25.11.2020 Views

94. Bruk

94. Bruk

94. Bruk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nye Follo museum foreslås som et helhetlig anlegg hvor verksted og utstillingsbygg skaper et aktivt og attraktivt arbeidstun. Vegetasjon bevares i utstrakt grad og bidrar til<br />

en naturlige soner for besøkende og ansatte, mellom grovarbeid og undervisningsområder.<br />

Intensjoner og overordnet grep<br />

Tradisjonshåndverk og kunnskapen om<br />

hvordan bygninger er satt sammen er viktig<br />

kunnskap av flere grunner. En stadig større<br />

del av bygningene vi omgir oss med blir mer<br />

og mer like uavhengig av hvor bygningene<br />

settes opp. Industrialiserte prosesser og<br />

masseproduksjon bidrar til at en bygning i<br />

Narvik kan være nær sagt identisk med en<br />

bygning i Malmø. I tillegg til den åpenbare<br />

verdien av å bevare kulturhistorie og<br />

tradisjoner er tradisjonshåndverket viktig for<br />

å heve kvaliteten på våre bygde omgivelser.<br />

Mer kunnskap om hvordan vi bygger med<br />

kvalitet er også viktig i arbeidet mot en mer<br />

bærekraftig byggebransje og redusering<br />

av klimagassutslipp. Follo museum og<br />

det nye verkstedbygget har et viktig<br />

formidlingsoppdrag i så måte og bør vise<br />

tradisjonshåndverkets relevans for nye tider.<br />

I arbeidet med verkstedbygningene er det<br />

flere viktige hensyn som må balanseres<br />

opp mot hverandre. Vi tror det er viktig at<br />

en ny bygningsmasse klarer å balansere<br />

mellom å tilpasse seg konteksten samtidig<br />

som det tilfører museumsanlegget noe<br />

nytt. Arkitekturen går i dialog med kontekst<br />

og skala, samtidig som verkstedene er<br />

arbeidsplasser i full drift, som er funksjonelle<br />

og pragmatiske.<br />

<strong>Bruk</strong>


B e l j ø v e i e n<br />

Seiers en skanse<br />

e j ø v i e n<br />

Lekeplass<br />

radisjonshåndverk<br />

Smia fra holtet<br />

Ankomst<br />

Korsegården<br />

Blikkenslagerverkstedet<br />

ygningsvern<br />

Arbeidstun<br />

Hoved ygg<br />

Driftsområde<br />

Skogspaviljong<br />

Skolestua<br />

M u s e u m s v e i e n<br />

Bryggerhuset<br />

Børsumbygningen<br />

Stabbur fra Seiersten<br />

Stabbur fra Rød<br />

Stabbur fra Havsjødalen<br />

Aksonometri<br />

Skoklefalllåven<br />

/<br />

Pa ke ng s<br />

Adkomst<br />

k Takove dekt<br />

a be ø Møtep ass/<br />

ng utese ve ng<br />

Besøkende<br />

T u n v e i e n<br />

Tunet<br />

Unde v sn ng<br />

Ansattpa eU en n ke ngU<br />

Va g e eve ng<br />

Utendø s<br />

a be d<br />

Ansatt<br />

B e l s j ø t e r r a s s e<br />

Uterom Fundamentering Solforhold Adkomst Bevaring av vegetasjon<br />

Den nye<br />

m<br />

bebyggelsen<br />

Uter m t<br />

skaper<br />

rom<br />

nye uterom<br />

S lf<br />

Eksisterende<br />

dam nt rF n<br />

museumsbygg<br />

dam teri Fund g<br />

er fundamentert<br />

nter F am g nt ri<br />

med<br />

g dk<br />

Anlegget<br />

mst<br />

er<br />

S<br />

organisert<br />

lforh ld<br />

for<br />

ol o<br />

å<br />

h<br />

skape<br />

ld<br />

et<br />

S<br />

godt<br />

lfor<br />

og<br />

ld<br />

lunt<br />

lf<br />

Vi foreslår<br />

B<br />

å flytte<br />

g<br />

hovedadkomsten<br />

Adk st A k<br />

til en<br />

st<br />

ny<br />

t<br />

Alle<br />

Ad<br />

de<br />

om<br />

vernede eikene<br />

B<br />

bevares<br />

varing a<br />

og<br />

veget<br />

får naturlige<br />

g jon<br />

Uterommene har en god flyt mellom hverandre,<br />

ringmur/plate på mark. Verkstedbygnigene opp uterom med gode solforhold. Diagrammet viser rett akse fra parkeringsplassen og rett på plasseringer mellom byggene i anlegget.<br />

samtidig som de forskjellige funksjonene<br />

1<br />

har<br />

o<br />

mot<br />

0<br />

parkeringen foreslår vi også fundamenter solforholdene<br />

1 o<br />

1<br />

t b<br />

oktober<br />

r l 1 kl<br />

kt 0<br />

13<br />

b<br />

00,<br />

r 1<br />

midt ok<br />

i<br />

b<br />

lunsjtid<br />

r 1 k o 1<br />

dagens<br />

00<br />

hovedinngang. Aksen tydeliggjøres av Eksisterende vegetasjon brukes også som buffer<br />

klare dedikerte soner. Utendørs arbeid strekker<br />

med plate på mark for en trinnfri overgang mellom Det er svært gode solforhold langs samtlige av bearbeiding i dekket og de nye museumsbyggene mellom forskjellige soner i anlegget, som f.eks<br />

seg fra den grovere delen med kort avstand til<br />

varelevering og utendørs lager. Deler av arbeidet<br />

kan strekke seg inn i tunet.<br />

inne og ute og robuste arealer som tåler kjøring<br />

og tunge laster. Finverkstedet, utelageret og<br />

undervisningsbygget er punktfundamentert for å<br />

tilpasse seg det eksisterende landskapet.<br />

fasadene inn mot tunet, bortsett fra helt inn mot<br />

undervisningsbygget fasade, og det ligger godt til<br />

rette for å flere steder å nyte en kopp kaffe, lunsj<br />

eller en vaffel enten for besøkende eller ansatte.<br />

danner en naturlig og lesbar portal til tunet.<br />

Den nye inngangen til museumsområdet bygges<br />

dramaturgisk opp fra parkeringen og en utendørs<br />

adkomstplass, gjennom arbeidstunet med innsyn<br />

til aktive verkstedslokaler, til museets forplass.<br />

Besøkende ledes inn i eksisterende museumsaula<br />

og aksen fortsetter til startpunktet av en utendørs<br />

utstillingsrute. Fra en ny ansattparkering kan de<br />

ansatte gå gjennom området for utendørs arbeid,<br />

inn i tunet og rett på ansatt-inngangen.<br />

mellom vareleveringen og parkeringen.<br />

Situasjonsplan 1 : 1000<br />

Arbeidstun som formidlingsarena<br />

Friluftsmuseet<br />

Romprogrammet for arkitektkonkurransen<br />

har større skala enn mesteparten av<br />

friluftsmuseets bygninger. Ved å dele<br />

opp programmet i frittstående bygninger<br />

tilpasser verkstedet seg til dagens skala Et<br />

nytt verksted bør ikke bli for ruvende, men<br />

tilpasses slik at hovedbygget beholder en<br />

viktig rolle i anlegget. De nye byggene er<br />

allikevel store nok til å ivareta en praktisk og<br />

funksjonell drift med romslige rom og åpne<br />

planer. 3 nye bygg danner et tun med aktive<br />

fasader mot uterommet der de besøkende<br />

innblikk i verkstedene. Verkstedet er tegnet<br />

som fleksible rom som kan benyttes til<br />

flere formål, og endres over tid og gjennom<br />

døgnet. Dette gir arealeffektive planer og<br />

økt samhandling mellom faggruppene. Hvert<br />

verksted har fleksible soner med store<br />

åpningsfelt for økt kontakt mellom inne og<br />

ute visuelt eller ved å trekke aktivitetene ut.<br />

Organiseringen i tre mindre volumer bidrar til at<br />

bygningene enklere kan tilpasses topografi og<br />

vegetasjon. Det flotte eksisterende landskapet<br />

ønskes bevart i utstrakt grad. I tillegg til<br />

vernede eiketrær, ønsker vi å bevare tomtens<br />

karakter med store furutrær, skogbunn og<br />

bergknauser. En mer finmasket behandling<br />

av landskapet som spenner fra harde flater,<br />

grus, landskapsformer og vegetasjon brukes<br />

til å dele uterommet i forskjellige soner.<br />

Lengst nord er mest tilrettelagt for besøkende<br />

med små inngrep i naturen og bruk av grus<br />

og steinblokker for tilrettelegging til arbeid.<br />

Varelevering, ankomst for ansatte og den<br />

delen av virksomheten som krever større<br />

maskiner legges mot sør, hvor det er lagt opp<br />

til tyngre arbeid og hardt dekke. Besøkende<br />

kan i utgangspunktet bevege seg gjennom<br />

hele anlegget, men organiseringen gjør det<br />

lett å ha oversikt over besøkende og ivareta<br />

nødvendig sikkerhet.<br />

Follo museum er et friluftsmuseum med<br />

store deler av utstillingen utendørs. Dette<br />

er en viktig del av formidlingen og museets<br />

identitet som bør utvikles videre. De nye<br />

verkstedene foreslås som 3 frittstående<br />

bygg, som sammen med det eksisterende<br />

museumsbygget danner et nytt uterom. Det<br />

eksisterende museumsbygget skal fortsatt<br />

være en viktig del av museet, og danner<br />

sammen med nybyggene et helhetlig<br />

anlegg. Med et program som spenner<br />

mellom åpne publikumsaktiviteter og et<br />

verksted i full drift, er det nødvendig med<br />

tydelig inndeling og hierarki i uterommene.<br />

De nye verkstedsbyggene blir naturlige tillegg<br />

til eksisterende museumsbygg og skaper et<br />

sjenerøst uterom med aktivitet.<br />

Museet i Drøbak har et utstillingsbygg<br />

midt i anlegget, men er i hovedsak et<br />

friluftsmuseum med viktige deler av<br />

utstillingen utendørs. Dette er en viktig del<br />

av museets identitet og fortellerteknikk som<br />

bør underbygges og videreutvikles gjennom<br />

utvidelsen og oppgraderingen av anlegget.<br />

De nye verkstedene vil naturlig inngå i<br />

museumsanlegget og besøkende trekkes<br />

gjennom en levende arena for bevaring<br />

av kulturarv, kunnskap og videreføring av<br />

tradisjoner.<br />

De nye attraksjonene understreker museets<br />

overordnede formidlingsoppdrag og bidrar til<br />

økt attraksjonsverdi for anlegget som helhet.<br />

<strong>Bruk</strong>


korsegården<br />

lekep ass<br />

B<br />

sm a fra holtet<br />

lager uten oppvarming<br />

ovner<br />

lager material/tekstil<br />

e gkna<br />

06 5<br />

maskinrom<br />

varmear eid<br />

fleksibel sone<br />

eks il<br />

wc / garderobe<br />

vestibyle<br />

uteservering<br />

k 106 2 ny hovedinngang<br />

k 106 5<br />

rampe 1 12<br />

k 105<br />

inngang<br />

start museumsrute<br />

blikkenslagerverkstedet<br />

kafé / servering<br />

resepsjon<br />

A<br />

ar eidsområde under ak / uisoler<br />

rb id<br />

gbu<br />

n<br />

A<br />

kon or<br />

malerom<br />

tørk<br />

kontor<br />

arbeidstun<br />

grus<br />

06 5<br />

si e enk<br />

ik<br />

r<br />

fleksibel sone<br />

grovverks ed<br />

eik<br />

ålpanne<br />

mø erom<br />

u s illing<br />

grus elag<br />

oppvisningsplass<br />

skoles ua<br />

maskinrom<br />

u eundervisning/amfi<br />

eik<br />

k 105 4<br />

k<br />

teknisk lager lager / mottak<br />

snuhammer<br />

s or las e il<br />

wc besøkende<br />

inngang<br />

eik<br />

e<br />

parker ng ansatte<br />

garderobe<br />

kjøkken<br />

undervisning<br />

k 106 2<br />

arbeidstun<br />

asfalt<br />

ei<br />

oppstilling gaffel ru k<br />

B<br />

eik<br />

åpen lagring<br />

låsbar lagring<br />

Plan 1 : 200<br />

<strong>Bruk</strong>


Ny inngang til Follo museum markeres som en tydelig akse i dekket og leder besøkende gjennom<br />

arbeidstunet og direkte på dagens hovedinngang. De nye verkstedbyggene danner en naturlig portal.<br />

Grovverksted for bygningsvern med fleksible verkstedsarealer og formidlingssoner. Betongen går opp fra bakken og møter tresøylen for å legge til rette<br />

for tyngre bruk.<br />

Adkomst som skaper nysgjerringhet<br />

Tradisjonshåndverk i ny drakt<br />

Ærlig konstruksjon<br />

Vi foreslår å flytte hovedadkomsten til en ny<br />

Den nye adkomsten vil være betydelig mer<br />

Vi tror det er viktig at de nye konstruksjonene<br />

Et nytt verkstedbygg for Follo museum<br />

De nye verkstedsbyggene understreker<br />

danner ekspressive fasader som vekker<br />

trekonstruksjonen hviler på massive blokker<br />

rett akse fra parkeringsplassen og rett på<br />

lesbar enn dagens situasjon, og trekker<br />

viser tradisjonshåndverkets relevans og<br />

i Drøbak bør være pedagogisk i sin<br />

viktigheten av godt håndverk som<br />

allusjoner til tradisjonelle brukshus og<br />

for å bevare skogbunn. Store utkragende<br />

dagens hovedinngang. Aksen tydeliggjøres<br />

besøkende gjennom arbeidstunet på veien<br />

potensiale i kombinasjon med moderne krav<br />

konstruksjon og fortelle den besøkende<br />

viser at skikkelige materialer og ærlige<br />

låver. Kledningen fungerer som værhud og<br />

tak i ulike høyder snakker med formspråket<br />

av tydelig bearbeiding i dekket og de nye<br />

mot museumsinngangen. Bearbeidelse<br />

og teknikker. Godt håndverk og robuste<br />

en historie om hvordan bygningen er satt<br />

konstruksjoner fortsatt har stor verdi<br />

i dag<br />

er tydelig hengt utenpå konstruksjonen.<br />

til dagens museumbygg og fungerer som<br />

museumsbyggene danner en naturlig portal<br />

av dekket mot inngangen styrker og<br />

materialer har en sentral rolle i fremtidens<br />

sammen. Arkitekturen bør være forståelig og<br />

og i årene som kommer.<br />

Kledningen ligger i lag på lag slik at endene<br />

beskyttelse for fasadene.<br />

inn i arbeidstunet. Den nye inngangen til<br />

tydeliggjør dagens inngang til resepsjonen.<br />

byggeri. Prosjektet søker en arkitektur<br />

gjenkjennbar, og underbygge en interesse<br />

er beskyttet. Strukturens bestanddeler er<br />

museumsområdet bygges dramaturgisk<br />

Fra man går ut av bilen og befinner seg på<br />

med historisk forankring, som utfordrer og<br />

for tradisjonsbygg og i museumsanlegget<br />

Verkstedene er oppført som enkle søyle<br />

organisert i et tydelig hierarki. Møtet med<br />

opp fra parkeringen og en utendørs<br />

parkeringsplassen er veien kort til at man<br />

går i dialog bygningstradisjoner. Vi tror på<br />

som helhet.<br />

og bjelkekonstruksjoner, med bæring<br />

bakkken er gjennomtenkt og artikulert.<br />

adkomstplass, gjennom arbeidstunet med<br />

plutselig befinner seg et helt annet sted; et<br />

en arkitektur bygget i naturlige materialer<br />

eksponert i interiøret og lesbar i eksteriøret.<br />

I grovverkstedet går betongen opp fra<br />

innsyn til aktive verkstedslokaler, til museets<br />

åpent uterom med sterke landskapskvaliteter<br />

og ærlig tektonikk. Arkitekturen for et nytt<br />

Vi har fokusert på nye verksteder som er<br />

Arkitekturen formidler hvordan byggene er<br />

bakken og møter tresøylene for å legge<br />

forplass. Besøkende ledes inn i eksisterende<br />

omkranset av aktive og åpne fasader med<br />

verkstedbygg trenger ikke etterligne eller<br />

praktiske og rasjonelle. Arkitekturen er ikke<br />

satt sammen, slik at de nye konstruksjonene<br />

til rette for tyngre bruk, og materialene<br />

museumsaula og aksen fortsetter til<br />

spennende aktiviteter synlig og inviterende<br />

kopiere, men vise at gammel kunnskap og<br />

en pastisj av tradisjonelle bygg, men er en<br />

blir en subtil del av museets formidling.<br />

flettes sammen i skjøten med en t formet<br />

startpunktet av en utendørs utstillingsrute.<br />

for besøkende.<br />

skikkelige materialer er relevant også i en ny<br />

arkitektur.<br />

dialog mellom tradisjonsbyggeri og en ny<br />

arkitektur.<br />

Store felt med kryssfiner behandlet med<br />

linolje er montert skrått over hverandre og<br />

stålbrakett. I skrånende terreng mot museet<br />

er de nye byggene punktfundamentert og<br />

<strong>Bruk</strong>


k + 111,1<br />

k + 110,2<br />

k + 106,2<br />

k + 106,5<br />

k + 105,8<br />

k + 105<br />

friluftsområde<br />

belsjøveien<br />

parkering og adkomst<br />

uisolert del av grovverksted<br />

bevart vegetasjon / utendørs arbeidstun<br />

forplass til eksisterende hovedbygg<br />

kafé<br />

innendørs utstilling<br />

utendørs utstillingsrute<br />

Snitt A 1 : 200<br />

k + 111 1<br />

k + 110,2<br />

k + 108,3<br />

k + 106,5<br />

k + 106,2<br />

k + 105 8<br />

k + 105,4<br />

k + 105<br />

verksted<br />

nabohus vegetasjonsbuffer lager utendørs arbeidstun undervisningsbygg utendørs undervisning<br />

bevart vegetasjon / arbeidstun adkomstlinje<br />

lekeplass / utendørs utstilling<br />

amfi<br />

tekstil og varmearbeid<br />

Snitt B 1 : 200<br />

Forholdet til omgivelsene<br />

Synergi mellom ute og inne<br />

Oppdelingen av bygningsmassen legger<br />

til rette for en god tilpasning til topografi<br />

og kontekst. Fra den oppgraderte<br />

parkeringsplassen legges det til rette for<br />

trinnløs adkomst til alle bygningene. Dette<br />

gir et funksjonelt og godt anlegg som er<br />

lett å drifte og universelt utformet. Ned<br />

mot det eksisterende hovedbygget glir<br />

bygningene over til å bli punktfundamenterte<br />

konstruksjoner som bygger videre på<br />

fundamenteringstradisjonen til de fleste<br />

av museets utstilte bygninger, samtidig<br />

som det tilpasser seg landskapet og<br />

terrengfallet. Gjennom fundamenteringen<br />

viser bygningene også anleggets gradering<br />

fra tungt arbeid med varelevering, utelager,<br />

parkering og grovverksted mot sør, til<br />

formidling, undervisning, og eksisterende<br />

hovedbygg og utstillingsarealet mot øst.<br />

Delene av bygningsmassen med plate<br />

på mark har en grunnmur trukket opp 60<br />

cm i eksteriørfasader som et naturlig og<br />

funksjonelt møte med landskapet. Som en<br />

raffinering av søylene går betongen opp<br />

og møter trekonstruksjonen som et formalt<br />

hint om tradisjonell punktfundamentering på<br />

stein.<br />

Forslaget bevarer eksiterende trær og<br />

vegetasjon i stor grad. Den eksisterende<br />

vegetasjonen danner også en buffer mot<br />

naboeiendommene i sør, og sammen med<br />

det langstrakte utelageret og organiseringen<br />

av bygningsmassen vil naboene skjermes<br />

mot støy og uønsket aktivitet i størst mulig<br />

grad. Besøksparkeringene vil skjermes fra<br />

varelevering og den delen av arbeidstunet<br />

for tyngre arbeid ved å beholde eksisterende<br />

vegetasjon som buffer.<br />

Organiseringen i flere mindre bygg rundt<br />

et større uterom gir samtlige funksjoner<br />

god kontakt med det felles uterommet.<br />

Fasadene er åpne inn mot arbeidstunet<br />

og inviterer den besøkende inn og viser<br />

frem aktiviteten. Verkstedene har gode<br />

dagslysforhold og kontakt med uterommet<br />

utenfor, og kan åpnes opp for flyt mellom<br />

inne og ute, mellom besøkende og ansatte<br />

og mellom verkstedene og resten av museet.<br />

Verkstedene gir muligheter for besøkende å<br />

ta del i aktivitetene innenfor og prøve selv.<br />

Det legges til rette for gode arbeidplasser<br />

som også blir en viktig del av formidlingen.<br />

Det takoverdekte arealet som er presisert i<br />

programmet oppfattes som en naturlig del<br />

av bygningene, og er lagt sentralt i anlegget.<br />

Taket som en del av bygningsmassen gir<br />

et ryddig anlegg. Når portene på andre<br />

verksteder står oppslått glir inne og ute over<br />

i hverandre.<br />

Det eksisterende museumsbygget oppleves<br />

noe introvert og vender seg til dels vekk fra<br />

adkomsten. Ombygging av dette bygget er<br />

utenfor konkurranseoppgaven. Vi oppfatter<br />

likevel et stort potensiale i å åpne opp det<br />

eksisterende hovedbyggets vestfasade noe,<br />

og åpne vestibylen mot arbeidstunet med<br />

utadvendte funksjoner. Det legges til rette for<br />

utendørs formidling, bålplass og sitteplasser<br />

langs eksisterende fasade mot arbeidstunet,<br />

med gode solforhold og en tett kontakt med<br />

verkstedområdet. Undervisningsbygget<br />

anlegges mellom verkstedet og dagens<br />

museumsbygg, med inngang fra forplassen.<br />

Undervisningslokalene har utsikt mot de<br />

store, vernede eiketrærne, samtidig som<br />

kontakten med arbeidstunet og forplassen<br />

opprettholdes.<br />

<strong>Bruk</strong>


Utkragende korrugert ståltak beskytter fasaden og snakker<br />

med de utkragende takflatene i eksisterende bygg<br />

Høytsittende vinduer gir gode lysforhold i arbeidsrommene<br />

Trekonstruksjonen er eksponert i<br />

interiøret og synlig i eksteriøret<br />

Lufteluker (bak snittet) muliggjør<br />

kryssventilasjon<br />

Kryssfinerplater legges over hverandre for å<br />

beskytte endene og skaper en ekspressiv fasade<br />

som hinter mot enkle låver, uthus og stavkledning<br />

Betongbasen går opp fra bakken og møter<br />

trekonstruksjonen som hviler på grunnmuren<br />

Oppriss og snitt, prinsipp for fasade 1 : 15<br />

Store åpningsfelt gir tett kontakt mellom verkstedene og arbeidstunet.<br />

Gjennomførbarhet<br />

Arealberegning<br />

Vi foreslår enkle bindingsverkskonstruksjoner<br />

som har sin eget uttrykk og kvalitet som<br />

arkitektur, samtidig som de enkelt kan bygges<br />

av flere lokale entreprenører. Oppdelingen<br />

gjør at byggeprosessen også enkelt kan<br />

oppdeles i flere trinn dersom det er ønskelig<br />

enten fra entreprenør eller museet som<br />

tiltakshaver. Det at flere lokale aktører kan<br />

gi tilbud legger til rette for å styrke lokalt<br />

næringsliv og håndverk, samtidig som det vil<br />

være med på å holde budsjettet og få god<br />

har store fordeler for CO 2 budsjettet og<br />

legger til rette for kortreist materialbruk.<br />

Bygningene har forskjellige formål og ulike<br />

krav til temperatur. De kan derfor også ha<br />

ulike isolasjonstykkelser og oppvarming,<br />

som er økonomisk og miljøvennlig både i<br />

oppføring og drift. Verkstedene er inndelt i<br />

ulike klimasoner avhengig av program, behov<br />

for avsug og ønske om gjennomlufting.<br />

Maskinrom er klimatisk adskilt og mekanisk<br />

ventilert. De store verkstedrommene har<br />

er det beregnet vanlig inneklima og større<br />

andel isolasjon.<br />

Tradisjonshåndverk<br />

Varmearbeid fleksibel sone<br />

(Smed, sølvsmed, keramikk, glass)<br />

Varmearbeid maskinrom og smie<br />

(Adskilt rom med avsug og lydisolasjon)<br />

Tekstilverksted<br />

(Kan deles i flere undervisningsrom)<br />

Ovn og tørkerom for keramikk og glass<br />

Lager uten oppvarming<br />

120 m 2<br />

Bygningsvern<br />

Grovverksted fleksibel sone<br />

Skogspaviljong<br />

Undervisningsrom<br />

24 m 2<br />

24 m 2 Lager og mottak<br />

(Verktøyskap i grovverksted)<br />

23 m 2 Arbeidstun, undervisning, grus<br />

Takoverdekket smieområde<br />

370 m 2<br />

40 m 2<br />

49 m 2<br />

48 m 2<br />

(Med formidlingssone)<br />

Maskinrom<br />

(Adskilt rom med avsug og lydisolasjon)<br />

Malerom med tørk<br />

Kontor x 2<br />

Teknisk rom<br />

77 m 2<br />

24 m 2<br />

14 m w<br />

14 m 2<br />

Opphold og kjøkken<br />

Garderobe til personale<br />

Toaletter og garderobe til besøkende<br />

Utendørs<br />

Lager under tak, låsbart<br />

Driftsområde, hardt dekke<br />

25 m 2<br />

27 m 2<br />

27 m 2<br />

140 m 2<br />

1000 m 2<br />

Ansattparkering<br />

8 plasser<br />

kvalitet for pengene. Prosjektet er rasjonelt<br />

store porter mot tunet og lufteluke som<br />

og byggbart. En utstrakt bruk av treverk<br />

som både kledning og bærekonstruksjon<br />

gir mulighet for kryssventilering. I rom til<br />

undervisnig, tekstilverksted og kontorer<br />

<strong>Bruk</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!