10.09.2020 Views

Hellig sted : Pilegrimsmål · Helligstedsopplevelse · Trosmøte

‘ Sted skaper folk, og folk skaper sted.’ Vi påvirker våre fysiske omgivelser, og vi preges i sin tur av dem. Bevisstheten om dette har de senere årene økt betydelig; enkelte steder er bærere av spesielle åndelige eller religiøse kvaliteter – det som kalles hellige steder.Forfatteren tar oss med til en rekke helligsteder, til et mangfold av ulike budskap slike steder kan være bærere av. Alle med spesiell betydning for forfatteren; i det nære – som Utstein kloster, «barndommens helligsted» – og i det fjerne: det keltiske irland, et kvinnelig genialitetens veksthus i disibodenberg, naturglede i Asissi, trosmøter i syria, «ørkenens lys» og selvsagt Jerusalem. Bokas innledende del gir en forståelse av hellige steder, både historisk og tverrfaglig. Vi leser om det mangfold av helligstedsoppfatninger som finnes samt hvilken betydning de har hatt for mennesker i ulike tradisjoner og tidsepoker. Konflikter rundt ulike gruppers tilgang til hellige steder belyses. Historien har også eksempler på god felles forvaltning på tvers av religionsgrenser. Boka er slik et relevant innspill i dagens religionsdialog. Hellig sted er en dokumentarisk medrivende bok – illustrert med forfatterens foto. Her skapes impulser til å se på jordens hellige steder på nytt, kanskje oppsøke dem som pilegrim selv. Harald Olsen, tidligere kultursjef i Arendal og direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo, har utgitt en rekke bøker rundt bokens tema, der keltisk historie og spiritualtet har stått banebrytende sentralt.


Sted skaper folk, og folk skaper sted.’ Vi påvirker våre fysiske omgivelser, og vi preges i sin tur av dem. Bevisstheten om dette har de senere årene økt betydelig; enkelte steder er bærere av spesielle åndelige eller religiøse kvaliteter – det som kalles hellige steder.Forfatteren tar oss med til en rekke helligsteder, til et mangfold av ulike budskap slike steder kan være bærere av. Alle med spesiell betydning for forfatteren; i det nære – som Utstein kloster, «barndommens helligsted» – og i det fjerne: det keltiske irland, et kvinnelig genialitetens veksthus i disibodenberg, naturglede i Asissi, trosmøter i syria, «ørkenens lys» og selvsagt Jerusalem. Bokas innledende del gir en forståelse av hellige steder, både historisk og tverrfaglig. Vi leser om det mangfold av helligstedsoppfatninger som finnes samt hvilken betydning de har hatt for mennesker i ulike tradisjoner og tidsepoker. Konflikter rundt ulike gruppers tilgang til hellige steder belyses. Historien har også eksempler på god felles forvaltning på tvers av religionsgrenser. Boka er slik et relevant innspill i dagens religionsdialog. Hellig sted er en dokumentarisk medrivende bok – illustrert med forfatterens foto. Her skapes impulser til å se på jordens hellige steder på nytt, kanskje oppsøke dem som pilegrim selv. Harald Olsen, tidligere kultursjef i Arendal og direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo, har utgitt en rekke bøker rundt bokens tema, der keltisk historie og spiritualtet har stått banebrytende sentralt.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

harald olsen<br />

hellig <strong>sted</strong><br />

<strong>Pilegrimsmål</strong> <strong>·</strong> <strong>Hellig</strong><strong>sted</strong>sopplevelse <strong>·</strong> <strong>Trosmøte</strong><br />

efrem


<strong>Hellig</strong> <strong>sted</strong>


HARALD OLSEN<br />

HELLIG STED<br />

<strong>Pilegrimsmål</strong> <strong>·</strong> <strong>Hellig</strong><strong>sted</strong>sopplevelse <strong>·</strong> <strong>Trosmøte</strong><br />

Efrem forlag 2020


© Efrem forlag 2020<br />

Omslag og sats: Øyvind Lerø<br />

Trykk: ScandinavianBook<br />

Satt med: Minion Pro 11/14<br />

Alle foto: Harald Olsen, unntatt foto side 10, 100, 135 og 147: Wikimedia<br />

Commons; side 92: Øyvind Lerø.<br />

ISBN 978-82-92922-55-2<br />

Efrem forlag, Follese<br />

post@efremforlag.no<br />

www.efremforlag.no<br />

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten<br />

særskilt avtale med Efrem forlag as er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring<br />

bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale<br />

med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.<br />

MILJØMERKET<br />

Svanemerket trykksak<br />

LaserTrykk.no


INNHOLD<br />

Forord <strong>·</strong> ‘Sted skaper folk, og folk skaper <strong>sted</strong>.’ 7<br />

Del 1: HELLIG STED – IDENTITET OG BETYDNING<br />

Stedets betydning 11<br />

Valfartsmålet eller vandringen i seg selv 15<br />

Hva er hellig? 16<br />

Uropplevelsen av det hellige 18<br />

<strong>Hellig</strong> <strong>sted</strong> – et overgangspunkt 19<br />

En fornyet hellig<strong>sted</strong>sforståelse 20<br />

Det gamle testamentet: Gud lar seg ikke <strong>sted</strong>binde 21<br />

Det nye testamentet: Inkarnasjon og <strong>sted</strong> 23<br />

Den kristne kirkes hellig<strong>sted</strong>er 26<br />

<strong>Hellig</strong><strong>sted</strong>svekst og hellig<strong>sted</strong>smangfold 28<br />

Åpenbaring og valg 33<br />

<strong>Hellig</strong><strong>sted</strong>skontinuitet 36<br />

Den magiske berøring 41<br />

Klostervesen og <strong>sted</strong>sforståelse 44<br />

Vandring eller <strong>sted</strong>stroskap 46<br />

Keltisk hellig<strong>sted</strong>sforståelse 47<br />

«Stedet bakom <strong>sted</strong>et» 49<br />

Det sakramentale møte 51


Stillhetens <strong>sted</strong> 52<br />

Labyrinten som hellig <strong>sted</strong> 56<br />

Valfartsdrømmen og den etiske forpliktelse 57<br />

Motstridende opplevelser av hellig<strong>sted</strong>et 60<br />

Genius loci – <strong>sted</strong>ets sjel 63<br />

Stedsfilosofi 66<br />

Det litterære <strong>sted</strong>et 68<br />

Et hellig<strong>sted</strong> i endring 71<br />

Jerusalem – hellig <strong>sted</strong> for tre religioner 76<br />

Felles bruk av hellige <strong>sted</strong>er? 87<br />

DEL 2: HELLIGE STEDERS HISTORIE OG BUDSKAP<br />

Valg av hellig<strong>sted</strong>er 93<br />

Barndommens hellig<strong>sted</strong>: Utstein kloster 95<br />

Felles hellig<strong>sted</strong>: Oljeberget i Jerusalem 101<br />

Barmhjertighetens <strong>sted</strong>: I Irland og Telemark 107<br />

Å helbrede et <strong>sted</strong>: Solovki 113<br />

Ørkenens lys: Antonius-klosteret 123<br />

Sivilisasjonens utpost: Skellig Michael 137<br />

Genialitetens veksthus: Disibodenberg 149<br />

Naturglede og trosmøte: Assisi 163<br />

Atlantisk kultursenter og valfartsmål: Iona 183<br />

Kristus-vindens fjell: Tao Fong Shan 205<br />

I kjærlighet til annen tro: Deir Mar Musa 231<br />

Kilder 253<br />

Noter 265


FORORD<br />

‘Sted skaper folk, og folk skaper <strong>sted</strong>.’<br />

V<br />

i påvirker våre fysiske omgivelser, og vi preges i sin tur<br />

av dem. Bevisstheten om dette er i de senere årene blitt tydelig<br />

innenfor en rekke fagområder. Omgivelsenes og <strong>sted</strong>skvalitetenes<br />

betydning for vår oppvekst og utvikling som mennesker er blitt<br />

stadig tydeligere. Vår orienteringsevne, virkelighetsforståelse og<br />

identitet påvirkes på grunnleggende vis av oppvekstmiljøet og dets<br />

<strong>sted</strong>skvaliteter. Det gjelder både i positiv og negativ retning. Derfor<br />

er mange forskere opptatt av det tap av <strong>sted</strong>skvaliteter som skjer<br />

gjennom den moderne, globale urbaniseringsprosessen, med stadig<br />

mer ensformige og kvalitetsfattige oppvekstmiljøer som konsekvens.<br />

I dette perspektivet etterlyser mange en klarere bevissthet om <strong>sted</strong>,<br />

<strong>sted</strong>sidentitet, <strong>sted</strong>skvaliteter, <strong>sted</strong>stilhørighet o.l. Fra ulike stå<strong>sted</strong>er<br />

og innfallsvinkler er <strong>sted</strong>et kommet i fokus.<br />

En spesiell variant av en tydeligere <strong>sted</strong>sbevissthet er den som er<br />

knyttet til forestillingen om at enkelte <strong>sted</strong>er er bærere av spesielle<br />

åndelige eller religiøse kvaliteter – det som kalles hellige <strong>sted</strong>er. Økt<br />

bevissthet om denne type <strong>sted</strong>skvaliteter har nok sammenheng med<br />

den renessanse som pilegrimsvandringene har opplevd de senere år.<br />

De fleste pilegrimsferder har et hellig <strong>sted</strong> som mål.<br />

<strong>Hellig</strong> <strong>sted</strong> | 7


Slike hellige <strong>sted</strong>er er tema for denne boka. Den er delt i to hoveddeler.<br />

Første hoveddel er av generell karakter og belyser hva hellighet<br />

betyr i denne sammenhengen og i forhold til fysiske <strong>sted</strong>er. Den viser<br />

til det mangfold av hellig<strong>sted</strong>soppfatninger som finnes og hvilken betydning<br />

de har hatt for mennesker i ulike tradisjoner og i ulike tidsepoker.<br />

Denne framstillingen reiser også noen sentrale spørsmål, som<br />

f.eks. om det er mulig å forvalte hellige <strong>sted</strong>er i fellesskap og på tvers<br />

av religiøs tro, for å unngå all den konflikt som historisk sett har vært<br />

resultatet av et eksklusivt og ekskluderende eierforhold til slike <strong>sted</strong>er.<br />

Andre hoveddel inneholder beskrivelser av en gruppe utvalgte hellig<strong>sted</strong>er.<br />

Det er <strong>sted</strong>er som har hatt en spesiell betydning i ulike faser<br />

av mitt eget liv, og beskrivelsene er basert på egne opplevelser og<br />

erfaringer av <strong>sted</strong>ene. Utvalget av <strong>sted</strong>er er også gjort for å vise det<br />

mangfold av hellig<strong>sted</strong>er som finnes og de ulike budskap som slike<br />

<strong>sted</strong>er kan være bærer av. Det finnes <strong>sted</strong>er som er preget av én enkelt<br />

begivenhet og ett dominerende budskap, mens andre <strong>sted</strong>er har spilt<br />

en rolle i mange hundre år, og bærer på en tilsvarende mangfoldig<br />

historie. Begge typer er representert i denne framstillingen. Beskrivelsene<br />

varierer derfor betydelig i omfang og karakter. Framstillingen<br />

er resultat av mange års reiser og studier, og har nedfelt seg i en rekke<br />

bøker og faglige artikler. Referanser og litteraturlista bakerst viser til<br />

noe av dette.<br />

Kunnskap og opplevelse henger sammen. Jo mer man vet om et <strong>sted</strong><br />

og menneskene som har hatt tilhold der, deres historie, livsskjebner og<br />

de livserfaringer de bar med seg – nedfelt i tradisjoner og kulturlandskap<br />

– desto rikere og dypere vil opplevelsene av <strong>sted</strong>et være. Reisen<br />

og målet henger også sammen. Reisen og dens opplevelser skaper forventninger<br />

til målet, mens valfartsmålets kvaliteter og erfaringer gir<br />

retning og innhold til reisen. En reise som ikke ender i et hellig <strong>sted</strong>, er<br />

en tur, men ingen pilegrimsferd. Denne framstillingen omfatter flere<br />

hellig<strong>sted</strong>er som ikke forekommer i reklameplakatene for moderne<br />

pilegrimsreiser. Mange av disse ukjente <strong>sted</strong>ene bærer likevel på den<br />

mest spennende historien.<br />

8 | hellig <strong>sted</strong>


Mitt ønske for boka er at den skal vise noen av de kvaliteter, den<br />

erfaring og den opplevelsesrikdom som gamle og nyere hellig<strong>sted</strong>er<br />

kan være bærere av, og at dette kan inspirere til videre utforsking og<br />

opplevelse av slike <strong>sted</strong>er.<br />

Arendal, august 2020<br />

Harald Olsen<br />

FORORD | 9


Pilegrim ved Vestmuren (‘Klagemuren’) i Jerusalem<br />

10 | hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning


Del I<br />

HELLIG STED – IDENTITET OG BETYDNING<br />

Stedets betydning<br />

Sted, <strong>sted</strong>skvalitet, <strong>sted</strong>sbevissthet, <strong>sted</strong>stilhørighet og beslektede emner<br />

har fått ny aktualitet i vår tid. Det merkes innenfor en rekke ulike<br />

fagområder som filosofi, psykologi, litteraturvitenskap, antropologi,<br />

kulturhistorie, geografi, arkitekturteori med mer. Innfallsvinklene er<br />

forskjellige og går på begge sider av menneskets relasjoner til sine <strong>sted</strong>er<br />

og fysiske omgivelser. For ‘<strong>sted</strong> skaper folk, og folk skaper <strong>sted</strong>’. Vi<br />

påvirker våre fysiske omgivelser, og vi preges i sin tur av dem.<br />

Sted og rom er grunnleggende rammer for menneskets tilværelse.<br />

Den amerikanske geografen Yi-Fu Tuan formulerer det slik: «Sted<br />

er trygghet, rom er frihet: vi er knyttet til det ene og lenges til det<br />

andre.» 1 Våre forestillinger om verden er en blanding av myter og<br />

faktisk kunnskap. Slik vil det være så lenge vår faktiske kunnskap er<br />

begrenset. Myter er derfor ikke bare fortid og kunnskapsløshet. Myter<br />

om <strong>sted</strong> og rom er forankret i grunnleggende menneskelige erfaringer<br />

gjennom årtusener og kan romme verdifull og tidløs innsikt. 2<br />

Stedskvaliteter og oppvekstmiljø påvirker på grunnleggende vis utviklingen<br />

av vår orienteringsevne, virkelighetsforståelse og identitet<br />

– på både positiv og negativ måte. Oppfatning av <strong>sted</strong> endrer seg gradvis<br />

med barnets utvikling. 3 Ved to års alder oppfatter barnet forskjellen<br />

på «her» og «der», og et års tid senere er det i stand til å assosiere<br />

personer med <strong>sted</strong>er. I tidlig skolealder oppfatter barnet forskjeller i<br />

<strong>Hellig</strong> <strong>sted</strong> | 11


<strong>sted</strong>skvaliteter, og utvider den geografiske horisonten med interesse<br />

også for fjerne <strong>sted</strong>er. Generelt kan en si at barnet har behov for <strong>sted</strong>er<br />

og rom i deres eget «format», derfor søker det ofte mindre rom for<br />

trygghetens skyld. Behovet for egne, personlige <strong>sted</strong>er viser seg å være<br />

allmennmenneskelig, og viktig for den personlige utvikling.<br />

Mange forskere er opptatt av konsekvensene av den moderne, globale<br />

urbaniseringsprosessen, og taler i den forbindelse om både <strong>sted</strong>stap<br />

og dehumaniserende utvikling. Den engelske teologen John Inge<br />

er blant de som har påpekt dette ved å vise til de dehumaniserende<br />

konsekvensene av den nedgradering av <strong>sted</strong> som ligger i vår tids økonomiske<br />

tenkning og praksis. Han slutter seg til utsagnet om at globaliseringen<br />

er dehumaniserende og hevder at i den moderne markedsøkonomien<br />

har penger fått en tilsvarende status som avguden i den<br />

bibelske virkelighetsforståelsen. 4<br />

Samme tankegang finner vi hos den katolske engelske teologen Philip<br />

Sheldrake, som påpeker at den herskende urbanisering og globalisering<br />

i vår tid betyr en fragmentering og privatisering av <strong>sted</strong>, og<br />

at økt mobilitet innebærer svekket <strong>sted</strong>sbevissthet og <strong>sted</strong>sidentitet. 5<br />

Resultatet er gettofiserte og sjelløse bymiljøer som mangler egnede<br />

sentra og naturlige møte<strong>sted</strong>er. Han mener det er mulig å snu denne<br />

utviklingen, men da må miljømessige og estetiske kvaliteter prioriteres<br />

framfor økonomiske og rent funksjonelle hensyn. Sheldrake registrerer<br />

en vilje til dette hos en del av dagens arkitekter, byplanleggere og<br />

antropologer. Det kommer til uttrykk i en vilje til å gjenoppdage <strong>sted</strong>et,<br />

gjennom «å tilstrebe human differensiering, gjenvinne territorial<br />

identitet, bygge fellesskap, gjendanne offentlige rom og planlegge og<br />

bygge omgivelser i overensstemmelse med menneskelige behov.» 6<br />

Et forhold som også har aktualisert <strong>sted</strong>sforståelse og <strong>sted</strong>sopplevelse,<br />

er den renessanse som pilegrimsvandringene har opplevd i de<br />

senere årene. Det er anslått at noen av de aller største samlinger av<br />

mennesker i dagens verden, er pilegrimer som søker til hellige <strong>sted</strong>er. 7<br />

De fleste pilegrimsferder har et <strong>sted</strong> som mål, et <strong>sted</strong> som for mange<br />

oppleves som hellig.<br />

12 | hellig <strong>sted</strong>


Hengivenheten for hellige <strong>sted</strong>er er et nærmest universelt fenomen,<br />

og er en av den religiøse troens hyppigste ytringer i alle kulturer,<br />

hevder den engelske religionshistorikeren Karen Armstrong. 8 Den<br />

er alle<strong>sted</strong>snærværende, i den grad at den synes å svare på et dypt<br />

menneskelig behov, uansett hvilke forestillinger man har om Gud eller<br />

det overnaturlige. «Menneskene har i sin historie møtt det hellige i<br />

berg, lunder, <strong>sted</strong>er og templer. Når man har nærmet seg slike <strong>sted</strong>er<br />

har man kjent at man har gått inn i en annen dimensjon, skilt fra den<br />

normale fysiske tilværelsen, men likevel forenlig med den.» 9<br />

Men som vist i bl.a. nyere norsk pilegrimsforskning, har den moderne<br />

pilegrimen i mange tilfeller en annen forståelse og vektlegging<br />

av valfartsmålet og hellig<strong>sted</strong>et enn det som var tilfelle i tidligere tider.<br />

Mens de dominerende motivene for pilegrimsferd tidligere var å søke<br />

helbredelse for sykdom, gjøre bot for sine synder og søke åndelig inspirasjon<br />

og fornyelse, er begrunnelsene i dag mer sammensatte og<br />

mangfoldige. Som et postmoderne fenomen er pilegrimsrenessansen<br />

i vår tid blitt beskrevet som «knyttet til relativisme, refleksivitet og<br />

meningsmangfold på den ene siden, og interesse for kropp, natur og<br />

sanselighet på den andre. Kombinasjonen av en kroppslig og språklig<br />

vending er kjennetegnene for mye av samtidsreligiøsiteten.» 10<br />

Pilegrimsferd, som mange andre religiøse fenomener, er ikke lenger<br />

bare konsentrert innenfor visse grenser eller hos bestemte grupper av<br />

mennesker. Det opptrer på mange nye og uventede <strong>sted</strong>er, og som et<br />

aspekt ved ulike kulturelle uttrykk: «Samtidig med en tilsynelatende<br />

trivialisering av det hellige, ser vi på den annen side at nye områder<br />

og kategorier blir sakralisert eller får sakrale dimensjoner. Fortellinger<br />

om ulike reisemål viser at religiøse reiser og turistreiser glir over<br />

i hverandre.» 11<br />

Denne flytende overgangen mellom pilegrimsferd og turisme bidro<br />

også ekteparet Turner til med sin klassiske antropologiske studie<br />

fra 1978: «En turist er halvveis pilegrim, hvis en pilegrim er halvveis<br />

turist.» 12 Dette er videreutviklet i senere forskning, der <strong>sted</strong>er for naturkatastrofer,<br />

trafikkulykker, terrorhandlinger, kjente artisters grav-<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 13


<strong>sted</strong> og lignende er gitt en form for sakralitet og blitt gjenstand for<br />

kultisk praksis. 13 I denne tilnærmingsmåten beskrives overgangsformer<br />

mellom turisme og pilegrimsferd, og konkrete <strong>sted</strong>er som både<br />

blir gjenstand for sakralisering og avsakralisering eller profanering.<br />

Forstått på denne måten representerer moderne pilegrimspraksis et<br />

mangfold av <strong>sted</strong>er, former, opplevelser og erfaringer. Til og med det å<br />

oppsøke virtuelle <strong>sted</strong>er i cyberspace, som for eksempel gjengivelse av<br />

konsentrasjonsleiren Auschwitz eller Klagemuren i Jerusalem, er blitt<br />

definert som en pilegrimshandling. 14<br />

Her må det imidlertid understrekes at dette er et moderne vesteuropeisk<br />

og nordamerikansk perspektiv, og er ikke representativt<br />

for kristenheten som helhet. Den katolske og ortodokse verden, som<br />

tallmessig er klart dominerende, er fortsatt i hovedsak preget av de<br />

klassiske pilegrimsidealene. Det samme kan sies om pilegrimstradisjonene<br />

i ikke-kristne religioner. Av disse grunner vil den følgende<br />

framstillingen være preget av mer tradisjonelle oppfatninger av pilegrimsferd<br />

og hellige <strong>sted</strong>er.<br />

I tråd med dette kan selv en sekulær forfatter, som ikke identifiserer<br />

seg med noen bestemt religion, velge å formulere seg på følgende<br />

måte om pilegrimsferdens hensikt: «Det som skiller en hellig reise fra<br />

en hverdagstur, en eventyrreise eller en turistferd er den ånd som den<br />

gjennomføres i. Den er hellig hvis den reisende er lysfølsom for de<br />

dypere realiteter i ens egen tilværelse og i verden omkring, hvis den<br />

bringer sammen den indre og den ytre verden, der det fysiske landskap<br />

tjener som et speil for det indre.» 15 «Vi er skapninger hvis skjebne<br />

det er å ha en fot i denne verden og en fot i en annen, her og ikke her,<br />

her og der på en og samme tid. Jeg anser livet å være gitt slik at vi kan<br />

sy verdens ‘back up’ uten at sømmen synes. Det er hva hellig ferd kan<br />

gjøre. Å sy krever at tråden går inn og ut, opp og ned, og siden mine<br />

første reiser har jeg fulgt denne tråden, hvor den enn har ført meg.» 16<br />

<strong>Hellig</strong><strong>sted</strong>sforståelse og pilegrimsferd hører historisk sett nøye<br />

sammen. Det vil også den følgende framstillingen bli preget av.<br />

14 | hellig <strong>sted</strong>


Valfartsmålet eller vandringen i seg selv<br />

Pilegrimsvandring kan karakteriseres gjennom følgende tre komponenter:<br />

veien, hellig<strong>sted</strong>et og møtet med mysteriet. 17 I den kristne pilegrimsbevegelsen<br />

har det til alle tider vært en spenning i hva som har<br />

vært den viktigste begrunnelsen for pilegrimsferden: valfartsmålet<br />

eller ferden i seg selv. Vektleggingen av disse to sidene ved pilegrimsferden<br />

har variert over tid, har vært forskjellig i ulike miljøer og har<br />

ikke minst vært bestemt av hva som har vært begrunnelse og motiv<br />

for pilegrimsferden. 18 I de tilfellene der man søkte helbredelse eller<br />

åndelig inspirasjon og fornyelse, var valfartsmålet viktigst. Der hvor<br />

pilegrimsferden var en botshandling, kunne ferden i seg selv, med<br />

dens fysiske krav og ofte strabasiøse utfordringer, være hovedpoenget.<br />

For dem hvor pilegrimsferden var en pålagt straff, ble ferdens<br />

lengde viktig. 19<br />

I dag er bildet mer sammensatt og flertydig. I vesteuropeiske og<br />

nordamerikanske sammenhenger er det en tydelig tendens til sterkere<br />

vektlegging av ferden i seg selv, på bekostning av valfartsmålets betydning.<br />

20 Det kan være ulike grunner til dette. Et forhold er at det her er<br />

et sterkere innslag av pilegrimer fra protestantiske og alternativreligiøse<br />

miljøer. Dette er miljøer som tradisjonelt har hatt en svakere hellig<strong>sted</strong>sforståelse,<br />

og der pilegrimsferden primært har vært et symbol<br />

for livsvandringen. 21<br />

En annen grunn, som bl.a. er påpekt av Philip Sheldrake, kan være at<br />

den moderne vestlige samfunnsutviklingen, med økt globalisering, økt<br />

mobilitet, løsrivelse fra fødsels- og oppvekst<strong>sted</strong>er og slektstilknytning,<br />

har medført økt rotløshet og en svekket <strong>sted</strong>stilhørighet og <strong>sted</strong>sbevissthet.<br />

22 Sheldrake og andre forskere taler om et omfattende <strong>sted</strong>stap<br />

i dagens vestlige samfunn. En slik svekket allmenn <strong>sted</strong>sbevissthet har<br />

trolig også bidratt til tap av sans for betydningen av hellige <strong>sted</strong>er.<br />

Dette er imidlertid bare en del av bildet. I dominerende deler av kristenheten<br />

er hellig<strong>sted</strong>et fortsatt en attraksjon og en viktig motivasjon<br />

for pilegrimsferd. Den italienske pilegrimsforskeren Paolo Giuriati understreker<br />

at hellig<strong>sted</strong>ene ikke representerer «et regressivt fenomen,<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 15


en levning fra fortiden eller en liten, isolert marginal religiøs subkultur.<br />

De synes tvert imot å være en effektiv faktor og et potensiale for fornyelse,<br />

styrke, støtte, løpende tilpassing og vekst.» I disse sammenhengene<br />

forstås pilegrimsvandringen som «den religiøsitet som svarer til<br />

det postmoderne samfunnet», der pilegrimsfromheten kan være den<br />

veien som velges til en dypere erkjennelse av det sakrale så vel som<br />

det «profant dagligdagse», og der «pilegrimsvandringen til det hellige<br />

<strong>sted</strong>et er et godt utgangspunkt for å beskrive religiøsiteten i vår egen<br />

samtid …» 23 Også i protestantiske miljøer har en i de senere år merket<br />

en økende interesse for pilegrimsvandring og hellige <strong>sted</strong>er, selv om<br />

begrunnelsene kan være annerledes enn hos katolikker og ortodokse. 24<br />

Forholdet mellom ferden og målet har altså vært, og kan fortsatt<br />

være, et dynamisk forhold til gjensidig forsterkning: forventningen<br />

til målet kan berike pilegrimsferden, og ferdens erfaringer kan berike<br />

opplevelsene av valfartsmålet. Hvis valfartsmålenes og hellig<strong>sted</strong>enes<br />

betydning forsvinner, vil pilegrimsbevegelsen forfalle til en ren turbevegelse<br />

og i stor grad miste sin religiøse og åndelige betydning.<br />

Men skal en unngå dette, kreves det i dag en klarere og dypere bevissthet<br />

om hva et hellig <strong>sted</strong> er – og kan være. Og en dypere hellig<strong>sted</strong>sforståelse<br />

kan også være en vei til en tydeligere og mer reflektert<br />

allmenn <strong>sted</strong>sbevissthet og <strong>sted</strong>sforståelse. Slik kan dette bli noe mer<br />

enn bare et religiøst tema, nemlig et allmennkulturelt og samfunnsmessig<br />

tema av stor betydning. Med utgangspunkt i det historiske kan<br />

det derfor være på sin plass med en grundigere refleksjon over hva vi<br />

i dag mener med hellig <strong>sted</strong>. Og for å gripe enda dypere: hva vi i det<br />

hele tatt forstår med ordet hellig.<br />

Hva er hellig?<br />

På vei til en klarere hellig<strong>sted</strong>sforståelse er det nødvendig å reflektere<br />

over hva ordet hellig egentlig betyr. Den kristne dagsavisen Vårt Land<br />

pleide tidligere i enkelte av sine portrettintervjuer å legge inn et spørsmål<br />

om hva intervjuobjektene holder for å være hellig. Det er underlig<br />

hva som oppgis som svar på dette spørsmålet. Alt mulig, alt som man<br />

16 | hellig <strong>sted</strong>


holder for verdifullt og positivt, kan oppgis som hellig. Dette er noen<br />

av svarene:<br />

Å være i naturen og gå på tur. Respekt for kulturer i videste forstand.<br />

Å hjelpe andre mennesker. Nærvær. Å leve i sannhet. Å være fylt av<br />

livsnærvær. Lukten av små babyhoder. Europeiske katedraler. Naturvitenskapen.<br />

Samlingen om gudstjenesten. Bachs Matteuspasjon. Retten<br />

til liv. Kveldslesing for barna. Menneskets integritet. Tidlig morgen<br />

med barnebarna. Store og små naturopplevelser – med en slags<br />

ute-av-kroppen-følelse. Rettferdighet. Musikken, sangen og skjønnheten<br />

i menneskene og verden. Å bare være lykkelig. Menneskeverdet.<br />

Unger som synger. Frihet. Respekt for menneskene. Kjærlighetskreftene.<br />

Bading. Naturen.<br />

Disse eksemplene kan vel illustrere følgende utsagn: «I et samfunn<br />

som mister Gud av syne synker ordet hellig i verdi, men selve lengselen<br />

etter det hellige er nedlagt i oss.» 25 I alminnelig, moderne språkbruk<br />

er begrepet hellig blitt så utflytende at det helt har mistet sin<br />

mening. Som påpekt av den norske teologen Espen Dahl: Hvis alt er<br />

hellig, er ingen ting hellig. 26 Det er derfor gode grunner til å prøve å<br />

finne tilbake til en mer presis forståelse av hva hellighet er.<br />

I den bibelske virkelighetsforståelse er hellighet – både i Det gamle<br />

og Det nye testamentet – ensbetydende med guddommelig. 27 <strong>Hellig</strong>het<br />

beskriver Guds unikhet, det som konstituerer Guds natur. <strong>Hellig</strong>het<br />

er ikke bare en egenskap ved Gud, men er selve Guds vesen. Siden<br />

Gud alene er hellig, kan ikke noe annet eller noen annen være hellig<br />

i seg selv. <strong>Hellig</strong>het og guddommelighet kan derfor bare benyttes om<br />

personer eller <strong>sted</strong>er i en avledet eller sekundær betydning. Personer<br />

og <strong>sted</strong>er er hellige kun i tilknytning til det guddommelige. Steder kan<br />

bare kalles hellige i kraft av deres relasjon til Gud.<br />

Går vi ut i et større faglig landskap, kan noen av religionsvitenskapens<br />

klassikere fortsatt være til god hjelp, og et verdifullt utgangspunkt.<br />

Særlig gjelder dette den fenomenologiske skolen innen religionsvitenskapen<br />

(Rudolf Otto, Mircea Eliade, Gerardus von der Leeuw<br />

m.fl.). Denne skolen har vist seg spesielt fruktbar, ikke minst idet den<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 17


har inspirert til videre refleksjon og utforskning, også i form av kritiske<br />

innvendinger og i andre retninger enn dens egne posisjoner. 28<br />

Den har også inspirert andre fag enn religionsvitenskapen, som filosofi,<br />

teologi, psykologi og antropologi. Dens kanskje viktigste bidrag er<br />

betoningen av erfaring som den sentrale kilde til erkjennelse. 29<br />

Uropplevelsen av det hellige<br />

Mircea Eliade og hans klassiker Det hellige og det profane 30 har fått stor<br />

betydning, selv om hans sterkt reaksjonære sympatier i ungdomstidens<br />

Romania i dag framstår som svært diskutable og uforståelige.<br />

Hans modne tenkning om religion, i egenskap av professor ved framstående<br />

amerikanske universiteter, bør imidlertid kunne vurderes på<br />

selvstendig grunnlag og uavhengig av dette.<br />

For Eliade er det hellige noe som manifesterer seg som en realitet<br />

av et helt annet slag enn de ‘naturlige realiteter’, det er ‘det helt annerledesartede’<br />

i forhold til det som er dets motsetning – det profane. Det<br />

hellige er en absolutt realitet som overskrider eller transcenderer vår<br />

verden, men som likevel åpenbarer seg i denne verden. Menneskene<br />

får kjennskap til det hellige fordi dette manifesterer seg på en måte<br />

som menneskene kan erfare. Disse manifestasjonene kaller Eliade<br />

hierofanier (av gresk hieros = hellig, fainomai = vise seg). For Eliade<br />

består religionenes historie, fra de enkleste til de høyest utviklede, av<br />

et stort antall hierofanier. Og han ser en kontinuitet i denne utviklingen,<br />

fra et tilsynelatende overnaturlig uttrykk i naturen, i stein eller<br />

tre, til det som for en kristen er den høyeste hierofani: Guds inkarnasjon<br />

i Jesus Kristus. 31<br />

Opplevelsen av verden som ikke homogen, men som et rom med<br />

brudd, grense og overgang mellom det kjente og ukjente, er ifølge Eliade<br />

en uropplevelse, en primær religiøs opplevelse som går forut for all<br />

annen bevissthet og refleksjon om verden og tilværelsen. 32 Først når<br />

dette bruddet oppleves, blir forestillingen om en verdenstilblivelse – en<br />

verdensgrunnleggelse eller skapelse – mulig. Først da får opplevelsen<br />

og forestillingen om et fast punkt – et verdenssentrum eller en axis<br />

18 | hellig <strong>sted</strong>


mundi – mulig, og blir utgangspunkt for all annen orientering i tilværelsen.<br />

Når dette bruddet oppleves, gjennom åpenbaringen av det<br />

hellige, bli verden konstituert. Ved hierofanien – manifestasjonen av<br />

det hellige – blir det avdekket et fast punkt, et sentrum i det grenseløse,<br />

formløse og homogene rom. Og mennesket vil alltid søke dette<br />

punkt og dette sentrum.<br />

Denne opplevelsen av diskontinuitet, av brudd og grense mellom<br />

det hellige og det profane, er ført videre og markert i de fleste religiøse<br />

rom i menneskets historie. Trappeoppgang, terskel og døråpning til<br />

moderne kirker og templer er fremdeles en slik markering av grense<br />

og overgang. Og slike terskler har til alle tider hatt sine voktere i form<br />

av presteskap, og overgangene sine ritualer.<br />

<strong>Hellig</strong> <strong>sted</strong> – et overgangspunkt<br />

Disse forestillingene ligger også til grunn for Eliades oppfatning av<br />

hellige <strong>sted</strong>er. De er berøringspunkt mellom det profane og det hellige,<br />

åpningen eller døren til det hinsidige eller den guddommelige<br />

verden. Selv for det tilsynelatende areligiøse menneske finnes det <strong>sted</strong>er<br />

som er kvalitativt forskjellige fra andre. Slike <strong>sted</strong>er får en bestemt<br />

og helt spesiell betydning. De er hellige <strong>sted</strong>er i det private univers.<br />

«Det er som om også det areligiøse menneske på slike <strong>sted</strong>er blir vâr<br />

en realitet av et annet slag enn den virkelighet det lever i til daglig.» 33<br />

Det er på det hellige <strong>sted</strong>et at den dennesidige eller profane verden<br />

kan overskrides. Her er overgangspunktet fra den ene værensformen<br />

til en annen, berøringspunktet mellom jord og himmel. Derfor har<br />

det hellige <strong>sted</strong>et fra tidenes morgen også vært forbundet med en spesiell<br />

form for guddommelig kraft eller energi. Det hellige <strong>sted</strong>et er på<br />

en spesiell måte ladet med væren, mening og hellig nærvær. 34 Derfor<br />

har de hellige <strong>sted</strong>ene vært viktige orienteringspunkt i menneskenes<br />

virkelighetsforståelse og opplevelse av verden.<br />

Samtidig understreker Eliade også hierofanienes dobbelhet eller<br />

paradoks: når en ting eller et <strong>sted</strong> åpenbarer det hellige, blir det gjenstand<br />

for noe ‘helt annerledesartet’, men likevel uten å opphøre å være<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 19


‘seg selv’, det har fortsatt del i sin omverden. Dette representerer en<br />

tvetydighet i omverdensforståelsen som menneskene aldri helt kan<br />

frigjøre seg fra.<br />

En fornyet hellig<strong>sted</strong>sforståelse<br />

I nyere religionsvitenskapelig forskning har det vært formulert kritikk<br />

av sider ved den klassiske religionsfenomenologien. De viktigste ankepunktene<br />

har vært at fenomenologene i altfor liten grad har vektlagt<br />

den språklige dimensjonen i religiøse ytringer og fenomener, og at de<br />

ved så sterkt å betone det som er felles, har oversett de faktiske grunnleggende<br />

forskjeller mellom ulike religiøse tradisjoner. Teologen Espen<br />

Dahl er blant de som har påpekt dette. 35 Det klare skillet mellom<br />

hellig og profant, fremmed og fortrolig, annerledes og hverdagslig er<br />

det vanskelig å opprettholde i en senmoderne virkelighetsforståelse,<br />

der alle grenser og skillelinjer er blitt mer utydelige og flytende. 36 Fenomenologenes<br />

fortjenstfulle betoning av erfaringen som erkjennelsens<br />

viktigste kilde har ledet ut i en forestilling om en fellesmenneskelig<br />

erfaring som er den samme for alle religioner, en religionenes felles<br />

essens, så å si. Dette er imidlertid en forestilling som det er vanskelig<br />

å finne empirisk belegg for. 37<br />

Når det gjelder hellig<strong>sted</strong>sforståelsen har innvendingene mot de klassiske<br />

posisjonene vært at et hellig <strong>sted</strong> ikke bare har én betydning eller ett<br />

innhold. Steder kan være mangetydige, kan ha ulik mening og uttrykk,<br />

avhengig av den enkeltes forhold til <strong>sted</strong>et, og <strong>sted</strong>ets ofte skiftende<br />

historie. Derfor kan ett og samme <strong>sted</strong> være årsak til både sameksistens<br />

og konflikt. Philip Sheldrake påpeker at Jerusalem er et godt eksempel<br />

på dette, som hellig<strong>sted</strong> for tre konkurrerende verdensreligioner. 38<br />

Selv om en tar hensyn til denne type innvendinger, er det mulig å<br />

videreføre noen av de klassiske posisjonene, i revidert, oppdatert og<br />

nyansert form. Espen Dahl har gjort dette og argumenterer på en god<br />

måte for en fornyet religionsfenomenologi. 39 Her finns det rom for og å<br />

forankre det hellige i den hverdagslige sfære, men likevel på en slik måte<br />

at det helliges karakter er noe annet og noe mer enn det profane. Det<br />

20 | hellig <strong>sted</strong>


er her snakk om en integrasjonsmodell, snarere enn en separasjonsmodell.<br />

40 Den innebærer at også den fortrolige og hverdagslige verden er<br />

flertydig og mangedimensjonal. Den kan gi rom for det hellige, uten<br />

at dette dermed omformes til et stykke hverdag. Det er i forskjellen<br />

og overgangen mellom det hverdagslige og utenomhverdagslige at det<br />

oppstår et mellomrom der det hellige manifesterer seg. Det kultiske, og<br />

ritualene, utgjør slike brudd og overganger i det hverdagslige.<br />

En åpenbaring, i betydning manifestasjon av det hellige, kan aldri<br />

finne <strong>sted</strong> i noen slags ren form. Den vil alltid måtte realiseres i en<br />

historisk og kulturelt bestemt religiøs sammenheng. Uten en slik sammenheng<br />

eller ramme vil man rett og slett ikke kunne oppfatte det<br />

helliges nærvær. Det hellige finnes forut for og uavhengig av tro, men<br />

tas med inn i en religiøs sfære, og gis her et navn gjennom symboler,<br />

ritualer og historier. 41<br />

Det hellige representerer et møte med noe som er annerledes, noe<br />

som overskrider det kjente og hverdagslige. Det er ofte verken radikalt<br />

fremmed eller helt kjent og fortrolig. Derfor kan det hellige oppleves<br />

som flyktig og ikke lett å gripe. Dette kan også gjelde opplevelsen av<br />

hellige <strong>sted</strong>er.<br />

Det gamle testamentet: Gud lar seg ikke <strong>sted</strong>binde<br />

Bibelens gamle testamente (GT) er preget av en virkelighetsforståelse<br />

som bygger på en grunnleggende trekantrelasjon mellom Gud, hans<br />

folk og <strong>sted</strong>et eller landet. Samtidig er der to viktige <strong>sted</strong>sparadigmer,<br />

som utgjør kontraster:<br />

• Menneskenes liv i Edens hage og utdrivelsen fra den.<br />

• Abrahams vandring mot et <strong>sted</strong> som var lovet ham. 42<br />

I den abrahamittiske tradisjonen er det også en spenning eller indre<br />

motsetning, mellom:<br />

• Abrahams opprinnelige imigrasjonsideologi, som respekterer<br />

lokalbefolkningens rettigheter, og tilpasser seg de eksisterende<br />

forholdene.<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 21


• Israels gjenerobring av landet etter eksilet i Egypt og den 40-årige<br />

ørkenvandringen, som var preget av en heller brutal fordrivelse<br />

av den eksisterende befolkning. 43<br />

Landbesittelse er hele tiden et problem for Israel, for den har sammenheng<br />

med lydigheten mot Gud og hans lover. Stedet er ikke nøytralt,<br />

det representerer både muligheter og utfordringer. Trekantrelasjonen<br />

Gud, folket og <strong>sted</strong>et innebærer ansvarlighet for <strong>sted</strong>et og landet.<br />

Jahve er, i motsetning til kanaanittenes guder, ikke bundet til et bestemt<br />

<strong>sted</strong>. 44 Profeten Natan advarer kong David mot å bygge tempel,<br />

for ingen kan ta mål av seg til å bygge et hus for Gud. Jahve vil ikke<br />

stå til disposisjon, selv ikke for en kongelig anmodning (2 Samuel 7).<br />

På den annen side er det mange tekster som beskriver at Jahve<br />

velger å gjøre seg kjent på spesielle <strong>sted</strong>er, som da blir oppfattet som<br />

hellige (altså hierofanier). For eksempel Moses’ brennende tornebusk<br />

(1 Mos 28,16–17) og Jakobs drøm om himmelstigen (2 Mos 3,1–5). I 2<br />

Mos19 omtales til og med en konkret markering og grensesetting av<br />

det hellige <strong>sted</strong>et når Moses minner Herren om følgende: «Folket kan<br />

ikke gå opp på Sinai-fjellet, for du har selv advart oss og sagt: Trekk<br />

opp en grense rundt fjellet og lys det hellig!»<br />

Den skepsis som i GT finnes mot spesielle hellige <strong>sted</strong>er, skyldes<br />

åpenbart at slike <strong>sted</strong>er historisk sett var blitt benyttet til dyrking av<br />

hedenske guder og at dette også var en fristelse for Israel. Dessuten<br />

ligger det også her en klar motstand mot å prøve å binde Gud til spesielle<br />

fysiske <strong>sted</strong>er. Dette kommer bl.a. til uttrykk i kong Salomos bønn<br />

ved vigslingen av det nye tempelet:<br />

«Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers himmel<br />

kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd!<br />

Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud!<br />

Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer fram for deg i dag.<br />

La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det <strong>sted</strong>et der du<br />

har lovet at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer<br />

fram, vendt mot dette <strong>sted</strong>et! Ja, hør bønnen om nåde som din tjener<br />

22 | hellig <strong>sted</strong>


og ditt folk Israel ber, vendt mot dette <strong>sted</strong>et! Hør dem i himmelen der<br />

du bor, hør og tilgi!» (1 Kong 8,27–30).<br />

Dette forhindrer imidlertid ikke at Gud selv kan velge å åpenbare<br />

seg på spesielle <strong>sted</strong>er. I historien om Jakob i Betel er det en visjon i<br />

form av en drøm som er utgangspunktet. Men det er hans vigsling av<br />

<strong>sted</strong>et som konstituerer det som et hellig<strong>sted</strong>. Den katolske kirke har<br />

tatt denne fortellingen inn i liturgien for vigsling av kirkebygg. 45<br />

Løftet om land er gitt på betingelse av at Israel følger Guds vilje og<br />

lov. Straffen for ikke å gjøre det, er eksil, i betydningen land- og <strong>sted</strong>løshet.<br />

Eksilet er i det hele tatt en viktig bibelsk metafor, og ikke bare<br />

som en negativ størrelse. Eksilet var en viktig lærdoms- og dannelseserfaring,<br />

og Gud kunne også i eksilet vise sin trofasthet og kjærlighet. 46<br />

I et overordnet perspektiv må en si at det i GT er en grunnleggende<br />

spenning mellom <strong>sted</strong> og <strong>sted</strong>løshet, og forholdet mellom den<br />

trancendente Gud og hans åpenbaring på spesielle <strong>sted</strong>er er heller<br />

komplekst. 47 Men GTs <strong>sted</strong>sforståelse er utpreget relasjonell, idet den<br />

handler om relasjonen mellom Gud og folket.<br />

Det nye testamentet: Inkarnasjon og <strong>sted</strong><br />

I Det nye testamentet (NT) har de ulike forfatterne nokså forskjellige<br />

oppfatninger av <strong>sted</strong>. 48 Paulus er ikke opptatt av <strong>sted</strong>er og geografi,<br />

heller ikke av landløftet til Israel. Guds løfter gjelder alle mennesker<br />

på alle <strong>sted</strong>er (Rom 15,8–11; Gal 3,28). Jerusalem er bare start<strong>sted</strong>et<br />

og utgangspunktet for misjon. Den hellige Ånd er i kirkene, ikke i<br />

tempelet. Paulus søkte frihet fra både loven og landet. Dette er en<br />

‘oppbruddsteologi’ som er sterkest uttrykt i Hebreerbrevet (bl.a. Hebr<br />

13,13–14).<br />

Evangelistene synes å ha større sans for <strong>sted</strong>enes betydning, og <strong>sted</strong>enes<br />

ulike ‘språk’. For Markus og Matteus er Galilea <strong>sted</strong> for åpenbaring,<br />

mens Jerusalem er <strong>sted</strong>et for lidelse og soningsdød (Mark 10,31f.;<br />

Matt 21,10). Lukas betoner <strong>sted</strong>er og landskaper (fjell, sjø, slette, ørken<br />

osv.) og gir dem betydning i Kristi lidelse (Luk 4,1–13; 8, 22–25;<br />

9,28–36). Johannes understreker at Jesus har overskredet (transcen-<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 23


dert) landet og <strong>sted</strong>ene. Logos er ikke lenger knyttet til landet (som<br />

i Toraen), men til en person – Kristus (Joh.1,1–14). Stedene betyr noe<br />

bare i kraft av å være knyttet til ham. Kristus har helliggjort de <strong>sted</strong>ene<br />

der han har åpenbart seg, men han har ikke bundet seg til dem.<br />

I sin store tale til Det høye råd uttaler Stefanus i Apostlenes<br />

gjerninger: «Men det ble Salomo som bygde et hus for Gud. Likevel<br />

bor ikke Den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd. For slik<br />

taler profeten: Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel.<br />

Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren, eller hvor er <strong>sted</strong>et<br />

der jeg kan hvile? Har ikke min hånd skapt alt dette?» (Apg 7,47–50).<br />

De viktigste sidene ved den bibelske <strong>sted</strong>sforståelsen er oppsummerende<br />

sett at Gud ikke har bundet seg til noen bestemte <strong>sted</strong>er. Derfor<br />

er heller ikke menneskers tro og gudsdyrkelse bundet til bestemte<br />

fysiske <strong>sted</strong>er. 49 Gud er i prinsippet tilgjengelig og kan oppsøkes og<br />

tiltales over alt i sitt skaperverk. Men han har på et fritt og selvstendig<br />

grunnlag valgt å åpenbare seg gjennom manifestasjoner – hierofanier<br />

– som kan være av svært forskjellig innhold og karakter, og på ulike<br />

<strong>sted</strong>er – som da av menneskene oppleves som hellige. Det viktigste<br />

ved de hellige <strong>sted</strong>ene er at de er til for menneskene, og ikke for Gud.<br />

Den sentrale og viktigste hierofanien i en kristen virkelighetsforståelse<br />

er inkarnasjonen, at Ordet ble kjød, at Gud ikledde seg menneskelig<br />

skikkelse i Jesus Kristus. Gud griper gjennom inkarnasjonen inn i menneskenes<br />

romlige eksistens. Inkarnasjonen innebærer en anerkjennelse<br />

av materialitet, og dermed også av fysisk <strong>sted</strong>. De konkrete <strong>sted</strong>ene i<br />

Jesu jordeliv blir lokaliseringer av Guds henvendelse til menneskene og<br />

relasjonene mellom Gud og hans barn. Stedene blir konkrete formidlere<br />

av et guddommelig nærvær. På denne måten blir menneskene knyttet<br />

til disse <strong>sted</strong>ene, og <strong>sted</strong>ene blir viktige for dem. De hellige <strong>sted</strong>ene blir<br />

grunnleggende kategorier i åndelig erfaring og innsikt.<br />

Sammenhengen mellom inkarnasjon og sakrament har fått noen forskere<br />

til å hevde at også <strong>sted</strong>er kan ha en sakramental funksjon. En av<br />

disse er John Inge, som hevder at sakramentalitet innebærer at ting i<br />

den materielle verden kan bli ikledd en ny mening ved at de relateres til<br />

24 | hellig <strong>sted</strong>


Kristus gjennom inkarnasjonen. 50 Sakramentene viser at det ikke er noen<br />

motsetning mellom materie og ånd, men at de kan uttrykke hverandre.<br />

Inkarnasjon og sakramentalitet har ikke bare med materialitet å<br />

gjøre, men også partikularitet: det dreier seg om spesielle begivenheter,<br />

med konkrete, materielle ting på spesielle <strong>sted</strong>er. I dette ligger<br />

det en utvelgelse, som ofte markeres gjennom en innstiftelse, innvielse<br />

eller vigsling. En slik utvelgelse av <strong>sted</strong>, som arena for sakramentforvaltning,<br />

gir en opplevelse av <strong>sted</strong>et som hellig.<br />

Sakramentenes språk forteller oss om den virkelighet som ligger<br />

bortenfor det endelige og materielle, men som bare kan erkjennes<br />

gjennom dette. Det materielle blir et redskap for det åndelige. Noen<br />

omtaler slike erfaringer av at ting blir omdannet som plutselige og<br />

uventede øyeblikk av erkjennelse og innsikt, som om et slør mellom<br />

den synlige og usynlige verden blir tatt til side. 51<br />

Sakramentet er resultatet av Guds aktive handling og kan i prinsippet<br />

manifestere seg overalt i hans skaperverk. Men sakrament blir<br />

det først når Guds gave tas imot og skaper tilsvar hos menneskene.<br />

Sakramentalitet er forankret i handling og respons, i en toveis relasjon.<br />

Og denne relasjonen forutsetter et utvalgt <strong>sted</strong>. 52 Sakramentet<br />

fokuserer på Guds nærvær, intensifiserer på en spesiell måte Guds<br />

universalitet. Hensikten med sakramentale møter, og de hellige<br />

<strong>sted</strong>er som springer ut av dem, er å minne oss om Guds nærvær og<br />

handling over alt i hans skaperverk.<br />

Eksistensen av sakramentale <strong>sted</strong>er bidrar til å gjøre erkjennelsen<br />

og opplevelsen av sakramentet lettere og mer konkret, og kan tjene<br />

som en påminnelse om at all tid og alle <strong>sted</strong>er tilhører Gud i Kristus.<br />

Stedet er utvalgt på vegne av – ikke i <strong>sted</strong>et for – helheten. 53<br />

Der er slik sett en spenning mellom <strong>sted</strong>enes lokale og universelle<br />

dimensjoner. I hvert partikulært, utvalgt <strong>sted</strong> er der en impuls<br />

mot det universelle. 54 Guds universalitet innebærer at han kan søkes<br />

overalt, også i det som er bortenfor og utenfor, i det fremmede<br />

og ukjente. Det utfordrer den troende til også å sprenge grenser, til<br />

oppbrudd og vandring. 55<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 25


Den amerikanske teologen Susan White understreker at et <strong>sted</strong> er<br />

hellig når det betyr noe for mennesker som søker å leve etter evangeliet,<br />

som kommer sammen på <strong>sted</strong>et for å høre Guds ord og lære hva<br />

det vil si å leve etter det, som søker forsoningens tjeneste, som stiller<br />

seg på de svakes side og er et tilflukt<strong>sted</strong> for de som er i vanskeligheter.<br />

Et <strong>sted</strong> er hellig når alt dette gjør <strong>sted</strong>et til et gyldig tegn, et autentisk<br />

vitnesbyrd om Guds ofrende og selvoppgivende kjærlighet til verden.<br />

Hvis det slutter å være slik, hvis <strong>sted</strong>et blir forbundet med vold, grådighet,<br />

urettferdighet, stolthet og splittelse, vil det ifølge White slutte<br />

å være et hellig <strong>sted</strong> inntil dette er forandret. Dette er å vanhellige<br />

<strong>sted</strong>et, at det blir forbundet med verdier, handlinger og holdninger<br />

som er stikk i strid med evangeliet. Dette understreker menneskenes<br />

ansvar for <strong>sted</strong>ets hellighet. Alle kristne fellesskap er forpliktet til å ta<br />

del i den trefoldige oppgaven det er å holde fast ved, legemliggjøre og<br />

videreføre bruken av hellig<strong>sted</strong>et.<br />

Dette er ifølge Susan White i tråd med moderne sakramental teologi<br />

som understreker at det ikke bare dreier seg om at Gud benytter den<br />

materielle verden til å gi seg selv til menneskene. Det handler også om<br />

at mennesker benytter det materielle til å gi seg selv til Gud. Det er et<br />

gjensidig forhold, en relasjon som går begge veier. 56<br />

Den kristne kirkes hellig<strong>sted</strong>er<br />

Historisk sett er der en klar sammenheng mellom pilegrimsbevegelsens<br />

framvekst og at <strong>sted</strong>er får status som hellige. Noen forskere vil<br />

hevde at pilegrimsferd er den viktigste grunnen til utviklingen av kristen<br />

<strong>sted</strong>sbevissthet. 57 Der er rapporter om reiser til det som senere<br />

blir kalt Det hellige land allerede på 100-tallet e.Kr., men det er først<br />

på 300-tallet at dette får et slikt omfang at det påvirker tenkemåte og<br />

praksis i hele den unge kirken. En viktig innovatør i dette er den romerske<br />

keiser Konstantin, ikke minst etter at hans mor Helena i 326<br />

dro på pilegrimsferd til Palestina og mente å finne både Golgata, rester<br />

av korset og Jesu grav. Det utløste en omfattende byggevirksomhet<br />

der Konstantin begynte byggingen av både Fødselskirken i Betlehem<br />

26 | hellig <strong>sted</strong>


og Gravkirken og Himmelfartskirken i Jerusalem. 58<br />

Jerusalem får på denne måten en spesiell status som hellig by. Over<br />

tid får Jerusalem mening på flere plan: Bokstavelig og historisk er den<br />

jødenes hellige by, allegorisk eller typologisk kan den refereres til som<br />

kirken, moralsk står den for den menneskelige sjel, og eskatologisk<br />

peker den mot Guds himmelske by. 59<br />

Denne utviklingen får avgjørende innvirkning på både tenkemåte<br />

og praksis i den unge kristenheten. Før 300-tallet hadde kristen gudsdyrkelse<br />

i liten grad fokusert på de historiske begivenhetene, og de fysiske<br />

<strong>sted</strong>ene for begivenhetene var derfor uviktige. Men fra 300-tallet<br />

av blir de historiske hendelsene, og dermed også de konkrete arenaene,<br />

viktige. I første omgang gjelder dette Jerusalem og de øvrige bibelske<br />

<strong>sted</strong>ene. Etter hvert gjelder det også andre <strong>sted</strong>er av betydning<br />

i kirkens liv og historie. Og det at <strong>sted</strong>ene blir viktige, innebærer at<br />

det å oppsøke dem blir viktig. Dermed får valfarten til slike <strong>sted</strong>er en<br />

kraftig impuls.<br />

Første generasjon av hellige <strong>sted</strong>er i den kristne tradisjonen er naturlig<br />

nok de som er knyttet til de bibelske fortellingene. De er ufravikelig<br />

knyttet til historie og biografi, og her måtte den geografiske<br />

plassering stemme med beretningenes angivelse eller identifikasjon.<br />

I dette lå det et brudd med det jødiske utgangspunktet som ikke på<br />

samme måte var <strong>sted</strong>lig bundet og orientert. Jødenes tempel kunne i<br />

prinsippet – i likhet med ørkenvandringens mobile tabernakel – legges<br />

hvor som helst, hvor det var hensiktsmessig. Men Kristi grav kunne<br />

bare ligge ett <strong>sted</strong>.<br />

Dette forholdet fikk også betydning for utviklingen av kristen liturgi<br />

og kristne ritualer. 300-tallets liturgi ble en stasjonsliturgi – knyttet<br />

direkte til de hellige <strong>sted</strong>ene og stasjonene i de bibelske fortellingene.<br />

Og ritualene var primært en helligholdelse av det historiske og topografiske.<br />

Men i den videre utviklingen skjer det en frigjøring fra denne<br />

<strong>sted</strong>lige bundetheten, i tråd med kristendommens videre utbredelse i<br />

Romerriket. Nye hellige <strong>sted</strong>er oppstår. De er først og fremst knyttet<br />

til det som ble oppfattet som hellige personers liv og død. I denne<br />

hellig <strong>sted</strong> – identitet og betydning | 27


over til venstre: Antonius-klosteret i Egypt. Hovedporten.<br />

over til høyre: Den gamle klosterporten.<br />

under: Hovedkirken i Antonius-klosteret.<br />

122 | Å HELBREDE ET STED


ØRKENENS LYS<br />

Antonius-klosteret<br />

A<br />

ntonius-klosteret i den egyptiske ørkenen er en<br />

av kristenhetens aller eldste klostre og hellig<strong>sted</strong>er. Det ble<br />

grunnlagt tidlig på 300-tallet, og med unntak av noen år på slutten av<br />

1400-tallet skal det ha vært i sammenhengende drift fram til i dag – i<br />

over 1700 år! Grunnleggeren Antonius den Store (251–356) var ikke<br />

den første som valgte ørkenlivet. Men han ble den mest berømte av<br />

de såkalte ørkenfedrene. Årsaken til det er at erkebiskop Athanasius<br />

av Alexandria (293–373) bare noen få år etter Antonius’ død ga ut en<br />

levnetsbeskrivelse – Vita Antonii – over hans liv i ørkenen. 308<br />

Med sine dramatiske skildringer av Antonius’ liv og opplevelser,<br />

bl.a. hans kamp med demoner og andre trusler og fristelser, ble denne<br />

biografien umåtelig populær og ble spredd over store deler av kristenheten.<br />

Så langt nord som i Irland og Skottland kan man på store steinkors<br />

finne billedlige framstillinger av Antonius’ fristelser og kamp. 309<br />

Vitaet ble en viktig impuls i framveksten av det kristne klostervesenet.<br />

Det dannet også skole i den forstand at det i tiden som fulgte, kom en<br />

lang rekke helgenbiografier over samme lest, og med Antonius-vitaet<br />

som tydelig forbilde.<br />

Antonius var født i en velholden kristen familie 310 i landsbyen Kom<br />

hellige <strong>sted</strong>ers historie og budskap | 123


al Arus i Midtre Egypt. Allerede som ung tok han sin tro på alvor.<br />

Særlig var han grepet av Jesu ord til den rike unge mann om å selge<br />

sin rikdom og følge ham (Matt 19,21). Da foreldrene døde, gjorde han<br />

alvor av dette. Han plasserte sin yngre søster i et kristent fellesskap for<br />

kvinner før han solgte alt han hadde arvet og ga pengene til de fattige.<br />

Hans kall var et liv i fattigdom og å vie seg helt til bønn og askese.<br />

Han prøvde dette først i byen der han var vokst opp, men forstyrrelsene<br />

her ble for mange. Først søkte han ensomheten på en kirkegård,<br />

der han oppholdt seg i et gravkammer. Men etter en tid fikk han en<br />

visjon om å dra ut i ørkenen. Her fant han et <strong>sted</strong> hvor han levde i tyve<br />

år, og hvor han praktiserte streng askese og krevende åndelige øvelser.<br />

Så begynte ryktene å spre seg om denne eneboeren som hadde oppnådd<br />

en spesiell form for åndelig innsikt og erfaring. Derfor ble han<br />

oppsøkt av stadig flere mennesker som søkte hans veiledning.<br />

Etter tyve år brøt Antonius opp fra sin ensomhet og dro til Alexandria.<br />

Grunnen var at de kristne nå ble forfulgt av keiser Maximinus.<br />

Antonius oppsøkte de kristne i fengsler og gruver og trøstet<br />

og veiledet dem. Mange av disse ble martyrer, og Antonius var ikke<br />

fremmed for at dette også ville bli hans egen skjebne. Men det gikk<br />

ikke slik, og etter hvert ble det klart for ham at også ørkenlivet var en<br />

form for martyrium, en måte å ofre seg selv og sitt eget liv på. Derfor<br />

dro han tilbake til ørkenen. Og denne gangen dro han enda lenger<br />

ut i ensomheten.<br />

Til slutt fant han sitt utvalgte <strong>sted</strong>: en grotte ved en kilde og en<br />

gruppe palmetrær under Kolzom-fjellet i den østlige ørkenen, mellom<br />

Nilen og Rødehavet. Det sies at Antonius ble forelsket i dette <strong>sted</strong>et<br />

straks han så det, 311 og her ble han værende resten av livet. Antonius<br />

søkte ensomheten og stillheten. Men han greide ikke å forhindre at<br />

mennesker igjen fant ham og på nytt strømmet til for å søke hans<br />

åndelige råd og veiledning. Og han greide heller ikke å forhindre at<br />

noen slo seg ned og ble der for godt. De første var disiplene Makarios<br />

og Amatas. 312 Slik ble Antonius’ kloster til, og dette skal ha skjedd fra<br />

ca. 305 e.Kr. og framover.<br />

124 | Antonius-klosteret


I starten var klosteret av semi-eremittisk type, det vil si at munkene<br />

levde alene i sine hytter og huler i løpet av uka. Men i helgen kom de<br />

sammen til felles gudstjeneste og måltider. 313 Over tid utviklet klosteret<br />

seg imidlertid i kenobittisk retning, dvs. et fullt integrert fellesskap<br />

i både gudstjeneste- og arbeidsliv. 314<br />

Da Antonius var nitti år gammel, fikk han ifølge legendene høre om<br />

en annen av ørkenens pionerer – Paulus av Theben – som skulle holde<br />

til tre dagsreiser lenger inn i ørkenen. 315 Han hadde startet sitt ørkenliv<br />

flere tiår før Antonius. Antonius bestemte seg for å avlegge Paulus et<br />

besøk og fant til slutt hans bortgjemte hule. Men han slapp ikke uten<br />

videre inn. Antonius måtte vente en hel dag før Paulus var beredt til<br />

å ta imot ham. Men da ble det til gjengjeld et hjertelig møte mellom<br />

disse ørkenens pionerer.<br />

Etter å ha samtalt en hel dag, ble de sultne. Ifølge helgenlitteraturen<br />

hadde Paulus i seksti år – i likhet med profeten Elia under hans ørkentilværelse<br />

– blitt underholdt av en ravn som hver dag kom flyvende<br />

med et halvt brød. Men denne dagen hadde han et helt brød med seg.<br />

Da de skulle spise, ble de imidlertid ikke enige om hvem som skulle<br />

bryte brødet. I respekt insisterte begge på at den andre skulle gjøre det.<br />

Det endte med et kompromiss: De brøt brødet i fellesskap ved at de<br />

holdt i hver sin ende av det. Dette kom senere til å bli et berømt motiv,<br />

benyttet i ikon- og billedkunst over hele kristenheten. 316<br />

Det viste seg at Paulus var alvorlig syk, og hans liv gikk mot slutten.<br />

Hans siste ønske var å bli gravlagt i en kappe som Antonius hadde fått<br />

av biskop Athanasius av Alexandria. Antonius dro hjem til sitt kloster<br />

for å hente kappen. Men da han kom tilbake, var Paulus allerede død.<br />

Antonius svøpte ham i biskopens kappe. Han overtok selv den dødes<br />

selvlagde og utslitte kappe av flettede palmeblader, som Paulus hadde<br />

båret omtrent hele sitt liv. Men Antonius manglet redskaper til å grave<br />

opp jorda med. Da kom det ifølge legenden to store løver ut av ørkenen.<br />

De la seg ned ved Paulus’ legeme og sørget tydelig over hans død,<br />

før de gravde et hull i bakken som Antonius kunne legge den døde i. 317<br />

Løvene slikket Antonius’ hender, og da de hadde fått hans velsignelse,<br />

ØRKENENS LYS | 125


vendte de tilbake til ørkenen. Senere bar Antonius alltid Paulus’ gamle<br />

palmebladskappe under de store kirkehøytidene.<br />

Paulus av Theben forble eneboer hele sitt liv. Men etter hans død<br />

søkte flere til dette <strong>sted</strong>et, og snart vokste det fram et betydelig ørkenkloster<br />

også her. Den eldste av klosterets fire kirker er bygget over hulen<br />

der Paulus skal ha holdt til. Hulen er utsmykket med veggmalerier<br />

i karakteristisk koptisk stil.<br />

En pilegrimsvandring mellom Antonius- og Paulus-klosteret gir en<br />

konkret opplevelse av ørkenen som livsarena og livsutfordring, og kan<br />

bidra til å komme nærmere innpå disse ørkenens pionerer. En vandring<br />

til fots kan gjøres på tre dager, med overnattinger under åpen<br />

himmel. En slik vandring krever kjentfolk. Det beste følget vil være et<br />

par beduiner med kameler og hunder. Inntrykk fra en slik vandring<br />

har jeg tidligere beskrevet slik:<br />

«Vandringen i Antonius’ fotspor har gitt oss konkrete opplevelser<br />

av ørkenens og ørkenlivets hemmelighet. Først og fremst det åpne<br />

og uendelige rommet, som tydeliggjør for oss grunndimensjonene<br />

i tilværelsen. I ørkenen er det den horisontale dimensjonen og<br />

de horisontale linjene som dominerer. De strekker seg helt ut i<br />

uendeligheten. I fjellørkenen sørger imidlertid fjellene for kontrasten<br />

– den vertikale dimensjonen og de vertikale linjene. Der disse<br />

ikke finnes fra naturens side, sørger menneskene for dem – gjennom<br />

sine klokketårn og minareter. Slik uttrykker ørkenlandskapet både<br />

menneskets vertikale relasjon til det hellige og guddommelige, og den<br />

horisontale relasjonen til natur, skaperverk og medmennesker.<br />

Også lyset preger ørkenen – det intense, gjennomtrengende og alle<strong>sted</strong>snærværende<br />

sollyset om dagen, og den overveldende stjernehimmelen<br />

om natten. Sjelden opplever en universets storhet, og egen<br />

litenhet, som under en slik himmel og i et slikt lys. Men ørkenen er også<br />

stillhetens landskap. Det merkes kanskje best når en går til ro om kvelden.<br />

Men lytter en, vil en også under dagens vandring legge merke til<br />

den mektige stillheten. Og etter noen dager i den ytre stillheten kan en<br />

registrere at den slår innover og preger ens indre. En blir selv en del av<br />

126 | Antonius-klosteret


den store stillheten. Men det kan gå tid før en merker det, før en blir klar<br />

over at det gjennom denne stillheten har skjedd en forandring i en selv.<br />

Av disse grunner er ørkenen landskapet som påvirker sansene<br />

og stimulerer klarsyn og intuisjon, erkjennelse og åpenbaringssans.<br />

Ørkenen er ytterlighetenes og kontrastenes landskap, der grensene<br />

er skarpe, overgangene er tydelige og marginene mellom liv og død<br />

er små. Den sliper ned overflatiskhet og uvesentligheter, og skjerper<br />

oppmerksomheten om tilværelsens grunnleggende spørsmål. Ørkenen<br />

er derfor landskapet som på en spesiell måte åpner for et møte<br />

med en selv. Ørkenen er blitt kalt Guds mørkerom. Her framkalles det<br />

sanne bilde av en selv. Her forsvinner alle de falske bildene, skyggebildene<br />

og innbilningene. De tåler ikke ørkenens lys …<br />

En pilegrimsvandring i ørkenen gir tilgang til et landskap som selv<br />

er et tegn, som bærer et budskap, og som i eneboergrotter og ørkenklostre<br />

uttrykker et hellig nærvær. Og arven fra ørkenens fedre og<br />

mødre åpner for kilder til visdom og åndelige erfaringer som både<br />

utfordrer og oppbygger. Derfor har den åndelige ørkenvinden vært en<br />

av de viktigste fornyende impulsene i kristenhetens historie.» 318<br />

En pilegrimsvandring i Antonius’ landskap aktualiserer også hans<br />

naturopplevelse og naturforståelse. I skriftsamlingen Filokalia, med<br />

tekster fra ørkenlivet gjennom flere hundre år, er Antonius tillagt følgende<br />

utsagn: «Gud, evig god og gavmild, ga mennesket makt over<br />

godt og ondt. Han ga mennesket den åndelige innsikts gave, slik at<br />

det gjennom fordypelse i verden og alt som er i den skal kunne lære å<br />

kjenne ham som har skapt alle ting for menneskets skyld.» 319 Man kan<br />

altså lære Gud å kjenne gjennom hans skaperverk.<br />

I Antonius’ vita er det nevnt flere eksempler på et nært vennskap<br />

med ørkenens ville dyr. 320 For ham var naturen en slags bok der han<br />

kunne lese Skaperens intensjon og vilje. Han skal ha svart en filosof,<br />

som undret seg på hvordan han kunne greie seg uten bøker, på følgende<br />

måte: «Min bok […] er de skapte tings natur, og hver gang jeg<br />

ønsker å lese ordene fra Gud, har jeg denne boken rett foran meg.» 321<br />

ØRKENENS LYS | 127


Antonius’ naturfølsomhet er uttrykk for en virkelighetsforståelse<br />

som kan sies å være holistisk, der alt i tilværelsen – også dens tilsynelatende<br />

motsetninger – henger sammen og er deler av Guds skapelsesplan.<br />

322 Dette kommer bl.a. til uttrykk i Antonius’ brev, i form<br />

av en enhetstenkning der alt har sitt opphav i Gud skaperen, også det<br />

som framstår som ondt og motsetningsfullt. Alt henger sammen. Alt<br />

springer ut av det høyeste forenende prinsipp, og søker å vende tilbake<br />

dit. Enhet er begynnelse og ende. 323<br />

Denne naturforståelsen finner vi også hos andre av ørkenens fedre<br />

og mødre. I en del av fortellingene om dette er det også en tydelig<br />

estetisk dimensjon. Der er en opplevelse og bevissthet om landskapets<br />

og naturens skjønnhet – også ørkenlandskapet i dets karrige storslagenhet<br />

– som åpenbart har virket tiltrekkende og bestemmende på<br />

valg av tilholds<strong>sted</strong>. 324 Derfor uttrykker også flere av ørkenpionerene,<br />

i likhet med Antonius, en tydelig kjærlighet til sitt utvalgte <strong>sted</strong>. 325 I de<br />

tilfellene der ørkenpionerene fikk status som helgener, ble ofte <strong>sted</strong>et<br />

de hadde valgt som sitt <strong>sted</strong> på jorden, betraktet som et hellig <strong>sted</strong> og<br />

ble valfartsmål etter deres død. I noen tilfeller var personenes hellighet<br />

så stor at den ikke bare ble overført til <strong>sted</strong>et i seg selv, men også til<br />

dets omgivende natur og dens ville dyr. 326<br />

Det framgår tydelig av denne litteraturen at det er ørkenlivet som<br />

innebærer den naturnærhet og naturkontakt som denne naturforståelsen<br />

springer ut av. Og siden denne naturforståelsen er så sterkt<br />

fokusert på Guds opprinnelige skapelsesorden, slik den kommer til<br />

uttrykk i beretningene om Adam og Eva i Edens hage før syndefallet,<br />

får ørkenlivet og den asketiske praksis også det motiv å gjenopprette<br />

denne opprinnelige orden og rydde en vei til Paradiset. 327<br />

Stedets betydning er i ørkenlitteraturen særlig uttrykt i ørkenboernes<br />

forpliktelse og troskap mot sitt utvalgte <strong>sted</strong>. En av de kvinnelige<br />

ørkenpionerene – Amma Synkletika – uttrykker denne <strong>sted</strong>stroskapen<br />

slik: «Hvis du tilhører et fellesskap, skal du ikke dra til andre <strong>sted</strong>er.<br />

Det vil skade deg mye. Dersom en fugl forlater de eggene den har<br />

ruget på, vil de ikke bli klekket. På samme måte blir en munk eller en<br />

128 | Antonius-klosteret


nonne kald og deres tro dør hvis de bare drar rundt fra det ene til det<br />

andre <strong>sted</strong>et.» 328<br />

Men dette er ikke det hele bildet. Det var også en betydelig mobilitet<br />

i ørkenen. 329 Ørkenboerne oppsøkte hverandre, som historien om<br />

Antonius og Paulus er eksempel på. Men i enda større grad ble ørkenboerne<br />

oppsøkt av mennesker utenfra som søkte veiledning og inspirasjon<br />

hos dem. Allerede Antonius skal ha skilt tydelig mellom lokale<br />

og langveisfarende pilegrimer, og gitt de siste mest oppmerksomhet. 330<br />

I ørkenen finner vi altså både <strong>sted</strong>stroskap og vandring som åndelige<br />

idealer. Senere blir dette ytterpunkter i kristent fromhetsliv. På den<br />

ene side stabilitas loci, som ble et viktig prinsipp i klosterlivet, særlig<br />

i dets benediktinske form. På den andre side peregrinatio pro Christo,<br />

oppbrudd og vandring i Kristi etterfølgelse, et ideal som særlig de keltiske<br />

vandrermunkene kom til å realisere. Men begge idealer har sitt<br />

opphav i ørkenen, og nettopp i spenningsfeltet mellom disse, har det<br />

ligget mye åndelig energi. 331<br />

Erkebiskop Athanasius skrev sin helgenbiografi om Antonius mens<br />

han var på flukt. Han var forfulgt av keiser Konstantius’ menn etter å<br />

ha blitt fordømt av kirkemøter i Milano og Arles for å ha forsvart den<br />

nikenske trosbekjennelsen. Til slutt måtte han rømme fra erkebispesetet<br />

i Alexandria. 332 I seks år holdt han seg skjult hos eneboere og i ørkenklostre.<br />

Dette er nok en grunn til at han kom ørkenlivet så nær og<br />

kunne skrive om Antonius med så stor innlevelse og dramatikk. Vita<br />

Antonii ble da også umåtelig populær, ble raskt spredd over hele kristenheten<br />

og dannet skole. I Athanasius’ framstilling var ikke Antonius<br />

noen isolert og livsfjern ørkenboer, til tross for den livsform han valgte.<br />

Han var en tjenerskikkelse, med omsorg for ofre for urettferdighet,<br />

syke og sørgende, plagede soldater og skuffede munker. 333 Dette har<br />

trolig også preget det klosterfellesskapet han grunnla.<br />

Men Antonius-klosteret ble også rammet av de lærestridene som<br />

preget kristenheten i de følgende hundreårene. Mens den koptiske<br />

kirken, sammen med de øvrige orientalske kirkene, brøt ut av kirkefellesskapet<br />

etter kirkemøtet i Kalkedon i 451, kom de egyptiske<br />

ØRKENENS LYS | 129


klostrene til å havne på begge sider i konflikten. 334 Både Antonius- og<br />

Paulus-klosteret ble først værende i det melkittisk 335 /bysantinske klosterfellesskapet,<br />

i det minste fram til 800-tallet. Disse klostrenes nære<br />

tilknytning til Alexandria og klostermiljøet på Sinai-halvøya synes å<br />

være en viktig grunn til dette. 336 Men i løpet av 1000-tallet synes også<br />

disse klostrene å ha funnet sin plass i den koptiske klosterfamilien.<br />

Den muslimske erobringen av Egypt i 641 synes i første omgang<br />

ikke å ha fått alvorlige konsekvenser for Antonius-klosteret. De nye<br />

arabiske herskerne var generelt sett tolerante overfor den kristne befolkningen<br />

og hadde tydelig mer sans for den lokale, koptiske kirken<br />

enn for den melkittiske – som de betraktet som et redskap for Konstantinopel<br />

og de bysantinske interesser i Egypt. Det hendte til og<br />

med at kalifen var på vennskapelig besøk i enkelte klostre. 337 Men på<br />

700-tallet ble klostrene pålagt beskatning, bl.a. med den begrunnelse<br />

at bønder som rømte fra skatteinnbetaling, hadde søkt tilflukt der. På<br />

700- og 800-tallet var det en rekke koptiske opprør mot de muslimske<br />

herskerne. De ble brutalt slått ned og utløste en masseomvendelse til<br />

islam, som resulterte i at de kristne kom i mindretall i befolkningen.<br />

På 1000-tallet opplevde kirken ny forfølgelse, med ødeleggelse av<br />

opptil 3000 kirker. Det resulterte i at mange kristne søkte tilflukt i<br />

ørkenen. Antonius-klosteret ble røvet av tyrkiske styrker, og mange<br />

munker ble drept. Men klosteret overlevde og opplevde faktisk en<br />

blomstringstid fra 1200- til 1400-tallet. Man kan tale om en koptisk<br />

renessanse, med en omfattende litterær og billedkunstnerisk virksomhet<br />

der Antonius-klosteret spilte en viktig rolle. Klosteret ble i årene<br />

1232–33 utsmykket med veggmalerier som hører til noe av det mest<br />

verdifulle fra egyptisk middelalder: «Det finnes ikke dets like blant<br />

klostre som bebos av egyptiske munker.» 338<br />

Fra 1300-tallet av ble ørkenklostrene i tiltagende grad mål for europeiske<br />

pilegrimsbesøk. 339 Dette gjaldt også Antonius-klosteret. I 1421<br />

skryter franske pilegrimer av klosterets vakre palmehage og frukttrær,<br />

og en borglignende bygning rundt klosterets vannkilde. Den kjente<br />

muslimske geografen Leo Africanus framhever på begynnelsen av<br />

130 | Antonius-klosteret


1500-tallet Antonius-klosteret som et av Egypts viktigste. På denne tiden<br />

var klosteret også tilholds<strong>sted</strong> for etiopiske munker, og reisemål<br />

for etiopiske pilegrimer. En katolsk pilegrim tidlig på 1600-tallet var<br />

imidlertid ikke så begeistret for livet i klosteret og mente at her hadde<br />

mange jødiske skikker overlevd.<br />

Senere i hundreåret fungerte Antonius-klosteret som språkskole<br />

for fransiskanske misjonærer som oppholdt seg her i 7–8 måneder<br />

for å lære arabisk. Enkelte katolske misjonærer fikk til og med anledning<br />

til å preke i koptiske kirker. 340 På slutten av 1600-tallet skryter<br />

en pilegrim av klosterets bibliotek, mens en annen er stolt av at han<br />

har greid å stjele med seg skrifter herfra til Vatikanets bibliotek. Noen<br />

av de katolske besøkende rettet også misjonsframstøt mot klosterets<br />

munker. På 1730-tallet hadde klosteret 25 munker, hvorav halvdelen<br />

var presteviet. På slutten av dette hundreåret gjennomgikk klosteret<br />

også betydelige restaureringer.<br />

I 1850 hadde Antonius-klosteret besøk av den russisk-ortodokse<br />

arkimandritten Porphyrios Uspenskij. Han var på jakt etter verdifulle<br />

gamle manuskripter. Han fant ut at den koptiske trosbekjennelsen<br />

ikke var vranglære og foreslo gjenforening av de to kirkesamfunnene.<br />

Antonius-klosterets betydning i løpet av de tre siste århundrene framgår<br />

ikke minst av det faktum at klosteret i denne tiden har forsynt den<br />

koptiske kirken med 12 patriarker. 341<br />

I 1904 tok Antonius-klosteret imot de første kvinnelige besøkende,<br />

to engelske kvinner som fikk adgang gjennom en dør som bare ble<br />

åpnet en gang i året, under patriarkens besøk. De var også interessert<br />

i klosterets gamle boksamling og avla Antonius’ hule oppe på Clysmafjellet<br />

et besøk. I 1929 ble katalogiseringen av klosterets bibliotek<br />

fullført. Samtidig ble det bestemt at studier av skriftene bare kunne<br />

foretas i klosteret, og at de ikke lenger kunne lånes ut og fjernes fra biblioteket.<br />

På 1930-tallet begynte også de arkeologiske undersøkelsene<br />

av klosteret og dets historie ved hjelp av moderne metoder. I 1956 skal<br />

biblioteket ha inneholdt 1662 manuskripter og 509 trykte bøker.<br />

Siden 1970-tallet har den koptiske kirken opplevd en særegen klos-<br />

ØRKENENS LYS | 131


tervekkelse. Ørkenklostre som tidligere var i forfall, og bebodd av<br />

en håndfull gamle munker eller nonner, er i dag fulle av unge, velutdannede<br />

mennesker. 342 Utstrakt byggevirksomhet omfatter både restaureringer,<br />

utvidelser og nybygg utenfor de gamle klostermurene.<br />

Ikke minst gjelder dette herberger og fasiliteter for pilegrimer. Denne<br />

utviklingen har i høy grad også berørt Antonius-klosteret. 343 Den<br />

uttrykker seg bl.a. i en ny form for pilegrimspraksis. Tradisjonelt er<br />

klostrene blitt oppsøkt ved årlige høytider (mulid) knyttet til ulike helgeners<br />

liv. Steder som man mente hadde vært besøkt av den hellige<br />

familie under deres opphold i Egypt, har vært særlig populære. Slike<br />

<strong>sted</strong>er kan oppsøkes i god tid før selve høytiden, og enkelte pilegrimer<br />

oppholdt seg opptil en måned på hellig<strong>sted</strong>et. Under slike årlige fester<br />

har det vært vanlig å døpe barn og avlegge religiøse løfter. Høytidene<br />

er tilpasset årsrytmen i bondesamfunnet. 344<br />

Denne pilegrimstradisjonen ble på 1970-tallet supplert med en<br />

praksis (rihla) som består i kortere besøk (vanligvis fredag–søndag)<br />

som kan gjennomføres hele året. Denne formen er blitt svært populær,<br />

særlig blant yngre folk fra arbeiderklassen i byene. Den kan<br />

gjennomføres mer spontant, f.eks. av kirkelige ungdomsgrupper eller<br />

privatpersoner som leier en buss og inviterer med venner. De største<br />

klostrene kan ha opptil 5000 besøkende av denne typen i uken. Pilegrimene<br />

legger vanligvis opp sitt eget program for et slikt besøk, men<br />

de fleste får med seg den faste morgenbønnen i løpet av oppholdet. En<br />

personlig samtale med en av munkene er også noe mange søker. En<br />

klatretur opp til Antonius-hulen i Clysma-fjellet over klosteret er vanlig<br />

for dem som er fysisk i stand til det. Her er det populært å fortelle<br />

historier fra Antonius’ liv.<br />

Denne utviklingen har i stor grad endret livet i klostrene, idet det<br />

må legges til rette for besøk gjennom hele året. Fra å være isolerte<br />

utposter er mange klostre blitt moderne sentra for massebesøk. Og<br />

munker og nonner er blitt turguider, lærere, sjelesørgere og åndelige<br />

veiledere. Det tales i denne forbindelse om en «koptisk renessanse»<br />

som kanskje er den viktigste i den koptiske kirkens historie. Den<br />

132 | Antonius-klosteret


er merkbar på både det organisatoriske, utdanningsmessige, sosiale<br />

og åndelige plan, og har bidratt til en styrking av koptisk bevissthet,<br />

identitet og kultur. 345 Klostrene er blitt mer utadvendte institusjoner,<br />

både ved å ta imot pilegrimer og ved tjenester utenfor klostermurene.<br />

Presteutdannede munker kan gjøre tjeneste i menigheter som mangler<br />

fast betjening av prest. Men fortsatt er det noen som velger det<br />

klassiske eneboerlivet. De må søke ut i ørkenen, til huler og isolerte<br />

celler, i det minste for kortere eller lengre perioder.<br />

En viktig side ved besøk i Antonius-klosteret er en opplevelse av<br />

<strong>sted</strong>ets hellighet. Dette beskrives med det arabiske ordet baraka, som<br />

for de koptiske kristne er en egenskap ved martyrer og helgener som<br />

ikke bare er knyttet til deres jordiske levninger, men som også kan<br />

sette sitt preg på de omgivelser der de har funnet sitt siste hvile<strong>sted</strong>.<br />

Dette fyller <strong>sted</strong>et med en hellighet som pilegrimene ønsker å komme<br />

i berøring med og bli fylt av. Bønn om dette er derfor det viktigste<br />

ritualet på hellig<strong>sted</strong>et. Det koptiske pilegrimsidealet omfatter så vel<br />

sinn og hjerte som alle sanser. Det heter om dette: «Det er som når<br />

noen har vært til messe og kommer hjem og lukter røkelse. Helgenens<br />

hellighet er som dette, den kan komme inn i deg på samme måte.» 346<br />

Morgenbønnen i Antonius-klosteret er en spesiell opplevelse. 347<br />

Den begynner klokken tre om natten og varer i over tre timer. Strømmen<br />

i klosteret slås av klokken ti om kvelden, og man må finne fram<br />

til den gamle Antonius-kirken i stummende mørke. Men som regel er<br />

man hjulpet av en strålende stjernehimmel. Kirkerommet er opplyst<br />

av bare levende lys. De kaster et gyllent skjær over de århundregamle<br />

tak- og veggmaleriene og ikonene i ikonostasen.<br />

Bønnene leses av unge munker som står ved sine lesepulter hele<br />

seremonien igjennom. Framføringen er en veksellesing mellom to<br />

grupper. Tekstene er hentet fra Bibelen, i hovedsak fra Salmenes bok,<br />

og leses på koptisk – det gamle egyptiske språket som i dag bare brukes<br />

av den kristne kirken. De fleste bønnene framføres rent vokalt,<br />

men noen ledd akkompagneres av cymbaler og triangler med stor ferdighet<br />

og i en komplisert rytme. Framføringen er en mellomting mel-<br />

ØRKENENS LYS | 133


lom resitasjon og sang – som følger helt bestemte toneleier og melodilinjer.<br />

Til dette mønsteret hører også en enkel tostemmighet i noe som<br />

virker som et svært alderdommelig harmonisystem. Også den rene<br />

resitasjonen skjer i en sterkt rytmisk form. Tekstene blir nærmest kastet<br />

fram og tilbake mellom de to gruppene, med en sjelden intensitet<br />

og energi. Rommet bidrar også til å forsterke dette inntrykket. Det er<br />

som om lesningen flyter rundt i det gamle kirkerommet som en kraftfull<br />

og rytmisk strøm, som en ikke kan unngå å bli dratt med i. Det er<br />

en strøm som det kjennes godt å være omgitt av og midt inne i, selv<br />

om en ikke forstår et ord av de gamle koptiske tekstene. Avstanden i<br />

tid og rom, språk og kultur forsvinner like fullt på forunderlig vis. Og<br />

en aner litt av hvorfor klosterbevegelsen, og de gamle hellig<strong>sted</strong>ene,<br />

har blitt en kraftkilde for kirken i en vanskelig situasjon.<br />

For den koptiske kirken i Egypt opplever i dag vanskelige og krevende<br />

tider. Islamistisk fanatisme har flere <strong>sted</strong>er ført til regulær<br />

forfølgelse og overgrep. Mange kristne opplever livssituasjonen som<br />

svært usikker. Under disse forholdene har den koptiske klosterrenessansen,<br />

og den nye pilegrimsbevegelsen, vært av stor betydning. De<br />

troende har i klostrene kommet i nærere kontakt med kirkens historie<br />

og tradisjoner, og klostrenes munker og nonner er kommet tettere<br />

på den virkeligheten som alminnelige troende lever under. Slik<br />

fungerer pilegrimsferdene i dag som en bro mellom en rik fortid og<br />

en krevende samtid.<br />

134 | Antonius-klosteret


Kors- og oppstandelseseskirken i Antonius-klosteret<br />

ØRKENENS LYS | 135


‘Sted skaper folk, og folk skaper <strong>sted</strong>.’<br />

Vi påvirker våre fysiske omgivelser, og vi preges i sin tur av<br />

dem. Bevisstheten om dette har de senere årene økt betydelig;<br />

enkelte <strong>sted</strong>er er bærere av spesielle åndelige eller religiøse<br />

kvaliteter – det som kalles hellige <strong>sted</strong>er.<br />

Forfatteren tar oss med til en rekke hellig<strong>sted</strong>er, til et mangfold<br />

av ulike budskap slike <strong>sted</strong>er kan være bærere av. Alle med spesiell<br />

betydning for forfatteren; i det nære – som Utstein kloster,<br />

«barndommens hellig<strong>sted</strong>» – og i det fjerne: det keltiske irland,<br />

et kvinnelig genialitetens veksthus i disibodenberg, naturglede<br />

i Asissi, trosmøter i syria, «ørkenens lys» og selvsagt Jerusalem.<br />

Bokas innledende del gir en forståelse av hellige <strong>sted</strong>er, både<br />

historisk og tverrfaglig. Vi leser om det mangfold av hellig<strong>sted</strong>soppfatninger<br />

som finnes samt hvilken betydning de har hatt for<br />

mennesker i ulike tradisjoner og tidsepoker. Konflikter rundt ulike<br />

gruppers tilgang til hellige <strong>sted</strong>er belyses. Historien har også<br />

eksempler på god felles forvaltning på tvers av religionsgrenser.<br />

Boka er slik et relevant innspill i dagens religionsdialog.<br />

<strong>Hellig</strong> <strong>sted</strong> er en dokumentarisk medrivende bok – illustrert<br />

med forfatterens foto. Her skapes impulser til å se på jordens<br />

hellige <strong>sted</strong>er på nytt, kanskje oppsøke dem som pilegrim selv.<br />

Harald Olsen, tidligere kultursjef i Arendal<br />

og direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo, har<br />

utgitt en rekke bøker rundt bokens tema, der<br />

keltisk historie og spiritualtet har stått banebrytende<br />

sentralt.<br />

ISBN 978-82-92922-55-2<br />

ISBN 978-82-92922-55-2<br />

9 788292 922552<br />

www.efremforlag.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!