 ulike størrelser .<br />

Arbeidsbredde 3 og 3,5 meter med fast ramme.<br />

Arbeidsbredde 4,5 og 6 meteren med hydraulisk<br />

oppfelling. Harvene kan arbeide på dybder fra 3 til<br />

20 centimeter.<br />

<strong>Kverneland</strong> CLG II<br />

• Tinde holderne er skrudd på rammen, og gjør det<br />

dermed lett å forandre tinde avstanden eller redusere<br />

antall tinder.<br />

• Herdet ramme, med lite sveising gir lang levetid.<br />

• Lite vedlikehold<br />

• Lett å justere fjær trykk<br />

Nyhet rotorharv S-serie<br />

S-serie er en robust og solid rotorharv beregnet på<br />

traktorer opp til 250hk.<br />

Leveres i arbeidsbredde 3, 3,5, 4 og 4,5 meter<br />

Kan kombineres med såmaskinen e-drill fra<br />

<strong>Kverneland</strong>.<br />

Såmaskinen er da festa med hurtigkoblinger som gir<br />

muligheter for enkel avkobling viss PTO-harva skal<br />

brukes for seg selv.<br />

Nyhet rotorharv M-serie<br />

M-serie rotorharv beregnet på traktorer opp til 140hk.<br />

Leveres i arbeidsbredde 2,5 og 3 meter.<br />

Kan kombineres med såmaskinen e-drill fra <strong>Kverneland</strong>.<br />

Kampanje M-serie 2.50m<br />

Med pakkervalse ø575mm.<br />

99.900,-<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG 2019 11


SÅMASKINER<br />

KVERNELANDS U-DRILL<br />

EKSAKT PLASSERING I HØY HASTIGHET<br />

NY!<br />

i Norge<br />

NYHET!<br />

Be om tilbud!<br />

Fabrikkurs til alle som bestiller U-drill før 31.12.2019<br />

Maskinen kan kjøres i hastighet på opptil 10 -18 km / t, samtidig<br />

som du opprettholder perfekt plassering av frøet.<br />

U-Drillen settes raskt opp for drift: Alle viktige innstillinger<br />

kan styres fra displayet i traktoren<br />

U-Drill er tilgjengelig enten som standard såmaskin (U-Drill)<br />

eller som kombi såmaskin med gjødsel, u-drill plus.<br />

De kommer i arbeidsbredder på 3,0, 4,0 og 6,0 m.<br />

Avhengig av arbeidsbredden er beholderens kapasitet enten<br />

3 000 l (3,0 m og 4,0m) eller 4,350 l / 4200 l (6,0m u-drill /<br />

u-drill plus).<br />

Beholderen på u-drill plus er delt i lengderetningen og frø /<br />

gjødsel fordelingen er 40/60.<br />

Og måleanordninger er derfor plassert på hver side.<br />

12<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


ELDOS - den nye måleenheten<br />

• Den nye måleenheten er elektrisk drevet via e - com og er fullt ISOBUS<br />

-kompatibel.<br />

• GEOCONTROL av GPS -signalet er mulig så du unngår dobbelt såing.<br />

• Spesielle sensorer sikrer full funksjonalitet alt fra traktorens hytte .<br />

• Fire standard rotorer leveres for fine og store frø eller gjødsel.<br />

• En femte motor kan tilbys som et tilvalg for mais og solsikker.<br />

• Vis operatøren har valgt feil rotor så vil det komme en advarsel for<br />

systemet gjenkjenner hvilken rotor som er valgt.<br />

• Utvekslingen av rotorene endres raskt og enkelt gjøres uten bruk av<br />

verktøy .<br />

• Alt fra 2 til 400kg / ha er mulig.<br />

• Måleanordningen er alltid lett tilgjengelig.<br />

Kalibrering<br />

• Veldig enkel kalibrering på med veiledning.<br />

• En fjernkontroll lar føreren betjene kalibreringsprosessen på måleenheten<br />

.<br />

• Ingen utstyr må tilpasses Sjåføren legger bare de ønskede verdiene inn<br />

i terminalen , trykker på en knapp for å starte på måleenheten og det<br />

er det .<br />

• Kalibreringen gjøres automatisk .<br />

• En kalibrerings klaff med en integrert port hindrer enhver frø fra å<br />

slippe inn i slangen .<br />

<strong>Kverneland</strong> DL-drill<br />

Komplett maskin 4.0-6.0m. med skållabber,<br />

sentral labb-trykksjustering m.m.<br />

<strong>Kverneland</strong> ts-drill<br />

Enkel justering/kalibrering med ELDOS.<br />

Godt utprøvde TS Drill sålabber laget<br />

av høy kvalitets stål og påmontert<br />

<strong>Kverneland</strong>s automatiske overbelastnings<br />

system.<br />

<strong>Kverneland</strong> e-drill<br />

3,0m med CX labber, presshjul og etterharv,<br />

eks rotorharv.<br />

Model Arbeidsbredde, m Antall rader Beholder L(std/forhøyning)<br />

e-drill compact / maxi 3 / 3.50 / 4 24 / 32 1.100 / 1.600 • 1.400 / 2.000<br />

ts-drill 4 / 6.0 32 / 48 1300 / 1700<br />

DL 3 / 4 / 4.50 20 / 36 750 / 1.000<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 13


KVERNELAND SPREDERE<br />

JEVN ÅKER MED GEOSPREAD<br />

– Det har fungert bra. Det som overrasker<br />

meg er hvor jevn og moden åker vi fikk, sier<br />

Christoffer Trøseid (27).<br />

Den unge bonden på Berg Søndre i Nord-Odal har kjørt<br />

sin første sesong med GEOSPREAD som han kjøpte på<br />

førsesongtilbud under Agroteknikk-messen høsten 2018.<br />

– Noe av poenget er jo å spare gjødsel, men i praksis<br />

er det enda viktigere å slippe overlappingen som lager<br />

legde og ujevn åker, sier Trøseid, som styrer den nye<br />

gjødselsprederen via traktorskjermen i sin John Deere.<br />

14<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


Plug and play<br />

– Det var plug and play. Etter litt kalibrering i starten, var det<br />

bare å kjøre, sier Trøseid, som gjerne innrømmer at han er over<br />

gjennomsnittet interessert i teknikk, og da særlig presisjonsteknologi.<br />

Trøseid er utdannet agronom fra Tomb videregående skole, men<br />

erklærer seg selvlært innenfor presisjonsteknologien. – Det var<br />

mange ganger jeg måtte lære lærerne på Tomb, ler han.<br />

Trøseid har montert en joystick fra <strong>Kverneland</strong> i armlenet på<br />

traktorsetet, der han styrer ulike funksjoner på sin RAU sprøyte<br />

og GEOSPREAD-sprederen.<br />

– Her kan jeg programmere funksjoner jeg ønske å betjene,<br />

som også gir meg mulighet til å overstyre automatikken på<br />

sprederen eller sprøyta. Jeg synes dette er mye enklere enn å<br />

styre via skjermer og styringsbokser. Her kan jeg for eksempel<br />

redusere mengden, eller stenge den ene siden av gjødselsprederen.<br />

Selv om sprederen har automatisk seksjonsstengning,<br />

er det nyttig å kunne overstyre der jeg for eksempel vet at det<br />

ofte blir legde i åkeren, sier han.<br />

Fullbooket<br />

Trøseid driver kornproduksjon i et driftsfellesskap som til<br />

sammen har 1400 dekar. I tillegg har han selv 140 dekar med<br />

poteter. Han har også smågrisproduksjon som satellitt i en<br />

purkering. Mye husdyrgjødsel gjør det enda viktigere å kunne<br />

tilpasse bruken av mineralgjødsel på en nøyaktig måte.<br />

– Vi legger opp til mer delgjødsling i kornet framover, og jeg<br />

delgjødsler jo potetene. I år hadde vi dessuten høsthvete der<br />

jeg brukte GEOSPREAD'n tre ganger, sier Trøseid, som også driver<br />

en del leiekjøring med både sprøyting og gjødsling.<br />

– Nå er jeg fullbooket for neste år da jeg regner med det blir<br />

gjødselspreding på 2-2 500 dekar, sier han.<br />

Trøseid synes det mest utfordrende har vært å gjøre seg kjent<br />

med de enkelte gjødseltypene. Han bruker <strong>Kverneland</strong>-appen<br />

for å innstille maskinen. Her finner han de ulike gjødseltypene,<br />

men i tillegg tar han kontrollprøver av granulatfordelingen med<br />

prøveboksen som følger sprederen. Han er svært fornøyd med<br />

å spre nøyaktig gjødselmengde med en gang han kjører i gang<br />

i åkeren. – Før brukte vi ofte 2-3 storsekker med gjødsel før<br />

innstillingen ble riktig, sier han, og trekker fram et eksempel fra<br />

sommerens arbeid.<br />

– Jeg skulle spre 15 kg/daa med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)<br />

på 200 dekar hos en jeg leiekjører for. Da vi gjorde opp status,<br />

hadde vi spredd 100 gram for lite per dekar. Da ble han imponert,<br />

forteller Trøseid.<br />

Trøseid kjører med John Deeres AutoTrac-styring og 21 meter<br />

arbeidsbredde.<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 15


SPREDERE<br />

KVERNELAND SPREDERE<br />

PERFEKT SPREDERESULTAT!<br />

<strong>Kverneland</strong> CL GEOSPREAD<br />

CL GEOSPREAD kan spre opptil 30 meter på grunn av roterende<br />

om rører som går langsomt. En annen fordel er de 4 veiecellene<br />

og GEOSPREAD-funksjonaliteten. 1300 lit.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> CL GEOSPREAD<br />

Ekskl. styreboks.<br />

Fra 105.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> TL GEOSPREAD<br />

TL GEOSPREAD har 4 veieceller, en referansesensor og GEOSPRE-<br />

AD funksjonaliteten (2 meters seksjoner).<br />

Kampanje TL GEOSPREAD<br />

Ekskl. styreboks.<br />

Fra 145.500,-<br />

<strong>Kverneland</strong> TLX GEOSPREAD<br />

TLX GEOSPREAD er den nyeste og største sprederen til<br />

<strong>Kverneland</strong> sitt GEOSPREAD segment.<br />

Den håndeterer høyhastighetsspreding opp til 40 meter og har<br />

beholder kapasitet fra1875 til 3900 liter.<br />

<strong>Kverneland</strong> EL<br />

EL er en svært kompakt spreder som passer bak hver traktor.<br />

Med CentreFlow-systemet og 4 skovler per skive, behandles<br />

gjødselen på en skånsom måte.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> EL<br />

700 l.<br />

Fra 28.500,-<br />

<strong>Kverneland</strong> CL<br />

CL er medium i størrelse og volum, men kan spres opp til 28<br />

m og leveres med CentreFlow med 8 skovler per skive som<br />

standard.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> CL<br />

1.100 l.<br />

Fra 45.300,-<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> CL EW<br />

Isobus med vektcelle. Ekskl. styreboks<br />

Fra 70.400,-<br />

Vicon Superflow PS 604-1654<br />

PS04 serien pendelspredere med tankkapasitet fra<br />

600 til 1650 liter, og maksimal spredebredde opp til<br />

18 meter<br />

Beholderkapasitet fra 100 til 600 liter<br />

Med en beholderkapasitet på 600, 800 og 1000 liter<br />

med 604 beholderen som basis, og 750, 950, 1150,<br />

1350 og 1650 liter med basis i 754 beholderen, finn<br />

dere alltid en Vicon pendelspreder som passer ditt<br />

behov.<br />

16<br />

PLANLEGG 2019<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


PRESISJONSLANDBRUK<br />

MED KVERNELAND<br />

Med GEOSPREAD-systemet; IsoMatch GEOCONTROL og<br />

GEOSPREAD og ISOBUS tilbyr <strong>Kverneland</strong> avanserte, men brukervennlige<br />

verktøy for presisjonsjordbruk.<br />

GEOSPREAD SYSTEM<br />

Ved bruk av IsoMatch GEOCONTROL sammen med GEOSPREAD<br />

kan du stille inn CL GEOSPREAD gjødselspreder og TL GEOSPREAD<br />

mineralgjødselspredere mer nøyaktig. Arbeidsbredden vil automatisk<br />

justeres, slik at den får riktig overlapp ut fra signalene<br />

den får fra GPS-systemet. Når en kjører i skarpe vinkler eller<br />

hjørner, vil GEOSPREAD minke mengden og arbeidsbredden steg<br />

for steg. GEOSPREAD benytter seksjonskontroll-funksjonen på<br />

IsoMatch Tellus programvare gjennom IsoMatch Tellus-terminalen.<br />

Arbeidsbredden til sprederen er inndelt i seksjoner på<br />

1 meter. Ikke bare arbeidsbredden justeres, men også mengden<br />

(kg/min) justeres automatisk, for å få så riktig mengde og<br />

fordeling som mulig. Denne kombinasjonen, med arbeidsbredde<br />

og mengde, gjør GEOSPREAD systemet svært nøyaktig, med<br />

minimum påvirkning av variasjonene i spredebildet.<br />

Fordeler:<br />

• Rask og nøyaktig spredning siden motorene er direkte koblet<br />

sammen med utslippspunktet. Ingen koblinger.<br />

• Stabil omdreining på spredeskivene i kombinasjon med<br />

utslippspunktet ved å bevare rett spredebilde.<br />

• Enkel betjening, ikke nødvendig å gå ut av traktoren for å<br />

justere arbeidsbredden<br />

• 100 % ISOBUS kompatibel gjør den svært enkel å betjene.<br />

• Automatisk start/stopp mulig med GPS ute på jordet<br />

ISOBUS-funksjoner for alle IsoMatch-terminaler<br />

Med presisjonen som ligger i teknikken, IsoMatch GEOcontrol, får du maksimalt ut av maskinene og avlingene, samt kostnadsbesparelser<br />

i form av gjødsel, kjemikalier og frø.<br />

Seksjonskontroll<br />

Opptil 24 seksjoner kan slås på / av automatisk<br />

for å unngå overlapp.<br />

Variabel mengdekontroll<br />

Riktige mengde frø, gjødsel og kjemikalier<br />

på rett sted.<br />

Oppgaver og dokumentasjon<br />

Oppgaver og feltdata for arbeidet som<br />

utføres kan lagres og utveksles.<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 17


EI VELDIG GOD SPRØYTE<br />

– Det er rart denne sprøyta ikke har fått mer<br />

oppmerksomhet, for det er i veldig god sprøyte,<br />

sier Mikkel Snarud. Han var først i Norge med å<br />

ta i bruk <strong>Kverneland</strong>s nye generasjon hengersprøyter,<br />

og er godt fornøyd etter første sesong<br />

med sin IXTRACK T3.<br />

Snarud driver med 90 dekar sjalottløk, rundt 1350 dekar korn<br />

og slaktegriser utenfor Hamar. I tillegg driver han leiekjøring.<br />

Totalt bruker han sprøyta på om lag 10 000 dekar i løpet av<br />

sesongen, hvorav 5-6 000 dekar er på eget areal.<br />

– Jeg har hatt fire trailersprøyter og dette er den tredje <strong>Kverneland</strong>-sprøyta<br />

jeg kjører, forteller Snarud, som med andre<br />

ord er en erfaren bruker.<br />

– <strong>Kverneland</strong>-sprøytene er solide og prisgunstige, legger han<br />

til.<br />

Detaljert avstengning<br />

Sjalottløk er en radkultur som krever stor nøyaktighet, og<br />

foruten AutoTrac på John Deere-traktorene har Snarud også John<br />

Deeres satellittstyring på redskapen. Han bruker RTK-signal for<br />

å sikre størst mulig nøyaktighet. – Det fungerer helt optimalt,<br />

sier han.<br />

IXTRACK T3-sprøyta er også laget for stor nøyaktighet. Sprøyta<br />

har elektrisk styrte dyser som kan styres individuelt. Det gjør<br />

seksjonsavstengningen svært detaljert, der man kan stenge<br />

én og én dyse og oppnå helt ned i 0,5 meters nøyaktighet.<br />

Systemet gir også muligheter til å programmere ulike sprøytemønstre.<br />

Snarud har slik sett i teorien 60 individuelle seksjoner<br />

på sin 30 meter bom.<br />

– Det gjør det enkelt å få sprøytinga til å stemme godt i løken,<br />

der vi har rader på 1,8 meter. Nå får vi knapt dobbeltsprøyting<br />

på noe. Men det var ikke bare derfor jeg valgte dette systemet.<br />

Det forskes mye på teknologi for «flekksprøyting» bare der det<br />

er behov, for eksempel i forhold til ugras. Hvis dette blir aktuelt<br />

i framtida, har jeg ei sprøyte hvor denne teknologien kan ettermonteres,<br />

sier Snarud.<br />

Sprøyta har sirkulasjonsbom som sørger for at væske med plantevernmidler<br />

er likt tilgjengelig i hele bommens bredde.<br />

Stabil og presis<br />

Snarud framhever også andre fordeler med <strong>Kverneland</strong>-sprøyta.<br />

– Den er kort og har hjulstyring. Det gjør sprøyta mye mer stabil<br />

og det er viktig for oss som kjører i ganske kupert terreng. En<br />

fordel med kort sprøyte er også at den har enda bedre svingradius<br />

og stor presisjon. Det er nyttig for oss som kjører «trangt»<br />

i løken. En kompakt sprøyte passer også veldig fint i forhold til<br />

at vi kjører med relativt liten traktor, sier Snarud, som har spent<br />

en John Deere 6110R foran sprøyta.<br />

Sprøyta hos Snarud er skreddersydd med 300/95x52 hjul. – Det<br />

er på grunn av sjalotløken der vi trenger ei høy sprøyte og maks<br />

300 i hjulbredde, forklarer han.<br />

God bomautomatikk<br />

– Hvordan er det å kjøre med 30 meter bom?<br />

– Det fungerer fint, det. Det er automatisk bomstyring med<br />

i utgangspunktet tre sensorer på bommen, og to sensorer i<br />

midtseksjonen som regulerer tyngdepunktet. Når jeg nå har 30<br />

meter bom, ønsket jeg ytterligere to sensorer på bommen selv<br />

om <strong>Kverneland</strong> mente jeg ikke trengte det. Jeg ville ha det fordi<br />

vi har veldig kupert terreng. Jeg vet jo ikke om det var nødvendig,<br />

men bomstyringa fungerer i hvert fall veldig bra. Sprøyta<br />

har nå dessuten hybrid-innstilling av sensorene, som tar hensyn<br />

til både bakkenivå og kulturens høyde («soil» og «crop»), slik at<br />

den ikke slår feil ut i for eksempel legdeflekker i åkeren. Automatikken<br />

fungerer derfor enda bedre enn før, sier Snarud.<br />

18<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


KVERNELAND IXTRACK T3<br />

LAGET FOR STOR NØYAKTIGHET<br />

Hans IXTRACK T3 har 3200 liters tank, som faktisk er noe mindre<br />

enn den forrige Rau-sprøyta han kjørte.<br />

– Det er kapasitet nok. Det er egentlig ikke så ofte jeg kjører<br />

med full tank. Og i løken hvor vi bruker opp i 30 liter vann pr.<br />

dekar, når jeg over de 90 dekarene med én sprøyte, sier han.<br />

Ny software<br />

<strong>Kverneland</strong>s har utstyr IXTRACK-sprøytene med helt ny programvare,<br />

og Snarud styrer sprøyta via ISOBUS i John Deere-skjermen.<br />

– Det var som å starte på nytt igjen, medgir han, men sier det<br />

har gått veldig bra etter en innkjøringsperiode.<br />

– Programvaren og skjermbildene er logiske å bruke, sier han.<br />

Tidlig ute<br />

Dette er Snaruds tredje <strong>Kverneland</strong>-sprøyta<br />

– Jeg bytter jo ganske ofte. Litt av tanken med det er å være<br />

tidlig ute med å kjøpe ny teknologi, for da er utstyret populært<br />

i bruktmarkedet og får en ganske bra annenhåndsverdi. Jeg har<br />

hørt om denne sprøyta og ventet på den i tre år. Da den endelig<br />

kom, måtte jeg bare kjøpe den. Jeg går jo litt mine egne veier<br />

og er ikke redd for å være prøvekanin. Det har jeg aldri angret<br />

på, sier Mikkel Snarud.<br />

<strong>Kverneland</strong>-sprøyta styres via traktorskjermen. Når du blir<br />

vant til den nye programvaren, er den logisk å bruke, forsikrer<br />

Snarud.<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 19


SPRØYTER<br />

iXtra<br />

IXtra front tanken legger til<br />

stabilitet til traktoren din!<br />

I kombinasjon med iXter B,<br />

gir iXter-iXtra-kombinasjonen<br />

et totalt volum på 3000 liter.<br />

Dette er bra alternativ til en<br />

selvgående sprøyte.<br />

Kampanje iXter A<br />

800 liter, 12 m alu-bom.<br />

130.000,- (begr. antall)<br />

Kampanje iXter B<br />

1000 l, 15 m alu-bom.<br />

Fra 170.500,-<br />

Kampanje iXtra<br />

1100 l fronttank.<br />

Fra 32.750,-<br />

iXter A<br />

Denne NON-ISOBUS-kompatible<br />

sprøyten har lave vekt og<br />

har tyngdepunktet tett inntil<br />

traktoren.<br />

iXter B<br />

IXter B er i dag <strong>Kverneland</strong><br />

sin mest avanserte 3 punkts<br />

monterte sprøyte.<br />

Med høyteknologiske funksjoner<br />

som IXclean, IsoMatch<br />

GEOcontrol og Boom Guide<br />

tilgjengelig for mer komfort<br />

for brukeren.<br />

iXtra Life<br />

• 100% ISOBUS-kompatibilitet.<br />

• Den flytende gjødselen blir plassert nær frøet i en å samme<br />

operasjon og vil skape en raskere start.<br />

• Raskere vekst av avlingen. Dette betyr en raskere dekning<br />

av feltet for å unngå ugressutvikling.<br />

• Spar kostnadene på gjødsel og frø uten overlapping.<br />

• Bedre bruk av næringsstoffer.<br />

20<br />

PLANLEGG 2019<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


SPRØYTER<br />

KVERNELAND IXTRACK T3<br />

GJENNOMTENKT DESIGN<br />

NY!<br />

<strong>Kverneland</strong> iXtrack T3 / T4 (Nyhet)<br />

Kort og kompakt – og med gjennomtenkt design.<br />

”IXtrack T3 er utviklet i samarbeid med bønder<br />

og designet med fokus på kort, lavt og kompakt<br />

design i kombinasjon med høyteknologisk elektronikk<br />

og brukervennlighet ”.<br />

Ventilpanelet har blitt omformet for mer komfort.<br />

Tankutløpet er satt nærmere pumpen.<br />

iXclean Pro er neste generasjonen av den velkjente helautomatiske<br />

styringssystemet fra <strong>Kverneland</strong>. Dette betyr at alle<br />

funksjoner kan styres fra førerhuset. Veksling<br />

mellom fylling, omrøring, sprøyting, fortynning, priming, skylling<br />

og tankrengjøring er ekstremt lett: trykk bare på en<br />

knapp!<br />

IXtrack T3 har en sentral ramme som er laget<br />

ut av heavy duty stål, også kjent som Low Alloyed,<br />

som har høyere fleksibilitet og holdbarhet.<br />

Rammen er nå naglet i stedet for sveiset, noe som fører til en<br />

veldig sterk og robust konstruksjon.<br />

Sprøyten har et lavt tyngdepunkt og kompakte dimensjoner til<br />

høyere arbeidshastigheter, trygg transport og enkel parkering.<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 21


SLIK BETALER RAKING SEG • AV HÅVARD SIMONSEN<br />

SLIK BETALER RAKING SEG<br />

KVERNELAND RAKER<br />

Gevinsten ved å spre, vende og rake<br />

graset ligger i bedre fôr, høyere fôrkonsentrasjon<br />

og færre rundballer. Produserer<br />

du 750 rundballer i året, vil ei ny<br />

rive finansieres med sparte kostnader<br />

til plast og ensileringsmidler.<br />

– Etter at du har satt på slåmaskinen,<br />

starter «elendigheten», sier gras- og<br />

ensileringsekspert i Felleskjøpet, Jan Ove<br />

Kingsrød, og forklarer hvorfor:<br />

– Kvaliteten på graset er aldri bedre enn i<br />

det du begynner å slå. Når graset er slått,<br />

vil det prøve å leve videre. Det ånder og<br />

bruker av næringa som er i graset. Det<br />

starter med andre ord en nedbryting av<br />

næringsstoffene. Fra graset er slått til det<br />

er i silo eller rundballer, handler derfor<br />

alt om å redusere tapet, sier han.<br />

Her ligger mye av lønnsomheten i å bruke<br />

rive for å spre, vende og rake graset.<br />

– Noe av det aller viktigste for å lage<br />

godt grovfôr er å få opp tørrstoffinnholdet<br />

og å sørge for rask og effektiv<br />

fortørking. Jo kortere tid graset trenger<br />

å tørke, jo mindre blir nedbrytingen og<br />

jo mer beholder du av næringsstoffene.<br />

Hovedmotivasjonen for å bruke rive er<br />

derfor å øke kvaliteten på grovfôret ved<br />

å få opp tørrstoffprosenten så raskt som<br />

mulig. Men fortørking har selvfølgelig<br />

andre positive effekter. Det blir mindre<br />

volum å håndtere når du får ut mer vann,<br />

og dermed mindre behov for plast og<br />

ensileringsmidler. Alt dette må med i<br />

regnestykket ved investering i rive, sier<br />

Kingsrød.<br />

Tall fra Grovfôr <strong>2020</strong>-prosjektet viser at<br />

de som har river bruker rundt ni prosent<br />

mindre tid og har fem prosent lavere<br />

høstekostnader.<br />

– Dette skyldes nok ikke bare at de har<br />

rive. Det viser antakelig et godt management<br />

i grasdyrkinga, med effektiv<br />

fortørking av graset som gir godt grovfôr<br />

og høyt fôropptak og at vending og<br />

raking ikke medfører ekstra tidsbruk, sier<br />

Kingsrød.<br />

Kingsrød mener det bør være et mål å ha<br />

en tørrstoffprosent på 35-40, og at graset<br />

er så jevnt tørt som mulig. Forsøk fra<br />

Jæren har vist ganske klare forskjeller i<br />

opptørking mellom bredspredd og strenglagt<br />

gras. På en overskyet og vindstille<br />

holdt graset 17 prosent TS da det ble slått<br />

klokka 12.00. Klokka 19.00 var det 17-20<br />

prosent TS i det strenglagte graset, mens<br />

det bredspredde var kommet opp i 25<br />

prosent TS.<br />

Årsproduksjon,<br />

antall baller<br />

Redusert antall<br />

baller<br />

Sparte ensileringskostander<br />

Sparte kostnader<br />

til plast og nett<br />

Direkte sparte<br />

kostnader<br />

En tommelfingerregel sier at når tørrstoffinnholdet<br />

øker med én prosentenhet, får<br />

en fem kilo mer tørrstoff i hver rundball.<br />

– I en normal 1. slått vil forskjellen mellom<br />

25 og 30 prosent TS utgjøre 25 kg<br />

TS, eller 300 kg gras, pr. rundball. Det blir<br />

betydelig færre rundballer å håndtere og<br />

du sparer både nett, strekkfilm og ensileringsmiddel,<br />

påpeker Kingsrød.<br />

Han illustrerer betydningen av TS-innholdet<br />

også på en annen måte. Med en<br />

tørrstoffprosent på 15 kreves det 6 500<br />

kilo fôr for å ha 1 000 kilo tørrstoff. Er<br />

tørrstoffprosenten 30, vil du trenge bare<br />

3 250 kilo fôr for å ha samme tørrstoffmengde.<br />

500 750 1000 1500 2000<br />

61 91 122 183 244<br />

5 427 8 140 10 854 16 280 21 707<br />

3 049 4 573 6 098 9 146 12 195<br />

8 476 12 713 16 951 25 427 33 902<br />

REGNESTYKKET: Ved riktig bruk av rive kan TS i graset raskt økes med fem prosent,<br />

tilsvarende 25 kg ekstra TS pr. rundball. Dette reduserer forbruk av ensileringsmidler<br />

og rundballeplast. Ved en årsproduksjon på 750 rundballer vil disse to faktorene alene<br />

betale for riva (avskrivning over 15 år). Det er forutsatt at kjøretid med rive kompenseres<br />

av færre timer på høstemaskinen. Andre fordeler er blant annet mindre transport,<br />

høyere fôropptak, mindre utfordring med frosne baller og mindre pressaft.<br />

22<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


KVERNELAND RIVERE<br />

PERFEKT JORDFØLGEEVNE<br />

<strong>Kverneland</strong> 9464C<br />

2 Rotors Rive i CompactLine serien til <strong>Kverneland</strong>.<br />

Arbeidsbredde 6,35 m. Lengde 5,90 m.<br />

Transportbredde 2,80 m.<br />

Kampanje Nyhet <strong>Kverneland</strong> 9464M<br />

Trepunktmontert rive, 6,4m arbeidsbredde<br />

119.000,-<br />

9464 ny to-rotrs river med 6,4m arbeidsbredde<br />

139.000,-<br />

9580 C er en 2-rotors ”Heavy Duty”-entreprenørrive i Pro Line-serien.<br />

Riva har sentrumsavlegging av strengen. Strengbredde fra 1,2 til 1,9 m og<br />

arbeidsbredde (fra 7 til 8 m) kan justeres hydraulisk.<br />

9584 C er en helproff, senteravleggende rive med arbeidsbredde fra 7,6 til<br />

8,4 meter. Hydraulisk innstillbar strengbredde fra 1,4 til 2,1 meter.<br />

9590 C Hydro proffrive fra <strong>Kverneland</strong>. Stor kapasitet og kompakt løsning,<br />

skreddersydd for optimal transport etter vei. Hydraulisk justering av<br />

arbeidsbredde mellom 8,0 og 9,0 meter og streng mellom 1,2 og 2,2 meter.<br />

Kampanje ProLine 2 rotorsriver<br />

Fra 199.900,-<br />

<strong>Kverneland</strong> en-rotors river<br />

CompactLine leveres i arbeidsbredder på 3,2 - 3,5<br />

og 4,3 meter. Dette er enkle, robuste river med<br />

lite vedlikehold og lukkede fettsmurte girbokser.<br />

ProLine er Heavy Duty-river for de røffe forholdene.<br />

Disse rivene har vedlikeholdsfrie gir i oljebad<br />

spesielt konstruert for mange driftstimer i løpet<br />

av en sesong. ProLine leveres i 4.2 m og 4,6 meter<br />

arbeidsbredde.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 9032<br />

3,20m. 9 tindearmer.<br />

38.000,-<br />

Proline 4 rotorsriver modeller fra 12,5 til 15 meter<br />

Be om tilbud<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG 2019 23


VENDERE<br />

KVERNELAND VENDERE<br />

PRODUKTIVITET I KJERNEN<br />

<strong>Kverneland</strong> 8576<br />

Felleskjøpet tilbyr vendere i den prisgunstige CompactLine-serien<br />

eller den mer proffe ProLine-serien fra 4,6 til 11,0 meters arbeidsbredde.<br />

Mekanisk eller hydraulisk sentral innstilling av spredning<br />

fra kant.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 8452<br />

5,20m.<br />

52.900,-<br />

24<br />

PLANLEGG 2019<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


SLÅMASKINER<br />

KVERNELAND 3300 SERIE<br />

OPERATØRVENNLIGE FUNKSJONER<br />

Varianter å velge mellom er 3,2 eller 3,6m arbeidsbredde, med<br />

den velkjente stengelbehandleren i stål fra <strong>Kverneland</strong>.<br />

<strong>Kverneland</strong> 3332FT og 3336FT er utstyrt med den nyeste stengelbehandler<br />

teknologien fra <strong>Kverneland</strong>. I tillegg til de meget<br />

slitesterke <strong>Kverneland</strong> fritt svingende SemiSwing tindene har<br />

disse slåmaskinene også en dobbel justering av stengelbehandler,<br />

en funksjon som overføres fra de nylig innførte <strong>Kverneland</strong><br />

3300MT bak monterte slåmaskinene.<br />

Den nye stengelbehandler platen kan justeres i både for- og<br />

bakkant for tilpasse avlingens intensitet.<br />

Kampanje 3332FT<br />

3,20m.<br />

160.500,-<br />

Ved klipping av høy og intensiv første slåtts avling kan du velge<br />

å åpne helt på for- og bakkant, slik at den massive mengden<br />

materiale kan passere uten blokkeringer.<br />

En annen produktivitetsforbedrende funksjon er de nye innebygde,<br />

skår platene. Endring fra spredning til skår legging eller<br />

justering av bredde på avlinger er gjort i løpet av sekunder.<br />

Platene ekspanderer automatisk når de skyves, og gir effektiv<br />

og nøyaktig legging, og det er ikke nødvendig å demontere<br />

dem for å oppnå full bredde på spredningen.<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG 2019 25


SLÅMASKINER<br />

<strong>Kverneland</strong> 5087 M - 5095 M<br />

<strong>Kverneland</strong> 5087 M - 5095 M er den perfekte maskinen<br />

for brukere som ser etter en effektiv løsning<br />

med stor arbeidsbredde og kunne nytte en forholdsvis<br />

liten traktor.<br />

Den er utviklet for å tåle stor arbeidsmengde, og<br />

med mange fine tekniske løsninger håndterer den<br />

dette. Sentermontert oppheng sammen med de runde<br />

skivene gir dette et perfekt slåtteresultat.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 5087M<br />

8.75m, 1360kg.<br />

229.900,-<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 53100MT<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 53100 MT Vario leverer en fremragende<br />

ytelse med sit helt nye fjæringskonsept, 10,20m arbeidsbredde<br />

og hydraulisk justering av arbeidsbredde og overlapping.<br />

<strong>Kverneland</strong> 53100 MT Vario er utstyrt med det nye<br />

<strong>Kverneland</strong> fjæringskonceptet kalt QuattroLink. Slåmaskinen er trukket<br />

av fire fjærerende armer som er montert på en fast bærearm som gjør at<br />

klipperenheten kan flyte uavhengig over feltet, justerer svært nøyaktig<br />

og umiddelbart ved eventuelle endringer i grunnkonturene.<br />

Fordeler 53100MT<br />

• Opptil 10.20m arbeidsbredde.<br />

• Nytt QuattroLink racerbil oppheng.<br />

• Fleksibelt oppheng – 700mm arbeidsområde, 400mm opp og 300mm ned.<br />

• NonStop BreakBack beskyttelse på hele arbeidsbredden.<br />

• Hydraulisk justering av overlapp mens du kjører.<br />

• Mark trykket forblir det samme, selv om overlapp endres.<br />

• Minimum 500mm bakkeklaring ved vendeteig.<br />

• Dobbel justering av stengelbehandler - både front og bakkant kan justeres.<br />

• Integrert parkeringsfot for vertikal lagring.<br />

• NYHET kan nå leveres med BX band som enkelt kan tas av og på.<br />

<strong>Kverneland</strong> 5087MN<br />

Effektiv Butterfly Kombinasjon<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 5087 MN gir effektiv ytelse<br />

med sin 8,70 m arbeidsbredde, kombinert<br />

med en lav vekt på kun 1.900 kg.<br />

5087 MN er designet med enkel betjening i<br />

tankene. Maskinen er utviklet med tanke på å<br />

ha en butterfly med stengel behandler med lav<br />

vekt, for å redusere driftskostnadene.<br />

Maskinen er utstyrt med 2 x 3,15m klippeaggregater.<br />

5087 MN leveres standard med en integrert<br />

parkeringsfot for enkel og praktisk parkering,<br />

noe som krever minimum plass under vinterlagring.<br />

26<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


<strong>Kverneland</strong> 2832FS<br />

Første frontmonterte skiveslåmaskinen<br />

med skårsamler utviklet for både smale<br />

skårer og bredspredning. 3 forskjellige<br />

skårbredder (1,00, 1,15 og 1,30 m) og<br />

bredspredning opp til 2,20 m.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 2832FS<br />

3,20 M, 855kg.<br />

115.900,-<br />

<strong>Kverneland</strong> 3300-serie<br />

• Opphengt i fire opphengs armer<br />

• Tilpasser seg umiddelbart skiftende forhold, og justere seg nøyaktig til terrenget.<br />

• Marktrykk kan enkelt justeres fra førersetet.<br />

• Semiswing behandler og dobbel justering av stengel behandler både front og<br />

bakkant.<br />

• NonStop BreakBack beskyttelse over hele arbeidsbredden.<br />

• Leveres i 3,16 og 3,60 meters arbeidsbredde.<br />

<strong>Kverneland</strong> 3336 MT 3,60 leveres også som 3336 MT Vario. Vario er utstyrt med hydraulisk<br />

side forskyver integrert i bærearmen slik at du kan justere 400mm. For enkelt å<br />

kompensere for endring av felt forhold, overlapp eller hindringer.<br />

<strong>Kverneland</strong><br />

2500MH & 2800M<br />

Sentermonterte slåmaskiner Med 2,80 til<br />

4,00 m arbeid bredde. 2800M-serien har<br />

vertikal transportstilling.<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 3200M serie<br />

2.40-3.20m.<br />

Fra 123.390,-<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 3300MT serie<br />

3.20-3.60m.<br />

Fra 159.000,-<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 4300LT/CT seriene<br />

2.80-3.60m.<br />

Fra 203.900,-<br />

NYHET:<br />

Hydraulisk stubbhøyderegulering<br />

er<br />

nå tilgjengelig.<br />

Type Model Arbeidsbredde,m Antall Skiver<br />

Slåmaskiner uten stengelbehandler<br />

Bakmontert 2316M-2320M-2324M 1,60-2,00-2,40 4-5-6<br />

Bakmontert 2624M-2628M-2632M 2,40-2,80-3,20 6-7-8<br />

Bakmontert 2828M-2832M-2636M-2840M 2,80,3,20-3,60-4,00 7-8-9-10<br />

Bakmontert 2532MH-2536MH-2540MH 3,20-3,60-4,00 8-9-10<br />

Frontmontert 2828F-2832F-2832FS 2,80-3,20 7-8<br />

Butterfly 5087M-5095M 8,78-9,50 2X8-2X9<br />

Slåmaskiner med stengelbehandler<br />

Bakmontert 3224MN-3228MN-/MR-3232MN-3132MT-3332MY/MR-3336MT/MT VARIO 2,40-2,80-3,20-3,60 6-7-8-9<br />

Frontmontert 3332FT-3336FR-3628FT-3632FT/FR-3636FT/FR 2,80-3,20-3,60 7-8-9<br />

Butterfly 5087MN-53100MT-53100MT BX 8,75-9,00-10,30 2X8-2X9<br />

Slepeslåmaskin med drag på<br />

venstre side<br />

Slepeslåmaskin med senter<br />

montert drag<br />

4328LT-4332LT/LR-4324LR- 4336LT/LR 2,40-2,80-3,20-3,6 7-8-9<br />

4332CT-CR-4336CT/CR-4340CT 3,20-3,60-4,00 8-9-10<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG 2019 27


LESSE- OG TRANSPORTVOGNER<br />

<strong>Kverneland</strong> lessevogner<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 10040 R med en kapasitet på 40 m3 tilbyr maksimum<br />

effekt med lavt kraftbehov og med transporthøyde på bare 3,3 m<br />

og vekt på 14 tonn, er dette en kompakt og effektiv vogn.<br />

Modell 10045 er en avansert, ISOBUS-forberedt lessevogn med volum<br />

på 45 m3 (29 m3 DIN 11741). Vogna er bygd på en meget solid helrammeløsning<br />

som bæres av en avfjæret og robust boggikonstruksjon. Det<br />

gir muligheter for store hjuldimensjoner som passer utmerket for norske<br />

forhold.<br />

<strong>Kverneland</strong> 10040R<br />

Lastekapasitet DIN 11741: 23,1 - 29,2 m³.<br />

Be om pris!<br />

Nyhet Vicon Feedex lessevogn<br />

Be om pris!<br />

ISOBUS betjening<br />

<strong>Kverneland</strong> 10040 R, 10045 R og 10055 R er full<br />

ISOBUS 11783 kompatibel. Dette betyr at det er<br />

bare å plugge direkte til en ISOBUS kompatibel<br />

traktor uten bruk av en separat terminal.<br />

De følgende funksjonene er betjent med Focus<br />

og IsoMatch betjening.<br />

• Velg mellom manuell eller automatisk avlesse-/lessefunksjon.<br />

• Lagringsfunksjon for kunder/marker.<br />

• Justere hastigheten på bunnbelte.<br />

• Arbeidslys på/av.<br />

• Pick-up opp/ned.<br />

• Draget opp/ned.<br />

• Bakluke lukket/åpen.<br />

• Kniver inn/ut.<br />

28<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


RUNDBALLEPAKKERE<br />

KVERNELAND RUNDBALLEPAKKARE<br />

LETT Å BRUKE OG STOR KAPASITET<br />

7710<br />

3-punkt montert pakker med svingbord.<br />

Ideell for pakking og lett og lagre.<br />

7740<br />

7740 er en god pakker for brukere som<br />

pakker et stort antall baller, Men som<br />

likevel foretrekker enkelheten av en<br />

pakker med svingbord.<br />

7850<br />

Vektfordelingen og tårnkonstruksjonen<br />

i 7850-serien gjør den sterkere og<br />

mer stabil, Du kan enkelt pakke ballen<br />

samtidig som du kjører til neste balle.<br />

Last ballen på pakkebordet, kjør til neste<br />

balle samtidig som du pakker ballen.<br />

Modell<br />

7710<br />

7740<br />

7850<br />

Pakking Max balle vekt kg Lasting Forstrekker Betjening<br />

3-punkt svingbord<br />

pakker 1200<br />

Slept svingbord<br />

pakker<br />

Slept satellittpakker<br />

1200 Laster<br />

1200 Justerbar laste arm på siden<br />

1500 Front lasting<br />

1 forstrekker 750 mm;<br />

DuoWrap Som tilegg<br />

1 forstrekker 750 mm;<br />

DuoWrap Som tilegg<br />

1 forstrekker 750 mm;<br />

DuoWrap i C version<br />

Programmérbar computer (C)<br />

Programmérbar computer;<br />

Electro hydraulisk joystick ( J)<br />

Programmérbar computer (C)<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG 2019 29


KVERNELAND BALLESNITTERE<br />

<strong>Kverneland</strong> 864<br />

Med 25% økt kapasitet <strong>Kverneland</strong> 864 har økt størrelse og har et massivt volum på 4,2 m3. Den håndterer rundballer<br />

med 2,1m i diameter og den lange konstruksjonen gir bedre<br />

støtte og stabilitet for store firkantede baller.<br />

Be om pris!<br />

30<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


KVERNELAND BALLESNITTERE<br />

EN VERDEN AV MULIGHETER<br />

<strong>Kverneland</strong> 852 ballesnitter<br />

3-punktmontert, selvlastende snitter spesielt utformet for kutting<br />

og spredning av halm. Det 2 m3 store kammeret rommer<br />

én rundball. For å øke kapasiteten kan ball nummer to transporters<br />

på bakluka i nedsenket posisjon.<br />

<strong>Kverneland</strong> 852 er i standardutførelsen utstyrt med tut for sideutkast<br />

til høyre side. Tar samme ballestørrelser som modellene<br />

853 og 856.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 852<br />

852 med sviveltut.<br />

159.800,-<br />

<strong>Kverneland</strong> 853<br />

<strong>Kverneland</strong> 853 er spesielt konstruert for å kutte opp og fordele<br />

halm, høy og silofôr. Den bidrar med en fleksibel og effektiv<br />

løsning for fôring og strøing når det arbeides med halm, høy og<br />

silofôr som er pakket i baller. Solid konstruksjon sikrer pålitelig<br />

ytelse over lang tid. Det 3 m³ store kammeret kan transportere<br />

to rundballer.<br />

<strong>Kverneland</strong> 853 Pro 856 Pro<br />

Kutte, sprede og fôre<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 853 Pro og 856 Pro har fått en rekke oppdateringer<br />

i forhold til de veletablerte <strong>Kverneland</strong> 850 serien,<br />

for å møte de høye krav når det gjelder førerkomfort og blokkerings<br />

fri drift. Pro serien tilbyr en sterk pakke med nye funksjoner<br />

som redesignet svinghjul, ny tre-trinns dreibar utkastertut,<br />

patentert fôr styresystem og fjernstyring av bakluke og gulv<br />

kjede.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 852<br />

<strong>Kverneland</strong> 856 er en maskin med et beholdervolum på 6 m³.<br />

Stort og åpnet design gir lett lasting og nok kapasitet for de<br />

største firkantballene eller opp til 3 rundballer.<br />

Maskinen er utstyrt med ‘heavy duty’ drivverk med to utvekslinger<br />

i girkassen tilpasset strøing og fôring. Driften av bunnbeltet<br />

er også ekstra kraftig for å håndtere de store volumene.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 853 PRO<br />

Med el. hydr. betjening av svingtut.<br />

215.900,-<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 853 Pro<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG 2019 31


ORIGINALE RESERVEDELER & SERVICE<br />

KUN ORIGINALE DELER HOLDER MASKINEN ORIGINAL<br />

Visste du at våre deler er produsert med samme høye standarder og strenge spesifikasjoner som<br />

<strong>Kverneland</strong>-maskiner? Originale deler vil alltid fungere og passe som de skal, og vil holde maskinen<br />

i gang med maksimal ytelse.<br />

<strong>Kverneland</strong> har vært et symbol på kvalitet siden 1879; Erfaringen vi har, kombinert med et<br />

konstant arbeid for å forbedre våre produkter, sikrer deg de beste delene som er tilgjengelige<br />

for din <strong>Kverneland</strong>-maskin. Deler og service gir maskinen et sikkerhetsnett; Kvaliteten sikrer<br />

optimal bruk av maskinen, kvaliteten på delene refererer til lav livssyklus kostnad og lengre<br />

brukstid.<br />

Vårt langsiktige forhold starter ved kjøp av din <strong>Kverneland</strong>-maskin, og vi vil kontinuerlig<br />

være din støtte og assistanse. Vi vil veilede deg på veien for å sikre at du oppnår<br />

maksimal ytelse, produktivitet og profit.<br />

Ikke gå på kompromiss med kvalitet og billige løsninger; Husk at bare originale<br />

<strong>Kverneland</strong> -deler garanterer den beste løsningen for å oppnå det som<br />

forventes av en <strong>Kverneland</strong> maskin.<br />

Enkel tilgang til informasjon<br />

Leter du etter en komplett oversikt over reservedeler til maskinen<br />

din? Kanskje du søker etter mer teknisk informasjon? Vår<br />

Online Database, Quest, gir all informasjon tilgjengelig for din<br />

maskin.<br />

Ulike dokumentasjon som Resevedels bøker, Bruksanvisninger<br />

, Programvareoppdateringer og Vanlige spørsmål, alt er der.<br />

Quest er tilgjengelig på flere forskjellige språk og kan nås hvor<br />

som helst.<br />

Alle svarene er enkle å finne - og bare noen få klikk unna!<br />

Alltid Tilgengelig<br />

Tid er penger, og vi vet viktigheten av å motta de riktige delene<br />

til rett tid! Din <strong>Kverneland</strong>-forhandler støttes av et massivt<br />

distribusjonsnett for å forsyne deg med akkurat det du trenger,<br />

når du trenger det.<br />

Vårt hoveddistributionssenter ligger i Metz, Frankrike. En strategisk<br />

plassering for distribusjon av deler til alle verdenshjørner.<br />

Med over 70.000 deler på lager og 24/7 service, er vi klare til å<br />

forsyne deg med deler - når som helst!<br />

32<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


EKSPERTHJELP NÅR DU TRENGER DET<br />

KONTAKT VERKSTED OG DELER<br />

Vi har lang erfaring med deler<br />

Vi hjelper deg med service og veldikehold på din<br />

traktor eller landbruksmaskiner m.m<br />

Klepp: 476 05 500<br />

Varhaug: 51 77 14 71<br />

Årdal: 51 75 42 42<br />

Haugesund: 52 70 54 70<br />

Kristiansand: 970 53 827<br />

Har du behov for å bestille deler, er det ingen som har lengere<br />

erfaring og bedre kompetanse enn de ansatte på «Deletelefonen»<br />

hos Felleskjøpet Agri.<br />

De har ekspertkompetanse innen ulike fagfelt og kan raskt<br />

hjelpe deg med små og store spørsmål om deler. Til sammen<br />

har de over 400 års kompetanse og ingen ansatt med under 20<br />

års kompetanse i Felleskjøpet.<br />

Vi er her for å hjelpe deg!<br />

Delelager Klepp: 476 05 500<br />

Åpningstider:<br />

man-fre kl. 07.30-16.00


HVORFOR VELGE KVERNELAND?<br />

RESULTATET SIER SEG SELV<br />

Du tror kanskje at billige piratdeler er det beste kjøpet. Du sparer jo penger. Eller gjør<br />

du det? Vi har kommet til motsatt konklusjon. Billige piratdeler koster deg mer i det<br />

lange løp, både i tid,penger og drivstoff.<br />

Vi tok spisser og skjær fra fire forskjellige piratprodusenter til et stort bruk i Sverige,<br />

monterte disse på en 7-skjærs vendeplog, og testet disse i sammenligning med våre<br />

egne kvalitetsdeler. Samme jorde, samme plog, samme forhold. Resultatene, som<br />

kanskje er overraskende for enkelte, var slik som vi forventet. Billige piratdeler er rett<br />

og slett ikke like gode som <strong>Kverneland</strong> originaldeler. Du tenker kanskje at vi i <strong>Kverneland</strong><br />

er partiske i våre undersøkelser, men resultatene kan vanskelig bortforklares.<br />

Etter å ha pløyd samme distansen kunne vi klart se at det var større slitasje på piratdelene<br />

enn på våre noe dyrere originaldeler.<br />

Mer nøyaktig, så var det 23-36% større slitasje på piratspissene.<br />

Historien var tilsvarende for skjærene.<br />

Her var slitasjen på piratdelene faktisk enda verre helt opp til utrolige 55% mer slitasje!<br />

Dette til tross for at <strong>Kverneland</strong>-skjærene var de tynneste og letteste i testen.<br />

184 mm<br />

125 mm<br />

Original <strong>Kverneland</strong> Plogspiss<br />

Lengde på ny spiss: 228mm.<br />

Lengde etter test: 184mm > Forskjell: 44mm<br />

Original <strong>Kverneland</strong> Plogskjær<br />

Lengde på ny skjær: 145mm.<br />

Lengde etter test: 125mm > Forskjell: 20mm<br />

32% mer slitasje 23% mer slitasje 45% mer slitasje 40% mer slitasje<br />

36% mer slitasje 30% mer slitasje 45% mer slitasje 55% mer slitasje<br />

34<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong>


UNIK VARMEBEHANDLING<br />

FOR Å SIKRE STYRKE OG FLEKSIBILITET<br />

Takket være vår unike varmebehandlings prosess, er<br />

<strong>Kverneland</strong>’s sine produkter kjent for å ha det beste stålet i<br />

verden!<br />

Vårt stål garanterer plogdeler med lang levetid og unike fordeler. Hardt stål<br />

gjør at plogedelene blir litt mer utsatt for brudd, samtidig som det også reduserer<br />

slitasje og friksjon. Mykt stål gir ikke brudd, men skaper mer friksjon,<br />

og slites raskere.Mange produsenter må gjøre kompromisser mellom mykt<br />

og hardt stål for å oppnå tilfredsstillende stålkvalitet …Hos <strong>Kverneland</strong> ønsker<br />

vi ikke å gå på kompromiss. I stedet har vi brukt flere år på å utvikle egne<br />

varmebehandlingsteknikker. Gjennom investeringer og strenge laboratorie og<br />

felttesting, kan vi gi deg de beste originale reservedelene som er tilgjengelige<br />

på markedet.<br />

Tverrsnitt av en<br />

veltefjøl.<br />

Hard overflate for mindre friksjon<br />

og lenger levetid.<br />

Myk og fleksibel kjerne for å<br />

unngå brudd.<br />

Veltefjøl<br />

Våre unike varmebehandlingsprosesser gir våre veltefjøler en glasslignende<br />

hard overflate, og en myk og fleksibel kjerne. Denne unike styrken og fleksibiliteten<br />

som oppstås ved disse prosessene, resulterer i en hard overflate som<br />

er i stand til å motstå de mest krevende forholdene, samtidig som jorda glir<br />

lett over veltefjølen uten å klebe.<br />

Den myke kjernen gjør veltefjølen støtsikker og mindre sannsynlig for unngå<br />

brudd. Ikke bare sparer du drivstoff, men du sparer også dyrebar tid i feltet,<br />

og unngår rask slitasje og nedetid som følge av utskifting av deler.<br />

PLANLEGG <strong>2020</strong> 35


PLANLEGG <strong>2020</strong><br />

Magnus Lunde Bakka<br />

Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne,<br />

Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord<br />

Tlf: 918 32 402<br />

magnus.lundebakka@fkra.no<br />

Stig Nordbø<br />

Søgne og Songdalen Veg, Anlegg, Park og Industri<br />

Aust og Vest-Agder<br />

Tlf: 468 96 060<br />

stig.nordbo@fkra.no<br />

Roar Gundegjerde<br />

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord, Bømlo,<br />

Fitjar, Sveio og delar av Vindafjord<br />

Tlf: 414 65 967<br />

Roar.gundegjerde@fkra.no<br />

Tommy Landås<br />

Aust-Agder m/ Kristiansand og Vennesla<br />

Tlf: 907 23 564<br />

tommy.landas@fkra.no<br />

Ragnvald K. Bjelland<br />

Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland,<br />

Kvitsøy og Gjesdal<br />

Tlf: 917 59 777<br />

ragnvald.bjelland@fkra.no<br />

Kyrre Skrettingland<br />

Inneselgar maskinsenteret Klepp<br />

Tlf: 909 40 250<br />

kyrre.skrettingland@fkra.no<br />

Bjarne Aske<br />

Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger<br />

Tlf: 928 39 444<br />

Bjarne.aske@fkra.no<br />

Inge Liene<br />

Inneselgar maskinsenteret Kristiansand<br />

Tlf: 951 55 527<br />

Inge.liene@fkra.no<br />

Trond Maudal<br />

Klepp, Time og Bjerkreim<br />

Tlf: 971 90 376<br />

trond.maudal@fkra.no<br />

Lars Håland<br />

Egersund, Hå, Lund og Sokndal<br />

Tlf: 900 60 062<br />

lars.haland@fkra.no<br />

SALSLEIARAR<br />

Gunnar Klaussen<br />

Salsleiar maskinsenteret Haugesund<br />

Tlf: 915 79 472<br />

gunnar.m.klaussen@fkra.no<br />

Ernst Netland<br />

Vest-Agder u/Kristiansand, Vennesla,<br />

Søgne og Songdalen<br />

Tlf: 908 97 722<br />

ernst.netland@fkra.no<br />

Ingvald Rygg<br />

Salsleiar maskinsenteret Klepp<br />

Tlf: 991 68 435<br />

ingvald.rygg@fkra.no<br />

WHEN FARMING MEANS BUSINESS<br />

kverneland.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!