25.11.2020 Views

95. Apollo

95. Apollo

95. Apollo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nytt Verkstesbygg, Follo Museum<br />

Uteområde<br />

APOLLO


Nytt Verkstesbygg, Follo Museum<br />

Situasjonsplan, 1:1000 Axonometri, 1:500<br />

Intensjon og overordnet grep<br />

Takkonstrusjon<br />

Verksted<br />

Lobby<br />

Admin<br />

Lager<br />

Organisering<br />

Bevegelse<br />

Det er et levende verkstedbygg som består av en tydelig tre konstruksjon. Volumene er utformet og plassert seg med hensyn til terrenget og skogen. Verkstedenes historie og i sin<br />

organisering svarer på programmets ønske om et universelt bygg. Tilsammen skaper volumene et innbydende horisontalt signalbygg med respektfull avstand til vannet og synlig entré fra veien.<br />

Museets bygningstypologi glir naturlig inn i det omgivende landskapet og bebyggelse, men betoner også noe nytt og uventet for besøkeren med sin langstrakte bygningskropp av forskjøvne deler<br />

som rammer in deler av landskapet, tilbyr intimt gjemte rom og markerer en tydelig entré igjennom skivene i gårdsplass. Taket viser tydelige kontekstuelle preferanser til trebygningsteknikk, men får<br />

et særegent arkitektonisk uttrykk med sine forskjøvne deler som også skjemmer for uønsket sollys. Noen få, men store åpninger vekker nysgjerrigheten hos besøkeren. Fasaden er i svart behandlet<br />

tre med en lett karbonisert overflate. Alt i alt skaper dette et samtidsarkitektonisk og kunstnerlig uttrykk for verkstedets historie i en og samme bygning. De fleste verkstedsfunksjoner plasseres i nord<br />

og er dermed beskyttet fra direkte sollys. Offentlige rom plasseres i sør hvor de fleste åpningene er vendt østerut og mot dammen. Personalfunksjoner er plassert i den ene vingen i bygget for å<br />

kunne nå både private og offentlige deler. Entrén er lett å kjenne igjen gjennom volumenes forskyvning, noe som danner en varm og innbydende sone med skiver for å klargjøre hvordan man bør<br />

ankomme bygget. Ved entrésonen har man muligheten til å plassere rom som kan huse en café og utstilling.<br />

APOLLO


Nytt Verkstesbygg, Follo Museum<br />

Lager utendørs<br />

Undervisning<br />

Undervisning<br />

72 kvm<br />

Skottbenk ute<br />

Lager verktøy<br />

28 kvm<br />

Varm verksted<br />

186 kvm<br />

Varelevering<br />

Kontor<br />

13 kvm<br />

Kjøkken<br />

TEK<br />

13 kvm<br />

Maler<br />

28 kvm<br />

Admi<br />

Verksted tekstil<br />

62 kvm<br />

Maskin verksted<br />

65 kvm<br />

Toalett<br />

Lager isolert<br />

18 kvm<br />

Ankomst<br />

Foajé<br />

Lager<br />

27 kvm<br />

Verksted<br />

102 kvm<br />

Café<br />

Arkitektonisk visjon<br />

Plan, 1:200<br />

I vårt forslag har vi identifisert tre volumer vi ønsker å tydeliggjøre.<br />

Verksted, naturen og den nye arkitekturen. Disse tre størrelsene har<br />

sin unike karakter og gir sine assosiasjoner. Ved å rendyrke disse størrelsene<br />

for så å føre dem tett sammen kan vi framheve den sterke koblingen<br />

mellom naturen og verkstedet som representerer Follo Museum.<br />

Arkitekturen vi presenterer er rolig, repetitiv, men rik romlig.<br />

Det arkitektoniske formspråket og materialvalgene erinspirert av den<br />

tradisjonelle verksteds byggetradisjonen, men tilhører vår moderne tid.<br />

På den måten ønsker vi «å fastholde nuet», som Sverre Fehn beskriver,<br />

slik at de historiske objektene kan tre frem i et samspill med naturen<br />

og den tilførte arkitekturen. Skogen er sterkt til stede i Follo og har<br />

vært definerende for hvordan stedet har levd sine liv. Med hjelp av<br />

arkitekturens elementer rammer vi skogen og trærne inn og gir den<br />

oppmerksomhet. Naturen representerer noe tidløst. I motsetning til<br />

det menneskeskapte lar den seg ikke tidfeste, i den forstand at naturen<br />

reproduserer seg selv. Ved å synliggjøre naturen i prosjektet, muliggjør<br />

vi et samspill, mellom det nye og det gamle, representert av arkitekturen<br />

og utstillingen, samtidig som vi framhever noe essensielt som vi<br />

deler med de som levde før oss. Disse tre størrelsene, naturen, arkitekturen<br />

og verksted, blir derfor eksponert i relasjon til hverandre på ulike<br />

måter gjennom hele museet.<br />

Snitt, AA 1:200<br />

APOLLO


Nytt Verkstesbygg, Follo Museum<br />

Adkomst<br />

Synergi mellom utendørs - og innendørsaktiviteter<br />

Det er et levende verkstedbygg som består av en tydelig tre konstruksjon. Volumene er utformet og plassert seg med hensyn til terrenget og skogen. Verkstedenes historie og i sin<br />

organisering svarer på programmets ønske om et universelt bygg. Tilsammen skaper volumene et innbydende horisontalt signalbygg med respektfull avstand til vannet og synlig entré fra veien. Museets bygningstypologi glir naturlig inn i det omgivende<br />

landskapet og bebyggelse, men betoner også noe nytt og uventet for besøkeren med sin langstrakte bygningskropp av forskjøvne deler som rammer in deler av landskapet, tilbyr intimt gjemte rom og markerer en tydelig entré igjennom skivene i gårdsplass.<br />

Taket viser tydelige kontekstuelle preferanser til trebygningsteknikk, men får et særegent arkitektonisk uttrykk med sine forskjøvne deler som også skjemmer for uønsket sollys. Noen få, men store åpninger vekker nysgjerrigheten hos besøkeren.<br />

Fasaden er i svart behandlet tre med en lett karbonisert overflate. Alt i alt skaper dette et samtidsarkitektonisk og kunstnerlig uttrykk for verkstedets historie i en og samme bygning. De fleste verkstedsfunksjoner plasseres i nord og er dermed beskyttet<br />

fra direkte sollys. Offentlige rom plasseres i sør hvor de fleste åpningene er vendt østerut og mot dammen. Personalfunksjoner er plassert i den ene vingen i bygget for å kunne nå både private og offentlige deler. Entrén er lett å kjenne igjen gjennom<br />

volumenes forskyvning, noe som danner en varm og innbydende sone med skiver for å klargjøre hvordan man bør ankomme bygget. Ved entrésonen har man muligheten til å plassere rom som kan huse en café og utstilling.<br />

APOLLO


Nytt Verkstesbygg, Follo Museum<br />

Lobby<br />

Organisering<br />

Bygningskroppen består av skiver i massivtre, som står i et fritt grid på tvers av museets lengderetning. Disse skivene definerer<br />

ulike romlige sekvenser gjennom bygget, og knytter strukturen til den omliggende naturen. Passasjer og hull i skivene gir en<br />

langsgående bevegelse og definerer lange siktlinjer. Vi ser en sammenheng mellom massivtreet og den tradisjonelle<br />

lafteveggen, men velger et betonggulv i verkstedet på grunn av slitasje og arbeidskraft. Et gulv i tre definerer tomtens<br />

randsone og går inn og ut av museet. Det består av en flate som går i ett med bakken ved inngangen og fortsetter ut mellom<br />

trærne i landskapet og tydeliggjør høydeforskjellen på tomta. Her ender det i en foaje med utsikt over dammen og skogen.<br />

Gulvet knytter seg på veien og lager gangforbindelser til det gamle Museums tunet.<br />

Snitt, BB 1:200<br />

APOLLO


Nytt Verkstesbygg, Follo Museum<br />

Tradisjonsverksted<br />

Taktilitet / Materialisering<br />

Med fokus på å lage rom med generelle kvaliteter, kan man lett tenke seg ulik bruk i de forskjellige rommene. I tillegg henger rommene sammen,<br />

slik at man kan lett utvide eller innskrenke bruken ved å åpne og lukke mellom to tilsluttede rom. Massivtreskivene hviler på en mur av betong<br />

som trenger gjennom gulvet. Betongelementene er synlige både ute og inne, og blir en naturlig kant for å sitte på eller jobbe på. Den lyse betongen<br />

står i kontrast til de øvrige mørke veggene. Mellom skivene er et bindingsverk av tre, kledd i et sort flettverk av metall. Dette skaper et<br />

transparent uttrykk som gir en dybde til overflaten. Innerveggene og himlingen spiller ytterligere på denne kvaliteten, hvor de noen steder kan<br />

være nesten helt gjennomsiktige og andre steder nesten helt tette. Vi har et ønske om at de besøkende skal få oppleve hele det gitte arealet til<br />

Follo Museum, og har derfor plassert bygget lenger syd. Plasseringen er tilgjengelig for varelevering og andre nødvendige transport muligheter,<br />

da vi bruker en eksisterende sti som er koblet på hovedveien.<br />

Snitt, CC 1:200<br />

APOLLO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!