07.05.2020 Views

Pedagogiske tiltak i skole og barnehage

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PEDAGOGISKE<br />

TILTAK<br />

I SKOLE OG BARNEHAGE<br />

Olav Lunde<br />

Sven Lindbäck


Innhold<br />

Kapittel 1: Behovet for evidensbaserte <strong>tiltak</strong> i <strong>barnehage</strong>n <strong>og</strong> <strong>skole</strong>n..........................13<br />

10 prinsipper for effektiv undervisning..........................................................................................................15<br />

Forutsetninger for god tilpasset opplæring for elever med særskilte behov..................................................17<br />

Kapittel 2: Før<strong>skole</strong>barn med vansker.............................................................................................22<br />

Spesialpedag<strong>og</strong>isk hjelp i <strong>barnehage</strong>n..........................................................................................................22<br />

Hvilket innhold skal spesialpedag<strong>og</strong>isk hjelp i <strong>barnehage</strong>n ha?....................................................................23<br />

Omsorg <strong>og</strong> trygghet................................................................................................................................23<br />

Lek ...................................................................................................................................................24<br />

Danning..................................................................................................................................................25<br />

Utvikling av sosial kompetanse...............................................................................................................25<br />

Emosjonell kompetanse..........................................................................................................................26<br />

Vennskap <strong>og</strong> fellesskap...........................................................................................................................27<br />

Tiltak rettet mot språk, kommunikasjon <strong>og</strong> motorikk i før<strong>skole</strong>alderen..................................................29<br />

Læring/mestring i <strong>barnehage</strong>n................................................................................................................29<br />

Tiltak i <strong>barnehage</strong>n for barn med generelt forsinket utvikling.......................................................................30<br />

Språk <strong>og</strong> uttale (artikulasjon)..................................................................................................................34<br />

Utvikling av språk <strong>og</strong> kommunikasjonsferdigheter i før<strong>skole</strong>alderen......................................................35<br />

Utvikling av språkforståelse <strong>og</strong> begrepsutvikling (semantikk)................................................................35<br />

Utvikling av fonol<strong>og</strong>iske ferdigheter.......................................................................................................35<br />

Grammatikalsk utvikling (syntaks)..........................................................................................................36<br />

Utvikling av pragmatiske ferdigheter......................................................................................................36<br />

Språkutviklingen hos barn kan følges av foreldrene gjennom å ha fokus på fem<br />

ulike språklige kategorier (Vi følger her Grøvers 2019, inndelinger):.............................................................37<br />

Forslag til <strong>tiltak</strong>: (Se <strong>og</strong>så kapittel om språkvansker.)....................................................................................38<br />

Motorisk koordinering (grov- <strong>og</strong> finmotorikk):........................................................................................39<br />

Visuell <strong>og</strong> auditiv persepsjon..................................................................................................................41<br />

Forslag til <strong>tiltak</strong> for visuell persepsjon.....................................................................................................41<br />

Forslag til <strong>tiltak</strong> for auditiv persepsjon....................................................................................................42<br />

Selvhjulpenhet <strong>og</strong> utvikling av sosial kompetanse..................................................................................43<br />

Kvalitet på tilbakemeldinger i <strong>barnehage</strong>n..............................................................................................45<br />

Kapittel 3: Hva vet vi om læring <strong>og</strong> lærevansker......................................................................47<br />

20 generelle strategier som kan føre til i faglig <strong>og</strong> sosial utvikling for elever med lærevansker....................47<br />

Hva er læring i framtidens <strong>skole</strong>? Et universelt design for læring (UDL)........................................................49<br />

Elever med begrensede forutsetninger for læring, fra vanskeorientering til mulighetsbeskrivelser...............51<br />

Fem prinsipper for utforming av UDL.............................................................................................................56<br />

All læring bygger på at elevene får utfordringer som de kan mestre.............................................................58<br />

Læring skjer i ”sonen for den nærmeste utvikling” ......................................................................................59<br />

Læring er avhengig av at elevene er motivert for innsats..............................................................................60<br />

Mestringsforventninger, en sentral komponent i elevenes motivasjon..........................................................61<br />

Alt læringsarbeid må bygge på tidligere kunnskap.......................................................................................61<br />

Læring forutsetter at eleven klarer å sette seg mål for egen læring..............................................................63<br />

3


Læring krever at eleven opplever innholdet som meningsfullt......................................................................64<br />

Tidsbruk <strong>og</strong> mengde......................................................................................................................................64<br />

Læringsøktenes varighet har betydning for læringsresultatene..............................................................65<br />

Hva påvirker oppgavens vanskegrad?...........................................................................................................66<br />

Betydningen av repetisjon <strong>og</strong> automatisering av grunnleggende ferdigheter................................................67<br />

Hvordan kan eleven <strong>og</strong> læreren finne et innhold som fører til læring?.........................................................68<br />

Underveisvurderinger <strong>og</strong> tilbakemeldinger som virkemiddel til å differensiere oppgavenes vanskegrad.......70<br />

Kjennetegn på elever som har gode forutsetninger for å lære......................................................................71<br />

Kunnskaper <strong>og</strong> ferdigheter......................................................................................................................72<br />

Strategier <strong>og</strong> metak<strong>og</strong>nisjon...................................................................................................................73<br />

Metak<strong>og</strong>nisjon........................................................................................................................................74<br />

Skolen som et lærende fellesskap..................................................................................................................75<br />

Verdens enkleste læringsmodell. Utvikling av faglige ferdigheter, behovet for automatiserte<br />

grunnfunksjoner............................................................................................................................................77<br />

Arbeidsminnet...............................................................................................................................................78<br />

Langtidsminnet – arbeid med å utvikle stabile skjemaer eller strukturer......................................................79<br />

Kapittel 4 Hva vet vi om læring av sosiale <strong>og</strong> emosjonelle kompetanser?..................81<br />

Hva er sosiale <strong>og</strong> emosjonelle kompetanser?................................................................................................81<br />

Den sosiale trekanten....................................................................................................................................82<br />

Mestring: Om det å lære <strong>og</strong> å utvikle sosiale <strong>og</strong> emosjonelle kompetanser..................................................83<br />

Elevenes tilknytning til læreren <strong>og</strong> medelevene <strong>og</strong> behovet for et aktivt relasjonsarbeid.............................86<br />

Trygghet: Elevenes ytre trygghet <strong>og</strong> elevenes behov for struktur <strong>og</strong> forutsigbarhet......................................88<br />

Hvordan bruke den sosiale trekanten i tilpasset opplæring...........................................................................90<br />

Elever med store sosiale utfordringer, elever som har diagnosene autismespekterforstyrrelse......................95<br />

Generelle <strong>tiltak</strong> i klasserommet..............................................................................................................96<br />

Hvordan kan læreren tilrettelegge slik at kommunikasjonen øker for elever i autismespekteret<br />

som har store sosiale utfordringer?........................................................................................................97<br />

Tiltak knyttet til sosial kompetanse.........................................................................................................98<br />

Kapittel 5 Angst i klasserommet......................................................................................................101<br />

Definisjon av angst <strong>og</strong> andre følelsesmessige vansker som opptrer i <strong>skole</strong>n...............................................101<br />

Generell flytende angst (GAD).....................................................................................................................102<br />

Panikklidelser..............................................................................................................................................103<br />

Tvangslidelser..............................................................................................................................................105<br />

Posttraumatisk stresslidelse.........................................................................................................................105<br />

Ytre angstsymptomer som læreren bør være oppmerksom på hos elevene er:...........................................106<br />

Indre symptomer hos eleven som læreren kan være oppmerksom på:........................................................106<br />

Teorigrunnlaget...........................................................................................................................................107<br />

Eksponeringsterapi...............................................................................................................................107<br />

K<strong>og</strong>nitiv atferdsterapi............................................................................................................................108<br />

Tilrettelegging for trygghet i klasserommet.................................................................................................109<br />

Trygghet................................................................................................................................................110<br />

Mestring ...............................................................................................................................................110<br />

Kjærlighet. Relasjoner med voksne <strong>og</strong> medelever.................................................................................111<br />

Relasjoner mellom elevene...................................................................................................................112<br />

Avgrensning av problemområde.................................................................................................................113<br />

4


Teoretisk begrunnelse for metodevalg.........................................................................................................113<br />

Evidens .................................................................................................................................................114<br />

Tiltak i klasserommet knyttet til angst <strong>og</strong> utrygghet...................................................................................115<br />

Generell angst (GAD)............................................................................................................................115<br />

Angst for vurderingssituasjoner <strong>og</strong> prestasjonsangst............................................................................119<br />

Spesielle angstutslag, <strong>skole</strong>fobi <strong>og</strong> separasjonsangst...........................................................................120<br />

Generelt for ulike fobiske reaksjoner.....................................................................................................121<br />

Tiltak ved <strong>skole</strong>vegring..........................................................................................................................122<br />

Psykosomatiske vansker........................................................................................................................125<br />

Overdreven skyldfølelse, skam <strong>og</strong> mindreverdighetsfølelse..................................................................126<br />

Dårlig selvbilde, liten selvtillit...............................................................................................................127<br />

Andre idèer rettet mot angst en kan prøve i klasserommet..................................................................129<br />

Ulykkelige barn som gråter mye............................................................................................................131<br />

Selektiv mutisme...................................................................................................................................131<br />

Kapittel 6: Aggressiv atferd................................................................................................................135<br />

Definisjon av aggressiv atferd.....................................................................................................................135<br />

Reaktiv aggresjon.................................................................................................................................135<br />

Proaktiv aggresjon................................................................................................................................136<br />

Hvorfor har noen elever aggresjonsproblemer?...........................................................................................137<br />

Teorigrunnlaget...........................................................................................................................................138<br />

Avgrensning av problemområde.................................................................................................................139<br />

Teoretisk begrunnelse for metodevalg.........................................................................................................139<br />

Evidens .................................................................................................................................................140<br />

Utstyr, materiell <strong>og</strong> ressurser.......................................................................................................................140<br />

Tiltak knyttet til aggresjon <strong>og</strong> problematferd i klasserommet.....................................................................140<br />

Hva må læreren gjøre for å utvikle gode relasjoner til aggressive elever?...................................................141<br />

Se deg selv utenfra <strong>og</strong> elevene innenfra......................................................................................................143<br />

Toleransevinduet som utgangspunkt for arbeid med aggresjon..................................................................144<br />

Aggressiv atferd rettet mot andre...............................................................................................................147<br />

Banking time...............................................................................................................................................151<br />

Råd til foreldre.............................................................................................................................................155<br />

Grusomheter mot barn <strong>og</strong> dyr.....................................................................................................................156<br />

Slåssing på <strong>skole</strong>n <strong>og</strong> i nabolag. Voldsbruk.................................................................................................157<br />

Fordommer <strong>og</strong> rasisme(rase/religion)..........................................................................................................158<br />

Mobbing .................................................................................................................................................159<br />

Aggressiv atferd rettet mot seg selv............................................................................................................160<br />

<strong>Pedag<strong>og</strong>iske</strong> opplegg for trening av sinnekontroll.......................................................................................161<br />

Svakheter ved <strong>tiltak</strong>ene...............................................................................................................................171<br />

Kapittel 7 lærevansker <strong>og</strong> fagvansker. Elever som er i faglige vanskeligheter........173<br />

Definisjon av lærevansker slik det er definert i forskningslitteraturen (Det vanskeorienterte perspektivet).................173<br />

Denne bokens definisjon av lærevanskebegrepet (Det mestringsorienterte perspektivet)...........................176<br />

Forekomst av lærevansker...........................................................................................................................178<br />

Årsaker til lærevansker................................................................................................................................178<br />

Lærevansker knyttet til emosjonelle hindringer. Elever som har vansker fordi de ikke har troen<br />

på at de vil mestre utfordringene ................................................................................................................179<br />

5


6<br />

Elever som opplever vansker med å lære fordi de ikke har med seg de forkunnskapene<br />

de trenger for å lykkes på <strong>skole</strong>n.................................................................................................................182<br />

Definisjon av ”Lese- <strong>og</strong> skrivevansker”.......................................................................................................185<br />

Ulike typer lese- <strong>og</strong> skrivevansker................................................................................................................186<br />

Elever som har vansker med avkoding <strong>og</strong> staving (Spesifikke lese- <strong>og</strong> skrivevansker Dysleksi)............186<br />

Staveproblemer.....................................................................................................................................186<br />

Vegring <strong>og</strong> angst...................................................................................................................................187<br />

Manglende eller utilstrekkelig opplæring..............................................................................................187<br />

Lese- <strong>og</strong> skrivevansker som skyldes generelle fagvansker.....................................................................187<br />

Lese- <strong>og</strong> skrivevansker som skyldes språkvansker.................................................................................187<br />

Lærevansker som skyldes sosiale <strong>og</strong> emosjonelle vansker....................................................................188<br />

Evidensbase, hvilke <strong>tiltak</strong> er effektive for elever med lese- <strong>og</strong> skrivevansker?.............................................190<br />

Generelle <strong>tiltak</strong> for elever med lese- <strong>og</strong> skrivevansker.................................................................................198<br />

Bevisstgjør elevene om egne utfordringer.............................................................................................198<br />

Bevisstgjør eleven om automatiske tanker <strong>og</strong> misoppfatninger............................................................199<br />

Arbeid systematisk med innlæring av lydene i språket.........................................................................202<br />

Del inn oppgavene i overkommelige biter.............................................................................................203<br />

Aktiver bakgrunnskunnskaper gjennom diskusjoner av det som står i bøker <strong>og</strong> tekster<br />

som de skal lese....................................................................................................................................204<br />

Organiser <strong>skole</strong>materiellet slik at det blir lett å få oversikt...................................................................204<br />

Gjør tekstene avkodbare for alle elever.................................................................................................204<br />

Ta hensyn til ordkompleksitet <strong>og</strong> ordlengde..........................................................................................205<br />

Gi elevene tekster med god setningsoppbygging..................................................................................205<br />

Utnytt økenes typ<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> layout. Skriftstørrelse, skrifttype <strong>og</strong> skriftavstand......................................205<br />

Gi elevene hjelp til å overvåke egen lesing...........................................................................................206<br />

Bruk sjekklister for å vurdere om teksten er leservennlig <strong>og</strong> avkodbar.................................................207<br />

Lag en egen ramme rundt leseopplæringen for elever med lærevansker..............................................207<br />

Sørg for at eleven får mange repetisjoner (repetert lesing)...................................................................208<br />

Leseflyt <strong>og</strong> forståelse............................................................................................................................208<br />

Arbeid med språkferdighetene parallelt med leseopplæringen.............................................................208<br />

Gi elevene effektiv opplæring i leseforståelse.............................................................................................209<br />

Undervis i effektive strategier for leseforståelse...................................................................................210<br />

Syntaks <strong>og</strong> morfol<strong>og</strong>i............................................................................................................................211<br />

Semantikk.............................................................................................................................................212<br />

Allmennkunnskap.................................................................................................................................212<br />

Hvilke <strong>tiltak</strong> er effektive når det gjelder å utvikle leseforståelse?................................................................215<br />

Teksthukommelse (<strong>og</strong> forståelsesstrategier)................................................................................................216<br />

Metak<strong>og</strong>nive lesestrategier.........................................................................................................................217<br />

Bruk læringspartner <strong>og</strong> samarbeidende lesing......................................................................................219<br />

Bruk tankekart i leseopplæringen.........................................................................................................220<br />

Tekststruktur.........................................................................................................................................220<br />

Velge lesestrategier som fører til forståelse i klasserommet.................................................................222<br />

Effektiv skriveopplæring for elever med lærevansker..................................................................................224<br />

Behovet for evidensbaserte pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong> i skriveopplæringen.....................................................226<br />

Stavetrening for elever med lærevansker..............................................................................................228<br />

Bråtens strategiske tilnærming til fonol<strong>og</strong>isk stavekompetanse...........................................................229<br />

Prosessorientert skriving.......................................................................................................................230


Bruk av digitale hjelpemidler i lese- <strong>og</strong> skriveopplæringen...................................................................234<br />

Digitale hjelpemidler for elever med lese- <strong>og</strong> skrivevansker........................................................................235<br />

Hva vet vi om barn som har vansker med å lære matematikk?...................................................................236<br />

Generelle matematikkvansker...............................................................................................................238<br />

Elever med spesifikke matematikkvansker............................................................................................239<br />

Situasjonsbestemte matematikkvansker...............................................................................................239<br />

Matematikkvansker i diagnosesystemene.............................................................................................239<br />

Tallfølelse <strong>og</strong> k<strong>og</strong>nitive komponenter som har betydning for å lære matematikk.................................241<br />

Automatisering <strong>og</strong> læring.....................................................................................................................242<br />

Hva er tallflyt?.......................................................................................................................................243<br />

Matematikklæring <strong>og</strong> k<strong>og</strong>nitiv overbelastning.....................................................................................243<br />

Arbeidsminnet <strong>og</strong> tallflyt.......................................................................................................................244<br />

Arbeid med å utvikle stabile matematikkferdigheter............................................................................244<br />

Generelle retningslinjer for lærevansker i matematikk................................................................................245<br />

Arbeid med de grunnleggende ferdighetene...............................................................................................248<br />

Noen forslag til arbeid med de 6 grunnleggende regneferdighetene..........................................................249<br />

Telling .................................................................................................................................................249<br />

Antallsforståelse...................................................................................................................................249<br />

Sammenligninger (av to eller flere størrelser).......................................................................................250<br />

Plassverdi (enere, tiere, hundrer + desimal <strong>og</strong> brøk).............................................................................250<br />

Enkel aritmetikk....................................................................................................................................251<br />

Kapittel 8 Språkvansker........................................................................................................................253<br />

Definisjon av språkvansker..........................................................................................................................253<br />

Diagnosekriterier.........................................................................................................................................254<br />

Eksklusjonskriterier......................................................................................................................................254<br />

Undergrupper av språkvansker....................................................................................................................254<br />

Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse.........................................................................................................255<br />

Ekspressiv språkforstyrrelse..................................................................................................................255<br />

Impressiv språkforstyrrelse....................................................................................................................255<br />

Utviklingsmessige språkvansker............................................................................................................256<br />

Teoretisk begrunnelse for metodevalg.........................................................................................................257<br />

Et psykodynamisk syn på språkutviklingen...........................................................................................258<br />

Et læringsteoretisk syn på språkutviklingen..........................................................................................259<br />

Et konneksjonistisk syn på språkutviklingen.........................................................................................259<br />

Språkutviklingen i et sosialkonstruktivistisk perspektiv........................................................................260<br />

Betydningen av felles oppmerksomhet i samtalene med barn..............................................................260<br />

Utviklingsutsikter..................................................................................................................................262<br />

Avgrensning av problemområde...........................................................................................................262<br />

Evidensbase..........................................................................................................................................263<br />

Utstyr, materiell <strong>og</strong> ressurser.................................................................................................................264<br />

Effektive pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong> for elever med språkvansker...........................................................................264<br />

Tiltak knyttet til språkforståelse <strong>og</strong> lytteferdigheter..............................................................................268<br />

Tiltak knyttet til det å kunne uttrykke seg ved hjelp av språket (snakke).....................................................272<br />

Uttalevansker (språklydsfeil).................................................................................................................275<br />

Stemmevansker.....................................................................................................................................278<br />

Stamming/taleflytvansker......................................................................................................................281<br />

7


Kapittel 9 Elever med svak oppmerksomhet, impulsivitet <strong>og</strong> som viser<br />

overaktivitet (ADHD, Tourettes syndrom <strong>og</strong> andre lignende tilstander).......................285<br />

Kartlegging av oppmerksomhet <strong>og</strong> impulsivitet..........................................................................................288<br />

Bruk av rapporteringsskjemaer.............................................................................................................290<br />

Tiltak for barn med oppmerksomhets <strong>og</strong> konsentrasjonsvansker, evidens fra forskningen..........................290<br />

Atferdsmodifikasjon..............................................................................................................................291<br />

K<strong>og</strong>nitiv atferdstrening.........................................................................................................................292<br />

Medisinering.........................................................................................................................................292<br />

Foreldreveiledning.................................................................................................................................293<br />

Multimodale tilnærminger....................................................................................................................294<br />

Kartlegging av <strong>skole</strong>ferdigheter............................................................................................................294<br />

<strong>Pedag<strong>og</strong>iske</strong> <strong>tiltak</strong> som kan prøves ut i klasserommet................................................................................296<br />

Elever med ulike former for oppmerksomhetsvansker kan ha særlig behov for:...................................296<br />

Øvrige pedag<strong>og</strong>iske momenter for elever med oppmerksomhets- <strong>og</strong> konsentrasjonsvansker:..............297<br />

Følelsesmessig kontroll.........................................................................................................................297<br />

Forarbeid, arbeid, etterarbeid <strong>og</strong> repetisjon (FAER-prinsippet)..............................................................299<br />

Motiver elevene ved å gi dem en individuell referanseramme..............................................................299<br />

Elever som i hovedsak strever med å konsentrere seg om arbeidsoppgaver i klasserommet................300<br />

Organisering av læringsmiljøet til elever med oppmerksomhets- <strong>og</strong> konsentrasjonsvansker................301<br />

Tidsplanlegging.....................................................................................................................................302<br />

Oppgaveplanlegging.............................................................................................................................303<br />

Kartmetaforen.......................................................................................................................................304<br />

Seilturmetaforen...................................................................................................................................305<br />

Struktur <strong>og</strong> forutsigbarhet.....................................................................................................................306<br />

Strukturering av arbeidsoppgaver <strong>og</strong> læringsarbeid.............................................................................308<br />

Arbeidsminneproblemer: Gi enkle, korte <strong>og</strong> tydelige instruksjoner <strong>og</strong> beskjeder..................................309<br />

Praktiske <strong>tiltak</strong> for elever som i hovedsak er motorisk urolige..............................................................310<br />

Tiltak rettet mot fagvansker som er knyttet til oppmerksomhetsproblemer..........................................311<br />

Tiltak i <strong>skole</strong>fagene som er tilpasset elever som har begrenset kapasitet i oppmerksomhetssystemet .......312<br />

Organisering, tidsplanlegging <strong>og</strong> arbeidsvaner.....................................................................................312<br />

Hvordan elever med oppmerksomhetsvansker kan utvikle effektive skrivestrategier:...........................315<br />

Hvordan elever med oppmerksomhetsvansker kan utvikle effektive læringsstrategier i matematikk...316<br />

Automatisering <strong>og</strong> overlæring av ferdigheter.......................................................................................318<br />

Kapittel 10. Utredning av lærevansker <strong>og</strong> læringsutbytte ved <strong>tiltak</strong>sutprøving.....320<br />

En praktisk modell for gjennomføring av Response to Intervention (RTI)....................................................322<br />

Nivå 1: Pedag<strong>og</strong>isk differensiering innenfor <strong>skole</strong>ns allmennpedag<strong>og</strong>iske rammer...............................323<br />

Nivå 2: Iverksetting av evidensbaserte <strong>tiltak</strong>:........................................................................................323<br />

Nivå 3: Individuell tilrettelagt opplæring for elever som ikke har hatt tilfredsstillende<br />

utbytte av <strong>tiltak</strong>ene:..................................................................................................................324<br />

RTI <strong>og</strong> pedag<strong>og</strong>isk kartlegging....................................................................................................................325<br />

RTI <strong>og</strong> summativ pedag<strong>og</strong>isk kartlegging....................................................................................................327<br />

Dynamisk kartlegging av kompetanse.........................................................................................................328<br />

RTI <strong>og</strong> læreplanbasert vurdering (LPE)........................................................................................................330<br />

RTI <strong>og</strong> <strong>skole</strong>ns ressursteam..........................................................................................................................331<br />

Skolens ressursteam som <strong>tiltak</strong>sarena.........................................................................................................332<br />

Samarbeidende problemløsing rundt elever som ikke har et tilfredsstillende<br />

8


utbytte av opplæringen.........................................................................................................................332<br />

Oversikt over arbeidet med tidlig intervensjon <strong>og</strong> kartlegging av elever som ikke<br />

har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.....................................................................................334<br />

Kapittel 11: Tiltak knyttet til vansker med regulering av følelser,<br />

oppmerksomhet <strong>og</strong> kontroll...............................................................................................................337<br />

Hva kan gjøres i klasserommet for å minimere frustrasjon <strong>og</strong> avmaktsfølelse?..........................................339<br />

Lærerforutsetninger, rammebetingelser <strong>og</strong> klassens arbeidsmåter..............................................................343<br />

Elevens evne til å dra nytte av lærerens formidling.....................................................................................343<br />

Selvstendig arbeid.......................................................................................................................................344<br />

Gruppearbeid ..............................................................................................................................................344<br />

Selvvalgte læringsaktiviteter........................................................................................................................344<br />

Pålagte læringsaktiviteter............................................................................................................................345<br />

Individuell sinnemestring med STOPP..........................................................................................................346<br />

Manualbaserte <strong>tiltak</strong> for elever med reguleringsvansker som <strong>og</strong>så har problematferd...............................348<br />

Kapittel 12 Sansemessige vansker, hjerneskade <strong>og</strong> CP.........................................................351<br />

Hjerneskade <strong>og</strong> CP......................................................................................................................................352<br />

Synsvansker.................................................................................................................................................353<br />

Hørselsvansker.............................................................................................................................................355<br />

Kapittel 13: Vurdering for læring i arbeidet med elever med utfordringer i <strong>skole</strong>n.......357<br />

Vurdering AV læring <strong>og</strong> vurdering FOR læring.............................................................................................357<br />

Tilbakemeldinger i opplæringen............................................................................................................359<br />

Informative tilbakemeldinger................................................................................................................360<br />

Ulike former for tilbakemelding............................................................................................................360<br />

Seks steg for utvikling av effektive tilbakemeldinger............................................................................362<br />

Utvikle rutiner for læringsdrivende spørsmål........................................................................................364<br />

Deling av kriterier.................................................................................................................................366<br />

Eksempler på opplæringsmål i ukeplanen.............................................................................................366<br />

Kapittel 14: Skriving av IOP som grunnlag for utforming av <strong>tiltak</strong><br />

i individuelt tilrettelagt opplæring.................................................................................................371<br />

Hva er en individuell opplæringsplan?...............................................................................................................371<br />

Individuelle opplæringsmål i de grunnleggende ferdighetene.....................................................................374<br />

Beskriv organisering <strong>og</strong> omfang av Individuell tilrettelagt opplæringen i IOP.......................................375<br />

Hvilket krav skal <strong>skole</strong>n stille til innholdet <strong>og</strong> pedag<strong>og</strong>iske arbeidsmåter i Individuell<br />

tilrettelagt opplæringen?.............................................................................................................................376<br />

Bruk en modell av læringsprosessen når du skal beskrive hvordan opplæringen skal drives......................379<br />

Samordning av IOP <strong>og</strong> den ordinære opplæringen......................................................................................382<br />

Utforming av IOP.........................................................................................................................................384<br />

Årsvurdering................................................................................................................................................387<br />

Referanser .................................................................................................................................................390<br />

Forfatterne av boken..............................................................................................................................401<br />

9


Bakgrunn for boken<br />

Skolen <strong>og</strong> den pedag<strong>og</strong>isk-psykol<strong>og</strong>iske tjenesten (PPT) har endret seg mye siden<br />

Olav Lunde skrev boken "<strong>Pedag<strong>og</strong>iske</strong> <strong>tiltak</strong>" for over 20 år siden (Lunde 1996).<br />

Samtidig stiller den <strong>skole</strong>n som elevene møter i dag, helt andre krav til elevene,<br />

lærere <strong>og</strong> foreldre enn den virkeligheten Lundes bok ble skrevet i. Blant annet har<br />

Universiteter <strong>og</strong> sentrale aktører innenfor det pedag<strong>og</strong>isk forskningsfeltet vektlagt<br />

såkalte "evidensbaserte <strong>tiltak</strong>" når de skal gi føringer for hvilke <strong>tiltak</strong> som bør<br />

settes inn for elever med ulike særskilte behov. Tiltakene som Lunde beskriver i den<br />

opprinnelige boken har ikke dette "evidensperspektivet". Lunde samlet likevel inn,<br />

<strong>og</strong> systematiserte, et imponerende materiale av pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong> innenfor nesten<br />

alle problemområder innenfor pedag<strong>og</strong>ikk, læring <strong>og</strong> utvikling.<br />

Da Olav tok kontakt med meg høsten 2014 ønsket han å modernisere teksten<br />

i den gamle boken sin <strong>og</strong> knytte <strong>tiltak</strong>ene som han hadde systematisert opp mot<br />

tilgjengelig evidensforskning. Samtidig ønsket han at vi skulle modernisere teksten,<br />

gjøre den mer tidstypisk <strong>og</strong> brukervennlig, slik at boken fortsatt kunne være til hjelp<br />

for PPT <strong>og</strong> <strong>skole</strong>r rundt om i landet. Olav opplevde at han var for gammel til å gjøre<br />

dette på egenhånd <strong>og</strong> han hadde dessuten stort sett jobbet med matematikkvansker<br />

de siste årene av sitt yrkesaktive liv <strong>og</strong> følte derfor at han ikke var godt nok oppdatert<br />

faglig innenfor de feltene boken dreide seg om. Vi ble enige om hvordan vi skulle<br />

samarbeide om teksten <strong>og</strong> var svært fornøyd begge to.<br />

Dessverre døde Olav senere på året, før vi fikk startet samarbeidet ordentlig.<br />

Det har derfor vært vanskelig for meg å lage en tekst som jeg tror at Olav ville ha<br />

akseptert <strong>og</strong> som samtidig er knyttet opp mot det vi vet i dag om læring, undervisning<br />

<strong>og</strong> utvikling hos ulike barn med særskilte behov.<br />

Olav var i sin bok opptatt av at kompenserende <strong>tiltak</strong> i spesialundervisningen<br />

har begrenset effekt <strong>og</strong> at det er indikasjoner på at tradisjonelle spesialpedag<strong>og</strong>iske<br />

<strong>tiltak</strong> som psykolingvistisk trening, sensomotorisk trening, ordbildemetoden <strong>og</strong><br />

lignende har svært liten effekt på lærevanskeelevenes faglige <strong>og</strong> sosiale utvikling.<br />

Dette har blitt dokumentert empirisk i senere undersøkelser <strong>og</strong> dette er forskning<br />

som underbygger at Lunde var på riktig vei (Kavale <strong>og</strong> Forness 1999; Mostert <strong>og</strong><br />

Crockett 2000). Slike <strong>tiltak</strong>, som er tenkt å kompensere for vanskene eller har til<br />

hensikt å trene opp funksjoner som ligger til grunn for lærevanskene, bygger ofte<br />

på anekdotisk dokumentasjon, overleverte forestillinger på den enkelte <strong>skole</strong> <strong>og</strong><br />

10


folklore, <strong>og</strong> kan ofte ha negativ effekt på elevenes læringsutbytte. Olav ønsket derfor<br />

at jeg skulle kvalitetssikre <strong>tiltak</strong>ene i den gamle boken hans ved å vurdere <strong>tiltak</strong>ene<br />

opp mot evidensbaserte pedag<strong>og</strong>iske innfallsvinkler <strong>og</strong> luke ut de <strong>tiltak</strong>ene som ikke<br />

var i tråd med evidensforskning. Han ønsket <strong>og</strong>så at det ble lagt til <strong>tiltak</strong> <strong>og</strong> nye<br />

forskningsfunn i teksten dersom dette var relevant.<br />

Jeg må understreke at dette er en "bruksbok" for lærere, foreldre <strong>og</strong> PPT. det vil<br />

derfor være lite problematisering <strong>og</strong> drøfting av ulike forskningsfunn i denne boken.<br />

Dette ville kanskje ha vært naturlig i en mer "vitenskapelig" framstilling. Selvsagt<br />

er det en rekke vitenskapelige <strong>og</strong> prinsippielle spørsmål rundt effekten av ulike <strong>tiltak</strong><br />

i <strong>skole</strong>n <strong>og</strong> i <strong>barnehage</strong>n som er svært interessante. Likevel, av plasshensyn, vil vi<br />

bare vise til referansene når vi går inn i de enkelte <strong>tiltak</strong>ene. Boken ville ha vært<br />

på 1500 sider dersom vi skulle drøftet alle forskningsfunn. Men vi håper likevel at<br />

litteraturen som vi viser kan gi utdypende informasjon dersom dere ønsker det.<br />

Tiltakene i denne boken er tenkt som en slags huskeliste, grunnlag for faglig<br />

refleksjon <strong>og</strong> et utgangspunkt, for utforming av individuelle læreplaner <strong>og</strong> andre<br />

<strong>tiltak</strong> rettet mot elever med ulike vansker. Selv om vi referer til <strong>tiltak</strong> som har solid<br />

evidens i forskningslitteraturen vil vi advare mot å tro at en kan sette inn et <strong>tiltak</strong>,<br />

knyttet til en vanske, <strong>og</strong> forvente at en vil oppnå ønsket resultat. Hver elev er et unikt<br />

lite, eller stort, menneske med helt egne forkunnskaper, forventninger, temperament<br />

<strong>og</strong> behov- Vi tror likevel at <strong>tiltak</strong>ene kan være nyttige dersom lærerne planlegger <strong>og</strong><br />

gjennomfører opplæringen på en fleksibel <strong>og</strong> «oppdagende» måte, eter modellen som<br />

pedag<strong>og</strong>en Lawrence Stenhouse (1975) i sin tid lanserte; «læreren som reflekterende<br />

forsker i sitt eget klasserom».<br />

Oslo 19.12.2019<br />

11


12


Kapittel 1:<br />

Behovet for evidensbaserte <strong>tiltak</strong> i<br />

<strong>barnehage</strong>n <strong>og</strong> <strong>skole</strong>n<br />

Såkalte metaanalyser av forskningsrapporter fra de siste 30-40 årene viser til 4<br />

pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong> med størst effekt på læringsutbytte til elever med ulike former for<br />

lærevansker. Disse er :<br />

1. å ha et tydelig faglig fokus i opplæringen (læringstrykk)<br />

2. å gi direkte opplæring av elementene i sammensatte kunnskaper <strong>og</strong><br />

ferdigheter.<br />

3. å gi strategiopplæring knyttet direkte til fag <strong>og</strong><br />

4. å gjennomføre formativ vurdering av læringsarbeidet (vurdering for læring)<br />

Dette er <strong>tiltak</strong> som <strong>og</strong>så har vist seg å ha svært god effekt for elever som ikke har<br />

lærevansker eller andre særskilte behov. Tiltakene har, i snitt, vist seg å gi nesten<br />

ett standardavviks økning i prestasjoner hos elever med lærevansker. Det vil si at<br />

elever på ungdoms<strong>skole</strong>n, med for eksempel lese- <strong>og</strong> skrivevansker, kan heve seg fra<br />

karakteren 2 i ”lesefagene” til karakteren 3-4, dersom høvelige <strong>tiltak</strong> blir igangsatt.<br />

Det ligger derfor selvfølgelig stor personlig <strong>og</strong> samfunnsøkonomisk gevinst i å<br />

iverksette slike <strong>tiltak</strong> for elever med lærevansker. Som vi skal se senere i boken, kan<br />

<strong>tiltak</strong>ene innenfor lesing <strong>og</strong> skriving <strong>og</strong> matematikk hos Lunde inngå i en helhetlig<br />

evidensbasert lese- <strong>og</strong> skrivemetodikk <strong>og</strong> matematikkopplæring.<br />

Kavale <strong>og</strong> Mostert (2004) framhever i tillegg at elever med ulike former<br />

for lærevansker har behov for pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong> som er utviklet innenfor<br />

normalpedag<strong>og</strong>ikken, men at <strong>tiltak</strong>ene må differensieres i forhold til hvordan elevens<br />

lærevansker framtrer, oppgavenes vanskegrad, intensivitet i <strong>tiltak</strong>ene, omfang av<br />

hjelp <strong>og</strong> oppfølging, samt tid til lagring, repetisjon <strong>og</strong> bruk av ferdighetene. I tillegg<br />

viser samme undersøkelse at nesten alle elever med lærevansker har behov for at<br />

læreren hjelper dem å gjøre hver del i læringsoppgaven mer eksplisitt enn det som<br />

er nødvendig hos elever uten lærevansker.<br />

Kavale <strong>og</strong> Mostert mener derfor at spesialpedag<strong>og</strong>ikk <strong>og</strong> spesialundervisning<br />

fortsatt bør være hovedtilnærmingen til opplæring av elever med lærevansker,<br />

13


Kapittel 4:<br />

Hva vet vi om læring av sosiale <strong>og</strong><br />

emosjonelle kompetanser?<br />

Hva er sosiale <strong>og</strong> emosjonelle kompetanser?<br />

Sosiale <strong>og</strong> emosjonelle kompetanser er antakelig de viktigste kompetanser et<br />

menneske kan ha for å kunne mestre livet som barn <strong>og</strong> voksen. Det dreier seg om<br />

å kunne knytte kontakt med andre mennesker <strong>og</strong> klare å fungere i samspill med en<br />

eller flere personer samtidig med at du ivaretar ditt eget behov for selvstendighet <strong>og</strong><br />

autonomi.<br />

Hvis en ser rundt seg, vil en se at de menneskene en omgir seg med har ulik<br />

bagasje med sosial kompetanse. Noen er svært utadvendte <strong>og</strong> knytter kontakt med<br />

nesten hvem som helst, mens andre er sjenerte <strong>og</strong> innadvendte <strong>og</strong> vegrer seg mot<br />

å ta initiativ for eksempel i store grupper. Alle elevene er imidlertid like i at de er<br />

prisgitt de kunnskapene <strong>og</strong> ferdighetene som de har ervervet, <strong>og</strong> som er nødvendige<br />

for å håndtere de utfordringene som de blir stilt ovenfor sammen med andre voksne<br />

<strong>og</strong> barn.<br />

Sosiale <strong>og</strong> emosjonelle kompetanser er, naturlig nok, de viktigste komponentene<br />

du har når du skal nå ulike sosiale mål, for eksempel skaffe deg en venn, eller når du<br />

ønsker å være i en situasjon som du opplever som støttende <strong>og</strong> personlig utviklende.<br />

Spesielt i nye situasjoner, <strong>og</strong> dersom forventningene til deg forandrer seg, vil de<br />

sosiale kompetansene du har, kunne være helt avgjørende for hvordan du vil takle<br />

hverdagen <strong>og</strong> hvordan du føler deg som menneske. Den sosiale <strong>og</strong> emosjonelle<br />

kompetansen din er på en måte din beredskap for å takle omgivelser som ikke alltid<br />

tar hensyn til dine behov, <strong>og</strong> er samtidig grunnlaget for å takle utfordringer som<br />

kanskje krever at en må tre ut av trygge tankebaner <strong>og</strong> kontrollerbare situasjoner.<br />

I tillegg til det å knytte kontakter <strong>og</strong> skape positive relasjoner, vil sosiale <strong>og</strong><br />

emosjonelle kompetanser være avgjørende for hvordan du lykkes med <strong>skole</strong>,<br />

utdanning <strong>og</strong> med voksenlivets arbeid <strong>og</strong> fritidsaktiviteter. Dersom relasjonen til<br />

<strong>skole</strong>kamerater eller kollegaer ikke fungerer godt, er det vanskeligere å tilegne seg<br />

nødvendige faglige kunnskaper, det er vanskeligere å prestere bra innenfor ulike<br />

81


faglige arenaer <strong>og</strong> det er mer utfordrende å utføre de arbeidsoppgavene som du<br />

pålegges.<br />

Sosiale <strong>og</strong> emosjonelle kompetanser dreier seg ikke bare om å knytte kontakter <strong>og</strong><br />

fungere i grupper, det dreier seg <strong>og</strong>så om å kunne regulere egne følelser <strong>og</strong> forbygge<br />

for prestasjonsangst <strong>og</strong> stress. I ekstreme tilfeller kan derfor manglende sosiale <strong>og</strong><br />

emosjonelle kompetanser føre til vedvarende angst, depresjon, problematferd <strong>og</strong><br />

alvorlige psykiatriske utfordringer. Gevinsten av å jobbe aktivt <strong>og</strong> systematisk med<br />

å utvikle disse kompetansene er derfor svært høy. Siden nesten alle mennesker, på<br />

et eller annet tidspunkt, kommer til kort sosialt, vil dette være kompetanser som<br />

alle barn, unge <strong>og</strong> voksne bør lære, videreutvikle <strong>og</strong> vedlikeholde gjennom livet. Vi<br />

blir aldri helt utlært i kunsten å omgås andre <strong>og</strong> både voksne <strong>og</strong> barn kan ha nytte<br />

av å reflektere over <strong>og</strong> trene på ferdigheter som er nødvendige i sosialt krevende<br />

situasjoner.<br />

Den sosiale trekanten<br />

Gjennom vårt arbeid som praktikere i nesten 30 år, har vi utviklet en modell som<br />

kan være lærerens <strong>og</strong> hjelpeapparatets "kart <strong>og</strong> kompass" når de skal bidra med å<br />

utvikle prososiale kompetanser hos elever med varierende forutsetninger. Modellen<br />

er utviklet sammen med barn <strong>og</strong> ungdom i ulike aldre, elever som har ulik kulturell<br />

bagasje <strong>og</strong> som varier i språkkompetanse, temperament, evnenivå, sosial årvåkenhet<br />

<strong>og</strong> erfaringsgrunnlag. Modellen består av tre faktorer som er gjensidig avhengig av<br />

hverandre <strong>og</strong> som er et nødvendig fundament dersom elevene skal opplever sosial<br />

<strong>og</strong> emosjonell mestring <strong>og</strong> utvikling. Faktorene er:<br />

• Mestring<br />

• Trygghet<br />

• Kjærlighet<br />

TRYGGHET<br />

KJÆRLIGHET<br />

MESTRING<br />

Pilene som går to veier indikerer at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom<br />

faktorene. Vi vil utdype hva disse faktorene innebærer i denne boken, <strong>og</strong> hvordan<br />

faktorene inngår i et dynamisk samspill.<br />

82


100


Kapittel 5:<br />

Angst i klasserommet<br />

Definisjon av angst <strong>og</strong> andre følelsesmessige<br />

vansker som opptrer i <strong>skole</strong>n<br />

Angst <strong>og</strong> sterk utrygghet hos barn, i ulik form <strong>og</strong> alvorlighetsgrad, er kanskje det<br />

mest vanlige psykiske problemet du står ovenfor som lærer. Faktisk er det flere<br />

elever som har denne typen problemer, enn andre former for <strong>skole</strong>relaterte vansker<br />

(som problematferd <strong>og</strong> lærevansker). Angst forekommer i opptil 20 % av norske<br />

barn i løpet av <strong>skole</strong>tiden <strong>og</strong> dette gjør at lærerne ofte må håndtere flere barn med<br />

slike symptomer samtidig i helt vanlige klasserom. Det er naturligvis ulikt omfang<br />

<strong>og</strong> alvorlighetsgrad på disse problemene. Mellom 3-5% av elevene opplever så<br />

omfattende vansker at de får psykiatrisk behandling, mens de fleste tilfellene blir, <strong>og</strong><br />

bør bli, håndtert av foreldre <strong>og</strong> <strong>skole</strong>n i samarbeid (Øverland m.fl 2016).<br />

Når det gjelder terapi <strong>og</strong> annen behandling fra psykol<strong>og</strong> eller psykiater, får kun<br />

3-5 % av elevene profesjonell hjelp, men internasjonal forskning har vist at vist at det<br />

er mange fler som har et reelt behov for slik behandling. Samtidig viser undersøkelser<br />

at angst <strong>og</strong> utrygghet hos <strong>skole</strong>elever, er problemer som varer over år <strong>og</strong> som det er<br />

vanskelig å rette opp i dersom den forblir ubehandlet (Øverland m.fl 2016).<br />

Dersom en ikke tar tak i disse følelsesmessige vanskene på et tidlig tidspunkt, kan<br />

de forverres <strong>og</strong> bli kroniske, <strong>og</strong> senere føre til ulike former for atferdsvansker, dype<br />

ødeleggende depresjoner <strong>og</strong> omfattende sosiale vansker. Det er <strong>og</strong>så mye som tyder<br />

på at angst <strong>og</strong> depresjon er en årsak til alvorlige psykiske lidelser som psykoser <strong>og</strong><br />

Schizofreni (Keller et.al 1992, ref. i Essau, Conradt, Sasagawa, & Ollendick, 2012).<br />

Vi vet jo at elever som utvikler slike tunge psykiske plager, er sårbare for isolasjon,<br />

at de ofte dropper ut av utdanningssystemet <strong>og</strong> jobbmarkedet, at de er sårbare for<br />

å starte med ulike former for rus <strong>og</strong> at de kan utvikle ødeleggende <strong>og</strong> destruktive<br />

atferdsmønstre som spiseforstyrrelser, tvangsforstyrrelser <strong>og</strong> selvmordsatferd. De<br />

samfunnsmessige insentivene for å få tak på dette på et tidlig tidspunkt, er derfor<br />

formidable. I <strong>skole</strong>n vil elever med ubehandlet angst <strong>og</strong> utrygghet <strong>og</strong>så være et svært<br />

stort problem for læreren <strong>og</strong> medelevene. Noen elever kan reagere på utryggheten<br />

101


252


Kapittel 8:<br />

Språkvansker<br />

Definisjon av språkvansker<br />

Språket er det viktigste redskapet vi har for å utvikle oss som mennesker. Det er<br />

et redskap vi bruker til å klassifisere <strong>og</strong> forstå ting utenfor <strong>og</strong> inne i oss (tenke),<br />

kommunisere med andre mennesker <strong>og</strong> orientere oss sosialt i hverdagen. I <strong>skole</strong>n<br />

vil nesten all virksomhet være avhengig av at elevene forstår det som blir sagt til<br />

dem <strong>og</strong> av at de har nødvendig kompetanse for å gi uttrykk for egne meninger,<br />

vanskeligheter <strong>og</strong> forståelse for det som skjer rundt dem. En god språkopplæring er<br />

derfor det viktigste en pedag<strong>og</strong> kan gi elever som kommer til <strong>barnehage</strong> <strong>og</strong> <strong>skole</strong><br />

uten nødvendige språkferdigheter.<br />

Variasjonsbredden i språkutviklingen i barnealderen er svært stor. Ofte vil barn<br />

med naturlig forsinket språkutvikling etablere svært gode språkferdigheter i løpet<br />

av før<strong>skole</strong>alderen (Bishop 2018). Dersom foreldre, før<strong>skole</strong>lærere eller lærere er<br />

bekymret for et barns språkutvikling, bør de ha kunnskap om barnet har en generelt<br />

forsinket språklig utviklingstakt eller om det er snakk om en ren språkvanske.<br />

Dette kan selvsagt være vanskelig å avgjøre <strong>og</strong> det kan derfor være nødvendig å få<br />

fagpersoner med spesialkompetanse til å utrede elevene.<br />

Barn med språkvansker er en sammensatt gruppe. Det er likevel meget sjelden<br />

at barn er helt språkløse når de starter på <strong>skole</strong>n. Barn med språkvansker har<br />

derimot ofte en klar forsinkelse i språkutviklingen <strong>og</strong> et eller flere kvalitative avvik<br />

i språkbruken. Utviklingshastighet <strong>og</strong> antall kvalitative avvik fra normal språkbruk<br />

kan variere <strong>og</strong>så innenfor grupper av barn med språkvansker. Det er vanlig å<br />

definere språkvansker som en spesifikk vanske med språket. Betegnelser som<br />

utviklingsdysfasi <strong>og</strong> spesifikke språkvansker brukes ofte (Bishop m.fl. 2017). Dette<br />

blir antakelig gjort for å skille mellom generelle lærevansker (som <strong>og</strong>så inkluder<br />

svake språklige forutsetninger), hørselsvansker (som fører til ulike former for<br />

språkvansker) <strong>og</strong> rene språkvansker.<br />

253


Kapittel 9:<br />

Elever med svak oppmerksomhet,<br />

impulsivitet <strong>og</strong> som viser overaktivitet<br />

(ADHD, Tourettes syndrom <strong>og</strong> andre<br />

lignende tilstander)<br />

I et klasserom kan det være elever som oppfattes som urolige, uoppmerksomme eller<br />

impulsive. Noen svært impulsive, uoppmerksomme <strong>og</strong> overaktive. Dette er elever<br />

som noen ganger blir utredet av leger <strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>er <strong>og</strong> som ofte får diagnosen<br />

ADHD dersom problemene er omfattende på <strong>skole</strong>n <strong>og</strong> hjemme. Så omfattende at<br />

det er vanskelig å legge til rette for et likeverdig opplæringstilbud på <strong>skole</strong>n <strong>og</strong> at<br />

problemene er av en slik art at det går ut over omsorgen som foreldrene kan gi barna<br />

når de er hjemme i familien.<br />

Da vi startet på revideringsarbeidet vårt, diskuterte Olav <strong>og</strong> jeg ulike typer<br />

diagnoser <strong>og</strong> hvor hensiktsmessige de er i en bok om pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong>. Jeg<br />

(Sven) hevdet at gode pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong> som er rettet mot sosial <strong>og</strong> emosjonell<br />

kompetanse, klasseledelse <strong>og</strong> relasjonsarbeid i klasserommet vil være tilstrekkelige<br />

selv om elevene har problemer som har en nevrobiol<strong>og</strong>isk årsak. At det ikke vil<br />

være hensiktsmessig å behandle de overaktive elevene med oppmerksomhetsvansker<br />

spesielt, fordi de profitterer på samme <strong>tiltak</strong> som andre barn. Olav var uenig med<br />

meg i dette <strong>og</strong> ønsket at vi skulle skrive <strong>tiltak</strong> som knyttet seg spesifikt til elever<br />

som strever med oppmerksomhet, uro <strong>og</strong> konsentrasjonsvansker. Siden Olav var<br />

eldst, <strong>og</strong> kanskje klokest, tok jeg avgjørelsen om å skrive et eget kapittel om disse<br />

problemområdene.<br />

Hovedkjennetegnet ved ADHD <strong>og</strong> mange andre såkalte utviklingsforstyrrelser, er<br />

vansker med regulering av oppmerksomhet <strong>og</strong> aktivitetsnivå i tråd med krav som<br />

stilles i en spesifikk situasjon. Tanker <strong>og</strong> handlinger får ofte et impulsivt eller<br />

planløst preg, utholdenheten er dårlig <strong>og</strong> aktivitetsnivået kan både være for høyt<br />

eller for lavt.<br />

285


Det er ikke så merkelig at mange elever som viser disse atferdstrekkene ikke opplever<br />

personlig vekst <strong>og</strong> utvikling i et <strong>skole</strong>system som nettopp krever at elevene er rolige,<br />

utholdende, oppmerksomme <strong>og</strong> at de kan kontrollere sine impulser. Det har vist<br />

seg at mange av de elevene som har problemer med å kontrollere impulsivitet, uro<br />

<strong>og</strong> som ikke klarer å jobbe målrettet senere utvikler fagvansker, problematferd <strong>og</strong><br />

til en viss grad <strong>og</strong>så sosiale <strong>og</strong> emosjonelle problemer (Rutter m.fl. 1995). Ulike<br />

former for lærevansker gir ofte mange av de samme symptomene som ADHD. The<br />

American Psychiatric Association har utarbeidet et kriteriesett for diagnostisering<br />

av ADHD.<br />

Både Olav <strong>og</strong> jeg mente at diagnoser har svært liten pedag<strong>og</strong>isk verdi <strong>og</strong> at alle<br />

elever med oppmerksomhets- <strong>og</strong> konsentrasjonsvansker, uansett årsak, vil profittere<br />

på mange av de samme pedag<strong>og</strong>iske <strong>tiltak</strong>ene. Tiltakene slik de står her, er i sin<br />

helhet skrevet av meg (Sven), men jeg har forsøkt å gjøre det i Olavs ånd <strong>og</strong> med<br />

hans beroligende r<strong>og</strong>alandsdialekt surrende i bakhodet. Jeg håper at han er fornøyd<br />

med resultatet der han befinner seg nå.<br />

Utfordringer i klasserommet ved oppmerksomhets <strong>og</strong> konsentrasjonsproblemer<br />

Elever som strever med oppmerksomhet, konsentrasjon <strong>og</strong> uro har ofte en<br />

oppmerksomhets <strong>og</strong> læringsprofil som er unik for hvert enkelt individ. Denne<br />

heter<strong>og</strong>eniteten i utfordringene de møter på <strong>skole</strong>n, gjør at det ofte er vanskelig å<br />

lage skreddersydde opplegg for elever med oppmerksomhetsvansker. Men gjennom<br />

forskning på ADHD-elever har en funnet at elevene strever i større eller mindre grad<br />

med følgende utfordringer:<br />

• Arbeidsminneproblemer. Elevene kan ha dårlig kapasitet i "arbeidsminnet" som<br />

gjør at det er vanskelig å bearbeide mye språklig informasjon. Dette gjelder når<br />

de skal lære nye ting, når de skal hente frem det de kan fra før, når de skal knytte<br />

ny kunnskap til allerede etablerte kunnskapsstrukturer <strong>og</strong> når de skal hente fram<br />

kunnskap for eksempel i en prøvesituasjon.<br />

• Impulshemming. Elevene kan ha store problemer med å hemme impulsive tanker<br />

<strong>og</strong> kontrollere følelser. Dette gjør at de kan finne på rare ting uten at de egentlig<br />

vil det, de har ofte vansker med å holde fokus på en oppgave som er litt kjedelig<br />

hvis det finnes alternative fristelser <strong>og</strong> de kan bli overveldet over egne følelser <strong>og</strong><br />

framstå som sinte, aggressive <strong>og</strong> truende i enkelte situasjoner. Andre barn kan<br />

framstå som svært triste <strong>og</strong> deprimerte.<br />

• Vansker med k<strong>og</strong>nitiv fleksibilitet. Svake planleggings <strong>og</strong> organiseringsevner gjør<br />

at det er vanskelig for elevene å håndtere omgivelsene <strong>og</strong> læringsoppgavene på en<br />

286


336


Kapittel 11:<br />

Tiltak knyttet til vansker med regulering av<br />

følelser, oppmerksomhet <strong>og</strong> kontroll<br />

Opprinnelig hadde jeg tenkt å kutte ut dette kapittelet <strong>og</strong> legge det inn under<br />

problematferd. Men etter litt vurdering ser jeg at vanskene med regulering er mer<br />

allment <strong>og</strong> at det kan være greit å behandle temaet mer isolert.<br />

Som lærer er det nødvendig å kunne forstå reaksjonsmønstrene til barn som ofte<br />

blir sinte <strong>og</strong> som oppleves som aggressive <strong>og</strong> truende. Noen barn har mye lavere<br />

frustrasjonsterskel enn andre barn. Det er vanlig å tillegge lav frustrasjonsterskel<br />

til indre stabile personlighetstrekk hos barna. Ofte karakteriseres barna som<br />

uoppmerksomme, impulsive eller rigide. For eksempel vil mange tolke manglende<br />

oppmerksomhetskapasitet som en årsak til at elever med reguleringsvansker ofte<br />

havner i konfliktsituasjoner. Dette er <strong>og</strong>så tilfelle, <strong>og</strong> <strong>tiltak</strong>ene som er listet opp<br />

i kapitlet om oppmerksomhetsvansker gjelder <strong>og</strong>så for elever som strever med å<br />

regulere egne følelser.<br />

Teorien er at en indre stabil utviklingsforstyrrelse hindrer barnet i å tolke stress<br />

<strong>og</strong> avmaktsfølelse på en hensiktsmessig måte. De voksne vil da forsøke å finne<br />

andre, kvalitativt forskjellige, strategier for å kunne takle sosiale utfordringer.<br />

I våre dager håndterer vi voksne ofte, dessverre, vansker med å regulere følelser<br />

ved å medisinere elevene med medikamenter som skal løse elevenes vansker med<br />

å regulere egne følelser <strong>og</strong> atferd. Olav <strong>og</strong> jeg var enige om at dette er feil strategi i<br />

mange tilfeller. Det disse elevene ofte har behov for, er å bli satt i situasjoner som det<br />

er mulig å håndtere, at de får bedre instruksjon i hvordan følelser kan reguleres, mer<br />

hensiktsmessig trening samt flere repetisjoner for å mestre det å regulere følelser <strong>og</strong><br />

egen atferd.<br />

• Ved systematisk trening av hvordan de kan regulere de negative følelsene når de<br />

dukker opp, vil de fleste barn klare å kontrollere egen atferd over tid. Samtidig har<br />

barna behov for at voksne som er rundt dem, ser at de ikke mestrer ferdighetene<br />

enda. Det å regulere følelser er en kompleks prosess som krever svært mye trening,<br />

mange erfaringer med å lykkes <strong>og</strong> god oppfølging fra de voksne rundt elevene.<br />

• På bakgrunn av en kartlegging av ferdighetsnivået til elevene, bør de voksne legge<br />

til rette på det nivået som barna er.<br />

337


350


Kapittel 12:<br />

Sansemessige vansker, hjerneskade <strong>og</strong> CP<br />

Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse på motoriske funksjonsforstyrrelser på<br />

grunn av hjerneskade som har skjedd før, under eller like etter fødselen. Cerebral<br />

parese kan ha mange ulike årsaker <strong>og</strong> ytre seg på ulike måter, avhengig av det<br />

dominerende symptomet <strong>og</strong> de delene av kroppen som er rammet. Elevene vil være<br />

utredet av Barnehabiliteringen <strong>og</strong> det vil være kompetante leger, psykol<strong>og</strong>er <strong>og</strong><br />

pedag<strong>og</strong>er som veileder <strong>skole</strong>ne i arbeidet.<br />

I denne boken vil vi benytte Freeman Miller & Steven J. Bachrach (2017) bok<br />

"Cerebral Palsy: A Complete Guide for Caregiving". Vi anbefaler denne dersom en<br />

har en elev med CP i klassen <strong>og</strong> ønsker en oppdatert gjennomgang av verdensledende<br />

fagpersoner på området.<br />

Læreforutsetningene <strong>og</strong> læringsutbyttet for elever med CP varierer etter undertype<br />

CP, <strong>og</strong> alvorlighetsgrad av hjerneskaden. Alle elever med CP har sin egen profil med<br />

sterke <strong>og</strong> svake sider, <strong>og</strong> det er derfor nødvendig å vurdere læringsutbyttet individuelt<br />

hos alle elever med denne diagnosen. Vi kan likevel med støtte i hva vi vet om ulike<br />

undergrupper CP, gi noen retningslinjer for hvilke problemer med læringsutbyttet<br />

som vi vanligvis ser i PPT. Nesten alle elever med CP blir lettere slitne enn elever<br />

uten funksjonshemminger, svært mange barn må derfor få tilrettelagt arbeidsmengde<br />

<strong>og</strong> arbeidstempo ut fra individuelle forutsetninger.<br />

Diplegi (spastisk bilateral CP)<br />

• Ofte gode verbale forutsetninger <strong>og</strong> kan være gode lesere. Får et godt utbytte av<br />

verbal instruksjon <strong>og</strong> verbale forklaringer.<br />

• Har ofte nedsatt synsskarphet, skjeling <strong>og</strong> vansker med fokus. Kan ha problemer<br />

med å følge med på visuell tavleundervisning, whiteboard <strong>og</strong> lignende.<br />

• Visuokonstruktive vansker med påfølgende vansker med å skape oversikt over<br />

egen <strong>skole</strong>hverdag. Problemer med å organisere <strong>skole</strong>hverdagen, må ha hjelp til å<br />

skape forutsigbarhet <strong>og</strong> trygghet.<br />

• Ofte matematikkvansker knyttet til prosedyrer, algoritmer, geometri osv. Kan<br />

ofte ha gode telleferdigheter, tabellkunnskap <strong>og</strong> ”number sense”. Får ofte store<br />

vansker med matematikken på mellomtrinnet <strong>og</strong> i ungdoms<strong>skole</strong>n.<br />

• Skrivevansker både i forhold til skriving av bokstaver med blyant/penn <strong>og</strong><br />

351


356


Kapittel 13:<br />

Vurdering for læring i arbeidet med elever<br />

med utfordringer i <strong>skole</strong>n<br />

Vurdering AV læring <strong>og</strong> vurdering FOR læring<br />

Det er vanlig å skille mellom formativ (vurdering FOR læring) <strong>og</strong> summativ<br />

vurdering (vurdering AV læring) i pedag<strong>og</strong>ikken. Formativ <strong>og</strong> summativ vurdering<br />

er to ulike aspekter ved underveisvurderingen, <strong>og</strong> vurderingsformene har ulike<br />

formål.<br />

Vurdering av læring har til hensikt å dokumentere elevenes kompetanse etter endt<br />

opplæring på gitte trinn i opplæringen. Dette kaller vi <strong>og</strong>så sluttvurdering.<br />

Vurdering for læring (VFL) har til hensikt å gi lærere <strong>og</strong> instruktører informasjon<br />

om elevers <strong>og</strong> lærlingers kompetanse slik at de kan tilpasse <strong>og</strong> forbedre opplæringen<br />

i forhold til deres eget behov:<br />

• VFL skal motivere elevene til videre innsats.<br />

• Gi elevene mulighet til å forstå egen læringsutvikling.<br />

• Være en hjelp til å korrigere kursen i eget læringsarbeid når de har behov for det.<br />

Kjennetegnet på god VFL er presise <strong>og</strong> relevante tilbakemeldinger fra lærere <strong>og</strong><br />

instruktører som <strong>og</strong>så har ansvar for å lede <strong>og</strong> oppmuntre elever <strong>og</strong> lærlinger til å<br />

vurdere egne <strong>og</strong> medelevers/-lærlingers arbeid.<br />

Vurdering AV læring er vurdering som skjer etter at eleven har gjennomført en<br />

opplæringsperiode <strong>og</strong> skal gi eleven bevissthet om hvilken kompetanse eleven har<br />

oppnådd i perioden.<br />

Summativ vurdering har som hensikt å gi en karakter eller skåre <strong>og</strong> til å rangere<br />

<strong>og</strong> kvalifisere elevene. Det er viktig å merke seg at summativ <strong>og</strong> formativ vurdering<br />

er to sider av samme sak. Det er hensikten bak vurderingen som er forskjellig.<br />

Slemmen (2009) forklarer forskjellen mellom formativ <strong>og</strong> summativ vurdering<br />

gjennom å bruke en kokkemetafor. Kokken som smaker på suppen underveis<br />

i kokingen for å justere ingredienser <strong>og</strong> smakstilsetninger, foretar en formativ<br />

357


Det er ofte en stor utfordring både å gi elever som strever med å tilegne seg nødvendige<br />

grunnleggende lese-, skrive- <strong>og</strong> regneferdigheter <strong>og</strong> de som har sosiale <strong>og</strong> emosjonelle<br />

utfordringer et godt læringsutbytte. Dette er spesielt vanskelig i en <strong>skole</strong> som både er svært<br />

prestasjonsorientert, målstyrt <strong>og</strong> fagorientert.<br />

Lærerne kan ofte lure på hvilke tilnærminger som er de mest effektive når de, sammen med<br />

elevene <strong>og</strong> foreldrene, skal utforme for eksempel en individuell opplæringsplan for elevene.<br />

Dersom elevene skal få en god utvikling, må <strong>skole</strong>ne ha <strong>tiltak</strong> som både fremmer mestring,<br />

trygghet <strong>og</strong> som dessuten gir dem opplevelse av kjærlighet, medvirkning <strong>og</strong> tilhørighet.<br />

Forfatterne har i denne boken forsøkt å samle de <strong>tiltak</strong>ene som forskningen har vist å<br />

gi best læringsutbytte for elever med ulike utfordringer. De har gjennomgått store mengder<br />

“evidensbasert” forskningslitteratur <strong>og</strong> har forsøkt å “oversette” dette til praktiske <strong>og</strong> konkrete<br />

<strong>tiltak</strong> i klasserommet. Samtidig er dette <strong>tiltak</strong> som lar seg implementere både i ordinære<br />

læringsgrupper, som tilpasset opplæring, <strong>og</strong> som spesialundervisning organisert på ulike måter.<br />

Tiltakene i denne boken er tenkt som en slags huskeliste, grunnlag for faglig refleksjon <strong>og</strong> et<br />

utgangspunkt, for utforming av individuelle læreplaner <strong>og</strong> andre <strong>tiltak</strong> rettet mot elever med<br />

ulike vansker. Den er rettet mot lærere <strong>og</strong> spesialpedag<strong>og</strong>er i <strong>skole</strong>n, men vil <strong>og</strong>så være nyttig<br />

for pedag<strong>og</strong>isk-psykol<strong>og</strong>isk tjeneste <strong>og</strong> for studenter som skal få opplæring i hvordan de skal<br />

håndtere ulike utfordringer i <strong>skole</strong>n.<br />

Olav Lunde var en av nestorene i norsk pedag<strong>og</strong>isk-psykol<strong>og</strong>isk formidling <strong>og</strong> <strong>skole</strong>psykol<strong>og</strong>i.<br />

Han var Leder i PP-tjenesten, forsket på matematikkvansker <strong>og</strong> hadde en lang karriere som<br />

fagbokforfatter.<br />

Sven Lindbäck er pedag<strong>og</strong>isk-psykol<strong>og</strong>isk rådgiver, fagbokforfatter <strong>og</strong> foreleser av masterstudenter<br />

på Universitetet i Oslo (UIO).<br />

9 788283 600919

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!