25.11.2020 Views

108. Duneyrr

108. Duneyrr

108. Duneyrr

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Verkstedene mot syd, med umiddelbar kontakt mellom inne og ute.<br />

Administrasjonsbygningen til høyre.<br />

<strong>Duneyrr</strong> er et av de fire hjortedyr som ifølge<br />

Gylvaginning i Den yngre Edda løper omkring på<br />

greinene til verdenstreet Yggdrasil og beiter i løvverket.<br />

<strong>Duneyrr</strong>


Intensjon<br />

Utgangspunktet for dette forslaget<br />

er et ønske om å tilføye et nytt<br />

verkstedbygning som kan inngå i<br />

felleskapet av ulike bygg som Follo<br />

Museum består av. Museumsområdet<br />

er en skjult perle for mange, men<br />

på et besøk der får man kikke på<br />

en rekke enkle og verdige byggverk<br />

som ligger i landskapet. Flere av<br />

disse er svært vakre. Vi ble spesielt<br />

slått av stabburene fra Seiersten og<br />

Havsjødalen. Disse viser en direkt<br />

formgiving tett knyttet til material<br />

og bruk. Intensjonen med vårt<br />

konkurranseforslag er å bygge i denne<br />

ånden, men for vår tid.<br />

Grep<br />

Det overordnet grepet er et enhetlig<br />

langhus som danner et inngangsparti<br />

til området og som fremstår som<br />

åpen, kontruktiv og aktiv. Huset<br />

ligger øverst i terrenget, og gir utsikt<br />

ut over friluftområdet forøvrig.<br />

Ønsket om å knytte arealer ute —<br />

både for besøkende og utførende<br />

— gir verkstedet form. Byggets<br />

ytrevegger er innsvungne og skaper<br />

en beskyttet overgangssone mellom<br />

inne og ute, samtidlig som de skaper<br />

‘nisjer’ i de fire himmelretningene.<br />

Dette grepet gir husets klassike<br />

form en originalitet og særegenhet.<br />

Overgangssonene fungerer også som<br />

arbeids- og undervisningsarealer ute,<br />

året rundt, beskyttet under tak.<br />

Det overordnet grepet - forhold mellom inne og ute<br />

Omgivelsene og synergier<br />

Huset ligger langs en sti som strekker<br />

seg fra øverst på Seierstenskansen i<br />

vest, gjennom friluftsområdet forbi<br />

Skoklefallåven og videre til Drøbak<br />

golfklubb. Fra parkeringsplassen gis<br />

direkte adgang til verkstedsbygningen<br />

og økonomigården mot sør. Stien<br />

mot administrasjonsbygningen leder<br />

forbi nordfasaden, der en skranke<br />

tilbyr informasjon. Mot øst krager<br />

taket ut for å gi rommelige plass til<br />

uteaktiviteter under tak. Mot sør<br />

åpner fasaden seg for å gi lys og utsikt<br />

til de to store verkstedeområdene:<br />

grovverksted og varmeverksted.<br />

Husets enkel form og planløsning<br />

innbyr til fleksibilitetbåde i<br />

planleggingsfasen og i videre drift.<br />

Miljø og gjennmførbarhet<br />

Langhuset utstyres med et overlys<br />

som gir godt lys til de ulike aktiviteter<br />

samtidig som husets kompakt form<br />

beholdes til fordel for økonomi<br />

og miljø. Overlyset gir også en<br />

fleksibilitet med hensyn til fremtidig<br />

endringer i plandisposisjon. Huset<br />

er tenkt i heltre og CLT, og kan<br />

tilpasses ulike kostnadsoverslag.<br />

Materialbruken og utforming<br />

av fasaden og snitt bidrar til å<br />

muliggjør miljøvennlige løsninger og<br />

tilpasninger i årene som kommer. Vi<br />

ønsker at dette huset vil kunne være<br />

til nytte i hundre år.<br />

Situasjonsplan 1:1000<br />

Blikk fra administrasjonsbygningen tilbake på verkstedsbygningen<br />

<strong>Duneyrr</strong>


Inngangspartiet. Administrasjonen<br />

til venstre, verkstedene til høyre<br />

Informasjon og kontakt ute<br />

<strong>Duneyrr</strong>


+107<br />

Informasjon ute<br />

+106<br />

+105<br />

Kjøkken 5m²<br />

Administrasjon 70m²<br />

Undervisning 50m²<br />

Foajé<br />

Tekstilverksted 40m² Kontor 12m²<br />

Demonstrasjonsareal ute<br />

Varmtlager 20m²<br />

Maskinrom 65m²<br />

Kaltlager 20m²<br />

Materiallager 20m²<br />

Malerom 30m²<br />

Grovverksted 100m² Varmeverksted 180m²<br />

Arbeidsareal ute<br />

Økonomiinngang<br />

Arbeidsareal ute<br />

Takplan<br />

+113,5<br />

+106,5<br />

+105<br />

Plan 1:200 Snitt 1:200<br />

<strong>Duneyrr</strong>


Grovverkstedet med direkte forbindelse til<br />

utearealer. Varmeverksted til venstre.<br />

<strong>Duneyrr</strong>


Foajéen knytter kontakt med administrasjon. Undervisningsrom ligger frem til<br />

venstre, verkstedene til høyre. Rett frem skimtes administrasjonsbygningen.<br />

<strong>Duneyrr</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!