10.09.2020 Views

Livet har opna seg! Torleiv Austad · selvbiografi

EIN JUNIDAG I 1940, då Torleiv Austad er tre år gamal, tar 70 tyske soldatar seg til rette på prestegarden der han veks opp. Allereie, sidan krigsutbrotet 9. april har heimen vore fylt av folk, nordmenn frå Arendal og Kristiansand som har måtte evakuere frå krigshandlingane. Vi er i Valle i Setesdal. Ei bygd med ein levande forteljartradisjon i ein særeigen og sterk kultur. Faren til Torleiv, som var sokneprest, bryt med det statlege kyrkjestyret i 1942. Mora er frå Fyresdal, som Vidkun Quisling rekna som si heimbygd. Torleiv Austads fortel om sterke minne som har fest seg i sinn og tankar i dei dramatiske okkupasjonsåra. Seinare i livet skulle kyrkjas møte med totalitære ideologiar bli eit særleg interessefelt for han. Alt som ung teolog fekk han Kongens gullmedalje for sitt arbeid, og Austad er fortsatt tydeleg til stades i det offentlege ordskiftet om kyrkjas kamp, rolle og val under krigen. Austad blei aldri prest i ein kyrkjelyd, for livet opna seg på ein annan måte. Som professor og lærar for teologistudentar ved Menighetsfakultetet la han vekt på å opne Bibelen og kyrkje- og teologihistoria for dei som førebur seg til teneste i kyrkja. Austad lid under læremessig usemje, og internasjonalt fann han ein naturleg plass i det verdsvide økumeniske arbeidet. Som forskar, lærar og råd- og utvalsleiar har Austad vore rekna som lågmælt. Men uredd har han stått fram som forsvarar av lange linjer og slitesterk teologi i kyrkjas mangfaldige liv. Det har likevel ikkje hindra han i å vise openheit for å dra lærdom av vårt aukande multikulturelle og multireligiøse samfunn og ny-are teologiske impulsar. Livet har opna seg er Torleiv Austads forteljing om livet sitt – som opnar med eit gripande stykkje noregshistorie frå krigens dagar.

EIN JUNIDAG I 1940, då Torleiv Austad er tre år gamal, tar 70 tyske soldatar seg til rette på prestegarden der han veks opp. Allereie, sidan krigsutbrotet 9. april har heimen vore fylt av folk, nordmenn frå Arendal og Kristiansand som har måtte evakuere frå krigshandlingane.

Vi er i Valle i Setesdal. Ei bygd med ein levande forteljartradisjon i ein særeigen og sterk kultur. Faren til Torleiv, som var sokneprest, bryt med det statlege kyrkjestyret i 1942. Mora er frå Fyresdal, som Vidkun Quisling rekna som si heimbygd. Torleiv Austads fortel om sterke minne som har fest seg i sinn og tankar i dei dramatiske okkupasjonsåra. Seinare i livet skulle kyrkjas møte med totalitære ideologiar bli eit særleg interessefelt for han.

Alt som ung teolog fekk han Kongens gullmedalje for sitt arbeid, og Austad er fortsatt tydeleg til stades i det offentlege ordskiftet om kyrkjas kamp, rolle og val under krigen. Austad blei aldri prest i ein kyrkjelyd, for livet opna seg på ein annan måte. Som professor og lærar for teologistudentar ved Menighetsfakultetet la han vekt på å opne Bibelen og kyrkje- og teologihistoria for dei som førebur seg til teneste i kyrkja. Austad lid under læremessig usemje, og internasjonalt fann han ein naturleg plass i det verdsvide økumeniske arbeidet.

Som forskar, lærar og råd- og utvalsleiar har Austad vore rekna som lågmælt. Men uredd har han stått fram som forsvarar av lange linjer og slitesterk teologi i kyrkjas mangfaldige liv. Det har likevel ikkje hindra han i å vise openheit for å dra lærdom av vårt aukande multikulturelle og multireligiøse samfunn og ny-are teologiske impulsar. Livet har opna seg er Torleiv Austads forteljing om livet sitt – som opnar med eit gripande stykkje noregshistorie frå krigens dagar.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!


<strong>Torleiv</strong> <strong>Austad</strong><br />

<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

Ein prestelærar ser tilbake<br />

Efrem 2020


© Efrem forlag 2020<br />

Omslag og sats: Øyvind Lerø<br />

Trykk: Scandbook<br />

Sett med: TriniteNo1 Wide<br />

Papir: 80 g Munken Premium Cream 1,5<br />

Biletredaktør: <strong>Torleiv</strong> <strong>Austad</strong><br />

ISBN 978-82-92922-56-9<br />

Efrem forlag, Follese<br />

post@efremforlag.no<br />

www.efremforlag.no<br />

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt<br />

avtale med Efrem forlag as er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i<br />

den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for<br />

rettighetshavere til åndsverk.


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

Forord<br />

FORTELJINGA OM LIVET MITT VAR så godt som avslutta då korona-pandemien<br />

råka landet vårt. Med eitt endra kvardagen <strong>seg</strong> for dei aller fleste av<br />

oss. 12. mars 2020 blei det norske samfunnet ‘nedstengt’. Ein kan berre<br />

spekulere i kva fylgjer pandemien får på kort og lengre sikt. For verdssamfunnet<br />

og vårt eige land.<br />

Bedrifter <strong>har</strong> måtta permittere tusenvis av tilsette. Barnehagar, skular,<br />

høgskular og universitet er blitt stengde. Reiselivet <strong>har</strong> stilna. Grensene<br />

til grannelanda er ikkje lenger opne. Kultur- og idrettsarrangement er avlyste,<br />

og hotell og restaurantar <strong>har</strong> stengt dørene. Ein tillét ikkje sosiale<br />

samkomer med fleire enn fem til stades. Kyrkja kan ikkje ha opne gudstenester<br />

og møte. Det er knapt mogeleg å vitje skyldfolk og nære venner<br />

på sjukeheimar. Ved gravferder kan berre nokre få av dei aller næraste vere<br />

med. Folk flest er bedne om å halde <strong>seg</strong> heime. Nå i påska får ein ikkje lov<br />

til å dra på hytta. Vi blir oppmoda til å vaske hendene ofte, hoste i armkroken<br />

og halde god avstand til folk vi møter eller går forbi. Dei som <strong>har</strong> vore<br />

saman med personar som er smitta av covid-19, får 14 dagars karantene.<br />

Det same gjeld for dei som <strong>har</strong> kome frå utlandet etter at pandemien braut<br />

ut. Mange jobbar frå heimekontor, og skuleborn og studentar får undervising<br />

på nett. Ofte høyrer ein om besteforeldre som saknar å vere saman<br />

med barn, svigerbarn og barnebarn. Ikkje få einslege kjenner <strong>seg</strong> isolert.<br />

Men dei fleste av oss <strong>har</strong> heldigvis telefon og nettbaserte tenester som <strong>opna</strong>r<br />

for kontakt med dei vi ikkje kan vere i lag med. Situasjonen inviterer<br />

oss til å vere oppfinnsame.<br />

Eit tungt ansvar er blitt lagt på dei politiske styresmaktene og på dei<br />

5


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

leiande i helsevesenet. Gjennom det digitale nettverket <strong>har</strong> dei nådd fram<br />

til dei fleste i landet med sine dramatiske tiltak for å slå ned det farlege<br />

og dødelege viruset. Alle blir oppmoda om å vere med på ein omfattande<br />

dugnad ved å fylgje dei smittevernreglane som kjem frå Folkehelseinstituttet,<br />

Helsedirektoratet og regjeringa. Dei såkalla samfunnskritiske tenestene<br />

<strong>har</strong> fått ekstra store og krevjande oppgåver. Det er tenester som<br />

peikar <strong>seg</strong> ut som særleg viktige i ein kritisk situasjon for folket – i dette<br />

tilfellet for dei som er smitta og sjuke, men også for dei som brått <strong>har</strong><br />

mista arbeid og inntekt.<br />

Denne pandemien grip inn i folks kvardag på dramatisk vis. Det gjorde<br />

også den tyske okkupasjonen av Noreg for 80 år sidan. Både den gongen<br />

og nå <strong>har</strong> folk måtta innrette livet sitt på ein annan måte enn før. Når eg<br />

nå tenkjer tilbake på det eg kan minnast frå åra 1940-45, slår det meg at<br />

livsforteljinga mi er ramma inn av desse to djuptgripande hendingane.<br />

Likevel er krisene vidt forskjellige. Den gongen var fienden synleg. Som<br />

barn kan eg minnast at vi var redde dei tyske soldatane og bombeflya over<br />

hovudet. Fienden nå om dagen er usynleg og kjem snikande i møtet med<br />

menneske som er smitta av det ørvesle viruset covid-19. I 1940 og dei første<br />

okkupasjonsåra såg vi ikkje korleis verdskrigen ville ende. Heller ikkje i<br />

dag veit vi kor lenge koronakrisa vil vare, men vi reknar med at ho vil knekkjast,<br />

og at folk kjem tilbake i arbeid og finn att ein meir normal livsrytme.<br />

Både i 1940 og nå i 2020 var vi dårleg førebudde på det som kom. Det gjorde<br />

folk utrygge. Kva nasjonal strategi skulle ein velje? Kva haldning og livsrytme<br />

ville vere best? Sjølv om situasjonen den gongen og i dag er svært<br />

ulik, var og er folk opptatt av å få dagleg brød. Under krigen kunne det<br />

vere lite mat, særleg for folk i byane. Nå er det ikkje få som er urolege fordi<br />

arbeidsinntekta brått er blitt borte. Men i dag <strong>har</strong> vi gode velferdsordningar<br />

i Noreg. Landet <strong>har</strong> økonomiske føter å stå på. Det er det mange folk<br />

rundt om i verda som ikkje <strong>har</strong>. Fattige folk ser ut til å bli <strong>har</strong>dare ramma<br />

av covid-19-pandemien enn vi blir.<br />

I krisetider blir også kreativiteten og nestekjærleiken sett på prøve. Vi<br />

<strong>har</strong> sett at det tykkjest vakne eit imperativ i den norske folkesjela: Bry dykk<br />

om kvarandre! Det er ei påminning om ansvaret for kvarandre, også når<br />

ein fysisk ikkje kan møtast. Ved å tenkje og handle solidarisk får den reindyrka<br />

egoismen eit slag midt i fleisen. Kanskje ser vi klårare kor viktig det<br />

6


Forord<br />

er å finne ein sunn balanse mellom einskildmenneskets fridom og kollektiv<br />

tryggleik. Både i eige liv og i nasjonal lovgiving og politikk er det om å<br />

gjere å ha dette dobbeltsynet for auga. I krisetider kan ein måtte redusere<br />

sitt eige frirom for å hjelpe fellesskapet til å ta <strong>seg</strong> av dei som lid mest og er<br />

i livsfare. Det er klok og god etikk.<br />

Kvifor skriv eg?<br />

Når ein er godt vaksen, kan det vere interessant å tenkje tilbake på noko av<br />

det ein <strong>har</strong> opplevd gjennom åra. Då eg tok til å sysle med livsforteljinga<br />

mi, kunne eg ikkje la pennen – les: PC’en – liggje. For å ordne dei minna<br />

som etter kvart dukka opp, måtte eg setje dei ned på papiret. Eg kom då til<br />

at eg <strong>har</strong> noko å fortelje som peikar ut over det familien og slekta kan tenkjast<br />

å bry <strong>seg</strong> om. Det byrjar med barndomsminna frå okkupasjonstida.<br />

I og med at far min var prest og la ned sitt statsembete i 1942, kom livet i<br />

presteheimen til å vere ein del av den lokale og nasjonale kyrkjekampen.<br />

Det sette spor i ein gutepjokk som meg.<br />

Når eg <strong>har</strong> skrive om eige liv, frå slutten av 1930-åra og til eit godt stykke<br />

ut på 2000-talet, <strong>har</strong> eg bladd i gamle notat. Det eg <strong>har</strong> nedteikna gjennom<br />

åra, dekkjer ikkje alt eg vil dra fram. Men det er med og pussar støvet<br />

av det eg kan minnast. Minnet plar bleikne med åra. Det endrar <strong>seg</strong> og<br />

fargast av nye livssituasjonar. Det eg hugsar frå ‘gamle’ dagar, vil aldri vere<br />

ein kopi av det som hende. Det er ikkje anna enn personlege forteljingar.<br />

I dei ligg det også ettertankar. Grensa mellom minne og ettertankar kan<br />

vere flytande.<br />

Eg <strong>har</strong> møtt folk som tykkjest vere nysgjerrige etter å vite noko om kva<br />

eg <strong>har</strong> opplevd som prestelærar ved Det teologiske Menighetsfakultet.<br />

Noko av det kan eg pakke ut. Det eg fortel, er bygd på personlege erfaringar.<br />

Siktet er ikkje å gi ei heildekkjande framstilling av fakultetets historie<br />

i dei 50-60 åra eg <strong>har</strong> hatt arbeidsplassen min der. Eg skriv til dømes ikkje<br />

om hendingar ved fakultetet som eg ikkje <strong>har</strong> vore direkte innblanda i.<br />

Innsynet i det teologiske landskapet og kyrkjelivet her heime og utanfor<br />

landegrensene famnar heller ikkje lenger enn til nokre streif av det eg <strong>har</strong><br />

vore med på.<br />

Det plar vere eit godt råd å skilje mellom det personlege og det private.<br />

Ei slik grense er viktig når ein fortel frå eige liv, og når ein omtalar andre.<br />

7


Forord<br />

Erfaringar frå familielivet, frå arbeidsplassen og frå storsamfunnet må silast<br />

når ein skal setje nokre av minna sine på prent. I mitt tilfelle <strong>har</strong> livet<br />

fleire rom og forteljingar enn dei eg omtalar i denne boka. Eg gir berre<br />

små glimt frå det livet som <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong> for meg. Det gjelder både når eg<br />

byggjer på skriftlege kjelder, og når eg grip tilbake til meir luftige minne.<br />

Takk<br />

Fleire <strong>har</strong> sett gjennom heile eller delar av manuskriptet til denne boka.<br />

Dei <strong>har</strong> kome med innspel, både språkleg og sakleg, og retta opp eitt og<br />

anna mistak. Det er eg takksam for. Eg vil særleg takke kona mi, Brit Maria<br />

Hareide <strong>Austad</strong>. Ho <strong>har</strong> lese gjennom manuskriptet og gitt meg kloke råd.<br />

Barna våre – Anne, Aasulv og Bjarne – <strong>har</strong> også fått høve til å sjå det eg <strong>har</strong><br />

skrive. Dei fleste av familiebileta frå seinare år er tatt av Aasulv. Det fortener<br />

han ein særleg takk for. Også brørne mine – Knut, Ingolv og Arne – <strong>har</strong><br />

fått høve til å sjå gjennom manuskriptet. Av andre som <strong>har</strong> lese eit utkast<br />

til forteljinga mi, eller ein del av det eg <strong>har</strong> skrive, vil eg takke Torborg<br />

Aalen Lenderts, Egil Morland, Jan Ove Ulstein, Tore Kopperud, Bjug Åkre<br />

og Andreas Aarflot. Eg vil også seie ein takk til Efrem forlag for samarbeidet.<br />

Vi <strong>har</strong> drøfta kva eg skulle ta med, og særleg måten stoffet skulle utformast<br />

og formidlast på i ei minnebok som denne. Av og til <strong>har</strong> vi vore<br />

usamde. Men det <strong>har</strong> vore lærerikt å arbeide saman med forlagssjef Øyvind<br />

Lerø og hans medarbeidarar. Det seier eg hjarteleg takk for.<br />

<strong>Torleiv</strong> <strong>Austad</strong>, Oslo 9. april 2020<br />

8


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

Innhald<br />

Forord 5<br />

Innleiing 11<br />

Kyrie eleison ved E134 15<br />

I • Barneåra i Valle i krig og fred 17<br />

Sterke inntrykk frå krigstida 18<br />

I prestegarden og på heia 30<br />

Mor, far og brørne 47<br />

II • Ungdomstida i Aust-Telemark 65<br />

Frå Valle til Sauland 66<br />

Kva livsveg skal eg velje? 71<br />

Realskule og gymnas på Notodden 77<br />

To målformer 85<br />

III • Studium på Menighetsfakultetet og i utlandet 89<br />

Kall til å bli prest? 90<br />

<strong>Livet</strong> som teologistudent 96<br />

Forskjellige fag 108<br />

Leiv Aalen 115<br />

John Nome 120<br />

Studieopphald i Tyskland 125<br />

Praktikum og ordinasjon 137<br />

IV • Nær familie og venner 143<br />

9


Innhald<br />

Brit Maria 144<br />

Barna våre 154<br />

Hus og hytte 160<br />

Hareide-samlingar 165<br />

Trufaste venner 168<br />

Bekkelaget kyrkjelyd 172<br />

V • Prestelærar og forskar 175<br />

Forskningsstipendiat 176<br />

Lærar i systematisk teologi 187<br />

Sekstiåtte-generasjonen 199<br />

Dekan 210<br />

Impulsar utanfrå 218<br />

Teologiske brytingar 228<br />

«Menighetenes fakultet» 240<br />

VI • Teneste i kyrkja 257<br />

Prest i H.M. Kongens garde 258<br />

Kyrkjeleg reformarbeid 264<br />

Organisasjonar for indre- og ytre misjon 271<br />

Økumeniske hjarteslag 278<br />

Spenningar i det kyrkjelege landskapet 294<br />

Biskop? 301<br />

Luther, Landstad og Munk 305<br />

VII • Etiske utfordringar 315<br />

Ein læringsprosess 316<br />

«Du må ikke sove!» 320<br />

Militærnekting og atomvåpen 330<br />

Medisinsk etikk og bioteknologi 334<br />

Samlivsetikk 342<br />

I døropninga til ei ny tid? 354<br />

Etterord 359<br />

10


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

INNLEIING<br />

Forteljartradisjon og tvisyn<br />

EG ER FØDD I VALLE i Setesdal 9. mars 1937 og budde der til eg var 11 år.<br />

Valle er ei bygd med ein levande forteljartradisjon. I min barndom var det<br />

ikkje uvanleg at godt vaksne fortalde barn og unge om gamle dagar. Ein<br />

omtala gjerne dei store forteljarane – sogemennene – med vørdnad. Dette<br />

hadde røter tilbake i ein kultur der det vinterstid var vanleg at vaksne<br />

og barn sessa <strong>seg</strong> rundt ljoren i stova og høyrde på ymse forteljingar. Ikkje<br />

sjeldan handla desse om slagsmål og slåstkjemper, om einstøingar og<br />

skrøne makarar, om dramatiske hendingar under jakt og fiske, om huldra<br />

og oskorsreia og om spøkeri og underlege skapningar. Folk skreiv stev, og<br />

dei kunne stevjast. Gamle forteljingar frå bondekulturen i dalen skulle<br />

overleverast til nye slektsledd. Eit godt innsyn i denne tradisjonen finn ein<br />

i Johannes Skars store tre-binds bokverk Gamalt or Sætesdal, som første gongen<br />

kom ut tidleg på 1900-talet.<br />

<strong>Livet</strong> som møtte meg som liten gut, anda av mystikk. For meg – og<br />

truleg også for dei andre gutane eg leika med – var kvardagslivet farga av<br />

dramatiske forteljingar frå gamle dagar, av og til sveipt i eit slør av underjordiske<br />

og overjordiske krefter. Eg saug nok til meg noko av den forteljargleda<br />

eg opplevde i barneåra.<br />

Noko av det gildaste eg veit er å sitje saman med barnebarna og fortelje<br />

om då eg var liten. Då fylgjer dei som regel med. Det kjem truleg av at<br />

barndomsminna mine høyrer heime i eit bondesamfunn som på mange<br />

måtar er annleis enn det dei opplever i eit bymiljø eit par generasjonar seinare.<br />

Når eg fortel om kva eg opplevde under krigen, står som oftast barnebarnas<br />

øyro som på stilkar.<br />

Då Maria, vårt eldste barnebarn, var 3 år gamal, sa ho ein gong til meg:<br />

11


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

«Morfar, du kan så mange historier om da du var liten; mamma kan mange<br />

historier om Jesus».<br />

Tvisyn frå Vinje<br />

Eg var ikkje store karen då eg første gongen såg eit bilete av Aasmund Olavsson<br />

Vinje. Han hadde vakse opp i grannesoknet, Vinje i Vest- Telemark.<br />

Augo hans såg ikkje heilt like ut. Sjølv kunne han skjemte med det og seie<br />

at det gjeld «like som å gråte med det eine auga og le med det andre». I det<br />

låg evna til å sjå både det alvorlege og det morosame i livet. Det tyktest å<br />

vere ein visleg måte å møte kvardagen på.<br />

Etter kvart gjekk det opp for meg at folk både i Setesdal og i Telemark la<br />

meir i tvisynet enn kombinasjonen av alvor og skjemt. På desse kantar av<br />

landet kunne ordet tvisyn også nyttast om å kunne sjå ei sak frå to sider.<br />

Når ein streva med å ta standpunkt i eit vanskeleg spørsmål, sa gjerne den<br />

tvisynte at ein må setje <strong>seg</strong> inn i båe sider før ein svarar. Med det meinte<br />

ein at det var uklokt å vere einøygd. Men ein rekna likevel med at det kunne<br />

vere meir krevjande å sjå ei sak frå fleire sider.<br />

Når eg <strong>har</strong> stått i ein valsituasjon og skulle ta avgjerd i ei komplisert sak,<br />

<strong>har</strong> eg ofte kjent på tvisynet. Eg <strong>har</strong> måtta spørje: Kva grunnar talar for<br />

det eine standpunktet, og kva grunnar talar for det andre? Kanskje er det<br />

derfor at eg aldri <strong>har</strong> blitt nokon vellukka propagandist. Eg tykkjest ikkje å<br />

vere særleg godt utrusta til å bli fanatikar. Dei som kjenner meg, veit at eg<br />

aldri ville kunne eigne meg som politisk agitator. Meir enn ein gong <strong>har</strong><br />

eg undra meg når eg <strong>har</strong> møtt sjølvsikre kvinner og menn i politiske og i<br />

religiøse samanhengar som berre målar med to fargar, svart og kvitt. Så enkelt<br />

er det som regel ikkje å løyse korkje teoretiske eller praktiske oppgåver,<br />

sjølv om eg vedgår at det i visse tilfelle kan vere rett å bruke svart/kvittmåling.<br />

I haldninga til totalitære ideologiar som undergrev menneskerettane,<br />

er det til dømes ikkje rom for anna enn eit rungande nei.<br />

Også i vanskelege teologiske og kyrkjelege spørsmål kan eg kjenne på<br />

tvisynet og dragast i ulike retningar. Mange gonger <strong>har</strong> eg vore i tvil om<br />

kva som er rett og godt. Det kan vere slitsamt å ha det slik. Men det gjer<br />

også livet spennande å måtte arbeide <strong>seg</strong> fram til ei overtyding. Somme<br />

tider kan det vere vrient å finne ein velgrunna posisjon i det teologiske<br />

landskapet. Av og til kan det vel også vere slik at eg i kinkige spørsmål<br />

12


Forteljartradisjon og tvisyn<br />

gøymer meg bak idealet om å vere sakleg, og på den måten vrir meg unna<br />

eit tydeleg svar ved å seie på den eine sida og på den andre sida. Det kostar<br />

å vere motstraums. Gong på gong <strong>har</strong> eg spurt med sjølv: Er eg robust nok<br />

til å stå åleine i motvind?<br />

13


Anne med bamsen sin like før vi gjekk ut i hagen ….<br />

14


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

Kyrie eleison ved E134<br />

SOMMAREN 1969 VAR BRIT MARIA og eg saman med vår då to år gamle dotter<br />

Anne hos foreldra mine i Sauland i Telemark. Anne og eg leika med ein<br />

bamse ute i hagen. Vi kasta bamsen opp i eit tre og song om «Lille Mons<br />

Klumpedump» som sat oppe i eit tre og ramla ned og slo sitt vesle kne. Så<br />

fann Anne på at bamsen skulle leggje <strong>seg</strong> til å sove, sjølv om det var midt<br />

på dagen. Ho freista å folde hendene hans, utan at det lét <strong>seg</strong> gjere. Sjølvsagt<br />

skulle vi syngje kveldsbøn. Vi knelte ned på loket til septiktanken ute<br />

i hagen. Det var like ved riksvegen, E134. Der kunne det vere mykje trafikk.<br />

Akkurat då kom det folk gåande forbi på vegen. Eg hadde ei kjensle av at<br />

dei såg rart på oss. Eller var det berre noko eg innbilte meg? Då stemde<br />

Anne i, Kyrie eleison. Eg song med.<br />

h<br />

I påska, nokre månader tidlegare, hadde vi vore til gudsteneste i Sauland<br />

kyrkje. Det som då fascinerte vesle Anne, var nettopp det liturgiske<br />

leddet Kyrie eleison. Dette nynna ho på etter gudstenesta og dei fylgjande<br />

dagane. Derfor fall det naturleg å ta med Kyrie i kveldsbøna som vi song<br />

med henne. Kyrie-leddet høyrde med til det faste ritualet ved leggjetid i<br />

fleire år framover.<br />

Kva som gjorde at Anne blei så glad i Kyrie, er vanskeleg å seie. Men sidan<br />

ho seinare valde teologien og blei prest, kan det liggje nær å mimre om<br />

denne første liturgiske kjærleiken hennar. Nå høyrer det med til biletet at<br />

Anne var glad i å syngje frå ho var lita av. Vi kalla henne derfor Jubilo.<br />

Seinare i livet <strong>har</strong> eg tenkt mykje på denne hendinga ved E134. Anne<br />

lærte meg noko om ein grunntone i kristenlivet. Tonen ligg i bøna Kyrie<br />

eleison – Gud Fader, miskunne deg. Anten livet går på det jamne eller kjennest<br />

tungt og vanskeleg, kan ein finne både trøyst og håp ved å stemme i<br />

bøna om Guds miskunn. Det <strong>opna</strong>r livet.<br />

15


På fars arm 2 år gamal i prestegarden i Valle.<br />

16


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

DEL I<br />

Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

EG VAR IKKJE STORE KAREN under krigen 1940-45. Likevel <strong>har</strong> fleire opplevingar<br />

frå denne tida brent <strong>seg</strong> fast i sinnet mitt. Med ein far som tok<br />

aktivt del i kyrkjekampen og motstanden mot nazifiseringa av folket, fekk<br />

eg sanne poenget i ordtaket: Små gryter <strong>har</strong> også øyro. Slik livet etter kvart<br />

<strong>opna</strong> <strong>seg</strong> for meg, er eg ikkje i tvil om at minna frå okkupasjonsåra <strong>har</strong><br />

vore med på å forme meg i tenking og handling. Eg grip ofte tilbake til dei<br />

sterke inntrykka eg fekk med meg frå denne tida.<br />

Tida var utrygg, men vi barna var likevel trygge heime hos mor og far.<br />

Vi kunne leike og ha det morosamt. Det meste av det vi gjorde, fann vi på<br />

sjølve. Det utløyste mange underlege og dristige påfunn i guteflokken. Vi<br />

blei ikkje køyrde til trening eller til idrettskonkurransar, men tok oss fram<br />

på eiga hand. <strong>Livet</strong> utanfor heimen hadde i grunnen berre to faste punkt:<br />

folkeskulen og sundagsskulen. På folkeskulen gjekk vi annankvar dag. Det<br />

gav mykje fritid. Sundagskule var det kvar sundag.<br />

17


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

Sterke inntrykk frå krigstida<br />

«Invasjon» i prestegarden<br />

Då tyskarane invaderte landet vårt 9. april 1940, var eg 3 år gamal. Eg kan<br />

minnast at prestegarden i Valle etter få dagar blei fylt av folk frå Kristiansand<br />

og Arendal. Dei måtte evakuere fordi den tyske krigsmakta hadde<br />

bomba i og utanfor Kristiansand, og det kunne også kome til å skje i Arendal.<br />

Folk i Setesdal <strong>opna</strong> dørene sine for dei som måtte røme frå heimane<br />

sine nede ved kysten. Blant dei evakuerte som kom til oss, var det også<br />

barn. Bror min Knut og eg fekk nokon å leike med. Eg tykte det var triveleg<br />

med så mange folk i huset. Etter nokre dagar – ei veke eller så – kunne dei<br />

evakuerte reise tilbake til bustadene sine. Seinare hadde mor og far kontakt<br />

med fleire av dei som kom til Valle i aprildagane 1940.<br />

Då det gjekk mot sommar same året, tok om lag 70 tyskarar inn på<br />

preste garden. Det var truleg etter 10. juni – dagen som markerte slutten<br />

på dei opne krigshandlingane mellom tyskarar og nordmenn. I og med at<br />

prestegarden var statens eigedom, hevda tyskarane at dei nå hadde råderetten<br />

over denne eigedomen. Dei tok <strong>seg</strong> til rette, men kasta likevel ikkje<br />

ut oss som budde der. Naturleg nok var det ikkje plass til alle tyskarane<br />

inne i huset. Men offiserane deira gjorde i alle fall krav på dei to gjesteromma<br />

og barnerommet. Soldatane måtte overnatte i høyløa. Knut, som var<br />

5 ½ år, og eg måtte flytte ut av rommet vårt og inn til mor og far, der også<br />

den eitt år gamle veslebroren vår, Ingolv, låg. Mor og far måtte finne <strong>seg</strong> i at<br />

tyskarane rigga <strong>seg</strong> til og gjorde som dei ville. Eg minnest at det var ein tyskar<br />

som stuka og stelte på kjøkkenet. Han kalla <strong>seg</strong> onkel Willy og tok stor<br />

plass. Oppgåva hans var å lage mat til offiserane. For mor og tenestejenta<br />

18


Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

vår var ikkje dette så greitt. Alle skulle ha mat samstundes. Det blei trongt<br />

rundt vedomnen og på kjøkkenbenken. Ein låg i vegen for kvarandre og<br />

tala ikkje same språk.<br />

Kor lenge tyskarane var i prestegarden, veit eg ikkje. Eg hadde ei kjensle<br />

av at dei heldt til der i lang tid. Men det var neppe meir enn eit par-tre<br />

veker. Mor og far sa seinare at dei kjende <strong>seg</strong> utrygge desse dagane, men dei<br />

løynde denne uroa for oss barna.<br />

Det som eg særleg minnest frå denne tyske «invasjonen» i prestegarden,<br />

var dei mange mørkegrøne, militære lastebilane som stod i tunet. For ein<br />

nysgjerrig treåring som meg var det spennande å vandre rundt og sjå på<br />

dei store bilane. Eg skjøna ikkje kva tyskarane sa når dei tala til meg. Men<br />

far hadde høyrt nokre av dei fortelje at dei hadde barn heime i Tyskland,<br />

og at dei lengta tilbake. Det var i alle fall ikkje vanskeleg å skjøne at somme<br />

av dei såg ut til å vere glade i barn. Knut og eg fekk sukkertøy av dei. Dei<br />

la merke til at vi gutane var oppglødde over bilane deira, og dei tilbaud oss<br />

å bli med ned til elva, Otra, for å vaske dei. Dit var det 400-500 meter. Eg<br />

fekk til og med sitje i førarhuset i ein av desse lastebilane, og det var ei så<br />

stor oppleving at eg gjorde på meg. Etter at eg hadde tørka meg bak nokre<br />

buskar, rusla eg heim.<br />

I dag kan det tykkjest underleg at mor og far lét Knut og meg bli med<br />

på dette. Men for meg, som den gongen var ein uredd liten gut, var dette<br />

ei stor oppleving. Tenk å få køyre med ein stor lastebil! Etter kvart som eg<br />

voks til, blei eg redd når eg såg ein tysk soldat eller høyrde flydur.<br />

Uhyggje<br />

I slutten av mars 1942 hende det noko som feste <strong>seg</strong> i minnet. Torjus Åkre<br />

som var lærar i Oveinang, ei mil nord for sentrum i bygda, blei arrestert<br />

og forvist til Kirkenes i lag med mange andre lærarar. Der blei dei sette til<br />

vegarbeid. Då eg høyrde at han var tatt og sendt langt nordover, blei eg<br />

oppskaka. Eg var leikekamerat med dei to eldste sønene hans: Bjug 6 år og<br />

Gudmund 4 år. I alder var eg midt mellom dei. Dei hadde også ein liten<br />

bror, som heitte Olav. Bjug og Gudmund fortalde meg og andre leikekameratar<br />

om det som hadde hendt, og lét det skine gjennom at dette var<br />

vanskeleg for mor deira, Sigrid. Ho sat med det daglege ansvaret for tre små<br />

gutar og for fjøsstellet på den vesle garden. Bjug og Gudmund synte meg<br />

19


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

også kvar far deira hadde gøymt motorsykkelen sin. Sykkelen låg under<br />

høyet i løa. Eg lova ikkje å fortelje det til nokon. Torjus Åkre kom heim frå<br />

Kirkenes etter eit halvt år, og det gledde vi oss over i guteflokken.<br />

Ein gong kom det melding om at bøndene i bygda måtte møte på jordet<br />

på nordsida av kyrkja med hestane sine. Tyskarane ville ta dei beste av<br />

dei. Vi gutane var der og observerte kva som gjekk føre <strong>seg</strong>. Folk som kom<br />

med hestane sine, såg alvorlege ut. Tyskarane gjekk i uniform og såg ut<br />

til å vere offiserar. Dei rusla rundt og finsikta hestane. Eg stod i utkanten<br />

av jordet og kjende meg uvel. Det låg spenning i lufta. Etter ei stund kom<br />

domen. Tyskarane tok med <strong>seg</strong> dei hestane dei meinte var sterke og gode.<br />

Eg tykte det heile var frekt og trist. Det minte om eit tjuveri, sjølv om dei<br />

som miste hestane sine, visstnok fekk ei lita betaling. Ennå ser eg for meg<br />

det sorgtunge draget i andletet til dei bøndene som måtte gå tomhendte<br />

heim. I denne bygda kunne ein bonde knapt greie <strong>seg</strong> utan hest. Motviljen<br />

min mot dei framande i uniform som gjekk fram på denne måten, blei<br />

enndå sterkare etter dette.<br />

Brot med statskyrkja<br />

Like etter påske i 1942 støytte eg på mor ute på tunet med fanget fullt av<br />

syltetøyglas. Eg blei reint fælen då eg såg kva ho hadde i fanget, for eg var<br />

så glad i syltetøy. Då eg spurde henne kvifor ho gjorde dette, svara ho: «Det<br />

er betre at bruksmannen får syltetøyet enn tyskarane». Eg skjøna då at mor<br />

var på veg til bruksmannen (forpaktaren) som budde 50 meter lenger oppe<br />

i tunet. Bruksmannen var ei enkje, Margit Homme, som dreiv prestegarden<br />

saman med to vaksne, ugifte søner – Bjørn og Torgrim. Snart var det<br />

berre potetene som låg att i kjellaren vår. Då gjekk det opp for meg at vi<br />

truleg måtte flytte ut av prestebustaden, og at det kom til å skje nokså<br />

snart. Eg skjøna ikkje heilt kvifor. Men far fortalde at han hadde fått eit<br />

telegram frå Quisling der det stod at han og familien måtte forlate prestebustaden.<br />

Grunnen til det var at far hadde lagt ned statsembetet sitt første<br />

påskedag. Quisling ville at dei prestane som hadde gjort det, skulle visast<br />

bort frå bustadene sine. Men ingenting skjedde. Vi blei verande i prestegarden.<br />

Quisling fylgde ikkje opp sitt spontane telegram til dei fleste prestane.<br />

Etter kvart kom syltetøyet og annan mat som tilhøyrde oss, tilbake<br />

til kjellaren vår. Det kunne eg konstatere med glede.<br />

20


Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

I prestegarden i Valle fekk vi hausten 1943 nyss om at NS-biskopen i det<br />

nye Skien bispedøme, Ludvig Daae Zwilgmeyer, skulle kome på visitas.<br />

Skien bispedøme var oppretta av Quisling-regjeringa og var tenkt som eit<br />

‘ideal-bispedøme’. Agder bispedøme blei lagt ned og delt. Vest-Agder blei<br />

overført til Stavanger bispedøme og Aust-Agder til det nyoppretta Skien<br />

bispedøme. Det innebar at Valle soknekall kom under NS-biskopen i Skien.<br />

I og med at far hadde brote med det statlege kyrkjestyret og ikkje lenger<br />

var statsembetsmann, var det uaktuelt for NS-biskopen å kontakte han på<br />

førehand. Men far hadde likevel høyrt rykte om at biskopen skulle kome.<br />

For ikkje å møte han lyste far til friluftsgudsteneste på Hovden som ligg<br />

fem-seks mil lenger nord i dalen. Han drog dit med bussen på torsdag. På<br />

laurdag formiddag banka det på døra inn til kjøkkenet. Mor og eg var der.<br />

Då mor <strong>opna</strong> døra, skjøna ho at det var NS-biskopen som stod der. Han<br />

hadde med <strong>seg</strong> kona og ei dotter. Daae Zwilgmeyer spurte etter far. Mor<br />

fortalte at han hadde reist til Hovden for å ha friluftsgudsteneste der på<br />

sundag. Biskopen ville så vite kven som var organist i Valle kyrkje. Mor svara<br />

at det for tida ikkje var nokon fast organist der, og la til: «Det er eg som<br />

til vanleg spelar i kyrkja nå, men eg <strong>har</strong> vondt i skuldra og kan ikkje spele.»<br />

Men klokkaren? «Nei, han er sjukemeld til måndag», svara mor. Biskopen<br />

sa då: «Det var da skitt!»<br />

Sidan eg visste kvifor far hadde reist til Hovden, skjøna eg kven mor tala<br />

med. Eg fylgde med i ordvekslinga. Orda sokk i meg. Mor bad ikkje bispefamilien<br />

kome inn i stova. Det nemnde NS-biskopen i rapporten sin frå<br />

bispevisitasen i Valle. Rapporten, som nå ligg i Riksarkivet, seier omtrent<br />

det same som det som feste <strong>seg</strong> i minnet mitt frå samtalen mellom Daae<br />

Zwilgmeyer og mor i kjøkkendøra.<br />

Den gongen var naturalia (mjølk, grønsaker og poteter) ein del av<br />

presteløna på landsbygdene. Det var noko bruksmannen måtte betale for<br />

å bu i bruksmannsstova og drive prestegardsjorda. Etter at far hadde lagt<br />

ned statsembetet, fekk han ikkje lenger løn frå staten. Men bruksmannen<br />

lét oss likevel få mjølk og noko attåt. Etter kvart blei det ordna slik at<br />

mor og far tok over drifta av halve prestegarden. Dei hadde to-tre kyr og<br />

gris og høner. Hest lånte dei av bruksmannen. Foreldra mine hadde vakse<br />

opp med gardsarbeid. Far hadde til og med gått på landbruksskule. Mor<br />

mjølka kyrne, og det lika ho. Så vidt eg veit klaga ho aldri over fjøsstellet.<br />

21


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

Vi mangla ikkje mat desse åra. Elles la eg merke til at folk i bygda av og til<br />

stakk ein pengesetel i handa til far. Det noterte han i ei lita bok. Seinare<br />

høyrde eg at det av og til kom ein hemmeleg kurér med pengar til far.<br />

Det var ikkje elektrisk straum i Valle under krigen. Om vinteren trong vi<br />

parafin til lamper og lykter. Men det var rasjonering på parafin. Far måtte<br />

ha ein del av kvoten vår til alladinlampa på kontoret. Mor var avhengig av<br />

parafin til fjøslykta for å kunne stelle dyra. Vinterstid kunne vi ikkje gå<br />

på do utan lykt. Doen var ein fem-setes som låg i uthuset. To av seta var<br />

lågare enn dei andre. På blank is og i snøføykje kunne det vere ein heller<br />

skummel tur for ein smågut å gå ut dit om kvelden. Vi måtte rasjonere<br />

bruken av parafin. Etter at eg byrja på skulen i 1944, måtte eg fleire gonger<br />

lese lekser i lyset frå ei <strong>opna</strong> omnsdør på kjøkkenet. Det gjaldt å passe <strong>seg</strong><br />

for gneistane frå dei sprakande vedskiene i omnen. Gneistane la <strong>seg</strong> av og<br />

til på blada i leseboka. Eg bruka gjerne fingrane til å sløkkje dei.<br />

Mot slutten av okkupasjonen kom det eit par gonger store pakker til oss<br />

frå to av fars kusiner i Minnesota i USA. Utruleg at pakkene kom fram på<br />

denne tida! Då vi <strong>opna</strong> dei, skjøna vi at innhaldet først og fremst var tenkt<br />

å skulle vere for oss barna. Det var naturlegvis spennande. Så vidt eg hugsar<br />

var det noko godt å knaske på. Det var stas. Men dei kleda som låg der,<br />

kunne vi ikkje bruke. Eg våga ikkje gå med dei amerikanske buksene. Dei<br />

hadde ein farge og eit snitt som var heilt annleis enn vi var vane til i Setesdal<br />

den gongen. Brørne mine såg det på same måten. Likevel <strong>har</strong> eg eit vagt<br />

minne om at vi sette pris på at det var nokon langt borte som tenkte på oss<br />

og ville hjelpe oss. Det gjekk også opp for meg at vi hadde nære skyldfolk<br />

i Amerika. Tre av systrene til bestefar utvandra dit omkring 1900 og fekk<br />

mange etterkomarar.<br />

Av og til kom det ukjende folk innom prestegarden. Mor og far hadde<br />

innprenta i oss barna at vi skulle seie minst mogeleg når det var framandfolk<br />

i huset. Dei kunne vere spionar eller angivarar. Når ukjende kom innom<br />

prestegarden, såg eg at mor og far blei fåmælte. Det hende fleire gonger.<br />

Eg kan hugse at det blei ei noko trykkjande stemning i huset når det<br />

dukka opp folk som vi ikkje visste kva ville. Tala dei sant?<br />

Ein gong kom det ein tysk prest i uniform til prestegarden. Han såg<br />

grei ut og ville gjerne tale med far om den kristne trua. Då far skjøna det,<br />

sat han oppe og rødde med den tyske presten til langt på natt. Neste mor-<br />

22


Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

gon skulle tyskaren reise, og han gjekk ned til bussen. Ei lita stund etterpå<br />

oppdaga far at geværet hans stod att ute i gangen. Far greip det og sprang<br />

ned til bussen. I siste liten nådde han bussen og leverte geværet til tyskaren.<br />

Han tok imot det, men med apatiske drag i andletet, fortalte far.<br />

Hadde den tyske presten verkeleg gløymt geværet i Valle prestegard? Eller<br />

ville han at far skulle ha det? Far visste ikkje.<br />

Far i fengsel?<br />

Far hadde åtte forhøyr av statspolitiet under krigen – dei fleste på Bergtun<br />

Turistheim i Valle. Det var støtt NS-folk i kyrkja som noterte kva far sa i<br />

preikene sine og kva meldingar og skriv frå kyrkjeleiinga som han las opp<br />

frå preikestolen eller frå koret. Dei som var der for å spionere, høyrde etter<br />

kva han sa og korleis han omtala «den nye tida» som NS skrytte slik av. Ein<br />

sommardag i1944 fekk far melding om at han ville bli henta av statspolitiet<br />

frå Kristiansand og tatt med dit, kanskje til Arkivet – Gestapos hovudkvartér<br />

i byen. Mor nemnde på at far kunne bli sendt vidare til Grini.<br />

Ennå kan eg sjå for meg far sitjande på ein kvit benk i hagen med grå<br />

frakk og hatt. Kofferten stod ved sida. Mor var uroleg og alvorleg. Det såg<br />

ut som ho hadde gråte. Far venta på dei som skulle hente han. Men dei<br />

kom ikkje til avtalt tid. Etter å ha venta ein times tid, reiste han <strong>seg</strong> frå<br />

hagebenken og gjekk inn på kontoret og ringde til NS-lensmannen, Olav<br />

Tveiten. Han budde vel éin kilometer lenger sør i bygda. Lensmannen svara<br />

at det likevel ikkje blei aktuelt å ta med far til Kristiansand. Seinare fekk<br />

vi greie på at dei som kom for å hente far, hadde kome til Valle og tatt inn<br />

hos NS-lensmannen. På ein eller annan måte hadde han greidd å overtyde<br />

dei om at dei skulle la presten få vere i fred. Slik blei det. Det gjekk rykte<br />

om at lensmannen hadde gitt dei noko sterkt å drikke før dei drog tilbake<br />

til byen. Om det verkeleg var så, veit eg ikkje. Men det er kjent at Olav<br />

Tveiten la vinn på å hegne om nokre i bygda som nazistane ville fengsle.<br />

Far og mor og vi gutane blei verande i prestegarden i Valle under heile<br />

krigen – trass i at over 11 % av bygdefolket hadde meldt <strong>seg</strong> inn i NS. Knapt<br />

nokon annan stad i landet var det prosentvis så mange NS-medlemer som<br />

i Valle. Ein kan grunne på kvifor NS fekk så mange medlemer her. Var det<br />

nasjonalistiske drag i den lokale kulturen som korresponderte med det NS<br />

stod for? Som liten hadde eg i alle fall inntrykk av at valldølane var byrge<br />

23


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

av kulturtradisjonen sin og tala med age om folk som var djerve og sterke<br />

i slåstkamp. Dei blei rekna som heltar. Det tyktest vere noko i NS sin bruk<br />

av norrøne symbol, ikkje minst av solkrossen, som appellerte til fleire av dei<br />

nasjonalt sinna i bygda. Også helsinga «Heil og sæl» hadde norrøne røter.<br />

Når NS-folk helsa kvarandre med å heve høgrearmen med ei open hand,<br />

kunne det vekkje nasjonale kjensler og tru på ei ærefull framtid blant folk.<br />

I guteflokken eg var med i, gjorde vi narr av denne NS-helsinga ved å seie:<br />

«Heil og sæl – feit og fæl!»<br />

I Valle – som mange andre stader i landet på den tida – var ein redd for<br />

kommunismen og kjende <strong>seg</strong> skremt av Sovjetsamveldets åtak på Finland<br />

vinteren 1939-40. NS dreiv propaganda for ideologien og politikken sin ved<br />

å åtvare mot den kommunistiske faren som ein var redd ville svekkje kristendommens<br />

stilling i vårt land. Eg høyrde dei vaksne tala om dette trugsmålet,<br />

men var for liten til å skjøne kva det handla om. Derimot visste vi<br />

smågutane at tre unge valldølar melde <strong>seg</strong> til teneste som frontkjemparar,<br />

og at dei drog ut i krigen på austfronten. Det mislika vi. Ein av frontkjemparane<br />

frå bygda kom aldri heim att. Seinare kom det fram at han blei tatt<br />

til fange og skoten i Russland.<br />

Valldølen Knut O. Bø var disponent i L/L Setesdal Automobilrutor og<br />

budde under okkupasjonen på Byglandsfjord. Han blei fengsla og sendt til<br />

Trandum etter at nazistane greidde å rulle opp motstandsgruppa til major<br />

Arne Laudal i Agder i 1942 – ei gruppe Bø var med i. Vi ungane i Valle høyrde<br />

om dette. Det kom meldingar til folk i bygda om at han blei torturert<br />

og hadde det ille på Trandum. Han fekk mest ikkje mat og svalt, blei det<br />

sagt. Ein dag skulle han visstnok ha fått eit egg å ete, fortalde ein av skulekameratane,<br />

og det såg vi som eit ørlite lyspunkt. Men meldingane som<br />

nådde oss like etterpå, vitna om at han blei sparka og slegen. Vi høyrde at<br />

nazistane skulle ha trekt ut tennene hans, utan at vi visste om det var sant.<br />

Eg minnest at vi ungane blei veldig triste då det blei kjent at Knut O. Bø<br />

var skoten i Trandumskogen i 1944. I juli 1945 blei han gravlagd på Valle<br />

kyrkjegard. Det skal ha vore om lag tusen menneske der. Eg var då på heia<br />

og gjette og kom derfor ikkje heim til gravferda.<br />

24


Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

Knut (5) og eg (2) på dørstokken<br />

inn til fjøset i Valle<br />

prestegard i 1939. Då vi skulle<br />

fotograferast, meinte Knut at<br />

vi båe skulle folde hendene.<br />

Men det ville eg ikkje, sjølv<br />

om Knut masa på at eg skulle<br />

gjere det. Han minner meg av<br />

og til om det.<br />

I skammekroken<br />

Hausten 1943 var eg vel seks år gamal og ville gjerne byrje på skulen. Men<br />

skulestyret sa nei. Eg var for ung. Ein måtte fylle sju år det året ein tok til<br />

i første klasse. Men etter jul – i januar 1944 – tok likevel storebror Knut<br />

meg med på skulen som heitte Vallebø skule. Det var ikkje uvanleg at eldre<br />

sysken av og til tok med <strong>seg</strong> ein liten bror eller ei lita syster på skulen. Ein<br />

kalla dette «å fylgje med». Knut gjekk i tredje klasse som var øvste trinnet<br />

i småskulen. Skulen var då to-delt. Ein gjekk på skulen annankvar dag.<br />

Læraren heitte Salve Harstad. Han blei kalla Såvi og var frå bygda. Det blei<br />

sagt at han fekk denne stillinga fordi han var medlem av NS. På veggane<br />

i skulestova var det hengt opp fleire plakatar med solkross-symbolet som<br />

blikkfangar. Motivet her var ein likearma gul kross på raud botn med ein<br />

gul ring omkring. I biblioteket på skulen låg det fleire bøker med hakekross<br />

på omslaget. Det var knapt nokon av oss som lånte desse bøkene. Eg<br />

gjorde det i alle fall ikkje. For eg visste heimanfrå at slike bøker stod for<br />

tyskarane og NS sitt syn, og då skulle ein ikkje røre dei. Elles kan eg ikkje<br />

hugse at læraren propaganderte for Quisling og NS i skuletimane ut over<br />

det som stod på NS-plakatane på veggane og på omslaget til dei bøkene<br />

som låg framme i biblioteket.<br />

Sjølv om eg ikkje var ordentleg førsteklassing, fekk eg leksebøker og<br />

gjorde heimearbeidet. Utpå våren var eg komen like langt som dei som<br />

25


<strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>!<br />

hadde gått i første klasse frå skuleåret byrja tidleg på hausten året før. Eg<br />

blei spurd om eg ville slå fylgje med dei og såleis ta til i andre klasse hausten<br />

1944. Men etter sommarferien byrja eg likevel i første klasse på nytt.<br />

Kva som gjorde at det blei så, veit eg ikkje. Var det mor og far som ville det?<br />

Valde eg det sjølv? Eller var det skulestyret som ville at eg skulle gå første<br />

klasse om att og få med meg alt frå byrjinga? Seinare <strong>har</strong> eg hatt moro av<br />

at eg <strong>har</strong> gått om att første klasse på folkeskulen. Det er det neppe mange<br />

som <strong>har</strong> gjort.<br />

I friminutta på skulen var vi ikkje mykje opptatt av dei politiske motsetnadene<br />

som okkupasjonen hadde skapt. I dei 1 1 /2 åra eg gjekk på skulen<br />

før freden kom, kan eg aldri minnast at den politiske spaltinga i folket<br />

delte klassa i ein NS-positiv og ein NS-negativ fløy. Først ei god stund etter<br />

krigen gjekk det opp for meg at eg på skulen gjekk saman med barn frå<br />

heimar der foreldra eller ein av foreldra var innmelde i NS. Eg skjøna etter<br />

kvart at dei som gjekk i storskulen, var meir merksame på dette skiljet enn<br />

vi var i småskulen.<br />

Sommaren 1944 var eg ein ekstra månad på støylen – nær hytta vår – for<br />

å gjete. Eg kom heim frå heia berre eit par dagar før skulen skulle ta til.<br />

Då fekk eg eit problem. Kva skulle eg ha på føtene? Eg hadde gått berrføtt<br />

heile sommaren og hadde rett og slett ikkje sko. Det var ikkje akkurat lysteleg<br />

å tenkje på at eg kanskje måtte gå berrføtt på skulen. Far skjøna at<br />

eg var lei meg og gjekk ned på butikken og spurde etter sko til meg. Nei,<br />

det hadde dei ikkje, sa kjøpmannen. Likevel kom han dragande med eit<br />

par trebotnar (tresko), men det var ikkje sko som høvde for ein skulegut,<br />

meinte far. Det hadde han rett i. Så rota kjøpmannen endå meir i lageret<br />

og fann eit par sko av papir. Far kjøpte dei, og eg var på eit vis skodd til å<br />

gå på skulen. Papirskoa heldt ikkje lenge. Men då hadde ein skomakar i<br />

bygda sauma nye sko av lêr til meg.<br />

Frå hausten 1944 var skulen tredelt. Første og andre klasse skulle halde<br />

til i heradshuset i Nordibø, medan dei to andre klassene var i skulehuset,<br />

som låg lenger sør i bygda, på Åkresjordet. Ei nyutdanna lærarinne,<br />

Marie Sverdrup Lund, var tilsett i småskulen. Ho var frå Valle og kjende<br />

kulturen i bygda. Bygda var delt inn i fire skulekrinsar med kvar sin lærar.<br />

Dei var alle bygdefolk. Det gjaldt også læraren på framhaldsskulen. Bygda<br />

hadde fostra mange lærarar. Kanskje tenkte ein så at ein tok best vare på<br />

26


Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

den lokale kulturen ved å tilsetje bygdefolk med lærarskuleeksamen til å<br />

halde skule for dei som skulle vekse opp der. Lærarinna eg fekk, Marie,<br />

kom med nye pedagogiske idear, blei det sagt. Ho ville ha orden og kunne<br />

vere rask til å setje elevar i skammekroken når dei ikkje gjorde som ho sa.<br />

Eg fekk også smake korleis det var å stå der etter at eg hadde sagt noko i<br />

friminuttet som hadde såra ein av medelevane. Den nyutdanna lærarinna<br />

lærte oss også korleis vi skulle ete med kniv og gaffel. Det blei sagt at<br />

fleire av medelevane ikkje var vane til det heimanfrå. Mange åt berre med<br />

skei. Lærarinna prenta også inn i oss at vi måtte banke på døra når vi stakk<br />

innom på grannegarden. Heller ikkje den skikken lét til å vere utbreidd i<br />

bygda den gongen. Og skulle vi låne noko av grannen, t.d. ein plog, måtte<br />

vi alltid spørje om lov, sa lærarinna.<br />

«Ja, vi elsker kjøtt og pølse»<br />

Då vinteren 1945 var på hell og våren byrja bryte fram, høyrde eg mor og<br />

far tala om at krigen såg ut til å gå mot slutten. Dei lengta etter fred, men<br />

var samstundes urolege for kva den store tyske styrken her i landet – som<br />

visstnok var på 350 000 mann – kunne finne på. Foreldra mine kunne ikkje<br />

sjå bort frå at tyskarane kunne kome til å bombe byane og tettstadene før<br />

dei overgav <strong>seg</strong>. Eg merka godt denne uvissa, også frå andre i bygda. Sjølv<br />

om eg berre var åtte år gamal, var eg redd for kva som kunne hende.<br />

Då far om ettermiddagen 7. mai 1945 fortalde at krigen nå var over, blei<br />

eg og dei andre gutane glade. Vi jubla. Eg tenkte ikkje lenger på at tyskarane<br />

kunne kome til å setje <strong>seg</strong> fast i landet og bruke våpen mot nordmenn som<br />

ville dei skulle overgi <strong>seg</strong>. Vi gutane klatra opp i eit av dei store piletrea som<br />

stod i bakken opp til prestegarden. Der feira vi frigjeringa med å syngje «Ja,<br />

vi elsker kjøtt og pølse, ja, det gjør vi så». Mor fann fram norske flagg som<br />

ikkje hadde vore i bruk på fleire år. Det slo meg at fargane i flagga hadde<br />

falma, men det gjorde ingenting. Neste dag, sjølve frigjeringsdagen, skulle<br />

det gå eit folketog gjennom Valle-bygda. Knut, far og mor skulle vere med.<br />

Dei ville også ha meg med. Men eg drog meg unna og gret. For eg tykte<br />

ikkje eg hadde fine nok klede til å gå i tog ein slik festdag. Eg hadde berre<br />

kvardagsbukse. Så eg blei verande heime og stod i prestegardstunet og<br />

såg det store folketoget nede på hovudvegen. Det gjorde vondt ikkje å vere<br />

med. For då var det fest i bygda. Fleire av kvinnene gjekk i festbunaden sin<br />

27


Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

som dei kalla ‘stakka’. Men då 17. mai kom, og det atter skulle gå tog gjennom<br />

bygda, våga eg meg til å vere med. Då folk samla <strong>seg</strong> utanfor Solheim<br />

Turistheim, og folk frå Heimefronten, fleire av lærarane i bygda og soknepresten<br />

stod på balkongen i andre høgda, kjende eg for alvor jubelbruset<br />

for at Noreg atter var eit fritt land. Det var ei stor oppleving!<br />

Det tok ikkje lang tid etter den tyske kapitulasjonen før ein tok til å arrestere<br />

NS-medlemene frå Valle. Sjølv om eg berre var åtte år den gongen,<br />

fylgde eg med på arrestasjonane og opplevde det som dramatisk. Vi tala<br />

om det heime. Mor og far ville helst ikkje at vi barna skulle bry oss så mykje<br />

om det. Men eg la likevel merke til kva som gjekk føre <strong>seg</strong>. Frå prestegardstunet<br />

kunne eg sjå at fleire av dei arresterte blei samla ved ungdomshuset<br />

Vallhall som ikkje låg langt frå prestegarden. Dei skulle sendast til Hornnes,<br />

blei det sagt. Mor fortalde at det blant folk i bygda gjekk rykte om at<br />

då Lavrans Homme – som gjekk for å vere lite glad i å vaske <strong>seg</strong> – måtte<br />

under dusjen på gymnaset på Hornnes, skal han ha sagt: «Nå kjem pinslene!»<br />

Seinare <strong>har</strong> eg høyrt at det spreidde <strong>seg</strong> fleire versjonar av kva han sa i<br />

dusjen. Slike minne seier noko om korleis vi som ‘sigerherrar’ omtala dei<br />

som hadde halde <strong>seg</strong> til NS og støtta tyskarane. Nå var rollene bytt om.<br />

Far hadde ein brun Chevrolet 1937-modell. Tyskarane ville ta bilen,<br />

men fekk han ikkje til å gå. Det kom av at sønene til NS-lensmannen hadde<br />

tatt dynamoen. Far blei skulda for å ha tatt ut og gøymt denne delen i<br />

motoren, og han blei skjelt ut med kraftige og saftige gloser. Men han svara<br />

– som sant var – kven som hadde tatt dynamoen. Tyskarane feste ein lapp<br />

på frontruta, der det stod at bilen var beslaglagd. Men dei fekk han ikkje<br />

med <strong>seg</strong>. Bilen blei ståande i garasjen under heile krigen, utan at vi barna<br />

fekk lov å kome inn der. Men så snart meldinga nådde oss om at tyskarane<br />

hadde kapitulert, sprang vi inn i garasjen og sette oss i bilen.<br />

Få dagar etter frigjeringa stod motstandsmannen Knut Haukelid brått i<br />

prestegardstunet i lag med nokre andre frå Heimefronten. Vi visste at Haukelid<br />

hadde vore med på tungtvassaksjonen på Rjukan og senka Tinnsjøferja,<br />

og det gav han heltestatus i våre augo. Haukelid spurde far om han<br />

kunne få låne bilen hans. Det fekk han sjølvsagt. Dynamoen hadde kome<br />

på plass att. Folk som hadde sett desse heimefrontkarane på vegen, sa at<br />

dei køyrde som villmenn. Bilen hadde ikkje vore smurt på fem år. Han var<br />

ikkje heilt god då vi fekk han att. Men det gjorde ingen ting. Det var ei stor<br />

28


Barneåra i Valle – i krig og fred<br />

ære å la heltane frå Hardangervidda låne bilen.<br />

Vi fekk betre kjennskap til tungtvassaksjonen då vi las Knut Haukelids<br />

bok Det demrer en dag som kom ut i 1947. Vi kasta oss over boka og tykte<br />

ho var svært spennande. Det same opplevde eg året etter då den første av<br />

tungtvassfilmane kom, Kampen om tungtvannet. Der spela fleire av tungstvass-sabotørane<br />

<strong>seg</strong> sjølve. Den gongen visste eg ikkje at eg mange år seinare<br />

skulle bli godt kjent med ein av dei, Jens Anton Poulsson, som var sjef<br />

for H.M. Kongens garde då eg var gardeprest.<br />

For meg og dei andre barna der omkring såg vi opp til Heimefronten.<br />

Hardangervidda låg ikkje så langt unna, og vi hadde ei aning om kva som<br />

hadde gått føre <strong>seg</strong> der under krigen. Vi laga oss tre-børser, feste norske<br />

flagg på skjorteermet eller på genseren og leika heimefront og nazistar i<br />

og rundt løa. Det var alltid Heimefrontens folk som vann. Nazistane kom<br />

i fengsel og blei stengde inne i grisehuset. Mor kom ut og sa at vi måtte<br />

veksle på kven som skulle høyre med i dei to gruppene. Vi måtte ikkje la<br />

dei same vere nazistar heile tida.<br />

29


EIN JUNIDAG I 1940, då <strong>Torleiv</strong> <strong>Austad</strong> er tre år gamal, tar 70 tyske soldatar<br />

<strong>seg</strong> til rette i heimen hans, prestegarden i Valle. Far til <strong>Torleiv</strong> er sokneprest<br />

der – i ei bygd med særeigen kultur og levande forteljartradisjon. Han<br />

skulle tidleg bli ein aktiv deltakar i kyrkjekampen mot okkupasjonsmakta.<br />

<strong>Torleiv</strong>s mor kom frå Fyresdal, som Vidkun Quisling rekna som si heimbygd.<br />

<strong>Torleiv</strong> fortel om sterke opplevingar frå denne dramatiske tida. Dei feste<br />

<strong>seg</strong> i sinn og tankar. Seinare i livet, som ung teologisk kandidat, skulle<br />

kyrkjas møte med totalitære ideologiar bli eit fagleg interessefelt for<br />

han. Han fekk Kongens gullmedalje for eit arbeid om kyrkjekampen i<br />

Tyskland. Teologisk doktorgrad tok han på ei avhandling om den norske<br />

vedkjenningserklæringa «Kirkens Grunn» frå 1942, som låg til grunn for<br />

prestane sitt brot med det statlege kyrkjestyret, noko faren også hadde<br />

gjort. <strong>Torleiv</strong> <strong>Austad</strong> er framleis aktivt med i det offentlege ordskiftet om<br />

kyrkjas rolle i motstandsrørsla under krigen.<br />

<strong>Austad</strong> blei aldri fast prest i nokon kyrkjelyd, for livet <strong>opna</strong> <strong>seg</strong> på ein<br />

annan måte for han. Som professor i teologi ved Menighetsfakultetet underviste<br />

han prestestudentar og andre for teneste i kyrkja. Samstundes var<br />

han aktiv i det verdsvide økumeniske arbeidet i håp om at kyrkjene skulle<br />

kome nærare kvarandre.<br />

Som forskar, lærar og leiar av råd og utval <strong>har</strong> <strong>Austad</strong> vore rekna som lågmælt.<br />

Men uredd <strong>har</strong> han like fullt stått fram som forsvarar av lange linjer og<br />

slitesterk teologi i kyrkjas mangfaldige liv. Det <strong>har</strong> ikkje hindra han i å vere<br />

open for nye teologiske impulsar. Han <strong>har</strong> synt evne til å ta imot lærdom også<br />

frå vårt multikulturelle og multireligiøse samfunn. <strong>Livet</strong> <strong>har</strong> <strong>opna</strong> <strong>seg</strong>! er <strong>Torleiv</strong><br />

<strong>Austad</strong>s forteljing om eit rikt liv – som <strong>opna</strong>r med eit gripande stykkje noregshistorie<br />

frå krigens dagar.<br />

ISBN 978-82-92922-56-9<br />

ISBN 978-82-92922-56-9<br />

9 788292 922569<br />

www.efremforlag.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!