25.11.2020 Views

102. Learning from Follo

102. Learning from Follo

102. Learning from Follo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LEARNING FROM FOLLO<br />

INTENSJONER OG OVERORDNET GREP<br />

BYGNINGSEVOLUSJON FOR DUMMIES<br />

Det nye verkstedsbygget for <strong>Follo</strong> Museum skal<br />

være en levende arena for formidling av bygge- og<br />

håndverkstradisjoner som spenner flere århundrer<br />

og omfatter store endringer i tradisjon og teknologi.<br />

Verkstedet skal ikke bare presentere kunnskapen som<br />

gjenspeiler aktiviteten i museet, bygget skal inngå i et<br />

rikt bygningshistorisk miljø med karakteristiske bygg<br />

fra ulike tider og har slik et stort potensial til også<br />

selv være med å fortelle historien om endringer i<br />

byggeteknikk, idealer og arbeidsmåter. Både for de som<br />

har verkstedet som sin daglige arbeidsplass og de som<br />

besøker bygget for første gang skal en nysgjerrighet<br />

vekkes med utgangspunkt i hvorfor vi bygger som vi<br />

gjør i dag, og hvordan dette bygger videre på århundrer<br />

av erfaring og kunnskap. Slik ser det nye verkstedet<br />

både tilbake og fremover i et moderne bygg som er<br />

tuftet på de tradisjonene og det håndverket museet<br />

representerer.<br />

<strong>Follo</strong> museum består i dag av mange ulike bygg spredt<br />

ut over et større område og uten noen tydelig struktur<br />

som markerer de møteplassene og det fokusområdet<br />

som man har behov for i en aktiv formidlingssituasjon.<br />

Samtidig skal det nye verkstedet gå i dialog med det<br />

eksisterende administrasjonsbygget av nyere dato, og<br />

i dette ligger dermed et stort potensiale for å skape et<br />

slikt fokuspunkt som museet i dag mangler.<br />

Verkstedet etablerer et nytt tun av moderne bygg, en<br />

møteplass, ved inngangen til museumsområdet som<br />

danner utgangspunktet for videre utforskning av det<br />

store utendørsanlegget. I likhet med flere tradisjonelle<br />

tun består også dette anlegget av et representativt<br />

område for besøkende - gårdsplassen mellom de<br />

nye byggene - og et røffere “ytre” tun adskilt av rene<br />

driftsbygninger avsatt til museets drift og logistikk.<br />

Etableringen av et nytt tun gjøres ved at ny<br />

bebyggelse varsomt plasseres mellom verneverdige<br />

trær og legges i terrenget med minimalt behov for<br />

omfattende terrenginngrep. Slik kan naturkvalitetene i<br />

museumsområdet opprettholdes og programmeringen<br />

av uteområdene tilknyttet anlegget tilpasses tomtens<br />

særegne karakter.<br />

Det nye verkstedet har en tydelig tilstedeværelse fra<br />

adkomst og parkering og fungerer som et skilt fra<br />

veien og som et “filter” mellom adkomstsituasjonen<br />

og det rike indre livet i museet. Samtidig viderefører<br />

verkstedet det eksisterende administrasjonsbyggets<br />

horisontale, lavmælte og modulære uttrykk og legger<br />

seg lavt under de mektige trekronene som definerer<br />

området.<br />

LANGHUSET<br />

Alle funksjoner i spesifikke<br />

rom tilpasset bruk stablet etter<br />

hverandre i ett langt bygg.<br />

TUNET<br />

Funksjoner spres i ulike bygg<br />

tilpasset bruk og byggemåte.<br />

Fleksibelt men ressurskrevende.<br />

STØRRE BYGG<br />

Nye byggemåter gjør større,<br />

flerfunksjonelle bygg mulig<br />

gruppert etter hovedfunksjon<br />

FOLLO MUSEUM<br />

Et moderne anlegg med utgangspunkt<br />

i bygningsmessige utviklingstrekk<br />

fra tiden museet omhandler, både i<br />

struktur, materialbruk og funksjon<br />

LEARNING FROM FOLLO


ORGANISERING<br />

SYNERGI MELLOM UTENDØRS- OG INNENDØRSAKTIVITETER<br />

KOMMUNIKASJON<br />

UTVIDEDELSE AV UTEAREAL<br />

UNDER TAK<br />

UTVIDEDELSE AV VERKSTED<br />

LANGHUSET<br />

Funksjoner plasseres etter hverandre<br />

i volumer tilpasset funksjonelle<br />

krav med tanke på materialbruk,<br />

romhøyder, krav til nærhet etc.<br />

SKILT<br />

Fasaden mot parkering og<br />

adkomstvei utformes for å gjenspeile<br />

de ulike håndverkene museet jobber<br />

med. Fasaden er sin helhet et skilt for<br />

museets virksomhet.<br />

STØTTEFUNKSJONER<br />

Mørke og støyende funksjoner<br />

plasseres bak tett fasade mot<br />

parkering og adkomstvei<br />

KOBLING TIL UTEOMRÅDER<br />

De ulike delene av programmet<br />

knytter seg til forskjellige uteområder<br />

med ulike kvaliteter: adkomstplass,<br />

undervisningstun, svalgang, overdekket<br />

smieområde og driftsareal<br />

Opprinnelig hadde svalgang som formål å beskytte vegger mot<br />

klimapåkjenninger, men de hadde også et sosialt formål ved at de<br />

fungerte som møtesteder.<br />

Svalgangen vil også her ha flere funksjoner, både for verkstedene<br />

i form av en tydelig adkomst og kommunikasjonsvei, utvidelsesmulighet<br />

av verkstedsfunksjonen samt møteplass for de ansatte.<br />

Den vil supplere funksjoner både innendørs og utendørs og slik<br />

skape synergi mellom programmerte arealer ute og inne.<br />

Også for museets besøkende vil svalgangen spille en viktig rolle som formidlingsarena og som en utvidelse av<br />

tunet i forbindelse med utendørsaktiviteter og -undervisning. Svalgangen, som starter ved byggets adkomstog<br />

cafeområde løper forbi grovverkstedet, tekstilverkstedet og ender opp i en større, gjennomgående uteplass<br />

tilknyttet varmeverkstedet i et utendørs smieområde.<br />

LEARNING FROM FOLLO


FORHOLDET TIL OMGIVELSENE<br />

i<br />

i<br />

INNGANG<br />

PARKERING BESØKENDE<br />

BYGNINGSVERN<br />

TEKSTIL<br />

UNDERVISNING<br />

UNDERVISNING<br />

DAGENS SITUASJON<br />

ØKT SYNLIGHET<br />

ET MODERNE TUN<br />

DRIFT<br />

PARKERING ANSATTE<br />

VARMEARBEID<br />

DRIFT UTENDØRS<br />

LAGER<br />

DRIFT UTENDØRS<br />

ADMIN<br />

UTSTILLING<br />

Uklar adkomstsituasjon og<br />

liten grad av annonsering<br />

av museumsområdet fra<br />

Belsjøveien. Få markerte<br />

møteplasser; uteområder og<br />

stier gror i hverandre uten<br />

en lesbar struktur. Flere<br />

verneverdige trær legger<br />

begrensninger på plassering av<br />

ny bebyggelse.<br />

Plasseringen av det nye<br />

verkstedsbygget utnytter det<br />

faktum at for mange tilreisende<br />

starter museumsbesøket<br />

på parkeringsplassen. Fra<br />

det øyeblikket man går ut av<br />

bilen synliggjøres museets<br />

rike og varierte aktivitet. Et<br />

nytt artikulert adkomstpunkt<br />

i nordenden av bygget<br />

markerer en tydelig start på<br />

museumsbesøket og gir en<br />

smakebit på hva som rører seg<br />

lenger inn i området.<br />

Sammen med det eksisterende<br />

administrasjonsbygget skaper<br />

de nye byggene et nytt aktivt<br />

samlingspunkt for både<br />

ansatte og besøkende. Alle<br />

de utadvendte funksjonene<br />

henvender seg mot tunet<br />

og tar del i dette, mens<br />

eksisterende bygg tilføres<br />

nye undervisningsfunksjoner<br />

og gis nye innganger slik<br />

at alle byggene forholder<br />

seg likeverdig til det nye<br />

uterommet. Tunet åpner<br />

seg mot sør, noe som sikrer<br />

gunstige sol- og lokalklimatiske<br />

forhold gjennom hele museets<br />

åpningstid.<br />

Driftsfunksjoner er lagt i<br />

direkte tilknytning til og<br />

som forlengelse av dagens<br />

avkjørsel. Verkstedsbygget<br />

og tilhørende driftsbygninger<br />

skaper sammen med bevart<br />

vegetasjon et tydelig definert<br />

skille mellom representative<br />

og driftsmessige uteområder,<br />

samtidig som gode forbindelser<br />

mellom disse enkelt kan<br />

etableres.<br />

OPPRISS MOT ØST 1:200<br />

OPPRISS MOT VEST 1:200<br />

INNGANG/CAFE<br />

GROVVERKSTED<br />

TEKSTIL<br />

VARMEARBEID<br />

LAGER/TEKNIKK<br />

Fasadeelementer<br />

kledd med trespon<br />

mellom søylene.<br />

Treets muligheter i<br />

stor skala vises i et<br />

enkelt men effektivt<br />

relieff skapt av ulike<br />

dybder i trekledningen<br />

Fokus på mønster<br />

og dekor gjenspeiles<br />

i utskjæringer<br />

i kledningen og<br />

utforming av rekkverk<br />

mot tunet<br />

Verksted for arbeid<br />

med spesielle krav<br />

til varmemotstand<br />

utføres i betong med<br />

overlys og vinduer<br />

høyt oppe. Betongen<br />

gjennomfarges rød<br />

for å relatere seg til<br />

verkstedets funksjon<br />

og eksisterende bygg.<br />

Mindre støtterom<br />

uten strenge krav<br />

til U-verdi utføres<br />

i laftede trevegger.<br />

Den massive<br />

konstruksjonen er<br />

robust for bruken.<br />

SITUASJONSPLAN 1:1000<br />

LEARNING FROM FOLLO


VERNEVERDIGE EIKETRÆR<br />

Utstilling<br />

6 Administrasjon<br />

12 YTRE TUN<br />

DRIFT UTENDØRS<br />

32 Undervisning<br />

c+105<br />

13 Lager utendørs<br />

RAMPE 1:20<br />

VERNEVERDIGE EIKETRÆR<br />

INDRE TUN<br />

RAMPE 1 20<br />

ÅPNE UTHUS<br />

BÅLPLASS<br />

VERNEVERDIGE EIKETRÆR<br />

12 YTRE TUN<br />

DRIFT UTENDØRS<br />

14 UNDERVISNING UTENDØRS<br />

c+107<br />

A<br />

c+105<br />

Resepsjon<br />

5 Ankomstområde 16 Grovverksted<br />

Café<br />

7 Kjøkken/Garderobe<br />

7 WC<br />

Verktøyskap<br />

Bibliotek<br />

17 Maskinrom 21 Lager<br />

SVALGANG<br />

19<br />

Kontor<br />

Dørskap<br />

Lager<br />

18<br />

Malerom<br />

18<br />

Tørkerom<br />

Arbeidsrom<br />

Arbeidsrom<br />

29<br />

Tekstilverksted<br />

9<br />

Konserveringsatelier<br />

30 Lager<br />

25 PARKERING BESØKENDE<br />

BELSJØVEIEN<br />

UNDERVISNING<br />

UNDER TAK<br />

Overlys<br />

34<br />

UTEOMRÅDE SMED<br />

c+107<br />

GANGVEI TIL YTRE TUN<br />

Glasshåndverk Keramikk<br />

Overlys<br />

11 Avfall<br />

28 Verksted varmearbeid<br />

31 Lager<br />

8 Formidling<br />

Smed<br />

20 Teknikk<br />

VENDEHAMMER<br />

VERNEVERDIGE EIKETRÆR<br />

24 PARKERING ANSATTE<br />

A<br />

AREALER<br />

BYGG<br />

5 Adkomstområde<br />

6 Administrasjon/kontor<br />

7 Sanitær/kjøkken<br />

11 Avfallshåndtering<br />

13 Lager utendørs<br />

16 Verksted - grovverksted<br />

17 Verksted - maskinrom<br />

18 Verksted Malerom<br />

19 Verksted kontor<br />

20 Teknisk rom<br />

21 Material- og verktøylager<br />

28 Verksted varmearbeid<br />

29 Verksted tekstil<br />

30 Lager isolert m/oppvarming<br />

31 Lager isolert u/oppvarming<br />

32 Undervisningsrom<br />

33 Sanitær/kjøkken<br />

TOTALT NYBYGG<br />

UTEOMRÅDER<br />

12 Drift utendørs<br />

14 Undervisning utendørs<br />

34 Uteområde med overbygd tak<br />

TEGNET KOMMENTAR<br />

62 m 2<br />

92 m 2 i eksisterende bygg<br />

43 m 2<br />

24 m 2<br />

100 m 2<br />

103 m 2<br />

68 m 2<br />

43 m 2<br />

21 m 2<br />

10 m 2<br />

30 m 2<br />

175 m 2<br />

82 m 2<br />

22 m 2<br />

40 m 2<br />

55 m 2 i eksisterende bygg<br />

37 m 2 i eksisterende bygg<br />

823 m 2<br />

1150 m 2<br />

330 m 2<br />

108 m 2<br />

PLAN 1:200<br />

LEARNING FROM FOLLO


GJENNOMFØRBARHET<br />

Den programmessige organiseringen gir en langsmal<br />

bygningskropp som tilrettelegger for et enkelt og<br />

regulært konstruksjonsprinsipp med moderate<br />

spennlengder.<br />

Bygget har en rasjonell stolpe/drager konstruksjon i<br />

limtre med innvendige vegger i massivtre som fungerer<br />

som avstivende elementer. Støpt gulv på grunn, i<br />

kombinasjon med ringmur i betong fundamentert<br />

direkte på fjell, tilpasset lokalt terreng. Hovedsakelig<br />

betonggulv i alle arealer, men tregulv der det er mest<br />

hensiktsmessig med tanke på verkstedsfunksjon.<br />

Vannbåren varme i gulv. Det bør utredes mulighet for<br />

bergvarme lokalt på tomten.<br />

Varmeverksted har vegger av betong som ivaretar<br />

verkstedets spesielle krav til varmemotstand og<br />

brannsikkerhet.<br />

Konstruksjonsprinsippet muliggjør store søylefrie<br />

arealer som gir en fleksibilitet og muliggjør endringer<br />

over tid. Verkstedene kan også i større eller mindre<br />

grad underdeles i flere soner og rom etter behov.<br />

Konstruksjonen blir en viktig del av fasadeuttrykket. De<br />

eksponerte søylerekkene gir en fast struktur samtidig<br />

som det tilrettelegger for et rikt fasadeuttrykk. På<br />

den ene siden en lukket fasade mot vest, hvor de<br />

ulike verkstedene kan eksponere seg selv i form av<br />

materialitet, mønster, relieff og håndtverksteknikker.<br />

På den andre siden en åpen fasade mot øst, hvor<br />

søylene definerer overganger mellom inne og ute samt<br />

rammer inn verkstedenes interiør og aktivitet.<br />

Glassfelt og -dører plassert mellom limtresøylene<br />

gir verkstedene en fleksbilitet i bruk og bevegelse og<br />

skaper en åpenhet ut mot svalgangen og videre ut mot<br />

tunet. Svalgangen har tilsvarende søylerekke som selve<br />

fasaden og skaper et ytterligere konstruksjonssjikt<br />

som beriker langfasaden mot tunet.<br />

LEARNING FROM FOLLO


c+112<br />

Grovverksted<br />

c+113<br />

c+110,8<br />

c+107<br />

Lager etc<br />

Varmearbeid<br />

Overdekket uteareal<br />

Tekstil<br />

c+107<br />

Adkomst/cafe<br />

c+105<br />

SNITT A-A 1:200<br />

LEARNING FROM FOLLO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!