20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Litteratur Lästips och og information informasjon

”Livsstilsboken – vägen till till ett ett friskare och och lättare liv för

lättare dig med liv rörelsehinder”

för dig med rörelsehinder”

Dette En bok er en med bok både med teori både och teori praktiska og praktiske tips om råd bland

om annat blandt mat annet och vikt, kosthold motion og och vekt, träning, mosjon motivation og och

trening, livsstilsförändring. motivasjon Boken og livsstilsendring. gavs ut av Stiftelsen Boken ble Spinalis

utgitt 2012 av och Stiftelsen finns även Spinalis i en engelsk i 2012 og version finnes ”The også art of

på healthy engelsk. living ”The with art physical of healthy impairments”. living with Båda physical böckerna

finns att Begge köpa i tryckt bøkene form, kan som kjøpes e-böcker i trykt och kan

impairments”.

format, även laddas men kan ned også gratis lastes som pdf ned från gratis www.spinalis.se som PDF och

fra

www.ryggmärgsskada.se.

www.spinalis.se

Ryggmärgsskada.se

Detta är en webbportal med medicinsk och praktisk information för dig som lever

Nettsider med tips og aktiviteter som fremmer en sunn livsstil

med en ryggmärgsskada eller är närstående. Under rubriken Hälsa & Livsstil hittar

etter ryggmargsskade:

du bland annat råd om kost, motion, träning och yoga. Du kan även få inspiration

om vad du kan göra för att maximera din hälsa. Delar av innehållet under rubriken

• Lars.no

Hälsa & Livsstil är hämtat ur Livsstilsboken men är här uppdaterat och anpassat för

• Sunnaasstiftelsen.no

webben.

• Spinalis.se

• Spinalistips.se

Rgaktivrehab.se

RG

Ryggmärgsskada.se

Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera

personer med ryggmärgsskada, och de med liknande förutsättningar, till ett självständigt

och aktivt liv. På deras hemsida kan du hitta olika kurser och utbildningar

och information om bland annat friluftsliv för dig med funktionsnedsättning.

Spinalis.se

Stiftelsen Spinalis arbetar med forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskaderehabilitering.

Spinalistips.se

På Spinalistips hemsida hittar du tips av och för personer med ryggmärgsskada som

underlättar ett aktivt liv.

24

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!