21.08.2020 Views

085_A1_MEANDER

085_A1_MEANDER

085_A1_MEANDER

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

M E A N D E R<br />

I N T E N S J O N E R O G O V E R O R D N E T G R E P<br />

Målsetningen med Meander er å etablere et godt sted for å underbygge<br />

Museet og Kompetansesenterets bærende konseptuelle idé: å vise at<br />

lokal historie og natur kan gi oss innsikt i globale utfordringer og bærekraftige<br />

løsninger når den formidles på riktig måte.<br />

Senteret skal gis et tidløst arkitektonisk uttrykk med god relasjon til stedet<br />

som helhet. Sofistikert og godt proporsjonert med spennende romforløp<br />

og gode utstillingsarealer. Naturen integreres i arkitekturen, og dens<br />

tilstedeværelse reflekterer bygningens indre funksjoner. Materialitet og<br />

konstruksjoner spiller opp mot det unike natur- og kulturlandskapet. Bygningen<br />

og landskapsbearbeidelsen skal være et optimalt funksjonerende<br />

tilskudd til kompetansesenteret og samtidig gi berikende opplevelser<br />

både til besøkende, turister og menneskene i Fetsund og nærmiljøet.<br />

En destinasjon utover det å være et museum. Meander vektlegger gode<br />

vilkår for forskning og undervisning. Senteret har som ambisjon å være<br />

verdensledende. Dette betinger optimale forhold for arbeidsplasser og<br />

tilknyttede fasiliteter, verksteder og driftsavdeling må kunne fungere over<br />

tid, og sikre at det Nasjonale fløtningsmuseet og kompetansesenter for<br />

våtmarkskal være et ledende forskningssenter som tiltrekker seg den<br />

beste kompetanse innen sine fagfelt. Dette sikres gjennom hensyn til:<br />

• Arealdisponering, trafikk, publikumsflyt og logistikk.<br />

• Konseptuell robusthet i forhold til senere justering av byggeprogram.<br />

• Fleksibilitet, tilgjengelighet og oppfyllelse av omprogrammet.<br />

• Hensiktsmessig planløsning og funksjonalitet, herunder god universell<br />

utforming og effektiv arealutnyttelse med sambruksløsninger.<br />

F O R H O L D E T T I L O M G I V E L S E N E<br />

Våtmark, vann, vegetasjon, fløtehistorien med tilliggende industri og<br />

miljø står i fokus for anlegget. Opplevelser med mening og skjæringspunktet<br />

mellom friluftsliv og læring er det gode utgangspunktet for et anlegg<br />

som skal være i dialog med omgivelsene. Nasjonalt fløtningsmuseum<br />

og kompetansesenter for våtmark skal være et sted man har lyst<br />

til å oppsøke flere ganger, igjen og igjen. Ta med barna på tur, gi dem<br />

opplevelser med læring, innsikter i kultur og historie, et sted man ikke blir<br />

lei av. Flere gode steder å være, med god sirkulasjon.<br />

Bygningsanlegget skal stimulere til ulike aktiviteter og gi ulike muligheter<br />

for rekreasjon. Hit kan du komme med skoleklassen, og så ta med foreldre,<br />

slekt og venner, gjerne på besøk i kafe og restaurant, treffe kjente<br />

eller ukjente, nysgjerrige og interessante mennesker, og stadig oppleve<br />

nye ting. Rikheten i anlegget er at du kan komme med veldig ulike forutsetninger,<br />

og gjennom anleggets rike innhold og det unike natur- og<br />

kulturlandskapet oppdage nye og uventede innfallsvinkler som du kan ta<br />

med videre i livet. Bygningen ligger respektfullt i kulturlandskapet med<br />

kontakten med vann, våtmark og fløtehistorien som viktige kvaliteter.<br />

S Y N E R G I M E L L O M U T E N D Ø R S O G<br />

I N N E N D Ø R S A K T I V I T E T<br />

Den slanke bygningskroppen med store åpne flater gir en transparens<br />

som muligjør en fin synergi mellom bygningens innhold og aktivitetene<br />

innendørs med landskapsrommet og aktivitetene utendørs. Friluftsinteresserte<br />

som har tatt turen langs Glomma får anledning til å vandre<br />

opp på en frodig, beplantet takterrasse fra både sydvest, nord og nordøst<br />

via utendørs trapper/amfier. Takterrassen kan by på panoramautsikt over<br />

innlandsdeltaet, samt muligheten til å oppleve lavterskeltilbud, som blant<br />

annet helårs utvendige utstillinger for anlegget, og et forhøyet uteområde<br />

for restauranten i 1. etasje. Adkomsten fra elvesiden er lagt i en tydelig<br />

akse rett ut fra byggets og restaurantens vestibyle, og i symbiose med<br />

uteområdene her og gjestebryggen, tydeliggjøres hovedadkomsten når<br />

man ankommer båtveien.<br />

T R A F I K K L Ø S N I N G<br />

Forslaget er plassert langstrakt i den søndre delen av tomten med hovedinngangen<br />

i sydvestre hjørne, godt synlig fra adkomstveien via Øyaveien<br />

for både bilister og gående. Det er lagt opp til to adkomstveier, en<br />

på hver side av Fethallen. Den østre langs bjørkealleen er i hovedsak<br />

tenkt som administrativ adkomst for drift, varelevering og turbusser. Den<br />

vestre avkjørselen leder vei for besøkende gjennom et grønt, frodig rekreasjonsanlegg<br />

rett mot hovedadkomst, utendørs utstillingsarealer, amfi<br />

og parkering.<br />

V E G E T A S J O N / P L A N T I N G , M A T E R I A L E R O G<br />

O V E R F L A T E R<br />

Meander søker å ivareta den stedlige karakteren ved området og tilfører<br />

dermed ikke nye fremmede arter i form av beplantning eller vegetasjon.<br />

Anlegget skal samtidig være bidragsgiver til å bevare biologisk mangfold<br />

med funksjonelle økosystem, biologisk rensing av forurenset overvann,<br />

redusere energibehovet, skape positiv miljøpsykologisk påvirkning på<br />

mennesket og danne rom for opplevelse, aktivitet og estetikk. Bygningen<br />

har en indre eksponert bærende konstruksjon av limtrerammer og<br />

massivtre i tak og dekker, med ytre isolert sjikt og utvendig ubehandlet<br />

trekledning kombinert med doble glassvegger med behovsstyrt naturlig<br />

ventilasjon (BSI).<br />

Det foreslås tørketålige semi-intensive grønne tak med prekultiverte engmatter<br />

med et 20-talls arter av lokale gressarter og blomster og minimum<br />

500 mm jordsubtrat. Dette gir et rikt biologisk mangfold og leveområder<br />

for fugler og insekter. Det gir tyngre oppbygning enn sedumtak,<br />

men betydelig lavere og tettere enn tradisjonelt torvtak og muliggjør stor<br />

vannmagasinering, rask etablering, moderat skjøtselsbehov og rikt biologisk<br />

mangfold. Det er videre foreslått erosjonsbeskyttelse, vannrensing<br />

av næringssalter og miljøgifter og vedlikehold av jordsmonn i form av<br />

strand- og vannvegetasjon (vannliljer, fuktenger og strandruller) ved og<br />

i vannspeil/regnbed som tåler å stå i vann en viss tid og engbeplantning<br />

ved uteområdene som vil være med på å dempe flomtoppen.<br />

S O L - O G V I N D F O R H O L D<br />

Tomten ligger i et område med typisk innlandsklima med kalde, snørike<br />

vintre og tørre, varme somre, og har en naturlig skjermet situasjon med<br />

et høyt vegetasjonsbelte bestående i hovedsak av bartrær mot boligbebyggelsen<br />

i sydvest, et vegetasjonsbelte med ulike løvtrær mot elva og<br />

en bjørkealle mot nordøst. Forslaget sikter mot å beholde de stedlige<br />

kvalitetene dette gir blant annet for å unngå økt vind, men med noe opprydning<br />

av løvskogen mot elva og Lenseveien for å åpne opp for sikt til<br />

og fra bygget.<br />

Hovedinngangen fra landsiden ligger godt skjermet for vindpåkjenning fra<br />

nordvest og fra sørvest mot Nordre Øyeren Naturreservat. Her vil også<br />

beplantet rekreasjonsområde være med på å filtrere og dempe vind fra<br />

nord for å skape en lun og inviterende forplass til senteret.<br />

K L I M A T I L P A S N I N G<br />

Det er lagt vekt på miljøvennlige og bestandige løsninger med robusthet<br />

i materialvalg og konstruksjoner. Varige bygningsstrukturer med minst<br />

mulig miljømessig fotavtrykk. Tilpasning til ekstremvær hensyntas ved<br />

plassering, utforming og grundig detaljering.<br />

Prosjektet vil få et tydelig energifokus i form av vektlegging av energieffektivisering.<br />

Intensjonen er å utvikle et passivhus med nullutslipp og<br />

avansert miljøteknologi integrert. Ønske om lokalprodusert energi, solceller/solfangere<br />

på tak og integrert i overlyskonstruksjon, samt doble<br />

glassvegger med behovsstyrt ventilasjon. Vannmagasinerende kraftige,<br />

robuste grønne tak på over 60% av takflaten innarbeides for å ta høyde<br />

for fremtidige økte vind- og vannmengder, samt økt snølast. De grønne<br />

takene reduserer energibehovet, beskytter mot vindavkjøling, forbedrer<br />

innendørs og utendørs klima, beskytter membran mot belastninger og<br />

stråling, samt løfter det estetiske og bidrar til miljøet. Overvann er en ressurs<br />

for opplevelse, lek, biologisk mangfold og bedre helse. Utvendige<br />

harde flater er tenkt som permeable dekker med innslag av vanntransport<br />

i åpne grøfter og renner/bekker med grønne flater. Vann fra trafikkarealene<br />

ledes til infiltrasjon.<br />

G J E N N O M F Ø R B A R H E T<br />

Det er lagt vekt på at prosjektet skal være robust, både for å sikre at<br />

anlegget kan tilpasses og videreutvikles fram mot ferdigstilling, og<br />

at det skal kunne være gjennomførbart i samsvar med reguleringsplaner<br />

og overordnede planer og føringer for området, samt i forhold<br />

til politiske prosesser. Bygningen ligger tilbaketrukket fra fredningsgrensen/friområdet.<br />

I henhold til konkurranseprogrammet og anbefalinger<br />

fra NVE er senterets grunnplan hevet til c+106,4 og vil dermed<br />

være flomsikret for beregnet 200-årsflom. Kortreiste naturlige materialer,<br />

varige konstruksjoner, fleksible bygningsstrukturer og velprøvde<br />

byggemetoder vil gi et bærekraftig prosjekt. Bygningskroppen er<br />

robust og interiøret er fleksibelt og kan endres og tilpasses framtidige<br />

behov og eventuelle endringer over tid.<br />

M E A N D E R<br />

1 / 6


M E A N D E R<br />

2 / 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!