25.11.2019 Views

Guttegruppa

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INNHOLD<br />

Forord<br />

Om å løfte sammen<br />

Trender og utvikling<br />

Alle trenger en plass i noens hjerte<br />

Den trygge havna<br />

Kjærlighet og respekt i møte med fienden<br />

Jeg er bare Karim<br />

Leken som mål, ikke middel<br />

Dette er familien jeg aldri fikk<br />

Referanseliste<br />

Design og foto: Therese Skauge Klokset • Illustrasjon: 123rf.com


FORORD<br />

«Han er i hjertet mitt – og jeg er i hjertet hans!»<br />

Sterke og tillitsfulle personlige relasjoner til trygge voksenpersoner er det som mer enn noe annet kan<br />

lede sårbare ungdommer bort fra å lefle med kriminalitet og ekstremisme – og inn på en bedre vei i livet.<br />

Dette er kjernen i arbeidet Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) driver overfor utsatte ungdommer i<br />

Kristiansand. Det er i tråd med mye av forskningen på «hva som virker» i forebygging og intervensjon.<br />

Innenfor psykiatrien har man funnet at kvaliteten i den terapeutiske relasjonen er viktigere for resultatet<br />

enn hvilken terapimetode som brukes. Det samme gjelder i forebyggende ungdomsarbeid. Det er ikke så<br />

viktig om det man gjør sammen med ungdommene handler om fotball eller andre gruppeaktiviteter – det<br />

er tillit, empati og ekte omsorg som skaper forandring.<br />

Ungdommene KUP jobber med har opplevd mye vondt og utrygt gjennom oppveksten, både med brutte<br />

relasjoner, omsorgssvikt, traumer og vold. For dem er det avgjørende å få oppleve omsorg og støtte fra<br />

noen trygge voksne som kan følge dem over tid, som kan være der for dem når de trenger det, og som<br />

ikke slipper tak i dem når ting blir ekstra trøblete.<br />

Vi vet at ungdom som sliter med å få det til på skolen, med å få jobb eller å finne gode sosiale fellesskap,<br />

har lett for å søke inn i miljøer med andre ungdommer som også sliter. Både kriminelle gjenger og<br />

politiske ekstremistgrupper av ulik farge fisker aktivt etter rekrutter i slike ungdomsmiljøer. De tilbyr<br />

ungdommene noe av det de savner: En identitet, et fellesskap, og det å være en del av noe større. Som<br />

det stod på en rekrutteringsplakat terrororganisasjonen IS spredte på Facebook: «Sometimes those<br />

with the worst pasts have the brightest futures». Vi vet alt for godt hvordan det gikk med mange av dem<br />

som lot seg lokke.<br />

Da må andre aktører sørge for å gi slike utsatte ungdommer noe som er bedre enn det IS eller nazistene<br />

kan tilby, og som oppfyller ungdommenes grunnleggende behov på en mer genuin måte. Denne rapporten<br />

vil vise hvordan Kirkens Ungdomsprosjekt arbeider for å dyrke fram det positive potensialet hos disse<br />

ungdommene.<br />

Tore Bjørgo<br />

Leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX),<br />

professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen


JOHAN FORTELLER<br />

Innkalling<br />

Det er søndag ettermiddag og guttegruppa<br />

skal kalles inn. Gruppa møtes<br />

hver mandag ettermiddag. Innkallingen<br />

foregår digitalt via sosiale medier og<br />

mobilnett. 2 mottar SMS, 2 er kun på<br />

Snap, 3 er på Messenger og en må<br />

ringes på Facetime, «for ellers jeg bare<br />

glemmer det». Vi har prøvd å få alle med<br />

i en Messenger-gruppe, men ting tar<br />

tid…<br />

De er åtte ungdommer fra fem forskjellige<br />

skoler, som alle har sine egne historier<br />

og egne utfordringer.<br />

Hei gutta! Det begynner å bli kaldt,<br />

og nå har jeg bestilt kunstgressbanen<br />

på Sport&Moro frem til mars neste<br />

år. Endelig skal vi spille inne. Vi sees<br />

i morgen utenfor KUP kl 15.30. Vi<br />

kjører minibuss, som vanlig. Jeg lager<br />

maten klar til vi går, og hvis noen er<br />

tidlige i byen så kan dere bare komme<br />

opp og chille i sofaen til vi går. Vi<br />

gleder oss til å se dere igjen. ☺ J og<br />

gjengen.


5<br />

Om å løfte sammen<br />

Ved oppstart av prosjektet ble det dannet en styringsgruppe<br />

bestående av Ingunn Lyngset Holme (daglig leder, KUP),<br />

Torunn Fladstad (spesialrådgiver, RVTS Sør), Johanne<br />

Benitez Nilsen (kriminalitetsforebyggende koordinator,<br />

Kristiansand kommune), Eugene Guribye (seniorforsker,<br />

Agderforskning) og Kjetil Grødum (forskningsleder, Stiftelsen<br />

Arkivet/Platform). KUP har hele prosjektperioden hatt ansvar<br />

for å drifte guttegruppa. RVTS Sør var initiativtaker og har<br />

bidratt med veiledning og kompetanseheving av ansatte og<br />

frivillige, og prosjektet har hele tiden samarbeidet tett med<br />

Kristiansand kommune.<br />

KUP (Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand) er en ideell<br />

organisasjon som driver forebyggende arbeid for utsatt<br />

ungdom. KUP hadde en aktiv rolle i bekjempelsen av det<br />

høyreekstreme miljøet som blomstret på Sørlandet sent på<br />

90-tallet. KUP jobbet målrettet med gruppetiltak og individuell<br />

oppfølging av ungdommer i miljøet og etablerte alternative<br />

trygge fellesskap og relasjoner. Dette er dokumentert i NIBR<br />

rapporten om voldelige ungdomsgrupper i Kristiansand<br />

(Carlsson 2004).<br />

RVTS Sør (Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk<br />

stress og selvmordsforebygging) fikk i 2014 oppdrag i<br />

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme<br />

(Justis- og beredskapsdepartementet) både med forebygging,<br />

kompetanseutvikling og bedre tverrsektorielt og<br />

tverrfaglig arbeid mot voldelig ekstremisme. Samarbeidet<br />

rundt guttegruppa er utvikling av kunnskap forankret i<br />

praksiserfaringer. RVTS Sør og KUP har tidligere samarbeidet<br />

rundt grupper for jenter med minoritetsbakgrunn som<br />

et forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll og<br />

tvangsekteskap. Dette samarbeidet var et grasrottiltak blant<br />

minoritetsjenter, som samtidig bidro til kompetanseutvikling<br />

og tettere samarbeid mellom ulike etater og fagmiljøer<br />

(Fladstad og Holme 2011/15). Dette samarbeidet ønsket<br />

vi å bygge videre på i arbeidet mot radikalisering og voldelig<br />

ekstremisme.<br />

Kristiansand kommune har en kriminalitetsforebyggende<br />

plan; «Sammen om en tryggere hverdag», hvor arbeid<br />

mot radikalisering og voldelig ekstremisme er et av syv<br />

innsatsområder. Kommunen har også utarbeidet en egen<br />

forebyggende veileder på dette feltet.<br />

Agderforskning og Stiftelsen Arkivet ble koblet på prosjektet<br />

for å drive følgeforskning den første fasen i etablering av<br />

guttegruppa (Guribye, Eugene og Kjetil Grødum, 2018).<br />

Premisset for å få midler til prosjektet i 2015, var et smalt<br />

fokus på radikalisering. Dette preget den tidlige fasen knyttet<br />

til rekruttering av gutter, samt fokus i forskningsartikkelen.<br />

Erfaringer underveis i prosjektet og funn som forskerne<br />

vektla, har vært knyttet til utfordringer med å spisse<br />

målgruppa for mye. I et forebyggende perspektiv og i videre<br />

utvikling av prosjektet, er sårbarhet og utenforskap vårt<br />

hovedfokus.<br />

Guttene som har bidratt i prosjektet er anonymisert og har<br />

godkjent tekstene som står på trykk.<br />

Artiklene som er hentet fra rvtssor.no, er her gjengitt i<br />

forkortet versjon.<br />

TAKK<br />

• til alle guttene som har deltatt i gruppa og bidratt med<br />

sine erfaringer.<br />

• til frivillige, fagfolk og samarbeidspartnere som har gjort<br />

prosjektet mulig.<br />

Prosjektgruppa:<br />

Ingunn Lyngset Holme, daglig leder, KUP<br />

Johan Fredric Key Berntsen, miljøterapeut, KUP<br />

Torunn Fladstad, spesialrådgiver, RVTS Sør<br />

Gunnar Eide, spesialrådgiver, RVTS Sør


6<br />

Trender og utvikling<br />

i ungdomsmiljøet i Kristiansand<br />

I Kristiansand bor det 20.019 barn og unge under 18 år. I 2016 og 2017 var det en betydelig økning i<br />

ungdomskriminalitet i Kristiansand. Da særlig innenfor vold, trusler og utfordringer i et miljø som i hovedsak<br />

bestod av minoritetsgutter. I 2018 har trenden snudd og antallet registrerte saker og lovbrudd har gått ned<br />

(Trendrapport 2018).<br />

Antall ungdom registrert for lovbrudd ble redusert fra 239<br />

i 2017, til 214 i 2018. Kjønnsfordelingen er 159 gutter og<br />

55 jenter.<br />

“De registrerte lovbruddene i 2018<br />

var dominert av gutter på 16 og 17<br />

år, og sakene var hovedsakelig knyttet<br />

til trusler, vold og narkotika. Antallet<br />

minoritetsungdom registrert for lovbrudd<br />

ble kraftig redusert, fra 108 til 58<br />

ungdommer.”<br />

«Det er mindre bekymring for store grupper, men mer<br />

bekymring for enkelte ungdommer som sporadisk går<br />

sammen og oppfører seg truende, bruker vold og prøver<br />

ut ulike rusmidler. En viktig erkjennelse i det kriminalitetsforebyggende<br />

arbeidet for barn og unge er at det<br />

ofte er få ungdommer som står bak mye av den kriminelle<br />

aktiviteten... Problematikken knyttet til ungdom som begår<br />

gjentatt kriminalitet er ofte svært sammensatt. Flere<br />

sliter med sin psykiske helse og kommer fra vanskelige<br />

oppvekstmiljø. Rusproblematikk er en fellesnevner og en<br />

opprettholdende faktor for kriminalitet.»<br />

(Trendrapport 2018).<br />

var det en viktig og god koordinering av ulike tiltak gjennom<br />

SNU-prosjektet. SNU står for Stans Negativ Utvikling og er et<br />

samarbeidsprosjekt for bedre å koordinere tjenester.<br />

«Politiet i Kristiansand opplever en økning i ungdomskriminaliteten<br />

i 2016 og 2017. Kriminaliteten begås<br />

i hovedsak av gutter, og økningen gjelder spesielt på<br />

voldssaker. Denne utfordringen må politiet løse i samarbeid<br />

med andre, og KUP er en sentral samarbeidspartner for<br />

politiet. KUP har aktivitetstilbud for mange av guttene som<br />

er registrert med mange straffbare forhold. Dette er et viktig<br />

arbeid, hvor vårt felles mål er å få i gang en positiv endring<br />

hos ungdommen.» Grete Pedersen (leder forebyggende<br />

seksjon, Kristiansand politistasjonsdistrikt).<br />

“Vi opplever KUP som et særdeles viktig tiltak for sårbare<br />

ungdom i kommunen. De utgjør en forskjell for mange og er<br />

et viktig supplement til kommunens egne tiltak. Samarbeidet<br />

er unikt og blir høyt verdsatt av kommunen og blir derfor av<br />

kommuneledelsen prioritert med årlige driftsmidler”<br />

Johanne Benitez Nilsen, (kriminalitetsforebyggende<br />

koordinator i Kristiansand kommune).<br />

Arbeidet med guttegruppa er et tett samarbeid og spleiselag<br />

mellom Kristiansand kommune, RVTS Sør og KUP. Det gode<br />

samarbeidsklimaet over mange år, tillit og anerkjennelse av<br />

hverandre og ulike roller, har gjort dette arbeidet mulig.<br />

Bred innsats<br />

Etter økningen i 2016/2017 ble det satt inn en rekke tiltak<br />

og en samlet bred innsats fra politi, kommune, fylkeskommunen,<br />

skole og frivillige organisasjoner. Ikke minst


7


8<br />

Alle trenger en plass i noens hjerte<br />

Vi treffer Hazard første gang en dag på KUP. Han har sagt ja til en samtale om livet og sin deltakelse<br />

i guttegruppa.<br />

Pizza og cola kommer på bordet. Johan (leder for guttegruppa)<br />

er der, og Gunnar og jeg (Torunn) deltar fra RVTS Sør. Pizzaen<br />

smaker godt. Vi småprater litt om skolen og fritak fra<br />

undervisning for intervjuet vårt. Hazard er sulten. Vi også.<br />

Vi presenterer oss og forteller at vi ønsker å spørre ham litt<br />

om hva som er ok i livet hans, hvilke utfordringer han står i,<br />

hva som er vanskelig og om håp og drømmer for framtida.<br />

Vi spør ham først om hva som er ok i livet og hva han liker å<br />

gjøre. Hazard snakker om betydningen av å ha venner og at<br />

han liker å spille fotball sammen med dem. De har det gøy<br />

sammen, og når de spiller fotball får de trening så de blir<br />

bedre etter hvert. Men Hazard forteller også at vennskap<br />

er viktig hvis man trenger hjelp. Det kan for eksempel være<br />

hvis man trenger penger eller en plass å bo, forklarer han.<br />

Når ting treffer deg i hjertet<br />

– Hvis du har en dårlig dag, hvis du er i dårlig humør, hva kan<br />

årsaken til det være?<br />

– Det kan for eksempel være hvis noen er syke i familien,<br />

sier Hazard, og forklarer at det er situasjoner «når ting<br />

treffer deg i hjertet».<br />

Vi spør om han har et eksempel på noe som treffer ham i<br />

hjertet. Hazard forteller om pappaen sin. Han er langt borte,<br />

i et annet land, og han har ikke jobb.<br />

– Jeg tenker mye på ham, sier Hazard, og forklarer at han<br />

har vært atskilt fra pappaen sin siden han var liten.<br />

Moren har vært alene, med Hazard og to brødre. Vi spør<br />

hvordan han tenker det er for moren hans.<br />

– Mamma kan bli bekymret for meg, svarer Hazard, og hun<br />

advarer meg mot festing og drikking. Men jeg vet at mamma<br />

bryr seg – alltid!<br />

Han kom til huset mitt!<br />

Hazard fortsetter med å fortelle at han også har andre i livet<br />

som bryr seg om ham. KUP er der. En tidligere lærer har<br />

også betydd mye.<br />

Om denne læreren sier Hazard:<br />

– Han lærte meg mye. Han brydde seg, og han var streng,<br />

men… Jeg liker ham! Han har et godt hjerte og han bryr seg.<br />

– Likte denne læreren deg da, drister vi oss til å spørre.<br />

– Jeg tror det, svarer Hazard.<br />

Smilet kommer fram. Han og læreren snakket mye<br />

sammen.<br />

– Jeg har sagt til ham: «Jeg skulle ønske at du var<br />

faren min.» Han er i hjertet mitt.<br />

– Tror du at du også er i hjertet hans?<br />

– Jeg tror det, svarer Hazard.


9<br />

Vi fortsetter<br />

en samtale om<br />

betydningen av både<br />

å ha noen i sitt hjerte<br />

og være i noens hjerte,<br />

og spør Hazard om hvordan<br />

man får noen inn i hjertet sitt.<br />

– Det er viktig å snakke sammen,<br />

vise interesse, bli kjent, forteller<br />

Hazard.<br />

Dette var noe av det han opplevde i<br />

relasjonen til denne læreren.<br />

– Hva skjedde hvis du var borte fra skolen?<br />

Hazard forteller at da møtte læreren ham med spørsmål<br />

som: «Hvor har du vært?»<br />

– Han kjefta ikke, forteller han.<br />

En dag husker Hazard spesielt godt. Han gikk ikke på skolen.<br />

Var hjemme. Så tittet han ut av vinduet, og der var læreren:<br />

– Han kom til huset mitt!<br />

Han ble veldig overrasket over at læreren kom hjem til ham,<br />

helt uventet. Vi spør om han opplevde at han da var viktig<br />

for denne læreren.<br />

– Ja, bekrefter han.<br />

Læreren anstrengte seg for å finne ham da han ikke kom på<br />

skolen. Og denne læreren har fortsatt en plass i Hazards<br />

hjerte. Han husker læreren både som veldig snill – og<br />

streng – og bestemt.<br />

Johan kjøpte kebab<br />

til meg da jeg var<br />

sulten<br />

Hazard mener at hvis man<br />

ønsker å hjelpe, så må man<br />

være tilstede når noen trenger<br />

hjelp.<br />

– Har KUP noen gang vært der når du har<br />

trengt det?<br />

– De har hjulpet meg med å skaffe jobb. Og<br />

Johan kjøpte kebab til meg da jeg var sulten.<br />

– Hva er bra med KUP?<br />

– Det er gøy å henge med noen her. Jeg har venner<br />

her og er ikke alene. Vi drar på turer sammen, til<br />

Danmark og Sverige.<br />

– Hva med de voksne i KUP?<br />

– De er hyggelige og respekterer meg. Johan er i<br />

hjertet mitt! Jeg har kjent ham helt siden jeg kom til Norge<br />

– i syv år, svarer Hazard.<br />

Johan responderer på hva Hazard betyr for ham:<br />

– Du er i mitt hjerte. Vi har snakket mye sammen, og vi<br />

kjenner hverandre godt. Jeg er glad i deg!<br />

Gjensidigheten i relasjonen er tydelig, og vi snakker litt<br />

videre om hva det betyr å være i noens hjerte og om det da<br />

også kan være sånn at vi kan såre hverandre.


10<br />

– Er det sånn for deg, Johan?<br />

Johan gir oss noen glimt inn i episoder i guttegruppa<br />

der guttene misbrukte hans tillit og han ble såret.<br />

– Det gjorde vondt inni meg, forklarer han.<br />

Vanskelige ting skjer, men for Johan er det da helt<br />

avgjørende at de kan snakke om dette etterpå.<br />

Hazard bekrefter at det gjør de i guttegruppa, og<br />

vi spør om lederne i KUP og guttegruppa lærer ham viktige<br />

ting om livet.<br />

– Ja, kommer det kontant.<br />

Hazard forklarer igjen at han har kjent voksne i KUP lenge.<br />

Han har vært med i forskjellige grupper i KUP over flere år,<br />

og han kjenner seg trygg på de voksne. Han hjelper også<br />

KUP, forteller han videre. Han inviterer andre ungdommer<br />

med, gutter som han kjenner.<br />

I guttegruppa har utgangspunktet vært en felles interesse<br />

for fotball. De liker å spille fotball, men er ikke lenger del av<br />

organiserte fritidsaktiviteter. Bortsett fra KUP, da.<br />

– I tillegg til fotball har de også andre typer aktiviteter. De<br />

reiser på turer, får nye venner og blir kjent med voksne som<br />

er ledere.<br />

Hazard sier at dette gir dem noen gode minner som de vil<br />

komme til å snakke om seinere i livet.<br />

– Det er gode minner å ha med i hjertet mitt, sier han.<br />

Det er stress akkurat nå<br />

Vi spør om fremtiden. Hva drømmer han om?<br />

– Jobb!<br />

Svaret kommer fort og kontant. Han går på videregående<br />

nå, og han vet at det er viktig å fullføre videregående for å<br />

få jobb.<br />

– Det er også viktig å komme på tida, kommenterer han.<br />

– Og for å få ting til må man vise at man virkelig vil. Men<br />

det er litt vanskelig nå, og det som er mest stress er bolig,<br />

fortsetter han.<br />

Hazard forteller at han ikke har noen fast plass å bo for tida.<br />

Han flytter litt rundt og bor hos venner.<br />

– Det er stress akkurat nå, sier han.<br />

Man fullfører jo barn hele livet<br />

Vi spør hvordan han ser for seg at livet hans ser ut når han<br />

er rundt 25 år. Temaet er fortsatt knyttet til håp og drømmer,<br />

og Hazard ser for seg livet sitt der han i tillegg til jobb har<br />

«leilighet, familie og to barn: En sønn og en datter».<br />

– Hva slags pappa er du da?<br />

– Man fullfører jo barn hele livet, svarer Hazard.<br />

– Hva hvis barna dine begynner med rus og kriminalitet?<br />

Hazard er ikke i tvil om hva han da ville ha gjort.<br />

– Jeg ville prøvd å hjelpe. Da hadde jeg fulgt ham hele tida!<br />

– Kanskje er det noe du opplever at noen av de voksne gjør<br />

i ditt liv nå?<br />

– Ja, svarer Hazard.<br />

Det er ikke så lett å være ung<br />

– Det er ikke så lett å være ung, kommenterer Hazard<br />

når vi avslutningsvis snakker litt om ungdomsmiljøer i<br />

Kristiansand. Han forteller om slåsskamper, rasisme,<br />

diskriminering og politi. Ting skjer.<br />

– Hva betyr det for deg at Johan og Steffen (i KUP) stiller<br />

opp?<br />

– Det viser at de bryr seg om meg. Jeg er heldig, avslutter<br />

Hazard.<br />

Kjetil Stangenes (læreren)<br />

Hazard kunne knapt lese og skrive og hadde vokst opp<br />

på et annet kontinent uten særlig skolegang, da jeg<br />

møtte ham på ungdomsskolen. Overgangen til vanlig<br />

klasse etter et kjapt opphold på mottaksskolen gjorde<br />

ikke skoledagene særlig lette for gutten. Selv om svært<br />

lite allmennkunnskap var på plass, lærte han seg raskt<br />

gatas språk og væremåte. Han ble ofte mistenkt og<br />

misoppfattet av lærere og medelever, og det ytre var<br />

ofte i skarp kontrast til den han egentlig var. Hazard<br />

er en gutt jeg ble svært glad i. Han hadde et stort<br />

hjerte som virkelig banket for andre mennesker. Ved<br />

flere anledninger måtte jeg be om unnskyldning for å ha<br />

mistolket hans handlinger.<br />

Som en dag da han gikk på butikken for å handle inn<br />

til lunsj, og ble borte dobbelt så lenge som avtalt.<br />

Jeg gav han en klar tilbakemelding for avtalebruddet.<br />

Forklaringen jeg fikk var mildt sagt overaskende! Hazard<br />

hadde møtt en eldre nabodame på butikken som bar<br />

tunge handleposer. Han syntes synd på dama og tilbød<br />

seg å bære varene hjem for henne. Dette tok lang tid og<br />

resulterte i at han ble sein til vår avtale.<br />

Jeg hadde gleden av å være læreren hans<br />

i to år. Vi fikk en nær og god relasjon med<br />

mange fine opplevelser og samtaler. Han er<br />

en gutt som imponerte meg med sin historie,<br />

sin medfølelse og omsorg for andre. Han har<br />

fremdeles en stor plass i hjertet mitt, og jeg<br />

ønsker virkelig at han klarer seg bra i livet.


11<br />

JOHAN FORTELLER<br />

«FY FAEN I HELVETE<br />

FOR EN IDIOT.<br />

HAN SKJØNNER<br />

INGENTING!”<br />

Adil<br />

Adil banner i det han setter seg inn i minibussen. Han<br />

puster tungt og er tydelig oppgitt. Adil tar frem mobilen<br />

og åpner 11 nye Snapchat-meldinger. Det er 10 minutter<br />

til vi skal plukke opp resten av gjengen utenfor KUP, og i<br />

motsetning til alle andre mandager har han ikke kommet<br />

seg på bussen til byen. Han ringte og fortalte at han ikke<br />

rakk det, og lurte på muligheten til å bli hentet.<br />

– Hva skjer? Hvem er idiot? Hva er det han ikke skjønner?<br />

Og hvorfor er du så sint i dag? sier jeg, mens vi starter på<br />

en tur jeg vet tar 12 minutter hvis vi unngår kø.<br />

– Pappa sa jeg måtte handle for ham. Han gadd ikke kjøre<br />

selv, og da måtte jeg jo det. Ikke kjøre liksom, jeg måtte<br />

jo gå, og posene var så jævla tunge, Johan. Men jeg sa at<br />

jeg skulle på KUP og så sa han at det skulle jeg ha tenkt<br />

på før, og da klikka det for meg. Så da smalt jeg døra igjen<br />

og stakk ut. Jeg ble så jævla sur, Johan.<br />

– Adil. Skulle du egentlig ha hjulpet pappaen din å handle<br />

i går? sier jeg. Jeg smiler til ham.<br />

– Nei, på vei hjem fra skolen i dag, men jeg rakk det ikke.<br />

– Rakk du det ikke?<br />

– Ok, jeg glemte det.<br />

– Adil, tror du pappa er glad i deg?<br />

– Hold kjeft, Johan!<br />

– Adil….<br />

– Ja, jeg vet at han er glad i meg og stolt av meg. Det sa<br />

han til meg på fredag. Men så du målet til Aguero i går? Fy<br />

faen så god han er. Tidenes beste spiss i City.<br />

Adil smiler, kobler mobilen på anlegget i bussen, og mens<br />

Blue Moon gjaller fra anlegget og praten går videre om<br />

hvordan helgen og skoledagen var, er vi begge klare for å<br />

møte de andre.<br />

Jeg sitter og tenker. Følelsene kan svinge fort i<br />

ungdommenes liv. Det å bli sett og hørt der du er i livet,<br />

akkurat nå, er viktig. Mange av dem savner voksne som<br />

tåler disse svingningene. Når relasjonen er på plass kan<br />

følelsesregulering åpne for refleksjoner, et ønske om<br />

endring og mestring.


12<br />

Den trygge havna<br />

– I KUP skal ungdommene kunne snakke om alt. I all sin sårbarhet. Og vi voksne skal være der for<br />

dem. Lenge.<br />

Johan Fredric Key Berntsen og Ingunn Lyngset Holme sitter<br />

ved et langbord i Kirkens Ungdomsprosjekts (KUP) loftslokaler<br />

i Kristiansand sentrum. Like ved står et bordtennisbord og<br />

en sofa, og bak oss finner vi en kjøkkenkrok. Det er lavt<br />

under skråtaket, og en lun, hjemmekoselig stemning. Alt<br />

inviterer til et godt sted å være for de som er her.<br />

– Her skal ungdommen kunne komme når de trenger det. Om<br />

det er for å ta seg en lur på sofaen, få i seg en brødskive,<br />

eller bli fulgt til jobbintervju. Her er de trygge, og her er de<br />

hjemme, forteller Ingunn.<br />

For ungdommene i KUP betyr det trygghet, relasjon og<br />

kjærlighet, på godt og vondt.<br />

– Vi i KUP lover at vi skal stå med ungdommene, over mange<br />

år. Det de trenger er trygge, stabile voksne som er der for<br />

dem. Lenge.<br />

Ingunn og Johan har jobbet her siden 2006, og har sett<br />

mange ungdommer innom lokalene. De fleste med en heftig<br />

bagasje, eller en tung bør i livet.<br />

Her skal ungdommene få den stabiliteten, og den tilhørigheten,<br />

de så sårt trenger. Og her skal de få lov til å<br />

være ærlige om livet.<br />

Kan strekke seg lenger<br />

– Vi skal tilby dem et stabilt miljø, og vi skal være de trygge<br />

voksne som er her for dem – når enn de trenger oss – over<br />

lang tid, supplerer Johan.<br />

– Som en av ungdommene i guttegruppa vår sa: «Når jeg har<br />

KUP en gang i uka, tåler jeg mye i tiden mens jeg venter på<br />

ny uke.»<br />

Johan forteller at de har hørt mange historier i løpet av de<br />

13 årene de har vært i KUP. Og det som går igjen hos alle<br />

de som er innom, er det enorme behovet for trygge, nære<br />

og gode relasjoner.<br />

“Systemet klarer ikke å gi dem denne<br />

langsiktige, personlige oppfølgingen.<br />

Ungdommene møter mange flotte<br />

mennesker, men det kommer alltid til en<br />

avslutning – som regel altfor tidlig.”<br />

Dette er ofte ungdom med mye traumer i bagasjen, og<br />

de trenger å møtes med tålmodighet, kjærlighet og en<br />

traumebevisst omsorg. De trenger voksne som står med<br />

dem mye lenger enn det det offentlige kan gi dem.<br />

– Der har vi i KUP et fantastisk privilegie som frivillig<br />

organisasjon. Vi har ingen grenser for hvor langt vi har lov<br />

til å strekke oss. I noen saker velger vi å strekke oss langt,<br />

i andre velger vi å henvise til det offentlige hjelpeaparatet –<br />

når vi ser at det er lurt, sier han.<br />

Mange av ungdommene som er innom står i en krevende<br />

hverdag og trenger ekstra støtte.


13<br />

Ingunn og Johan sier trygghet, relasjon og kjærlighet er viktig for guttene i <strong>Guttegruppa</strong>. Foto: Therese Skauge Klokset<br />

“I KUP får de et trygt, rusfritt miljø der<br />

de kan bli bedre kjent med seg selv på<br />

godt og vondt. Og de blir alltid tatt imot,<br />

uansett hvor vondt de har det og hvilke<br />

smerteuttrykk de viser.”<br />

– Mange av disse ungdommene har klart seg veldig bra,<br />

og noen av dem kommer tilbake midt i tyveårene og sier<br />

hva KUP har betydd for dem. De forteller med egne ord,<br />

at denne gruppa holdt dem i live. KUP var den ene trygge<br />

havna som de visste var der, forteller Ingunn.<br />

Vi har også historier om ungdom det ikke har gått greit med,<br />

og da er det ofte rusen som tar overhånd, forteller de.<br />

– Det er tøft. For hver ungdom som det ikke går greit med,<br />

så knuser det hjertet mitt litt. Men i denne jobben blir hjertet<br />

utvidet til å tåle og romme både gleder og sorger, oppturer<br />

og smerte. Så selv om hjertet knuses innimellom, så gir vi<br />

ikke opp. For vi ser at det nytter, forteller hun.<br />

Å sende dem på bussen<br />

Siden 1991 har KUP vært der for byens ungdom. KUP driver<br />

6 aktivitetsgrupper for ungdom, i tillegg til jentegruppa,<br />

guttegruppa og unge mødre-grupper. Gruppene kan vare fra<br />

3 til 4 år. I KUP-gruppene er det de trygge voksne i møte<br />

med sårbar ungdom, og kvaliteten på relasjonene som<br />

skapes der, som er avgjørende for utvikling og endring.<br />

– Våre tiltak er på “gult nivå”, det vil si ungdom med<br />

mange risikofaktorer og med et komplekst utfordringsbilde.<br />

Relasjonene i gruppene må vare over tid, noe som skiller<br />

seg fra en vanlig ungdomsklubb, sier Johan.<br />

Når ungdommene har vært med noen år, og gruppen er<br />

«landet» ser vi at mange av dem har utviklet motstandskraft,<br />

og at mestringsopplevelser på en trygg arena vekker de<br />

positive ressursene i livene deres. Da kan de begynne å<br />

være en viktig støtte for hverandre.<br />

KUP har et tett samarbeid med RVTS Sør, der opplæring i<br />

traumebevisst omsorg står sentralt.<br />

“Å møte RVTS Sør var som å komme<br />

hjem. De satte faglig forankring på det vi<br />

allerede gjorde, med sitt fokus på verdier<br />

og traumebevisst omsorg. Vi fikk hjelp til<br />

å sette ord på det vi gjør, og gi oss tro på<br />

at det er riktig.”


14<br />

KUP har nå syv ansatte fordelt på 5,5 årsverk – og 50<br />

frivillige voksne. Det at KUP er tilstede, og involvert, over<br />

lang tid gjør at de kjenner byens ungdom veldig godt.<br />

– Vi kjenner de sårbare familiene og nettverkene i byen godt,<br />

så vi har ganske god oversikt over ungdomsmiljøet. I tillegg<br />

sitter vi I mye tverretatlige samarbeid. Samarbeidet med<br />

kommunen er godt, og vi spiller hverandre gode. Det gjør at<br />

vi får et godt bilde av byens miljøer og utfordringer og vi blir<br />

kjent med ungdommene. Vi er en del ute i byen i helgene<br />

med kommunens feltteam og treffer på dem der de er. Da<br />

får vi et større innblikk i noen av de miljøene vi er bekymret<br />

for. Noe av det viktigste vi gjør da, klokken ti en fredag eller<br />

lørdags kveld, er å sende 13-14-åringer på bussen så de<br />

kommer seg hjem og ikke havner i trøbbel, forteller Johan.<br />

<strong>Guttegruppa</strong><br />

I 2015 startet KUP en egen guttegruppe.<br />

– Det var konkrete tilfeller i Kristiansand der vi var bekymret<br />

for noen unge gutter. Vi så de sto utenfor et trygt og godt<br />

miljø. Så vi startet gruppa, og så raskt at her måtte vi tenke<br />

litt annerledes enn med de andre gruppene. De aktivitetene<br />

vi satte i gang, som turer i skogen og andre «norske» greier,<br />

det funket ikke for dem. Men de var veldig interessert<br />

i relasjonen gruppa hadde å tilby. Så vi fant ut at fotball<br />

snakket et språk de følte seg vel med. Da fant vi endelig et<br />

sted vi kunne møtes, ha det fint sammen, spise og spille<br />

fotball, forteller Johan.<br />

Han mener fotballen er en fantastisk arena for ungdommene.<br />

Her lærer de sosiale koder, og de får ut mye frustrasjon<br />

gjennom fysisk aktivitet.<br />

– Fotballen er en veldig fin læringsarena for disse guttene.<br />

De får løst tøffe utfordringer, også når vi sitter i ring etter<br />

trening, der de får snakket ut.<br />

De trenger det sårt, men nå starter vi i disse dager opp en<br />

ny gruppe. Og det er godt å tenke på. Vi har mye bekymring<br />

rundt ungdomsskoleelever. Selv om kriminaliteten er på<br />

vei ned, så er det noe med smerteuttrykkene deres som<br />

bekymrer oss, sier Ingunn.<br />

“Det er mye depresjon, angst, vanskelige<br />

konflikter og ensomhet. Vi må ikke<br />

glemme den store gruppa, der traumene<br />

og sårbarheten ikke er synlig på<br />

kriminalitetsstatistikken.”<br />

– Etter behovet kunne vi ha startet fire eller fem nye<br />

grupper på dagen. Men vi skal aldri starte et tiltak vi ikke<br />

kan gjennomføre. Det skal ikke være brudd i relasjonen.<br />

Vårt ansvar er at vi skal ha langtidsfokuset. For å reparere<br />

traumer kan du ikke ha et halvt år eller to år, du må stå i<br />

oppturene og nedturene, over lang tid. Og da må vi kunne<br />

være der for dem, legger Johan til.<br />

– Dette er et fellesskap. Her er det lov å snakke om det<br />

vanskelige, som rommer de verste historiene. Her skal<br />

ungdommene bli møtt, og vi skal skape trygghet i at dette<br />

skal vi fikse – og jobbe med – sammen. Vi er ikke redd for<br />

smerte på KUP. Vi lover ingen gull og grønne skoger, men vi<br />

skal gå veien sammen, avslutter Ingunn.<br />

<strong>Guttegruppa</strong> støtte på en tragedie i desember 2016, da en<br />

av guttene ble drept.<br />

– Mange i gruppa kjente både gjerningsmann og offer. For<br />

noen ble drapet en oppvekker, mens for andre la det seg<br />

som et ekstra traume. Guttens død fikk stor innvirkning på<br />

mange av dem. Noen ville rett og slett få til livet – og få hjelp<br />

til skolen – så da hjalp vi dem med det. Det er jo det som er<br />

målet vårt, at de skal få til livet, forteller Johan.<br />

Lange ventelister<br />

Johan forteller at det som regel tar tre år før en KUP-gruppe<br />

«lander» og ungdommene lærer de sosiale kodene og finner<br />

trygghet. Tiden det tar varierer for den enkelte. Det kan være<br />

vondt å se at de som har de aller største utfordringene kan<br />

slite med å “lande”, sier Johan.<br />

Det er mange som venter på å få plass i en av gruppene.<br />

– Vi har en himla venteliste. Ved årsskiftet 18/19 stod det 48<br />

navn på lista. Unge som venter på å få plass i noens hjerte.<br />

Av Siri L. Thorkildsen, Kommunikasjonsansvarlig ved RVTS Sør


JOHAN 15 FORTELLER<br />

Rashid<br />

– Rashid, du vet at det å skulke skolen gjør at du mister<br />

kontakten med de gode vennene dine. Vi har jo snakket<br />

mye om det med å ta valg. Hvis du begynner å henge med<br />

de jeg så deg med i går, så er veien alt for kort til de dårlige<br />

valgene.<br />

– Slapp av Johan, jeg kommer ikke til å bli sånn, men<br />

ikke press meg mer på dette. Ikke stå sånn mellom meg<br />

og vennene mine. Jeg vil ikke klikke, du vet jeg ikke kan<br />

kontrollere meg da. Og ikke snakk med mamma om dette,<br />

jeg liker deg og vil ikke skade deg.<br />

På et tidspunkt dukket broren opp i en fotballkamp på TV.<br />

Jeg ringte Rashid, og fikk ordnet TV2 Sumo, så han fikk<br />

se broren sin. Senere den dagen kom det melding på<br />

Messenger:<br />

– Takk for det fine du sa om meg og om mamma i rettssaken,<br />

og takk for at du gjorde dette her. Og tusen takk for<br />

at du fremdeles bryr deg.<br />

Rashid kom til Norge som 10-åring. Han reiste med sin mor<br />

og to søsken fra hjemlandet. De hadde et lengre opphold i<br />

et annet land, før familien kom til Kristiansand. De første<br />

årene i Norge var en stefar en del av livet til Rashid,<br />

men da stefaren fikk avslag på søknad om opphold,<br />

raknet mye for Rashid. 11 år gammel gikk han til<br />

politiet og tryglet dem om at stefaren skulle få bli i<br />

Norge. Da avslaget var et faktum var konklusjonen<br />

at: «Nå gir jeg faen i alt.» Dette merket de godt<br />

både på skolen og hjemme. Fotballen som hadde<br />

vært den faste trygge aktiviteten i livet hans, ble<br />

også valgt bort.<br />

Problemene toppet seg i overgangen mellom<br />

ungdomsskole og videregående skole. Venner<br />

som hang i byen, ble det nye store, og på kort<br />

tid endte han opp med å bli en gjenganger hos<br />

politiet. Tyveri, bruk og salg av narkotika, vold,<br />

trusler, et liv der alt kulminerte i en hendelse der<br />

han mistet en av sine nærmeste venner i et drap.<br />

Det endte med at Rashid ble flyttet til en annen<br />

kant av landet. Vi holdt kontakt via sosiale medier.


16<br />

Kjærlighet og respekt<br />

i møte med fienden<br />

– Jeg ville blitt fornærmet hvis du sa til meg for ett år siden at jeg kom til å være venn med en<br />

nynazist. Men nå har jeg flere. Og det har vist meg hvor viktig inkludering og gode menneskemøter<br />

er for å hindre folk i å bli med i voldelige grupperinger, forteller filmregissør og aktivist Deeyah Khan.<br />

Emmy-vinneren forteller at i sitt arbeid med å lage<br />

dokumentarer om nynazister og jihadister – de vi ser på som<br />

«fienden» – har hun sett at vi slettes ikke er så ulike som<br />

mennesker, som man skulle tro.<br />

– Jihadister og nynazister er ikke så ulike hverandre. De<br />

kommer med de samme truslene og den samme hatretorikken,<br />

sier hun.<br />

– Begrunnelsene for å utøve vold er de samme, men innpakningen<br />

og symbolene er forskjellige.<br />

“Det gruppene tilbyr er i all hovedsak<br />

det samme: Tilhørighet, trygghet og<br />

identitet. Med andre ord: Grunnleggende<br />

menneskelige behov.”<br />

– Disse gutta har ikke fått det behovet dekket noe annet sted,<br />

og nå har de funnet det i en gruppering som avler vold og<br />

hat i stedet for å føle tilhørighet i storsamfunnet, forteller<br />

Khan, som har satt livet på spill opptil flere ganger for å<br />

dokumentere, gå nærme, og komme under huden på folk<br />

som vanligvis blir avfeid og hatet av samfunnet.<br />

Møter med fienden<br />

Hun kontaktet mange i de høyreekstreme miljøene i USA for å<br />

lage dokumentarfilmen «White right: Meeting the enemy», men<br />

bare en håndfull ønsket å møte henne. De som gjorde det,<br />

hadde gjort mange intervjuer før, og tenkte at intervjuet med<br />

henne var en god plattform for å rekruttere nye medlemmer.<br />

– For dem var dette en vinn-vinn situasjon. Hvis de vant<br />

diskusjonen med meg foran kamera, satt de igjen som vinner.<br />

Hvis jeg klarte å argumentere dem i senk, så sto de igjen som<br />

offeret. Da hadde de vunnet, da også. Å stille til intervju er<br />

derfor nyttig for dem, når de prøver å nå den ene som sitter og<br />

lytter og leter etter et sted å bli inkludert.<br />

Hun merket fort at alt de sa til å begynne med var innøvd, og<br />

ikke reflekterte tanker.<br />

– Jeg lot dem si alt de følte de trengte å si, så de fikk det ut av<br />

systemet. Så fortsatte jeg med å spørre om livet. Hvem de var,<br />

og hvordan de hadde det. Samtalen ble annerledes, og de lot<br />

meg fortsette å filme. Men det tok ofte timevis før vi kom noen<br />

vei, forteller hun.<br />

Vil forstå<br />

Deeyah Khan er datter av pakistansk far og afghansk mor. Hun<br />

er født og oppvokst i Norge, men allerede som liten møtte hun<br />

på rasisme. I 1997 flyktet hun til London, og videre til USA,<br />

etter flere trusler fra konservative krefter. Hun har opplevd<br />

både kidnappingsforsøk og drapstrusler. Til slutt forstod hun at<br />

hun ikke ville fortsette å flykte.<br />

– Jeg kunne ikke bruke resten av livet mitt til å være redd. Og<br />

jeg innså også at min stillhet, vår stillhet, tillater at misbruk


17<br />

og voldelige trusler får fortsette. Så jeg bestemte meg for at<br />

jeg ville prøve å forstå. Forstå hva det var som gjorde disse<br />

menneskene sinte, og forstå de dødelige konsekvensene av at<br />

vi ikke tok problemene deres seriøst.<br />

– Men jeg ser ikke på det som min jobb å reformere<br />

ekstremister.<br />

“Jeg har opplevd så mye hat og trusler<br />

i mitt liv, at jeg ikke ser på det som min<br />

oppgave å endre noen som helst. Men jeg<br />

er nysgjerrig. Jeg undrer meg, hvem er du<br />

som menneske? Hva er det du har opplevd<br />

som gjør at du er den du er i dag?”<br />

Denne undringen førte til store forandringer, selv om<br />

intensjonen var en annen. Den ene nynazisten etter den<br />

andre brøt ut av miljøet, på grunn av møtene med Khan.<br />

Jeg møtte dem med undring og godhet. Og jeg var villig til<br />

å lytte. Jeg var villig til å tåle ubehag og aggresjon. Jeg var<br />

villig til å møte dem der de var, ikke der jeg håpet at de<br />

skulle være.<br />

– Samtidig var jeg tydelig på at jeg ikke kom til å være et<br />

mikrofonstativ for hatretorikken deres, og jeg kom ofte opp<br />

i diskusjoner med dem. Det var viktig for meg å vise at jeg<br />

ikke var enig i deres synspunkter. Men jeg var også tydelig<br />

på at selv om vi var uenige i mye, så hatet jeg ikke dem. Jeg<br />

hatet holdningene, gjerningene. Så jeg fokuserte på hvem<br />

de var som menneske. Bak retorikken, bak symbolikken,<br />

bak fellesskapet.<br />

Samfunnet svikter<br />

– Mange av disse gutta var usynlige i samfunnet. Helt til<br />

de ble synlige i disse miljøene. Det må føles utrolig godt.<br />

Det var alle de grunnleggende menneskelige behovene som<br />

kicket inn hos dem: De ønsket å tilhøre et sted, de ønsket å<br />

bety noe for andre. De ønsket å finne mål og mening i livet,<br />

og ta tilbake en følelse av selvverd. De ønsket å utjevne<br />

følelsen av skam.<br />

– De er faktisk ikke så spesielle. Disse behovene har vi alle,<br />

og vi har forskjellige måter å få dem møtt på. Noen av disse<br />

gutta hadde traumer, noen hadde en vanskelig barndom,<br />

de hadde opplevd vold. Noen var redde etter å ha opplevd<br />

noe skremmende og trengte en følelse av beskyttelse. Alt<br />

dette er ganske enkelt, når vi koker det ned til menneskelige<br />

behov. Men det er hjerteskjærende å se resultatet. De er<br />

så sårbare, og blir utnyttet av ekstremister på sitt mest<br />

sårbare, sier Khan.<br />

For meg sier det mer om oss som samfunn, når vi ikke<br />

klarer å plukke dem opp og inkludere dem, enn om dem<br />

som mennesker. Hvis vi ikke inkluderer de som oppfører seg


18<br />

annerledes enn oss, eller på en måte som utfordrer oss, så<br />

skaper vi sannheter som sender personen på en potensielt<br />

farlig vei i livet.<br />

– Det fører ofte til verre oppførsel når vi ikke fokuserer<br />

på det potensialet han eller hun sitter med. Når noen<br />

oppmuntrer oss og tror på oss, da ønsker vi å etterleve<br />

dette. Når det motsatte skjer, inviterer vi ut aggresjon,<br />

fiendskap og isolasjon. Det er ikke det vi ønsker å skape<br />

som samfunn. Relasjon er det aller, aller viktigste, og jeg<br />

forstår ikke hvorfor vi ikke etterlever dette med mennesker<br />

som utfordrer oss, sier Khan.<br />

Hun mener det er spesielt guttene som trenger å oppleve en<br />

endring i samfunnet.<br />

– Vi trenger å frigjøre guttene våre, så de kan tørre å bli mer<br />

menneskelige. Unge menn sliter med å være det samfunnet<br />

har definert som maskulint. Vi må la gutter komme mer i<br />

kontakt med sine egne følelser. Og vi må slutte å isolere og<br />

utestenge de som oppfører seg vanskelig, vi må inkludere<br />

dem.<br />

Å møte vennlighet<br />

– Det er også vår jobb som enkeltmennesker å gjøre noe<br />

med dette. Å møte disse som faller utenfor med mer respekt,<br />

åpen undring og velvilje. Ikke utestenge det barnet som<br />

forstyrrer og er vanskelig på skolen. Ikke isolere problemet<br />

og tro det ikke handler om noe større. Det betyr ikke at vi<br />

ikke skal være uenige eller sette grenser, tvert i mot. Men vi<br />

må prøve å forstå hverandre bedre, og inkludere hverandre<br />

mer.<br />

Khan sier mange av de hun møtte manglet et støtteapparat<br />

som skulle fanget dem opp når det gikk galt. Men det hun<br />

merket seg aller mest, var at de ikke var vant til å bli møtt<br />

med vennlighet.<br />

Hun forteller om da hun deltok på nynazistmarsjen i<br />

Charlottesville, som ble både langvarig og voldelig. En av<br />

mennene hadde ikke mere vann, han var utslitt og dehydrert,<br />

og lå på bakken. Khan lette febrilsk etter vann til ham, hun<br />

løp blant de høyreekstreme og spurte etter vann.<br />

– Det fortalte ham meg senere, at han aldri kommer til<br />

å glemme. Den omsorgen jeg viste for ham da, det satte<br />

han utrolig pris på. Og han begynte å tenke at jeg ikke var<br />

så ille som han først hadde antatt selv om jeg var både<br />

brun i huden, muslim og sto på den motsatte siden av ham<br />

politisk, forteller hun.<br />

– Ikke gjør det så vanskelig<br />

Vi trenger ikke å gjøre alt så komplisert når vi skal hjelpe<br />

noen. Vi må koke det ned til det dette handler om: Behovet<br />

for tilhørighet, og behovet for å være i en god relasjon med<br />

noen.<br />

– Det er vanskelig å vise hat hvis man blir møtt med<br />

kjærlighet. Hat møtt med hat bare eskalerer. Hvis vi møter<br />

mennesker med ro, undring og kjærlighet så skjer det<br />

faktisk gode ting.<br />

Khan understreker at relasjon og tilhørighet ikke skapes<br />

uten at det bygges tillit. Og tillit, det tar tid og tålmodighet.<br />

– Du må orke å stå i det og ikke gi opp. Ikke bli aggressiv<br />

når de viser aggresjon. Og ikke tro at dette er gjort i en<br />

håndvending.<br />

Hun tror det er håp for alle mennesker som har falt utenfor<br />

og som har søkt voldelige, ekstreme grupperinger.<br />

– Det er vanskelig å nå dem alle, og de må være klare for<br />

en endring i livet. Men jeg tror det er håp, og det er verdt å<br />

prøve å finne deres menneskelighet.<br />

“Hvis vi gir opp folk som allerede har<br />

gitt opp seg selv og andre, så gir vi opp<br />

noe ekstremt viktig og potensielt bra.”<br />

Det er viktig for Khan å understreke at hun ikke unnskylder<br />

dem. Men hun prøver å forstå dem.<br />

Empati er det viktigste du kan gi disse menneskene, for er<br />

det en ting de ikke har blitt bortskjemt på, så er det empati.<br />

Og er det en ting de trenger, så er det empati. Så alt jeg gjør<br />

i møte med andre, handler om empati.<br />

Folk er folk, og jeg er meg<br />

Khan er bevisst i å trekke fram sin historie og sin oppfatning<br />

av ting, i samtale med dem.<br />

– Det er veldig viktig for meg å vise at når de snakker om en<br />

gruppe mennesker, så snakker jeg om meg som person. Det<br />

er vanskeligere å hate en person, enn en gruppe. Noen er i<br />

full stand til å hate et menneske, men det er vanskeligere.<br />

På samme måte som jeg ønsker å forstå hva de har opplevd,<br />

så er det viktig for meg at de forstår hva jeg har opplevd av<br />

trusler og hat. Så jeg gjorde det til et poeng å lese opp<br />

dødstruslene jeg har mottatt. Det gjorde dem skamfulle<br />

og ukomfortable. For da var det jo meg det var snakk om,<br />

det personifiserte det hele. Og hvordan kunne de støtte en<br />

dødstrussel, når de likte meg?<br />

– Jeg tror det som skilte våre veivalg var at jeg hadde<br />

ressurser, støtte og kjærlighet i livet mitt da jeg tok valget,<br />

sier hun.<br />

– Og det er vår oppgave, som mennesker, å tilby dem det<br />

samme.<br />

Av Siri L. Thorkildsen, Kommunikasjonsansvarlig ved RVTS Sør<br />

Foto: Therese Skauge Klokset/RVTS Sør


JOHAN 19 FORTELLER<br />

ALEX! DET ER MAT. ALLE ER<br />

KLARE, KOMMER DU?<br />

HALLOOO…<br />

ALEX! KOM NÅ!<br />

Jeg hører en dør smelle. Det var rart, tenker jeg.<br />

Jeg går bort til gymsalen, som er tom. Bare skoene til Alex<br />

og en fotball ligger igjen. Jeg ser at døra til nødutgangen<br />

er åpen, så jeg går bort og kikker ut. Han må ha løpt ut på<br />

sokkene.<br />

Gutten er 16 år gammel, så det at han tar en luftetur kun i<br />

sokkene er jo ikke noe krise det, egentlig. Det er bare det<br />

at det er januar og vinter, og det har snødd i ei uke snart.<br />

Jeg kler på meg og følger fotsporene, bort til en busk. Inni<br />

busken sitter Alex og ler og gråter samtidig.<br />

Jeg lurer fælt på hvorfor han sitter der. Alex er en<br />

tøff gutt, en som tør å stille spørsmål og snakke<br />

foran andre. Han er ganske sterk også, men<br />

nå sitter han altså i en busk i dyp snø. Så da<br />

hopper jeg inn i busken, og spør:<br />

– Hva skjer? Hva skal vi gjøre her?<br />

Alex ler litt og sier at han fikk panikk og måtte<br />

stikke.<br />

ropte, da hørte han det. Det jeg ikke visste, var at sånn som<br />

jeg ropte på ham – akkurat med det tonefallet – hadde en<br />

sint og beruset pappa ropt på ham så mange ganger før. Det<br />

trigga noe i Alex.<br />

Nå visste jeg litt om bakgrunnen til Alex, men frem til<br />

ungdommene selv ønsker å snakke om livet sitt bruker vi<br />

tid på å bygge gode og trygge relasjoner gjennom å spise,<br />

leke og snakke sammen. Men nå, i denne kalde busken i<br />

januar, var det jeg fikk historien. Jeg lovet Alex aldri å rope<br />

på den måten igjen, og så takket jeg for at han<br />

ville dele historien med meg. Så bar jeg ham<br />

på ryggen gjennom snøen<br />

tilbake til gymsalen, og<br />

inn til gruppa. Jeg tror<br />

aldri tacoen på KUP<br />

har smakt bedre<br />

enn da. Vi ble<br />

gode venner,<br />

Alex og jeg.<br />

Vi leker mye på KUP. Når ungdommer<br />

med mange traumatiske opplevelser<br />

i livet – ja sånne som Alex – leker<br />

gjemsel, spiller spill eller har det gøy<br />

i en gymsal, så glemmer de tid, sted<br />

og rom. Da får de fritid, på en trygg<br />

arena.<br />

Alex hørte ikke at jeg ropte på ham. Han<br />

var i sin egen verden, helt til siste gang jeg


20<br />

– Jeg er bare Karim<br />

Karim er en gutt på 16 år som har bodd mesteparten av livet sitt i Norge. Familien har flere ganger<br />

vært på besøk i landet hvor Karim ble født. Når vi snakker om tilknytningen til landet han ble født i<br />

og en identitet som norsk, svarer han: «Jeg er bare Karim».<br />

Karim er en gutt som liker fotball, trening, henge med venner<br />

og være på KUP. Han er en aktiv gutt og liker når det skjer<br />

ting.<br />

I KUP har han venner, og de er en «close» gruppe, forteller<br />

han om guttegruppa han er med i. Her er det hyggelig, de<br />

behandler hverandre respektfullt, samtidig som de kan ha en<br />

tøff tone seg imellom.<br />

<strong>Guttegruppa</strong> møtes en gang i uka, og de spiller fotball på<br />

«Sport & Moro». Karim fortsetter å snakke engasjert om<br />

fotball. Når et fotballag spiller på «hjemmebane», vil det være<br />

mange som støtter laget. Og Karim sammenligner guttegruppa<br />

på KUP med opplevelser av å spille på «hjemmebane»; man<br />

føler at man blir heiet fram i KUP. Guttene lærer å bli gode<br />

medspillere, og de voksne spiller med.<br />

Johan – han ser!<br />

– KUP er en hjelp til å holde seg unna trøbbel, fortsetter<br />

Karim, og:<br />

– I KUP gjør man noe annet i stedet for å henge i byen.<br />

– Er KUP også en plass hvor de voksne tåler at dere gjør noe<br />

dumt?<br />

– Det er lov til å gjøre feil, svarer Karim.<br />

Han forklarer at i KUP snakker de om ting, samtidig som de<br />

har det gøy sammen, og ingen utelukker noen. Karim forteller<br />

om tidligere erfaringer fra en fotballklubb der det, slik han<br />

opplevde det, manglet samhold i laget.<br />

– Laget var oppdelt, og det var gjenger.<br />

– Hva har dere gjort for å få dette bedre til i guttegruppa på<br />

KUP?<br />

– Johan er trener, og Johan – han ser, svarer Karim.<br />

– Han ser når noen har en dårlig dag. Han ser når noen har en<br />

god dag. Og han ser at ingen blir stengt ute.<br />

Karim forteller at Johan også ansvarliggjør og utfordrer<br />

guttene i samtaler om hvordan de er med hverandre og stiller<br />

spørsmål som: «Hva skal til for at vi skal ha et godt lag?» De<br />

blir utfordra på å være ærlige og ivareta hverandre.<br />

Karim kjenner seg trygg i gruppa, og de har klare regler:<br />

“Vi er venner, og vi har taushetsplikt.<br />

Ingenting går videre, alt blir i gruppa.<br />

Det som skjer her, blir her. Og det er null<br />

mobbing!”<br />

Karim forteller at han også har kontakt med guttene i gruppa<br />

utenom KUP; enkelte henger han sammen med hver dag.<br />

– <strong>Guttegruppa</strong> har endra mitt syn på andre, og jeg har fått<br />

venner, sier Karim.


21<br />

Ikke ferdig<br />

Drit og dra<br />

– Det har ikke alltid vært så lett det med venner, fortsetter<br />

Karim.<br />

Tidligere havnet han ofte i slåsskamper. Dette hang sammen<br />

med mobbing. Karim forteller at han før ble fort sint og<br />

hissig. Han fikk tilbud om Sinnemestringskurs, og der lærte<br />

han hvordan han kunne roe seg uten å komme i slåsskamp.<br />

Men han poengterer også at han har hatt flere gode<br />

støttespillere, og de viktigste har hele tiden vært mamma<br />

og pappa. Foreldrene og søsken har støttet ham hele veien,<br />

og nå har han fått gode venner gjennom guttegruppa.<br />

Fortsatt kan han oppleve det han selv betegner som psykisk<br />

mobbing og utestenging. Han ser på nett at andre gjør<br />

avtaler, at han blir holdt utenfor, at de legger ut bilder. Karim<br />

kjenner at han ikke er like sårbar som tidligere:<br />

– Drit og dra! tenker han og fortsetter:<br />

– Jeg har gode venner nå – og familien min.<br />

Supporterne mine<br />

Karim forteller har han har vært gjennom en tung periode.<br />

Han har jobbet mye med seg selv gjennom sinnemestring,<br />

og opplever nå at han klarer å være «roligere, snillere og<br />

mer respektfull». Han framhever også betydningen av<br />

andres bidrag.<br />

– Johan har vært en veldig viktig støttespiller, faktisk mer<br />

viktig enn pappa, og også John Olav, Abdul og de andre i<br />

KUP.<br />

Vi spør om Karim tenker at han kan bruke sine erfaringer til<br />

å hjelpe andre. Han forteller om en situasjon på skolen der<br />

en av vennene i guttegruppa havna i trøbbel. Karim så det<br />

og klarte å roe situasjonen.<br />

– Så lenge jeg kan prøve å stoppe mobbing, vil jeg selvfølgelig<br />

det, sier Karim.<br />

Vi fortsetter å snakke om de smertefulle erfaringene Karim<br />

har i sin bagasje, som han nå kan bruke til å hjelpe andre.<br />

– Jeg synes på en måte at det var verdt det, for da kan jeg<br />

hjelpe andre som ikke har det bra.<br />

Karim er en gutt med et stort hjerte for andre<br />

– Noen ungdommer får ikke nok støtte fra foreldrene. Jeg<br />

har foreldrene mine, søsken, KUP, Sinnemestringa – og<br />

venner nå. Jeg har mange supportere.<br />

– I guttegruppa på KUP har vi det gøy sammen. Vi tar vare<br />

på hverandre. Og i KUP er det sånn at: Her vil vi ditt beste,<br />

avslutter Karim.


22<br />

Supporterne<br />

– frivillige medarbeidere i guttegruppa<br />

John Olav Norheim<br />

– Hvordan havna du i guttegruppa i KUP?<br />

– Det var en kombinasjon av studiepraksis på sosionomstudiet,<br />

fotball, en kristen bakgrunn med klar forankring<br />

i verdier og egne opplevelser av hva gode fellesskap<br />

betyr, forteller John Olav Norheim, student ved<br />

Universitetet i Agder (UiA) og tidligere kaptein på<br />

Fløy fotballag.<br />

Han snakker seg fort varm om fotballens<br />

betydning i arbeidet med guttegruppa. For<br />

ham selv var ballspillet en god måte å bli<br />

kjent med guttene på, og de ble også kjent<br />

med ham som supportere på Fløykamper.<br />

– Lagspill er en god måte å få venner på,<br />

sier John Olav.<br />

– Gjennom en god pasning kan man<br />

bekrefte vennskap, og i fotballen får man<br />

mestringsopplevelser sammen som kan<br />

overføres til andre områder i livet. Det gir<br />

selvtillit og bekrefter fellesskap. Men man lærer<br />

også å tåle tap og motstand, og se at man har<br />

forbedringspotensialer. Jeg vurderer hvem som<br />

trenger en pasning, og hvem som tåler en hardere<br />

takling. Fotball og lagspill er jo en god metafor for selve<br />

livet, avslutter den tidligere Fløy-kapteinen.<br />

Hele guttegruppa har fått årskort på Fløykamper i gave, og<br />

er ihuga supportere av både Fløy og John Olav, som i 2019<br />

spiller for Strømmen.<br />

– Jeg savner de jo, og lurer på hvordan det går med dem,<br />

avslutter han.


23<br />

Abdul Ghafar Noori<br />

– Hva fikk deg til å melde deg som frivillig til arbeid i guttegruppa<br />

i KUP?<br />

– Jeg bryr meg om – og føler en nærhet til – de ungdommene<br />

som sliter litt med hverdagslivet. Jeg kjenner igjen egne<br />

opplevelser i det disse flerkulturelle guttene strever med.<br />

Det kan være opplevelser av verdiløshet, at ingen bryr seg,<br />

ensomhet, og jeg ønsker at de skal føle at noen ser dem, bryr<br />

seg og ønsker å være der sammen med dem, sier Abdul Ghafar<br />

Noori, student ved Universitetet i Agder (UiA) og tidligere enslig<br />

mindreårig asylsøker fra Afghanistan.<br />

Abdul forteller om egne opplevelser av å være «utenfor<br />

samfunnet», av håpløshet, og hvordan han selv har erfart<br />

at det er viktig å sette seg mål i livet og jobbe mot det. Han<br />

snakker om betydningen av å ha en «vegg» i livet for å nå sine<br />

mål. Og han forklarer:<br />

– Norske ungdommer har en vegg. Med det mener jeg<br />

noen du stoler på: Familien, et samfunn hvor de har<br />

vokst opp, hvor de føler seg trygge og forstår de<br />

kulturelle kodene, hvor de har noen som støtter<br />

dem. Jeg måtte lage denne veggen selv.<br />

– Hva lærer du av guttene i gruppa?<br />

– Jeg opplever en gjenkjennelse i guttenes erfaringer og<br />

utfordringer, som gir trygghet også for meg. Gjennom å lytte<br />

til hverandres erfaringer kan vi sammen bidra til å finne<br />

løsninger.<br />

– Gruppa i KUP blir en bro mellom livet ute og hjemme for<br />

guttene: Mellom kulturer, mellom kristne og muslimer. Det<br />

viktigste blir det vi har felles; vi er alle mennesker, og vi<br />

trenger noen som bryr seg om oss og at vi bryr oss om<br />

noen, avslutter Abdul.<br />

Abdul tenker at guttene i gruppa på KUP på en<br />

måte har en vegg; Mange av dem er født eller har<br />

vokst opp i Norge, de er en del av samfunnet,<br />

flere har familie. Han selv måtte «bygge veggen<br />

helt på nytt», og han ser at guttene i KUP trenger<br />

hjelp til å gjenreise sin vegg. En vegg bygget på<br />

trygghet og åpenhet, visshet om at noen bryr<br />

seg om dem og setter pris på dem. Abdul ønsker,<br />

sammen med de andre voksne i KUP, å være en<br />

del av guttenes «vegg».


24<br />

Leken som mål, ikke middel<br />

Barn leker. Stort sett hele tiden. Leken er barnas språk, måten de beveger seg i verden på. De<br />

balanserer, klatrer, hopper og faller. De kler på dukker og graver hus i sanden. Et annet barn er en<br />

lekemulighet. Voksne som vil leke med dem blir fort populære.<br />

Alle pattedyr, også mennesker, leker. De hopper, lekesloss,<br />

løper fra hverandre og etter hverandre. De små-erter, dytter<br />

og tuller. De vitser og ler høyt. Eller smiler til hverandre. De<br />

gjør det sammen med andre. Det virker som om samvær<br />

med andre ofte fører til lek. Blir leken da et middel, noe vi<br />

gjør for å vokse, utvikle oss, øve? Eller er leken målet? Hva<br />

er egentlig lek?<br />

Kongeveien til endring<br />

Nevrobiologen Jaak Panksepp mener at lek er et eget<br />

emosjonelt nettverk i hjernen. Han mener at leken er en<br />

fysiologisk tilstand med et karakteristisk og spesifikt fyringsmønster.<br />

Pattedyr aktiviserer denne tilstanden når de føler<br />

seg trygge, de leker mer når de opplever trygghet. Leken<br />

blir da en måte å finne sin plass i flokken på, en måte å<br />

være sammen og oppleve tilhørighet. Hvis vi setter det litt<br />

på spissen; lek skaper følelsen av felleskap. Vi er biologisk<br />

programmert til å leke med andre, dette er måten vi blir<br />

til noe mer enn oss selv, sammen med andre. Han viser<br />

også at når leke-systemet er aktivert blir vi mer kreative,<br />

oppfinnsomme, og blir flinkere til å utføre oppgaver. Vi blir<br />

faktisk flinkere når vi er i leke-modus!<br />

Psykologen og hjerneforskeren Alan Schore er også opptatt<br />

av lek. Når vi leker, skrur vi av den delen av hjernen som<br />

evaluerer oss selv og andre. Den delen av hjernen som sier<br />

«nå ser du dum ut», eller «dette er da helt meningsløst»,<br />

eller «at det går an å være så teit». Vi blir oppslukt av<br />

øyeblikket, engasjert av oppgaven eller kontakten med de<br />

andre. Vi blir engasjerte, konsentrert, tilstede, opplever<br />

behag og får lyst til å gjøre nye eller uventende ting. Og<br />

dette er helt nødvendig hvis en skal endre på oppfatninger,<br />

tankemåter eller typiske måter å fortolke verden på.<br />

Hjernen vår er ellers konservativ. Den vil ikke at ting skal<br />

skje på andre måter enn den er vant til fra før. Den liker ikke<br />

forandring. Den dyrker det vante. Men når vi leker åpner<br />

hjernen for det som er nytt. Nye erfaringer kan bli til noe<br />

som lagres i hukommelsen. Leken er kongeveien til endring<br />

av oppfatninger, fortolkninger og holdninger.<br />

Psykiateren Daniel Siegel snakker om hvordan endring kan<br />

skje; ved at vi klarer å forholde oss direkte til det vi sanser.<br />

Vi tar inn sanseinntrykk hele tiden. Alt vi har i hukommelsen,<br />

det vi husker og det vi ikke husker har kommet inn i hjernen<br />

vår gjennom sansene. Det gjelder både det som er godt<br />

og det som er vondt. Ord, f.eks, kommer til oss gjennom<br />

sansene. Hvis vi har hørt mange ganger at vi er dumme<br />

eller teite, blir dette lagret som en slags mal eller modell i<br />

hjernen vår. Denne malen overstyrer og avviser ny sansning<br />

som kunne motsi malene. Slik ny, motstridende sansning<br />

kunne være at noen sier noe hyggelig til oss, eller gir oss<br />

ros. Hjernen vår avviser denne nye sansningen. Siegel sier<br />

at når vi er i leke-modus er hjernen i stand til å ta imot ny<br />

sansning, og kan overstyre de gamle malene. Hjernen er i<br />

endrings-modus.<br />

Og hvor står vi da? Lek blir enda litt viktigere. Det er kanskje<br />

ikke et middel for å oppnå noe annet. Det kan være en stor<br />

del av poenget.<br />

Det samme gjelder i den aktuelle konteksten, guttegruppa.<br />

Organiseringen bør være lagt opp etter hva ungdommene<br />

oppfatter som lek. Leken skaper relasjoner, trygghet og<br />

kontakt, som er grunnmur for andre aktiviteter. Hvis det er<br />

på plass, kan endring skje.<br />

av Heine Steinkopf, fagleder i RVTS Sør


Johan og David er lekne ledere i KUP. Foto: KUP<br />

25


JOHAN FORTELLER<br />

26<br />

Tenk å ha en bestefar<br />

I en samtale rundt kjøkkenbordet på ei hytte i Danmark, snakket<br />

vi om hvem som har betydd mest for oss i livet og hvem som<br />

er viktige å ha i livet. En av lederne fortalte litt om en bestefar<br />

som var viktig for ham i oppveksten. Praten gikk videre om<br />

fotballtrenere, damer, musikk og idoler. Åtte store pizza ble spist,<br />

før guttene forsvant ut i bassenget. En satt igjen.<br />

– Hva tenker du på? spurte jeg.<br />

– Tenk å ha en bestefar! svarte han.


27<br />

Livet på KUP


28<br />

– Dette er familien jeg aldri fikk<br />

I arbeidet med prosjektet var vi klar over at gruppa hadde stor betydning for ungdommene, men det<br />

var rørende og sterkt å høre guttenes egne ord om dette.<br />

«Gruppa har holdt meg i live.»<br />

«Dette er familien jeg aldri fikk.»<br />

«Her kan vi være oss selv uten masker.»<br />

«Jeg har venner her og er ikke alene.»<br />

«Gruppa har endret mitt syn på andre.»<br />

«Vi kan både gråte og le.»<br />

«Jeg kan kjenne meg igjen i det de andre forteller.»<br />

«Her er respekt og trygghet.»<br />

«Her kan vi prate om ting vi ikke har pratet om før.»<br />

«Det er samhold her.»<br />

«Jeg er ikke alene.»<br />

Hva er det med en slik gruppetilhørighet som virker så<br />

sterkt? Mye kommer fram i beskrivelsene av de unge,<br />

frivillige og ansatte i KUP i dette heftet og i det verdigrunnlag<br />

som ligger til grunn for arbeidet. Sentralt er hvordan man<br />

relaterer seg til de unge, både individuelt og i gruppa, og<br />

hvordan kjærlighet og omsorg utøves i praksis. Dette er<br />

medvirkende til at det etableres en grunnleggende trygghet<br />

i gruppa som er avgjørende for det videre arbeidet.<br />

Trygghet er forutsetningen for at de<br />

unge kan dele sine erfaringer, tanker og<br />

håp for livet, og gjennom det kanskje<br />

også endre synet på seg selv og sin egen<br />

identitet.<br />

“Mennesker trenger å oppleve medlemskap i en flokk.<br />

Mange opplever trygghet og tilhørighet for første gang når<br />

de finner et fellesskap. De har gått fra å være utenfor,<br />

ekskludert, mobbet, trakassert, krenket eller traumatisert<br />

og isolert – til å oppleve at de blir sett, møtt og tatt godt<br />

imot. Vår jobb som hjelpere er å sørge for at de finner et<br />

godt og trygt felleskap, tuftet i gode verdier,” poengterer<br />

Heine Steinkopf når han blir intervjuet om hva folk trenger<br />

mest av alt, nemlig et ansikt der blikket er festet på deg<br />

med velvilje og tilhørighet gjennom medlemskap i en flokk.<br />

I forordet til dette heftet skriver Tore Bjørgo om konsekvensene<br />

av utenforskap og manglende tilhørighet: «Vi vet<br />

at ungdom som sliter med å få det til på skolen, med å få<br />

jobb eller å finne gode sosiale fellesskap, har lett for å søke<br />

inn i miljøer med andre ungdommer som også sliter. Både<br />

kriminelle gjenger og politiske ekstremistgrupper av ulik<br />

farge fisker aktivt etter rekrutter i slike ungdomsmiljøer.»<br />

Han understreker dermed betydningen av at også vi som<br />

hjelpere må fiske aktivt. Ikke gi oss, men bruke tid på å<br />

bygge den gode relasjonen og fellesskapet som kan gi<br />

retning for de som på grunn av vanskelige opplevelser og<br />

sosial frustrasjon, mangler tro på en god framtid.<br />

Gunnar Eide<br />

Torunn Fladstad<br />

Johan F.K. Berntsen<br />

Ingunn L. Holme


29<br />

KUP’s oppskrift<br />

på en super guttegruppe


30<br />

Referanser<br />

Eide, Gunnar og Ingelise Nordenhof. (2014). Fellesskap og<br />

ferdigheter. Fagbokforlaget.<br />

Fladstad, Torunn. (2014). A Brick in the Wall - Reflections<br />

on Relational Ethics. In: Do we really care. Nordic Work<br />

with Traumatized Refugees. Eds. Gwynyth Øverland, Eugene<br />

Guribye and Birgit Lie. Cambridge Scholars Publishing.<br />

Fladstad, Torunn og Ingunn Lyngset Holme. (1.opplag<br />

2011/2. opplag 2015). Jenter som stråler. Jentegruppa<br />

– om å bygge relasjoner. RVTS Sør/KUP. https://www.<br />

yumpu.com/no/embed/view/ZbTdAawY14NWR2us<br />

Guribye, Eugene and Kjetil Grødum. (2018). Elusive Youth:<br />

Recruitment Issues in Work to Prevent Radicalisation<br />

among Immigrant Youth. In: Violent Extremism in the 21st<br />

Century. International perspectives. Eds. Gwynyth Øverland,<br />

Arnfinn J Andersen, Kristin Engh Førde, Kjetil Grødum<br />

and Joseph Salomonsen. Cambridge Scholars Publishing.<br />

Carlsson, Yngve og Thomas Haaland. Voldelige ungdomsgrupper<br />

– intervensjon på kommunenivå. Erfaringsrapport<br />

fra Kristiansand 2001-2004. NIBR-rapport 2004:20.<br />

Justis- og beredskapsdepartementet. Handlingsplan mot<br />

radikalisering og voldelig ekstremisme. (2014). https://<br />

www.regjeringen.no/contentassets/6d84d5d6c6df47b3<br />

8f5e2b989347fc49/handlingsplan-mot-radikalisering-ogvoldelig-ekstremisme_2014.pdf<br />

Khan, Deeyah. (2017). I møte med fienden. (Orginaltittel:<br />

White Right. Meeting the Enemy.) Dokumentarfilm. https://<br />

tv.nrk.no/program/KOID75004717/deeyah-khan-i-moetemed-fienden<br />

Thorkildsen, Siri L: Kjærlighet og respekt i møte med<br />

fienden. (Intervju med Deeyah Khan.)<br />

https://rvtssor.no/aktuelt/234/kjaerlighet-og-respekt-imote-med-fienden/<br />

Thorkildsen, Siri L: Skam kan ikke vokse der empati råder<br />

grunnen. (Intervju med Ragnhild Sørbotten Moen, phdstipendiat<br />

v/Universitiet i Agder.)<br />

https://rvtssor.no/aktuelt/260/skam-kan-ikke-vokse-derdet-er-empati/<br />

Thorkildsen, Siri L: Gull og grønne skoger. (Intervju med<br />

Ingunn Lyngset Holme og Johan F. K. Berntsen.)<br />

https://rvtssor.no/aktuelt/254/-ndash-vi-lover-ingen-gullog-gronne-skoger-men-vi-skal-ga-veien-sammen/<br />

Kristiansand kommune, kriminalitetsforebyggende plan.<br />

Sammen om en tryggere hverdag. https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-og-administrasjon/samfunnsutvikling/kriminalitetsforebygging/1-kriminialitetsforebyggende-plan-20162020.pdf<br />

Kristiansand kommune og Kristiansand politistasjonsdistrikt.<br />

Ungdom og kriminalitet i Kristiansand. Trendrapport<br />

2018. https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/aktuelt/2019/trendrapport-2018.pdf<br />

Kristiansand kommune. Forebygging av radikalisering og<br />

voldelig ekstremisme. En veileder.<br />

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/<br />

aktuelt/2015/veileder-for-forebygging-av-radikalisering-ogvoldelig-ekstremisme.pdf.pdf<br />

Khan, Deeyah. (2018). I Picked up a Camera – They Picked<br />

up a Gun. In: Violent Extremism in the 21st Century.<br />

International perspectives. Eds. Gwynyth Øverland, Arnfinn<br />

J Andersen, Kristin Engh Førde, Kjetil Grødum and Joseph<br />

Salomonsen. Cambridge Scholars Publishing.<br />

Torkildsen, Siri L: Blikket som endrer alt. (Intervju med<br />

Heine Steinkopf, fagsjef RVTS Sør.)<br />

https://rvtssor.no/aktuelt/194/blikket-som-endrer-alt/


31<br />

Politiet i Kristiansand har i mange år sett den kriminalitetsdempende<br />

og kriminalitetsforebyggende effekten av det arbeidet<br />

som Kirkens Ungdomsprosjekt har utført. KUP sin tilnærming til de<br />

ungdommene de til enhver tid har jobbet med har bidradd til et markert<br />

lavere konfliktnivå blant ungdom i Kristiansand. Mange ungdommer har<br />

fått et bedre liv, og blitt mindre kriminelle etter å ha vært gjenstand<br />

for tett og personlig oppfølging fra KUP. Når politi og kommune har<br />

identifisert nye kriminalitetsutfordringer blant ungdom i Kristiansand<br />

har KUP tradisjonelt vært blant de viktigste aktørene til å ta fatt i de<br />

skisserte utfordringene. I arbeidet med guttegrupper har KUP på ny<br />

vist sin profesjonalitet ved å samarbeide med fagmiljøet på RVTS, og<br />

med andre fagpersoner. For politiet fremstår KUP sitt arbeid med<br />

guttegrupper som en suksess i forhold til redusert kriminalitet<br />

blant sårbare ungdommer i Kristiansand.<br />

Ole Hortemo<br />

Politistasjonssjef i Kristiansand


«Relasjon er det aller, aller viktigste,<br />

og jeg forstår ikke hvorfor vi ikke etterlever<br />

dette med mennesker som utfordrer oss»<br />

Deeyah Khan<br />

www.kirkensungdomsprosjekt.no<br />

Regionalt ressurssenter om vold,<br />

traumatisk stress og selvmordsforebygging<br />

www.rvtssor.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!