08.03.2021 Views

Lytt og fortell

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ASTRID FRYLMARK<br />

LYTT &<br />

FORTELL!<br />

100 språkleker for små barn


INNLEDNING<br />

Språket er en verdifull skatt som barnet bygger opp i løpet<br />

av de første leveårene. For å utvikle språk må barn ha tilgang til et<br />

talende miljø. På det ubevisste plan må de analysere språklyd <strong>og</strong> ord i<br />

omgivelsene <strong>og</strong> selv begynne å uttrykke seg. Det vi med et felles begrep<br />

kaller språk, består av språkforståelse, samtaleferdighet, ordforråd,<br />

mening <strong>og</strong> språklyd.<br />

Språkforståelse. Når det lille barnet tolker det som skjer i omgivelsene<br />

<strong>og</strong> begynner å forstå hva andre sier, legges grunnlaget for språk- <strong>og</strong><br />

taleutviklingen. Barns gryende språkforståelse er situasjonsbetinget.<br />

Etter hvert som barnet blir eldre utvikles forståelsen av enkeltord,<br />

orddeler <strong>og</strong> av hele ytringer, <strong>og</strong> barnet blir trygt på egen språkforståelse.<br />

Samtaleevne i et sosialt perspektiv – med et lingvistisk begrep<br />

pragmatikk – beskriver vår evne til å ha et gjensidig språklig utbytte<br />

av å snakke med hverandre. Grunnlaget for kommunikasjonsferdighet<br />

skapes gjennom de ”samtaler” vi har med våre barn allerede fra de<br />

første levedagene, lenge før pludringen <strong>og</strong> de første ordene kommer.<br />

Det oppstår blikkontakt mellom barn <strong>og</strong> mor <strong>og</strong> mellom barn <strong>og</strong> andre<br />

omsorgspersoner. Barnet ler mot deg, <strong>og</strong> dere bytter på å ”prate”<br />

<strong>og</strong> ”lytte.” Fra den 20. graviditetsuke, altså lenge før fødselen, kan<br />

hørende barn oppfatte menneskelig tale.<br />

Ordforrådet – vårt leksikon – bygges opp fra de første ordene, som<br />

ofte er mamma <strong>og</strong> pappa. Våre interesser <strong>og</strong> erfaringer påvirker<br />

ordforrådet, <strong>og</strong> ordforrådet fortsetter å øke hele livet. Jo mer vi<br />

mennesker dukker ned i et emne, desto flere ord behersker vi. Den<br />

som har en kennel, kan for eksempel ofte navnet på et stort antall<br />

hunderaser <strong>og</strong> andre ord som har med hunder <strong>og</strong> deres behov å gjøre.<br />

Både barn <strong>og</strong> voksne forstår mange flere ord enn de selv bruker.<br />

Meningsbygging <strong>og</strong> ordbøyninger, syntaks <strong>og</strong> morfol<strong>og</strong>i. Et<br />

hvert språk har sitt system <strong>og</strong> regler for hvordan ord kombineres til<br />

meninger <strong>og</strong> hvordan ordene skal bøyes. I norsk endrer vi for eksempel<br />

rekkefølgen for ord når vi skal stille et spørsmål eller uttrykke en<br />

påstand: -Vil du ha kake? –Du vil ha kake. Vi bøyer substantivet kake<br />

med -er for å vise at det er flere, mens vi bøyer verbet sove med -er for<br />

å vise at noen sover akkurat nå.<br />

4


Lydsystem, fonol<strong>og</strong>i. Det er ulike måter å uttale samme ord, avhengig<br />

av hvor man bor i landet. R-lyden er en av de språklyder som varierer<br />

mest. Mens ordet mars har fire hørbare lyder på Vestlandet, har ordet<br />

bare tre ulike lyder på Østlandet, hvor man uttaler r <strong>og</strong> s som en<br />

retrofleks språklyd, m-a-rs. For å kunne ta i bruk nye ord må barnet<br />

kunne oppfatte ordenes lydstruktur.<br />

I et talende miljø vil barn utvikle språk uten særskilt tilrettelegging.<br />

De utvikler språk gjennom samhandling med andre mennesker.<br />

Mange barn vokser <strong>og</strong>så opp med den rikdom det innebærer å kunne<br />

flere språk. Men en del barn, både enspråklige <strong>og</strong> to-/flerspråklige,<br />

har av ulike årsaker vansker med å utvikle språk <strong>og</strong> tale. Disse barna<br />

trenger mer aktiv veiledning <strong>og</strong> guiding fra voksne i omgivelsene –<br />

foreldre, barnehagepersonell <strong>og</strong> l<strong>og</strong>opeder – enn andre barn. En del<br />

av disse barna kan ha tilleggsvansker, som vansker med konsentrasjon<br />

<strong>og</strong>/eller motorikk.<br />

Å ikke bare kunne høre, men virkelig rette oppmerksomheten mot å<br />

lytte er viktig for alle barn. Denne boken inneholder oppgaver som<br />

har til hensikt å stimulere barns lytting, samtale- <strong>og</strong> <strong>fortell</strong>erevne.<br />

Boken fokuserer på ord <strong>og</strong> ordbruk. Øvinger for setningsdannelse,<br />

ordbøyninger <strong>og</strong> lydsystem er ikke tatt med. Målet er å utvikle<br />

barns aktive lytting <strong>og</strong> <strong>fortell</strong>erlyst uten å fokusere på uttale eller<br />

grammatikk. Ved å samtale med <strong>og</strong> lytte til barna, gir man dem<br />

sjansen til selv å kunne snakke om fenomener utover ”her <strong>og</strong> nå,” å<br />

beskrive noe de tenker på, <strong>og</strong> å bruke ord <strong>og</strong> begreper som de er i<br />

ferd med å lære.<br />

Hvilke barn har nytte av språklekene?<br />

Barn med språklydvansker. I løpet av de første leveår er det vanlig<br />

at barn ikke uttaler ordene slik voksne gjør. Noen ganger når jeg<br />

som l<strong>og</strong>oped treffer små barn som har vansker med uttalen, tilrår<br />

jeg å se tiden an noen måneder for at barnet skal bli mer modent <strong>og</strong><br />

mottakelig for å arbeide med språklydsvanskene. Når foreldrene da<br />

lurer på hvordan de kan hjelpe barnet i ventetiden, pleier jeg å svare<br />

at alt som gjør barna til oppmerksomme lyttere, letter senere tale- <strong>og</strong><br />

språkutvikling.<br />

5


Barn med flere språk. Barn som forholder seg til flere språk enn<br />

norsk, kan komme til å trenge lang tid <strong>og</strong> mye stimulering for å lykkes<br />

i norskfaget på skolen. Både i barnehagen <strong>og</strong> i hjemmet kan det være<br />

nyttig å fokusere på ordene. Dette kan gjelde barn som vokser opp i<br />

et flerspråklig miljø, eller barn som er adopterte <strong>og</strong> har byttet språk.<br />

I den første lese- <strong>og</strong> skriveopplæringen: ord <strong>og</strong> lyd. <strong>Lytt</strong>ing er<br />

viktig i lese- <strong>og</strong> skriveopplæringen fordi vi har et skriftspråk hvor<br />

bokstavene symboliserer språklyd. For å lære å knytte forbindelsen<br />

mellom lyd <strong>og</strong> bokstav <strong>og</strong> senere automatisk aktivisere denne<br />

kunnskapen under lesing <strong>og</strong> skriving, trenger barn å kunne oppfatte<br />

<strong>og</strong> analysere små forskjeller mellom språklyder (fonemer) i tale. Innen<br />

de lykkes i å oppfatte disse små forskjellene, er det viktig å hjelpe dem<br />

å rette oppmerksomheten mot enkeltord. Hvis dette er vanskelig, kan<br />

en gjerne starte med å rette oppmerksomheten mot lyd ved å lytte til<br />

andre ikke-språklige lyder, for eksempel skjelne mellom <strong>og</strong> samtale<br />

om ulike hverdagslyder inne <strong>og</strong> ute.<br />

I den første lese- <strong>og</strong> skriveopplæringen: situasjonsuavhengig<br />

samtale.<br />

I bokens språkleker handler det oftest om å rette oppmerksomheten<br />

mot ord eller å samtale om det som skjer utover her <strong>og</strong> nå. Å forstå <strong>og</strong><br />

å kunne bruke språket på en situasjonsuavhengig måte er grunnlaget<br />

for å utvikle leseforståelse, ettersom bøker <strong>og</strong> <strong>fortell</strong>inger forutsetter<br />

å kunne ta et utvendig perspektiv.<br />

For å fokusere. Barn som har vansker med å rette oppmerksomheten<br />

mot å lytte <strong>og</strong> å opprettholde oppmerksomheten mot talte ord, vil<br />

trenge mer øving i å lytte enn andre barn. I barnehagen brukes ofte<br />

tid til språkleker med fokus på ord <strong>og</strong> lyd. I forkant av slike aktiviteter<br />

vil mange barn med språk- <strong>og</strong>/eller talevansker profittere på å utvikle<br />

<strong>og</strong> forbedre sin evne til å lytte aktivt utover de felles språksamlingene.<br />

Barn med hørselsvansker. En annen gruppe barn som kan ha nytte<br />

av bokens språkleker, er barn med nedsatt hørsel. Noen av disse<br />

barna har høreapparat. Andre har cochleaimplantat, dvs. de har fått<br />

et spesielt høreapparat operert inn i ørets sneglehus. Disse barna<br />

trenger rikelig med tid for å utvikle sin lytteferdighet.<br />

6


Bokens 100 leker er tenkt gjennomført av en voksen <strong>og</strong> et par barn.<br />

Velg en rolig <strong>og</strong> fredelig krok, <strong>og</strong> hold på i korte økter. Selv om det<br />

går bra <strong>og</strong> barnet liker aktiviteten, er det viktig å begrense dette til et<br />

par sider hver gang. Hvis det er vanskelige oppgaver, tilrås å overveie<br />

hvordan de kan gjøres enklere for barnet. Prøv igjen neste dag. Gi<br />

oppmuntring <strong>og</strong> ros når barnet forsøker å delta, både når svarene er<br />

som forventet <strong>og</strong> ikke.<br />

Boken inneholder ti tema med ti aktivitetssider pr. tema, fem lytteleker<br />

<strong>og</strong> fem forslag til samtale. <strong>Lytt</strong>elekene er plassert på venstre side <strong>og</strong><br />

samtaleforslagene på høyre side. Lekene innen hvert tema er ordnet<br />

slik at vanskegraden tiltar. På denne måten øker <strong>og</strong>så utfordringen<br />

til å lytte. Først skal barnet lytte for eksempel etter hvilke ord som<br />

er dyr istedenfor noe helt annet. Deretter er blir oppgaven å finne<br />

fram til snevrere begrep. Bruk tiden slik at dere bruker en kort økt<br />

på å få barnet til å lytte aktivt <strong>og</strong> konsentrert, <strong>og</strong> deretter fortsetter<br />

dere med å samtale omkring samme tema. Suppler gjerne med flere<br />

tilpassede leker <strong>og</strong> øvelser hvor ikke bare er den voksne bestemmer,<br />

men hvor barnet er en aktiv deltaker <strong>og</strong> bidrar med forslag slik at<br />

barnets kreativitet <strong>og</strong> oppfinnsomhet får blomstre.<br />

Med unntak av avsnittet om farger, inneholder større deler av boken<br />

ordleker med substantiv. I siste del av boken, er det imidlertid en<br />

del lytteleker hvor ordene er verb eller adjektiv. Disse oppgavene<br />

kan være litt vanskeligere <strong>og</strong> er derfor mindre hensiktsmessige i<br />

begynnelsen. Ellers tilrås å starte med et emne som barnet liker godt.<br />

Språklekene er utformet med tanke på barn i fireårsalderen. Dersom<br />

bokens språkleker er for vanskelige for en femåring, kan årsaken<br />

være språkvansker som bør utredes hos l<strong>og</strong>oped. Språket utvikles i et<br />

positivt <strong>og</strong> trygt samvær, hvor man lytter til hverandre <strong>og</strong> respekterer<br />

hverandre. Vi voksne har mye å lære av barns måte å assosiere <strong>og</strong><br />

reflektere. Rett <strong>og</strong> galt er ikke viktigst i disse språklekene. Derimot er<br />

målet en felles opplevelse av ord som noe interessant å oppdage <strong>og</strong><br />

reflektere over.<br />

Jeg ønsker deg <strong>og</strong> dine barn mange gode samtaler om <strong>og</strong> med ord.<br />

Astrid Frylmark<br />

7


1<br />

<strong>Lytt</strong><br />

Hvilket ord er et dyr?<br />

Her sier den voksne tre ord, hvor ett hører til kategorien dyr.<br />

Barnet skal lytte <strong>og</strong> <strong>fortell</strong>e hvilket av ordene som tilhører denne<br />

kategorien.<br />

Start gjerne med et eksempel.<br />

-Nå sier jeg tre ord. Sol, elefant, nøkkel.<br />

Hørte du at ett av ordene var et dyr?<br />

Akkurat, elefant er et dyr. De andre ordene er ikke dyr:<br />

Hvilket ord er et dyr når jeg sier …<br />

katt skap blomst<br />

lampe båt hund<br />

trøye fugl tak<br />

vott stol kanin<br />

ape sykkel trær<br />

løve gress sky<br />

hus rev penn<br />

sky hest skap<br />

sjø pute elg<br />

fugl sko bil<br />

10 DYR


2<br />

Snakk sammen<br />

Fortell om dyr<br />

Fortell barnet om et dyr du liker.<br />

Be deretter barnet <strong>fortell</strong>e om et dyr som han/hun liker.<br />

Er det noen lekedyr hjemme hos barnet?<br />

Har barnet sett et slikt dyr i virkeligheten?<br />

Hvilke levende dyr har barnet sett?<br />

DYR 11


3<br />

<strong>Lytt</strong><br />

Hvilket dyr kan fly?<br />

De andre ordene er <strong>og</strong>så dyr, men det er dyr som ikke kan fly.<br />

fugl kanin elg<br />

løve mygg neshorn<br />

kamel kjøttmeis larve<br />

måke hval tiger<br />

rådyr hund marihøne<br />

ørn katt mus<br />

føll gråspurv ku<br />

svane ape orm<br />

edderkopp gris hakkespett<br />

hest sommerfugl sebra<br />

gris flodhest flaggermus<br />

bie krokodille sau<br />

hund ugle bjørn<br />

geit hare øyenstikker<br />

flue larve esel<br />

12 DYR


4<br />

Snakk sammen<br />

Dyr som hører sammen<br />

Dyr kan sorteres i ulike grupper: tamme, ville, fugler, krypdyr,<br />

husdyr osv.<br />

Snakk sammen om en gruppe dyr om gangen.<br />

Hvilke tamme dyr kjenner barnet ditt?<br />

Hvilke dyr bor i sk<strong>og</strong>en?<br />

Er noen av dyrene dere har snakket om fugler?<br />

Har barnet sett noen krypdyr?<br />

DYR 13


5<br />

<strong>Lytt</strong><br />

Dyr som har fire bein<br />

De andre ordene er dyr som har et annet antall bein enn fire,<br />

eller som ikke har bein i det hele tatt.<br />

ku edderkopp høne<br />

kjøttmeis huggorm hund<br />

larve kanin marihøne<br />

ørn rev hauk<br />

frosk fisk flue<br />

larve rein mygg<br />

måke kråke elefant<br />

kylling rådyr bille<br />

orm sommerfugl gris<br />

ulv maur veps<br />

høne kobra hest<br />

krokodille larve ugle<br />

reke flodhest kylling<br />

katt gås larve<br />

hane gris tusenbein<br />

14 DYR


6<br />

Snakk sammen<br />

Beskrive dyr<br />

Finn fram tre lekedyr eller bilder av dyr som er svært ulike.<br />

Beskriv ett av dem uten å si hva dyret heter, <strong>og</strong> la barnet<br />

fundere på hvilket dyr du tenker på.<br />

-Jeg tenker på et dyr med fire bein <strong>og</strong> en tykk hale (reven.)<br />

Eller:<br />

-Jeg tenker på et dyr som kan legge egg, <strong>og</strong> som har<br />

to bein (høne.)<br />

Be barnet beskrive et dyr for deg på samme måten. Hvis det<br />

er for vanskelig, kan dere sammen beskrive hvordan hvert dyr<br />

ser ut.<br />

Dersom dette går bra, kan dere prøve med flere dyr eller<br />

bilder av dyr.<br />

DYR 15


7<br />

<strong>Lytt</strong><br />

Kom dyret først eller sist?<br />

De andre dyrene høres nesten ut som et dyr.<br />

Kjenner dere til disse dyrene? Hva betyr de andre ordene?<br />

kanel<br />

ku<br />

griser<br />

arm<br />

lammet<br />

fest<br />

juggel<br />

loppe<br />

gardin<br />

bjørn<br />

krane<br />

staur<br />

sau<br />

ulv<br />

bil<br />

kamel<br />

bu<br />

fliser<br />

orm<br />

spannet<br />

hest<br />

ugler<br />

Lotte<br />

kanin<br />

bjørk<br />

svane<br />

maur<br />

tau<br />

gulv<br />

bie<br />

16 DYR


8<br />

Snakk sammen<br />

Hvilke dyr er store?<br />

Hvilke dyr er små?<br />

Fortell hverandre hvilke store dyr dere kjenner til, <strong>og</strong> hvilke dyr<br />

som er små. Noen dyr kan være både store <strong>og</strong> små selv om det<br />

er samme dyr, for eksempel hunder, fugler osv.<br />

Hvilke dyr har dere i nærområdet?<br />

Hvilke dyr er det i nærmeste park eller sk<strong>og</strong>?<br />

Hvilke dyr kommer fram om sommeren?<br />

Hvilke dyr sover om vinteren?<br />

DYR 17


9<br />

<strong>Lytt</strong><br />

<strong>Lytt</strong> etter dyr i<br />

<strong>fortell</strong>ingen/eventyret<br />

Les først gjennom hele teksten for barnet en gang. Snakk<br />

deretter om hvilket dyr <strong>fortell</strong>ingen handlet mest om, <strong>og</strong> hvilke<br />

dyr som <strong>og</strong>så var med i <strong>fortell</strong>ingen. Les deretter <strong>fortell</strong>ingen<br />

en gang til <strong>og</strong> rett oppmerksomheten mot dyrene i teksten.<br />

Utenfor byen var det et lite sted. På det stedet var det en gård<br />

med hus <strong>og</strong> fjøs <strong>og</strong> stall. I stallen bodde en hest som var<br />

gammel, femten sauer <strong>og</strong> en geit.<br />

Så kom endelig sommeren. Familien som eide gården sa:<br />

- I dag skal vi slippe alle dyrene ut i hagen!<br />

Først kom hesten. Deretter kom grisen. Så kom alle kuene<br />

<strong>og</strong> sauene.<br />

Hønene kunne ikke gå i hagen. De gikk ut i hønsegården.<br />

Hanen gol – KYKELIKY.<br />

Katten satt oppe i et tre <strong>og</strong> tittet på de andre dyrene. Da<br />

fikk den se en liten mus som sprang over plassen. Katten<br />

hoppet ned <strong>og</strong> prøvde å fange musa. Men musa smatt inn<br />

under trappa.<br />

18 DYR


10<br />

Snakk sammen<br />

Dyr er ulike<br />

Snakk med hverandre om hvordan ulike dyr kan se ut. <strong>Lytt</strong><br />

nøye etter hva barnet funderer på <strong>og</strong> hvilke tanker de har om<br />

dyr. Noen mulige utgangspunkt:<br />

Hvilke dyr bor i Afrika?<br />

Hvilke dyr bor på Nordpolen?<br />

Hvilke dyr er farlige?<br />

Hvilke dyr er snille?<br />

Hvilke dyr har horn?<br />

Hvilke dyr har mange bein?<br />

osv.<br />

DYR 19


LYTT OG FORTELL - ORDLEKER TIL GLEDE FOR BÅDE BARN OG VOKSNE.<br />

Bokens 100 ordleker kan brukes av alle interesserte, foreldre <strong>og</strong> pedag<strong>og</strong>er<br />

som savner leker til de hyggelige stundene sammen med barna. Boken<br />

egner seg <strong>og</strong>så for barn med spesielle behov for språkøvelser, som styrker<br />

ordforrådet, fantasien <strong>og</strong> <strong>fortell</strong>erevnen.<br />

Jo flere ord et barn kjenner, jo flere ord lærer det - som en rullende snøball!<br />

I dag vet vi at barnets ordforråd, <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så barnets kunnskap om<br />

verden, har stor betydning for barnets læring <strong>og</strong> leseutvikling.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!