19.01.2021 Views

Bladet Sikkerhet nr 3-2020_Sammen redder vi liv

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sammen redder vi liv

– en nasjonal dugnad

Helse- og omsorgsdepartementet og

Helsedirektoratet vil redde 200 liv i året i Norge.

Industrivernet inviteres til å bli med på dugnaden.

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Bilde Torben Wisborg, forskningsleder i Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi. Foto NKT-Traume.

Den

viktigste

førstehjelpen

ved skader:

Sikre seg selv og skadested

Varsling. Tilkall hjelp

Sikre fri luftvei/sørge for

at pasienten puster til

helseressurser kommer

Akutt sykdom og skader er en viktig

årsak til plutselig død. Et betydelig

antall mennesker i Norge dør eller

får varige og alvorlige funksjonstap.

Flere kunne vært reddet eller fått

mindre følger hvis helsetjenesten

ble varslet tidligere, og det ble satt

i verk enkle, men ofte livreddende

førstehjelpstiltak.

FLERE MÅ YTE FØRSTEHJELP

Norge har en meget bra akuttmedisinsk

beredskap. Nasjonal kompetansetjeneste

for traumatologi (NKT-

Traume) har gjort studier som viser

at den norske befolkning har meget

høy villighet til å yte førstehjelp,

mye høyere enn andre land.

NKT-Traume mener det er viktig

å få med seg industrivernet på den

nasjonale førstehjelpsdugnaden.

– Industrivernet har fått opplæring

i førstehjelp og skal hjelpe folk til

helseressurser ankommer. Riktig

førstehjelp bidrar til å redde liv, sier

professor Torben Wisborg, som er

forskningsleder i Nasjonal kompetansetjeneste

for traumatologi.

Han legger til at av de som dør av

alvorlige skader, skjer dødsfallet hos

åtte av ti før ambulansen rekker frem.

– Det betyr at en del av de 80 prosent

som dør av skader, kunne vært reddet

ved riktig førstehjelp fra folk på

skadestedet, understreker Wisborg.

Ved alvorlige skader er det noen få,

viktige tiltak som alle kan utføre –

uten utstyr – og der det ikke er fare

for å gjøre noe galt. Les rådene hans i

faktaboksen. Klipp dem gjerne ut og

Det betyr at en del av

de 80 prosent som dør av

skader kunne vært reddet

ved riktig førstehjelp fra

folk på skadestedet

heng dem opp på veggen. For

Wisborg mener disse fem, enkle råd

kan sannsynligvis redde en del av de

som nå dør på skadestedet.

- Det er viktig å understreke at

tiltakene ikke kan gjøre skade, men

faktisk kan være livreddende, sier

Wisborg.

Stanse blødninger

Forebygge nedkjøling.

Sørge for at den skadde ikke fryser.

Husk noe varmt både under og over pasienten.

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ((NKT-Traume) nkt-traume.no

18 Sikkerhet 03/2020Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets

sikkerhetsorganisasjon. Foto: Terje Skåre

LIVSLANG LÆRING

Helseministeren og helsedirektøren inviterte i 2017 representanter for

akuttmedisinske kompetansemiljøer, frivillige og ideelle organisasjoner,

næringsliv og offentlige myndigheter til det som er blitt den nasjonale

førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

Dugnaden består av en rekke prosjekt som har mål om at befolkningen

skal få livslang læring av førstehjelpskunnskaper. Opplæringsmateriellet

skal utvikles så det blir en rød tråd fra barnehage til eldresentre.

Kunnskapene bygger på hverandre og tidligere opplæring.

Dugnaden har nå rundet tre år og har langt på vei lykkes med å utvikle

gode og kunnskapsbaserte undervisningsopplegg for barnehagebarn,

skolebarn, ungdom og eldre. Det er mobilisert ressurser og opprettet et

samarbeid mellom frivillige og ideelle organisasjoner og myndigheter.

OM NKT-TRAUME

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) ble

opprettet 1. mai 2013 og skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet

på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn

og bosted. Kompetansetjenesten er knyttet til avdeling for traumatologi

ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, men består av et nettverk

av regionale traumekoordinatorer og skal tjene hele landet.

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR TRAUMATOLOGI NKT- Traume

INDUSTRI-

VERNET

VIL BISTÅ

- Industrivernet skal være kvalifisert til

å håndtere uønskede hendelser som

kan oppstå i egen virksomhet, og som

truer liv og helse. Det innebærer at de

skal ha kunnskap om å varsle 113,

sikre seg selv og skadested mot

ytterligere skade, iverksette livreddende

tiltak og opprettholde dette

til helseressurser ankommer, og hindre

at den skadde blir nedkjølt, sier Knut

Oscar Gilje, direktør i Næringslivets

sikkerhetsorganisasjon.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

har vært med på den nasjonale

dugnaden «Sammen redder vi liv» helt

siden starten. Gilje er glad for at NKT-

Traume vil bidra til å sikre at industrivernet

har den rette kompetansen og

er kvalifisert for å håndtere alvorlige

skader.

Arbeidsområdet er hele den akuttmedisinske kjeden for pasienter

med alvorlige skader, fra skadested over tilstedeværende, førstehjelp,

nødmeldetjeneste, ambulanse og avansert prehospital akuttmedisin,

lokalsykehus, traumesentre og rehabilitering og slutter med

pasienterfaringer.

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ((NKT-Traume)

nkt-traume.no

20 Sikkerhet 03/2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!