21.11.2020 Views

Kampen foregår i tankene av Kristin Løland Berge

I denne boken vil jeg gi et innblikk i noe av det som skjer når vi tenker. Vi har mange tanker i løpet av en dag. Derfor må vi være veldig bevisste på dette. Hvordan takler du utfordringer og press som livet fører med seg? Hvordan kan du lære å forholde deg til motgang på en god måte? Gud ønsker å velsigne deg. Han vil hjelpe deg så du tar gode avgjørelser i enhver situasjon. Du kan lære å tenke i tråd med hva som står i Bibelen. Men hvordan gjør du det? Fienden er virksom, og vi må lære å avsløre hvordan han motarbeider oss. Det er mulig å vite hvordan han angriper oss og hvordan vi kan bekjempe ham, slik at vi kan stå ham imot. Vi bør også lære oss å bruke Bibelen som et våpen. Fienden prøver å ødelegge det gode Gud har for oss, men vi kan ta kontrollen over vårt eget liv. Det er stor sammenheng mellom hvordan vi tenker og hvordan vi håndterer livet.

I denne boken vil jeg gi et innblikk i noe av det som skjer når vi tenker. Vi har mange tanker i løpet av en dag. Derfor må vi være veldig bevisste på dette.

Hvordan takler du utfordringer og press som livet fører med seg? Hvordan kan du lære å forholde deg til motgang på en god måte? Gud ønsker å velsigne deg. Han vil hjelpe deg så du tar gode avgjørelser i enhver situasjon. Du kan lære å tenke i tråd med hva som står i Bibelen. Men hvordan gjør du det?

Fienden er virksom, og vi må lære å avsløre hvordan han motarbeider oss. Det er mulig å vite hvordan han angriper oss og hvordan vi kan bekjempe ham, slik at vi kan stå ham imot. Vi bør også lære oss å bruke Bibelen som et våpen. Fienden prøver å ødelegge det gode Gud har for oss, men vi kan ta kontrollen over vårt eget liv. Det er stor sammenheng mellom hvordan vi tenker og hvordan vi håndterer livet.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KRISTIN<br />

LØLAND<br />

BERGE<br />

<strong>Kampen</strong><br />

<strong>foregår</strong><br />

i <strong>tankene</strong>


<strong>Kampen</strong><br />

<strong>foregår</strong><br />

i <strong>tankene</strong>


KRISTIN LØLAND BERGE<br />

<strong>Kampen</strong><br />

<strong>foregår</strong><br />

i <strong>tankene</strong>


<strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong><br />

Copyright © 2020 Proklamedia<br />

Sats og omslag: Morten R<strong>av</strong>nbø [r<strong>av</strong>nbo.com]<br />

Forsidefoto: Camilla Ribe<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt<br />

Trykk og innbinding: HG Media<br />

1. opplag 2020<br />

ISBN 978-82-7199-624-6<br />

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet<br />

fra Bibelen 2011, Det norske Bibelselskap<br />

Proklamedia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf: 62 57 43 43<br />

E-post: post@proklamedia.no<br />

www.proklamedia.no


Innhold<br />

Innledning .................................................................................................. 7<br />

1. Tanker ........................................................................................................ 9<br />

2. Avslør <strong>tankene</strong> dine ........................................................................ 37<br />

3. Fienden ................................................................................................... 51<br />

4. Ta på rustningen .............................................................................. 73<br />

5. Når prøvelsene kommer .............................................................. 89<br />

6. Følelser og sinnsstemninger .................................................... 121<br />

7. Livet med Jesus ............................................................................... 145<br />

Avslutning ............................................................................................. 167<br />

Takk .......................................................................................................... 169<br />

Om forfatteren ..................................................................................... 171<br />

Noter ........................................................................................................ 172


trenger ikke være redd for å stå i kampen. Du kan lære deg<br />

å kjempe som en kristen. Når du blir stående gjennom en<br />

kamp, med Guds hjelp, er du kommet langt i din åndelige<br />

utvikling.<br />

8 <strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong>


1<br />

TANKER<br />

HVA TENKER DU PÅ?<br />

Det er viktig å stoppe opp og reflektere over hva vi tenker. Vi<br />

må ikke godta alle <strong>tankene</strong> som faller inn i hodet på oss. Det<br />

er så lett å tro på alle <strong>tankene</strong> vi får og bare godta dem som<br />

våre egne. Tankene har makt til å styre retningen på livet vårt.<br />

Jeg var ofte kritisk overfor andre mennesker i <strong>tankene</strong>.<br />

Jeg hadde vanskelig for å elske meg selv, andre og Gud. Jeg<br />

kunne hisse meg opp over småting, jeg ble fort fornærmet,<br />

jeg ble ofte sint og jeg ble fort irritert. Dette endret seg da jeg<br />

begynte å ta tak i <strong>tankene</strong> mine og endre på dem med Bibelen<br />

som rettesnor.<br />

Bibelen sier at vi kan ta en tanke til fange. Vi kan lære å<br />

gjøre det. Vi kan lære å bli oppmerksomme på hva vi tenker.<br />

Hva er gode tanker, og hva er onde tanker? Hva er oppbyggende<br />

tanker, og hva er nedbrytende tanker? Hva ønsker du<br />

å tenke? Dersom du får impulser du ikke ønsker å tenke, har<br />

du mulighet til å endre på det.<br />

Hvis jeg går inn på et treningssenter og trener én gang,<br />

er jeg ikke sterk resten <strong>av</strong> livet. Jeg må fortsette å trene. Det<br />

samme gjelder tanker jeg ikke burde ha: Jeg må regelmessig<br />

Tanker 9


øve meg opp til å gjenkjenne det som ikke er godt, og kaste<br />

det ut <strong>av</strong> hodet. Et eksempel kan være at jeg tenker noe negativt<br />

om en person. Istedenfor å godta denne tanken velger<br />

jeg å heller å lete etter gode ting ved personen. Det er ikke<br />

sånn at jeg aldri mer tenker stygt om noen, men jeg prøver<br />

å ta tak i alle uønskede tanker og erstatte dem med det jeg<br />

ønsker å tenke.<br />

Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin<br />

kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi<br />

river ned tankebygninger og alt stort og stolt som<br />

reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver<br />

tanke til fange under lydigheten mot Kristus.<br />

2 Korinterbrev 10, 4–5<br />

Det kan til og med bli digre festningsverk <strong>av</strong> negative tanker<br />

i hodet vårt, kanskje rettet mot en vi ikke liker eller er<br />

irritert på. Vi kan bygge og bygge på disse <strong>tankene</strong>, helt til det<br />

har reist seg opp noe stort mot denne personen i <strong>tankene</strong> våre.<br />

Hva sier Jesus at vi skal gjøre? Jo, vi skal elske alle mennesker.<br />

Bibelen sier at alt som er stolt og stort og som reiser seg mot<br />

kunnskapen om Gud, må vi gjøre noe med. Vi kan fange den<br />

negative tanken og gå aktivt imot den.<br />

Et gjennomsnittsmenneske tenker cirka 60 000 tanker i<br />

døgnet. Cirka 85 % <strong>av</strong> <strong>tankene</strong> er bekymringer. 1 Hvis vi har<br />

51 000 tanker med bekymringer i løpet <strong>av</strong> én dag, har vi<br />

virkelig en jobb å gjøre. Bibelen sier at vi ikke skal bekymre<br />

oss for noe, men legge alt over på Jesus (1 Pet 5,7). Tenk om<br />

vi kunne byttet ut bekymringene med gode, fredelige tanker!<br />

Hvordan ville livet blitt da? Det er det Bibelen oppmuntrer oss<br />

til. «Er det mulig?» tenker du kanskje. Ja, jeg tror virkelig det.<br />

Vi må legge merke til hva vi tenker, om <strong>tankene</strong> er for oss<br />

10 <strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong>


eller mot oss. Er de til framgang, eller er de med på å ødelegge<br />

for oss? Er <strong>tankene</strong> i tråd med det Gud har for oss, eller det<br />

stikk motsatte? Stopp opp noen ganger og reflekter litt over<br />

hva som <strong>foregår</strong> oppe i hodet ditt: Liker du <strong>tankene</strong> dine, eller<br />

ville du foretrekke noen andre tanker?<br />

Jeg begynte å velge <strong>tankene</strong> mine med omhu. Mesteparten<br />

<strong>av</strong> livet tenkte jeg ikke over hva som befant seg i hodet<br />

mitt. Jeg bare godtok det som falt meg inn. Jeg visste ikke at<br />

både Gud og fienden kunne komme med tanker inn i sinnet<br />

mitt, og jeg visste ikke at jeg selv kan velge hva jeg ønsker å<br />

tenke. Mye <strong>av</strong> det som ødela for meg, var løgner fra fienden.<br />

Den onde kan kontrollere livet mitt hvis jeg godtar de onde<br />

<strong>tankene</strong> som kommer inn.<br />

Jeg hadde problemer fordi jeg ikke hadde lært meg å rette<br />

<strong>tankene</strong> mine etter Guds ord. Jeg kunne ha tanker som var<br />

med på å bryte ned meg selv og relasjonen rundt meg, de var<br />

ikke produktive på en god måte. Min indre stemme kunne<br />

si nedbrytende ting som «dette får jeg ikke til» eller gi meg<br />

kritiske tanker om andre mennesker. Jeg kunne legge skylden<br />

på andre for at jeg ikke hadde det godt. Jeg måtte forandre<br />

måten jeg tenkte på. Jeg måtte ta kontroll over <strong>tankene</strong>. Jeg<br />

måtte ta til fange uønskede tanker. Jeg måtte begynne å skape<br />

framtid og håp for meg selv. Jeg visste at Gud elsker alle, så jeg<br />

ønsket ikke å kritisere eller trykke andre ned i <strong>tankene</strong> mine.<br />

For det hindret meg fra å elske dem.<br />

For slik han tenker i sitt indre, slik er han.<br />

Salomos ordspråk 23,7<br />

Hvis disse ordene er sanne, så er dette også sant: Når jeg tenker<br />

fordomsfulle tanker, er jeg fordomsfull, og når jeg tenker<br />

onde og nedbrytende tanker om andre, er jeg ondskapsfull<br />

Tanker 11


og nedbrytende mot andre. Dersom man tenker gode og omtenksomme<br />

tanker om andre, er man en god og omtenksom<br />

person. Jeg var ikke klar over at <strong>tankene</strong> styrer hvem jeg er,<br />

at de styrer livet mitt. Se på oppfordringen Bibelen gir oss:<br />

Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket,<br />

som er skapt i Guds bilde til et liv i sann<br />

rettferd og hellighet. Efeserbrevet 4,23–24<br />

Paulus kalte oss «nye mennesker.» Vi kan handle ut fra det nye<br />

mennesket vi er blitt når vi tar imot Jesus; vi kan legge gamle<br />

vaner og tanker bak oss og få et nytt liv. Når vi tar imot Jesus<br />

i hjertet, er det ånden vår som blir ny. Men vår menneskelige<br />

natur er den samme, og <strong>tankene</strong> kan også henge fast i gamle<br />

mønstre. Det er derfor vi må gjøre noe aktivt for å legge det<br />

gamle bak oss og følge det ånden vil. For vår ånd ønsker det<br />

samme som Den hellige ånd.<br />

Ikke alt vi tenker er sannhet; <strong>tankene</strong> våre kan lure oss<br />

til å tro noe som ikke stemmer. Men Gud har gitt oss makt<br />

over <strong>tankene</strong> våre. Vi kan ta kontroll over dem. Vi kan velge<br />

hvordan vi ønsker å tenke.<br />

Vi har fått myndighet til å rive ned tanker som har vokst<br />

seg store som festningsverk. Når vi legger merke til en tanke<br />

vi ikke vil ha, kan vi nekte å tenke den. Vi kan øve oss opp så<br />

vi blir gode på dette. Når vi har bygget et festningsverk i <strong>tankene</strong><br />

som ikke er i overensstemmelse med Gud og hans ord,<br />

må det rives ned for at vi skal kunne vokse videre med ham.<br />

TANKER FØRER TIL HANDLING<br />

Det er ikke sånn at noen plutselig er utro, eller at noen plutselig<br />

stjeler eller sier noe stygt til noen. Det begynner i <strong>tankene</strong>.<br />

12 <strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong>


Vi tillater tanken å komme inn, og deretter kommer det flere.<br />

Disse <strong>tankene</strong> leder så til en handling. Vi skal se nærmere på<br />

hva som skjer i <strong>tankene</strong>, hvorfor det skjer og hva vi kan gjøre<br />

for å få bedre kontroll over <strong>tankene</strong>. Vi kan altså velge å gjøre<br />

godt mot andre, velge å oppmuntre de rundt oss, velge å gjøre<br />

det Bibelen anbefaler oss å gjøre. Da vil vi få et mye bedre liv.<br />

Våre handlinger er et direkte resultat <strong>av</strong> våre tanker.<br />

Oppførselen vår er et resultat <strong>av</strong> vårt indre liv. Det betyr at<br />

handlinger skapes <strong>av</strong> det vi tenker. Dersom du trener, er det<br />

fordi du har bestemt deg for det i <strong>tankene</strong> og deretter gjennomfører<br />

det. Leser du en bok, kan du ikke gjøre det uten at<br />

du har bestemt deg for det i <strong>tankene</strong>. Hele livet ditt består <strong>av</strong><br />

tanker som fører til handlinger. I <strong>tankene</strong> legges planene for<br />

det vi ender opp med å gjøre. Jesus sa dette:<br />

Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket<br />

urent. For innenfra, fra menneskehjertet,<br />

kommer de onde <strong>tankene</strong> … Markus 7,20–21<br />

Dersom vi ønsker å bidra til et bedre samfunn, kan vi begynne<br />

med oss selv og ransake <strong>tankene</strong> og hjertet. Vi kan begynne<br />

med å se på hvordan vi tenker om andre. Vi kan velge å tenke<br />

godt om en person, eller vi kan velge å tenke nedlatende om<br />

en person. Når vi tenker negativt om en person, kan vi stoppe<br />

opp og kaste ut tanken før vi begynner å handle negativt mot<br />

denne personen. Produserer vi gode tanker som er etter Guds<br />

hjerte, eller gir vi de onde <strong>tankene</strong> rom?<br />

Jeg var ofte kritisk til andre mennesker i <strong>tankene</strong>. Det<br />

var en skikkelig jobb å rydde opp i <strong>tankene</strong> mine. Jeg tenkte<br />

negative tanker om andre hver dag, flere ganger om dagen.<br />

Jeg begynte å legge merke til når jeg gjorde det, og valgte i<br />

stedet å tenke noe fint om denne personen. Jeg skulle ønske<br />

Tanker 13


jeg kunne si at jeg aldri tenker negativt om noen lenger, men<br />

det er ikke sant. Men det et blitt mer naturlig å tenke i mer<br />

positiv retning om personer og situasjoner. Av og til dukker<br />

det opp noe jeg ikke ønsker å tenke; når jeg legger merke til<br />

det, tar jeg tak i det med en gang.<br />

Der <strong>tankene</strong> våre går, vil følelsene følge etter. Dersom vi<br />

tenker at vi har et elendig liv og mislykkes med alt eller er deprimert,<br />

vil følelsene våre bekrefte disse <strong>tankene</strong>. Noen ganger<br />

kan vi velge å følge <strong>tankene</strong> på grunn <strong>av</strong> en følelse vi har den<br />

dagen. Vi kan våkne og føle oss elendige, og tenke at dette<br />

kommer til å bli en forferdelig dag.<br />

Følelsene følger <strong>tankene</strong>, så dersom vi velger å tenke positive<br />

og gode tanker, vil vi kjenne at det er bedre for oss enn<br />

å tenke negative tanker. Selv om vi våkner om morgenen og<br />

føler at dette blir en kjip dag, kan vi velge å trosse følelsene<br />

og tenke at nei, dette blir en god dag. Da må følelsene følge<br />

<strong>tankene</strong>. Vi handler på våre følelser, og derfor er det viktig å<br />

ta tak i <strong>tankene</strong> så vi får riktige følelser.<br />

Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og<br />

feiler med det han sier, er fullkommen og i stand<br />

til å holde hele kroppen i tømme. Jakobs brev 3,2<br />

Disse ordene sier at vi er fullkomne hvis vi greier å la være å si<br />

onde og nedbrytende ting. Vi er ufullkomne og feiler ofte i det<br />

vi sier og gjør. Vi sier det vi tenker. Derfor må vi ta noen grep<br />

i <strong>tankene</strong> hvis vi ønsker å utvikle oss til en bedre utg<strong>av</strong>e <strong>av</strong> oss<br />

selv. Dersom vi kritiserer andre i vårt sinn, vil det komme ut<br />

<strong>av</strong> munnen også. Om vi greier å øve oss opp til å tenke godt<br />

om andre, da vil gode ord om andre og til andre komme ut<br />

<strong>av</strong> munnen vår.<br />

Jeg kan velge å tenke gode tanker om mennesker rundt<br />

14 <strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong>


meg, selv når de behandler meg dårlig. Personlig har jeg hatt<br />

en lang vei å gå på dette området. Jeg var til og med nedvurderende<br />

overfor folk jeg ikke kjente. Når jeg så en person,<br />

kunne jeg fordømme vedkommende i <strong>tankene</strong>. Jeg er blitt<br />

mer bevisst på å ta meg i det når jeg tenker nedbrytende om<br />

en annen person, og jeg prøver å være ekstra oppmerksom på<br />

å tenke positivt om menneskene rundt meg. Du kan tenke:<br />

«Men jeg har jo rett, for den personen behandler meg dårlig.»<br />

Det kan godt stemme, men du har selv ansvar for hvem du<br />

ønsker å være. Tillater du nedlatende tanker å fylle deg, kan<br />

de etter hvert bli til store festningsverk mot en person som<br />

Gud elsker høyt.<br />

Tenk om vi som kristne hadde forstått dette. Vi må fokusere<br />

på å tenke gode tanker om vår neste, for det fører til<br />

at vi gjør gode handlinger mot dem. Djevelen elsker når han<br />

kan så nedbrytende tanker om andre i sinnet vårt. Vi godtar<br />

<strong>tankene</strong> som våre egne, og så sniker splittelse seg inn. Deretter<br />

følger brutte relasjoner. Godtar vi alt som lander i hodet<br />

vårt, uten å veie <strong>tankene</strong> opp mot Guds ord? Vi må velge å<br />

tenke det som er rett.<br />

En dårlig tanke blir fort til to, to blir til mange hundre,<br />

og til slutt har vi bygget opp en borg <strong>av</strong> resonnementer om<br />

hvor dårlig vi har det eller hvor mye galt det er med andre.<br />

Så begynner vi å handle ut fra de dårlige <strong>tankene</strong> vi har om<br />

den andre (eller oss selv). Jeg forstår at en relasjon er <strong>av</strong>hengig<br />

<strong>av</strong> to parter, men vi må være klar over at mye begynner i<br />

<strong>tankene</strong> våre.<br />

Hadde vi kommet til Gud mens det bare var en tanke eller<br />

to, hadde ikke denne borgen reist seg mot en annen person.<br />

En dårlig relasjon kan ikke repareres hvis ikke den ene parten<br />

velger å bryte tankemønstrene den har dannet seg. Vi må<br />

velge å overvinne det onde med det gode (Rom 12,21). Jeg<br />

Tanker 15


vet at det kan være tøft når vi velger det som er rett, og den<br />

andre fortsetter å behandle oss dårlig.<br />

Negative tanker er med på å stjele, drepe og ødelegge relasjoner,<br />

de gode planene Gud har for oss og det livet vi var<br />

tenkt å ha. Fienden gir oss disse <strong>tankene</strong> (Joh 10,10), men<br />

Jesus vil at vi skal ha liv og overflod. Derfor må vi tenke i tråd<br />

med det Jesus tenker om oss.<br />

Mange opplever brutte og ødelagte relasjoner. Gud elsker å<br />

rette opp og reparere det som er brutt og ødelagt. Vi kan tenke<br />

at det er den andre som må forandre seg før vi vil gjøre noe.<br />

Men hemmeligheten ligger i å være den første til å snu, finne<br />

tilbake til kjærligheten og vise den i praksis. Vi kan vise godhet<br />

selv om den andre ikke gjør det. Da blir det vanskelig for<br />

den andre å ha noe imot oss. Hvis vi som tror på Jesus hadde<br />

forstått dette, ville mange sett på kristne med helt andre øyne.<br />

KAMPEN I TANKENE<br />

Du kommer ikke lenger i livet<br />

enn du klarer å tenke.<br />

Vi har en fiende som ødelegger for oss. Han gir oss tanker som<br />

skader oss. Han hater det gode Gud har for oss og prøver å<br />

stoppe det. Vi kan <strong>av</strong>sløre tanker fienden prøver å lure oss til<br />

å godta. Vi må kjenne igjen hva som kommer fra fienden. Vi<br />

kan lære oss å vite hvilken autoritet vi har. La meg forklare.<br />

... den som er i Kristus, er en ny skapning.<br />

Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!<br />

2. Korinterbrev 5,17<br />

16 <strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong>


Bibelen forteller oss at vi står i en kamp mellom det ånden<br />

vår vil og det vår menneskelige natur vil (Rom 6,5–8). Det<br />

menneskelige vil noe, og ånden vil noe annet. Det oppstår<br />

en konflikt i <strong>tankene</strong> mellom det du vil og det du bør. Det<br />

ånden vil, er alltid på linje med Guds Ånd. Ta én tanke <strong>av</strong><br />

gangen og finn ut om den er i tråd med Guds ord. Hvis den<br />

ikke er det, bør du prøve å rette deg etter Gud ord. La meg<br />

gi deg et eksempel: Du ser feil hos en annen person, men i<br />

Bibelen står det at du ikke skal finne flisen i din brors øye<br />

når du selv har en bjelke der. Da kan du si til deg selv: «Nei,<br />

jeg vil ikke dømme denne personen. Gud, hjelp meg å tenke<br />

noe godt om ham.»<br />

Se for deg en mann som er verbalt stygg med kona si hver<br />

eneste dag. Han slår henne ikke, men forteller henne hvor<br />

ubrukelig og lite verd hun er. En dag skjer det noe med mannen<br />

– han går på et møte og tar imot Jesus i hjertet. Han<br />

kjenner at han er blitt ny på innsiden (i ånden). Det er fantastisk,<br />

det kjennes som han er vasket ren. Han kommer hjem<br />

til kona, og forandringen som er skjedd i ham er så kraftig at<br />

den varer i noen dager. Hun merker en stor forandring. Men<br />

etter en ukes tid begynner han å handle på de gale <strong>tankene</strong><br />

han får – han blir irritert og skjeller kona ut for noe. De gamle<br />

tankemønstrene er fortsatt der, selv om mannens ånd er forandret.<br />

Han må lære seg å få Guds tanker om kona. Han må<br />

lære seg å ta kampen. Se for deg at han blir oppriktig lei seg,<br />

og går for seg selv for å ta det opp med Gud. Han ber kona<br />

og Gud om tilgivelse. Han lar Gud fylle ham med oppbyggende<br />

tanker om kona: «Hun har alltid vært der for deg. Hun<br />

er snill og god. Jeg vil at du skal prøve å være god tilbake.»<br />

Mannen kommer inn på et bedre spor, og etter en tid greier<br />

han å si gode og oppmuntrende ting til henne. Det krever<br />

selvoppofrelse fra hans side, men han ser at det er rett. Bibelen<br />

Tanker 17


kaller det å dø fra seg selv; for at det skal vokse fram noe nytt,<br />

må alltid noe dø. Han visste at handlingene han gjorde, ikke<br />

var helt i tråd med det han kjente inni seg. Han tok tak i<br />

handlingene og <strong>tankene</strong> som han merket var nedbrytende,<br />

og valgte å tenke rett om kona. Sannheten er at det nye livet<br />

ikke kommer automatisk. Derfor må vi bevisst velge å leve<br />

etter det ånden (som vil det som Den hellige ånd vil) viser<br />

oss, slik at vi lever etter det som er rett og får riktige tanker.<br />

Selv om vi har et voldsomt temperament og er negative,<br />

dømmende eller baktalende, så er det mulig å forbedre oss.<br />

Men da må vi velge å ta opp kampen i sinnet. Jeg har gått<br />

fra å tenke negative tanker om andre – jeg trodde det var helt<br />

normalt (det er det sikkert også) – til å ta disse <strong>tankene</strong> til<br />

fange når de kommer. Det er fascinerende at det går an. Og<br />

det er utrolig godt, for det er slik Gud sier at vi skal leve. Se<br />

hva Jesus sa:<br />

Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot<br />

den som gjør ondt mot dere … Matteus 5,39<br />

Noen vers senere sier han:<br />

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er<br />

fullkommen. Matteus 5,48<br />

Hvorfor sa egentlig Jesus dette? Det er ikke mulig å være<br />

fullkommen som Gud. Vi er jo bare mennesker. Vi klarer det<br />

ikke i oss selv. Men han er kommet for å hjelpe oss. Vi har fått<br />

det nye livet tilgjengelig inni oss som små frø. Vi har et indre<br />

potensial til å bli lik Jesus, men vi må la det få vokse fram.<br />

Det gjør vi når vi fornyer <strong>tankene</strong> og holdningene våre ved å<br />

bade i Guds ord. Når vi følger det som står i Bibelen, drar vi<br />

18 <strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong>


himmelriket til oss. Han forklarer i samme kapittel hvorfor<br />

vi skal prøve å være fullkomne:<br />

Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene,<br />

så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og<br />

prise deres Far i himmelen. Matteus 5,14–16<br />

Vi kan ha hatt nedbrytende tanker i årevis. Hvis vi går<br />

rundt og tenker: «Jeg får ikke til noe», da snakker vi oss selv<br />

ned i <strong>tankene</strong>. Det vil ødelegge for livet vårt. Når vi har Guds<br />

tanker om oss selv, vil vi vite at vi er unike, elsket og verdifulle.<br />

Gud sier også at vi har framtid og håp (Jer 29,11). Når vi sier<br />

oss enige i hva Bibelen sier om oss, vil vi begynne å leve på<br />

en måte som er oppbyggende og god for oss. Hvis vi tar opp<br />

kampen i <strong>tankene</strong>, vil det få enorme konsekvenser for oss. Om<br />

vi tenker: «Jeg kan ikke forandre meg», eller «jeg kan ikke bli<br />

kvitt bagasjen min fra tidligere», kan vi ikke ta imot det gode<br />

Gud har for oss. Hva tror du om framtiden din? Vi må lære<br />

oss å tenke større enn det vi har opplevd og føler. Det vi tror, er<br />

det vi tenker inni oss. Vi kommer ikke til å motta mer enn vi<br />

har tro for. «Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere<br />

har fått det, og dere skal få det» (Mark 11,24, min uthevelse).<br />

Se hva Ordspråkene sier om <strong>tankene</strong> dine:<br />

For slik han tenker i sitt indre, slik er han.<br />

Salomos ordspråk 23,7<br />

Det står at <strong>tankene</strong> våre definerer hvem vi er. Så hvis vi<br />

kritiserer mennesker i <strong>tankene</strong>, er vi en baktaler. Tenker vi<br />

gode tanker om andre, er vi en god person. Tanker er mektige.<br />

De har evne til å skape eller drepe.<br />

Tanker 19


«Du kan ikke ha et positivt liv dersom du har et negativt<br />

sinn. Du kan heller ikke ha et negativt liv dersom du har<br />

et positivt sinn.» Joyce Meyer<br />

Bibelen forteller oss at treet kjennes på frukten (Matt 12,33).<br />

Hvis vi tenker dårlige tanker, vil frukten være dårlig. Frukten<br />

er det som kommer til syne for andre gjennom våre ord og<br />

handlinger. Den gode frukten er tilgjengelig inni oss som små<br />

frø som må vannes.<br />

Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer<br />

dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt,<br />

og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Matteus<br />

7,17–18<br />

Vi kan ikke tenke dårlig og handle godt, eller tenke godt uten<br />

at handlingene og ordene våre blir gode. Vi kan ikke leve nær<br />

Gud uten at det reflekteres i handlingene våre. Vi kan se på<br />

en persons holdninger hvilke typer tanker som dominerer i<br />

hodet hans. En mild og snill person går ikke rundt med onde<br />

og hevngjerrige tanker. På samme måte blir ingen ond <strong>av</strong> gode<br />

og kjærlige tanker.<br />

Vi kan være kristne som lever ut det som står i Guds ord<br />

og som følger det Guds ord viser oss. Vi har det i oss, siden<br />

vår ånd er smeltet sammen med Guds Ånd. Vi kan studere<br />

Ordet og kjenne at Gud er der og vil hjelpe oss. Vi kan lære<br />

oss å nyte livet. Vi klarer alt, for Gud er i oss; han vil lede oss<br />

til et bedre liv. Et liv der vi ikke blir så fort sinte, ikke blir så<br />

lett fornærmet, et liv der vi ikke ønsker å ta igjen, men tenker<br />

godt om andre. Det er dette livet Jesus døde for å gi oss. Han<br />

vil mer enn gjerne hjelpe oss.<br />

20 <strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong>


<strong>Kampen</strong> <strong>foregår</strong> i <strong>tankene</strong> handler om hvordan<br />

vi takler utfordringer og prøvelser vi møter til daglig.<br />

For alt begynner med oss selv, i hodet.<br />

Gud ønsker å velsigne deg.<br />

Han vil hjelpe deg med å ta gode <strong>av</strong>gjørelser i enhver<br />

situasjon. Fienden er virksom. Du må lære deg å <strong>av</strong>sløre<br />

hvordan han motarbeider deg. Du må vite hvordan han<br />

angriper deg og hvordan du kan bekjempe ham.<br />

Fienden prøver å ødelegge det gode Gud har for deg,<br />

men du kan ta kontrollen over ditt eget liv.<br />

Denne boka kan hjelpe deg med å utkjempe kampene<br />

dine slik at du vinner dem. <strong>Kampen</strong>e er virkelige og kan til tider<br />

være skremmende. Men du kan lære deg å gjenkjenne hva som<br />

<strong>foregår</strong>. Du kan lære deg å bli stående gjennom en kamp.<br />

<strong>Kristin</strong> har en personlig og praktisk måte å formidle budskapet<br />

på, så du kan kjenne deg igjen og enkelt ta det i bruk i ditt liv.<br />

Gjør deg klar til å bli en styrket og bedre utg<strong>av</strong>e <strong>av</strong> deg selv.<br />

9 788271 996246

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!