20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Les om

Et friskere og lettere liv 3

Mange går opp i vekt 4-5

Hva er en bra vekt? 6

Lavere forbrenning 7

Kroppsmasseindeks 8

Hvor mye energi forbrennes? 9

Fysisk aktivitet og forbrenning 11

Hva gjør jeg for å gå ned i vekt? 12-15

Sunne matvarevalg 16-17

Veie, måle og få kontroll 18

Mat som hjelper ved forstoppelse 19-21

Mat som hjelper ved trykksår 22

Et steg om gangen 23

Litteratur og informasjon 24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!