21.09.2020 Views

VOKSE OPP I VERDENS RIKESTE LAND. PENGER SOM INNGANGSBILLETT

Katalog for utstillingen "VOKSE OPP I VERDENS RIKESTE LAND. PENGER SOM INNGANGSBILLETT" på Norsk Barnemuseum. "Hvordan er det å vokse opp i en lavinntektsfamilie i dagens Norge? I denne utstillingen møter du ungdommer i krevende livssituasjoner. I en helt spesiell installasjon, som er blitt hjertet i utstillingen, forteller ungdommene om sine tanker, følelser, utfordringer og drømmer."

Katalog for utstillingen "VOKSE OPP I VERDENS RIKESTE LAND. PENGER SOM INNGANGSBILLETT" på Norsk Barnemuseum.
"Hvordan er det å vokse opp i en lavinntektsfamilie i dagens Norge? I denne utstillingen møter du ungdommer i krevende livssituasjoner. I en helt spesiell installasjon, som er blitt hjertet i utstillingen, forteller ungdommene om sine tanker, følelser, utfordringer og drømmer."

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!