11.05.2021 Views

NSO årsrapport 2020_del 1 og 2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

<strong>NSO</strong> <strong>årsrapport</strong><br />

<strong>2020</strong><br />

Del 1: Styrets rapport<br />

Del 2: Status for industrivern – <strong>NSO</strong>s arbeid<br />

Side 1 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

1. Styrets rapport<br />

<strong>NSO</strong> skal organisere <strong>og</strong> føre tilsyn med egenbeskyttelse ved industrivernpliktige virksomheter for å<br />

unngå tap av liv <strong>og</strong> redusere negative påvirkninger på helse, miljø <strong>og</strong> materielle verdier i<br />

virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern.<br />

<strong>NSO</strong> er <strong>og</strong>så tilsynsmyndighet etter internkontrollforskriften, storulykkeforskriften samt forskrifter<br />

om tilfluktsrom i industrivernpliktige virksomheter. Det administrative ansvaret for <strong>NSO</strong> ivaretas av<br />

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mens myndighetsutøvelsen er forankret i Justis- <strong>og</strong><br />

beredskapsdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet <strong>og</strong> beredskap (DSB).<br />

Styret i <strong>2020</strong><br />

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon som oppnevner styret i <strong>NSO</strong>. Styret hadde følgende<br />

sammensetning i <strong>2020</strong>:<br />

Styreleder Konserndirektør Lisbeth Svendsen Nortura SA<br />

Nestleder VP Property Operations Tone Rabe Herøya Industripark<br />

Styremedl. Adm. dir. R<strong>og</strong>er Søråsdekkan Allnex Norway AS<br />

Daglig leder Ivar Helge Melingen<br />

Austevoll Laksepakkeri AS<br />

SVP & Head of HESQ Jan-Petter Fossum<br />

Yara International ASA<br />

Varamedl. Direktør Grete Ovanger ASKO Nord<br />

Head of HSSE & QM Torstein Leth<br />

Kværner Stord<br />

Fagsjef Berit Sørset<br />

Norsk Industri<br />

Styrets møter<br />

Det ble gjennomført fire styremøter i <strong>2020</strong>. Det første møtet var et ordinært fysisk møte, mens det<br />

andre møtet var en kombinasjon av video <strong>og</strong> oppmøte. De to siste møtene ble gjennomført som<br />

Teamsmøter. To av møtene var <strong>og</strong>så kontaktmøter med henholdsvis NHO <strong>og</strong> DSB. Styret har<br />

gjennom året fulgt opp forventningsbrev for <strong>2020</strong> fra DSB samt <strong>NSO</strong>s virksomhetsplan.<br />

Forventningsbrevet fastlegger hovedmålene for den faglige virksomheten <strong>og</strong> gir føringer for<br />

virksomhetsplanen. Styret mener <strong>NSO</strong> har fulgt opp føringene fra forventningsbrevet <strong>2020</strong> på en god<br />

måte.<br />

I tillegg til ordinære styresaker som HMS i administrasjonen, personellressurser, regnskap <strong>og</strong><br />

budsjettoppfølging, har styret vært særlig opptatt av<br />

• risikobasert tilsyn,<br />

• status for industrivern, industrivernrapporten,<br />

• tilsyn; <strong>NSO</strong>s arbeid med å kontrollere egenbeskyttelsen,<br />

• arbeid med å organisere egenbeskyttelsen,<br />

• samarbeidet med de andre HMS-etatene <strong>og</strong> <strong>NSO</strong>s <strong>del</strong>takelse i myndighetssamarbeidet,<br />

• arbeidet med å informere om industrivern til andre beredskapsressurser samt i relevante<br />

utdanninger.<br />

• håndteringen av <strong>NSO</strong>s virksomhet under den pågående pandemien.<br />

Helse, miljø <strong>og</strong> sikkerhet i <strong>NSO</strong><br />

Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker eller sykdom i <strong>NSO</strong> i <strong>2020</strong>. Sykefraværet var på 0,67 %.<br />

Sykefraværet i 2019 var 8,7 %. Det var i hovedsak langtidsfravær for et fåtall personer som påvirket<br />

Side 2 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

sykefraværet i <strong>NSO</strong> i 2019. I <strong>2020</strong> har det kun vært korttidsfravær. Det har heller ikke i <strong>2020</strong> vært<br />

arbeidsrelaterte skader som har ført til fravær.<br />

<strong>NSO</strong> legger vekt på den enkeltes sikkerhet på reiser. Risikoforhold er identifisert særlig i forbin<strong>del</strong>se<br />

med bruk av (leie)bil, opphold ute på industrianlegg <strong>og</strong> ved overnatting på hoteller. <strong>NSO</strong> forurenser<br />

ikke det ytre miljøet utover det som normalt følger av den nødvendige reisingen knyttet til tilsyns- <strong>og</strong><br />

kursaktiviteten. <strong>NSO</strong> gjennomfører elektronisk fakturering av industrivernavgiften <strong>og</strong> har de siste<br />

årene ikke hatt faste utsen<strong>del</strong>ser på papir.<br />

<strong>NSO</strong> gjennomfører årlig medarbeidersamtaler <strong>og</strong> har avtale om bedriftshelsetjeneste gjennom NHO.<br />

Direktør <strong>og</strong> verneombud har kvartalsvise samarbeidsmøter. I <strong>2020</strong> ble det <strong>og</strong>så gjennomført en<br />

større arbeidsmiljøkartlegging med bruk av ekstern konsulent (LedMed). Det ble arrangert to<br />

samlinger <strong>og</strong> gjennomført en rekke samtaler som <strong>del</strong> av prosessen. Oppfølging av dette arbeidet<br />

inkluderer noe mer formelle prosedyrer knyttet til felles møter <strong>og</strong> rutinedokumentasjon.<br />

Pr. 31.12.<strong>2020</strong> består styret av fire kvinner <strong>og</strong> fire menn, administrasjonen av fem kvinner <strong>og</strong> sju<br />

menn.<br />

Industrivernrapporten<br />

<strong>NSO</strong> innhenter årlig en statusrapport fra de industrivernpliktige virksomhetene.<br />

Industrivernrapporten gir nå en enkel oversikt over status for virksomhetenes industrivern med<br />

hensyn på antall industrivernpersonell <strong>og</strong> antall innsatser i løpet av året. <strong>NSO</strong> benytter samtidig<br />

anledningen til å få en oppdatering av registrerte data på antall sysselsatte <strong>og</strong> kontaktpersoner.<br />

Nær 1238 virksomheter har innrapportert at industrivernet deres har gjennomført i alt 1253<br />

innsatser mot reelle hen<strong>del</strong>ser i <strong>2020</strong>. Virksomhetene rapporterer at ca 90 % av disse innsatsene<br />

hadde betydning for å redusere omfanget av hen<strong>del</strong>sene.<br />

Tilsyn<br />

I <strong>2020</strong> gjennomførte <strong>NSO</strong> i alt 183 tilsyn. 100 av disse tilsynene ble i <strong>2020</strong> gjennomført som digitale<br />

tilsyn grunnet nedstengningen av smittevernhensyn. De øvrige var inspeksjoner på en dag i<br />

industrivernpliktige virksomheter. Åtte av tilsynene var storulykketilsyn som normalt gjennomføres<br />

over to dager. Flere av disse ble gjennomført som digitale tilsyn, eller som en kombinasjon. I tillegg<br />

har <strong>NSO</strong> gjennomført over 30 veiledninger – særlig hos virksomheter som ble industrivernpliktige fra<br />

01.01.<strong>2020</strong> som følge av endringen i forskriften.<br />

<strong>NSO</strong> har et godt statistikkgrunnlag fra årets tilsyn <strong>og</strong> styret viser til administrasjonens detaljerte<br />

gjennomgang av dette, samt evalueringene etter tilsynene.<br />

Styret er godt fornøyd med tilsynsvirksomheten <strong>og</strong>så i <strong>2020</strong>, med over 180 tilsyn totalt. Styret<br />

anerkjenner at dette er et bety<strong>del</strong>ig antall tilsyn tatt i betraktning den pågående pandemien med<br />

avbrudd i ordinær drift i mars, med overgang til digitale tilsyn, noe redusert kapasitet mot slutten av<br />

året <strong>og</strong> arbeidet med kartleggingen av tilfluktsrom som ble påbegynt i <strong>2020</strong>.<br />

Side 3 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

Kurs – veiledning<br />

<strong>2020</strong> ble et år med store avvik i kursvirksomheten. Det ble igangsatt ekstraordinære<br />

introduksjonskurs ulike steder i landet i februar for å møte behovet fra de mange nye virksomhetene.<br />

Denne serien ble avbrutt som følge av nedstengningen fra 12. mars. Det ble imidlertid gjennomført<br />

nettbaserte kurs i mars <strong>og</strong> april slik at alle påmeldte fikk et tilbud. Det ble <strong>og</strong>så kraftige reduksjoner i<br />

det ordinære kurspr<strong>og</strong>rammet, men styret berømmer innsatsen som er gjort for å holde kurstilbudet<br />

oppe så langt det var praktisk mulig. Styret har <strong>og</strong>så vært pådriver for utvikling av nettbaserte kurs<br />

der dette er mulig <strong>og</strong> hensiktsmessig. Dette innebærer at denne <strong>del</strong>en av kurstilbudet blir styrket<br />

neste år.<br />

Veiledning utenom kursvirksomhet gjennomføres både på tilsynsbesøk <strong>og</strong> ved henven<strong>del</strong>ser fra<br />

virksomhetene. <strong>NSO</strong> får <strong>og</strong>så spørsmål om å <strong>del</strong>ta på regionale samlinger <strong>og</strong> møter for å bistå med<br />

innspill til nettverksbygging eller etablering av andre samarbeidskonstellasjoner innen beredskap. I<br />

<strong>2020</strong> har dette vært i form av nettbaserte møter <strong>og</strong> webinarer. Styret ser på dette som en naturlig<br />

følge av <strong>NSO</strong>s økte utadrettede aktivitet.<br />

Informasjon<br />

<strong>NSO</strong> har i <strong>2020</strong> fortsatt å bruke bladet Sikkerhet, nso.no, Facebook, LinkedIn <strong>og</strong> nyhetsbrev på e-post<br />

for å formidle faglige nyheter, veiledning i forståelse av regelverket <strong>og</strong> motivasjon for beredskap.<br />

Styret ser dette som en god måte å nå målgruppene med oppdatert <strong>og</strong> spisset informasjon gjennom<br />

tilpassete mediekanaler. Styret har gitt uttrykk for at ytterligere digitalisering må vurderes for<br />

informasjonsarbeidet.<br />

Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes på facebooksidene våre <strong>og</strong> til mottakerne<br />

av <strong>NSO</strong>s nyhetsbrev. I <strong>2020</strong> ble det sendt ut 20 nyhetsbrev til rundt 2900 registrerte abonnenter.<br />

Sikkerhet kom med tre utgivelser med gjennomsnittlig opplag på 6000 i <strong>2020</strong>. Styret er godt fornøyd<br />

med hvordan bladets varierte faglige <strong>og</strong> etablerte visuelle profil gir variasjon, men samtidig<br />

gjenkjennelig tematikk, gjennom året. Styret ser <strong>og</strong>så at bladet blir anerkjent som ledende innen<br />

beredskap.<br />

Samarbeid med andre tilsynsmyndigheter<br />

<strong>NSO</strong> har, som i alle år, vært aktiv i ulike samarbeidsfora med andre tilsynsmyndigheter. Dette har<br />

vært gjennom de etablerte arenaene som blant annet tilsynsetatenes samarbeidsgruppe (TSG),<br />

koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) <strong>og</strong> direktørgruppa.<br />

Samarbeidet med DSB har vært godt <strong>og</strong>så i <strong>2020</strong>. Samarbeidet har blant annet vært knyttet til faglige<br />

spørsmål relevant for industrivern samt utvikling <strong>og</strong> oppfølging av det årlige forventningsbrevet fra<br />

DSB. Det har vært utskiftninger av en rekke ledere i DSB, inkludert direktør <strong>og</strong> av<strong>del</strong>ingsleder <strong>og</strong><br />

seksjonsleder <strong>NSO</strong> har mest kontakt med. Styret ser frem til utvikling av dette samarbeidet. Styret<br />

forventer at <strong>NSO</strong> følger opp saker med DSB der det er behov. Både innen totalforsvar <strong>og</strong> tilfluktsrom<br />

venter <strong>NSO</strong> på avklaringer.<br />

Samarbeidet med NHO er i hovedsak basert på årlig kontaktmøte <strong>og</strong> forbere<strong>del</strong>se av styresaker til<br />

NHOs styre som vedtar størrelsen på industrivernavgiften.<br />

Side 4 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

Samarbeid med nødetater <strong>og</strong> andre beredskapsfaglige miljøer<br />

Styret ønsker at <strong>NSO</strong> fortsetter sine initiativ til både lokale, regionale <strong>og</strong> nasjonale samarbeid mellom<br />

industri <strong>og</strong> nødetater. Dette er viktige samarbeid for å sikre best mulig beredskapsløsninger på alle<br />

nivåer.<br />

Utdanningsinstitusjoner <strong>og</strong> forskningsmiljøer er viktige miljøer for å utvikle beredskapsfaget videre.<br />

<strong>2020</strong> har vært et svært spesielt år med redusert aktivitet, <strong>og</strong> styret ser frem til at samarbeidene tas<br />

opp igjen når situasjonen tillater det.<br />

Organisasjon<br />

<strong>NSO</strong>s har gjennomført to ansettelsesprosesser i løpet av <strong>2020</strong>. Den første ble avbrutt av uroen<br />

knyttet til nedstengningen. Den andre ble gjennomført <strong>og</strong> resulterte i to ansettelser. En for å erstatte<br />

en medarbeider som sluttet <strong>og</strong> en for å erstatte en pensjonsavgang ila 2021. Styret ser<br />

administrasjonen er velfungerende <strong>og</strong>så i slike situasjoner <strong>og</strong> støtter avgjørelsene som er gjort på<br />

dette området.<br />

Økonomi<br />

<strong>NSO</strong>s virksomhet er hovedsakelig finansiert gjennom en årlig avgift fra de industrivernpliktige<br />

virksomhetene. Denne er ikke justert i <strong>2020</strong>. Kurs <strong>og</strong> seminarer er i utgangspunktet<br />

selvfinansierende, mens Industrivernkonferansen med utstilling skaper noe inntekt. I <strong>2020</strong> ble det<br />

åpenbart reduserte inntekter <strong>og</strong> i noen tilfeller fakturaer for «no show» etter nedstengningen 12.<br />

mars. Heller ikke Industrivernkonferansen <strong>2020</strong> ble arrangert. Totalt ble disse øvrige inntektene<br />

redusert med vel 1,5 mill i forhold til budsjett.<br />

Det er ikke gjort endringer i avgiftsstrukturen i <strong>2020</strong>. Avgiften er bygget på en grunnavgift med tillegg<br />

for de nødvendige beredskapsmessige forsterkninger. Den enkelte virksomhets avgift gjenspeiler den<br />

risiko virksomhetene representerer. Det er Næringslivets Hovedorganisasjons styre som fastsetter<br />

avgiftssatsene. I <strong>2020</strong> ble det i alt krevd inn drøyt 18 millioner i industrivernavgift. Dette ble knapt 0,4<br />

mill over budsjett siden antall nye virksomheter som følge av forskriftsendringen per 01.01.<strong>2020</strong> ble<br />

noe høyere enn estimert.<br />

Årsregnskapet for <strong>2020</strong>, som er utarbeidet basert på forutsetningen om fortsatt drift, er gjort opp<br />

med et positivt årsresultat på kr 1 284 140,- som er kr 524 140,- over budsjett. Driftsresultatet (før<br />

finansinntekter) ble kr 615 210,- som er kr 155 210,- over budsjett. Lavere driftskostnader grunnet<br />

redusert reising <strong>og</strong> utgifter til kurs <strong>og</strong> Industrivernkonferansen kompenserte langt på vei for de<br />

manglende kursinntektene.<br />

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av <strong>NSO</strong>s eien<strong>del</strong>er <strong>og</strong> gjeld, finansielle stilling <strong>og</strong><br />

resultat. Organisasjonen representerer ingen økonomisk risiko for andre.<br />

Styret vil takke administrasjonen for godt utført arbeide i <strong>2020</strong>. Tross nedstengning, avlyste kurs <strong>og</strong><br />

konferanse <strong>og</strong> krevende omlegging av driften, er arbeidet i <strong>2020</strong> utført på en meget tilfredsstillende<br />

måte. Styret mener at <strong>NSO</strong> med sin aktive veilednings- <strong>og</strong> tilsynsaktivitet bidrar til å støtte <strong>og</strong> løfte<br />

Side 5 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

industrien på en systematisk måte. <strong>NSO</strong> bidrar til at virksomhetene over tid utvikler best mulige,<br />

tilpassede løsninger for industrivern.<br />

Lysaker, 10. mars 2021<br />

(elektronisk signert)<br />

Lisbeth Svendsen<br />

Tone Rabe<br />

Ivar Helge Melingen Jan-Petter Fossum R<strong>og</strong>er Søråsdekkan<br />

Grete Ovanger Berit Sørset Torstein Leth<br />

Side 6 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

2. Status for industrivern – <strong>NSO</strong>s arbeid<br />

<strong>NSO</strong>s oppdrag<br />

Etter sivilbeskyttelsesloven er <strong>NSO</strong>s oppdrag å organisere <strong>og</strong> føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak<br />

ved bestemte virksomheter. Forskrift om industrivern fastsetter nærmere hvilke virksomheter dette<br />

gjelder. DSBs årlige forventningsbrev til <strong>NSO</strong> gir i tillegg føringer på utvalgte fagområder.<br />

<strong>NSO</strong> utfører sine oppgaver ved å<br />

• ha oversikt over virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern, behandle<br />

søknader om dispensasjon <strong>og</strong> fatte enkeltvedtak for virksomheter som ikke kommer inn<br />

under hovedregelen<br />

• innhente en årlig industrivernrapport <strong>og</strong> ha oversikt over virksomheters risikonivå <strong>og</strong><br />

beredskapsbehov, uttrykt som «forsterkninger»<br />

• føre tilsyn med virksomhetenes egenbeskyttelse etter forskrift om industrivern<br />

• ivareta tilsynsoppgaver etter andre forskrifter<br />

• tilby kurs <strong>og</strong> seminar for ledende industrivernpersonell<br />

• holde virksomhetene oppdatert i regelverk <strong>og</strong> beredskapsfaglige spørsmål, <strong>og</strong> motivere dem<br />

for beredskap<br />

• samarbeide med andre HMS-myndigheter<br />

2.1 Status for industrivern <strong>2020</strong><br />

Industrivernet i tall<br />

01.01.2021 01.01.<strong>2020</strong><br />

Industrivernpliktige virksomheter per fylke<br />

Viken 272 268<br />

Oslo 65 68<br />

Innlandet 95 95<br />

Vestfold <strong>og</strong> Telemark 119 114<br />

Agder 64 64<br />

R<strong>og</strong>aland 147 149<br />

Vestland 154 151<br />

Møre <strong>og</strong> Romsdal 110 107<br />

Trøn<strong>del</strong>ag 106 106<br />

Nordland 68 60<br />

Troms <strong>og</strong> Finnmark 38 40<br />

Industrivernpliktige virksomheter i alt 1238 1222<br />

Antall sysselsatte i virksomhetene 165557 175616<br />

Antall innsatspersoner i industrivern 16817 15148<br />

Side 7 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

Egenrapportering – industrivernrapporten<br />

Hvert år innhenter <strong>NSO</strong> en rapport fra de industrivernpliktige virksomhetene for å få kartlagt status<br />

for virksomhetenes egenbeskyttelse. Opplysningene gir grunnlag for <strong>NSO</strong>s rapportering til<br />

sivilforsvarsdistriktene, Direktoratet for samfunnssikkerhet <strong>og</strong> beredskap <strong>og</strong> Justis- <strong>og</strong><br />

beredskapsdepartementet.<br />

Industrivernrapporten for <strong>2020</strong> ble sendt ut til alle virksomheter som var registrerte per 01.03.<strong>2020</strong>.<br />

751 med grunnleggende <strong>og</strong> 487 med forsterket industrivern<br />

Virksomhetens risikovurdering skal blant annet inneholde en vurdering av hvor alvorlige<br />

konsekvenser hver av de uønskede hen<strong>del</strong>sene kan medføre.<br />

487 virksomheter har identifisert en eller flere uønskede hen<strong>del</strong>ser med alvorlige konsekvenser <strong>og</strong> er<br />

registrert med forsterket industrivern. 751 av i alt 1238 virksomheter er registrert med<br />

grunnleggende industrivern. Hvilke forsterkninger virksomheten har behov for er et uttrykk for<br />

virksomhetens risikonivå med særlig vekt på konsekvensvurderingene.<br />

Mer om forsterket industrivern<br />

I de aller fleste tilfeller er det virksomhetens egen vurdering som ligger til grunn når risikonivået skal<br />

fastsettes gjennom forsterkninger. <strong>NSO</strong> har imidlertid hjemmel til å pålegge en virksomhet å etablere<br />

forsterket industrivern.<br />

Forskrift om industrivern nevner konkret fem aktuelle forsterkninger, men pålegger <strong>og</strong>så<br />

virksomheten å vurdere behovet for ytterligere forsterkning av industrivernet.<br />

Antall virksomheter som har denne<br />

forsterkningen<br />

Førstehjelp 343<br />

Brannvern 337<br />

Miljø- <strong>og</strong> kjemikalievern 174<br />

Kjemikaliedykking 57<br />

Røykdykking 155<br />

Annet 10<br />

Innsatser i 337 virksomheter<br />

Tall fra industrivernrapportene for aktiviteten i <strong>2020</strong> viser at industrivernet i 337 virksomheter var i<br />

innsats mot til sammen 1253 reelle hen<strong>del</strong>ser. Tilsvarende tall for 2019 var 308 virksomheter <strong>og</strong> 1227<br />

hen<strong>del</strong>ser.<br />

I sin industrivernrapport sier virksomhetenes industrivernledere at i 1154 tilfeller ble konsekvensene<br />

av hen<strong>del</strong>sen redusert gjennom industrivernets innsats. Dette tilsvarer over 90 % av de<br />

innrapporterte innsatsene. Dette er noe høyere enn tidligere år.<br />

Side 8 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

2.2 <strong>NSO</strong>-tilsyn i <strong>2020</strong><br />

Hensikten med tilsyn er å kontrollere om en virksomhet innfrir kravene i regelverket, <strong>og</strong> å følge opp<br />

dem som har mangler. Alle <strong>NSO</strong>s tilsyn blir varslet, <strong>og</strong> alle følges opp med en skriftlig rapport.<br />

<strong>NSO</strong>s tilsyn er risikobasert <strong>og</strong> systemrettet. Tilsynsmetodikken varierer mellom revisjoner<br />

(storulykketilsyn) <strong>og</strong> inspeksjoner (ordinære tilsyn av inntil en dags varighet). Tilsynene gjennomføres<br />

i samsvar med «Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn <strong>og</strong> felles tilsynsprofil».<br />

I <strong>2020</strong> ble tilsynsvirksomheten preget av pandemien <strong>og</strong> restriksjonene som periodevis stoppet mye<br />

av den ordinære aktiviteten i <strong>NSO</strong>. I løpet av mars/april ble det igangsatt tilsyn ved å bruke<br />

videomøter gjennom Teams <strong>og</strong> tilsvarende løsninger. Det tok noe tid før tilsynsaktiviteten ble<br />

tilnærmet normal i antall. Dette skyldtes <strong>og</strong>så at de fleste ute i industrien fikk endret sin hverdag.<br />

Noen med omstilling til høyere tempo <strong>og</strong> mer/endret produksjon, andre med reduksjoner <strong>og</strong><br />

permitteringer. Det skal <strong>og</strong>så legges til at antall medarbeidere som gjennomførte tilsyn var noe<br />

lavere enn før i <strong>del</strong>er av <strong>2020</strong>. Dette skyldtes både en avgang <strong>og</strong> midlertidig omprioritering av<br />

enkeltpersoners oppgaver.<br />

I <strong>2020</strong> gjennomførte <strong>NSO</strong> tross alle endringene 183 tilsyn. 175 av disse var tilsyn med forskrift om<br />

industrivern. Av disse igjen var 100 digitale tilsyn. I tillegg gjorde <strong>NSO</strong> tilsyn etter<br />

storulykkeforskriften i åtte virksomheter. Tallene for 2019 var 232 industriverntilsyn <strong>og</strong> ni<br />

storulykketilsyn. Det ble i <strong>2020</strong> gjennomført langt flere veiledninger enn tidligere år. Dette skyldes<br />

endringen i regelverket per 01.01.<strong>2020</strong> <strong>og</strong> over 200 nye virksomheter som i utgangspunktet ikke<br />

kjente til industrivern.<br />

Dersom <strong>NSO</strong>s inspektør avdekker manglende etterlevelse av krav i regelverket, avvik, skal<br />

virksomheten innen avtalt frist melde tilbake hva de har gjort, eller planlegger å gjøre, for å lukke<br />

avviket. Hyppigst forekommende avvik var manglende etterlevelse av kravene om øvelser (§ 12<br />

<strong>og</strong>/eller § 18). Avvik ble <strong>og</strong>så ofte funnet i beredskapsplanen (§ 7) <strong>og</strong> uønskede hen<strong>del</strong>ser (§ 5). Dette<br />

er i hovedsak de samme kategoriene som var hyppigst årene før.<br />

Tilbakemeldinger etter tilsyn<br />

Også i <strong>2020</strong> fikk virksomhetene som hadde hatt tilsyn etter industrivernforskriften anledning til å gi<br />

tilbakemelding på hvordan de opplevde tilsynet <strong>og</strong> om de hadde hatt utbytte av det.<br />

71 % tok seg tid til å svare på spørreskjemaet som ble oversendt noen dager etter tilsynet. <strong>NSO</strong> fikk<br />

inn til sammen 121 tilbakemeldinger på tilsyn, 76 av disse var digitale tilsyn mens åtte av disse var<br />

både stedlig <strong>og</strong> digitalt tilsyn.<br />

I sine tilbakemeldinger benyttet virksomhetene flittig muligheten til å komme med frie kommentarer<br />

til hvert spørsmål. Disse leses nøye av <strong>NSO</strong>.<br />

Med et av spørsmålene ønsket vi å kartlegge virksomhetens utbytte av tilsynet. Med et annet ønsket<br />

vi å kartlegge om <strong>NSO</strong> er ty<strong>del</strong>ig eller ikke. Her er an<strong>del</strong>en som ga terningkast 5 eller 6 på disse to<br />

spørsmålene:<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Vurdér deres faglige utbytte av tilsynet 81 % 87 % 93 %<br />

Hvor ty<strong>del</strong>ig var <strong>NSO</strong> under sluttmøtet? 97 % 97 % 97 %<br />

Side 9 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

2.3 Organisering av egenbeskyttelsen<br />

I følge «Utpeking av tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven» fra Justis- <strong>og</strong><br />

beredskapsdepartementet (FOR-2012-04-16-329), skal <strong>NSO</strong> både organisere <strong>og</strong> føre tilsyn med<br />

egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter. DSBs forventningsbrev gir årlige justeringer på<br />

fokusområder innen utvalgte fagområder <strong>og</strong> tema.<br />

Våre tiltak for å «organisere» egenbeskyttelsen er informasjonsvirksomhet, veiledninger i<br />

virksomhetene, å være pådriver i organisering av regionale nettverk samt å tilby kurs <strong>og</strong> seminar for<br />

ledende industrivernpersonell. Gjennom disse aktivitetene vil vi holde virksomhetene oppdatert i<br />

regelverket <strong>og</strong> beredskapsfaglige spørsmål <strong>og</strong> motivere dem for beredskap. <strong>NSO</strong> gjennomførte<br />

veiledninger <strong>og</strong> interne kurs i godt over 30 virksomheter i <strong>2020</strong>.<br />

I tillegg tilbyr <strong>NSO</strong> ulike kurs <strong>og</strong> samlinger som gir industrivernpliktige virksomheter tilpasset<br />

veiledning. Under nevnes de arrangement <strong>og</strong> kurs <strong>NSO</strong> gjennomførte i <strong>2020</strong>. Som for mye annet<br />

dette året ble disse aktivitetene kraftig preget av pandemi <strong>og</strong> smitteverntiltak.<br />

Introduksjonsseminar for nye industrivernpliktige virksomheter<br />

Siden det var over 200 nye virksomheter som ble industrivernpliktige ved årsskiftet grunnet<br />

forskriftsendring så <strong>NSO</strong> behov for å fortsette veiledningsarbeidet som <strong>og</strong>så pågikk i 2019. Det ble<br />

utviklet <strong>og</strong> arrangert til sammen sju gratis introduksjonsseminarer over hele landet (Moss,<br />

Gardermoen, Lillesand, Tiller/Trondheim, Bergen, Sandnes <strong>og</strong> Tromsø). Både hoteller <strong>og</strong> lokale<br />

virksomheter ble brukt som kurssteder <strong>og</strong> påmeldingen viste at tilbudet var attraktivt. Nær 150<br />

meldte sin interesse. <strong>NSO</strong> rakk å gjennomføre fire av disse før landet stengte ned 12. mars. De<br />

resterende ble gjennomført senere eller som nettbaserte samlinger.<br />

Industrivernforskriften – forstå kravene<br />

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere <strong>og</strong> drifte industrivernet.<br />

Industrivernleder <strong>og</strong> eventuelt nestleder, men <strong>og</strong>så andre med oppgaver i virksomhetens HMSarbeid<br />

<strong>og</strong> beredskap, kan skaffe seg grunnleggende kvalifikasjoner gjennom kurset<br />

«Industrivernforskriften – forstå kravene».<br />

Det var planlagt i alt sju slike forskriftskurs over to dager i <strong>2020</strong>. Fire av disse ble gjennomført med<br />

noe redusert antall <strong>del</strong>takere. Smittevernreglene bidro til uforutsigbarhet for hoteller, <strong>NSO</strong> som<br />

arrangør <strong>og</strong> <strong>del</strong>takere. Det ble tilbudt veiledning til <strong>del</strong>takere som ikke fikk <strong>del</strong>tatt på kurs som ble<br />

satt opp på høsten <strong>og</strong> som likevel ble avlyst på kort varsel grunnet lokale smitteutbrudd.<br />

Simulering av katastrofe – SIMKAT®<br />

SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir<br />

• kompetanse til å organisere en redningsstab<br />

• trening i å organisere <strong>og</strong> lede innsatsen på et skadested<br />

• øvelse i samspill mellom skadested <strong>og</strong> redningsstab<br />

Kurset er lagt opp slik at <strong>del</strong>takerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.<br />

<strong>NSO</strong> hadde planlagt SIMKAT® både som to-dagers <strong>og</strong> tre-dagers kurs vår <strong>og</strong> høst – til sammen fire<br />

kurs. Bare ett kurs ble gjennomført (tidlig i mars). Det ble vurdert andre løsninger for disse kursene,<br />

men de lot seg ikke gjennomføre med så strenge smitteverntiltak som var gjeldende for den type<br />

samlinger.<br />

Side 10 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

<strong>NSO</strong> benyttet en av de avlyste kursdatoene til å samle alle instruktørene for å evaluere <strong>og</strong> vurdere<br />

SIMKAT-kursene. Det kom ikke opp noen grunnleggende behov for større endringer, men for å heve<br />

kvaliteten på kursene vil vi se på om et obligatorisk forkurs kan være nyttig. Det er plan for utvikling<br />

av en e-læringsløsning i løpet av første halvår 2021.<br />

NUSB-kurs<br />

De to planlagte kursene i øvelsesplanlegging i samarbeid mellom <strong>NSO</strong> <strong>og</strong> DSB/Nasjonalt<br />

utdanningssenter for samfunnssikkerhet <strong>og</strong> beredskap (NUSB) ble avlyst. Også andre kurs fra NUSB<br />

som <strong>NSO</strong> har informert om i Sikkerhet <strong>og</strong>/eller på nettsidene ble avlyst i <strong>2020</strong>.<br />

Industrivernkonferansen <strong>2020</strong><br />

Industrivernkonferansen <strong>2020</strong>, planlagt 1. <strong>og</strong> 2. desember, ble avlyst grunnet<br />

smittevernrestriksjonene <strong>og</strong> stengt hotell. Sikkerhet ble utgitt i en utvidet utgave i desember med<br />

noen av de temaene <strong>og</strong> sakene som ville vært aktuelle på konferansen.<br />

2.4 Informasjonsvirksomheten<br />

Informasjonstiltak som nettsider, bladet Sikkerhet, nyhetsbrev <strong>og</strong> aktivitet på sosiale medier bidrar til<br />

å løse den lovpålagte oppgaven; «å organisere egenbeskyttelsen». Slik ser vi <strong>og</strong>så på eksterne<br />

foredrag, forelesninger <strong>og</strong> presentasjoner for relevante grupper.<br />

Nettsted, nyhetsbrev <strong>og</strong> sosiale medier<br />

<strong>NSO</strong>s nettsted skal både være en nyhetsformidler til virksomhetene samt et sted de kan finne svar på<br />

ulike spørsmål de kan ha om industrivern. Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes<br />

til mottakerne av <strong>NSO</strong>s nyhetsbrev.<br />

I <strong>2020</strong> ble det sendt ut 20 nyhetsbrev mot 12 i 2019. Ved utløpet av året hadde nyhetsbrevet i<br />

underkant av 2900 abonnenter.<br />

På <strong>NSO</strong>s Facebook-side, @industrivern, legges det ut lenke til saker som blir publisert på nso.no, men<br />

<strong>og</strong>så til eksterne artikler <strong>og</strong> kommentarer. I tillegg blir det lagt ut bilder <strong>og</strong> videoer fra <strong>NSO</strong>arrangementer,<br />

for eksempel øvelser, kurs, konferanser <strong>og</strong> annet. På Facebook har <strong>NSO</strong> 1056 følgere<br />

per februar 2021. Dette er en moderat økning fra et år tilbake.<br />

På LinkedIn har <strong>NSO</strong> 1594 følgere per februar 2021 – en fordobling sammenliknet med et år siden.<br />

Bladet Sikkerhet<br />

Bladet Sikkerhet skal holde virksomhetene informert om regelverket for egenberedskap <strong>og</strong> gi<br />

eksempler på hvordan beredskapen bør planlegges <strong>og</strong> følges opp. Sikkerhet sendes til<br />

industrivernpliktige virksomheter <strong>og</strong> til relevante beredskapsaktører over hele landet. Bladet har blitt<br />

det ledende magasinet innen beredskap i Norge.<br />

Hovedtemaene i Sikkerhets tre utgaver i <strong>2020</strong> var «Alle hjelper til», «Øver industrivernet digitalt» <strong>og</strong><br />

«Ta ansvar». <strong>NSO</strong> ønsker å vise mangfoldet som finnes i industrivernpliktige virksomheter; i ulike<br />

bransjer, ge<strong>og</strong>rafisk plassering <strong>og</strong> med forskjellige problemstillinger – gjerne knyttet til<br />

samarbeid/samvirke. I tillegg presenteres andre beredskapsressurser i de ulike utgivelsene. Dette<br />

Side 11 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

gjenspeiler at industrivernet er en <strong>del</strong> av redningstjenesten. Vi viser <strong>og</strong>så hvordan industrivern kan<br />

bidra til bedre samfunnssikkerhet.<br />

Bladet hadde opplag på 6000 eksemplarer per utgivelse i <strong>2020</strong>.<br />

Foredrag, forelesninger <strong>og</strong> presentasjoner<br />

<strong>NSO</strong> medvirker normalt på flere konferanser/møter <strong>og</strong> ved undervisningsinstitusjoner for å øke<br />

forståelsen av hva et industrivern er, <strong>og</strong> hva det betyr for virksomhetene. Flere av de mer eller<br />

mindre faste forelesningene ble ikke gjennomført grunnet pandemien.<br />

Arrangement Arrangør/Institusjon Måned <strong>2020</strong><br />

Foredrag på Totalforsvarskonferansen<br />

Innlegg på web-konferanse for<br />

avfallsbransjen<br />

Innlegg på TSG-konferanse (nettbasert)<br />

Norsk Totalforsvarsforening,<br />

Oslo militære samfunn<br />

KS/KS-Bedrift, opptak i Oslo<br />

Tilsynsetatenes<br />

samarbeidsgruppe<br />

oktober<br />

oktober<br />

oktober<br />

Deltakelse i workshop - avfallsbransjen KS/KS-Bedrift, nettmøte november<br />

Innlegg på web-konferanse for<br />

avfallsbransjen<br />

Norsk Industri, nettmøte<br />

desember<br />

2.5 Andre områder med <strong>NSO</strong>-engasjement<br />

Felles tilsynsdatabase<br />

På Felles tilsynsdatabase (FTD) legger myndighetene ut varsler om tilsyn <strong>og</strong> rapporter etter tilsyn. På<br />

FTD kan en myndighet <strong>og</strong>så lese tilsynsrapporter fra andre myndigheter i sin forbere<strong>del</strong>se til et tilsyn.<br />

FTD driftes av Arbeidstilsynet på vegne av HMS-myndighetene. Arbeidstilsynet, Direktoratet for<br />

samfunnssikkerhet <strong>og</strong> beredskap, Miljødirektoratet <strong>og</strong> <strong>NSO</strong> utgjør koordineringsgruppen for FTD.<br />

Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe<br />

<strong>NSO</strong> er med i Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe (TSG). Hovedfokus i <strong>2020</strong> var innføring av et<br />

felles digitaliseringsprosjekt mellom tilsynsmyndigheter der TSG fikk en koordinerende rolle. Arbeidet<br />

med dette inkluderte flere ansatte i <strong>NSO</strong>, <strong>og</strong> var til tider ressurskrevende med egne møter.<br />

Digitaliseringsprosjektet hadde i <strong>2020</strong> stor fremdrift <strong>og</strong> planlagt oppstart er i 2021.<br />

Det ble i <strong>2020</strong> avholdt til sammen sju møter med påfølgende arbeid knyttet til innspill til<br />

prosjektbeskrivelser. I tillegg <strong>del</strong>tok <strong>NSO</strong> med <strong>del</strong>takere i en rekke arbeidsmøter i faggrupper.<br />

Prosjektet, nå kalt «Tilda», vil i 2021 bli overført til Brønnøysundregistrene for videre utvikling <strong>og</strong><br />

drift. På sikt vil dette gi en løsning der alle tilsynsmyndigheter i Norge vil kunne hente <strong>og</strong> <strong>del</strong>e data.<br />

Det årlige TSG-seminaret ble i <strong>2020</strong> avholdt digitalt den 20. oktober. <strong>NSO</strong> hadde innlegg på webinaret<br />

der vi <strong>del</strong>te <strong>NSO</strong> sine erfaringer med digitale tilsyn.<br />

Side 12 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

Myndighetssamarbeidet om storulykke<br />

<strong>NSO</strong> gjennomførte åtte storulykketilsyn i <strong>2020</strong>. Ett av disse ble gjennomført som fysisk tilsyn. Ved tre<br />

av tilsynene ble intervjuene <strong>og</strong> dokumentgjennomgangen gjennomført digitalt, <strong>og</strong> det ble deretter<br />

stedlig befaring. Fire tilsyn ble gjennomført digitalt <strong>og</strong> uten befaring. Fire planlagte tilsyn ble utsatt til<br />

2021 fordi det var ønskelig å gjennomføre disse stedlig. Tema for årets tilsyn var styring <strong>og</strong><br />

risikovurdering av endringer.<br />

<strong>NSO</strong>s representant i Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) <strong>del</strong>tok i arbeidet med<br />

utarbeiding av Temaveiledning for avfallsbransjen. Arbeidet med temaveiledningen vil fortsette i<br />

2021.<br />

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse<br />

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse (RFGA) er et samarbeid mellom 13 av Norges største<br />

prosessbedrifter (inkludert et anlegg i Danmark) samt Petroleumstilsynet, Direktoratet for<br />

samfunnssikkerhet <strong>og</strong> beredskap, 335 skvadronen <strong>og</strong> Hovedredningssentralen (HRS). <strong>NSO</strong> drifter<br />

sekretariatet.<br />

Disse virksomhetene er med i RFGA:<br />

• Jotun A/S<br />

• Borregaard AS<br />

• Esso Slagen<br />

• Equinor Mongstad<br />

• Equinor Sture<br />

• Equinor Kollsnes<br />

• Equinor Kårstø<br />

• Equinor Melkøya<br />

• Equinor Tjeldbergodden<br />

• Equinor Kalundborg (DK)<br />

• Inovyn Norge<br />

• Ineos Bamble<br />

• Herøya Industripark<br />

All aktivitet i <strong>2020</strong> ble gjennomført på digitale plattformer. Etter nedstengningen ble det gjennomført<br />

en rekke møter for å avklare eventuelle ekstraordinære tiltak i samarbeidet. Årsmøtet ble<br />

gjennomført digitalt. Et planlagt sommerarrangement ble avlyst, men det ble gjennomført et ekstra<br />

temafagmøte fra Herøya som webinar.<br />

I løpet av <strong>2020</strong> ble RFGAs sider på <strong>NSO</strong>s hjemmeside jevnlig oppdatert. Dette er sider som bare<br />

RFGA-bedriftene har tilgang til.<br />

Nasjonalt Redningsfaglig Råd<br />

<strong>NSO</strong> er oppnevnt som medlem av Nasjonalt Redningsfaglig Råd opprettet av Justis- <strong>og</strong><br />

beredskapsdepartementet. Rådet ledes av Hovedredningssentralen i Sør-Norge <strong>og</strong> rapporterer til<br />

departementet. <strong>NSO</strong> <strong>del</strong>tok i digitale møter i <strong>2020</strong>.<br />

Det er etablert et øvingsutvalg i hvert politidistrikt/LRS der <strong>NSO</strong> er representert ved planlegging <strong>og</strong><br />

gjennomføring av øvelser i eller ved aktuelle virksomheter. <strong>NSO</strong> har fulgt opp alle politidistriktene i<br />

løpet av 2019 <strong>og</strong> <strong>2020</strong>. Arbeidet har båret frukter <strong>og</strong> det er opprettet kontakter i de aller fleste<br />

distriktene. Det er <strong>og</strong>så gjennomført fellesmøter <strong>og</strong> lagt planer for <strong>del</strong>takelse i relevante øvelser mv.<br />

Side 13 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2020</strong><br />

Nasjonalt ressursregister i regi av Barents Watch<br />

<strong>NSO</strong> har bidratt med innspill knyttet til registrering av industrivernets ressurser. Vi har erfart at dette<br />

arbeidet i all hovedsak bør følges opp lokalt/regionalt. <strong>NSO</strong> vil bidra med innspill <strong>og</strong> bistand der det<br />

er naturlig – basert på behov uttrykt lokalt.<br />

Røyk- <strong>og</strong> kjemikaliedykkersertifikat – ordning erstattes med norm-/veiledningsarbeid<br />

<strong>NSO</strong> har i samarbeid med Norsk brannvernforening tidligere valgt å avslutte ordningen med <strong>NSO</strong>s<br />

sertifikat for røyk- <strong>og</strong> kjemikaliedykkere i industrivernet. <strong>NSO</strong> har i <strong>2020</strong> jobbet med å avklare begrep<br />

<strong>og</strong> praktisk forståelse av kravene som stilles til innsatspersonell som skal i innsats som krever<br />

åndedrettsvern <strong>og</strong>/eller beskyttelse mot eksponering av hud mot kjemikaliepåvirkning. For de som<br />

har røyk- <strong>og</strong> kjemikaliedykkere vil kravene bli som før. <strong>NSO</strong> tar sikte på å videreføre dette arbeidet <strong>og</strong><br />

utarbeide en oppdatert veleider i løpet av 2021.<br />

Bistand til helsetjenesten – smittevernutstyr fra industrien<br />

<strong>NSO</strong> fikk tidlig etter de første varslene om smitteutbrudd en henven<strong>del</strong>se om industrien kunne avse<br />

noe smittevernutstyr til helsetjenesten. Mangelen på slikt utstyr var akutt i store <strong>del</strong>er av<br />

helsetjenesten i februar til april. <strong>NSO</strong> sendte raskt ut en kort spørreundersøkelse til<br />

industrivernpliktige virksomheter. I løpet av noen uker var det 300 virksomheter som meldte inn<br />

utstyr som kunne sendes. Gjennom ulike samarbeid <strong>og</strong> koordineringsløsninger ble mye utstyr<br />

overlevert til bruk i den mest kritiske perioden for helsetjenesten.<br />

Side 14 11. mai. 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!