03.12.2019 Views

Langrennscross2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Utstyr til begynneropplæring i

alpine grener, skileik og

langrennscross

i samarbeid med


Slalåm- og baklengsporter

Slalåm- og baklengsporter

Port 160 cm høy

Flagg 75 x 50 cm m/strikk

Flagg kan fåes med eget design


BUEPORT

Bueport

Ferdig montert 2x210 cm


BØRSTER

Børster

Børster kort – 27 cm

-høyde over snø 12 cm

Børster lang – 55 cm

-høyde over snø 40 cm

Sekk børster


Sekker/bagger

Sekker/Bagger

Portsekk – 220 cm

Portsekk – 180 cm

Utstyrssekk


Start/mål

Beachflagg Start/Mål

Sett med Start og Mål i

bagg. Inkl. snøspyd


TILBEHØR

Tilbehør

Bjeller

Softball

Terning


tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Drill

Snøborr

Malesprøyte

Blåmaling


Startnummer

ELITE

1

Northman Challenge

250

Startnummervester

Til barn, herre, dame og

funksjonær etc.


utstyrspakker

Medium:

BUE PORT

BØRSTE KORT

BØRSTE LANG

FLAGG SLALÅM

FLAGG BA LENGSPORT

SEKK UTSTYR

BEACHFLAGG START

BEACHFLAGG MÅL

BJELLER

SOFTBALL

TERNING

POSE BØRSTER

20 stk.

4 stk.

60 stk

40 stk.

7 stk

3 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

stk.

stk.

stk.

Large:

BUE PORT

BØRSTE KORT

BØRSTE LANG

FLAGG SLALÅM

FLAGG BA LENGSPORT

SEKK UTSTYR

SEKK PORTER

BEACHFLAGG START

BEACHFLAGG MÅL

BJELLER

SOFTBALL

TERNING

POSE BØRSTER

. 1 0 .

40 stk.

5 stk.

90 stk

50 stk.

10 stk

4 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

stk.

stk.

stk.

5 stk.


notater


Kontakt:

post@profilsp.no / tlf.: 22 62 61 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!