25.11.2020 Views

108. Duneyrr

108. Duneyrr

108. Duneyrr

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Intensjon<br />

Utgangspunktet for dette forslaget<br />

er et ønske om å tilføye et nytt<br />

verkstedbygning som kan inngå i<br />

felleskapet av ulike bygg som Follo<br />

Museum består av. Museumsområdet<br />

er en skjult perle for mange, men<br />

på et besøk der får man kikke på<br />

en rekke enkle og verdige byggverk<br />

som ligger i landskapet. Flere av<br />

disse er svært vakre. Vi ble spesielt<br />

slått av stabburene fra Seiersten og<br />

Havsjødalen. Disse viser en direkt<br />

formgiving tett knyttet til material<br />

og bruk. Intensjonen med vårt<br />

konkurranseforslag er å bygge i denne<br />

ånden, men for vår tid.<br />

Grep<br />

Det overordnet grepet er et enhetlig<br />

langhus som danner et inngangsparti<br />

til området og som fremstår som<br />

åpen, kontruktiv og aktiv. Huset<br />

ligger øverst i terrenget, og gir utsikt<br />

ut over friluftområdet forøvrig.<br />

Ønsket om å knytte arealer ute —<br />

både for besøkende og utførende<br />

— gir verkstedet form. Byggets<br />

ytrevegger er innsvungne og skaper<br />

en beskyttet overgangssone mellom<br />

inne og ute, samtidlig som de skaper<br />

‘nisjer’ i de fire himmelretningene.<br />

Dette grepet gir husets klassike<br />

form en originalitet og særegenhet.<br />

Overgangssonene fungerer også som<br />

arbeids- og undervisningsarealer ute,<br />

året rundt, beskyttet under tak.<br />

Det overordnet grepet - forhold mellom inne og ute<br />

Omgivelsene og synergier<br />

Huset ligger langs en sti som strekker<br />

seg fra øverst på Seierstenskansen i<br />

vest, gjennom friluftsområdet forbi<br />

Skoklefallåven og videre til Drøbak<br />

golfklubb. Fra parkeringsplassen gis<br />

direkte adgang til verkstedsbygningen<br />

og økonomigården mot sør. Stien<br />

mot administrasjonsbygningen leder<br />

forbi nordfasaden, der en skranke<br />

tilbyr informasjon. Mot øst krager<br />

taket ut for å gi rommelige plass til<br />

uteaktiviteter under tak. Mot sør<br />

åpner fasaden seg for å gi lys og utsikt<br />

til de to store verkstedeområdene:<br />

grovverksted og varmeverksted.<br />

Husets enkel form og planløsning<br />

innbyr til fleksibilitetbåde i<br />

planleggingsfasen og i videre drift.<br />

Miljø og gjennmførbarhet<br />

Langhuset utstyres med et overlys<br />

som gir godt lys til de ulike aktiviteter<br />

samtidig som husets kompakt form<br />

beholdes til fordel for økonomi<br />

og miljø. Overlyset gir også en<br />

fleksibilitet med hensyn til fremtidig<br />

endringer i plandisposisjon. Huset<br />

er tenkt i heltre og CLT, og kan<br />

tilpasses ulike kostnadsoverslag.<br />

Materialbruken og utforming<br />

av fasaden og snitt bidrar til å<br />

muliggjør miljøvennlige løsninger og<br />

tilpasninger i årene som kommer. Vi<br />

ønsker at dette huset vil kunne være<br />

til nytte i hundre år.<br />

Situasjonsplan 1:1000<br />

Blikk fra administrasjonsbygningen tilbake på verkstedsbygningen<br />

<strong>Duneyrr</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!