Unikum februar 2020

unikumnett

AKTUELT

uias bruk av q42 på kanten av loven

UiA kom i vinter i hardt vær for bruk av Q42. Unikum

pekte på lederplass i november ut at det var

i strid med UiAs verdier om mangfold å samarbeide

med en organisasjon som ikke annerkjenner

homofilt samliv eller lar homofile inneha lederposisjoner.

STA vedtok nylig en resolusjon som sier

at de ikke vil UiA skal bruke Q42, Samfunet eller

andre ikke-livssynsnøytrale lokaler med mindre

det er relevant for undervisningen. UiA har sagt

at de skal vurdere det. Men ser man nærmere, er

det flere problemer med UiAs bruk av obligatorisk

undervisning på Q42; den er på kanten av loven.

Nå peker nytt bevismateriale på at UiAs bruk

av Q42 som obligatorisk undervisning, bryter

med Universitets- og høyskoleloven og interne

forskrifter. Torsdag 16. Januar trosset UiA studentene

med å igjen arrangerere det tverrfaglige

seminaret Profund på Q42. Dette ble presentert

som obligatorisk for følgende klasser:

- Sykepleie 3. År

- Sosialt arbeid 3.år

- Grunnskolelærer 3. År

- Barnehagelærer 3. År

Vegard Møller

Ansvarlig redaktør

I tillegg fant et liknende undervisningsopplegg

sted på Q42 3 . februar:

- Sykepleie 2. År.

- Sosialt arbeid 2. År

Et trekk er felles i alle tilfeller. Det presenteres

som obligatorisk for studentene uten å i noen av

tilfellene oppfylle kriteriene for gyldig obligatorisk

undervisning, i henhold til Studentombudets

årsrapport for 2018, UiAs interne forskrifter

og Loven om universiteter og høyskoler.

UH-loven § 3-10: sier følgende om obligatorisk

undervisning:

(1) Den som oppfyller kravene til opptak og andre

krav for å gå opp til eksamen i vedkommende fag

eller studium, har rett til å gå opp til eksamen.

(2) Oppmelding etter denne paragraf kan nektes

dersom kandidaten ikke har fulgt obligatorisk undervisning

eller gjennomført obligatorisk praksis.

Å kalle et undervisningsopplegg «obligatorisk»

betyr altså at det er et kriterie for

å gå opp til eksamen og bestå et fag.

Men for at et undervisningsopplegg skal være

gyldig, må visse kriterier være oppfylt. Studentombudets

årsrapport 2018 sier følgende:

«Det fremgår av universitet- og høyskoleloven § 3-10

(1) at studenter har rett til å gå opp til eksamen,

dersom de «oppfyller kravene til opptak, jf. § 3-6,

og andre krav». Disse «andre krav» er vilkår

universitetet kan stille for den enkelte students

rett til å gå opp til eksamen, og bestemmelsen gir

således universitetet hjemmel for å sette vilkår.

Forarbeidene til universitet- og høyskoleloven av

1995 presiserer at det er i studieplanen en finner

hvilke obligatoriske aktiviteter som må godkjennes

for å gå opp til eksamen, se Ot.prp. nr. 85 (1993-94)

s. 67. Forarbeidene gjelder bestemmelser som er

videreført i dagens lov, og er derfor relevante.

I lokal forskrift om studier og eksamen på UiA

fremgår det av § 12b at «krav om obligatorisk

frammøte til undervisning, gruppesamlinger

og praksis skal framgå av studieplan og/eller

emnebeskrivelse». Videre er det i § 24, 2. ledd

vedtatt at studentene må fylle de «vilkår for å gå opp

til eksamen som er fastsatt i studieplanen» for å ha

adgang til eksamen.

Bestemmelsene i lokal forskrift må suppleres

med de fastsatte retningslinjene for obligatorisk

undervisning, som i pkt. 1 slår fast at hovedregelen

er frivillig oppmøte og at eventuelt obligatorisk

oppmøte bare skal fastsettes når det foreligger en

faglig begrunnelse for dette.

På denne bakgrunn er det klart at obligatoriske

arbeidskrav/vilkår for å gå opp til eksamen skal

fremgå av studieplanen. Vilkår som ikke fremgår av

studieplanen er således ugyldige. En student som

ikke oppfyller vilkår som fremgår andre steder enn

studieplan/emnebeskrivelse, kan derfor ikke nektes

å gå opp til eksamen.»

TL;DR: For at et undervisningsopplegg i legale

termer kan ansees som obligatorisk, må det knyttes

til et fag og en eksamen (med mindre faget er

bachelor/master eller rent praksisfag). Dette skal

informeres om i studieplan eller emnebeskrivelse.

6

More magazines by this user
Similar magazines