25.11.2020 Views

98. Lagetunet

98. Lagetunet

98. Lagetunet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LAGETUNET<br />

KONSEPTINTENSJON<br />

Den nye verkstedsbygningen til Follo Museum<br />

forener ulike håndverk og blir et bindeledd mellom<br />

tradisjonene og publikum. Bygningen er inspirert<br />

av gårdsbygninger i Akershus, som karakteriseres<br />

av tette sammensetninger av låver og våningshus.<br />

Utformingen til inngangsbygningen i <strong>Lagetunet</strong><br />

markerer også hovedinngangen til utendørsmuseet<br />

og selve verkstedet.<br />

Eksteriørperspektiv mot inngangspartiet<br />

Typiske gårdstun i Akershusområdet<br />

KONSEPTINTENSJON<br />

LAGETUNET<br />

P.01/06


Nordvendt-Inngang<br />

SYNERGI UTE OG INNE<br />

Etter en kort tur gjennom eikeskogen gir<br />

inngangsbygningen førsteinntrykket og byr på<br />

informasjon til de besøkene, mens den samtidig<br />

fungerer som et samlingssted for håndverkerne. Herifra<br />

knytter en korridor de ulike håndverkene sammen,<br />

og kompenserer samtidig for høydeforskjellen på<br />

èn meter som naturlig finnes i tunet. Forlengelsen<br />

av korridoren gjør at den kobles til den eksisterende<br />

bygningen og inngangen til administrasjonskontorene.<br />

Østvendt- Mot eksisterende bygning<br />

Rundt hele fasaden gir store vinduer publikum et<br />

blikk inn i fagene som foregår på innsiden samtidig<br />

som det gir håndverkerne tilgang til naturlig lys. I<br />

tillegg gir takvinduene rikelig med dagslys.<br />

Sørvendt- Gårdsplass<br />

Logistikk og sirkulajon<br />

Funksjonelt leveringsareal på baksiden av bygningen<br />

Enkel orientering for brukere, besøkende og ansatte<br />

Tilpasset høydeforskjellene i terrenget<br />

Situasjonsplan, mål 1:1000<br />

Levering<br />

Parkering<br />

Ansatte<br />

Vestvendt - Belsjøveien, Parkeringsplass<br />

Orienteringsplan<br />

N<br />

Parkering<br />

Gjester<br />

Gjestesti<br />

V<br />

Ø<br />

S<br />

SYNERGI UTE OG INNE<br />

LAGETUNET<br />

P.02/06


AREALER<br />

1. Ankomstområde 58m 2<br />

2. Kjøkken 20m 2<br />

3. Sanitær 21m 2<br />

4. Undervisningsrom 39m 2<br />

5. Verksted - tekstil 28m 2<br />

6. Verksted - tekstil (Konserveringsatelier) 28m 2<br />

7. Verksted (ovenfor) 56m 2<br />

8. Verksted - varmearbeid<br />

(Formidling, kurvmaker, strikkehåndverker, osv) 61 m 2<br />

9. Lager (isolert med oppvarming) 21m 2<br />

10. Verksted - varmearbeid (keramik) 52m 2<br />

11. Teknisk rom 20m 2<br />

12. Verksted - varmearbeid<br />

(Smed, glasshåndverker, osv) 79m 2<br />

13. Uteområde med overbygd tak 47m 2<br />

14. Lager isolert uten oppvarming 21m 2<br />

15. Avfallshåndtering 17m 2<br />

16. Administrasjon/ kontor 80m 2<br />

17. Teknisk rom 17m 2<br />

18. Verksted - kontor 16m 2<br />

19. Verksted - grovverksted 120m 2<br />

20. Verksted - maskinrom 76m 2<br />

21. Verksted - malerom 30m 2<br />

22. Material- og verktøylager inne 30m 2<br />

23. Utendørs Lager 120m 2<br />

24. Utendørs undervisning 310m 2<br />

25. Logistikk og parkering<br />

Romprogram<br />

Follo museum<br />

Bygningsvern<br />

Tradisjonshåndverk<br />

17<br />

19<br />

18<br />

3<br />

2<br />

1<br />

4<br />

9<br />

5 6<br />

8<br />

(7)<br />

20<br />

10<br />

11<br />

16<br />

12<br />

25<br />

21<br />

22<br />

24<br />

13<br />

14<br />

23<br />

15<br />

Axonometrisk oversigt Etasjeplan, mål 1:200<br />

AREALER<br />

LAGETUNET<br />

P.03/06


Tekstilatelier i tradisjonshåndverksverksted<br />

INNEROM<br />

Interiørperspektiv fra inngangsbygning mot bygningsverns verkstedet<br />

Håndverk produsert i verkstedet stilles ut på en vegg med hyller på innsiden<br />

av korridoren. Inspirasjonen til korridoren har vært svalgangen, som er mye<br />

brukt i gamle gårdsbygninger. Her åpner den rommet opp mot uteområdet og<br />

gårdsplassen. Dette uterommet er samlingspunktet hvor grupper kan få et glimt<br />

inn i de forskjellige verkstedene. Terassene som strekker seg ut fra verkstedene<br />

kan også brukes som utstillingsvindu for fagene.<br />

INNEROM<br />

LAGETUNET<br />

P.04/06


GJENNOMFØRING<br />

Kunstruksjonen består av en<br />

prefabrikkert stenderramme i tre.<br />

Det muliggjør en rask oppbygning og<br />

mest mulig fleksibilitet til verkstedene.<br />

Fasaden består av bekledning i norsk furu<br />

som over tid eldes og komplimenterer<br />

fargespillet i omgivelsene. Eik fra<br />

nærområdet blir brukt i detaljer som<br />

hyller og paneler i inngangspartiet<br />

og kan, om mulig, brukes direkte på<br />

stedet og være det første prosjektet til<br />

verkstedet.<br />

Konstruksjon<br />

Økonomisk og arealeffektiv løsning<br />

Bruk av tre av norsk opprinnelse<br />

Metalltak<br />

CLT-himling<br />

Limtrebjelker<br />

CLT-vegger<br />

Interiørperspektiv av<br />

tradisjonshåndverkstedet med mesanin<br />

7,6<br />

7,1<br />

3,5<br />

3,0<br />

+0,5<br />

+0,0<br />

-0,5<br />

Snitt, mål 1:200<br />

GJENNOMFØRING<br />

LAGETUNET<br />

P.05/06


FORHOLD TIL OMGIVELSENE<br />

Bærekraftig design<br />

Beholder så mange trær som mulig<br />

Unngår bygging på eksponert berggrunn<br />

Vegetasjon som nabo for støyreduksjon<br />

Vegetasjon<br />

som støyreduksjon<br />

Eksponert berggrunn<br />

Verneverdige eiketraer<br />

Traer som beholdes<br />

Mulighet til solpaneler<br />

Eksteriørperspektiv fra gårdsplassen mot inngangsbygning<br />

Uteområdet er designet for å fremheve ulike karakteristikker<br />

ved stedet. Verneverdige eiketrær og eksponert berggrunn tas<br />

vare på og blir en del av komposisjonen. Bergartene dukker<br />

opp igjen i form av en sti av fliser som viser vei og orienterer.<br />

Leveringspunktet håndterer logistikken og er tilgjengelig fra<br />

Belsjøveien og rett til baksiden av bygningsvernsbygningen.<br />

Et område under taket forlenger metallverkstedet og gjør det<br />

mulig for smeder å jobbe utendørs.<br />

FORHOLD TIL OMGIVELSENE<br />

LAGETUNET<br />

P.06/06

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!