15.01.2021 Views

Sikkerhet nr 3-2020_Å kryssøve industrivernet

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROLLEFORSTÅELSE

KRYSS-

ØVING

SAMHANDLING

Kontrollromoperatør

VI BYTTER

ROLLER!

Fagleder

industrivern

FORSTÅELSE

SITUASJONS-

OG VI BYTTER

ROLLER!

ROLLEBEHOV

Orden-og sikring

Innsatsperson

For å sikre at industrivernet har en

felles situasjonsforståelse som bidrar

til økt samhandlingsevne under en

innsats kan man *kryssøve industrivernet.

Industrivernet kan havne i

uønskede hendelser hvor muligheten

for verbal kommunikasjon er begrenset

eller man er under et tidspress

som krever effektiv, rask og presis

informasjonsformidling. Fagleder industrivern

og industrivernpersonellet

vil ha ulike behov i sine tildelte roller

for å gjøre en effektiv og forsvarlig

innsats ved en uønsket hendelse.

Felles situasjonsforståelse er avgjørende.

Ved å oppleve hverandres

oppgaver og roller i rolige omgivelser,

kan man ta lærdom av dette og sikre

en felles forståelse av hverandres

behov i innsats og være mer effektiv i

Å kryssøve

industrivernet

Er industrivernet deres kjent og trygg i rollene sine?

Viser øvelsesevalueringene at kommunikasjonen og

samarbeidet bør forbedres? Da kan dere ha nytte

av å kryssøve industrivernet.

Tekst Eva Jean Greenwood Ormerod, rådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Bilde Eva Jean Greenwood Ormerod Foto Samrawit Asfaha.

kommunikasjonen og informasjonsdelingen.

HVORDAN KRYSSØVE?

Planlegg og gjennomfør en øvelse

hvor industrivernmannskapene

bytter sine tildelte roller i et enkelt

scenario. For eksempel en ulykke

med mulig brukket arm hvor øvelsen

starter med varsling, industrivernet

rykker ut, observerer, gjør en situasjonsvurdering

og øvelsen avsluttes

ved oppstart av nødvendig førstehjelp.

Gjennomfør øvelsen med

de oppgaver og funksjoner innsatspersonellet

har og deretter gjenta

samme øvelse der innsatspersonellet

bytter oppgaver. For eksempel bytter

fagleder industrivern rolle med

en innsatsperson og omvendt, og

For å sikre at industrivernet

har en felles situasjonsforståelse

som bidrar til

økt samhandlingsevne

under en innsats kan man

kryssøve industrivernet.

per,sonen med ansvar for å møte nødetater

bytter med en innsatsperson

som normalt håndterer skaden på

skadested. Har dere et kontrollrom

med operatør som har varslingsansvar?

La denne personen bytte rolle

med en som normalt mottar varslingen.

Man bør gjennomføre en diskusjonsøvelse

i forkant hvor man går igjen-

nom tiltakskort til de nye rollene som

er utdelt og deretter gjennomføre

denne korte praktiske øvelsen i de

nye rollene. Formålet med øvelsen

er ikke å håndtere den uønskede

hendelsen på best mulig måte, men

å bli kjent med hverandres roller

og behov. Å bytte roller kan være et

godt virkemiddel for å finpusse på

industrivernets kommunikasjonsevner

og samhandling, men kanskje

ikke så hensiktsmessig å gjøre ofte.

KRYSSØVING PÅ ALLE NIVÅ

Dette er en type trening som vi

til tider gjør blant annet på våre

SIMKAT-kurs hvor de operative

på skadested får oppleve en rolle i

redningsstaben og motsatt. Dette gir

deltakerne en forståelse av behov og

hensyn som må dekkes både ute på

skadested og inne i redningstaben.

Dette bidrar til å etablere en felles

situasjonsforståelse og god samhandling

i gruppa.

INFORMASJONSDELING

Ved å ha kunnskap om industrivernkollegaers

fordeler og ulemper i

tildelte roller, kan man lettere bidra

med bedre informasjonsflyt. Dette

skaper en effektivitet i innsatsen og

kommunikasjonen blir presis.

Kanskje det er på tide å la kontrollromoperatøren

være innsatspersonell

for en halvtime eller la

orden- og sikringspersonellet være

fagleder industrivern?

JANIS CANNON-BOWERS

Ifølge forskeren Janis Cannon-Bowers (1993) kan slik trening bidra til å

skape en effektivitet i innsatsen og kommunikasjonen blir mer presis. Hun

har forsket på teamarbeid og nytten av en felles mental forståelse av ulike

roller i grupper som skal utføre oppgaver sammen. Industrivernet vil gjennom

slike øvelser opparbeide seg erfaringer og kunnskaper om hverandres roller,

oppgaver og behov. Dette bidrar til en interposisjonskunnskap (IPK) (Volpe

et al, 1996). Dette er en betegnelse for all kunnskap som en gruppe innehar

om hverandre, slik for eksempel industrivernet har om hverandre og deres

samhandlingsaktiviteter.

Cannon-Bowers trekker frem i sin forskning hvordan en slik interposisjons-

kunnskap kan påvirke team og grupper positivt ved felles oppgaveløsninger

og at man ved gjennomføring av denne treningsmåten skal være i stand til å

opprettholde et høyt presentasjonsnivå i pressede og stressende situasjoner

med særlig begrensede kommunikasjonsmuligheter (Cannon-Bowers et

al,1995). Å inkludere arbeid med industrivernets interposisjonskunnskap

inn i industrivernaktiviteter og mål, vil bidra positivt på industrivernets kommunikasjonsnivå,

samhandling og rolleforståelse.

Cannon-Bowers, J. A., Salas, E., & Converse, S. (1993). Shared mental models in expert team decision

making. Hillsdale: Lawrence Erlbaum associates.

Cannon-Bowers, J. A., Tannenbaum, S. I., Salas, E., & Volpe, C. E. (1995). Defining competencies and

establishing team training requirements. In R. Guzzo & E. Salas (Eds.), Team effectiveness and

decision making in organizations. San Francisco: Jossy-Bass.

Volpe, C. E., Cannon-Bowers, J. A., Salas, E., & Spector, P. E. (1996). The impact of cross training on

team functioning: An empirical investigation. Human Factors: The Journal of the Human Factors and

Ergonomics Society.

*Treningsformen blir også kalt krysstrening

22 23

Sikkerhet 03/2020 Sikkerhet 03/2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!