Markedsrapport – Desember 2007 - NRP AS

nrp.as

Markedsrapport – Desember 2007 - NRP AS

Markedsrapport 2007

Ness,Risan&Partners NRP

Desember 2007


Markedsrapport 2007

NRP Finans AS

NRP Forretningsførsel AS

NRP Securities ASA

Ness, Risan & Partners AS NRP Asset Management ASA

NRP Investorservice AS

NRP Consulting AS

Aker Eiendomsdrift AS

Project arrangement & syndication

Corporate management

Investment Banking

Asset management

Accounting, tax and consulting

Consulting

Real estate management


Side 1 Markedsrapport Desember 2007

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning ...................................................................................................................................... 3

2. Prosjekter....................................................................................................................................... 6

3. Solgte prosjekter............................................................................................................................ 8

4. Shipping prosjekter....................................................................................................................... 9

American Bulker DIS...................................................................................................................... 10

Atlantic Seismic DIS....................................................................................................................... 11

Beta DIS .......................................................................................................................................... 12

Bulk Transloading DIS.................................................................................................................... 13

Chem Cosmos DIS.......................................................................................................................... 14

Chem Lily DIS ................................................................................................................................ 15

Chem VI DIS................................................................................................................................... 16

China Ropax DIS ........................................................................................................................... 17

Eastern Chemical Tanker III KS .................................................................................................... 18

Eastern Reefer DIS.......................................................................................................................... 19

Eastern Reefer II DIS ...................................................................................................................... 20

E-Tanker DIS .................................................................................................................................. 21

Feedermate DIS............................................................................................................................... 22

Indian Chemical Tanker DIS........................................................................................................... 23

Inter Carib DIS................................................................................................................................ 24

Inter Carib II DIS ............................................................................................................................ 25

Longa DIS ....................................................................................................................................... 26

Med Cruise DIS............................................................................................................................... 27

M-Tanker DIS ................................................................................................................................. 28

Neptune Seismic DIS ...................................................................................................................... 29

Oceanlink Reefer DIS ..................................................................................................................... 30

Oceanlink Reefer II DIS.................................................................................................................. 31

Peg Chemical Tanker DIS............................................................................................................... 32

Perrine DIS...................................................................................................................................... 33

Ross Container II DIS ..................................................................................................................... 34

Shipbond DIS .................................................................................................................................. 35

Stril Offshore DIS ........................................................................................................................... 36

Swetank DIS.................................................................................................................................... 37

Swetank III DIS............................................................................................................................... 38

Swetank IV DIS .............................................................................................................................. 39

TDS Containership III DIS ............................................................................................................. 40

TDS Containership IV DIS ............................................................................................................. 41

United Cape DIS ............................................................................................................................. 42

Side

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 2

5. Eiendoms prosjekter ..................................................................................................................... 43

Alingsås Handel AS ........................................................................................................................ 44

Brønnøysund Kontorbygg AS......................................................................................................... 45

Dagligvarelogistikk AS................................................................................................................... 46

Haugenstua Butikksenter AS .......................................................................................................... 47

Holmsbu Invest KS ......................................................................................................................... 48

Kongholm Invest KS....................................................................................................................... 49

Lørenskog Kombibygg AS.............................................................................................................. 50

Martodden Utbygging KS ............................................................................................................... 51

Nässjö Logistikkbygg AS................................................................................................................ 52

Nye Bergen Lagerbygg KS ............................................................................................................. 53

Nye Berghagan Næringseiendom AS ............................................................................................. 54

Nye Nordahl Bruns gate 10 KS....................................................................................................... 55

Pottemakerveien Kombibygg AS.................................................................................................... 56

Ringeriksveien KS........................................................................................................................... 57

Stadion Utbygging KS .................................................................................................................... 58

Statens Hus Lillehammer KS .......................................................................................................... 59

Sydsvenskan Lager og Handel AS.................................................................................................. 60

Tangen Havnelager AS ................................................................................................................... 61

Teknikstaden Utvikling AS............................................................................................................. 62

TFGS Kombi AS............................................................................................................................. 63

Vestfold Kombibygg AS................................................................................................................. 64

6. Asset Management prosjekter...................................................................................................... 65

NRP Realfinans DIS........................................................................................................................ 66

NRP Realkapital DIS ...................................................................................................................... 68

NRP Fleetfinance II DIS ................................................................................................................. 70

NRP Fleetfinance III DIS................................................................................................................ 72

NRP Fleetfinance IV DIS................................................................................................................ 74

NRP High Yield DIS....................................................................................................................... 76

NRP Seafood DIS............................................................................................................................ 78

7. Forklaring av begreper og nøkkeltall.......................................................................................... 80

Ness, Risan & Partners AS

Markedsrapporten er utarbeidet av Ness, Risan & Partners AS (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke

ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er

gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte

opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom, shipping og offshore er beheftet med risiko. Enhver investor må være

forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som

fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man

selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour

per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig All dokumentasjon kan

gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

Side


Side 3 Markedsrapport Desember 2007

1. Innledning

Ness, Risan & Partners AS kan i 2007 vise til god

avkastning for investorene. Porteføljeavkastningen for de

11 første månedene i 2007 var 31%, og har vært på hele

49% p.a. siden etableringen i slutten av 2000. Vår fokus er

og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte

avkastning for hvert enkelt prosjekt og porteføljeavkastning

over tid.

Interessen for direkteinvesteringer i eiendom og shipping

holder seg sterk, og mange investorer ser de positive

egenskapene for denne aktiva klassen. Vi ser også at

etterspørselen for fondsløsninger innen direkteinvesteringer

er økende.

Markedssituasjonen

Markedet for direkteinvesteringer har utviklet seg videre i

positiv retning i 2007, og mange har opplevd det som en

trygg havn å gå inn i kontantstrømprosjekter da det har

vært meget høy volatilitet både i aksje- og obligasjonsmarkedene.

Subprime krisen har hatt en sterk påvirkning

på kredittmarkedet, og tilgangen på kapital har blitt

redusert og dyrere. For direkteinvesteringer har dette

medført at det har blitt vanskeligere å få pantelånsfinansiering

for nye prosjekter. I tilegg har krisen medført økt

risikopremie for investeringer, noe som også påvirker

direkteinvesteringer. Dette kombinert med høyere renter

tilsier at IRR i dag bør ligge 1-2 prosentpoeng høyere enn

tidligere i år.

Vi arbeider i hovedsak med å tilrettelegge prosjekter med

en langsiktig avkastning, men vi ser også på prosjekter

med noe kortere tidshorisont hvis vi mener objekt, marked

og ”timing” er riktig.

Den underliggende veksten i verdensøkonomien er fortsatt

god, og BRIC økonomiene’s (Brasil, Russland, India og

Kina) betydning for veksten i verdens GDP stiger stadig.

Dette har mer enn kompensert for en moderat økonomisk

vekst i USA og EU-landene, og for øyeblikket er Kina

alene en større driver for økningen i verdens GDP enn

USA. I 2007 ligger veksten i verdensøkonomien an til å bli

5,2%, og forventes å ligge +/- 5,0% de neste årene, noe

som fortsatt er langt over historiske nivåer.

Kina har overasket mange ved å opprettholde en årlig

vekst på over 10% over lengere tid, og de fleste eksperter

forventer at dette skal fortsette. Dette til tross for at

prisingen av aksjer notert på Shanghai børsen indikerer

bobletilstander, kraftig stigning i eiendomsverdiene og

inflasjon på rundt 6,5% drevet av høye matvarepriser.

Aggregert burde dette medføre innstramming i økonomien.

India forventes å oppleve sterk vekst fremover, om ikke

like sterk som i Kina. Landet har større utfordringer på

infrastruktursiden og har ikke en styringsmakt med like

stor gjennomføringsevne. Indias styrke ligger innen

tertiærnæringen grunnet høyt utdannelsesnivå, mens Kinas

styrke ligger i sekundærnæringen.

I USA har frykten for resesjon overgått frykten for

inflasjon noe som har medført at FED har begynt å sette

ned renten. Konsumentene opplever fallende kjøpekraft,

og vi ser med spenning på resultatet av årets julehandel,

som er en god indikator på stemningen i økonomien. På

den positive siden øker den rekordsvake dollaren USA’s

konkurranseevne betraktelig, noe som kan forkorte

nedturen. EU-landene derimot får ingen hjelp av svak

valuta, og lavere vekst kombinert med høyere inflasjon

skaper frykt for stagflasjon og utfordringer for ECB. Vi

tror derfor lange Eurorenter er forbi toppen som vi noterte

i sommer.

I Norge fortsetter den sterke veksten, og BNP vekst ligger

for øyeblikket på 6,5% (year/year). Dette bidrar til økt

sannsynlighet for økte renter. Inflasjonen er fortsatt meget

lav, og det vil ikke bli noen KPI justering av leien i år.

Dette er hensyntatt i våre analyser. I skrivende stund har

Oslo børs steget med forsiktige 8% så langt i år til tross for

at oljeprisen har steget med over 50%. Til sammenligning

har verdensindeksen (MSCI) økt med 6% i år og

oljeserviceindeksen i Philadelphia (OSX) økt med 24% i

år.

Fremtiden for norsk økonomi ser fortsatt god ut på grunn

av den høye oljeprisen, mens internasjonal økonomi står

foran et usikkert år hvor man fortsatt er avhengig av videre

vekst i BRIC økonomiene, samt at USA og EU ikke går

inn i resesjon.

Shipping

2007 har vært et godt shippingmarked, dog med store

forskjeller innen de forskjellige segmentene. Bulk

markedet har hatt en fantastisk utvikling grunnet økt vekst

i Asia, og problemer med kø og venting pga.

underkapasitet i infrastrukturen. Dette har resultert i at

både spotmarkedet, periodemarkedet og skipsverdier har

mer enn doblet seg i forhold til 2006. Tilført tonnasje

gjennom nybygg, i prosent av flåten, vil for bulkskip bli

7% i 2007, 8% i 2008 og 8,5% i 2009. I tilegg kommer

konverteringer av tankskip til bulkskip.

Tankmarkedet har utviklet seg svakere i 2007 enn tidligere

år. Lavere vekst i oljeetterspørselen enn forventet,

kombinert med økt tilvekst i flåten har drevet spotratene

ned. Likevel har skipsverdier holdt seg sterke, mye grunnet

muligheten for å konvertere oljetankere til bulkskip. Tilført

tonnasje gjennom nybygg, i prosent av flåten, vil for

tankskip bli 6,5% i 2007, 8% i 2008 og 12% i 2009.

Containermarkedet har utviklet seg positivt grunnet den

svært høye underliggende veksten i verdensøkonomien,

dette har resultert i økte skipspriser og fortsatt stor

nybyggsaktivitet for større skip. Tilført tonnasje gjennom

nybygg i prosent av flåten, vil for containerskip bli 13% i

2007, 15% i 2008 og 11% i 2009.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 4

Innen offshoresegmentet har markedet fortsatt å utvikle

seg positivt. Det bestilles fortsatt stadig nye offshoreskip

og ordreboken ligger på over 20% av den totale flåten.

Sammenligner man kun med den moderne flåten, som er

mer relevant, blir tallene langt ”verre”. Til tross for stor

tilførsel av ny tonnasje i 2007 har ratene holdt seg sterke.

Mye av årsaken til de høye ratene har vært økt etterspørsel

etter kvalitetstonnasje i nye markeder som Brasil, Vest

Afrika og Australia som har tatt trykket bort fra

Nordsjømarkedet. På litt lengre sikt tror vi de mange

nybyggene innen rigg og FPSO kombinert med høy

oljepris samt utvinning av nye felt som Tupi utenfor Brasil

og Stockhman i Barentshavet, vil sørge for god

etterspørsel etter kvalitetstonnasje innen offshore i lang tid

fremover.

Vi betrakter risikoen innen shipping som høy for

øyeblikket, men mener at det fortsatt finnes gode

muligheter innen enkelte segmenter, samt innenfor

langsiktige strukturer som i større grad er kreditteksponert

enn marked-/ståleksponert. Vi vil imidlertid være

opportunistiske i forhold til å ta noe mer markedsrisiko i

markeder vi mener vil ha en positiv utvikling.

Eiendom

Etter fjorårets rekordår for næringseiendom i Norge har

2007 vært noe mer turbulent. Leien for sentrale

kontorbygg i de store byene har fortsatt å stige grunnet god

vekst i økonomien, og begrenset tilbud av ferdigstilte

nybygg. Det høye leienivået er forventet å fortsette i 2008,

mens det for 2009 og 2010 er mer usikkerhet da flere

kvadratmeter blir ferdigstilt enn før. Utviklingen i

yieldnivået synes å ha snudd, til tross for at DnB NORs

hovedkontor på Aker Brygge med 4 års gjenværende

leiekontrakt ble omsatt på yield 4,5% i sommer. Dette

henger naturlig nok sammen med utviklingen i lange renter

som nå ligger på 5,5%, opp fra rundt 5,0% ved årsskiftet. I

tilegg kommer den økte risikopremien som følge av den

usikkerhet som har vært i markedet den siste tiden, samt

begrensninger i tilgangen på pantelånsfinansiering.

For logistikkeiendom har vi sett økte leier samtidig med

økt interesse for dette området fra institusjonelle

investorer. Vi har fokusert på logistikk i flere år da vi

mener det gir en god risikojustert avkastning grunnet

lavere volatilitet i leien, og nedsidebeskyttelse i at

kvadratmeterprisene som regel ligger under byggekost.

I det Svenske eiendomsmarkedet er yielden på vei opp på

samme måte som i Norge, og fortsatt er yieldgapet høyere

enn i Norge. I Sverige har man i år hatt en KPI-endring på

2,7%. Dette har vi lagt til grunn i våre analyser. Grunnet

vår erfaring og vårt nettverk i Sverige betrakter NRP

Sverige som en del av sitt hjemmemarket.

NRP vil fortsatt ha som fokus å tilrettelegge langsiktige

finansielle prosjekter innen eiendom. Samtidig er vi

opportunistiske i forhold til andre typer prosjekter hvor

Ness, Risan & Partners AS

avkastning og risiko er noe høyere. Vi vil likevel ikke gå

bort ifra vårt mantra om riktig leie og kvadratmeterpris.

NRP Securities ASA

NRP Securities ASA startet aksjebord i august i år og har

så langt fire aksjemeglere på plass i tillegg til to oppgjørsmedarbeidere.

Meglerbordet har hatt en god start med høy

aktivitet både for norske og utenlandske investorer.

NRP Securities har videre startet utgivelsen av en ukentlig

analyse på shipping- og offshoresektorene som tar for seg

nyheter, trender og finansielle tall.

Corporateavdelingen har vært involvert i en rekke

emisjoner, børsnoteringer og M&A oppdrag og har ansatt

en ny medarbeider som fra februar vil lede arbeidet med

tilrettelegging og utstedelse av high yield obligasjoner for

eksisterende og nye kunder.

NRP Asset Management ASA

NRP Asset Management ASA har i år inngått avtaler med

tre nye investeringsselskaper. NRP Fleetfinance IV AS ble

etablert som en direkte forlengelse av NRP Fleetfinance III

AS da sistnevnte var fullinvestert. NRP High Yield AS har

som formål å skape avkastning gjennom investeringer i en

portefølje med High Yield obligasjoner. Obligasjonene

skal som utgangspunkt holdes til forfall og porteføljen vil

ha en gjeldsgrad på 30%-50%. Videre ble det inngått

investeringsrådgivningsavtale med NRP Seafood AS og

samtidig innledet samarbeid med James Stove Lorentzen.

NRP Seafood AS foretar investeringer innen fiskeri og

oppdrettsektoren hvis bransje representerer et nytt

satsningsområdet for NRP Asset Management ASA.

Den 31.07.07 mottok NRP Asset Management ASA

konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning

knyttet til finansielle instrumenter. Ved innføring av ny

verdipapirhandellov 01.11.07 ble konsesjonen utvidet til

også å gjelde investeringsrådgivning.

Innenfor den etablerte eiendomsporteføljen er det ikke

meldt om spesielle forhold knyttet til inngåtte leieavtaler,

men økte renter og mindre tilgjengelig kreditt har bidratt

til å redusere transaksjonsvolumet. NRP Realfinans AS

rapporterer betydelige fremskritt for to utviklingsprosjekter

med en tilhørende avkastning på hele 28% så

langt i 2007. Shipping-porteføljene viser en avkastning i

tråd med forventning. Porteføljeselskapene med skip i

normal drift genererer gjennomgående en kontantstrøm

som forutsatt. Høye skipsverdier byr på muligheter for

realisasjon av gevinster gjennom salg av skip og

omstrukturering av prosjektene. Innenfor offshore relaterte

nybyggingsprosjekter rapporteres det om forsinkelser på 3

- 6 måneder. Så langt er det imidlertid betalt kompensasjon

til prosjektene for slike forsinkelser.


Side 5 Markedsrapport Desember 2007

Nye medarbeidere

Siden siste markedsrapport har vi ansatt flere medarbeidere

innen alle våre forretningsområder. Totalt består

NRP nå av rundt 45 ansatte og gruppen har stigende

omsetning.

Avkastning

Både shipping- og eiendomsprosjektene har hatt positiv

utvikling det siste året. Verdiene under er basert på andeler

omsatt i annenhåndsmarkedet, avkastning ved salg og for

noen prosjekter estimert markedsverdi.

2007 2001-2008

Avkastning Shippingporteføljen: 38% p.a. 50% p.a.

Avkastning Eiendomsporteføljen: 22% p.a. 47% p.a.

Avkastning Totalporteføljen: 31% p.a. 49% p.a.

Index

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt:

Etablert Solgt Avkastning

(IRR)

BOP 15 DIS 2005 2007 69%

Ivory Ace DIS 2006 2007 93%

Southern Chemcial Tanker DIS 2003 2007 76%

Banebakken 38 AS 2006 2007 128%

Helsingborg Kjøpesenter AS 2002 2007 34%

Kombibygg Invest I AS 2005 2007 29%

Lillsjøvegen Invest AS 2005 2007 56%

I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning

på innbetalt egenkapital (p.a.). Det er ikke beregnet noen

kostnad/honorar på uinnkalt kapital/garantier/deltagerlån.

På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å

bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser

hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy

avkastning for investorer, kombinert med en positiv

personlig oppfølging av høy kvalitet.

Sammenlignet med Oslo Børs i perioden 2001-01.12.2007 har NRP’s portefølje utviklet seg som følger:

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 01.12.2007

Oslo 27. november 2007

Med vennlig hilsen

Ness, Risan & Partners AS

Christian Ness Ragnvald Risan

Vektet NRP portefølje

(1 400)

OSEBX

(243)

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 6

2. Prosjekter

Shipping prosjekter Andelspris USD Etablert

IRR fra

etablering

American Bulker KS 180 000 2001 44%

Atlantic Seismic DIS 83 500 2007 119%

Beta DIS NOK 400 000 2006 86%

Bulk Transloader DIS 159 000 2007 N/A*

Chem Cosmos DIS 42 500 2007 24%

Chem Lily DIS 46 000 2007 34%

Chem IV DIS 40 500 2007 19%

China Ropax DIS 23 700 2004 38%

Eastern Chemical Tanker III KS 31 500 2002 67%

Eastern Reefer DIS 54 000 2006 22%

Eastern Reefer II DIS JPY 2 900’ 2007 32%

E-Tanker DIS 34 500 2005 14%

Feedermate DIS EUR 24 000 2005 64%

Indian Chemical Tanker DIS 45 000 2007 23%

Inter Carib DIS 17 300 2006 30%

Inter Carib II DIS 38 000 2006 31%

Longa DIS 29 700 2007 26%

Med Cruise DIS N/A** 2005 N/A**

M-Tanker DIS 81 000 2005 20%

Neptune Seismic DIS 128 500 2007 N/A*

Oceanlink Reefer DIS 54 000 2007 N/A*

Oceanlink Reefer II DIS 30 000 2007 N/A*

Peg Chemical Tanker DIS 16 000 2006 32%

Perinne DIS 47 500 2007 N/A*

Ross Container II DIS 21 500 2006 18%

Shipbond DIS N/A 2006 N/A

Stril Offshore DIS NOK 1 900 000 2007 76%

Swetank DIS 23 000 2006 21%

Swetank III DIS 21 000 2006 31%

Swetank IV DIS EUR 21 000 2007 12%

TDS Containership III DIS 260 000 2006 40%

TDS Containership IV DIS 210 000 2007 NA*

United Cape DIS 105 000 2007 NA*

* Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR

** Prosjektet er suspendert grunnet salgsforhandlinger

Ness, Risan & Partners AS


Side 7 Markedsrapport Desember 2007

Prosjekter eiendom Andelspris NOK Etablert

IRR fra

etablering

Alingsås Handel AS N/A** 2006 N/A**

Brønnøysund Kontorbygg AS 419 000 2005 26%

Dagligvarelogistikk AS 690 000 2006 32%

Haugenstua Butikksenter AS 181 000 2006 21%

Holmsbu Invest KS 432 000 2005 27%

Kongholm Invest KS 181 000 2005 24%

Lørenskog Kombibygg DIS 155 000 2007 N/A*

Martodden Utbygging KS 320 000 2006 9%

Nässjö Logistikkbygg AS SEK 571 000 2006 28%

Nye Bergen Lagerbygg KS 152 000 2006 12%

Nye Berghagan Næringseiendom AS 393 000 2006 21%

Nye Nordahl Bruns gate 10 KS 253 000 2003 58%

Pottemakerveien Kombibygg AS 177 000 2006 11%

Ringeriksveien KS 119 000 2001 28%

Stadion Utbygging KS 240 000 2006 22%

Statens Hus Lillehammer KS 199 000 2006 27%

Sydsvenskan Lager og Handel AS SEK 316 000 2006 23%

Tangen Havnelager AS N/A** 2006 N/A**

Teknikstaden Utvikling AS SEK 1 122 000 2007 21%

TFGS Kombi AS SEK 769 000 2007 NA*

Vestfold Kombibygg AS 930 000 2006 36%

* Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR

** Prosjektet er suspendert grunnet salgsforhandlinger

Prosjekter Asset Management Andelspris NOK Etablert

IRR fra

etablering

NRP Realfinans DIS 2 750 000 2005 68%

NRP Realkapital AS 1 239 2006 18%

NRP Fleetfinance II DIS 1 300 000 2005 15 %

NRP Fleetfinance III DIS 1 520 000 2006 11%

NRP Fleetfinance IV DIS 1 000 000 2007 0%

NRP High Yield DIS 600 000 2007 3%

NRP Seafood DIS 1 490 000 2007 -1%

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 8

3. Solgte prosjekter

Eiendom: IRR siden

Eiendom:

IRR siden

Prosjekt Etablert oppstart

Prosjekt Etablert oppstart

Akersgaten 16 Invest KS 2001 7 % p.a.

Shipping: IRR siden

Berghagan Næringseiendom KS 2004 181 % p.a.

Prosjekt Etablert oppstart

Entreprenørbygg Invest KS 2004 87 % p.a.

Maud Reefer KS 2001 30 % p.a. Finnestadveien 44 ANS 2004 98 % p.a.

Multipurpose 2000 KS 2000 28 % p.a. Hvamveien 1 KS 2004 87 % p.a.

Kyrre Grepps gt. 19 KS 2001 25 % p.a.

2003

Moss Holmestrand Nærsenter KS 2003 60 % p.a.

Nye Alfasetveien 11 KS 2005 106 % p.a.

Eiendom: IRR siden

Nygaard Brygge Invest KS 2003 27 % p.a.

Prosjekt Etablert oppstart

Scandigade 8 AS 2005 191 % p.a.

Skarvenesveien 3 KS 2002 42 % p.a.

Shipping:

IRR siden

Shipping: IRR siden

Prosjekt Etablert oppstart

Prosjekt Etablert oppstart

China Bulker KS 2003 75 % p.a.

Tofelino Shipping KS 2000 23 % p.a. China Cape DIS 2004 27 % p.a.

Kapitan Rudnev Shipping Ltd 2002 14 % p.a. Containership Invest KS 2004 76 % p.a.

Northeast Chemical Carrier KS 2001 34 % p.a. European Container DIS 2004 47 % p.a.

European Container II DIS 2005 25 % p.a.

2004

Finn RoRo KS 2003 99 % p.a.

Indian Tanker KS 2003 115 % p.a.

Eiendom: IRR siden

Kapitan Korotaev Shipping Ltd. 2003 35 % p.a.

Prosjekt Etablert oppstart

Mesa Invest DIS 2006 11 % p.a.

Fornebuveien 38-44 KS 2003 123 % p.a. Nye Northeast Chemical Carrier KS 2003 35 % p.a.

Karihaugen Kombibygg KS 2000 36 % p.a. Olympia DIS 2005 58 % p.a.

Nye Skarvenesveien 3 KS 2003 84 % p.a. Rem Balder DIS 2005 77 % p.a.*

Rem Fortress DIS 2005 77 % p.a.*

Shipping: IRR siden

Rem Forza DIS 2006 68 % p.a.*

Prosjekt Etablert oppstart

Rem Fosna 2006 86 % p.a.*

North Reefer KS 2002 60 % p.a. Rem Odin DIS 2006 70 % p.a.*

Rem Provider DIS 2006 130 % p.a.*

2005

Rem Songa DIS 2006 69 % p.a.*

Ross Container DIS 2004 29 % p.a.

Eiendom: IRR siden

Scandinavian RoRo KS 2002 64 % p.a.

Prosjekt Etablert oppstart

Sir Matt Reefer DIS 2005 46 % p.a.

Alfasetveien 11 Eiendom KS 2003 59 % p.a. TDS Containership II KS 2005 34 % p.a.

Datavegen 27 AS 2003 42 % p.a.

Hotvedtveien 6 KS 2002 44 % p.a.

2007

Valløveien 3 KS 2003 106 % p.a.

Selga Kombinasjonsbygg AS 2004 65 % p.a. Eiendom:

IRR siden

Prosjekt Etablert oppstart

Shipping: IRR siden

Banebakken 38 AS 2006 128 % p.a.

Prosjekt Etablert oppstart

Helsingborg Kjøpesenter AS 2002 34 % p.a.

Eastern Chemical Carrier KS 2000 125 % p.a. Kombibygg Invest I AS 2005 29 % p.a.

Gram Chemical Carrier DIS 2004 275 % p.a. Lillsjøvegen Invest AS 2005 56 % p.a.

Korean Chemical Carrier KS 2001 87 % p.a. Pueblo Amistad DIS 2005 22 % p.a.

Lake Eva DIS 2004 18 % p.a.

Lake Maya DIS 2004 18 % p.a. Shipping:

IRR siden

Sir Matt Reefer KS 2004 1001 % p.a. Prosjekt Etablert oppstart

Asian Tanker DIS 2004 44 % p.a.

BOP 15 DIS 2005 69 % p.a.

Dynasty DIS 2004 56 % p.a.

Eagle Shipping DIS 2005 40 % p.a.

Ivory Ace DIS 2006 93 % p.a.

Mesa Invest DIS 2006 11 % p.a.

Rem Norway DIS 2006 152 % p.a.*

Southern Chemcial Tanker DIS 2003 36 % p.a.

Ness, Risan & Partners AS

2002

2006

* Ikke hensyntatt transjevis innbetaling


Side 9 Markedsrapport Desember 2007

4. Shipping projects

Key figures shipping portfolio

Index

NRP Shippingportfolio vs Oslo Børs Benchmark

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

NRP Shipping Index

(1 740)

OSEBX

(243)

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 01.12.2007

Distribution vs Portfolio value

Numbers in USD 1,000

Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

-20 %

-40 %

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

-14 %

47 %

-31 %

54 % 52 %

48 %

39 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 01.12.2007

Average value portfolio Distribution to participants Distribution in % of average portfolio value

63 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 01.12.2007

41 %

52 %

32 %

OSEBX NRP Shipping portfolio

47 %

8 %

38 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 10

American Bulker DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 180 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 11 400 000

Accumulated dividend (USD): 31 885 166

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 8 000 000

IRR estimated share price: 13,61 %

IRR total capital: 12,00 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: Golden Joy

Commercial Management: Klaveness Corporate Services AS Type: Panamax Bulk Carrier

Dwt: 70 000

Purchase price vessels: USD 67 000 000 Yard: Jingnan, China

Paid in capital: USD 11 400 000 Built: 1 994

Uncalled capital: USD 4 000 000 Class: ABS

Commencement of C/P: 6. June, 2001 Flag: Bahamas

Expiry of C/P: 6. June, 2011 Main engine: B&W 6S60MC

Base case assumptions:

BB rate net per day: USD 6 100

Charterer: Golden Ocean Ltd.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 9 191 800 3 690 500 2 226 500 Mortgage debt 1 21 975 000 12 950 000 7,04 % * 3 490 000

Administration expenses 785 235 1 248 000 102 000 Total 21 975 000 12 950 000 3 490 000

Net operating cashflow 8 406 565 2 442 500 2 124 500

Interest earned 48 490 50 659 47 970

Interest expenses 2 114 368 1 020 976 380 251

Repayment long term debt 12 950 000 15 535 000 1 180 000

Net financial items -15 015 878 -16 505 317 -1 512 281

Sale of vessels 22 000 000 29 000 000 0

Net project cashflow 15 390 687 14 937 183 612 219

Estimated dividend 12 800 000 15 000 000 450 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 991 702 928 885 1 091 104

Vessel* 34 215 128 27 743 423 20 503 336

Total assets 35 206 830 28 672 308 21 594 440

Outstanding debt 1. Prior 21 975 000 6 440 000 5 260 000

Total outstanding debt 21 975 000 6 440 000 5 260 000

* Vessel Value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 11.54%

* The interest rate is fixed at 7.04% incl. Margin until 11. June 2009. For

the remaining period an interest rate of 5.25% incl. margin has been

assumed. After sale of two vessels is concluded in Q2 08 the mortgage will

be repaid down to USD 7 030 000.

There were originally 5 vessels in the projects. Four vessels have been

sold. Two with delivery Q307 while two will be delivered 1. May 08.

The charterer has an option to buy the vessel at the end of charter for

USD 8 000 000.


Side 11 Markedsrapport Desember 2007

Atlantic Seismic DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 83 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 5 605 000

Accumulated dividend (USD): 1 000 000

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 2 000 000 4 000 000 6 000 000

IRR estimated share price: 12,45 % 17,01 % 20,78 %

IRR total capital: 9,12 % 12,04 % 14,72 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: GGS Atlantic

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D)

Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit

Purchase price vessel: USD 15 000 000 Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid

Paid in capital: USD 5 605 000 Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko

Uncalled capital: USD 4 575 000 Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA

Commencement of C/P:* 4. September 2006 Built: 1981 (rebuildt 2007)

Expiry of C/P: 4. September 2012 Class/flag: ABS/ Marshall Islands

Delivery: 23. April 2007 Main engine: Caterpillar D-399X2NOS

LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft

Base case assumptions: Accommodation: 41 persons

BB rate net per day year 1 (up tp 4. Dec 07): USD 10 000

BB rate net per day year 2:(up tp 4. Dec 08): USD 14 000

BB rate net per day year 3:(up tp 4. Dec 09): USD 14 000

BB rate net per day year 4:(up tp 4. Dec 10: USD 12 000

BB rate net per day year 5:(up tp 4. Dec 11): USD 11 500

BB rate net per day year 6:(up tp 4. Sep 12): USD 11 000

Charterer: Global Geo Services ASA

* With economic effect for buyers from 1. March 2007

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 3 176 667 5 110 000 5 056 000 Mortgage debt 1 8 600 000 1 075 000 6,90 % * 0

Administration expenses 75 000 76 500 78 030 Mortgage debt 2 2 000 000 0 6,60 % * 0

Net operating cashflow 3 101 667 5 033 500 4 977 970 Total 10 600 000 1 075 000 0

Interest earned 24 751 94 038 79 207

Interest expenses 465 691 641 261 496 913

Repayment long term debt 1 075 000 2 400 000 2 300 000

Net financial items -1 515 940 -2 947 223 -2 717 706

Net project cashflow 1 585 726 2 086 277 2 260 264

Estimated dividend 1 000 000 2 500 000 2 300 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 585 726 172 004 132 268

Vessels* 14 239 832 13 380 865 12 410 260

Total assets 14 825 558 13 552 869 12 542 528

Outstanding debt 1. Prior 8 600 000 6 789 474 4 978 948

Outstanding debt 1. Prior 2 000 000 1 410 526 921 052

Total outstanding debt 10 600 000 8 200 000 5 900 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 12.6%

* Aggregated instalments for mortgage debt 1 + 2 as follows:

2008: USD 2 400 000

2009: USD 2 300 000

2010: USD 2 100 000

2011-2012: USD 1 900 000

Mortgage 1 has a "Flipable Swap" from 23. October 2007 to 23. October

2011 at a fixed rate of 6.37%, where Nordea has an option to cancel the

swap after 23. Ocober 2008. In this case Nordea can convert the fixed rate

to LIBOR -0.10% quarterly, but only once. We have assumed an interest

rate of 6.5% incl. margin from 2009

Mortgage 2 interest rate is not fixed were assumed interest rate is 6.6%.

Vessel was rebuilt and upgraded in (completed) march 2007.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 12

Beta DIS - offshore asset play

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (NOK) 1 %

Estimated share price (NOK):* 400 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (NOK):* 19 500 000

Accumulated dividend (NOK): 0

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value after 3 years: 20 000 000 25 000 000 30 000 000

IRR estimated share price: 9,91 % 15,86 % 21,44 %

IRR total capital: 15,47 % 21,10 % 26,37 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/V Beta

Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS)

Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: 1 217 mt

LOA: 67,8m

Purchase price vessel: NOK 47 000 000 Breadth: 14,5m

Paid in capital: NOK 19 500 000 Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982

Uncalled capital: NOK 10 000 000 Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0

Delivery: 29. September 2006 Flag: NOR

Deck cargo 720 sqm

Base case assumptions: Speed: 15,5 knots

Assumed average TC equivalent income:* Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, 10 560 BHP

1.H 2008 NOK 116 500

2.H 2008 NOK 121 500

2009 NOK 125 000

Assumed operating expenses: NOK 47 000 per day

* The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q4 2008 at NOK 110 000

and NOK 120 000 respecivly (less NOK 2 000) per day.

For Q2 and Q3 we have assumed a TC rate of NOK 125 000.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 54 253 050 39 865 000 31 406 250 Mortgage debt 1 20 125 000 8 500 000 6,00 % 1 125 000

Operating expenses 17 445 500 18 335 775 13 337 363 Total 20 125 000 8 500 000 1 125 000

Dry dokcing & other 11 800 000 1 500 000 0

Administration expenses 1 212 000 1 286 184 993 673

Net operating cashflow 23 795 550 18 743 041 17 075 215

Interest earned 131 377 470 511 329 777

Interest expenses 1 635 000 1 153 750 440 781

Repayment long term debt 8 500 000 9 500 000 10 625 000

Net financial items -10 003 623 -10 183 239 -10 736 004

Sale og vessel 25 000 000

Net project cashflow 13 791 927 8 559 802 31 339 210

Estimated dividend 0 9 650 000 42 973 762

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 12 724 750 11 634 552 15 223 762

Vessel 37 391 712 29 485 368 25 000 000

Total assets 50 116 462 41 119 920 40 223 762

Outstanding debt 1. Prior 20 125 000 10 625 000 1 125 000

Total outstanding debt 20 125 000 10 625 000 1 125 000

Net asset value pre dividend #REF! 12 483 954 13 113 756

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor

of 17,7%.

The interest rate is not fixed. Assumed interest rate for 2008-2009 is 6.5%

incl. margin.

Yearly instalments as follows:

2008-2009: NOK 9 500 000

The investors has given a short term investor loan of NOK 6 000 000.

The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q4 2008 at NOK 110 000

and NOK 120 000 respecivly (less NOK 2 000) per day.

For Q208, Q308 and all of 09 we have assumed a TC rate of NOK 125 000.


Side 13 Markedsrapport Desember 2007

Bulk Transloading DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 159 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 14 400 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 2 000 000

IRR estimated share price: 15,14 %

IRR total capital: 7,16 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Trans Bay/Trans Emirates/Trans Gulf

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Bulk Transloader

Dwt: 68,857/68,857/71,398

Purchase price vessel: USD 115 000 000 GRT: 37,550/37,550/46,996

Paid in capital: USD 14 400 000 Yard: Daewoo/ Daewoo/ Italcantinieri

Uncalled capital: USD 7 500 000 Built: 1996/1993/1982

Commencement of C/P: 30.09.2007 Converted: 1996/1999/1998

Expiry of C/P: 30.09.2022 Class: DnV/DnV/Lloyd's

Flag: Marshall Island/ Marshall Island/ Liberia

Base case assumptions: Trans Bay Trans Emirates Trans Gulf

BB rate net per day year 1-2: 30 000 28 000 20 000

BB rate net per day year 3-5: 20 000 20 000 5 175

BB rate net per day year 6-15: 8 600 5 725 0

Charterer: Star Universal Marine Limited, Cyprus

guaranteed by ETA Star Holdings Ltd., Dubai

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 7 316 000 28 470 000 25 327 000 Mortgage debt 1 91 100 000 0 6,05 % * 1 950 000

Administration expenses 100 000 204 000 208 080 Sellers Credit 11 500 000 0 0,00 % ** 0

Net operating cashflow 7 216 000 28 266 000 25 118 920 Total 102 600 000 0 1 950 000

Interest earned 76 160 557 945 495 986

Interest expenses 1 380 165 5 172 000 3 996 000

Repayment long term debt 0 19 600 000 19 600 000

Net financial items -1 304 005 -24 214 055 -23 100 014

Net project cashflow 5 911 995 4 051 945 2 018 906

Estimated dividend 0 4 450 000 3 600 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 6 111 995 5 067 274 2 839 513

Vessel* 110 685 889 106 046 628 101 057 710

Total assets 116 797 884 111 113 901 103 897 223

Outstanding debt 1. Prior 91 100 000 71 500 000 51 900 000

Sellers credit 11 500 000 10 853 334 10 206 668

Total outstanding debt 102 600 000 82 353 334 62 106 668

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 7.4%

* Annual instalments:

Year 1-2: USD 19 600 000

Year 3-5: USD 9 150 000

Year 5-15: USD 2 250 000

90% of the mortgage loan is fixed at interest rate 6,065% incl. margin

until 15. october 2014. For the remaining 10% we have assumed an

interest rate of 6.0%.

** The sellers credit will have full payout and is not interest bearing.

The Charterer has obligation to purchase the vessels as follows:

M/V Trans Gulf USD 1 000 000 after year 5.

M/V Trans Bay USD 1 000 000 after year 15.

M/V Trans Emirates USD 1 000 000 after year 15.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 14

Chem Cosmos DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 42 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 3 500 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 4 000 000

IRR estimated share price: 15,63 %

IRR total capital: 6,38 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/T Chem Cosmos

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker

Class: GL - IMO II/III

Purchase price vessels:* USD 16 000 000 Hull: Double Hull

Paid in capital: USD 3 500 000 Dwt: 29,990

Uncalled capital: USD 3 500 000 LOA/ Beam: 170,0 m /26,0 m

Commencement of C/P: 26. Februar 2007 Cargo tanks: 15 tanks (30,400 cbm)

Expiry of C/P: 26. August 2012 Coating: Epoxy

Yard/Built: Kanda Kawajari, Japan/1986

Base case assumptions: Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007

BB rate net per day (USD 9 100 less 1,25% commission): 8 986 Flag Malta

Charterer: SH Marine Ltd.

* USD 12 million of the purchase price was paid at delivery, and

remaining USD 4 million will be paid upon completion of conversion to

double hull.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 2 776 751 3 279 981 3 279 981 Mortgage debt 1 6 643 000 916 500 6,24 % * 838 500

Administration expenses 75 000 76 500 78 030 Mortgage debt 2 3 577 000 493 500 6,50 % ** 451 500

Net operating cashflow 2 701 751 3 203 481 3 201 951 Sellers Credit 1 200 000 0 0,00 % ** 1 200 000

Interest earned 28 344 34 999 37 336 Total 11 420 000 1 410 000 2 490 000

Interest expenses 551 754 600 210 484 477

Repayment long term debt 1 410 000 1 880 000 1 880 000

Net financial items -1 933 410 -2 445 211 -2 327 142

Net project cashflow 768 342 758 270 874 810

Estimated dividend 750 000 720 000 850 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 18 342 56 612 81 421

Vessels* 14 433 904 12 715 495 10 829 960

Total assets 14 452 245 12 772 106 10 911 381

Outstanding debt 1. Prior 10 220 000 8 340 000 6 460 000

Sellers credit 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Total outstanding debt 11 420 000 9 540 000 7 660 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 9,5%

* Interest rate fixed at 6,24% incl. margin until the end of charter

(26.08.12).

Quarterly instalments USD 305 500.

** The USD 4 000 000 mortgage debt will be drawn opon completion and

delivery from the yard (medio May 2007).

Interest rate not fixed assumed interest rate is 6,0% incl. margin from

2008. Quarterly instalments USD 164 500.

*** The sellers credit runs as a bullet to the end of the charter period, with

no interest.

The vessel has been rebuilt to double hull and IMO II/III in accordance

with the new Marpol regulations.

The charterer has a purchase obligation at end of the bareboat charter

period for USD 4 000 000.


Side 15 Markedsrapport Desember 2007

Chem Lily DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 46 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 3 780 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 6 500 000

IRR estimated share price: 15,32 %

IRR total capital: 6,67 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/T Chem Lily

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker

Class: IMO II/III

Purchase price vessels: USD 23 000 000 Hull: Double Hull

Paid in capital: USD 3 780 000 Dwt: 29,815

Uncalled capital: USD 4 000 000 LOA/ Beam: 175,0 m /26,0 m

Commencement of C/P: 13.06.2007 Cargo tanks: 21 tanks (29,038 cbm)

Expiry of C/P: 13.06.2015 Coating: Epoxy

Yard/Built: Varna Shipyard, Bulgaria/1993

Base case assumptions: Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007

BB rate net per day (USD 9 500 less 0,75% commission): USD 9 478 Flag Malta

Charterer: SH Marine Ltd.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 890 936 3 459 607 3 459 607 Mortgage debt 1 16 100 000 1 000 000 6,50 % * 1 100 000

Administration expenses 37 500 76 500 78 030 Sellers Credit 2 550 000 0 0,00 % 2 550 000

Net operating cashflow 1 853 436 3 383 107 3 381 577 Total 18 650 000 1 000 000 3 650 000

Interest earned 22 548 45 146 47 013

Interest expenses 607 518 936 000 816 000

Repayment long term debt 1 000 000 2 000 000 2 000 000

Net financial items -1 584 970 -2 890 854 -2 768 987

Net project cashflow 268 466 492 253 612 590

Estimated dividend 250 000 475 000 625 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 168 466 185 719 173 309

Vessels* 21 507 692 19 890 506 18 137 992

Total assets 21 676 158 20 076 225 18 311 301

Outstanding debt 1. Prior 16 100 000 14 100 000 12 100 000

Sellers credit 2 550 000 2 550 000 2 550 000

Total outstanding debt 18 650 000 16 650 000 14 650 000

* Vessel vlaue is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8,2%

* Annual instalments:

Year 1-10: 250 000

Interest rate is not fixed. Assumed interest rate of 6,0% incl. margin from

2008.

The charterer has a purchase obligation at the end of the Bareboat Charter

at USD 6 500 000.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 16

Chem VI DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 40 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 3 765 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 5 750 000

IRR estimated share price: 15,69 %

IRR total capital: 8,16 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Chem Iris

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker

Cargo Cap: 14 - 35,404 cbm

Purchase price vessel: USD 23 350 000 Dwt: 35,700

Paid in capital: USD 3 765 000 LOA/ Beam: 174,9m / 30,0m

Uncalled capital: USD 4 000 000 Yard: Shin Kurushima Onishi, Japan

Commencement of C/P: 29.08.2007 Built: 1 991

Expiry of C/P: 29.08.2014 Main engine: Mitsubishi 6UEC60LA 10,460 BHP

Hull: Double Hull

Base case assumptions: IMO class: IMO 2

BB rate net per day year 1-2:* USD 10 296 Coating: Epoxy/Zinc

BB rate net per day year 3-7:* USD 9 653 Class: Germanischer Lloyd

* Incl. 1% brokerage commission Flag: Malta

Charterer: SH Marine Ltd., Korea

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 273 272 3 758 040 3 678 246 Mortgage debt 1 12 825 000 375 000 6,07 % * 2 325 000

Administration expenses 37 500 76 500 78 030 Mortgage debt 2 4 275 000 125 000 6,50 % ** 775 000

Net operating cashflow 1 235 772 3 681 540 3 600 216 Total 17 100 000 500 000 3 100 000

Interest earned 10 813 38 861 45 121

Interest expenses 543 290 1 004 093 883 118

Repayment long term debt 500 000 2 000 000 2 000 000

Net financial items -1 032 477 -2 965 232 -2 837 996

Net project cashflow 203 295 716 308 762 220

Estimated dividend 0 370 000 730 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 203 295 549 603 581 823

Vessel* 20 196 017 18 794 394 17 257 923

Total assets 20 399 312 19 343 998 17 839 746

Outstanding debt 1. Prior 17 100 000 15 100 000 13 100 000

Total outstanding debt 17 100 000 15 100 000 13 100 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 9,4%

* Mortgage debt 1 interest rate fixed at 6.07% incl. margin until 10.

December 2012. Annual instalments:

Year 1-7: 1 500 000

** Mortgage debt 2 interest rate not fixed. Assumed interest rate of

6.0% incl. margin from 2008. Annual instalments:

Year 1-7: 500 000

The Charterer has paid USD 2 500 000 to the sellers of the vessel. The

vessel price for the buyers is therefore USD 20 850 000.

The Charterer has a purchase obligation at the end of the Bareboat

Charter at USD 5.8 million less USD 50,000 lumpsum commission to

Team Shipbrokers.


Side 17 Markedsrapport Desember 2007

China Ropax DIS - financial shipping project

Contact: Endre Landbø

(endre.landbo@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD* 23 700

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 2 300 000

Accumulated dividend (USD): 2 700 000

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 1

IRR estimated share price: 14,97 %

IRR total capital: 6,39 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Tian Ren

Manager: Atlantica Shipping AS Type: Ro Ro Cargo passenger vessel

Dwt: 5790 t

Purchase price vessel: USD 17 700 000 LOA: 186,5 m

Paid in capital: USD 2 300 000 Beam: 24,8 m

Uncalled capital: USD 2 500 000 Yard/Built: Kanda Shipyard, Japan 1990

Commencement of C/P: 23. September 2004 Class/flag: KR/Panama

Expiry of C/P: 23. September 2010 Passenger capasity: 610

Cargo capacity: 170 containers

Base case assumptions: Speed: 23,2 knots

BB rate net per day: USD 11 000 Main engine: Diesel United (Pielstick) 9PC-40L X 2 sets

Charterer: Marine Dragon Shipping Inc, Panama.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 4 015 000 4 015 000 4 015 000 Mortgage debt 1 5 385 395 1 958 340 6,16 % * 0

Administration expenses 79 591 81 182 82 806 Sellers credit 1 998 000 666 000 2,00 % 0

Net operating cashflow 3 935 409 3 933 818 3 932 194 Total 7 383 395 2 624 340

Interest earned 32 970 37 297 36 559

Interest expenses 465 299 343 781 214 796

Repayment long term debt 2 624 340 2 624 340 2 624 340

Net financial items -3 056 670 -2 930 824 -2 802 577

Net project cashflow 878 740 1 002 994 1 129 617

Estimated dividend 900 000 1 100 000 1 100 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 196 085 99 079 128 696

Vessel* 9 982 235 7 103 266 3 938 266

Total assets 10 178 320 7 202 345 4 066 962

Outstanding debt 1. Prior 5 385 395 3 427 055 1 468 715

Sellers credit 1 998 000 1 332 000 666 000

Total outstanding debt 7 383 395 4 759 055 2 134 715

*Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 9,7%

* 75% of the loan is secured by a step up interest swap agreement for 6 years.

For the remaining part of the loan an assumed rate of 6.0% p.a. incl. margin is

used for the remaining period.

The charterer has an obligation to purchase the vessel for USD 1 at the end of

the charter.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 18

Eastern Chemical Tankers III DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD* 31 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 800 000

Accumulated dividend (USD): 2 100 000

Residual value en bloc sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 3 000 000 4 000 000 5 000 000

IRR estimated share price: -15,27 % 14,45 % 43,46 %

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel names: M/T Dragon Ace no. 1 M/T Dragon Ace no. 3

Manager: Arne Blystad AS Type: Chemical tanker/IMO 2/3 Chemical tanker/IMO 3

Dwt: 3 452 2 290

Purchase price vessels: USD 9 750 000 Engine: Hyundai AKASAKA A34 Ssangyong Man B & W

Paid in capital: USD 800 000 Built: 1993 1996

Commencement of C/P: 9. January 2002 Class/flag: Korean register/Panama Korean register/Panama

Expiry of C/P: 9. January 2009

Base case assumptions:

BB rate en bloc net per day: USD 5 500 en bloc

Charterer: Woolim Shipping Co., Ltd

Seoul, South Korea

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 898 000 1 851 200 Mortgage debt 1 1 250 000 1 000 000 6,50 % * 250 000

Administration expenses 82 806 84 462 "Performance bonus" 1 800 000 225 000 5,00 % ** 1 575 000

Net operating cashflow 1 815 194 1 766 738 Total 3 050 000 1 225 000 1 825 000

Interest earned 33 572 44 263

Interest expenses 231 250 144 375

Repayment long term debt 1 000 000 1 250 000

"Performance bonus" 225 000 1 800 000

Net financial items -1 422 678 -3 150 112

Sale of vessels 4 000 000

Net project cashflow 392 516 2 616 626

Estimated dividend 0 3 539 683

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008

Working capital 1 023 057 1 864 683

Vessels* 3 928 090 2 500 000

Total assets 4 951 147 4 364 683

Outstanding debt 1. Prior 1 250 000 250 000

"Performance bonus" 1 800 000 1 575 000

Total outstanding debt 3 050 000 1 825 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 12,3%

* The interest rate is not fixed. Assumed interest rate of 6,0% incl margin from

2008.

Quartlerly instalments: USD 250 000.

** The "performance bonus" is paid as follows:

09.jan 2006: USD 225 000

09.jan 2007: USD 225 000

09.jan 2008: USD 225 000

Balloon 2009: USD 1 575 000

The charterer has 1+1+1+1+1 years options to extend the charter at

USD 3 000 en bloc per day.


Side 19 Markedsrapport Desember 2007

Eastern Reefer DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 54 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 5 500 000

Accumulated dividend (USD): 1 125 000

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: See additional information

IRR estimated share price: 14,26 %

IRR total capital: 5,75 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel Name Built Dwt Cargo cap LOA

Commercial Management: Oceanlink Ltd. (cbft) m

Purchase price vessels: USD 32 000 000 M/V Baron 1990 5 281 238 552

121

Paid in capital: USD 5 500 000 M/V Dinok 1989 5 280 238 964

Uncalled capital: USD 5 000 000 M/V Jacha 1985 3 970 154 739

92

Delivery: 8. December 2006 M/V Khana 1988 4 281 191 423

101

Expiry of C/P: See Additional information M/V Mabah 1995 5 249 235 128

121

Base case assumptions: M/V Mononok 1989 5 145 238 623

113

BB rate en bloc net per day year 1: 20 833 M/V Seed Leaf 1991 6 253 270 255

115

BB rate en bloc net per day year 2: 19 598 M/V Torah 1989 4 663 210 948

116

BB rate en bloc net per day year 3: 19 506

BB rate en bloc net per day year 4: 14 955 Type: Reefer

BB rate en bloc net per day year 5: 8 991 Flag: Marshall Island

BB rate en bloc net per day year 6: 7 726

BB rate en bloc net per day year 7: 3 823

BB rate en bloc net per day year 8: 112

Charterer: Khana Enterprise Co. Ltd., Oswego Ltd.,

Glory Endeavour S.A.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 7 487 180 7 153 417 7 119 702 Mortgage debt 1 23 000 000 4 000 000 6,21 % * 0

Administration expenses 200 000 204 000 208 080 Total 23 000 000 4 000 000 0

Net operating cashflow 7 287 180 6 949 417 6 911 622

Interest earned 73 750 78 126 71 742

Interest expenses 1 621 350 1 335 658 1 080 088

Repayment long term debt 4 000 000 4 200 000 4 200 000

Net financial items -5 547 600 -5 457 531 -5 208 345

Net project cashflow 1 739 580 1 491 885 1 703 277

Estimated dividend 1 125 000 1 800 000 1 650 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 636 580 328 466 381 743

Vessels* 28 972 147 25 659 007 22 033 702

Total assets 29 608 727 25 987 473 22 415 445

Outstanding debt 1. Prior 23 000 000 18 800 000 14 600 000

Total outstanding debt 23 000 000 18 800 000 14 600 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 9,2%

* This is the blended rate were 75% of the mortgage is fixed at 6,28%

incl. margin up to 8. march 2010. The remaining 25% is not fixed, were

assumed interest rate is 5,5% incl margin from 2008.

Annual instalments:

Year 1: 4 000 000

Year 2-3: 4 200 000

Year 4: 4 000 000

Year 5-7: 900 000

In addition there will be extraordinary repayments when M/V Mabah and

M/V Seed Leaf are sold (estimated in year 4 and 5).

There are options and obligations to buy and sell the vessels as follows:

M/V Torah: Call option 19. March 2010: USD 1

M/V Khana: Call option 16. December 2009: USD 1

M/V Mabah: Call option 10. April 2011: USD 3 330 000

M/V Mabah: Put option 10. April 2011: USD 2 430 000

M/V Baron: Call option 20. October 2013: USD 28 046

M/V Mononok: Call option 20. February 2013: USD 29 641

M/V Dinok: Call option 20. February 2013: USD 50 785

M/V Jacha: Call option 8. February 2014: USD 23 358

M/V Seed Leaf: Purchase obligation 25. October 2010: USD 3 200 000

Mutual Salesoption after 36 months from delivery where profit to be split

50/50 between owner and charterer excess preagreed reference prices

(owner assumed to recieve USD 3 750 000 in October 2010).

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 20

Eastern Reefer II DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as) Date of analysis:

(All figures in 1000 JPY) 01.12.2007

Estimated share price (JPY): 1 %

Estimated share price (JPY):* 2 900

Key figures: 100 %

Paid in equity (JPY): 240 000

Accumulated dividend (JPY): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 500 000

IRR estimated share price: 15,27 %

IRR total capital: 6,70 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Pohah No. 2

Commercial Management: Oceanlink Ltd. Type: Reefer

Cargo Cap: 235,039 cbft

Purchase price vessels: JPY 1 200 000 Dwt: 5,134

Paid in capital: JPY 240 000 LOA/ Beam: 113,4m /16,6m

Uncalled capital: JPY 240 000 Yard: Kyokuyo Shipyard Corp, Japan

Commencement of C/P: 27. March 2007 Built: 2 000

Expiry of C/P: 27. March 2017 Class/flag: N.K.

Main engine: Akasaka, 8UEC37LA x 1 set., 5600 PS x 210 RPM

Base case assumptions:

BB rate net per day year 1-10: JPY 401,5

Guarantor: Khana Enterprises Co. Ltd., Japan

and Oswego Ltd., Korea

Charterer: NOK Co. Ltd., Panama

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 112 019 146 548 146 548 Mortgage debt 1 865 500 58 500 2,78 % * 124 500

Administration expenses 9 000 9 180 9 364 Sellers Credit 60 000 0 0,00 % 60 000

Net operating cashflow 103 019 137 368 137 184 Total 925 500 58 500 0 184 500

Interest earned 0 0 0

Interest expenses 19 364 23 519 21 350

Repayment long term debt 58 500 78 000 78 000

Net financial items -77 864 -101 519 -99 350

Net project cashflow 25 155 35 849 37 834

Estimated dividend 15 000 36 000 37 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 10 155 10 003 10 837

Vessels* 1 186 434 1 171 732 1 155 800

Total assets 1 196 588 1 181 735 1 166 637

Outstanding debt 1. Prior 865 500 787 500 709 500

Sellers credit 60 000 60 000 60 000

Total outstanding debt 925 500 847 500 769 500

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8,2%

Ness, Risan & Partners AS

* Annual instalments:

Year 1-10: JPY 78 000

80% of the mortgage is fixed until 26. March 2014 at 2,78% inc. Margin.

All JPY figuers in 1000 JPY


Side 21 Markedsrapport Desember 2007

E-Tanker DIS - financial shipping project

Contact: Endre Landbø (endre.landbo@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD) 1 %

Estimated share price (USD):* 34 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 3 150 000

Accumulated dividend (USD): 460 000

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual Value 10 000 000 12 000 000 14 000 000

IRR estimated share price: 5,90 % 13,60 % 15,91 %

IRR total capital: 5,18 % 6,84 % 7,47 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/T Eships Nahyan

Manager: Klaveness Corporate Services AS Type: Product/Chemical tanker

Dwt: 8 657

Purchase price vessel: USD 20 000 000 Breadth: 18,8m

Paid in capital: USD 3 150 000 LOA: 118,14m

Uncalled capital: USD 3 700 000 Engine B&W 6S35MC, 4200KW@170RPM

Commencement of C/P: 06.apr.06 Yard/Built: Sasaki Shipbuilding Co. Ltd. Japan/2005

Expiry of C/P: 06.apr.14 Flag: Panama

Class: Bureau Veritas

Base case assumptions: Speed: 14 knots

BB rate net per day: USD 6 500 IMO class: IMO II/III

Charterer: Emirates Ship Investment Company L.L.C.

Estimated Cashflow Financing (31.12.07)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 2 372 500 2 372 500 2 372 500 Mortgage debt 1 14 900 000 1 000 000 6,20 % * 8 400 000

Administration expenses 76 500 78 030 79 591 Sellers Credit 850 000 0 0,00 % 850 000

Net operating cashflow 2 296 000 2 294 470 2 292 909 Total 15 750 000 1 000 000 9 250 000

Interest earned 33 626 32 744 34 040

Interest expenses 970 926 900 096 838 656

Repayment long term debt 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Net financial items -1 937 300 -1 867 352 -1 804 616

Net project cashflow 358 700 427 118 488 293

Estimated dividend 460 000 390 000 445 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 349 098 386 216 429 509

Vessel 18 566 444 17 760 786 16 889 386

Total assets 18 915 542 18 147 002 17 318 895

Outstanding debt 1. Prior 14 900 000 13 900 000 12 900 000

Sellers credit 850 000 850 000 850 000

Total outstanding debt 15 750 000 14 750 000 13 750 000

Net asset value pre dividend #REF! 12 483 954 13 113 756

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor

of 8,06%

* The mortgage is repaid with quarterly instalments of USD 250 000.

80% of the loan is fixed at 6,24% incl. margin for 8 years. An interest

rate of 6,05% incl. margin has been assumed for the remaining part of

the loan.

The charterer has a purchase option at USD 12 million at the end of the

Charter. The value of the vessel to be established by two independent

shipbrokers and any profit excess of USD 12 mill. is to be split 40/60

between Owner and Charterer.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 22

Feedermate DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (EUR): 1 %

Estimated share price (EUR):* 24 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (EUR): 2 000 000

Accumulated dividend (EUR): 3 725 000

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 5 000 000 7 000 000 9 000 000

IRR estimated share price: 4,57 % 9,94 % 13,62 %

IRR total capital: 5,15 % 6,44 % 7,58 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Feedermate

Manager: P.D Gram AS Type: Car Carrier, 950 Cars

Dwt: 3 374 tons

Purchase price vessel: EUR 16 275 000 Last drydock/special survey November 2003

Paid in capital: EUR 2 000 000 Yard/Built: Detlef Hegemann Rolandwerft Gmbh, Germany

Uncalled capital: EUR 3 000 000 Class/flag: Lloyds Register / Cyprus

Commencement of C/P: 27. February 2005 Cargo Capacity: 950 cars, 8 decks and about 4 300 lane meters

Expiry of C/P: 27. February 2017

Base case assumptions:

BB rate net per day:*

Year 1 - 5 EUR 5 610

Year 6 - 12 EUR 5 346

Charter: 12 year B/B

Charterer: K-Line

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 2 047 650 2 047 650 2 047 650 Mortgage debt 1 12 060 000 1 150 000 5,56 % * 7 950 000

Administration expenses 79 591 81 182 82 806 Mortgage debt 2 2 500 000 0 5,35 % ** 2 500 000

Net operating cashflow 1 968 059 1 966 468 1 964 844 Total 14 560 000 1 150 000 10 450 000

Interest earned 14 515 14 586 14 465

Interest expenses 818 896 787 645 732 880

Repayment long term debt 1 150 000 1 200 000 1 250 000

Net financial items -1 954 381 -1 973 058 -1 968 415

Net project cashflow 13 678 -6 591 -3 571

Estimated dividend 0 0 0

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 186 337 179 747 176 176

Vessel* 14 265 301 13 582 237 12 843 435

Total assets 14 451 638 13 761 984 13 019 611

Outstanding mortgage debt 14 560 000 13 360 000 12 110 000

Total outstanding debt 14 560 000 13 360 000 12 110 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8,0%

* 75% of the loan is fixed as follows:

01.07.05-03.07.06 4,43%

03.07.06-02.07.07 5,15%

02.07.07-01.07.06 5,56%

02.07.08-01.07.09 5,85%

02.07.09-05.07.12 5,35%

25% of the loan is not fixed. Assumed interest rate is 5,35% incl. margin.

The balloon is at the end of 2017. The debt is assumed refinanced at same

terms in 2011.

** The mortgage runs as a bullet, the interest rate is not fixed.


Side 23 Markedsrapport Desember 2007

Indian Chemical Tanker DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 45 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 3 727 500

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 8 500 000

IRR estimated share price: 15,46 %

IRR total capital: 9,86 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: Gem of Goa

Commercial management: Arne Blystad AS Type: Chemical Tankers

Cargo Tanks: 38 tanks - 43,684 cbm.

Purchase price vessel: USD 12 750 000 Wing tanks: Zink silicate - 13,968 cbm

Paid in capital: USD 3 727 500 Centre tanks: Stainless steel - 29 716 cbm

Uncalled capital: USD 3 750 000 Hull: Double Bottom

Commencement of C/P: 16. February 2007 Dwt: 37,572

Expiry of C/P: 16. February 2011 LOA/ Beam: 175m /32m

Yard: Kockums, Sweden

Base case assumptions: Built: 1 980

BB rate net per day year 1-4: USD 8 650 Class: DNV + 1A1 Ice 1A

Charterer: West Asia Maritime Limited

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 2 750 700 3 157 250 3 157 250 Mortgage debt 1 6 650 000 1 350 000 6,20 % * 1 205 000

Administration expenses 52 500 71 400 72 828 Sellers Credit 1 275 000 0 0,00 % 1 275 000

Net operating cashflow 2 698 200 3 085 850 3 084 422 Total 7 925 000 1 350 000 2 480 000

Interest earned 39 793 38 420 39 774

Interest expenses 441 041 372 000 264 000

Repayment long term debt 1 350 000 1 800 000 1 800 000

Net financial items -1 751 248 -2 133 580 -2 024 226

Net project cashflow 946 952 952 270 1 060 196

Estimated dividend 950 000 940 000 1 050 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 96 952 109 222 119 418

Vessels* 10 939 268 8 933 418 6 711 426

Total assets 11 036 220 9 042 641 6 830 844

Outstanding debt 1. Prior 6 650 000 4 850 000 3 050 000

Sellers credit 1 275 000 1 275 000 1 275 000

Total outstanding debt 7 925 000 6 125 000 4 325 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 10.5%

* Annual instalments:

Year 1-4: USD 3 600 000

Interest rate is not fixed. Assumed interest rate 6.0% incl. margin from

2008.

The charterer has a purchase obligation at end of charter at

USD 4 250 000

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 24

Inter Carib DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 17 300

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 1 500 000

Accumulated dividend (USD): 700 000

Residual value en bloc sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 500 000 1 000 000 1 500 000

IRR estimated share price: 7,42 % 15,02 % 19,16 %

IRR total capital: 4,44 % 5,72 % 6,86 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: Type:

Commercial Management: Nordic Maritime AS M/V Bustein Self Discharger Bulker

M/V Tristein Self Discharger Bulker

Purchase price vessels: USD 8 750 000 Dominica Offshore Flat Top Towing Barge

Paid in capital: USD 1 500 000 St. Kitts Offshore Flat Top Towing Barge

Uncalled capital: USD 3 250 000 Troll Tug

Commencement of C/Ps: January 2006

Expiry of C/Ps: January 2016 M/V Bustein M/V Tristein

GRT: 1 591 3 972

Base case assumptions: LOA/ Beam: 76,1 m/ 11,8 m 97,8 m /17,3 m

BB rate en bloc net per day year 1-5: 4 850 en bloc Yard: Germany Turkey

BB rate en bloc net per day year 6-10: 1 875 en bloc Built: 1972 1993

Class/flag: Comw. of Dominica Comw. of Dominica

Charterer: Inter Caribbean Maritime Ltd. Output: 1,000 bhp 4,560 bhp

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 770 250 1 770 250 1 770 250 Mortgage debt 1 3 453 750 690 000 6,48 % * 71 250

Administration expenses 102 000 104 040 106 121 Mortgage debt 2 1 151 250 230 000 6,60 % * 23 750

Net operating cashflow 1 668 250 1 666 210 1 664 129 Sellers Credit 1 500 000 0 0,00 % 1 500 000

Interest earned 36 845 27 365 28 125 Total 6 105 000 920 000 0 1 595 000

Interest expenses 344 705 280 984 221 897

Repayment long term debt 920 000 920 000 920 000

Net financial items -1 227 859 -1 173 619 -1 113 772

Net project cashflow 440 391 492 591 550 357

Estimated dividend 925 000 475 000 525 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 690 000 690 000 690 000

Vessels* 7 761 628 7 186 364 6 549 233

Total assets 8 451 628 7 876 364 7 239 233

Outstanding debt 1. Prior 4 605 000 3 685 000 2 765 000

Sellers credit 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Total outstanding debt 6 105 000 5 185 000 4 265 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 10.48%

* 75% of the mortgage is fixed at interest rate of 6,48% incl. margin until

1st Quarter 2011. The remaining 25% is not fixed were we have assumed

an interest rate of 6.25% incl. margin from 2008.

Ammortization for the whole loan as follows:

Year 1-5: 920 000

Year 6-10: 320 000

The Tug, 2 Barges and Selfloader Bulk Carrier M/V Bustein, are fixed on

a 5 year BB CP to Inter Caribbean Maritime Ltd. ("ICM")

The Selfloader Bulk Carrier M/V Tristein is fixed on a 10 year BB CP to

ICM.

The charterer has an option to purchase St.Kitts, Troll and M/V Bustein

at USD 1 per vessel after end of year 5. The charterer has an option to

purchase M/V Tristein at USD 1 500 000 after end of year 10. The

charterer also has the option to purchase M/V Tristein, end year 5 at a

purchase price which gives the initial investors an IRR of 30% p.a.


Side 25 Markedsrapport Desember 2007

InterCarib II DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 38 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 3 065 000

Accumulated dividend (USD): 390 000

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 3 100 000 3 600 000 4 600 000

IRR estimated share price: 14,28 % 15,13 % 16,65 %

IRR total capital: 8,18 % 8,56 % 9,30 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: MV Mostein / M/V Leistein

Commercial Management: Nordic Maritime AS Dwt: 4 775 mt

GRT: 2 740 mt

Purchase price vessels: USD 13 828 000 LOA/ Beam: 89,9 m /13,0 m

Paid in capital: USD 3 065 000 Yard: Damean Shipyard, Holland

Uncalled capital: USD 2 500 000 Built: 1996

Commencement of C/P: 17 .November 2006 Class/flag: LR / Antigua & Barbuda

Expiry of C/P: 17. November 2016 Main engine: 4SA 6 cyl MAK 1800 kw

Built: 1993

Base case assumptions: Speed: 11 knots

BB rate en bloc net per day year 1-2: 5 940 en bloc

BB rate en bloc net per day year 2-10: 5 425 en bloc

Charterer: Inter Caribbean Maritime Ltd.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 2 168 100 2 145 440 1 980 125 Mortgage debt 1 4 302 500 520 000 6,29 % * 322 500

Administration expenses 80 000 81 600 83 232 Mortgage debt 2 4 302 500 520 000 6,70 % * 322 500

Net operating cashflow 2 088 100 2 063 840 1 896 893 Sellers Credit 1 382 863 0 0,00 % 1 382 863

Interest earned 32 591 36 404 34 700 Total 9 987 863 1 040 000 0 2 027 863

Interest expenses 613 320 523 148 460 693

Repayment long term debt 1 040 000 1 040 000 865 000

Net financial items -1 620 729 -1 526 744 -1 290 993

Net project cashflow 467 371 537 096 605 900

Estimated dividend 390 000 550 000 550 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 259 570 246 666 302 566

Vessels* 12 336 182 11 472 145 10 518 637

Total assets 12 595 752 11 718 811 10 821 204

Outstanding debt 1. Prior 8 605 000 7 565 000 6 700 000

Sellers credit 1 382 863 1 382 863 1 382 863

Total outstanding debt 9 987 863 8 947 863 8 082 863

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 10,10%

* 50 % of the mortgage debt is fixed at 6,28% interest incl. margin. The

remaining part is not fixed, were assumed interest rate is 6.25% incl.

margin from 2008.

Annual instalments for the whole loan as follows:

Year 1-2: 1 040 000

Year 2-10: 865 000

The charterer has an option to purchase the vessels at end of the charter

(end year 10) for USD 4 600 000 en bloc.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 26

Longa DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 29 700

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 2 525 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 1 500 000

IRR estimated share price: 15,08 %

IRR total capital: 4,59 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: B/C Siam Ruby

Commercial Management: Atlantica Shipping AS Type: Handysize bulk carrier

DWT: 35,501

Purchase price vessels: USD 14 085 000 GRT/NRT/LDT: 20,866/13,293/7,237

Paid in capital: USD 2 525 000 LOA/ Beam: 176,0m /28,2m

Uncalled capital:* USD 3 500 000 Yardt: Tohoku Shipbuilding, Japan

Commencement of C/P: 30. May 2007 Built: 1984

Expiry of C/P: 30. May 2012 Class/flag: NKK/ Panama

Main Engine: Mitsubishi 6UEC60HA, 7 502kw at 140 rpm

Base case assumptions:

BB rate net per day year 1: USD 10 500

BB rate net per day year 2-5: USD 8 700

Charterer: Emirates Trading Agency LCC

* The Uncalled capital will be reduced pro-rata with the repayment of the

mortgage debt

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 2 253 173 3 445 500 3 175 500 Mortgage debt 1 9 150 000 1 350 000 6,00 % * 975 000

Administration expenses 43 750 76 500 78 030 Sellers Credit 1 500 000 0 0,00 % 1 500 000

Net operating cashflow 2 209 423 3 369 000 3 097 470 Total 10 650 000 1 350 000 2 475 000

Interest earned 22 036 32 424 28 404

Interest expenses 371 875 508 500 380 250

Repayment long term debt 1 350 000 2 325 000 1 950 000

Net financial items -1 699 839 -2 801 076 -2 301 846

Net project cashflow 509 584 567 924 795 624

Estimated dividend 400 000 650 000 800 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 127 584 45 509 41 133

Vessel* 11 866 288 9 464 221 6 863 646

Total assets 11 993 872 9 509 729 6 904 779

Outstanding debt 1. Prior 9 150 000 6 825 000 4 875 000

Sellers credit 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Total outstanding debt 10 650 000 8 325 000 6 375 000

* Vessel value (vessel value incl. C/P) is calculated based on a

depreciation of annual annuity factor of 8.1%

* 100% of the loan is fixed from November 2007 until end of charter may

2012 at 6.0% interest incl. margin.

Annual instalments:

Year 1: 2 700 000

Year 2-5: 1 950 000

The Charterer has options to buy the vessel at:

30. May 2010 at USD 7 500 000

30. May 2011 at USD 4 750 000

The Charterer has an obligation to purchase the vessel for USD 1 500 000 at

the end of the charter (30. May 2012).


Side 27 Markedsrapport Desember 2007

Med Cruise DIS - financial shipping project

Contact: Endre Landbø (endre.landbo@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD) 1 %

Estimated share price (USD):*

Key figures:

100 %

Paid in equity (USD): 11 600 000

Accumulated dividend (USD): 3 300 000

Residual value sensitivity on IRR :

Residual value end C/P:

IRR estimated share price:

IRR total capital:

LOW CASE BASE CASE

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/S Thomson Destiny

Type: Cruise vessel

Purchase price vessel: USD 90 000 000 Dwt: 37 773 mt

Paid in capital: USD 11 600 000 LOA: 214,5 m

Uncalled capital: USD 14 000 000 Beam: 32,64 m

Commencement of C/P: 31. March 2005 Yard/Built: Wartsila, Finland, 1982

Expiry of C/P: 31. March 2015 Class/flag: DnV / Marshall Island

Passenger capasity: 1664

Base case assumptions: Cabins: 722

BB rate net per day: USD 32 150 Speed: 19 knots

Main engine: Sulzer 8ZL40/48

Charterer:* Louis Public Company Ltd. Cyprus

* The vessel is on a 10 year BB charter to Fulmar Shipping Ltd. Cyprus. The

Charter is guaranteed by Louis Public Company Ltd. Cyprus. The vessel is on

Time Charter from Fulmar Shipping Ltd. to Thomson Transport Ltd until Oct

2011. The Time Charter is guaranteed by TUI AG.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue Mortgage debt fixed 45 787 500 4 635 000 6,33 % * 12 570 000

Administration expenses Mortgage debt not fixed 14 232 500 1 545 000 6,75 % ** 4 190 000

Net operating cashflow Sellers credit 4 000 000 0 1,30 % 4 000 000

Interest earned Total 64 020 000 6 180 000 0 20 760 000

Interest expenses

Repayment long term debt

Net financial items

Net project cashflow

Estimated dividend

Estimated Balance (31.12) Additional information

Working capital

Vessel*

Total assets

Outstanding debt 1. Prior

Seller credit

Total outstanding debt

2007 2008 2009

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of

7.5%

* The loan is fixed with FRAs up to july 2012 with the following average

interest incl. margin:

2007: 6,27%

2008: 6,53%

2009-2012: 6,63%

** The loan is not fixed, assumed interest rate after 2006 is 6.25% incl

margin for the remaining period.

The charterer has an option to purchase the vessel at preagreeed prices

from year 4. The purchase option price in year 10 is USD 22 mill. The owner

has an option to sell the vessel to the charterer at USD 15 mill. end of

charter.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 28

M-Tanker DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 81 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 7 250 000

Accumulated dividend (USD): 3 050 000

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 8 000 000 10 000 000 12 000 000

IRR estimated share price: 9,68 % 11,43 % 12,93 %

IRR total capital: 6,43 % 7,35 % 8,27 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/V Moskalvo

Manager: P.D Gram & Co AS Type: MR Product tanker

Segregations: 6 + 1

Purchase price vessel: USD 37 500 000 Built/yard: September 1998/ STX, Korea

Paid in capital: USD 7 250 000 Dwt: 46 269 mt

Uncalled capital*: USD 9 500 000 LOA: 182,9 m

Commencement of C/P: 26. May 2005 Cargo pumps number: 12x600m3/h x 125MWC

Expiry of C/P: 26. May 2017 Next SS: September 2008

Flag: Cyprus

Base case assumptions:

-Year 1 USD 14 400 net per day

-Year 2 USD 13 000 net per day

-Year 3 - 12 USD 12 000 net per day

Charterer: Prisco Tanker Ltd.

* Uncalled capital to be reduced to USD 7 mill after 3 years.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 4 525 500 4 380 000 4 380 000 Mortgage debt 1.prior 19 443 750 1 537 500 5,59 % * 4 631 250

Administration expenses 78 030 79 591 81 182 Mortgage debt 1.prior 6 481 250 512 500 6,25 % ** 1 543 750

Net operating cashflow 4 447 470 4 300 409 4 298 818 Total 25 925 000 2 050 000 6 175 000

Interest earned 48 858 48 660 50 227

Interest expenses 1 580 467 1 446 607 1 329 910

Repayment long term debt 2 050 000 2 050 000 2 050 000

Net financial items -3 581 609 -3 447 947 -3 329 684

Net project cashflow 865 861 852 463 969 134

Estimated dividend 750 000 775 000 880 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 264 566 342 029 431 163

Vessel* 34 501 233 32 862 315 31 089 661

Total assets 34 765 799 33 204 344 31 520 824

Outstanding debt 1. Prior 25 925 000 23 875 000 21 825 000

Total outstanding debt 25 925 000 23 875 000 21 825 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8%

- 12 years term

- Quarterly instalments :

1 - 4: USD 500 000

5 - 20: USD 512 500

21 - 48: USD 562 500

* Fixed at 5,59% incl. margin

** Not fixed, assumed interest rate of 6.0% from 2008.

Charterer has an option to purchase the vessel at USD 12 mill. end of charter May

2017.


Side 29 Markedsrapport Desember 2007

Neptune Seismic DIS - financial shipping project

Contact: Endre Landbø (endre.landbo@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD) 1 %

Estimated share price (USD):* 128 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD):* 11 900 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value after 5 years: 0 10 000 000 20 000 000

IRR estimated share price: 10,09 % 15,63 % 19,16 %

IRR total capital: 9,16 % 12,05 % 14,23 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/V Scan Stigandi

Technical management: Neptune Offshore AS Type: High end 2D/Low end 3D Seismic vessel

Commercial management: Neptune Offshore AS Flag: Marshall Islands

Class: Lloyds

Purchase price vessel:* USD 32 800 000 Buildt: 2002

Paid in capital: USD 11 900 000 Rebuildt: 2008

Uncalled capital: USD 4 000 000 Yard: Huang Pu Shipbuilding

Rebuildt Irving Shipbuilding, Canada

Base case assumptions: LOA: 66.3m

TC rate year 1-3: USD 28 114/day Breadth: 14.2m

TC rate year 4-10: USD 19 651/day Main engine: 1 x Man B&W Alpha L6-27/38-2040 Kw at 800 rpm

Assumed operating expenses: USD 7 600/day with 1,300 Kw shaft generator at 1,500 rpm

Accomodation: 43 persons

Charterer: SCAN Geophysical ASA

* TC rate including 1,25% comission.

When Asimuth thruster is installed TC rate is to increase by USD 765/day

less comission.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2008)

2008 2009 2010 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 10 075 463 10 075 463 10 345 909 Mortgage debt 1 19 100 000 3 400 000 6,75 % * 0

Operating expenses 2 774 000 2 843 350 2 914 434 Total 19 100 000 3 400 000

Dry docking 0 0 1 350 000

Administration expenses 75 000 76 500 78 030

Net operating cashflow 7 226 463 7 155 613 6 003 445

Interest earned 64 630 61 690 57 946

Interest expenses 1 515 500 1 277 500 1 219 500

Repayment long term debt 3 400 000 3 400 000 2 050 000

Net financial items -4 850 870 -4 615 810 -3 211 554

Net project cashflow 2 375 593 2 539 802 2 791 891

Estimated dividend 3 100 000 2 500 000 2 700 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2008 2009 2010

Working capital 678 593 718 395 715 786

Vessel 31 574 729 30 187 606 28 617 248

Total assets 32 253 322 30 906 001 29 333 034

Outstanding debt 1. Prior 19 100 000 15 700 000 13 560 000

Total outstanding debt 19 100 000 15 700 000 13 560 000

Net asset value pre dividend #REF! 12 483 954 13 113 756

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor

of 12.0%

* Mortage financing at drawdown (delivery at yard) USD 22 500 000.

Interest rate is not fixed, with assumed interest rate of 6,75% incl margin.

The mortgage loan has installments as follows:

Instalment 1-12: USD 850 000

Instalment 13-20; USD 500 000

Instlment 24-40: USD 415 000

Dry docking costs in 2010 (in connection with installation of Azimuth

thruster) assumed to be fully financed with mortgage debt.

All seismic equipment onboard the vessel owned by Scan Geophysical ASA.

The vessel is presently being rebuilt in Irving Shipyard, Canada for

conversion. Estimated delivery mid February 08. Neptune Seismic DIS has no

risk related to cost overruns or time delay at the yards. Such risks is for

charterers account. Until delivery the charterer will pay hire equal to 15%

return on the paid in capital.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 30

Oceanlink Reefer DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 54 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 4 600 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 4 000 000

IRR estimated share price: 15,27 %

IRR total capital: 8,11 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Marine Phoenix and M/V Sea Phoenix

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Reefer Carriers

Cargo Cap: 394,255 Cbft.

Purchase price vessels: USD 30 100 000 Dwt: 8,056t

Paid in capital: USD 4 600 000 LOA/ Beam: 134m / 20m

Uncalled capital: USD 5 000 000 Yard: Shin Kochi Jyuko Co. Ltd., Japan

Commencement of C/P: 25.07.07 and 30.08.07 Built: 1994 / 1992

Expiry of C/P: 25.07.17 and 30.08.18 Main Engine: Kobe Diesel Co. 8UEC45LA 7,080kW

Reefer plugs: 12

Base case assumptions: Class: NKK

BB rate en bloc net per day year 1-2: USD 11 800 Flag: Liberia

BB rate en bloc net per day year 3-10: USD 11 300

Charterer: Oceanlink Maritime Pte. Ltd., Singapore

guaranteed by Oceanlink Ltd., Bermuda

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 683 300 4 307 000 4 239 400 Mortgage debt 1 11 640 000 285 000 6,39 % * 810 000

Administration expenses 75 000 153 000 156 060 Mortgage debt 2 10 320 000 255 000 5,63 % * 630 000

Net operating cashflow 1 608 300 4 154 000 4 083 340 Sellers Credit 3 000 000 0 0,00 % 3 000 000

Interest earned 4 627 50 594 48 093 Total 24 960 000 540 000 0 4 440 000

Interest expenses 422 948 1 292 244 1 209 006

Repayment long term debt 540 000 2 160 000 2 160 000

Net financial items -958 321 -3 401 650 -3 320 913

Net project cashflow 649 979 752 350 762 427

Estimated dividend 0 850 000 1 200 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 649 979 552 329 114 756

Vessels* 28 329 580 26 411 009 24 331 890

Total assets 28 979 559 26 963 338 24 446 646

Outstanding debt 1. Prior 21 960 000 19 800 000 17 640 000

Sellers credit 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Total outstanding debt 24 960 000 22 800 000 20 640 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8.2%

* Quarterly instalments for mortgage debt 1 + 2:

USD 540 000.

Mortgage 1 has fixed interest at 6.39% incl. margin until 10.12.2012.

Mortgage 2 has a "Flipable Swap" from 23. October 2007 to 10.

December 2012 at a fixed rate of 5.637% incl margin, where Nordea has

an option to cancel the swap after 23. Ocober 2008. In this case Nordea

can convert the fixed rate to LIBOR -0.10% quarterly, but only once. We

have assumed an interest rate of 6.15% from 2009.

The Charterer has option to buy the vessels at preagreed prices form

year 3 and every year thereafter.

The option price end of year 10 is USD 2 000 000 per vessel.


Side 31 Markedsrapport Desember 2007

Oceanlink Reefer II DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 30 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 2 750 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 2 000 000

IRR estimated share price: 15,11 %

IRR total capital: 8,50 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Ivory Ace

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Reefer Carrier

Cargo Cap: 527,511 Cbft

Purchase price vessel: USD 17 000 000 GRT/NRT 10,394/5,253

Paid in capital: USD 2 750 000 LOA/ Beam: 150m/22.5m

Uncalled capital: USD 4 500 000 Yard: Shikoku, Japan

Commencement of C/P: 29.08.2007 Built: 1 990

Expiry of C/P: 29.08.2017 Main engine: B+W 6S60MC - 13,371 BHP

Reefer plugs: 30

Base case assumptions: Class: Germanicher Lloyd

BB rate net per day year 1-2: USD 6 450 Flag: Bahamas

BB rate net per day year 3-10: USD 6 600

Charterer: Oceanlink Maritime Pte. Ltd., Singapore

guaranteed by Oceanlink Ltd., Bermuda

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 802 950 2 354 250 2 368 650 Mortgage debt 1 9 328 125 234 375 6,27 % * 0

Administration expenses 37 500 76 500 78 030 Mortgage debt 2 3 109 375 78 125 6,25 % ** 0

Net operating cashflow 765 450 2 277 750 2 290 620 Sellers Credit 1 500 000 0 0,00 % 1 500 000

Interest earned 4 991 22 668 23 143 Total 13 937 500 312 500 1 500 000

Interest expenses 323 010 759 631 681 319

Repayment long term debt 312 500 1 250 000 1 250 000

Net financial items -630 519 -1 986 963 -1 908 176

Net project cashflow 134 931 290 787 382 444

Estimated dividend 0 250 000 350 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 134 931 175 718 208 162

Vessel* 16 126 186 15 177 430 14 147 305

Total assets 16 261 117 15 353 148 14 355 467

Outstanding debt 1. Prior 12 437 500 11 187 500 9 937 500

Sellers credit 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Total outstanding debt 13 937 500 12 687 500 11 437 500

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8.4%

* Mortgage debt 1 has fixed interest rate at 6,27% incl. margin until

08.09.2014

** Mortgage debt 2 interest rate is not fixed. Assumed interest rate

6.25% incl. margin for the remaining period.

The Charterer has option to buy the vessel at preagreed prices from

year 3 and every year thereafter.

The option price end of year 10 is USD 2 000 000.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 32

Peg Chemical Carrier DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 16 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 1 400 000

Accumulated dividend (USD): 400 000

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 1 250 000 1 500 000 1 750 000

IRR estimated share price: 9,36 % 13,95 % 18,03 %

IRR total capital: 3,66 % 5,24 % 6,74 %

*The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/V Global Bahia

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Chemical Tanker- Stainless steel centre tanks

GRT: 7 850

Purchase price vessels: USD 6 500 000 LOA/ Breath/ Depth: 108,5m/ 17,8m/ 9,8m

Paid in capital: USD 1 400 000 Yard: Mitsubishi, Japan

Guarantee: USD 5 250 000 Built: 1986

Commencement of C/P: 28 June 2006 Flag: Bahamas/Brazil

Expiry of C/P: 28 June 2011 IMO Class: IMO II/ III

Base case assumptions:

BB rate per day year 1-5: 4 185

Charterer:* Bryggen, Shipping & Trading AS

* Vessel has been relet to Global Transportes Oceanico, Brazil until March

2010.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 527 525 1 527 525 1 527 525 Mortgage debt 1 3 046 875 712 500 6,91 % * 553 125

Administration expenses 30 600 31 212 31 836 Mortgage debt 2 1 015 625 237 500 6,25 % ** 184 375

Net operating cashflow 1 496 925 1 496 313 1 495 689 Total 4 062 500 950 000 737 500

Interest earned 16 053 16 249 15 095

Interest expenses 322 074 256 875 192 122

Repayment long term debt 950 000 950 000 950 000

Net financial items -1 256 021 -1 190 626 -1 127 026

Net project cashflow 240 904 305 687 368 662

Estimated dividend 250 000 350 000 380 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 170 398 126 084 114 747

Vessel* 4 709 528 3 670 044 2 520 735

Total assets 4 879 926 3 796 128 2 635 482

Outstanding debt 1. Prior 4 062 500 3 112 500 2 162 500

Total outstanding debt 4 062 500 3 112 500 2 162 500

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 10,30%

* Mortgage 1 is fixed at 6,91% interest incl. margin with quarterly

instalments:

Year 1-5: 178 125

** Mortgage 2 is not fixed with an assumed interest rate of 6.00% p.a.

incl. margin from 2008. Quarterly instalments as follows:

Year 1-5: 59 375

The Charterer has purchase options as follows:

End year 3: USD 4 000 000

End year 4: USD 2 750 000

The owner has an option to sell the vessel to the charterer end of the

fixed period as follows:

End year 5: USD 1 250 000


Side 33 Markedsrapport Desember 2007

Perrine DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD) 1 %

Estimated share price (USD):* 47 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD):* 4 517 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value after 5 years: 10 000 000 14 000 000 18 000 000

IRR estimated share price: -1,35 % 14,63 % 24,99 %

IRR total capital: 2,92 % 7,63 % 11,63 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/V Cypress Trail

Technical management: OSM Shipmanagement AS Type: Car Carrier

Commercial management: P.D. Gram Car Carrier AS GRT/DWT: 42,447/12,734

Manager: P.D.Gram & Co AS Car capacity: 42,870m (apx. 5,000 units RT 43)

LOA: 184,m

Purchase price vessel:* USD 19 200 000 Beam: 30,6m

Paid in capital: USD 4 517 000 Yard/Built: Hyunday Heavy Industries, Japan/ 1988

Uncalled capital: USD 4 500 000 Class/Flag: ABS/NIS

Main engine: Hyundai B+W 8L 60MCE, 14,400 BHPxRPM (max)

Base case assumptions: Decks: 11

Assumed average TC equivalent income year 1-3:* USD 12 868 Hoistable decks: 1

Assumed average TC equivalent income year 4:* USD 11 430

Assumed average TC equivalent income year 5:* USD 15 640

* Including 4,75% freight commission

Assumed operating expenses: USD 5 000

Charterer: EUKOR Car Carriers Inc./LCI Shipholding Inc.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 3 043 054 4 632 579 4 632 579 Mortgage debt 1 14 425 000 775 000 6,25 % * 7 837 500

Operating expenses 1 167 500 1 861 500 1 898 730 Total 14 425 000 775 000

Dry docking 0 800 000 0

Administration expenses 75 000 76 500 78 030

Net operating cashflow 1 800 554 1 894 579 2 655 819

Interest earned 27 254 34 359 37 719

Interest expenses 607 740 889 453 804 688

Repayment long term debt 775 000 1 162 500 1 550 000

Net financial items -1 355 486 -2 017 594 -2 316 969

Net project cashflow 445 067 -123 015 338 850

Estimated dividend 0 100 000 275 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 695 067 472 053 535 903

Vessel 18 400 895 17 496 232 16 472 067

Total assets 19 095 963 17 968 285 17 007 969

Outstanding debt 1. Prior 14 425 000 13 262 500 11 712 500

Total outstanding debt 14 425 000 13 262 500 11 712 500

Net asset value pre dividend #REF! 12 483 954 13 113 756

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor

of 10.0%

* Quarterly instalments of USD 387 500.

Interest rate not fixed were assumed interest rate is 6.25% incl. margin for

the remaining period.

In connection with dry coking in 2008 an the instalments will be delayed by

three months. This increases the margin by 0.25% for the remaining

period.

The vessel is fixed on timecharter until 16. June 2010 with charterers option

to extend TC for one additional year. After this we have assumed TC at rate

USD 15 640 including 4,75% freight commission for one year.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 34

Ross Container II DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 21 500

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 2 000 000

Accumulated dividend (USD): 350 000

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 1 000 000

IRR estimated share price: 13,30 %

IRR total capital: 4,77 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/V EAX Rafiki

Commercial Management: Lorentzens Skibs AS Type: Container feeder vessel

DWT: 17 253

Purchase price vessels: USD 9 000 000 TEU: 1 126 (75 with reefer plugs)

Paid in capital: USD 2 000 000 Yard: Flender Werft, Lübeck, Germany

Uncalled capital: USD 1 750 000 Built: 1985

Commencement of C/P: 17 July 2006 Class/flag: DNV+1A1 Container Carrier EO ICE-E/ Panama

Expiry of C/P: 17 July 2013 LOA: 151 m

Last dry dock/ special survey: April/May 2005

Base case assumptions:

BB rate net per day year 1-2: USD 6 000

BB rate net per day year 3-7: USD 3 755

Charterer: Oceanlink Ltd.

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 2 190 000 1 818 453 1 370 575 Mortgage debt 1 4 500 000 1 200 000 6,59 % * 0

Administration expenses 76 500 78 030 79 591 Sellers Credit 1 000 000 0 0,00 % ** 1 000 000

Net operating cashflow 2 113 500 1 740 423 1 290 984 Total 5 500 000 1 200 000 1 000 000

Interest earned 34 341 35 063 24 984

Interest expenses 356 022 274 701 211 912

Repayment long term debt 1 200 000 1 080 000 720 000

Net financial items -1 521 681 -1 319 638 -906 928

Net project cashflow 591 819 420 785 384 057

Estimated dividend 350 000 650 000 400 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 726 313 497 098 481 155

Vessel* 8 211 353 7 622 573 6 977 763

Total assets 8 937 666 8 119 671 7 458 918

Outstanding debt 1. Prior 4 500 000 3 420 000 2 700 000

Sellers credit 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Total outstanding debt 5 500 000 4 420 000 3 700 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 9,3%

* Quarterly instalments:

Year 1-2: USD 300 000

Year 3-7: USD 180 000

Wheighted interes rate is 6.59% including margin. 85% of the loan is

fixed at interest rate 6,68% incl. margin. The remaining part is not fixed

were assumed interest rate is 5.75% incl. margin for the remaining

charter period.

** The sellers credit is interest free and runs as a bullet to the end of the

charter period.

The charterer has a 2 year TC to Mitsui O.S.K.

The charterer has purchase options after 24 months and every year

thereafter until end of the fixed bareboat period :

End 24 months: USD 6 250 000

End 36 months: USD 5 425 000

End 48 months: USD 4 600 000

End 60 months: USD 3 550 000

End 72 months: USD 2 400 000


Side 35 Markedsrapport Desember 2007

Shipbond DIS - High yield bonds

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* N/A

Key figures: 100 %

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Price per bond (today) N/A N/A N/A

Value of equity N/A N/A N/A

IRR estimated share price: N/A N/A N/A

Corporate details

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS

Paid in capital: USD 17 709 300

Uncalled capital: USD 18 949 000

Total mortgage debt USD 64 700 000

Incorporation: 10. March 2006

Bonds

Issuer: Bonds owned Market value Value (USD)

Ship Finance Ltd. 36 265 100,75 36 536 988

Deep Sea Bergen Invest AS 13 060 101,00 13 190 600

Primorsk Int. Shipping Ltd (NOK) 61 000 99,00 11 183 333

Sevan Marine ASA (NOK) 12 000 103,50 2 300 000

PetroMena ASA 6 000 100,00 6 000 000

Mosvold Supply Ltd. 21 000 102,00 21 420 000

Sum 90 630 921

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 36

Stril Offshore DIS - asset play offshore project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (NOK) 1 %

Estimated share price (NOK):* 1 900 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (NOK):* 140 000 000

Accumulated dividend (NOK): 0

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value after 5 years: 225 000 000 275 000 000 325 000 000

IRR estimated share price: 16,77 % 19,78 % 22,49 %

IRR total capital: 10,56 % 11,97 % 13,30 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: Stril TBN 1 / Stril TBN 2

Technical management: Simon Møkster Shipping AS Type: Havyard 842

Commercial management: Simon Møkster Shipping AS Class: Lloyds LRS +100 A1 / Offhore Tug Supply Vessel / EP(B)

FIFI I / CAC(3) / +LMC/UMS/DP(AA)/Ice Class 1E, ORO,

Purchase price vessels:* NOK 700 000 000 NOFO 2005, Standby class 280, Secondary winch, Splitted drums.

Paid in capital: NOK 140 000 000 LOA: 74.5m

Remaining capital to be paid in: NOK 60 000 000 Breadth: 17.2m

Uncalled capital: NOK 125 000 000 Yard: Havyard AS

Delivery: November 08 and June 09

Base case assumptions: Dwt: Approx. 3,000 ton

Assumed avg. TC equivalent income en bloc year 1-3:* NOK 550 000 per day Accommodation: 30 persons in 15 cabins

Assumed avg. TC equivalent income en bloc year 4-5:* NOK 475 000 per day Main engine: BHP 16,3220 - 2 MAK 6,00 kW at 750rpm

Assumed operating expenses en bloc: NOK 110 000 per day Bollard pull: 200 tons

* Including 1% comission.

Main generator: 2 x Morelli shaft generator (3 000 kW)

Aux engines: 2 x Caterpillar C-18 (601 kW)

Dynamic position: DP2 (Kongsberg)

Flag: NOR

Estimated Cashflow Financing (31.12.2009)

2009 2010 2011 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 154 412 000 192 500 000 192 500 000 Mortgage debt 1 455 000 000 70 000 000 6,50 % 185 000 000

Operating expenses 27 592 000 40 953 000 41 772 060 Total 455 000 000 70 000 000 185 000 000

Dry docking 0 0 0

Administration expenses 600 000 612 000 624 240

Net operating cashflow 126 220 000 150 935 000 150 103 700

Interest earned 1 388 967 2 243 724 2 295 095

Interest expenses 23 521 000 28 437 500 23 887 500

Repayment long term debt 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Net financial items -92 132 033 -96 193 776 -91 592 405

Net project cashflow 34 087 967 54 741 224 58 511 295

Estimated dividend 25 000 000 54 000 000 59 000 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2009 2010 2011

Working capital 13 087 967 13 829 191 13 340 486

Vessels* 634 688 563 560 749 747 477 043 909

Total assets 647 776 530 574 578 938 490 384 395

Outstanding debt 1. Prior 455 000 000 385 000 000 315 000 000

Total outstanding debt 455 000 000 385 000 000 315 000 000

Net asset value pre dividend #REF! 12 483 954 13 113 756

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor

of 12.1%

Estimated mortage financing at drawdown (delivery ex. yard)

NOK 525 000 000.

The vessel is not fixed on timecharter.

The IRR calculation is made ex yard, and no cost of paid in capital before this

is calculated.


Side 37 Markedsrapport Desember 2007

Swetank DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD) 1 %

Estimated share price (USD):* 23 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 1 800 000

Accumulated dividend (USD): 250 000

Residual value sensitivity on IRR :

PUT OPTION BASE CASE CALL OPTION

Residual Value 2 500 000 3 600 000 4 000 000

IRR estimated share price 11,52 % 15,77 % 17,01 %

IRR total capital: 5,69 % 6,81 % 7,19 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of

the company.

Corporate details The Vessel

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel name: M/T Betty Theresa

Manager: Arne Blystad AS Type: Chemical tanker

Dwt: 8 491

Purchase price vessel: USD 14 500 000 Beam: 18,5 m

Paid in capital: USD 1 800 000 LOA: 115,1m

Uncalled capital: USD 3 000 000 Yard/Built: Malta Shipbuilding Co Ltd. Malta/ 1995

Commencement of C/P: 1. February 2006 Flag: NIS

Expiry of C/P: 1. February 2016 Class: DnV 1A1, Ice Class 1A

Speed: 14,5 knots

Base case assumptions: IMO class: IMO II

BB rate net per day: USD 5 275

Charterer: Svithoid Tankers AB

Estimated Cashflow

Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 925 375 1 925 375 1 925 375 Mortgage debt 9 662 500 1 050 000 6,24 % * 1 787 500

Administration expenses 76 500 78 030 78 030 Sellers Credit 1 500 000 0 0,00 % 1 500 000

Net operating cashflow 1 848 875 1 847 345 1 847 345 Total 11 162 500 1 050 000 3 287 500

Interest earned 23 288 22 567 22 567

Interest expenses 645 288 580 450 580 450

Repayment long term deb 1 050 000 1 050 000 1 050 000

Net financial items -1 671 999 -1 607 883 -1 607 883

Net project cashflow 176 876 239 462 239 462

Estimated dividend 225 000 325 000 325 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 201 962 116 425 116 425

Vessel 12 949 759 12 077 781 12 077 781

Total assets 13 151 722 12 194 205 12 194 205

Outstanding debt 1. Prior 9 662 500 8 612 500 8 612 500

Sellers credit 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Total outstanding debt 11 162 500 10 112 500 10 112 500

Net asset value pre divi #REF! 12 483 954 13 113 756

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual

annuity factor of 8,06%

* Quarterly instalments of USD 262 500

75% of the loan is fixed at 6,15% incl. margin until feb. 2013, the

remaining 25% is not fixed where we have assumed an interest rate of

6,25% incl. margin.

The charterer has a purchase option at USD 10 500 000 at end of year

5.

The charterer has a purchase options at USD 4 000 000 at end of BB

charter, i.e. after year 10.

The owner has a put option at USD 2 500 000 at end of Charter, i.e.

after year 10.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 38

Swetank III DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price USD:* 21 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 1 750 000

Accumulated dividend (USD): 150 000

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 1 000 000 2 000 000 2 250 000

IRR estimated share price: 9,06 % 15,74 % 17,01 %

IRR total capital: 3,36 % 5,08 % 5,49 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/T Baltic Claire

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Chemical tanker

Dwt: 8 950

Purchase price vessels: USD 11 500 000 LOA/ Beam: 103,5 m /17,5 m

Paid in capital: USD 1 750 000 Yard: Sembawang Bethlehem Yard, Singapore

Uncalled capital: USD 2 250 000 Built: 1991 (rebuilt 2002)

Commencement of C/P: 30. October 2006 Class: DnV ICE-A1, Tanker for Oil Products, ESP, EO HL

Expiry of C/P: 30. October 2014 Flag: NIS

IMO class: IMO III

Base case assumptions: Other: 1A Ice Class, Double Hull

BB rate net per day: 5 050

Charterer: Svithoid Tankers AB

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 1 843 250 1 843 250 1 843 250 Mortgage debt 1 3 850 000 500 000 6,19 % * 200 000

Administration expenses 76 500 78 030 79 591 Mortgage debt 2 3 850 000 500 000 6,25 % ** 200 000

Net operating cashflow 1 766 750 1 765 220 1 763 659 Sellers Credit 1 150 000 0 0,00 % 1 150 000

Interest earned 26 119 25 972 20 400 Total 8 850 000 1 000 000 1 550 000

Interest expenses 525 379 463 204 400 252

Repayment long term debt 1 000 000 1 000 000 1 050 000

Net financial items -1 499 259 -1 437 232 -1 429 851

Net project cashflow 267 491 327 988 333 808

Estimated dividend 150 000 550 000 300 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 359 633 137 621 171 430

Vessels* 9 687 448 8 660 073 7 542 445

Total assets 10 047 080 8 797 695 7 713 875

Outstanding debt 1. Prior 7 700 000 6 700 000 5 650 000

Sellers credit 1 150 000 1 150 000 1 150 000

Total outstanding debt 8 850 000 7 850 000 6 800 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8,6%

* Fixed at 6,185% incl margin until 30. October 2011

** Not fixed, we have assumed an interest rate of 6,25% incl. Margin for

the remaining period.

Annual instalments for mortgage 1 and 2:

Year 1-2: 1 000 000

Year 3-8: 1 050 000

The Charterer has options to purchase the vessel from 30. October 2009

and every year thereafter at preagreed prices as follows:

30. October 2009: USD 8 750 000

30. October 2010: USD 7,600 000

30. October 2011: USD 6 400 000

30. October 2012: USD 5 100 000

30. October 2013: USD 3 750 000

30. October 2014: USD 2 250 000


Side 39 Markedsrapport Desember 2007

Swetank IV DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (EUR): 1 %

Estimated share price (EUR):* 21 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (EUR): 2 000 000

Accumulated dividend (EUR): 0

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value end C/P: 7 000 000 8 000 000 9 000 000

IRR estimated share price: 10,56 % 15,16 % 18,75 %

IRR total capital: 7,07 % 8,27 % 9,38 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: MT Vedrey Heimer

Commercial Management: Klaveness Corporate Services AS Type: Chemical Tanker

Class: B. V.- I 3/3-Oil/chem tanker-Deep Sea Ice Class 1C

Purchase price vessel: EUR 11 000 000 Flag: Gibraltar

Paid in capital: EUR 2 000 000 Dwt: 3,537

Uncalled capital: EUR 2 300 000 LOA/ Beam: 92.6m /14.1m

Commencement of C/P: 5.08.2007 Yard: Yildirim Shipyard, Turkey

Expiry of C/P: 5.08.2014 Built: 2004

Main engine: B&W Alpha Diesel 6L27/38-VBS 2,040kw, 2,775 BHP

Base case assumptions: IMO Class: IMO II

BB rate net per day year 1-7: EUR 3,250 Coating: Marine Line 784

Assumed profit split:* EUR 280 Hull: Double Hull

*We have assumed EUR 6 000 as vessel's average earnings in base

case.

Charterer: Svithoid Tankers AB

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Speed: 12.5 knots

Cargo tanks: 11 tanks - 4,432 cbm

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 516 000 1 288 450 1 288 450 Mortgage debt 1 6 600 000 0 5,71 % * 3 660 000

Administration expenses 30 000 61 200 62 424 Mortgage debt 2 2 200 000 0 5,75 % ** 1 220 000

Net operating cashflow 486 000 1 227 250 1 226 026 Sellers Credit 550 000 0 0,00 % 550 000

Interest earned 6 313 30 522 22 836 Total 9 350 000 0 5 430 000

Interest expenses 220 189 495 352 463 320

Repayment long term debt 0 560 000 560 000

Net financial items -213 876 -1 024 830 -1 000 484

Net project cashflow 272 124 202 420 225 542

Estimated dividend 0 400 000 200 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 408 124 210 545 236 086

Vessel* 10 864 183 10 575 406 10 262 163

Total assets 11 272 307 10 785 950 10 498 249

Outstanding debt 1. Prior 8 800 000 8 240 000 7 680 000

Sellers credit 550 000 550 000 550 000

Total outstanding debt 9 350 000 8 790 000 8 230 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8.3%

* Mortgage debt 1 has fixed interest rate of 5,71% incl. Margin until

5.08.2014

Annual instalments mortgage debt 1 + 2: EUR 560 000

** Mortgage debt 2 interest rate is not fixed.

Earnings for the trading of the Vessel from EUR 5,300 net per day

upwards shall be split 40/60 between Owner and Charterer.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 40

TDS Containership III DIS - Shipping project

Contact: Endre Landbø (endre.landbo@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD) 1 %

Estimated share price (USD): 260 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 15 140 000

Accumulated dividend (USD): 750 000

Residual value en bloc sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value en bloc end 2016: 6 000 000 9 000 000 12 000 000

IRR estimated share price: 13,62 % 14,34 % 15,02 %

IRR total capital: 9,27 % 10,20 % 11,16 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessels name: COSCO CHIWAN

Technical management: Jahre Wallem AS COSCO SHEKOU

Commercial management: Thor Dahl Management AS COSCO LIANYUNGANG

Type: Fully cellular container vessels

Purchase price vessels en bloc USD: 57 000 000 Dwt: 43,567

Paid in capital USD: 15 140 000 Length/Breath/Dept: 244m/ 32,2m/21m

Uncalled capital USD: 9 000 000 TEU: 3,265 (2,365 at 14 t homogenous)

Reefer capacity: 150

Incorporation: 1. Mai 2006 Yard/Built: Hyundai Heavy Industries, South Korea

Expiry COSCON TC: September 2009 Built: 1986

End of analysis: December.2016 Class: DnV +1A1 Container

Flag: NIS

Base case assumptions: Speed: 21 knots

TC rate per vessel COSCON charter: USD 18 600 per day

Assumed operating expenses per vessel (2% ann. esc.): USD 7 000 per day

Assumed TC rate per vessel after Coscon Charter USD 19 000 per day

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 18 832 500 18 832 500 18 868 500 Mortgage debt fixed 32 400 000 7 200 000 6,33 % * 2 850 000

Operating expenses 7 117 500 7 665 000 7 764 750 Mortgage debt floating 3 600 000 800 000 5,90 % * 150 000

Dry docking 0 0 0 Total 36 000 000 8 000 000 3 000 000

Administration expenses 214 200 218 484 167 140

Net operating cashflow 11 500 800 10 949 016 10 936 610

Interest earned 153 133 141 448 105 045

Interest expenses 2 638 650 2 136 050 1 598 070

Repayment long term debt 8 000 000 8 000 000 5 400 000

Net financial items -10 485 517 -9 994 602 -6 893 025

Sale of vessels 0

Net project cashflow 1 015 283 954 414 4 043 585

Estimated dividend 750 000 900 000 1 550 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 1 544 818 1 599 232 4 092 817

Vessels 52 698 320 49 471 572 45 924 239

Total assets 54 243 138 51 070 804 50 017 056

Outstanding debt 1. Prior 36 000 000 28 000 000 22 600 000

Total outstanding debt 36 000 000 28 000 000 22 600 000

Net asset value pre dividend #REF! 12 483 954 13 113 756

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of

9,7%

*The total loan has quarterly instalments as follows:

1-2: USD 500 000

3-10 USD 2 000 000

10- USD 700 000

90% of the loan has fixed interest rate at 6,33% incl. margin until sept 09.

The remaining part of the loan is not fixed, assumed interest rate 5.9% incl

margin.

The vessels are employed on a Time Charter to Cosco Container Lines Company

Ltd. at USD 18 600/day per vessel less 6,25% commission.


Side 41 Markedsrapport Desember 2007

TDS Containership IV DIS

Contact: Endre Landbø (endre.landbo@nrp.as)

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD) 1 %

Estimated share price (USD):* 210 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD):* 18 945 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Residual value 2013: 50 000 000 60 000 000 70 000 000

IRR estimated share price: 10,50 % 16,03 % 20,37 %

IRR total capital: 5,26 % 7,23 % 9,09 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessels

Corporate management: Ness, Risan & Partners AS Vessel names: M/V Thorscape, M/V Thorswave

Technical management: Jahre Wallem AS Type: Fully cellular container vessels

Commercial management: Thor Dahl Management AS TEU: 2,908 (2039 @ 14t)

Reefer capacity: 285

Purchase price vessels: USD 84 500 000 Dwt: 35,020

Paid in capital: USD 18 945 000 LOA: 195,7m

Uncalled capital: USD 12 675 000 Beam: 32,25m

Yard: Hyundai Heavy Industries, South Korea

Base case assumptions: Built: 1997/1996

TC rate with CMA CGM until Aug. 2010 (ex.4.0% com.): USD 22 175/day Class: GL + 100 A 5 Container

TC Rate with ZIM until Mai 2011 (ex. 6.75% com.): USD 21 350/day Main engine: Hyundai Sulzer 8RTA 72U 32,560 BHP

Speed: 22 knots

Next Drydock: 2012/2011

*ZIM has option to extend charter for 3 years at 25,250/day from 2011 until

2014.

Last Drydock: 2007/2006

Charterer: CMA CGM, ZIM

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

2007 2008 2009 Balance Ann. Inst. Interest Balloon

Operating revenue 3 842 046 14 913 314 14 913 314 Mortgage debt 1 33 800 000 2 750 000 5,85 % * 17 300 000

Operating expenses 996 400 3 946 380 4 025 308 Mortgage debt 2 16 900 000 1 375 000 5,68 % ** 8 650 000

Dry docking 0 0 0 Mortgage debt 3 16 900 000 1 375 000 5,75 % ** 8 650 000

Administration expenses 75 000 153 000 156 060 Total 67 600 000 5 500 000 34 600 000

Net operating cashflow 2 770 646 10 813 934 10 731 946

Interest earned 17 462 134 499 118 696

Interest expenses 1 092 181 3 828 798 3 510 816

Repayment long term debt 0 5 500 000 5 500 000

Net financial items -1 074 719 -9 194 300 -8 892 120

Net project cashflow 1 695 927 1 619 634 1 839 827

Estimated dividend 0 2 700 000 1 500 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 2 095 927 1 015 561 1 355 388

Vessels* 83 232 461 80 511 937 77 523 975

Total assets 85 328 388 81 527 499 78 879 363

Outstanding debt 67 600 000 62 100 000 56 600 000

Total outstanding debt 67 600 000 62 100 000 56 600 000

Net asset value pre dividend #REF! 12 483 954 13 113 756

*Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor

of 9.6%

The mortgage financing has a aggregated quarterly installment of

USD 1 375 000.

*Mortgage debt 1 has fixed interest at 5.8475% incl. margin until

21.09.2013.

**Mortgage debt 2 has fixed interest at 5.68% incl. margin until

2.10.2010.

***Mortgage debt 3 interest rate is not fixed.

The charter to CMA CMG is for 36 months and commenced August 2007.

Thereafter we have assumed the next 36 months charter rate to be USD 25

250/day i.e. equal to the optional rate in the Zim charter.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 42

United Cape DIS - financial shipping project

Contact: Ragnvald Risan (r.risan@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Date of analysis:

01.12.2007

Estimated share price (USD): 1 %

Estimated share price (USD):* 105 000

Key figures: 100 %

Paid in equity (USD): 9 900 000

Accumulated dividend (USD): 0

Residual value sensitivity on IRR :

BASE CASE

Residual value end C/P: 2 100 000

IRR estimated share price: 16,32 %

IRR total capital: 7,60 %

* The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the

company.

Corporate details The Vessel

Corporate Management: Ness, Risan & Partners AS Vessel's name: M/V Capegulf

Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Suezmax Tanker

(to be converted to Capesize bulk carrier)

Purchase price vessel (after conversion): USD 51 000 000 Dwt: 147,720 (136,776 after conversion)

Paid in capital: USD 9 900 000 LOA/ Beam: 274.3m /43.2m

Uncalled capital: USD 12 000 000 Yard: A.E.S.A., Spain

Commencement of C/P: 2.10.2007 Conversion yard: Yiu Lian Shipyard Sheikou, China

Expiry of C/P: 10.06.2018 Built: 1990

Converted: 2008

Base case assumptions: Class: Bureau Veritas

Interim period (02.10.07-10.06.08) USD 7 240 Flag: Liberia

BB rate net per day year 1-2: USD 35 000

BB rate net per day year 3-5: USD 20 900

BB rate net per day year 6-10: USD 10 525

Charterer: Star Universal Marine Limited, Cyprus

guaranteed by ETA Star Holdings Ltd, Dubai

Estimated Cashflow Financing (31.12.2007)

Estimated Cashflow 2007 2008 2009 Balance Inst. Interest Balloon

Operating revenue 653 410 8 264 000 12 775 000 Mortgage debt 1 37 000 000 0 6,05 % * 550 000

Administration expenses 37 500 75 750 78 030 Sellers Credit 5 100 000 0 0,00 % ** 2 100 000

Net operating cashflow 615 910 8 188 250 12 696 970 Total 42 100 000 0 2 650 000

Interest earned 5 389 107 609 178 648

Interest expenses 262 000 1 633 150 1 856 900

Repayment long term debt 0 4 000 000 8 000 000

Repayment sellers credit 0 150 000 300 000

Net financial items -256 611 -5 675 541 -9 978 252

Net project cashflow 359 299 2 512 709 2 718 718

Estimated dividend 0 0 3 200 000

Estimated Balance (31.12) Additional information

2007 2008 2009

Working capital 359 299 2 872 009 2 390 726

Vessel* 48 307 547 45 389 787 42 227 866

Total assets 48 666 846 48 261 796 44 618 592

Outstanding debt 1. Prior 37 000 000 33 000 000 25 000 000

Sellers credit 5 100 000 4 950 000 4 650 000

Total outstanding debt 42 100 000 37 950 000 29 650 000

* Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity

factor of 8.2%

* Quarterly instalments:

Instalment 1-8: USD 2 000 000

Instalment 9-20: USD 2 000 000

Instalment 21-28: USD 2 000 000

USD 17 200 000 of the loan is fixed at interest 5,99% incl. margin until

04.10.2011. The remaining loan has not fixed the interest rate.

** Sellers credit repaid in semi annual instalments of USD 150 000 after

conversion.

The vessel will be converted to a capesize bulk carrier at Yiu Lian

Shipyard Sheikou, China. The conversion will take approx. 4-6 months

and will start end December 2007. United Cape DIS will not have any

risk for cost and time overruns on the conversion.

The charterer has a purchase obligation to buy the vessel end of the

fixed bareboat charter at USD 2 100 000.


Side 43 Markedsrapport Desember 2007

5. Eiendomsprosjekter

Index

Tall i NOK 1,000

Nøkkeltall eiendomsportefølje

NRP Eiendomsportefølje vs Oslo Børs Benchmark

1 200

1 000

800

600

400

200

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 01.12.2007

Årlig avkastning OSEBX vs NRP Eiendomsportefølje

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

-20 %

-40 %

Utdelinger vs Porteføljeverdi

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

-14 %

0

12 % 13 %

-31 %

48 %

24 %

39 %

70 % 72 % 73 %

NRP Eiendom Index

(969)

OSEBX

(243)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 01.12.2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 01.12.2007

Snitt Verdi portefølje Utdeling til deltagerne Utbetalinger i % av snitt porteføljeverdi

41 %

OSEBX NRP Eiendomsportefølje

33 %

8 %

22 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 44

Alingsås Handel AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (k.ekjord@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (SEK):* 0

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital (SEK): 36 800 000

Akkumulert utbytte (SEK): 5 127 495

Snittleie/kvm. (SEK): 0

Sensitivitet

Yield 2006

Estimert eiendomsverdi (SEK)**

Estimert pris/kvm. (SEK)

Estimert andelspris 1% (SEK)*

IRR estimert andelspris***

Yield ved prosjektslutt (2016)

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Justert for latent skatt

*** Etter skatt.

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Butikk, lager og kontor

Forvaltning i Sverige: Wilfast Forvaltning AB Beliggenhet: Alingsås, Sverige

Areal (kvm.): 26 760

Kostpris eiendom (SEK): 220 240 000 Byggeår: 1905, oppgradert og påbygget 2001

Innbetalt kapital (SEK): 36 800 000 Utleiegrad: 100 %

Stiftelsesdato: 2. mai 2006 Leietagere: ICA Sverige AB, IF Luftfilter AB, Posten

Årlig leie 2007 (SEK): 23 440 413 Skanska AB, Almedahls AB

Justering av leie: 100 %

Leieavtaler: ICA Sverige AB 31.12.16 (69% av total leie)

IF Luftfilter AB 31.12.10 (25% av total leie)

Varierende varighet på de andre leiekontraktene (6% av total leie)

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2016

Leieinntekter Pantelån Transje 1 189 000 000 4 000 000 4,90 % * 152 000 000

Eierkostnader

Netto drift

Total 189 000 000 4 000 000 152 000 000

Rente inntekter

* 50% av lånet til mai 2007 med rente på 4,9% inkl. margin. Etter dette er

Renter påntelån (transje 1 og 2)

Avdrag pantelån (transje 1 og 2)

Netto finans

renten oppjustert basert på forwardkurven. 50% av lånet ligger flytende og

er sikret med en cap i fem år på 4,9% inkl margin. Flytende rente er justert

basert på forwardkurven.

Netto kontantstrøm før skatt

Transje 1 og 2 har en samlet avdragsstruktur med halvårlig nedbetaling på

Estimert skatt i AB+AS+ leierabatt

SEK 2 000 000 i år 1-4 og SEK 2 250 000 i år 5-7. Forutsettes refinansiert på

like vilkår de siste 3,5 årene.

Estimert utbetaling*

* Da deler av utbetalingene i realiteten blir betalt som renter vil de reelle

utbetalingene bli høyere enn estimert da skatten flyttes over på eierne.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

Arbeidskapital

Eiendom

Sum eiendeler

Pantelån (transje 1 og 2)

Sum gjeld

VEK etter utbytte og skatt

2007 2008 2009

ICA butikken er topp ti blant ICA butikker i Sverige hva gjelder omsetning.

ICA forretningen har en leierabatt på SEK 300 000 i året frem til 31.12.07.


Side 45 Markedsrapport Desember 2007

Brønnøysund Kontorbygg AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (k.ekjord@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (etter utbytte 07):* 419 134

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 30 300 000

Akkumulert utbytte: 4 510 000

Snittleie/kvm.: 1 127

Sensitivitet

Yield 2007 7,50 % 7,25 % 7,00 %

Estimert eiendomsverdi** 182 877 628 189 034 047 195 630 210

Estimert pris/kvm. 13 166 13 609 14 084

Estimert andelspris 1% * 357 570 419 134 485 096

IRR estimert andelspris*** 14,30 % 11,45 % 8,92 %

Yield ved prosjektslutt (2014) 8,32 % 8,05 % 7,78 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Justert for latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Kontorbygg

Forvaltning: Byggtech AS Beliggenhet: Brønnøysund sentrum

Areal (kvm.): 13 890 kvm

Kostpris eiendom: 180 000 000 Byggeår: 1979, 1984, 1994 og 2000

Innbetalt kapital: 30 300 000 Utleiegrad: 100 %

Garanti fra aksjonær: 20 000 000 Leietagere: Brønnøysundregistrene /

Deltakerlån: 14 000 000 (Staten v/Justisdepartementet) (94%)

Stiftelsesdato: 13. desember 2005 Bygg Gros AS (5,1%)

Årlig leie 2007: 16 099 000 Brønnøy Blikk AS (0,6%)

Justering av leie:* 55%-100% Leieavtaler: Brønnøysundregisterne: 01.01.2015

* Leien til Brønnøysundregistrene justeres hvert andre år med 55% og 80%

Bygg Gros AS: 31.12.2009

av endringen i KPI over siste 2 års periode. Neste regulering er i 2009.

Brønnøy Blikk AS: 31.12.2007

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2014

Leieinntekter 16 099 064 16 099 064 16 614 499 Pantelån transje 1 94 850 000 3 150 000 4,63 % * 70 000 000

Eierkostnader 1 700 988 1 743 512 1 787 100 Pantelån transje 2 40 650 000 1 350 000 5,85 % * 30 000 000

Netto drift 14 398 076 14 355 552 14 827 399 Deltakerlån 14 000 000 0 7,00 % 14 000 000

Rente inntekter 217 455 152 593 121 585 Total 149 500 000 4 500 000 114 000 000

Renter påntelån (transje 1 og 2) 6 864 695 6 914 938 6 683 368

Renter deltakerlån 980 000 980 000 980 000 * Pantelån transje 1 og 2 samlet nedbetales med kvartalsvise avdrag som

Avdrag pantelån (transje 1 og 2)

Netto finans

Kontantstrøm før skatt

4 500 000

-12 127 240

2 270 836

4 500 000

-12 242 344

2 113 208

4 500 000

-12 041 783

2 785 617

følger:

Et års avdragsfrihet, deretter 16 kvartalsvise avdrag på NOK 1 125 000

deretter 16 kvartalsvise avdrag på 1 375 000.

Skattekostnad 1 684 676 1 687 016 1 750 020 Transje 1 har bundet rente til 4,63% inkl. margin ut 2014

Transje 2 har flytende rente som er justert basert på forward kurven.

Estimert utbetaling* 4 313 000 2 200 000 1 700 000

* Da deler av utbetalingene i realiteten blir betalt som renter vil de reelle

utbetalingene bli høyere enn estimert da skatten flyttes over på eierne.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 3 097 382 1 323 574 659 170

Eiendom 189 034 047 189 034 047 189 034 047

Sum eiendeler 192 131 429 190 357 621 189 693 217

Pantelån (transje 1 og 2) 135 500 000 131 000 000 126 500 000

Deltakerlån 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Sum gjeld 149 500 000 145 000 000 140 500 000

VEK etter utbytte og skatt 42 631 429 45 357 621 49 193 217

Ved kjøp av aksjer i prosjektet må pro rata andel av deltakerlån overtas.

Ved kjøp av aksjer i prosjektet må pro rata andel av aksjonærgaranti

overtas (NOK 20 000 000).

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 46

Dagligvarelogistikk AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Christian Ness (c.ness@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris:* 690 388

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 47 100 000

Akkumulert utbytte: 5 400 000

Snittleie/kvm. (kombibygg): 577

Snittleie/kvm. (kontor): 1 482

* Utbytte inkludererer alle tilbakebetalinger og renter ut over 7% rente på

deltakerlånet

Sensitivitet

Yield 2007 6,60 % 6,30 % 6,00 %

Estimert eiendomsverdi *** 325 135 956 340 040 865 356 436 265

Estimert pris/kvm (snitt) 9 974 10 431 10 934

Estimert andelspris 1% * 541 339 690 388 854 342

IRR estimert andelspris** 11,51 % 9,65 % 8,21 %

Yield ved prosjektslutt (2017) 8,56 % 8,18 % 7,81 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter skatt

*** Justert for latent skatt

Selskapsinformasjon Eiendommene

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendommer: 3 kombinasjonsbygg og ett kontorbygg

Beliggenhet: Sandnes, Stavanger og Lier

Kostpris eiendommer: 321 500 000 Areal (kvm): 28 572 kvm. lager og 4 026 kvm kontor

Innbetalt kapital: 47 100 000 Byggeår: 1972-2006

Deltakerlån: 15 000 000 Utleiegrad: 100 %

Stiftelsesdato: 31. mars 2006 Leietagere: Asko Rogaland AS /Asko Drammen AS (27.08.2017)

Årlig leie 2007: 22 986 997 Kiwi Minidrift AS (31.12.2017)

Justering leie: Fast 2,35% (kombi) og 100% av KPI (kontor) Leieavtale: Leietager har fullt ansvar for alt indre

og ytre vedlikehold (bareboat)

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,35% justering) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2017

Leieinntekter 22 986 997 23 382 478 23 931 967 Pantelån transje 1 129 875 000 2 625 000 5,33 % * 91 500 000

Eierkostnader 773 875 793 222 813 052 Pantelån transje 2 129 875 000 2 625 000 6,00 % * 91 500 000

Netto drift 22 213 122 22 589 257 23 118 914 Deltakerlån 15 000 000 0 7,00 % 15 000 000

Rente inntekter 327 602 294 563 225 128 Total 274 750 000 5 250 000 198 000 000

Renter påntelån (transje 1 og 2)

Renter deltakerlån

Avdrag pantelån (transje 1 og 2)

14 300 181

1 050 000

5 250 000

15 260 700

1 050 000

7 000 000

14 846 650

1 050 000

7 125 000

*Pantelånet er delt opp i 2 transjer og har følgende kvartalsvise

avdragsstruktur (transje 1 og 2):

Avdrag 1-4: Avdragsfritt

Netto finans -20 272 579 -23 016 137 -22 796 522 Avdrag 5-14: NOK 1 750 000

Netto kontantstrøm 1 940 543 -426 880 322 392 Avdrag 15-24: NOK 1 875 000

Skattekostnad 0 0 0 Avdrag 25-34: NOK 2 025 000

Avdrag 35-47: NOK 2 125 000

Estimert utbetaling* 5 400 000 2 600 000 1 200 000

* Da deler av utbetalingene i realiteten blir betalt som renter vil de reelle

utbetalingene bli høyere enn estimert da skatten flyttes over på eierne.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 4 188 945 1 162 065 284 457

Eiendommer 340 040 865 340 040 865 340 040 865

Sum eiendeler 344 229 811 341 202 930 340 325 322

Pantelån (transje 1 og 2) 259 750 000 252 750 000 245 625 000

Deltakerlån 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Sum gjeld 274 750 000 267 750 000 260 625 000

VEK etter utbytte og skatt 69 479 811 73 452 930 79 700 322

Transje 1 har fast rente på 5,33% inkl. margin til 2016.

Transje 2 har flytende rente som er oppjustert basert på forwardkurven.

Kombiendommene ligger i Lier, Sandnes og Stavanger og består av 3

kombinasjonsbygg som benyttes til dagligvarelogistikk. Norgesgruppen står

som garantist for leiekontraktene med Asko.

Kontoreiendommen består av ett kontorbygg i Lier som benyttes av Kiwi

Minidrift AS, hvor Pett Kjede og Servicekontor AS står som garantist for

leiekontrakten.

Det er gjennomført en påbygging på kontorbygget i Lier.

Ved kjøp av andeler i prosjektet må prorata andel av deltakerlån overtas.


Side 47 Markedsrapport Desember 2007

Haugenstua Butikksenter AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Morten Berg (m.berg@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (etter utbytte 07) : * 181 161

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 15 600 000

Deltakerlån: 7 000 000

Akkumulert utbytte: 1 200 000

Snittleie/kvm.: 1 124

Sensitivitet

Yield 2007 6,20 % 6,10 % 6,00 %

Estimert eiendomsverdi** 120 775 793 122 704 501 124 697 500

Estimert pris/kvm (snitt) 15 883 16 137 16 399

Estimert andelspris 1% * 161 874 181 161 201 091

IRR estimert andelspris*** 11,29 % 10,38 % 9,59 %

Yield ved prosjektslutt (2016) 7,91 % 7,79 % 7,66 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Butikksenter

Forvaltning: Grant Eiendom AS Beliggenhet: Haugenstua, Oslo

Areal (kvm.): 7 604

Kostpris eiendom: 120 000 000 Byggeår: 1973

Innbetalt kapital: 15 600 000 Utleiegrad: 99,5 %

Deltakerlån: 7 000 000 Leietakere: Rema 1000 Norge AS, Jysk AS, Europris Butikkdrift AS m.m.

Stiftelsesdato: 03.10.2006 Leieavtale: Eier ansvarlig for ytre vedlikehold

Årlig leie 2007: 8 548 414 forsikring og egen administrasjon

Justering leie: 100% av KPI Varighet leieavtale: Vektet snitt 2017

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2016

Leieinntekter 8 548 414 8 548 414 8 762 124 Pantelån transje 1 70 000 000 0 5,19 % * 70 000 000

Eierkostnader 705 000 705 000 722 625 Pantelån transje 2 29 600 000 0 6,30 % ** 7 000 000

Netto drift 7 843 414 7 843 414 8 039 499 Deltakerlån 7 000 000 0 7,00 % *** 7 000 000

Rente inntekter 130 418 176 027 201 592 Total 106 600 000 0 84 000 000

Renter påntelån (transje 1-2)

Renter deltakerlån

Avdrag pantelån

5 301 900

490 000

0

5 523 900

490 000

0

5 491 900

490 000

2 000 000

* Transje 1 løper avdragsfritt og har bundet rente på 5,185% inkl. margin til

2015.

Netto finans -5 661 482 -5 837 873 -7 780 308 **Transje 2 har følgende kvartalsvise avdragsstruktur:

Netto kontantstrøm 2 181 932 2 005 541 259 192 Avdrag 1-8: Avdragsfritt

Skattekostnad 0 0 0 Avdrag 9-12: NOK 500 000

Avdrag 13-24: NOK 600 000

Estimert utbetaling 1 200 000 1 000 000 900 000

Avdrag 25-28: NOK 700 000

Avdrag 29-32: NOK 800 000

Avdrag 33-36: NOK 900 000

Avdrag 37-40: NOK 950 000

Transje 2 har flytende rente som er justert basert på forward kurven.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 2 190 932 3 196 473 2 555 665

Eiendom 122 704 501 122 704 501 122 704 501

Sum eiendeler 124 895 433 125 900 974 125 260 166

Pantelån (transje 1-2) 99 600 000 99 600 000 97 600 000

Deltakerlån 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Sum gjeld 106 600 000 106 600 000 104 600 000

VEK etter utbytte og skatt 18 295 433 19 300 974 20 660 166

*** Deltakerlånet løper avdragsfritt, og tilbakebetales som ballong etter 9 år.

Lånet har fast rente på 7,0%

Ved kjøp av andeler i prosjektet må pro rata andel av deltakerlån overtas.

Det er jevlig fornyelse/endringer i leiekontraktene for de mindre leietakerne i

bygget. Ingen leie beregnet for ledige arealer.

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i

KPI.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 48

Holmsbu Invest KS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (k.ekjord@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris:* 432 820

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 29 400 000

Akkumulert utbytte: 6 400 000

Snittleie/kvm.: 817

Sensitivitet PUT CALL

Yield 2007 7,25 % 7,25 % 7,25 %

Estimert eiendomsverdi** 138 189 039 138 189 039 138 189 039

Eiendomsverdi 2015** 97 518 006 138 189 039 144 124 529

Estimert pris/kvm. 11 235 11 235 11 235

Estimert andelspris 1% * 432 820 432 820 432 820

IRR estimert andelspris 5,13 % 12,82 % 13,66 %

Yield ved prosjektslutt (2015) 12,45 % 9,15 % 8,42 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Justert for latent skatt. Inkluderer tilbakebetaling av lån til leietaker på NOK 5

500 000

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Hotell

Beliggenhet: Holmsbu på Hurumstranda

Kostpris eiendom: 122 000 000 Areal (kvm.):* 12 300

Innbetalt kapital: 29 400 000 Byggeår: 2002/2003

Uinnkalt kapital: 15 000 000 Utleiegrad: 100 %

Leietager: Holtnes Brygge AS

Stiftelsesdato: 19. oktober 2005 Leieavtale: Løper til 19. oktober 2015. Justeres 100% av KPI.

Årlig leie 2007: 10 555 620 Leietager har fullt ansvar for indre

Justering av leie: 100% av KPI og ytre vedlikehold (bareboat).

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2015

Leieinntekter 10 555 620 10 555 620 10 819 511 Pantelån transje 1 37 875 000 1 700 000 5,69 % * 24 000 000

Eierkostnader 333 125 341 453 349 989 Pantelån transje 2 18 937 500 850 000 5,25 % * 12 000 000

Netto drift 10 222 495 10 214 167 10 469 521 Pantelån transje 3 18 937 500 850 000 5,75 % * 12 000 000

Rente inntekter 111 447 124 239 108 325 Pantelån transje 4 4 950 000 550 000 5,50 % ** 550 000

Renter påntelån (transje 1-4) 4 637 079 4 792 655 4 554 692 Selgerkreditt 15 000 000 0 0,00 % *** 15 000 000

Avdrag pantelån (transje 1-4) 3 950 000 3 950 000 4 100 000 Total 95 700 000 3 950 000 63 550 000

Avdrag selgerkreditt

Netto finans

Netto kontantstrøm

0

-8 475 631

1 746 864

0

-8 618 416

1 595 751

0

-8 546 367

1 923 154

*Pantelånet transje 1-3 nedbetales med samlet kvartalsvise avdrag som

følger:

2006: 850 000

2007-08: 3 400 000, 2009: 3 550 000, 2010: 3 600 000, 2011: 3 650 000,

Estimert utbetaling 3 200 000 2 200 000 2 100 000 2012-13: 3 800 000, 2014: 3 950 000, 2015: 3 000 000

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 1 261 188 656 939 480 093

Eiendom 138 189 039 138 189 039 138 189 039

Sum eiendeler 139 450 227 138 845 978 138 669 132

Pantelån (transje 1-4) 80 700 000 76 750 000 72 650 000

Selgerkreditt 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Sum gjeld 95 700 000 91 750 000 87 650 000

VEK etter utbytte 43 750 227 47 095 978 51 019 132

* 4 300 av totalt 12 300 kvm består av 42 hytter og sjøboder som ikke er

eiet, men hvor selskapet har en evigvarende leierett på 9 mnd. pr. år.

Transje 1 har fast rente på 5,69% inkl. margin (125 bps margin pluss 33 bps

margin for cap på transje 3) til 2015.

Transje 2 har flytende rente som er justert basert på forwardkurven.

Transje 3 er sikret ved en cap på 5,75% inkl.margin frem til 2015.

** Transje 4 er bundet til 2015 til 5,70% inkl margin. Lånet nedbetales som

10 års serielån.

***Selgerkreditten løper uten avdrag og renter i 10 år for så å bli

tilbakebetalt i sin helhet.

Leier og eier har opsjoner vedrørende kjøp/salg av eiendommen etter

leieperiodens utløp.

Hvis ikke opsjonene blir benyttet har leietaker rett til å forlenge leiekontrakten

i 10+10 år hvor kjøps og salgsrettighetene forlenges tilsvarende.

En gammel murvilla (Villa Holtnes) er oppgradert og finansiert av utleier for

NOK 5,5 mill. Oppgraderingen gir en merleie på NOK 502 000 i året og løper

over 10 år med 100% KPI justering. Ekstraleien inngår ikke i kjøps/salg

opsjonene, og nybygget kan kjøpes tilbake av leietaker for MNOK 5,5 når som

helst i 10 år perioden.

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen

endring i KPI.


Side 49 Markedsrapport Desember 2007

Kongholm Invest KS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (k.ekjord@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 181 857

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 13 150 000

Akkumulert utbytte: 3 000 000

Snittleie/kvm.: 1 689

Sensitivitet

Yield 2007 7,25 % 7,00 % 6,75 %

Estimert eiendomsverdi** 84 309 545 87 126 260 90 151 621

Estimert pris/kvm. 22 609 23 365 24 176

Estimert andelspris 1% * 153 689 181 857 212 110

IRR estimert andelspris 14,16 % 12,44 % 11,03 %

Yield ved prosjektslutt (2015) 8,66 % 8,38 % 8,09 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Justert for latent skatt

Selskapsinformasjon Eiendommene

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendommer: 1 næringseksjon og 1 boligblokk/

appartementshotell (42 leiligheter)

Kostpris eiendommer: 83 500 000 Beliggenhet: Holmestrand / Kongsberg

Innbetalt kapital: 13 150 000 Areal (kvm.): 2 595 kvm. og 1 704 kvm. (BRA)

Uinnkalt kapital: 5 000 000 Byggeår: 2005 og 1999

Stiftelsesdato: 15. September 2005 Utleiegrad: 100 %

Årlig leie 2007: 6 513 470 Leietager: Ambra Eiendom AS

Justering av leie: 100 % Leieavtale: Løper frem til 30.09.2015 hvor leietager har ansvar

for alt indre og ytre vedlikehold av eiendommene.

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2015

Leieinntekter 6 513 470 6 513 470 6 676 307 1. Pri. transje 1 33 444 000 956 000 5,60 % * 25 796 000

Eierkostnader 365 156 374 285 383 642 1. Pri. transje 2 16 167 000 633 000 6,00 % ** 11 103 000

Netto drift 6 148 314 6 139 185 6 292 664 1. Pri. transje 3 16 167 000 633 000 4,78 % *** 11 103 000

Rente inntekter 73 339 51 982 40 385 1. Pri. transje 4 4 000 000 0 6,00 % *** 4 000 000

Renter påntelån (transje 1-4) 3 747 797 3 935 271 3 810 016 Total 69 778 000 2 222 000 52 002 000

Avdrag pantelån (transje 1-4)

Netto finans

2 222 000

-5 896 458

2 222 000

-6 105 290

2 222 000

-5 991 631

* Kvartalsmessige avdrag på NOK 239 000. Transje 1 er sikret med en

2+8 år swaption med strike på 4,5%. Margin er 110 punkter hvorav 30

Netto kontantstrøm 251 856 33 895 301 033 punkter utgjør kostnaden for swaptionen. Renteestimater er justert

basert på forwardkurven.

Estimert utbetaling 1 000 000 1 000 000 200 000

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 1 040 723 74 618 175 651

Eiendommer 87 126 260 87 126 260 87 126 260

Sum eiendeler 88 166 982 87 200 878 87 301 911

Pantelån (transje 1-4) 69 778 000 67 556 000 65 334 000

Sum gjeld 69 778 000 67 556 000 65 334 000

VEK etter utbytte 18 388 982 19 644 878 21 967 911

**Kvartalsmessige avdrag på NOK 158 500. Transje 2 har flytende

rente. Renteestimater er justert basert på forwardkurven.

***Kvartalsmessige avdrag på NOK 158 500. Transje 3 er sikret med en

10 års swap til 4,78% p.a. inkl. margin.

**** Transje 4 var tidligere et deltakerlån som ble refinansiert med

pantelån sommeren 07 og nå ligger med flytende rente som er justert

med forwardkurven.

Eiendommene består av leiligheter i Kongsberg og kontorlokaler i

Holmestrand.

Ved kjøp av andeler i prosjektet må prorata andel av deltakerlån overtas.

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen

endring i KPI.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 50

Lørenskog Kombibygg DIS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Morten Berg (m.berg@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 155 310

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 15 300 000

Akkumulert utbytte: 0

Snittleie/kvm.: 745

Sensitivitet

Yield 2007 8,60 % 8,40 % 8,20 %

Estimert eiendomsverdi** 57 183 105 58 491 875 59 864 489

Estimert pris/kvm (snitt) 6 342 6 487 6 639

Estimert andelspris 1% * 142 222 155 310 169 036

IRR estimert andelspris*** 11,86 % 10,58 % 9,48 %

Yield ved prosjektslutt (2012) 8,17 % 7,99 % 7,81 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Lager/kontor

Forvaltning: Aker Eiendomsdrift AS Beliggenhet: Lørenskog

Areal (kvm.): 9 017

Kostpris eiendom: NOK 57 447 510 Byggeår: 1987/1993/1997

Innbetalt kapital: NOK 15 300 000 Utleiegrad: 100 %

Stiftelsesdato: 1.september 2007 Leietagere: Posten Norge, Logistikkcompagniet og 8 mindre leietakere

Årlig leie 2007: 6 718 927 Leieavtale: Eier ansvarlig for ytre vedlikehold, festeavgift,

Justering leie: 80-100% av KPI forsikring og egen administrasjon

Varighet leieavtale: Varierer

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong

Leieinntekter 1 509 458 6 718 927 6 886 900 Pantelån transje 1 15 300 000 0 6,40 % * 12 750 000

Eierkostnader 408 958 1 635 830 1 950 896 Pantelån transje 2 28 400 000 0 6,28 % ** 23 666 670

Netto drift 1 100 500 5 083 097 4 936 004 Total 43 700 000 0 36 416 670

Rente inntekter 14 110 102 591 98 713

Renter påntelån (transje 1-2)

Avdrag pantelån

690 680

0

2 754 870

1 456 666

2 698 925

1 456 666

* Transje 1 har fytende rente som er justert med forwardkurven. Transje 1 har

kvartalsmessige avdrag på NOK 127 500.

Netto finans -676 570 -4 108 944 -4 056 879 ** Transje to har bundet renten på 6,28% inkl. margin til 16.10.2017. Transje 2

Netto kontantstrøm 423 930 974 153 879 126 har kvartals messige avdrag på NOK 159 375.

Skattekostnad 0 0 124 237

Estimert utbetaling 0 1 000 000 900 000

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 773 930 748 082 602 971

Eiendom 58 491 875 58 491 875 58 491 875

Sum eiendeler 59 265 805 59 239 958 59 094 847

Pantelån (transje 1-2) 43 700 000 42 243 334 40 786 668

Sum gjeld 43 700 000 42 243 334 40 786 668

VEK etter utbytte og skatt 15 565 805 16 996 624 18 308 179

Det er budsjettert at leien faller med 500 000 per år i 2010 da Postens lokaler er

forutsatt utleid til markedsleie.

Festekontrakten skal reguleres i 2009 og det er forventet at denne da vil øke med

NOK 275 000 per år. Hvis endringene i festeavgiften avviker fra dette skal

kjøper/selger kompenseres.

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i

KPI.


Side 51 Markedsrapport Desember 2007

Martodden Utbygging KS - oppføring/salg av leiligheter på Hamar

Kontakt: Morten Berg (m.berg@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 320 000

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 29 000 000

Uinnkalt kapital 6 000 000

Akkumulert utbytte: 0

Sensitivitet LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Salgspris per kvm (bolig)* 27 500 29 500 31 500

Estimert andelspris 1% 320 000 320 000 320 000

IRR estimert andelspris** 11,1 % 31,22 % 48,1 %

* Inkl. garasje

** Prosjektet er planlagt avsluttet i 2015

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Bolig under oppføring

Prosjektleder: Backe Prosjekt AS Beliggenhet: Hamar

Prosjektert bygget kvm: 17 500 kvm bolig

Sum budsjettert salgsinntekter: 524 350 000

Sum budsjettert prosjektkost: 471 864 000 Prosjektert antall leiligheter; 240

Budsjettert byggherremargin: 11,1 %

Innbetalt kapital: 29 000 000 Tomt (kvm): 63 000

Uinnkalt kapital: 6 000 000 Prosjektert ferdigstillelse: 2009-2014

Stiftelsesdato: 10. november 2006 Gjennomsnittlig boligstørrelse (kvm): 73

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009

Budsjetterte boliger ferdigstillt 0 0 50

Budsjetterte inntekter 1 273 000 7 134 000 114 255 131

Budsjetterte utgifter 18 153 100 3 564 205 93 224 568

Kontantstrøm før tomtelån -16 880 100 3 569 795 21 030 563

Estimert inn/utbetaling 0 0 15 800 000

Estimert Balanse (31.12) Annen informasjon

*Prosjektet er finansiert med tomtelån. Ved byggestart vil det bli tatt opp

byggelån.

*Eiendommene er under omregulering. Reguleringsplanen forventes ferdig

behandlet i 2008.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 52

Nässjö Logistikkbygg AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (k.ekjord@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris SEK 1 %

Estimert andelspris SEK: * 571 535

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital SEK: 42 000 000

Deltakerlån SEK: 20 000 000

Akkumulert utbytte SEK: 2 585 555

Snittleie/kvm.: 275

Sensitivitet

Yield 2007 7,50 % 7,25 % 7,00 %

Estimert eiendomsverdi** 198 185 854 204 811 584 211 910 581

Estimert pris/kvm (snitt) 2 816 2 910 3 011

Estimert andelspris 1% * 505 278 571 535 642 525

IRR estimert andelspris*** 13,50 % 12,05 % 10,81 %

Yield ved prosjektslutt (2011) 8,01 % 7,75 % 7,49 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt i Sverige og Norge

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Lager/Logistikk

Forvaltning: Wilfast Forvaltning AB Beliggenhet: Nässjö i Sverige

Areal (kvm.): 70 384

Kostpris eiendommer: 190 000 000 Byggeår: 1941-2001

Innbetalt kapital: 42 000 000 Utleiegrad: 100 %

Deltakerlån: 20 000 000 Leietagere: Schenker, Wibe Stegar og Ragn-Sells utgjør 93% av leien

Stiftelsesdato: 2. mai 2006 Leieavtale: Eier ansvarlig for ytre vedlikehold, vaktmester,

Årlig leie 2007: 19 362 000 snørydding, forsikring og egen administrasjon

Vektet justering av leie: 63 % Varighet leieavtale: Varierer, 74% (Schenker) til 31.01.2011

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2010

Leieinntekter 19 362 000 19 693 787 19 941 929 Pantelån transje 1 88 308 750 6 691 250 4,80 % * 74 049 750

Eierkostnader 3 866 340 3 971 504 4 050 935 Pantelån transje 2 40 800 000 0 4,85 % ** 40 800 000

Netto drift 15 495 660 15 722 283 15 890 994 Deltakerlån 20 000 000 0 7,00 % 20 000 000

Rente inntekter 121 050 136 548 104 954 Total 149 108 750 6 691 250 134 849 750

Renter påntelån (transje 1-2) 6 435 246 6 364 584 6 136 440

Renter deltakerlån

Avdrag pantelån

Netto finans

1 400 000

6 691 250

-14 405 446

1 400 000

4 753 000

-12 381 036

1 400 000

4 753 000

-12 184 486

* Transje 1 har bundet rente på 4,80 inkl. margin til 2010, og har følgende

kvartalsvise avdragsstruktur:

Avdrag 1: SEK 4 314 750

Avdrag 2-20: SEK 1 188 250

Netto kontantstrøm 1 090 214 3 341 247 3 706 509

Skattekostnad AB + AS 126 410 1 053 989 1 156 262

Estimert utbetaling* 2 585 555 4 000 000 2 500 000

* Da deler av utbetalingene i realiteten blir betalt som renter vil de reelle

utbetalingene bli høyere enn estimert da skatten flyttes over på eierne.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 2 079 871 367 129 417 376

Eiendom 204 811 584 204 811 584 204 811 584

Sum eiendeler 206 891 455 205 178 714 205 228 961

Pantelån (transje 1-2) 129 108 750 124 355 750 119 602 750

Deltakerlån 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Sum gjeld 149 108 750 144 355 750 139 602 750

VEK etter utbytte og skatt 57 782 705 60 822 964 65 626 211

** Transje 2 av lånet ligger flytende hvor renten er justert basert på

forwardkurven, Lånet er uten avdrag.

Ved kjøp av andeler i prosjektet må prorata andel av deltakerlån overtas.


Side 53 Markedsrapport Desember 2007

Nye Bergen Lagerbygg KS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Christian Ness (c.ness@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 152 664

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 14 062 500

Uinnkalt kapital: 5 000 000

Akkumulert utbytte: 0

Snittleie/kvm.: 483

Sensitivitet

Yield 2007 6,75 % 6,50 % 6,25 %

Estimert eiendomsverdi** 86 662 133 89 789 624 93 167 313

Estimert pris/kvm (snitt) 6 147 6 369 6 609

Estimert andelspris 1% * 121 389 152 664 186 441

IRR estimert andelspris 13,68 % 11,79 % 10,29 %

Yield ved prosjektslutt (2016) 8,24 % 7,96 % 7,67 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Lager/ kontor

Forvaltning: Falcon AS Beliggenhet: Bergen

Areal (kvm.): 14 098

Kostpris eiendomer: 87 500 000 Byggeår: 1978/1989/1991/1993

Innbetalt kapital: 14 062 500 Utleiegrad: 100 %

Uinnkalt kapital: 5 000 000 Leietagere: Meny Norge AS 36%, Selvbetjeningslageret AS 29%

Stiftelsesdato: 13 desember 2006 Autoglass AS 19%, Andre mindre leietakere 16%

Årlig leie 2007: 6 804 279 Leieavtale: Eier ansvarlig for ytre vedlikehold, kommunale avgifter,

Justering leie: 100% av KPI forsikring og egen administrasjon

Varighet leieavtale: Varierer

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2016

Leieinntekter 6 675 864 6 804 729 6 974 847 Pantelån transje 1 50 000 000 0 5,80 % * 50 000 000

Eierkostnader 795 469 795 469 815 355 Pantelån transje 2 11 000 000 0 5,70 % * 3 500 000

Netto drift 5 880 395 6 009 260 6 159 492 Pantelån transje 3 10 000 000 0 5,70 % * 0

Rente inntekter 70 284 64 709 58 773 Selgerkreditt 4 000 000 1 000 000 3,00 % ** 0

Renter påntelån (transje 1-3) 3 957 000 4 248 750 4 183 750 Total 75 000 000 1 000 000 53 500 000

Renter selgerkreditt 150 000 120 000 90 000

Avdrag pantelån og selgerkredit

Netto finans

Netto kontantstrøm

1 000 000

-5 036 716

843 679

2 000 000

-6 304 041

-294 781

2 000 000

-6 214 977

-55 485

* Transje 1 løper avdragsfritt, renten er bundet på 5,80% inkl. margin til 2017.

Transje 2 har flytende rente som er justert basert på forwardkurven og lånet har

følgende årlige avdrag:

2014: NOK 1 500 000

2015-16: NOK 2 500 000

Estimert utbetaling 0 0 0 Transje 3 har flytende rente som er justert basert på forwardkurven og lånet har

følgende årlige avdrag:

2008-09: NOK 1 000 000

2010-12: NOK 1 500 000

2013: NOK 2 500 000

2014: NOK 1 000 000

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

Eiendommen ligger sentralt til på Midtun Næringsområde.

2007 2008 2009

Arbeidskapital

Eiendom

483 679

89 789 624

188 898

89 789 624

133 413

89 789 624

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i

KPI.

Sum eiendeler 90 273 303 89 978 522 89 923 037

Pantelån (transje 1-3) 71 000 000 70 000 000 69 000 000

Selgerkreditt 4 000 000 3 000 000 2 000 000

Sum gjeld 75 000 000 73 000 000 71 000 000

VEK etter utbytte 15 273 303 16 978 522 18 923 037

** Selgerkreditten nedbetales med NOK 1 000 000 årlig, og har fast rente på

3,0% .

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 54

Nye Berghagan Næringseiendom AS

Kontakt: Morten Berg (m.berg@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris(etter utbytte Q3):* 393 507

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 31 250 000

Akkumulert utbytte: 2 000 000

Snittleie/kvm: 667

Sensitivitet

Yield 2007 7,75 % 7,50 % 7,25 %

Estimert eiendomsverdi*** 139 464 405 143 942 805 148 730 060

Estimert pris/kvm 7 287 7 521 7 771

Estimert andelspris 1% * 348 723 393 507 441 380

IRR estimert andelspris** 11,02 % 10,09 % 9,26 %

Yield ved prosjektslutt (2015) 9,31 % 9,02 % 8,73 %

*Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger.

** Etter Skatt.

** Justert for latent skatt.

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Kontor og lager / verkstedlokaler

Forvaltning: Aker Eiendomsdrift AS Beliggenhet: Ski / Langhus

Areal (kvm): 19 138

Kostpris eiendom: 140 000 000 Byggeår: 1978

Innbetalt kapital: 31 250 000 Leietager / leieavtale: Største leietager er Atlas Copco

Uinnkalt kapital: 0 som leier frem til 31.12.2010.

Stiftelsesdato: 4. juli 2006 Atlas Copco står for 60% av leien.

Årlig leie 2007:* 12 758 000 Totalt er det ca. 30 leietagere i bygget.

* Det er jevlig fornyelse/endringer i leiekontrakter for de mindre leietakerne i

bygget. Ingen leie beregnet for ledige arealer.

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2015

Leieinntekter 12 681 217 12 521 812 12 834 857 Pantelån transje 1 20 000 000 0 5,30 % * 3 400 000

Eierkostnader 1 562 000 1 601 050 1 641 076 Pantelån transje 2 18 400 000 0 4,90 % * 0

Netto drift 11 119 217 10 920 762 11 193 781 Pantelån transje 3 4 175 000 4 200 000 4,40 % * 0

Rente inntekter 88 656 125 145 121 769 Pantelån transje 4 12 000 000 0 5,96 % * 12 000 000

Renter påntelån (transje 1-5) 5 749 100 6 086 088 5 865 550 Pantelån transje 5 50 000 000 0 5,50 % ** 50 000 000

Avdrag pantelån (transje 1-5) 4 200 000 4 175 000 5 000 000 Total 104 575 000 4 200 000 65 400 000

Netto finans -9 860 444 -10 135 943 -10 743 781

Netto kontantstrøm

Estimert skattekostnad

Estimert utbetaling

1 258 773

811 201

2 000 000

784 819

700 184

300 000

450 000

864 978

0

*Pantelån 1, 2, 3 og 4 har en samlet årlig avdragstruktur som følger:

2007-08 4 200 000

2009-15 5 000 000

Transje 1 har bundet rente på 5,3% frem til 01.06.2012

Transje 2 har bundet rente på 4,9 frem til 01.06.2010

Transje 3 har bundet rente på 4,4% frem til 01.06.2008

Transje 4 har bundet rente på 5,96% frem til 15.4.2017.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 364 917 149 552 -265 426

Eiendom 143 942 805 143 942 805 143 942 805

Sum eiendeler 144 307 722 144 092 357 143 677 379

Pantelån (transje 1-5) 104 575 000 100 400 000 95 400 000

Sum gjeld 104 575 000 100 400 000 95 400 000

VEK etter utbytte 39 732 722 43 692 357 48 277 379

** Transje 5 løper avdragsfritt og renten er justert basert på

forwardkurven.

Selskapet eier 100% av Berghagan Næringseiendom KS. I forbindelse

med restruktureringen og opprettelsen av Berghagan Næringseiendom II

AS ble det tatt opp ett nytt lån på NOK 50 000 000 hvor tilsvarende sum

ble utbetalt til deltakerne.

Det er et utbyggningspotensiale på eiendommen.


Side 55 Markedsrapport Desember 2007

Nye Nordahl Brunsgate 10 KS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Christian Ness (c.ness@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (etter utbytte 07):* 253 671

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 13 837 500

Akkumulert utbytte: 32 000 000

Snittleie/kvm.: 535

Sensitivitet

Yield 2007 6,50 % 6,25 % 6,00 %

Estimert eiendomsverdi:** 116 553 658 120 986 745 125 789 257

Estimert pris/kvm. 7 731 8 025 8 343

Estimert andelspris 1% * 209 340 253 671 301 696

IRR estimert andelspris 11,78 % 10,26 % 9,02 %

Yield ved prosjektslutt (2018) 8,49 % 8,18 % 7,87 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Justert for latent skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Kontor, Forretning, Lager

Forvaltning: Aker Eiendomsdrift AS Beliggenhet: Lillestrøm

Areal (kvm): 15 077

Kostpris eiendom: 89 500 000 Byggeår: 2000 (mindre deler renovert i 2002)

Innbetalt kapital: 13 873 500 Utleiegrad: 100 %

Uinnkalt kapital: 9 000 000 Leietager: Høvellast AS, 100% eiet av Norgros AS

Stiftelsesdato: 18. desember 2003 Leieavtale: 18. desember 2018. Justeres 100% av KPI.

Årlig leie 2007: 8 274 187 Leietager har fullt ansvar for indre

Justering av leie: 100 % og ytre vedlikehold (bareboat).

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2018

Leieinntekter 8 274 187 8 274 187 8 481 042 Pantelån transje 1 14 858 398 349 610 5,38 % * 7 166 978

Eierkostnader 528 200 544 236 557 842 Pantelån transje 2 47 016 602 775 390 5,90 % * 27 208 022

Netto drift 7 745 987 7 729 951 7 923 200 Pantelån Transje 3 35 000 000 0 5,84 % *** 35 000 000

Rente inntekter 28 061 28 573 19 975 Total/ vektet snitt 96 875 000 1 125 000 69 375 000

Renter påntelån (transje1-3)

Renter deltakerlån

Avdrag pantelån (transje1-3)

5 648 849

52 500

1 125 000

5 794 913

0

2 250 000

5 658 820

0

2 250 000

*Transje 1 har bundet renten til 5,38% inkl. margin tom 30.01.19 og

nedbetales med

Avdrag selgerkreditt 5 000 000 0 0 **Transje 2 har flytende rente som er justert med forwardkurven.

Avdrag deltakerlån 4 614 212 0 0

Opptrekk nye lån 35 000 000 0 0 *** Transje 3 har bundet renten til 5,84% inkl. margin tom 18.04.17.

Netto finans 18 587 500 -8 016 339 -7 888 845

Netto kontantstrøm 26 333 487 -286 389 34 354

Estimert utbetaling 26 000 000 1 400 000 0

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Prosjektet ble refinansiert med opptrekk av NOK 35 000 000 i mars/april 2007.

Arbeidskapital 1 703 016 16 627 50 981

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring

Eiendom 120 986 745 120 986 745 120 986 745 KPI.

Sum eiendeler 122 689 761 121 003 372 121 037 727

Pantelån (transje 1 -3) 96 875 000 94 625 000 92 375 000

Selgerkreditt 0 0 0

Deltakerlån 0 0 0

Sum gjeld 96 875 000 94 625 000 92 375 000

VEK etter utbytte 25 814 761 26 378 372 28 662 727

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 56

Pottemakerveien Kombibygg AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Morten Berg (m.berg@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 177 320

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 15 685 000

Deltakerlån: 5 000 000

Akkumulert utbytte: 0

Snittleie/kvm.: 846

Sensitivitet

Yield 2007 6,50 % 6,25 % 6,00 %

Estimert eiendomsverdi** 116 413 008 121 045 042 126 063 079

Estimert pris/kvm (snitt) 11 245 11 693 12 178

Estimert andelspris 1% * 131 000 177 320 227 500

IRR estimert andelspris*** 14,00 % 11,06 % 9,05 %

Yield ved prosjektslutt (2016) 8,26 % 7,95 % 7,63 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter fratrek for latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Lager/Kontor

Forvaltning: Aker Eiendomsdrift AS Beliggenhet: Groruddalen, Oslo

Areal (kvm.): 10 352

Kostpris selskap/eiendommer: 119 000 000 Byggeår: 1973-1992

Innbetalt kapital: 15 685 000 Utleiegrad: 100 %

Deltakerlån: 5 000 000 Leietagere: WJ Business Partner AS

Stiftelsesdato: 13.12.2006 Leieavtale: Gårdeier har ansvar for utvendig vedlikehold og utskiftning av

Årlig leie 2007: 8 753 608 tekniske innretninger når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde

Justering leie: 100% av KPI Varighet leieavtale: 21.12.2016

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2016

Leieinntekter 8 753 608 8 753 608 8 972 448 Pantelån transje 1 70 000 000 0 5,60 % * 70 000 000

Eierkostnader 660 000 660 000 676 500 Pantelån transje 2 30 500 000 0 5,85 % ** 7 000 000

Netto drift 8 093 608 8 093 608 8 295 948 Deltakerlån 5 000 000 0 7,00 % 5 000 000

Rente inntekter 121 829 165 047 147 096 Total 105 500 000 0 82 000 000

Renter påntelån (transje 1-2) 5 456 750 5 853 250 5 770 700

Renter deltakerlån

Avdrag pantelån

Netto finans

350 000

0

-5 684 921

350 000

800 000

-6 838 203

350 000

2 000 000

-7 973 604

* Transje 1 har bundet rente til 5,60% inkl. margin til 2016 og løper uten

avdrag.

** Transje 2 har flytende rente og er oppjustert basert på forwardkurven. Lånet

har kvartalsvise avdrag som følger:

Netto kontantstrøm 2 408 687 1 255 405 322 344

Skattekostnad 25 868 481 486 559 991 Avdrag 1-6: Avdragsfritt

Avdrag 7-8: NOK 400 000

Estimert utbetaling 1 000 000 900 000 800 000

Avdrag 9-12: NOK 500 000

Avdrag 13-16: NOK 525 000

Avdrag 17-20: NOK 550 000

Avdrag 21-24: NOK 600 000

Avdrag 25-28: NOK 650 000

Avdrag 29-32: NOK 750 000

Avdrag 33-36: NOK 950 000

Avdrag 37-40: NOK 1 150 000

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 2 182 819 2 056 737 1 019 091

Eiendom 121 045 042 121 045 042 121 045 042

Sum eiendeler 123 227 861 123 101 779 122 064 133

Pantelån (transje 1-2) 100 500 000 99 700 000 97 700 000

Deltakerlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Sum gjeld 105 500 000 104 700 000 102 700 000

VEK etter utbytte og skatt 17 727 861 18 401 779 19 364 133

** Deltakerlånet løper avdragsfritt, og tilbakebetales som ballong etter 9 år.

Lånet har fast rente på 7,0%

Ved kjøp av andeler i prosjektet må pro rata andel av deltakerlån overtas

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i

KPI.


Side 57 Markedsrapport Desember 2007

Ringeriksveien KS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Endre Landbø (endre.landbo@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (etter utbytte 07): * 119 029

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 4 700 000

Akkumulert utbytte: 3 560 000

Snittleie/kvm (2006): 614

Sensitivitet PUT CALL

Yield 2007 8,00 % 8,00 % 8,00 %

Estimert eiendomsverdi** 50 012 503 50 012 503 50 012 503

Eiendomsverdi 2011 35 652 949 50 012 503 57 047 298

Estimert pris/kvm 5 392 7 564 8 628

Estimert andelspris 1% * 119 029 119 029 119 029

IRR estimert andelspris -24,69 % 12,68 % 22,02 %

Yield ved prosjektslutt (2011) 12,36 % 8,81 % 7,72 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Justert for latent skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Lager / kontor / verksted

Beliggenhet: Bærum kommune

Kostpris eiendom: 42 000 000 Areal (kvm): 6 612

Innbetalt kapital: 4 700 000 Tomt (kvm): 34 733

Uinnkalt kapital: 4 160 000 Leietager: Veidekke ASA

Stiftelsesdato: 30 aug 2001 Leieavtale: Løper ut 31.12.2011

Leie 2007: 4 414 840

Justering leie KPI: 100 %

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2011

Leieinntekter 4 414 840 4 414 840 4 525 211 Pantelån Transje 1 32 980 000 620 000 6,50 % * 30 500 000

Eierkostnader 324 032 324 032 332 133 Pantelån Transje 2 2 104 450 611 110 6,50 % ** 0

Netto drift 4 090 808 4 090 808 4 193 078 Pantelån Transje 3 2 975 000 0 6,50 % *** 2 975 000

Rente inntekter 23 652 21 710 24 709 Total 38 059 450 1 231 110 33 475 000

Renter påntelån (transje 1-3)

Avdrag pantelån (transje 1-3)

Netto finans

2 763 254

1 231 110

-3 970 712

2 453 859

1 231 110

-3 663 259

2 373 837

1 231 110

-3 580 237

* Renten flyter og er justert med forwardkurven.

Lånet betales tilbake over 30 år, hvor avdragstrukturen er som følger

År 1-5: Avdragsfritt

Netto kontantstrøm 120 096 427 549 612 841 År 5-10 NOK 620 000 årlig

År 10-30 NOK 1 525 000 årlig

Estimert utbetaling 500 000 200 000 500 000

** Renten flyter og er justert med forwardkurven.

Transje 2 tilbakebetales som følger:

År 1: Avdragsfritt

År 2-10 NOK 611 110 årlig

*** Transje 3 løper avdragsfritt

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

Leier og eier har opsjoner vedrørende kjøp/salg av eiendommen etter

2007 2008 2009

leieperiodens utløp.

Arbeidskapital 60 925 288 475 401 316

Eiendom 50 012 503 50 012 503 50 012 503 Veidekke har opsjon til å forlenge leiekontrakten i 5+5 år til samme vilkår.

Sum eiendeler

Pantelån (transje 1-3)

Sum gjeld

50 073 428

38 059 450

38 059 450

50 300 978

36 828 340

36 828 340

50 413 819

35 597 230

35 597 230

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i

KPI

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 58

Stadion Utbygging KS - oppføring/salg av leiligheter i Fredrikstad

Kontakt: Morten Berg (m.berg@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 240 000

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 19 000 000

Uinnkalt kapital 4 000 000

Akkumulert utbytte: 0

Sensitivitet LOW CASE BASE CASE HIGH CASE

Salgspris per kvm (bolig)* 27 500 30 208 32 500

Estimert andelspris 1% 240 000 240 000 240 000

IRR estimert andelspris** 5,32 % 31,88 % 52,01 %

* Inkl. garasje

** Prosjekt er planlagt avsluttet i 2014

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Bolig under oppføring

Prosjektleder: Backe Prosjekt AS Beliggenhet: Fredrikstad

Prosjektert bygget kvm: 13 000 kvm bolig

2 000 kvm næring

Sum budsjettert salgsinntekter: 424 700 000

Sum budsjettert prosjektkost: 381 000 000 Prosjektert antall leiligheter; 185

Budsjettert byggherremargin: 11,4 %

Innbetalt kapital: 19 000 000 Tomt (kvm): 19 000

Gjenstående EK innbetalinger (transje 2): 4 000 000 Prosjektert ferdigstillelse: 2009-2012

Uinnkalt kapital: 4 000 000 Gjennomsnittlig boligstørrelse (kvm): 70

Stiftelsesdato: 23. november 2006

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009

Budsjetterte boliger ferdigstillt 0 0 50

Budsjetterte inntekter 210 000 115 000 112 775 454

Budsjetterte utgifter 18 569 900 22 613 750 92 419 004

Kontantstrøm før tomtelån -18 359 900 -22 498 750 20 356 451

Estimert inn/utbetaling 0 -4 000 000 10 200 000

Estimert Balanse (31.12) Annen informasjon

*Prosjektet er foreløpig finansiert med tomtelån. Ved byggestart vil det bli tatt

opp byggelån.

*Eiendommene er under omregulering. Eiendommen ventes å være ferdig

regulert i 2008. Ved godkjent regulering vil transje 2 av egenkapitalen innbetales

(NOK 4 000 000).


Side 59 Markedsrapport Desember 2007

Statens Hus Lillehammer KS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Christian Ness (c.ness@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (etter utbytte 07): * 199 103

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 16 200 000

Deltakerlån: 8 000 000

Akkumulert utbytte: 4 400 000

Snittleie/kvm.: 974

Sensitivitet

Yield 2007 7,50 % 7,25 % 7,00 %

Estimert eiendomsverdi** 114 500 238 118 377 590 122 531 895

Estimert pris/kvm (snitt) 10 744 11 108 11 498

Estimert andelspris 1% * 160 330 199 103 240 646

IRR estimert andelspris*** 14,87 % 12,63 % 10,90 %

Yield ved prosjektslutt (2015) 8,91 % 8,62 % 8,33 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Kontor/ forretning

Forvaltning: Aker Eiendomsdrift AS Beliggenhet: Lillehammer

Areal (kvm.): 10 657

Kostpris eiendom: 116 000 000 Byggeår: 1966 og 1978, oppgradert i 1997/98

Innbetalt kapital: 16 200 000 Utleiegrad: 100% (1088 kvm med garantileie i 3 år)

Deltakerlån: 8 000 000 Leietagere: Statsbygg, Lillehammer Motorsenter AS,

Stiftelsesdato: 2. mai 2006 Rema 1000 Norge AS, Lillehammer Bowling AS

Årlig leie 2007: 10 385 000 Leieavtale: Eier i hovedsak ansvarlig for ytre vedlikehold,

Justering leie: 75-100% av KPI forsikring og egen administrasjon

Varighet leieavtale (Statsbygg): 15. September 2015

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2015

Leieinntekter 10 385 000 10 385 000 10 597 893 Pantelån transje 1 64 190 000 1 890 000 5,10 % * 47 880 000

Eierkostnader 1 317 000 1 317 000 1 349 925 Pantelån transje 2 27 510 000 810 000 5,40 % ** 20 520 000

Netto drift 9 068 000 9 068 000 9 247 968 Deltakerlån 7 678 607 321 393 7,00 % *** 7 678 607

Rente inntekter 147 572 78 265 61 297 Total 99 378 607 3 021 393 76 078 607

Renter påntelån (transje 1-2) 4 747 767 4 884 857 4 804 845

Renter deltakerlån

Avdrag pantelån

Netto finans

560 000

3 021 393

-8 181 588

537 502

2 700 000

-8 044 095

537 502

2 800 000

-8 081 050

* Transje 1 har følgende kvartalsvise avdragsstruktur:

Avdrag 1-4: Avdragsfritt

Avdrag 5-16: NOK 472 500

Avdrag 17-24: NOK 490 000

Netto kontantstrøm 886 412 1 023 905 1 166 918 Avdrag 25-40: NOK 525 000

Skattekostnad for deltakere 824 338 881 422 952 691 Transje 1 har bundet rente på 5,095% inkl. margin til 2015.

Estimert utbetaling* 4 400 000 1 100 000 700 000

** Transje 2 har følgende kvartalsvise avdragsstruktur:

*Etter skatt.

Avdrag 1-4: Avdragsfritt

Avdrag 5-16: NOK 202 500

Avdrag 17-24: NOK 210 000

Avdrag 25-40: NOK 225 000

Transje 2 har flytende rente som er justert med forwardkurven.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 1 164 777 207 261 -278 512

Eiendom 118 377 590 118 377 590 118 377 590

Sum eiendeler 119 542 367 118 584 851 118 099 078

Pantelån (transje 1-2) 91 700 000 89 000 000 86 200 000

Deltakerlån 7 678 607 7 678 607 7 678 607

Sum gjeld 99 378 607 96 678 607 93 878 607

VEK etter utbytte og skatt 20 163 760 21 906 244 24 220 471

** Deltakerlånet løper avdragsfritt, og tilbakebetales som ballong etter 9 år. Lånet

har fast rente på 7,0%

1 088 kvm. står ledige og leieinntekter på dette arealet garanteres utleid av selger

over en 3 års periode.

Bygget ligger sentralt i Storgata i Lillehammer.

Ved kjøp av andeler i prosjektet må prorata andel av deltakerlån overtas.

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i KPI.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 60

Sydsvenskan Lager & Handel AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (k.ekjord@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (SEK): * 316 756

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 26 176 000

Deltakerlån: 10 000 000

Akkumulert utbytte: 0

Snittleie/kvm.: 726

Sensitivitet

Yield 2007 6,60 % 6,40 % 6,20 %

Estimert eiendomsverdi** 133 871 258 137 859 425 142 104 894

Estimert pris/kvm (snitt) 9 628 9 914 10 220

Estimert andelspris 1% * 276 874 316 756 359 210

IRR estimert andelspris*** 13,44 % 11,96 % 10,72 %

Yield ved prosjektslutt (2016) 8,06 % 7,82 % 7,59 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt i AB og AS

Selskapsinformasjon Eiendommene

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendommer: Lager og Handel

Forvaltning: Wilfast Forvaltning AB Beliggenhet: Höganäs og Borås i Sverige

Areal (kvm.): 13 905

Kostpris eiendommer (SEK): 132 861 000 Byggeår: 1929,1970,2003,2004

Innbetalt kapital (SEK): 26 100 000 Utleiegrad: 100 %

Deltakerlån (SEK): 10 000 000 Leietagere: iittala AB ( 46%), Auto 7H AB (43%)

Stiftelsesdato: 17. November 2006 Leieavtale: Eier ansvarlig for ytre vedlikehold på Höganâs og egen admin.

Årlig leie 2007: 10 100 000 Varighet leieavtale: Iittalla AB: April og Juni 2013

Justering leie: 100% av KPI Auto 7H AB: Oktober 2016

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,0% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2016

Leieinntekter 10 010 000 10 353 105 10 574 617 Pantelån transje 1 49 100 000 900 000 4,77 % * 41 000 000

Eierkostnader 953 000 978 922 998 500 Pantelån transje 2 49 100 000 900 000 4,25 % * 41 000 000

Netto drift 9 057 000 9 374 183 9 576 117 Selgerkreditt 1 659 750 514 250 0,00 % ** 0

Rente inntekter 153 307 208 318 142 150 Deltakerlån 10 000 000 0 7,00 % *** 10 000 000

Renter påntelån (transje 1-2) 4 489 705 4 652 900 4 687 158 Total 109 859 750 2 314 250 92 000 000

Renter deltakerlån 700 000 700 000 700 000

Avdrag pantelån

Netto finans

Netto kontantstrøm

2 314 250

-7 350 648

1 706 352

2 314 250

-7 458 832

1 915 351

2 314 250

-7 559 257

2 016 860

* Transje 1 og 2 har tilsammen følgende kvartalsvise avdragsstruktur:

Avdrag 1-4: Avdragsfritt

Avdrag 5-16: SEK 472 500

Avdrag 17-24: SEK 490 000

Skattekostnad 0 0 240 721 Avdrag 25-40: SEK 525 000

Transje 1 har bundet rente på 4,77% inkl. margin til november 2011.

Estimert utbetaling* 0 4 200 000 2 600 000 Transje 2 har flytende rente hvor renten er oppjustert med forwardkurven.

* Da deler av utbetalingene i realiteten blir betalt som renter vil de reelle

utbetalingene bli høyere enn estimert da skatten flyttes over på eierne.

**Selgerkreditt er rentefri og nedbetales iløpet av 4 år.

*** Deltakerlånet løper avdragsfritt, og tilbakebetales som ballong etter 9 år.

Lånet har fast rente på 7,0%

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 4 006 352 1 721 703 897 843

Eiendom 137 859 425 137 859 425 137 859 425

Sum eiendeler 141 865 777 139 581 128 138 757 268

Pantelån (transje 1-2) 99 859 750 97 545 500 95 231 250

Deltakerlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Sum gjeld 109 859 750 107 545 500 105 231 250

VEK etter utbytte og skatt 32 006 027 32 035 628 33 526 018

Ved kjøp av andeler i prosjektet må prorata andel av deltakerlån overtas.


Side 61 Markedsrapport Desember 2007

Tangen Havnelager AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (k.ekjord@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris (EUR) (etter utbytte Q3 07):* 0

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital (EUR): 1 846 246

Akkumulert utbytte (EUR): 250 000

Snittleie/kvm. (NOK/EUR): 856/107

Sensitivitet

Yield 2007

Estimert eiendomsverdi**

Estimert pris/kvm (EUR)

Estimert andelspris 1% (EUR)*

IRR estimert andelspris***

Yield ved prosjektslutt (2021)

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Industri/ Lager

Forvaltning: Aker Eiendomsdrift AS Beliggenhet: Drammen

Areal (kvm.): 6 820

Kostpris aksjer: (NOK/EUR) 82 250 030/10 072 150 Byggeår: 1986/1991/2001/2003

Innbetalt kapital: (NOK/EUR) 15 200 000/1 846 246 Utleiegrad: 100 %

Stiftelsesdato: 12. desember 2006 Leietagere: FMC Biopolymer AS

Årlig leie 2007: (EUR) 731 504 Leieavtale: Eier ansvarlig for ytre vedlikehold, offentlige avgifter,

Justering leie: 80% av KPI utskiftning av tekniske inst. forsikring og egen administrasjon

Varighet leieavtale: 30. juni 2021

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2021

Leieinntekter Pantelån transje 1 2 048 803 7 673 4,86 % * 1 553 019

Eierkostnader Pantelån transje 2 2 048 803 7 673 4,97 % * 1 553 019

Netto drift Pantelån transje 3 2 048 803 7 673 4,70 % * 1 553 019

Rente inntekter Pantelån transje 4 2 048 803 7 673 5,00 % * 1 553 019

Renter påntelån (transje 1-4)

Avdrag pantelån (transje 1-4)

Total 8 195 212 30 692 6 212 076

Netto finans

* Lånene har følgende rentesikringer:

Netto kontantstrøm

Skattekostnad

Transje 1: Renten er bundet til 2017 med rente 4,86% inkludert margin

Transje 2: Renten er bundet til 2017 med rente 4,97% inkludert margin

Transje 3: Renten er bundet til 2014 med rente 4,70% inkludert margin, og

deretter 4,85% inkl margin til 2020

Estimert utbetaling

Transje 4: Renten er ikke bundet. Flytende renter er justert med basis i

forwardkurven.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

Arbeidskapital

Eiendom

Sum eiendeler

Pantelån (transje 1-2)

Sum gjeld

VEK etter utbytte og skatt

2007 2008 2009

Total kvartalsvise avdrag for transje 1-4 er som følger:

Avdrag 1-24: EUR 30 692

Avdrag 25-40: EUR 36 832

Avdrag 41-56: EUR 52 918

Leietaker har mulighet til å avslutte leieforholdet hvert å fra 30.06.2013, mot å

betale 87% av siste års leie multiplisert med gjenværende leieperiode.

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i

KPI.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 62

Teknikstaden Utvikling AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (knut.ekjord@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 1 122 343

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital (SEK): 98 500 000

Innbetalt garantibeløp (SEK): 30 000 000

Akkumulert utbytte: 0

Snittleie/kvm.: 478

Sensitivitet

Yield 2007 10,00 % 9,50 % 9,00 %

Estimert eiendomsverdi** 292 075 000 306 636 842 322 816 667

Estimert pris/kvm (snitt) 2 018 2 119 2 231

Estimert andelspris 1% * 976 725 1 122 343 1 284 141

IRR estimert andelspris*** 20,31 % 17,83 % 15,71 %

Yield ved prosjektslutt (2016) 11,57 % 11,03 % 10,47 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Før skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Industri, lager og kontor

Forvaltning: Wilfast Forvaltning AB Beliggenhet: Karlskoga, Sverige

Areal (kvm.): 144 718

Kostpris eiendomer: SEK 293 400 000 Byggeår: Varierer

Innbetalt kapital: SEK 98 500 000 Utleiegrad: 83 %

Overtakelse eiendom: 2. April 2007 Leietagere: Ca. 70 leietakere hvor de tre største er

Årlig leie 2007:* 57 500 000 BAE Systems AB, Partnertech AB, VWR International AB

Justering leie: Snitt ca. 90% av KPI Leieavtale: Varierer, men på gen. basis er eier ansvarlig for løpende drift og

*Garantileie på MSEK 57,0 fra selger i 3 år fra overtakelse. vedlikehold, adm. kostnader, felleskostnader som ikke viderefaktureres,

eiendomsskatt, forsikring, forvaltning og egen administrasjon.

Varighet leieavtale: Varierer, garantileie fra selger i 3 år.

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,0% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong

Leieinntekter 43 125 000 58 535 000 59 588 630 Pantelån transje 1 86 230 000 1 770 000 5,10 % * 54 370 000

Eierkostnader 22 812 500 28 305 000 28 871 100 Pantelån transje 2 89 000 000 0 5,74 % ** 89 000 000

Netto drift 20 312 500 30 230 000 30 717 530 Selgerkreditt 30 000 000 0 5,00 % *** 8 000 000

Rente inntekter 211 856 490 230 513 105 Total 205 230 000 1 770 000 151 370 000

Renter påntelån og selgerkreditt 8 433 075 11 387 920 11 293 480

Netto avdrag pantelån

Netto finans

1 770 000

-9 991 219

3 540 000

-14 437 690

4 740 000

-15 520 375

*Transje 1 har flytende rente som er justert basert på forwardkurven, Lånet

nedbetales med SEK 3 540 000 årlig.

Netto kontantstrøm 10 321 281 15 792 310 15 197 155 ** Transje 2 har bundet rente på 5,735 inkl. margin til 5.juni. 2014 og løper

avdragsfritt.

Estimert utbetaling 0 15 000 000 15 000 000

*** Selgerkreditten skal tilbakebetales etter to år. Det er forutsatt at den blir

refinansiert med tilsvarende beløp i pantegjeld. som nedbetales med SEK 1 200

000 årlig.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 12 321 281 13 113 591 13 310 746

Eiendom 306 636 842 306 636 842 306 636 842

Sum eiendeler 318 958 123 319 750 433 319 947 588

Pantelån og selgerkreditt 205 230 000 201 690 000 196 950 000

Sum gjeld 205 230 000 201 690 000 196 950 000

VEK etter utbytte og skatt 113 728 123 118 060 433 122 997 588

Det er innbetalt et garantibeløp på MSEK 30 000 000. Denne garantien vil bli

tilbakebetalt ved fusjon av datterselskaper, forventet ultimo 07. Ved omsetning av

aksjer må kjøper overta pro rata andel av garantibeløpet.

Da ikke alle regnskaper og budsjetter foreligger, er det knyttet noe usikkerhet til

tallene i analysen.


Side 63 Markedsrapport Desember 2007

TFGS Kombi AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (knut.ekjord@nrp.as)

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 769 749

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 75 730 000

Akkumulert utbytte: 0

Snittleie/kvm.: 579

Sensitivitet

Yield 2007 7,00 % 6,75 % 6,50 %

Estimert eiendomsverdi** 329 303 793 341 164 983 353 938 573

Estimert pris/kvm (snitt) 7 337 7 601 7 886

Estimert andelspris 1% * 651 138 769 749 897 485

IRR estimert andelspris*** 13,24 % 11,71 % 10,43 %

Yield ved prosjektslutt (2021) 9,66 % 9,33 % 8,99 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommen

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: Lager/industri

Forvaltning: Wilfast Forvaltning AB Beliggenhet: Trelleborg, Falköping, Göteborg, Stenungsund i Sverige

Areal (kvm.): 44 882

Kostpris eiendomer: SEK 337 400 000 Byggeår: Varierer

Innbetalt kapital: SEK 75 730 000 Utleiegrad: 100 %

Stiftelsesdato: 11. mai 2007 Leietagere: Arkivator AB, Daros Piston Rings AB, Prestando AB

Årlig leie 2007: 25 965 000 Varighet leieavtale: Arkivator AB 10 og 2,5år

Justering leie: 100% av KPI Daros Piston Rings AB og Prestando AB 15 år

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,0% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong

Leieinntekter 13 595 000 26 671 248 27 204 673 Pantelån transje 1 175 000 000 5 000 000 5,42 % * 97 500 000

Eierkostnader 1 152 038 2 069 808 2 111 204 Pantelån transje 2 76 000 000 0 4,85 % * 76 000 000

Netto drift 12 442 962 24 601 440 25 093 469 Selgerkreditt 17 000 000 0 5,00 % ** 13 090 000

Rente inntekter 297 972 393 503 316 322 Total 268 000 000 5 000 000 186 590 000

Renter påntelån og selgerkreditt 8 045 000 14 265 500 13 825 125

Avdrag pantelån

Netto finans

Netto kontantstrøm

5 000 000

-12 747 028

-304 066

8 750 000

-22 621 997

1 979 443

7 500 000

-21 008 803

4 084 666

* Transje 1 og 2 har følgende samlede årlige avdragstruktur (fordelt pro rata etter

lånets størrelse):

År 1: SEK 10 000 000

År 2-3: SEK 7 500 000

Skattekostnad 0 0 966 494 År 4 og utover SEK 5 000 000

Estimert utbetaling* 0 5 000 000 3 500 000

* Da deler av utbetalingene i realiteten blir betalt som renter vil de reelle

utbetalingene bli høyere enn estimert da skatten flyttes over på eierne.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

2007 2008 2009

Arbeidskapital 4 195 934 1 175 376 793 548

Eiendom 341 164 983 341 164 983 341 164 983

Sum eiendeler 345 360 917 342 340 360 341 958 531

Pantelån 268 000 000 259 250 000 251 750 000

Sum gjeld 268 000 000 259 250 000 251 750 000

VEK etter utbytte og skatt 77 360 917 83 090 360 90 208 531

Transje 1 er er bundet til 2014 med rente 5,42% inkl. margin, transje 2 ligger

flytende og renten er justert med forwardkurven.

**Selgerkreditten løper avdragsfritt til 2010 hvor den innfries, og er antatt

erstattet med pantelån.

Bygget i Stenungsund er ledig, hvor selger har betalt 2,5 års garantileie. Evt. utleie

før dette vil ikke påvirke garantileien. Det er i analysen forutsatt at man får utleid

denne eiendommen på tilsvarende nivå etter garantileien utgår.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 64

Vestfold Kombibygg AS - finansielt eiendomsprosjekt

Kontakt: Knut Ekjord (knut.ekjord@nrp.as)

Ness, Risan & Partners AS

Dato for analyse:

01.12.2007

Estimert andelspris 1 %

Estimert andelspris: * 930 450

Nøkkeltall 100 %

Innbetalt kapital: 60 210 000

Deltakerlån: 30 000 000

Akkumulert utbytte: 0

Snittleie/kvm.: 669

Sensitivitet

Yield 2007 7,00 % 6,75 % 6,50 %

Estimert eiendomsverdi** 315 682 756 326 991 605 339 170 366

Estimert pris/kvm (snitt) 8 515 8 820 9 149

Estimert andelspris 1% * 817 362 930 450 1 052 238

IRR estimert andelspris*** 10,29 % 9,22 % 8,30 %

Yield ved prosjektslutt (2016) 8,38 % 8,09 % 7,80 %

* Ikke hensyntatt evt. over/underkurs på rentebindinger

** Etter latent skatt

*** Etter skatt

Selskapsinformasjon Eiendommene

Forretningsførsel: Ness, Risan & Partners AS Type eiendom: 5 Logistikkbygg, 1 hangar

Forvaltning: Hotvedtmoen Eiendomsdrift AS Beliggenhet: Vestfold

Areal (kvm.): 37 073

Kostpris eiendommer: 295 380 000 Byggeår: 1987-2005

Innbetalt kapital: 60 210 000 Utleiegrad: 97 %

Deltakerlån: 30 000 000 Leietagere: Komplett Data ASA, Santech Micro Group, Norpe AS

Stiftelsesdato: 15. juni 2006 Olafsen Engros AS, Widerøe Flyveselskap AS

Årlig leie 2007: 24 810 000 Leieavtale: Eier ansvarlig for ytre vedlikehold

Justering leie: 100% av KPI forsikring og egen administrasjon

Varighet leieavtale: Vektet ca. 4,5 år

Estimert kontantstrøm (forutsatt 2,5% KPI) Finansiering (31.12.07)

2007 2008 2009 Hovedstol Avdrag Rente Ballong 2016

Leieinntekter 24 810 000 25 029 000 25 260 000 Pantelån transje 1 68 620 000 900 000 5,13 % * 47 770 000

Eierkostnader 1 827 500 1 827 500 1 873 188 Pantelån transje 2 82 960 000 1 200 000 6,55 % * 55 160 000

Netto drift 22 982 500 23 201 500 23 386 813 Pantelån transje 3 62 220 000 900 000 5,90 % * 41 370 000

Rente inntekter 398 014 361 162 296 814 Deltakerlån 30 000 000 0 7,00 % ** 30 000 000

Renter påntelån (transje 1-3) 11 787 399 12 814 778 12 443 339 Total 243 800 000 3 000 000 174 300 000

Renter deltakerlån 2 100 000 2 100 000 2 100 000

* Transje 1-3 har følgende samlede kvartalsvise avdragsstruktur:

Avdrag pantelån 3 000 000 6 000 000 6 500 000 Avdrag 1-4: Avdragsfritt

Netto finans -16 489 385 -20 553 615 -20 746 526 Avdrag 5-12: NOK 3 000 000

Netto kontantstrøm

Skattekostnad

6 493 115

955 202

2 647 885

786 652

2 640 287

989 915

Avdrag 13-28: NOK 3 500 000

Avdrag 29-40: NOK 5 000 000

Transje 1 har bundet renten til 2016 på 5,20% inkl. margin.

Estimert utbetaling 5 000 000 4 000 000 1 500 000

Transje 2 er en 10 års binær swap med rente på 4,81% inkl. margin hvis flytende

3M NIBOR renter er under 5,0%. Hvis 3M NIBOR er over 5,0% betaler man

6,55% inkl., margin. Transje 3 av lånet er flytende hvor renten er justert med

forwardkurven.

Estimert balanse (31.12) Annen informasjon

Det er kalkulert med en refinansiering i 2009 pga. forventet forlengelse av

2007 2008 2009 leieavtaler.

Arbeidskapital 5 555 150 3 416 383 3 566 755

Eiendom 326 991 605 326 991 605 326 991 605 Byggene er moderne med lave driftskostnader.

Sum eiendeler

Pantelån (transje 1-3)

Deltakerlån

332 546 755

213 800 000

30 000 000

330 407 988

207 800 000

30 000 000

330 558 360

201 300 000

30 000 000

Byggene vil bli utbygget/oppgradert for NOK 6 200 000 i 2007 i forbindelse med

nye leiekontrakter.

Sum gjeld 243 800 000 237 800 000 231 300 000 Ved kjøp av andeler i prosjektet må prorata andel av deltakerlån overtas.

VEK etter utbytte og skatt 88 746 755 92 607 988 99 258 360

Transje 3 har flytende rente som er justert med forwardkurven.

** Det er forutsatt at deltakerlånet refinansieres med pantegjeld i 2010.

Det er ikke gjort noen leiejustering for 2008 da det ikke har vært noen endring i

KPI.

Da ikke alle regnskaper og budsjetter foreligger, er det knyttet endel usikkerhet til

analysen.


Side 65 Markedsrapport Desember 2007

Oversikt per selskap

16 0

14 0

12 0

10 0

80

60

40

20

6. Asset Management prosjekter

NRP FleetFinance KS (NOK millio ner)

IRR (p.a.) 69 %

0

1 kv 04 3 kv 04 1 kv 05 3 kv 0 5 1 kv 0 6 3 kv 06 1 kv 07

18 0

16 0

14 0

12 0

10 0

80

60

40

20

0

400

360

320

280

240

200

16 0

12 0

80

40

0

70

60

50

40

30

20

10

0

NRP FleetFinance III DIS (NOK millio ner)

IRR (p.a.) 11,5 %

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

NRP Realkapital AS (NOK millio ner)

IRR (p.a.) 18 %

1 kv

05

2

kv

05

3

kv

05

4

kv

05

1 kv

06

2

kv

06

3

kv

06

4

kv

06

1 kv

07

NRP Hig h Yield I DIS (NOK millio ner)

IRR (p.a.) 3,1 %

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

*avtale med NRP Forvaltning AS

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

2

kv

07

2 kv

07

3 kv

07

3

kv

07

3 kv

07

200

18 0

16 0

14 0

12 0

10 0

80

60

40

20

0

220

200

18 0

16 0

14 0

12 0

10 0

80

60

40

20

0

450

400

350

300

250

200

150

10 0

50

0

270

240

210

18 0

150

12 0

90

60

30

0

1 kv

05

NRP Fleetfinance II DIS (NOK millio ner)

IRR (p.a.) 15 %

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

NRP FleetFinance IV DIS (NOK millioner)

1 kv

05

1 kv

05

IRR (p.a.) 0 %

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

NRP Realfinans DIS* (NOK millioner)

IRR (p.a.) 68 %

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

NRP Seafo o d DIS (NOK millio ner)

IRR (p.a.) -1,5 %

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

2 kv

07

2 kv

07

3 kv

07

3 kv

07

3 kv

07

3 kv

07

Verdijustert egenkapital

Akkumulerte utbetalinger

Innbetalt kapital

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 66

Ness, Risan & Partners AS

NRP Realfinans DIS*

*Selskapet har forvalteravtale med NRP Forvaltning AS

Om Selskapet

Nøkkel informasjon Investeringsrammer Annen

Dato oppstart 03.06.2005 Sektorer Eiendom Selskapet er et av Vestfolds største eiendoms-

Total ramme NOK 150 mill Segmenter Diversifisert selskaper med vekt på kombibygg og handel

Levetid 10 år /sentrumseiendommer i Sandefjord. Selskapet har

Avkastningmål 12% - 15% pa egen adminsistrasjon og 8 ansatte. Selskapet driver

Instrumenter 100% av Hotvedtmoen AS også enkelte større utviklingsprosjekter for bolig,

handel og kontor

Beregning av andelsverdi og nominell avkastning

NOK mill NOK mill Nøkkeltall

Sum verdi av andeler 532,9 Totalt innbetalt kapital 150 Implisitt Nettoyield 6,8%

Sum Nettogjeld Hotvedtmoen inkl nettogjeld i deleide -215,0 Sum utbetalinger 124 Implisitt verdi pr m2 10 078

Forpliktelse 50 % NAV -23,0 Verdijustert egen kap 275

Sum Nettogjeld NRP Realfinans DIS 3,0

Andre Eiendeler/Verdi rentekontrakter 8,0 Avkastn siden oppstart 249

Avsetning for skade -5,0 per 1% NOK

2 488 169

Latent skatt (9%) -18,4

Latent skatt 28 % utviklingsprosjekter -7,7

Verdijustert Egenkapital NOK 275

Verdijustert EK per 1%

2 748 169

Alle verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar

Avkastning %

Flat avkastning

innbetalt kapital IRR p.a. 2) IRR per kvartal og samlet for perioden 3)

IRR p.a. 4)

siden oppstart 1) siden oppstart 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Samlet

perioden Samlet

165,9 % 68,0 % 2007 9,3 % 4,3 % 12,2 %

27,9%

39,0 %

2006 7,9 % 8,4 % 4,8 % 8,3 % 32,7% 32,7 %

2005 46,7 % 20,0 % 76,0% 185,1 %

Forvalters kommentarer

Det er gjort endringer i rapportformatet sammenlignet med Q2

2007. Verdsettelsen av utviklingsprosjektet Hjertnespromenaden er

inndelt i byggetrinn og tomteverdi.

Videre er utviklingsprosjekter HE Byparken nær ferdigstillelse.

Resterende boliger for salg er inkludert under tilsvarende seksjon i

rapporten og den næringsrelatert delen er ført under ”byeiendommer

og kontorbygg”

Verdsettelse av utviklingsaktiviteten knyttet til Fokserødsenteret er

inkludert separat under utviklingseiendommer. Se for øvrig

utfyllende kommentar.

Verdijustert egenkapital inkluderer for øvrig merverdi på

rentesikringskontrakter. I rapporten for foregående kvartal var

verdien av disse kontraktene ikke inkludert.

1) Akkumulert avkastning fra oppstart fordelt på innbetalt kapital uavhengig av tidspunkt for innbetaling

2) Internrenten p.a basert på inn- og utbetalt kapital siden oppstart og rapportert verdi

3) Periodens internrente basert på inn / utbetalinger og rapportert verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

4) Periodens internrente p.a. basert på inn / utbetalinger og rapporterte verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

1) - 4) verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar. Per utgangen av kvartalet var det samlet påløpt suksesshonorar på NOK 23,8 millioner

Påløpt suksesshonorar per andel varierer mellom deltakerne. Nærmere opplysninger kan fåes ved å kontakte NRP Forretningsførsel AS

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

NRP Realfinans DIS (NOK millioner)

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

3 kv

07

Verdijustert egenkapital

Akkumulerte utbetalinger

Innbetalt kapital


Side 67 Markedsrapport Desember 2007

NRP Realfinans DIS

Oversikt over porteføljeselskaper

Alle tall på 100% basis

Verdi Verdi Verdi Total Leie Beregnet

Prosjekt

Kombieiendommer

Vekt Andel MNOK MNOK Antall m2 pr m2 leie pr.kvm. Netto yield

Museumssenteret 8,8% 100 % 47,0 47,0 4 293 10 948 3 225 751 6,3 %

Kullerød Eiendom 4,7% 25 % 25,0 100,0 11 384 8 784 6 893 605 6,5 %

NAV Borgeskogen Nybygg 4,3% 50 % 23,0 46,0 3 373 13 638 3 108 921 6,5 %

Kullerød Santech 3,8% 25 % 20,3 81,0 9 020 8 980 5 638 625 6,5 %

Fokserødsenteret Syd 3,6% 45 % 19,4 43,0 8 545 5 032 3 345 391 6,6 %

Borgeskogen II 3,6% 25 % 19,3 77,0 8 578 8 976 5 287 616 6,5 %

Borgeskogen KS 2,7% 31 % 14,3 46,0 8 567 5 369 3 803 444 7,0 %

Torp Hangar Servicebygg 2,6% 25 % 13,8 55,0 5 958 9 231 4 646 780 7,5 %

Semsbyveien 112 2,4% 100 % 13,0 13,0 2 449 5 308 1 056 431 6,5 %

Klinestadmoen 10 1,7% 50 % 9,0 18,0 2 585 6 963 1 582 612 7,8 %

Borgeskogen I 1,5% 25 % 7,8 31,0 3 600 8 611 2 323 645 6,9 %

Pindsleveien 2A 1,0% 50 % 5,3 10,5 1 294 8 114 828 640 7,0 %

Sum Kombi

Byeiendommer og kontorbygg

41% 216,9 567,5 69 646

8 182 41 734 599 6,7%

Byparken 7,2% 100% 38,4 38,4 2 400 16 000 3 197 1 332 7,6%

Tollbygget Torp 7,1% 100% 38,0 38,0 2 703 14 058 2 778 1 028 6,4%

Frankendalsveien 97 Larvik 5,4% 100% 29,0 29,0 3 263 8 888 2 281 699 7,0%

Kvartal 19 5,3% 50% 28,0 56,0 6 611 8 471 4 774 722 7,0%

Grønligt 21B Horten 2,8% 100% 15,0 15,0 885 16 949 1 114 1 259 6,9%

Kongensgt/Kirkegt Forretninger 2,4% 100% 13,0 13,0 666 19 520 963 1 446 6,8%

Kongensgt 16 Dressmann 2,3% 100% 12,0 12,0 850 14 118 760 894 5,6%

HE Gleditschgården 2,0% 34% 10,9 32,0 4 112 7 782 2 853 694 7,6%

Aagaards Plass Vest 1,9% 50% 10,0 20,0 1 374 14 556 1 631 1 187 6,7%

P-Hus Aagaards Plass (ca 145 plasser) 1,9% 50% 10,0 20,0 3 706 5 397 1 300 351 5,5%

Kilden Videregående 1,3% 100% 7,0 7,0 2 932 2 387 1 150 392 15,2%

Torggata Trehus 8-10-12 Forr. 1,1% 100% 6,0 6,0 848 7 075 475 560 6,7%

Promenadecafeen 0,5% 100% 2,5 2,5 400 6 250 211 528 6,4%

Torggata 14 0,4% 50% 2,0 4,0 0,0%

Parkering Kirkegt 0,3% 100% 1,5 1,5 460 3 261 80 174 5,3%

Sum by Kontor

Utviklingseiendommer

41,9% 223,3 294,4 31 210

9 858 23 567 755 7,0%

Hjertnespromenaden -Tomt Trinn I 4,2% 100% 22,5 22,5

Hjertnespromenaden Boligpr. Trinn I 2,2% 50% 11,5 23,0

Løkka/Nestor 2,1% 37% 11,1 30,0 8 160 3 676 3 600 441 10,6%

Hjertnespromenaden -Tomt Trinn II 1,9% 100% 10,0 10,0

Kongsåsen Tomter 0,9% 50% 5,0 10,0

Tomt komp Fokserøds. Nord 0,4% 100% 2,0 2,0

Hjertnespromenaden 7 0,3% 100% 1,7 1,7 412

Hjertnespromenaden Boligpr. TrinnII 0,2% 50% 1,0 2,0

Fokserøds. Nord Utbygging 0,1% 45% 0,5 1,0

Nye Kontrakter Fokserøds Syd. 0,1% 45% 0,5 1,0

Sum Utvikling

Bolig for salg/utleie

12,3% 65,7 103,2 8 572 3 600 420 0,0%

Kongensgt 16 - 4 leiligheter 0,9% 100% 5,0 5,0 415 12 048 190 2,6%

HE Byparken 11 nye leiligheter 2,4% 50% 12,6 25,1

Torggata -3 leiligheter 2 nyrenovert 1,0% 100% 5,5 5,5

Kirkegt.- 4 leiligheter 0,8% 100% 4,0 4,0 290 13 793 192 3,8%

Sum bolig etc. 5,1% 27,1 39,6 705 382

Sum 100% 532,9 1004,7 110 133

69 283 629

Vår andel 52 879

35 466 671

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 68

Ness, Risan & Partners AS

NRP Realkapital AS

NRP Realkapital AS

Nøkkel informasjon Investeringsrammer Annen

Dato oppstart 25.05.2006

Bransje Eiendom Selskapet skal investere i kombinasjonseiendom

Emisjons ramme NOK 600 mill Enkelt leietager < 10% i Norge, Sverige, Danmark og eventuelt Finland.

Levetid 10 år Prosjektandel 25%-100% NRP Asset Management ASA er forvalter for

Avkastningmål 12% - 15% pa Belåning I eierselskapene selskapet. Investeringsbeslutninger fattes av

Utbetaling p.a. (mål) 6 % Instrumenter AS/KS/DIS investeringskomiteen og styret i samarbeid med

Forvalter.

Beregning av andelsverdi og nominell avkastning

NOK mill NOK mill Valutakurser

Sum verdi av andeler 1009,5 Innbetalt kapital 315,2 SEK/NOK 0,84

Sum Nettogjeld i prosjektene -680,2 Sum utbetalinger 0,0 NOK/EUR 7,72

Bankinnskudd/omløpsmidler 41,3 Verdijustert egen kap 358,6

Aksjer/lån 13,9

Inntjening frem til 30.9 6,6 Avkastn siden oppstart 43,4 Valuta sikring i % av

Aktiverte oppstartsomkostninger 6,0 per 1% NOK 433 776 SEK egenkapital 70 %

Latent skatt eiendomsengasjementer -42,6

Valutasikringskontrakter 4,1

Verdijustert Egenkapital NOK 358,6

Avsetning til suksess honorar 1,6

Verdijustert egenkapital etter skatt 357,0

Verdijustert EK pr aksje NOK 1238,8

Antall aksjer

288 175

Avkastning %

Akk. avkastning

innbetalt kapital IRR p.a. 2) IRR per kvartal og samlet for perioden 3)

IRR p.a. 4)

siden oppstart 1) siden oppstart 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Samlet perioden Samlet

13,8 % 18,3 %

2007

2006

4,1 % 5,2 %

3,4 %

4,1 %

0,6 % 5,3 %

13,9 %

9,7 %

19,0 %

16,5 %

Verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar

Forvalters kommentar

Kombibygg Invest I AS ble overtatt 15 august for NOK 122,5

millioner

Selskapet skal gjennomføre en emisjon på NOK 120 millioner som

følge av forhandlinger om kjøp av ytterligere eiendom i Sverige

Alle prosjekter utvikler seg i henhold til budsjett eller bedre.

Forklaringer

NRP Realkapital AS (NOK millioner)

1) Akkumulert avkastning fra oppstart fordelt på innbetalt kapital uavhengig av tidspunkt for innbetaling

2) Internrenten p.a basert på inn- og utbetalt kapital siden oppstart og rapportert verdi

3) Periodens internrente basert på inn / utbetalinger og rapportert verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

4) Periodens internrente p.a. basert på inn / utbetalinger og rapporterte verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

1) - 4) verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

3 kv

07

Verdijustert egenkapital

Akkumulerte utbetalinger

Innbetalt kapital


Side 69 Markedsrapport Desember 2007

NRP Realkapital AS

Andeler kjøpt i perioden Andeler solgt i perioden

Dato Prosjektnavn Andel Kurs per 1% Transaksjon Dato Prosjektnavn Andel Kurs per 1% Transaksjon

11.sep Tangen havenelag 1,0 % 144,5'

Kjøp NRP prosjekt

Oversikt over prosjekter

Andel Verdi Verdi

Alle tall på 100% basis

Verdi Total Leie Beregnet

Prosjekt

Norge

Vekt selskap MNOK MNOK Antall m2 pr m2 leie pr.kvm. nettoyield

Kullerød Eiendom 5 % 51 % 49 96 11 086 8 687 6 650 600 6,5 %

Kullerød Santech 4 % 51 % 41 81 9 020 8 980 5 638 625 6,5 %

Borgeskogen II 4 % 51 % 39 77 8 578 8 976 5 287 616 6,5 %

Borgeskogen I 1 % 51 % 14 28 3 600 7 778 2 323 645 7,6 %

Torp Hangar Servicebygg 3 % 51 % 28 55 5 958 9 231 4 646 780 7,5 %

Nordahl Bruns gt 10 4 % 36 % 45 126 15 077 8 358 8 273 549 6,2 %

Nye Bergen Lagerbygg 3 % 33 % 30 91 14 098 6 452 6 762 480 6,6 %

Tangen Havnelager 2 % 19 % 17 89 6 820 13 024 5 457 800 5,6 %

Sum Kombi 26 % 0 % 264 643 74 237 8 663 45 036 607 6,5 %

Sverige

Alingsås Handel AS 4 % 16 % 38 235 26 870 8 738 19 355 720 5,8 %

Teknikstaden Utvikling AS 15 % 50 % 150 299 144718

2 066 48 748 337 8,9 %

TFGS Kombi AS 8 % 27 % 80 299 44 882 6 669 21 748 485 6,7 %

Sydsvenskan Lager og Han 3 % 25 % 29 115 13 909 8 269 8 208 590 6,4 %

Kombibygg Invest I AS 45 % 100 % 449 449 78 949 5 691 33 888 429 6,6 %

Sum annet 74 % 0,00 745 1 397 309 328 4 356 98 060 317 7,0 %

Sum 100 % 1009,5 2041 383 565

143 096 373

Vår andel 100 % 1009,5 201 969

4 998 86 493 428

Verdifordeling per land Gjennomsnittlig utløp for leiekontrakter

Sverige

74 %

Norge

26 %

Tangen Havnelager

Nordahl Bruns gt 10

Nye Bergen Lagerbygg

Sydsvenskan Lager og Handel AS

Alingsås Handel AS

Kombibygg Invest I AS

Kullerød Eiendom

Borgeskogen I

Borgeskogen II

Teknikstaden Utvikling AS

Torp Hangar Servicebygg

Kullerød Santech

2001 2004 2006 2009 2012 2014 2017 2020

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 70

Ness, Risan & Partners AS

NRP Fleetfinance II DIS

Om selskapet

Nøkkel informasjon Investeringsrammer Selskap og avtaler

Dato oppstart 17.02.2005

Bransje Shipping Selskapet investerer i finansielle shipping-

Innbetalt kapital NOK 130 mill Segmenter Diversifisert prosjekter tilrettelagt av alle ledende aktører

Restansvar NOK 110 mill Befrakter Diversifisert i bransjen. Selskapets avkastning skal hovedsakelig

Levetid 5 år Profil BB / TC relatere seg til lange BB kontrakter.

Avkastningmål 12% - 15% pa Restverdieksponering Lav

Instrumenter KS/DIS andeler Valutasikring 60% - 100%

Beregning av andelsverdi og nominell avkastning

Verdijustert egenkapital NOK mill Kapital per 1% andel NOK Valutakurser

Sum Porteføljeverdi 97,6 Innbetalt kapital fra deltaker 1 300 000 NOK/USD 5,44

Bankinnskudd 27,9 Utbetalt kapital til deltaker 460 000 USD/EUR 1,42

Fordringer Verdijustert egenkapital

1 300 250

Fordringer -1,3 Gjenværende kapital for innbetaling

Verdi valutasikring 5,8 fra deltaker til nye investeringer 0

Deltakers restansvar

1 100 000

Verdijustert egenkapital 130,0 Avkastning siden oppstart 460 250 Valutasikring 86 %

Restansvar Porteføljeselskapene 72,5 Sum uinnkalt kapital for deltaker 1 100 000 av porteføljeverdi

Avkastning %

Verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar

Flat avkastning

innbetalt kapital IRR p.a. 2) IRR per kvartal og samlet for Perioden 3)

IRR p.a. 4)

siden oppstart 1) siden oppstart Periode 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Samlet

Perioden samlet

35,4 % 15,2 %

2007

2006

7,9 %

1,8 %

4,1 %

1,9 %

3,6 %

7,8 % 1,1 %

16,7 %

13,3 %

23,0 %

13,3 %

2005 4,1 % 1,3 % 3,7 % 9,4 %

10,9 %

Forvalters kommentar

Selskapet opprettholder god avkastning til tross for betydelig

USD fall.

NOK 20 millioner utbetalt deltakerne i begynnelsen av oktober.

Selskapet er fullinvestert.

Porteføljeselskapene vil bidra med solid kontantstrøm for

Selskapets gjenværende løpetid

NRP Fleetfinance II DIS (NOK millioner)

1) Akkumulert avkastning fra oppstart fordelt på innbetalt kapital uavhengig av tidspunkt for innbetaling

2) Internrenten p.a basert på inn- og utbetalt kapital siden oppstart og rapportert verdi

3) Periodens internrente basert på inn / utbetalinger og rapportert verdier ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

4) Periodens internrente p.a. basert på inn / utbetalinger og rapporterte verdie ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

1) - 4) avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar. Påløpt suksesshonorar per andel varierer mellom deltakerne.

Nærmere opplysninger om påløpt suksesshonorar kan fåes ved å kontakte NRP Forretningsførsel AS

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

3 kv

07

Verdijustert egenkapital

Akkumulerte utbetalinger

Innbetalt kapital


Side 71 Markedsrapport Desember 2007

NRP Fleetfinance II DIS

Andeler kjøpt i perioden Andeler solgt i perioden

Dato Prosjektnavn Andel Kurs per 1% Transaksjon Dato Prosjektnavn Andel Kurs per 1% Transaksjon

27.sep M Tanker 0,5 % 84 000 Omsetning NRP

Portefølje

Porteføljeselskap Vekt Andel Verdi Rest- Antall Befrakter CP CP Segment Styre Forpliktelse/

per 1% ansvar Skip utløper rep. Opsjon

Med Cruise DIS 18 % 25 % 132 140 1 Louis BB 2015 Cruise Ja Forpliktelse

Norwegian Shipping DIS 14 % 20 % 128 55 19 Diverse BB 2009 Bulk Ja Forpliktelse

Scandinavian Bulkers KS 14 % 21 % 121 72 9 Østerstrøm s reder BB 2011 Bulk - Small Ja Forpliktelse

M Tanker DIS 9 % 18 % 86 95 1 Prisco BB 2017 Product Ja Opsjon

Pareefers KS 8 % 8 % 175 108 8 Lavinia BB 2011 Reefer Nei Ingen

Orchard Offshore DIS 7 % 15 % 84 21 4 Swiber Holding BB 2016 AHT / AHTS Ja Ingen/Opsjon

Neptun Seismic DIS 5 % 8 % 124 40 1 Scan Geo TC 2017 Seismic Ja Ingen

Tiannor Shipping DIS 5 % 25 % 34 60 4 Oriental BB 2010 Container / MPP Ja Forpliktelse

Cement Ship II DIS 5 % 13 % 67 40 2 CTI BB 2014 Cement Ja Forpliktelse

Multipurpose Bulkers DIS 3 % 8 % 77 38 4 Østerstrøm s reder BB 2016 MPP Ja Forpliktelse

Chemical Lily DIS 3 % 13 % 41 40 1 SH Marine Ltd, K BB 2015 Chemical Ja Forpliktelse

Chemical Cosmos DIS 2 % 10 % 38 35 1 S H Shipping BB 2012 Chemical Ja Forpliktelse

E tanker DIS 2 % 11 % 33 37 1 Emirates ship Inve BB 2014 Chemical Ja Opsjon

Swetank II DIS 2 % 11 % 26 30 1 Svithoid Tankers BB 2016 Chemical Ja Opsjon

NFC Panamax DIS 1 % 5 % 51 0 1 Rio Tinto BB 2013 Bulk - Panamax Ja Ingen

Dyvi Cableskip DIS 1 % 4 % 56 40 1 Global Marine Sys BB 2018 Cable Nei Opsjon

South Pacific KS 1 % 1 % 121 0 1 Austral Ocean Lin BB 2009 MPP Nei Ingen

Diversifisering

Segmentfordeling - verdivektet Utløp av lengste certeparti per porteføljeselskap

Product /

Chemical

Bulk

Cruise

Cont / MPP

Offshore

Reefer

Cement

Cable

USD 000

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

2004 2006 2009 2012 2014 2017 2020

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 72

Ness, Risan & Partners AS

NRP Fleetfinance III DIS

Om Selskapet

Nøkkel informasjon Investeringsrammer Selskap og avtaler

Dato oppstart 21.06.2006 Bransje Shipping Selskapet investerer i finansielle shipping-

Innbetalt kapital NOK 150 mill Segmenter Diversifisert prosjekter tilrettelagt av alle ledende aktører

Restansvar NOK 120 mill Befrakter Diversifisert i bransjen. Selskapets avkastning skal

Levetid 7 år Profil BB / TC hovedsakelig relatere seg til lange BB kontrakter.

Avkastningmål 12% - 15% pa Restverdieksponering Lav

Instrumenter KS/DIS andeler

Inntil 20% i andre

Valutasikring 60% - 100%

Beregning av andelsverdi og nominell avkastning

Verdijustert egenkapital NOK mill Kapital per 1% andel NOK Valutakurser

Porteføljeverdi 131,0 Innbetalt kapital fra deltaker 1 500 000 NOK/USD 5,44

Bankinnskudd 16,1 Utbetalt kapital til deltaker 150 000 USD/EUR 1,42

Fordringer Verdijustert egenkapital 1 516 075 YEN/USD 115,3

Investeringsforpliktelser -7,2 Gjenværende kapital for innbetaling

Verdi valutasikring 11,7 fra deltaker til nye investeringer 0

Deltakers restansvar

1 200 000

Verdijustert egenkapital 151,6 Avkastning siden oppstart 166 075 Valutasikring 74 %

Restansvar Porteføljeselskapene 83,7 Sum uinnkalt kapital for deltaker 1 200 000 av porteføljeverdi

Avkastning %

Flat avkastning

innbetalt kapital IRR p.a. 2) IRR per kvartal og samlet for perioden 3)

siden oppstart 1) siden oppstart 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Samlet

11,1 % 11,5 %

2007

2006

5,1 % 3,3 %

n.a.

1,9 %

1,3 % 1,1 %

10,5 %

2,4 %

Forvalters kommentar

Selskapet er fullinvestert

Det er ikke rapportert om negative avvik av betydning for

porteføljeselskapene som har skip i drift. Porteføljeselskapene som

er involvert i nybygg rapporterer gjennomgående om forsinkelser

på mellom 3 og 6 måneder. Tap som følge av forsinkelsene ligger

så langt innenfor rammen av hva som kompenseres av selger, og

har i perioden ikke medført kanselleringer.

Neste utbetaling til deltakerne forventes i løpet av første halvår

2008

1) Akkumulert avkastning fra oppstart fordelt på innbetalt kapital uavhengig av tidspunkt for innbetaling

2) Internrenten p.a basert på inn- og utbetalt kapital siden oppstart og rapportert verdi

3) Periodens internrente basert på inn / utbetalinger og rapportert verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

4) Periodens internrente p.a. basert på inn / utbetalinger og rapporterte verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

1) - 4) avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar. Påløpt suksesshonorar per andel varierer mellom deltakerne.

Nærmere opplysninger om påløpt suksesshonorar kan fåes ved å kontakte NRP Forretningsførsel AS

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar

IRR p.a. 4)

perioden Samlet

14,3 %

4,5 %

Verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar

NRP FleetFinance III DIS (NOK millioner)

1 kv 05 2 kv 05 3 kv 05 4 kv 05 1 kv 06 2 kv 06 3 kv 06 4 kv 06 1 kv 07 2 kv 07 3 kv 07

Verdijustert egenkapital

Akkumulerte utbetalinger

Innbetalt kapital


Side 73 Markedsrapport Desember 2007

NRP Fleetfinance III DIS

Andeler kjøpt i perioden Andeler solgt i perioden

Dato Prosjektnavn Andel Kurs per 1% Transaksjon Dato Prosjektnavn Andel Kurs per 1% Transaksjon

Kjøp sep.07 M Tank 0,5 % 84 000 Omsetning NRP

Oversikt over prosjekter

Porteføljeselskap Vekt Andel Verdi Rest- Antall Befrakter CP CP Segment Styre Forpliktelse/

per 1% ansvar Skip utløper rep. Opsjon

USD 000

Med Cruise 14 % 26 % 132 140 1 Louis BB 2015 Cruise 1650pax Ja Forpliktelse

Singapore Offshore 8 % 20 % 98 0 5 Ezra BB 2015 AHTS Ja Opsjon

Ross Chemical II DIS 8 % 7 % 269 120 5 PanOceanic BB 2016 Kjemikalie Ja (50/50 split)

Western Chemical KS 7 % 15 % 109 58 3 Seatrans BB 2010 Kjemikalie Ja Opsjon

Mount Faber KS 6 % 18 % 77 0 4 Ezra BB 2013 AHTS Ja Opsjon

Norwegian Product DIS 5 % 15 % 80 65 2 Pritchard-Gordon BB 2014 Product Ja Opsjon

Cement Ship II DIS 5 % 18 % 66 40 2 CTI BB 2014 Cement Ja Forpliktelse

Med Ethylene DIS 5 % 17 % 67 45 2 Synergas BB 2014 Ethylene Ja Ingen

Global Cable II DIS 4 % 10 % 105 60 2 Global Marine Sys BB 2014 Cable Maintenanc Ja Opsjon

TDS Containerships IV DIS 4 % 5 % 190 127 2 CMA/CMG TC 2011 Container Ja Ingen

Raffles Offshore DIS 4 % 7 % 135 45 1 Swiber Holding BB 2017 Pipelay Barge Ja Opsjon

Neptun Seismic DIS 4 % 8 % 124 40 1 Scan Geo TC 2017 Seismic Ja Ingen

Eastern Reefer DIS 4 % 15 % 57 50 1 Boyang etc BB 2017 Reefer/freezer Nei Forpliktelse

Bergshav Cape KS 3 % 24 % 29 30 1 COSCO BB 2009 Cape bulk Ja Forpliktelse

China Ropax DIS 3 % 22 % 29 25 1 Tian BB 2010 Ropax Ja Forpliktelse

Chem VI DIS 3 % 16 % 39 40 1 SH Tankers BB 2014 Kjemikalie Ja Forpliktelse

Atlantic Trader DIS 3 % 20 % 31 17 1 New Legend BB 2016 Multip. Ro-Ro Ja Forpliktelse

Inter carib II DIS 3 % 15 % 41 25 2 ICM Ltd BB 2016 Small bulk Ja Ingen

Indian Chemical Tanker DI 2 % 13 % 43 75 2 WAM BB 2011 Kjemikalie Ja Forpliktelse

Chemical Lily 2 % 13 % 41 40 1 SH Tankers BB 2015 Kjemikalie Ja Forpliktelse

Eastern Reefer II DIS 2 % 14 % 31 21 8 Boyang etc BB 2014 Reefer/freezer Nei Forpliktelse

Chemical Cosmos DIS 2 % 10 % 38 35 1 SH Tankers BB 2011 Kjemikalie Ja Forpliktelse

Perrine DIS 1 % 7 % 47 45 1 LCI Shipholding BB 2011 Car Carrier Nei Ingen (TC)

NFC Panamax DIS 1 % 5 % 51 0 1 Rio Tinto BB 2013 Bulk - Panamax Ja Ingen

Diversifisering Utløp av CP per porteføljeselskap

Segmentfordeling - verdivektet Utløp av lengste certeparti per porteføljeselskap

Product / Chemical

Offshore

Cruise

Cont / MPP

Bulk

Reefer

Cement

Gas

Cable

Car

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

2006 2009 2012 2014 2017

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 74

Ness, Risan & Partners AS

NRP Fleetfinance IV DIS

Company facts

Key Data Investment Policy Guidelines* The silent partnership and agreements

Foundation date 28.06.2007 Shipping sub-segment < 40% The company primarily invests in shipping

Called Capital NOK 200 mill One single Charter < 25% projects syndicated by leading industry

Uncalled Capital NOK 160 mill Charters on BB > 70% players in Norway. The investment return

Life time 7 years One single Company < 20% shall primarily relate to bare boat (BB)

Return target 12% - 15% pa Currency hedging > 60% contracts

Instruments KS/DIS shares

*Limites to NAV exposure apply after end of investment period

Net Asset Value, Capital Account and Currency

Net Asset Value NOK mill Capital Account per 1% share NOK Currency

Portfolio Value 58,1 Capital contributions from partners 1 000 000 NOK/USD 5,44

Bank deposits 37,6 Capital distributions to partners 0 USD/EUR

Receivables 0,0 Net Asset value of Company

999 934

Accrued cost 3,1 Remaining capital to be drawn

Payment liability -1,1 from partners in Investment Period 1 000 000

Currency Hedging 2,3 Uncalled Capital

1 600 000

Net Asset Value 100,0 Nominal return -66 Currency hedging as

Portfolio companies uncalled capital 37,4 Committed undrawn capital 2 600 000 % of NAV 70 %

Return %

Nominal return of

capital contributions IRR p.a. 2) IRR per quarter and accumulated for the period perioden 3)

IRR p.a. 4)

since foundation since foundation 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Per year

per year

0,0 % 0,0 %

2007 0,0 %

0,0 % 0,0 %

8 portfolio investments made during Q3. Due to high

demand for new project issued, the share of capital per

portfolio company is lower than preferred.

The portfoliocompanies are performing according to budgets

except that the offshore new builds are somewhat delayed.

These delays have been compensated by the sellers /

charterers.

For several projects, the interest rate has been fixed at better

terms than assumed in the project base case calculation.

Gains from interest fixing is only included in the valuation

on Bulk Transloading per the end of Q3.

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

NRP FleetFinance IV DIS (NOK millions)

Net asset value

Capital distributions

1) Accumulated return since incorporation in relation to capital contributions disregarding timing of payments

Capital contr ibutions

2) Internal Rate of Return (IRR) since incorporation as a yearly rate based on capital contributions, distributions and latest reported NAV.

3) IRR per quarter (or relevant part of quarter) based on capital contribution, distributions and reported NAV at period end. NAV for one period is input for the next period.

4) IRR as a yearly rate based on capital contributions, distributions and reported NAV at period end. Reported NAV for one period is used as input for the next period.

1)-4) alle measures before tax and effect of the profit distribution agreement

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

3 kv

07


Side 75 Markedsrapport Desember 2007

NRP Fleetfinance IV DIS

Shares bought during the quarter Shares sold during the quarter

Date Project Name Share Price per 1% Transaction type Date Project Name Share Price per 1% Transaction type

All projects bought during Q3 2007

Overview of Portfolio Companies

Portfolio Weight Share Value Uncalled # of Charter CP Expiry Sub Board Purchase

Companies 1) 2) per % capital vsls type Segment rep. obligation

per % or option

USD 000

Bulk Transloading DIS 7 % 16 % 156 75 3 ETA Star BB 2022 Bulk TransloadingYes Option

TDS Containers VI DIS 5 % 10 % 190 127 2 Zim / CMA CMG TC 2011 Container Yes Open

United Cape DIS 4 % 14 % 99 120 1 ETA Star BB 2018 Bulk Yes Obligation

Gram LPG Carrier II DIS 4 % 10 % 130 100 4 n.a. Open open LPG/VCM Yes Open

Sentosa Offshore DIS 3 % 14 % 83 0 4 Swiber Offshore BB 2017 AHTS Yes Option

Tioman Offshore DIS 3 % 10 % 109 0 1 Swiber Offshore BB 2017 Pipelay Barge Yes Option

Oceanlink Reefer DIS 2 % 19 % 46 50 2 Oceanlink BB 2017 Reefer Yes Option

Oceanlink Reefer II DIS 1 % 19 % 28 45 1 Oceanlink BB 2017 Reefer Yes Option

1) Portfolio weight in relation to Called Capital, 2) Share of capital per Portfolio Company

Diversification

Segment split - value weighted Expiry of charter party agreements per vessel

Bulk

Container

Reefer

LPG

OSV

Pipelay Barge

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

2006 2009 2012 2014 2017 2020 2023

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 76

Ness, Risan & Partners AS

NRP High Yield I DIS

NRP High Yield I AS

Nøkkel informasjon Eksponering Vekt Mandat Yield Lån betingelser

Innbetalt kapital NOK 59 mill Offshore 44 % < 50% 10,1 % Verdi av portefølje > 150% av lån

Restansvar NOK 0 Shipping 44 % < 50% 8,3 % Margin

Levetid 5år Andre 12 % < 50% 7,9 % 0,70 % : lån/portefølje < 30%

Avkastningmål 8% - 10% p.a. SUM 100 % 9,0 % 1,00 % : 30% < lån/portefølje < 50%

Gjeld/portefølje 0 - 50% 1,30 % : lån/portefølje > 50%

Direkteavkastning og verdijustert egenkapital

Estimerte direkteavkastning (NOK mill) Verdijustert egenkapital (NOK 000) Valutakurs

NOK / USD 5,4436

Verdi Portefølje 74,8 Innbetalt kapital 59,0

Påløpte, ikke betalte renter 1,8 Sum utbetalinger 0,0

Bankinnskudd 7,3 Verdijustert egenkapital 60,2

Kapitaliserte kostnader 1,3

Påløpte ikke betalte lånekostnader -0,1

Andre betalingsforpliktelser -0,5

Bankgjeld

-24,5

Verdijustert egenkapital 60,2 Avkastning siden oppstart 1,2

per 1% andel (NOK) 602 per 1 % andel (NOK) 11 895

Verdi- og avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar

Avkastning

Flat avkastning

innbetalt kapital IRR p.a. IRR per kvartal og samlet for perioden IRR p.a. 4)

siden oppstart siden oppstart 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Samlet perioden samlet

2,0 % 3,1 %

2007 0,8 % 1,8 % -0,3 % 2,2 %

3,1 %

Nøkkeltall balanse og valutaeksponering

Verdi portefølje og gjeld (NOK mill) NOK USD

Portefølje og Bank 82,1 Verdi NOK nominerte obligasjoner 46,0 Valuta sensitivitet

Netto gjeld 24,5 Verdi USD nominerte obligasjoner 28,8 5,3 Netto USD eksponering

Gjeld NOK nominert % av innbetalt 8,9 %

Gjeld % Portefølje 30 % Gjeld USD nominert 24,5 4,5

Kommentar til periodens avkastning

Porteføljen er påvirket av uroen i kreditmarkedet. Fall i

obligasjonskursene gir alene et negativt bidrag til avkastningen på

ca -1,6% Q/Q. Svekkelse i USD bidrar negativt med ca -0,7% Q/Q.

Nedgang i obligasjonskursene øker forventet avkastning til forfall

som nå ligger på rundt 9,0%. Den senere tids oppgang i NIBOR

kan medføre en økning opp mot 9,5% i løpet av Q4.

Etter ugangen av Q3 har selskapet kjøpt ytterligere obligasjoner i

Sevan Marine etter innløsning av Ener Petroleum

1) Akkumulert avkastning fra oppstart fordelt på innbetalt kapital uavhengig av tidspunkt for innbetaling

2) Internrenten p.a basert på inn- og utbetalt kapital siden oppstart og rapportert verdi

3) Periodens internrente basert på inn / utbetalinger og rapportert verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

4) Periodens internrente p.a. basert på inn / utbetalinger og rapporterte verdi ved periodeslutt. Rapportert verdi for en periode brukes som input for neste periode

1) - 4) avkastningsberegninger er før skatt og suksesshonorar. Påløpt suksesshonorar per andel varierer mellom deltakerne.

Nærmere opplysninger om påløpt suksesshonorar kan fåes ved å kontakte NRP Forretningsførsel AS

70

60

50

40

30

20

10

0

NRP High Yield I DIS (NOK millioner)

1 kv 05 2 kv 05 3 kv 05 4 kv 05 1 kv 06 2 kv 06 3 kv 06 4 kv 06 1 kv 07 2 kv 07 3 kv 07

Verdijustert egenkapital

Akkumulerte utbetalinger

Innbetalt kapital


Side 77 Markedsrapport Desember 2007

NRP High Yield I DIS

Obligasjoner Kjøpt i Perioden Obligasjoner Solgt i Perioden

Dato Navn Pris ValutaVerdi Dato Navn Pris ValutaVerdi

Mill Mill

24.sep Sevan Marine 100,00 NOK 0,5 15.sep Ener Petroleum 102,00 NOK 5,1

Portfolio oversikt

Vekt Verdi Valuta Kupong Forfall Markeds Yield til Risiko Durasjon

Offshore NOKm pris forfall Premie

Awilco 11 % 8,2 USD 9,75 % feb-11 100,0 9,7 % 5,0 % 2,8

Deep Sea Bergen 5 % 3,8 USD 11,0 % des-11 101,0 10,7 % 5,8 % 3,3

Offrig 4 % 2,7 USD 9,75 % apr-11 100,8 9,4 % 4,7 % 3,0

Sevan Drilling 8 % 6,0 NOK 6mN+5.00% des-12 100,3 9,8 % 4,1 % 3,9

Rubicon Offshore 10 % 7,5 USD 3mL+5.00% apr-12 98,0 10,7 % 5,5 % 3,6

Sevan Marine 1 % 0,5 NOK 3mN+5.50% okt-12 101,5 10,8 % 5,5 % 4,1

Northern Offshore

Shipping

5 % 3,8 USD 3mL+4.50% jun-10 100,0 10,1 % 4,9 % 2,4

Stena 4 % 2,8 USD 7,50 % nov-13 101,5 7,2 % 2,1 % 4,7

Eitzen Chemical 13 % 10,1 NOK 3mN+3.50% okt-11 100,5 8,2 % 2,5 % 3,5

I.M. Skaugen 10 % 7,4 NOK 3mN+2.40% jun-12 99,3 7,9 % 2,3 % 3,9

Primorsk Int.

Andre

17 % 13,0 NOK 3mN+3.60% feb-11 100,0 8,8 % 3,1 % 2,9

Kverneland ASA 12 % 9,0 NOK 3mN+3.00% apr-10 100,0 7,9 % 2,2 % 2,3

Snitt / Sum 100 % 74,8

9,0 % 3,6 %

Yield til forfall Risikopremie mot Inter Bank rente eller swap

Sevan Marine

Rubicon Offshore

Deep Sea Bergen

Northern Offshore

Sevan Drilling

Awilco

Offrig

Primorsk Int.

Eitzen Chemical

Kverneland ASA

I.M. Skaugen

Stena

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 %

Deep Sea Bergen

Sevan Marine

Rubicon Offshore

Awilco

Northern Offshore

Offrig

Sevan Drilling

Primorsk Int.

I.M. Skaugen

Eitzen Chemical

Kverneland ASA

Stena

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 78

Ness, Risan & Partners AS

NRP Seafood DIS

Company facts

Key Data Investment Policy Guidelines* Prime investment objective

Incorporation date 24.05.2007 Minimum number 8 The Company shall invest in companies

Committed Capital NOK 250 mill Normal ownership 5%-30% within the fish farming and fishing

Life time 7 years Total cost / Committed capital 30 % industry with a potential for increase in

Return target 20% - 30% p.a. Unlisted companies mainly value, with main focus on Norwegian

Instruments Shares in limited *Limits apply after end of investment companies

liabilitiy companies period in relation to Portfolio

as primary instrument Companies

Nominal Return and Currency hedging

Net asset value NOK mill Nominal return NOK mill Capital account

Portfolio Value 107,9 Paid-up capital 150,0 Paid-up capital 150

Bank deposits 37,5 Accumulated distributions 0,0 Repaid capital 0

Receivables 0,2 Net Asset Value 149,3 Undrawn capital 100

Capitalised costs 4,5 Total Commitment 250

Payment commitments

Currency Hedging

-0,8

Net Asset Value 149,3 Nominal return since incorp. -0,7 undrawn capital per 1%

per 1% share (NOK) 1 493 125 per 1% NOK -6 875

1 000 000

All return measures are before tax and profit sharing

Return %

1) Nominal return

of paid-up capital 2) IRR p.a. 3) IRR per quarter and accumulated for the period

4) IRR p.a.

since incorporation since incorporation 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Per year

per year

-0,5 % -1,5 %

2007 -0,4 % -0,2 %

-0,5 % -1,5 %

Comments to the reporting format and incorporation of the Company

Also for this report, Portfolio Company valuation is based on cost price.

Accruing the start-up cost over the Company life time, the sum of

administration and start-up costs is -2,5% p.a. In Q3 2007, interest

received on bank deposits was NOK0,6mill.

It is the opinion of the board that it is too early to make any significant

changes to the Portfolio value. One could argue for some smaller upward

and downward revision per Portfolio Company, but the total portfolio

valued would be approximately unchanged Q/Q.

The operating performance of the cod farming companies have fared

more or less in line with the industry during the quarter. Valuation of new

issues and listed companies in cod farming is at least at pre-summer

levels. Salmon prices have pressured valuation of listed salmon farmers at

the stock exchange. However, we believe the underlying operation of the

salmon related portfolio companies does not warrant any major changes

in valuation at portfolio level.

All return measures are before tax and profit sharing

NRP Seafood DIS (NOK millioner)

1) Accumulated return since incorporation in relation to paid-up capital disregarding timing of payments

2) Internal Rate of Return (IRR) since incorporation as a yearly rate based on capital paid-up, distributions and latest reported NAV.

3) IRR per quarter (or relevant part of quarter) based on capital paid-up, distributions and reported NAV at period end. Reported NAV for one period is used as input for the next period.

4) IRR as a yearly rate based on capital paid-up, distributions and reported NAV at period end. Reported NAV for one period is used as input for the next period.

1)-4) alle measures before tax and effect of the capital distribution agreement

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

1 kv

05

2 kv

05

3 kv

05

4 kv

05

1 kv

06

2 kv

06

3 kv

06

4 kv

06

1 kv

07

2 kv

07

3 kv

07


Side 79 Markedsrapport Desember 2007

NRP Seafood DIS

Shares bought during the quarter* Shares sold during the quarter

Date Project Name Share Transaction Date Project Name Share Price per 1% Transaction type

price NOK mill Type

Krill Seaproducts AS 250 4,5 2. nd

Lofitorsk* 2,0 1,6 Issue / 2. nd

Nordic Seafarms ASA 8,2 0,5 2. nd

Norsk Marin Fisk AS 30,6 1,1 2. nd

Norway Royal Salmon 7,4 9,0 2. nd *Jasto AS is legal owner of 644500 of the shares.

OxSeaVision 1763 5,0 Issue Transfer awaiting shareholder approval

Overview of Portfolio Companies

Company Related party

Portfolio Portfolio Ownership Cost per Value Segment board rep.

Company Value (mill) Weight* of company share (mill)

Branco AS 19,6 7,8 % 14,0 % 22,0 127 Cod Farming Yes

Norsk Marin Fisk AS 13,2 5,3 % 9,7 % 28,4 154 Cod Farming Yes

Norway Pelagic 15,0 6,0 % 2,1 % 50,0 720 Processing and Sales No

Norway Royal Salmon 14,3 5,7 % 7,5 % 7,3 197 Salmon / Sales/Marketing No

Rauma Gruppen AS 34,1 13,6 % 12,4 % 75,2 274 Salmon Farming Yes

Lofitorsk AS ** 1,6 0,7 % 1,9 % 2,0 84 Cod Farming No

Krill Seaproducts AS 4,5 1,8 % 1,9 % 250,0 238 Krill catch and process No

Nordic Seafarms ASA 0,5 0,2 % 0,4 % 8,2 130 White Halibut farming No

OxSeaVision 5,0 2,0 % 16,7 % 1 763 30 Oxygen equipment Yes

SUM

Comments

107,9 * as % of Total committed capital

Salmon : Salmon prices have hovered around NOK 25 per kg during the quarter, about the same level as the previous quarter. Global

supply growth in Q3 was up 14,5% Y/Y with Norwegian volumes increasing 26,8%. The sharp production increase owes to a large extent

to favourable water temperatures and relatively low level of deceases. Prices have been declining in the latter part of the quarter and are

presently at or below the EU minimum prices.

With regards to Rauma Gruppen, management focus is on integration activities following the acquisition of three companies earlier this

year. One of the acquired units have been plagued by deceases and measures are under implementation. Rauma Gruppen will deliver a

2007 result which is lower than we anticipated entering the company. However, longer term projections are intact with significant

restructuring and integration potential.

Norway Royal Salmon AS (NRS) delivered record results for the first half of 2007. The sales operation is positively influenced by the

high production volumes. While the associated salmon producers are adversely affected by the negative price development, the group of

companies still delivered a result on par with last year. We continue to believe the NRS group offers an highly interesting upside on the

back of identified efficiency measures and acquisition strategy.

Cod : Cod prices have stayed firm in the NOK 36- 38 per kg (hog) range. Our impression is that most cod farmers are still challenged by

the modest average size of fish harvested in combination with high mortality rates. A hatchery break down at one of the major suppliers of

fingerlings early this year has pushed up fingerling and juvenile prices. Consequently, companies operating up-stream in the value chain

generally enjoy healthy profitability, while ongrowers are complaining about the shortage and high cost of juveniles..

Branco AS is no industry exception. High costs of juveniles and mortality rates weighs on cash flows. However, growth rates have picked

up since the summer and the company is now harvesting fish at around 3,5 kg. Moreover, management sticks to its target of releasing up to

1,7 million juveniles in 2007, despite a modest release of only 0,35 million in H1. The 2007 harvest target is downgraded from 900 tons to

750 tones. Existing licenses allows for a yearly production volume of 10.000 tones while already installed capacity can handle 5.000 tones.

Norsk Marin Fisk (NMF) delivered a highly promising batch of 1,5 million fingerlings in the first half of 2007. The fingerling and

juvenile operation will deliver acceptable profit level in 2007. The fish farming operation is under the influence of the same factors as

mentioned above. Yearly harvest target is 600 tons and 420.000 juveniles are scheduled for release to sea. The company plans for an

incremental expansion of the fish farming operation.

Lofitorsk has achieved very promising results in the fingerling and juvenile operation in 2007. 1,15 million juveniles are more than twice

the 2006 level.

Other : Krill Seaproducs has obtained a license for the catch krill in the Antarctic. A vessel has been purchased and is currently being

converted at a shipyard in the Baltics, she will then be brought to Norway for outfitting with proprietary catch and production equipment.

Main investor is companies controlled by Mr. Arne Blystad. Oxyvision is in an early development phase, marketing and selling a

proprietary system for injecting oxygen to the water. Target customers include salmon farmers in Chile and Canada, together with shrimp

producers in the far east. Recently established, the first significant data point for Norway Pelagic will be Q4 2007 financial and processing

results. The main season starts in September/October.

Ness, Risan & Partners AS


Markedsrapport Desember 2007 Side 80

7. Forklaring av begreper og nøkkeltall:

Begreper / nøkkeltall i eiendomsprosjekter:

Internrente (IRR)

Felles avkastningsmål for både shipping og

eiendomsprosjekter er internrenteberegninger på innbetalt

egenkapital (IRR). IRR er den annualiserte avkastning et

prosjektet gir. IRR tilsvarer den diskonteringsrente som gir

nåverdi lik null. Investor må således vurdere IRR i

prosjektet opp mot eget avkastningskrav.

Nettoleie

Nettoleie defineres som årlig brutto leieinntekter

fratrukket eiers årlige driftskostnader.

Eiers driftskostnader

Eiers driftskostnader varierer med type leiekontrakt. I

kontrakter av typen ”bareboat” har eier i de fleste tilfeller

kun ansvar for egne administrasjonskostnader og

huseierforsikring. I de mer standard kontrakter er

eierkostnader forsikring, eiendomsskatt,

leietakertilpasninger, utvendig vedlikehold av tak, fasade

og vinduer. Utskiftningsinvesteringer er også eiers

kostnader. Eierkostnader vil i disse tilfeller også inkludere

fellesutgifter på ledig arealer.

Fellesutgifter

Kostnader til indre vedlikehold, oppvarming, strøm,

vaktmestertjenester, service/vedlikehold på tekniske

installasjoner, snøbrøyting, renovasjon etc. er normalt

leietagers kostnader.

Yield

Innenfor eiendom er yield et mål på den direkte

avkastningen. Yield beregnes ved å dividere netto

leieinntekter (bruttoleieinntekter eierkostnader) med

kjøpspris på eiendom.

Markedsverdi eiendom

Markedsverdi på eiendommen settes ut i fra nettoleie

dividert på yield. Kravet til hva yielden skal være avhenger

av investeringens risiko og tilbud og etterspørsel.

Verdijustert egenkapital

Verdijustert egenkapital beregnes på følgende måte:

Arbeidskapital + verdi eiendom - utestående gjeld.

Ness, Risan & Partners AS

Latent Skatt

Eiendomsverdier er justert for latent skatt. Dette for å

kompensere at man ikke får skattemessig avskrivninger

tilsvarende kjøps/salgs pris for eiendommen ved kjøp av

selskaper. I analysene er fradraget beregnet til 7% av

differansen mellom eiendomsverdi og skattemessig verdi

av eiendom og tomt.

Begreper / nøkkeltall i shippingprosjekter:

IRR

Se definisjon ovenfor.

Bareboat charter

Utleie av skip uten mannskap og teknisk driftsrisiko.

Befrakter opererer skipet for egen regning. Eier har kun

ansvar for egne administrasjonskostnader.

Befrakter

Leietager av skipet.

Time Charter

Frakten avtales som leie for skip med mannskap.

Befrakteren bestemmer (innenfor avtalte begrensninger)

hvordan skipet skal benyttes. Tidsfrakten bortfaller i

perioder da skipet ikke er driftsklart (er "off hire"), f.eks.

under reparasjonsopphold. Rederiet betaler de faste

driftskostnader som, mannskap, rekvisita, forsikring,

reparasjoner, administrasjon etc., mens befrakteren

betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers,

havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og

lossing.

Markedsverdi skip

Markedsverdi skip (certepartifri) settes ved å benytte

verdianslag fra 2 eller 3 uavhengige meglere. Verdier er

ikke inkludert certeparti.

Net Asset Value

Net Asset Value er beregnet på følgende måte:

Arbeidskapital + Verdi skip langsiktig gjeld.

Verdi skip er i de finansielle prosjekter ikke satt til

markedsverdi, men en nedskrevet verdi basert på en

annuitetsfaktor. Annuitetsfaktoren tilsvarer

totalavkastningen i prosjektet ved oppstart av prosjektet.


Kontaktpersoner

NRP Finans AS

Meglere:

Christian F. Ness

Dir.: 22 00 81 80

Mob.: 92 26 68 42

E-mail: c.ness@nrp.as

Ragnvald Risan

Dir.: 22 00 81 82

Mob.: 90 16 11 17

E-mail: r.risan@nrp.as

Knut Ekjord

Dir.: 23 11 78 39

Mob.: 92 65 90 01

E-mail: k.ekjord@nrp.as

Morten Berg

Dir.: 23 11 78 37

Mob.: 414 20 101

E-mail: m.berg@nrp.as

Endre Landbø

Dir.: 23 11 78 38

Mob.: 95 18 96 47

E-mail: e.landbo@nrp.as

Torstein Bomann Larsen

Dir: 23 11 78 61

Mobil: 928 03 969

Email: torstein.bomann-larsen@nrp.as

Analyse:

Erlend Torsen

Dir.: 23 11 79 61

Mob.: 917 23 383

E-mail: erlend.torsen@nrp.as

NRP Forretningsførsel AS

Forretningsførere:

Bente Larsen

Dir.: 23 11 78 34

Mob.: 97 77 83 22

E-mail: b.larsen@nrp.as

Grethe Pedersen

Dir.: 23 11 78 35

Mob.: 95 70 25 84

E-mail:g.pedersen@nrp.as

Camilla Hobæk

Dir: 23 11 78 44

Mob.: 414 76 665

E-mail: camilla.hobak@nrp.as

Moon-Ja Beck

Dir.: 22 01 79 62

Mob: 97 50 99 93

E-mail: moon-ja.beck@nrp.as

Heidi Kristine Habberstad

Dir.: 23 11 78 46

Mob.: 95 76 72 53

E-mail: heidi.habberstad@nrp.as

Anita Næshein

Dir.: 22 00 81 83

Mob.: 97 50 07 20

E-mail: a.naesheim@nrp.as

Lilly Beate Salvesvoll

Dir.: 22 01 79 64

Mob.:93 05 45 86

E-mail: ls@nrp.as

Nina Litschi

Dir.: 22 01 79 65

Mob.: 48 24 74 52

E-mail: nl@nrp.as

Birgitte Linge Dalen

Dir.: 23 11 78 45

Mob.: 99 62 90 52

E-mail: bld@nrp.as

Wenche Solbakken Johansen

Dir.: 23 11 78 42

Mob.: 93 25 53 19

E-mail:

wenche.solbakken.johansen@nrp.as

Ness, Risan & Partners AS

Hilde Knudsen

Dir.: 23 11 79 60

Mob.: 93 41 06 10

E-mail: Hilde.knudsen@nrp.as

Gunnhild Kjos

Dir.: 23 11 78 36

Mob.: 98 46 32 79

E-mail: gunnhild.kjos@nrp.as

NRP Investorservice AS

Anne Sørensen

Dir.: 23 11 71 00

Mob.: 92 66 25 92

E-mail: anne.sorensen@nrp.as

Tonje Ulltveit-Moe

Dir.: 23 11 71 02

Mob.: 97 71 56 36

E-mail: tonje.ulltveit.moe@nrp.as

Van My Tieu

Dir: 23 11 71 07

Mobil: 90 77 84 19

Email: van@nrp.as

Inger-Lise Præstum

Dir.: 23 11 71 04

Mob.: 481 77 190

Email: ilp@nrp.as

Tone Østreim

Dir.: 23 11 71 05

Mob..: 90 78 18 20

Email: tone@nrp.as

NRP Consulting AS

Iver Breiby

Dir.: 23 11 71 03

Mob.: 957 55 579

Email: iver.breiby@nrp.as

Morten Berntzen

Dir: 23 11 71 06

Mobil: 41 42 62 09

Email: morten.berntzen@nrp.as

NRP Asset Management ASA

Øystein Bøe

Dir.: 23 11 58 88

Mob.: 91 12 37 90

E-mail: oeysboee@online.no

Thorbjørn Pedersen

Dir.: 23 11 58 88

Mob.: 90 54 72 43

E-mail: thorbjorn.pedersen@nrp.as

Morten S. Bredesen

Dir.: 23 11 58 88

Mob.: 47 87 65 56

E-mail: morten.bredesen@nrp.as

NRP Securities ASA

Corporate Finance:

Truls Chr. Trøan

Dir.: 23 23 85 41

Mob.: 414 01 937

E-mail: truls.troan@nrp.as

Ingar Nissen-Meyer

Dir.: 23 23 85 42

Mob.: 415 70 818

E-mail: inm@nrp.as

Oscar Lorentzen

Dir.: 23 23 85 43

Mob.: 928 37 048

E-mail: ol@nrp.as

Aksjemeglere:

Lars Martinsen

Dir: 23 23 85 30

Mobil: 478 89 988

Email: lars.martinsen@nrp.as

Tom Hauglund

Dir: 23 23 85 31

Mobil: 928 15 234

Email: tom.hauglund@nrp.as

Roger Brattsveen

Dir: 23 23 85 32

Epost: rb@nrp.as

Aksel Eckbo

Dir: 23 23 85 33

Epost: ae@nrp.as

Oppgjør:

Ketil Nilsen

Dir: 23 23 85 36

Mobil: 930 65 775

Email: ketil.nilsen@nrp.as

Sofia Petersen

Dir: 23 23 85 37

Mobil: 916 08 289

Aker Eiendomsdrift AS

Geir Baastad

Dir.: 23 11 38 30/31

Mob.: 90 11 53 15

E-mail: geir@aker-eiendom.no

Paal Berg

Dir.: 23 11 38 30/32

Mob.: 90 60 10 10

E-mail: paal@aker-eiendom.no

Hans Petter Gjerde

Dir.: 23 11 38 30/33

Mob.: 92 09 10 77

E-mail: gjerde@aker-eiendom.no

Olav Grotli

Dir: 23 11 38 30/ 35

Mobil: 970 96 910

Email: olav@aker-eiendom.no


Ness, Risan & Partners AS

Haakon VII gate 1

Postboks 1358 Vika

0113 Oslo

Telefon: +47 22 00 81 81

Telefax: +47 22 00 81 91

E-mail: nrp@nrp.as

Hjemmeside: www.nrp.as www.signatur.no

More magazines by this user
Similar magazines