15.01.2021 Views

Bladet Sikkerhet nr 3-2020_Alle virksomheter har en redningsstab

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

– Alle

virksomheter

har en redningsstab

Bjørn Egil Jacobsen,

spesialrådgiver i Næringslivets

sikkerhetsorganisasjon, mener

hemmeligheten bak en god stab

er å kjenne hverandres styrker

og svakheter.

Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Bilde Bjørn Egil Jacobsen, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Foto Karoline K. Åbyholm

Under en krise er redningsstaben

et viktig bindeledd mellom fagleder

industrivern ute på innsatsområdet,

overordnet ledelse og andre aktuelle

aktører. Etter forskrift om industrivern

er det bare virksomheter med

forsterket industrivern som har

krav om å etablere en redningsstab,

men spesialrådgiver i Næringslivets

sikkerhetsorganisasjon Bjørn Egil

Jacobsen mener alle virksomheter

gjennom sin ledelse av virksomheten

allerede har en stab i organisasjonen

sin.

– Det vil alltid finnes en daglig leder

på virksomheten, kanskje også en

leder for produksjon, økonomi eller

personalet. Hvis det skjer en uønsket

hendelse, for eksempel en arbeidsulykke

eller brann, vil denne ledelsen

bidra med håndteringen og være en

støtte for industrivernet under en

krise, sier Jacobsen.

Han påpeker at enkeltpersoner ikke

nødvendigvis trenger å være spesielt

knyttet til enkelte roller i redningsstaben.

Hemmeligheten bak en godt trent stab ligger i å

kjenne seg selv og hverandre i en krisesituasjon

ved å vite hverandres styrker og svakheter, mener

spesielrådgiver i NSO, Bjørn Egil Jacobsen.

1. MØTE

FOKUS TID AKSJON ANSV. ETU

Bildet er tatt under NSOs kurs SIMKAT ® .

– I beredskapsplanen bør funksjonene

være beskrevet slik at man

kan ta ulike oppgaver avhengig av

hvilken hendelse det er. Hvis produksjonssjef

Kari eller Ola ikke er på

jobb en dag er det kanskje en annen

som må ta ta hans/hennes funksjon

i staben. Det bør også være en klar

forventning og faste forberedte

tiltak for den første personen som

ankommer stabsrommet eller der

hvor staben skal møtes slik at vedkommende

ikke blir sittende å tvinne

tommeltotter til de andre dukker opp,

sier Jacobsen.

Det viser seg at dette ofte er et kritisk

øyeblikk og bør være gjennomtenkt

og forberedt.

▶▶

LOGG 1. MØTE

Hva har skjedd?

Ulykkespotensialet?

Mennesker - Miljø - Materiell

Hva gjør vi?

Hva trenger vi?

Varsling?

Internt & eksternt

Nedstengingsnivå?

Konsekvenser av prod. stop?

Været?

Med oss/mot oss?

FOKUS/AKSJONSTAVLE

1

2

3

Klarlegge tilstanden i området

Organisere evakuert personell

Sikre alt personell

Oversikt over personell

Håndtere pårørende

Søk etter personell

Transport av skadde

Skaffe tilstandsrapport

fra lokal leder

Mottak og håndtering av

evakuerte

Informere politiet

Varsle adm. dir.

Oppdatere informasjon

Forsterke vakthold

Forberede pårørende

mottak

Skaffe assistanse

Transportbistand

Rydde område

ETU er estimert tid for utført

24 25

Sikkerhet 03/2020 Sikkerhet 03/2020


BEREDSKAPSPLANEN:

Bør inneholde:

• Varsling av uønskede hendelser

Førstemøte

Logg/oversikter/tavler

Kart

• Alarmtyper

• Varslingsliste

• Stående ordre

• Tiltakskort

• Loggføring

Personal

Vedlikehold

• Stoffkartotek

• Kart over området samt

bygningskart dersom de ulike

byggene byr på spesielle

utfordringer

• Utstyrsoversikt

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

presiserer at listen

ikke er uttømmende eller en fasit,

men den kan brukes som et utgangspunkt

som må tilpasses deres

virksomheter og risiko.

SYNLIG LEDER

I en redningsstab er det viktig at

staben klarer å samarbeide. Jacobsen

trekker frem felles mål og en leder

som er synlig og tydelig, som

suksessfaktorer.

– Det er viktig at ingen forsvinner

inn i en egen håndtering og ikke

klarer å kommunisere med de andre

i staben. Staben må være samkjørt

og ha en rød tråd. Lederen må være

tilgjengelig og klar og ha et overordnet

ansvar for håndtering på lik linje

som fagleder industrivern har ute,

sier Jacobsen.

Dersom staben er godt forberedt vil

de ligge et hestehode foran dersom

det skulle skje noe, også kalt proaktiv

ledelse. Jacobsen oppfordrer til å

tenke fremover: Hvilke konsekvenser

kan hendelsen føre til? Hva har vi

behov for av ressurser og hvordan

møter vi de kommende timene?

– Det er en fordel å beskrive dette i

et system. Da vil dere være forberedt

på det uforutsette og kunne håndtere

Leder for redningsstaben/leder har overordnet ansvar og myndighet for redningsstaben.

Bildet er tatt under NSOs kurs SIMKAT ® .

hendelsen, pårørende og omdømmet

deres bedre enn dersom dere ikke har

gjort noe i forkant.

KRISEKOMMUNIKASJON

Mange industrivern glemmer at

redningsstaben også må øves i de

oppgavene de kan bli stilt overfor.

– Hemmeligheten bak en godt trent

stab ligger i å kjenne seg selv og

hverandre i en krisesituasjon ved å

vite hverandres styrker og svakheter.

Da kommer selve systemene litt i

bakkant, mener Jacobsen og sier det

er viktig å kunne fungere og kommunisere

også under en krise.

– Noen argumenter for at de ikke

trenger noen redningsstab siden de

samarbeider og treffer hverandre

så ofte i det daglige. Problemet er

at de aldri har møtt hverandre i en

krisesituasjon. Hva gjør dere ved en

alvorlig personskade, brann eller stor

lekkasje? Selv om dere samarbeider

godt i det daglige, må dere også

forberede dere på det ekstraordinære,

understreker Jacobsen.

– TRENGER IKKE ØVE

I FULLSKALA

Mange tror at det må være en fullskalaøvelse

for at redningsstaben skal

øve, men det er ofte ikke hensiktsmessig,

mener Jacobsen.

– Redningsstaben trenger ikke øve

på ferdigheter på samme måte som

innsatspersoner, så det er ikke behov

for samme øvelsesintensiteten for

en stab. En god øvelse for staben

kan være en en diskusjonsøvelse,

også kalt bordøvelse. Plukk ut en av

de uønskede hendelsene i risikoanalysen

og diskuter hva dere ville gjort.

Sett noen realistiske forutsetninger

og diskuter mulige konsekvenser og

hva som kan påvirke innsatsen, sier

han.

En annen enkel øvelse kan være å

gjøre stabsrommet operativt. Da kan

stabsmedlemmene bytte på å møte

først i rommet og finne fram utstyr,

gjøre klar varslingslister og innhente

så mye informasjon om hendelsen

som mulig.

– Når dere blir trygge på de ulike

rollene i staben og deres funksjoner,

vil neste steg være en fullskalaøvelse

sammen med innsatspersonene.

Redningsstaben skal kunne øve på de

oppgavene de kan bli stilt overfor, og

det er viktig av ledelse og stabsmedlemmene

møtes og øves i en slik

setting før hendelsen inntreffer. Alle

virksomheter har en redningsstab

i organisasjonen sin, og alle kan

forberede den viktige funksjonen

redningsstab har uten at det er et

krav, avslutter Jacobsen.

Eksempel på en

Redningsstab

Samband

Leder for redningsstaben

Kan være daglig leder, men

ofte en annen i ledelsen. Har

overordnet ansvar og myndighet

for redningsstaben. Kjenner

virksomhetens risiko og beredskap

og har nødvendig oversikt

over lokale ressurser.

Produksjonsleder

En som har god oversikt for

de ulike produksjonsleddene

og om mulige konsekvenser for

disse dersom hendelsen utvikler

seg. Kan bidra til å gjøre verdivurderinger

og prioritere tiltak.

Farlig kjemikalier

Hvis aktuelt; en som har oversikt

over hvilke farlige kjemikalier

som finnes på virksomheten

og mulige konsekvenser ved

hendelser der kjemikalier er

involvert.

Vedlikehold

En som har god oversikt for

vedlikehold på virksomheten. Vil

typisk være teknisk fagperson

med vedlikeholdsansvar som

kjenner til pågående aktiviteter.

Personal

Holder oversikt over ansatte,

innleide og andre som er inne

på virksomhetens område.

Nøkkelperson dersom det er

noen savnede på virksomheten

som følge av en hendelse, og

ved innkalling av ekstrapersonell.

Kommunikasjon

Utarbeide og ta hånd om informasjon

og kontakt med media,

myndigheter. Følge med på nyhetsbildet

om hva andre melder

om hendelsen. Videre bidra til

informasjon til ansatte, naboer,

nærmiljø og andre interessenter.

Stabsleder

Roller, funksjoner og hjelpemidler i redningsstab

Informasjon

Logg

Farlig kjemikalier

Produksjon

Politi

Logg

Loggfører innhenter og fører

opp relevant informasjon i logg

og tavler/oversikter som er

synlig for hele staben.

Samband

Den som har radiokontakt

med fagleder industrivern på

skadestedet. Nøkkelperson

for at redningsstaben har rett

forståelse av hendelsen og

situasjonen i innsatsområdet.

Politi

Ved alvorlige hendelser bør

staben være forberedt på at

politiet vil oppsøke staben.

Førstemøte

Det første møtet i redningsstaben

for å avklare faktiske

kjente forhold som grunnlag for

å vurdere potensialet i hendelsen

Fokusområder

Denne illustrasjonen og tilhørende oppsett er ment

som et eksempel. Den er basert på modellen som

NSO bruker på sitt kurs SIMKAT ® . Eksemplene som

omtaler tavlene er basert på fysiske tavler, men

mange foretrekker elektroniske løsninger. Dere

må velge det oppsettet og de løsningene som

passer for dere.

Illustrasjonen er iStock justert av Wittusen & Jensen.

og muligheter, begrensninger for

bekjempelse og normalisering.

Prioriterte områder

Oversikt over prioriterte fokusområder.

Her bør det være en

oversikt over prioriteringer, tiltak,

forventet gjennomføring og tidsbruk,

og hvem som er ansvarlig.

Kart

Kart over virksomheten, gjerne

et flyfoto som viser bygningsmasseni

forhold til bygningene

på området.

Logg/oversikter/tavler

Logg og oversikt over fokuspunkter,

aksjonspunktene og

gjennomføring av tiltak.

26 27

Sikkerhet 03/2020 Sikkerhet 03/2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!