11.05.2021 Views

NSO årsrapport 2020_del 1 og 2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

NSO årsrapport

2020

Del 1: Styrets rapport

Del 2: Status for industrivern – NSOs arbeid

Side 1 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

1. Styrets rapport

NSO skal organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelse ved industrivernpliktige virksomheter for å

unngå tap av liv og redusere negative påvirkninger på helse, miljø og materielle verdier i

virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern.

NSO er også tilsynsmyndighet etter internkontrollforskriften, storulykkeforskriften samt forskrifter

om tilfluktsrom i industrivernpliktige virksomheter. Det administrative ansvaret for NSO ivaretas av

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mens myndighetsutøvelsen er forankret i Justis- og

beredskapsdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Styret i 2020

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon som oppnevner styret i NSO. Styret hadde følgende

sammensetning i 2020:

Styreleder Konserndirektør Lisbeth Svendsen Nortura SA

Nestleder VP Property Operations Tone Rabe Herøya Industripark

Styremedl. Adm. dir. Roger Søråsdekkan Allnex Norway AS

Daglig leder Ivar Helge Melingen

Austevoll Laksepakkeri AS

SVP & Head of HESQ Jan-Petter Fossum

Yara International ASA

Varamedl. Direktør Grete Ovanger ASKO Nord

Head of HSSE & QM Torstein Leth

Kværner Stord

Fagsjef Berit Sørset

Norsk Industri

Styrets møter

Det ble gjennomført fire styremøter i 2020. Det første møtet var et ordinært fysisk møte, mens det

andre møtet var en kombinasjon av video og oppmøte. De to siste møtene ble gjennomført som

Teamsmøter. To av møtene var også kontaktmøter med henholdsvis NHO og DSB. Styret har

gjennom året fulgt opp forventningsbrev for 2020 fra DSB samt NSOs virksomhetsplan.

Forventningsbrevet fastlegger hovedmålene for den faglige virksomheten og gir føringer for

virksomhetsplanen. Styret mener NSO har fulgt opp føringene fra forventningsbrevet 2020 på en god

måte.

I tillegg til ordinære styresaker som HMS i administrasjonen, personellressurser, regnskap og

budsjettoppfølging, har styret vært særlig opptatt av

• risikobasert tilsyn,

• status for industrivern, industrivernrapporten,

• tilsyn; NSOs arbeid med å kontrollere egenbeskyttelsen,

• arbeid med å organisere egenbeskyttelsen,

• samarbeidet med de andre HMS-etatene og NSOs deltakelse i myndighetssamarbeidet,

• arbeidet med å informere om industrivern til andre beredskapsressurser samt i relevante

utdanninger.

• håndteringen av NSOs virksomhet under den pågående pandemien.

Helse, miljø og sikkerhet i NSO

Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker eller sykdom i NSO i 2020. Sykefraværet var på 0,67 %.

Sykefraværet i 2019 var 8,7 %. Det var i hovedsak langtidsfravær for et fåtall personer som påvirket

Side 2 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

sykefraværet i NSO i 2019. I 2020 har det kun vært korttidsfravær. Det har heller ikke i 2020 vært

arbeidsrelaterte skader som har ført til fravær.

NSO legger vekt på den enkeltes sikkerhet på reiser. Risikoforhold er identifisert særlig i forbindelse

med bruk av (leie)bil, opphold ute på industrianlegg og ved overnatting på hoteller. NSO forurenser

ikke det ytre miljøet utover det som normalt følger av den nødvendige reisingen knyttet til tilsyns- og

kursaktiviteten. NSO gjennomfører elektronisk fakturering av industrivernavgiften og har de siste

årene ikke hatt faste utsendelser på papir.

NSO gjennomfører årlig medarbeidersamtaler og har avtale om bedriftshelsetjeneste gjennom NHO.

Direktør og verneombud har kvartalsvise samarbeidsmøter. I 2020 ble det også gjennomført en

større arbeidsmiljøkartlegging med bruk av ekstern konsulent (LedMed). Det ble arrangert to

samlinger og gjennomført en rekke samtaler som del av prosessen. Oppfølging av dette arbeidet

inkluderer noe mer formelle prosedyrer knyttet til felles møter og rutinedokumentasjon.

Pr. 31.12.2020 består styret av fire kvinner og fire menn, administrasjonen av fem kvinner og sju

menn.

Industrivernrapporten

NSO innhenter årlig en statusrapport fra de industrivernpliktige virksomhetene.

Industrivernrapporten gir nå en enkel oversikt over status for virksomhetenes industrivern med

hensyn på antall industrivernpersonell og antall innsatser i løpet av året. NSO benytter samtidig

anledningen til å få en oppdatering av registrerte data på antall sysselsatte og kontaktpersoner.

Nær 1238 virksomheter har innrapportert at industrivernet deres har gjennomført i alt 1253

innsatser mot reelle hendelser i 2020. Virksomhetene rapporterer at ca 90 % av disse innsatsene

hadde betydning for å redusere omfanget av hendelsene.

Tilsyn

I 2020 gjennomførte NSO i alt 183 tilsyn. 100 av disse tilsynene ble i 2020 gjennomført som digitale

tilsyn grunnet nedstengningen av smittevernhensyn. De øvrige var inspeksjoner på en dag i

industrivernpliktige virksomheter. Åtte av tilsynene var storulykketilsyn som normalt gjennomføres

over to dager. Flere av disse ble gjennomført som digitale tilsyn, eller som en kombinasjon. I tillegg

har NSO gjennomført over 30 veiledninger – særlig hos virksomheter som ble industrivernpliktige fra

01.01.2020 som følge av endringen i forskriften.

NSO har et godt statistikkgrunnlag fra årets tilsyn og styret viser til administrasjonens detaljerte

gjennomgang av dette, samt evalueringene etter tilsynene.

Styret er godt fornøyd med tilsynsvirksomheten også i 2020, med over 180 tilsyn totalt. Styret

anerkjenner at dette er et betydelig antall tilsyn tatt i betraktning den pågående pandemien med

avbrudd i ordinær drift i mars, med overgang til digitale tilsyn, noe redusert kapasitet mot slutten av

året og arbeidet med kartleggingen av tilfluktsrom som ble påbegynt i 2020.

Side 3 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

Kurs – veiledning

2020 ble et år med store avvik i kursvirksomheten. Det ble igangsatt ekstraordinære

introduksjonskurs ulike steder i landet i februar for å møte behovet fra de mange nye virksomhetene.

Denne serien ble avbrutt som følge av nedstengningen fra 12. mars. Det ble imidlertid gjennomført

nettbaserte kurs i mars og april slik at alle påmeldte fikk et tilbud. Det ble også kraftige reduksjoner i

det ordinære kursprogrammet, men styret berømmer innsatsen som er gjort for å holde kurstilbudet

oppe så langt det var praktisk mulig. Styret har også vært pådriver for utvikling av nettbaserte kurs

der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette innebærer at denne delen av kurstilbudet blir styrket

neste år.

Veiledning utenom kursvirksomhet gjennomføres både på tilsynsbesøk og ved henvendelser fra

virksomhetene. NSO får også spørsmål om å delta på regionale samlinger og møter for å bistå med

innspill til nettverksbygging eller etablering av andre samarbeidskonstellasjoner innen beredskap. I

2020 har dette vært i form av nettbaserte møter og webinarer. Styret ser på dette som en naturlig

følge av NSOs økte utadrettede aktivitet.

Informasjon

NSO har i 2020 fortsatt å bruke bladet Sikkerhet, nso.no, Facebook, LinkedIn og nyhetsbrev på e-post

for å formidle faglige nyheter, veiledning i forståelse av regelverket og motivasjon for beredskap.

Styret ser dette som en god måte å nå målgruppene med oppdatert og spisset informasjon gjennom

tilpassete mediekanaler. Styret har gitt uttrykk for at ytterligere digitalisering må vurderes for

informasjonsarbeidet.

Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes på facebooksidene våre og til mottakerne

av NSOs nyhetsbrev. I 2020 ble det sendt ut 20 nyhetsbrev til rundt 2900 registrerte abonnenter.

Sikkerhet kom med tre utgivelser med gjennomsnittlig opplag på 6000 i 2020. Styret er godt fornøyd

med hvordan bladets varierte faglige og etablerte visuelle profil gir variasjon, men samtidig

gjenkjennelig tematikk, gjennom året. Styret ser også at bladet blir anerkjent som ledende innen

beredskap.

Samarbeid med andre tilsynsmyndigheter

NSO har, som i alle år, vært aktiv i ulike samarbeidsfora med andre tilsynsmyndigheter. Dette har

vært gjennom de etablerte arenaene som blant annet tilsynsetatenes samarbeidsgruppe (TSG),

koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) og direktørgruppa.

Samarbeidet med DSB har vært godt også i 2020. Samarbeidet har blant annet vært knyttet til faglige

spørsmål relevant for industrivern samt utvikling og oppfølging av det årlige forventningsbrevet fra

DSB. Det har vært utskiftninger av en rekke ledere i DSB, inkludert direktør og avdelingsleder og

seksjonsleder NSO har mest kontakt med. Styret ser frem til utvikling av dette samarbeidet. Styret

forventer at NSO følger opp saker med DSB der det er behov. Både innen totalforsvar og tilfluktsrom

venter NSO på avklaringer.

Samarbeidet med NHO er i hovedsak basert på årlig kontaktmøte og forberedelse av styresaker til

NHOs styre som vedtar størrelsen på industrivernavgiften.

Side 4 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

Samarbeid med nødetater og andre beredskapsfaglige miljøer

Styret ønsker at NSO fortsetter sine initiativ til både lokale, regionale og nasjonale samarbeid mellom

industri og nødetater. Dette er viktige samarbeid for å sikre best mulig beredskapsløsninger på alle

nivåer.

Utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er viktige miljøer for å utvikle beredskapsfaget videre.

2020 har vært et svært spesielt år med redusert aktivitet, og styret ser frem til at samarbeidene tas

opp igjen når situasjonen tillater det.

Organisasjon

NSOs har gjennomført to ansettelsesprosesser i løpet av 2020. Den første ble avbrutt av uroen

knyttet til nedstengningen. Den andre ble gjennomført og resulterte i to ansettelser. En for å erstatte

en medarbeider som sluttet og en for å erstatte en pensjonsavgang ila 2021. Styret ser

administrasjonen er velfungerende også i slike situasjoner og støtter avgjørelsene som er gjort på

dette området.

Økonomi

NSOs virksomhet er hovedsakelig finansiert gjennom en årlig avgift fra de industrivernpliktige

virksomhetene. Denne er ikke justert i 2020. Kurs og seminarer er i utgangspunktet

selvfinansierende, mens Industrivernkonferansen med utstilling skaper noe inntekt. I 2020 ble det

åpenbart reduserte inntekter og i noen tilfeller fakturaer for «no show» etter nedstengningen 12.

mars. Heller ikke Industrivernkonferansen 2020 ble arrangert. Totalt ble disse øvrige inntektene

redusert med vel 1,5 mill i forhold til budsjett.

Det er ikke gjort endringer i avgiftsstrukturen i 2020. Avgiften er bygget på en grunnavgift med tillegg

for de nødvendige beredskapsmessige forsterkninger. Den enkelte virksomhets avgift gjenspeiler den

risiko virksomhetene representerer. Det er Næringslivets Hovedorganisasjons styre som fastsetter

avgiftssatsene. I 2020 ble det i alt krevd inn drøyt 18 millioner i industrivernavgift. Dette ble knapt 0,4

mill over budsjett siden antall nye virksomheter som følge av forskriftsendringen per 01.01.2020 ble

noe høyere enn estimert.

Årsregnskapet for 2020, som er utarbeidet basert på forutsetningen om fortsatt drift, er gjort opp

med et positivt årsresultat på kr 1 284 140,- som er kr 524 140,- over budsjett. Driftsresultatet (før

finansinntekter) ble kr 615 210,- som er kr 155 210,- over budsjett. Lavere driftskostnader grunnet

redusert reising og utgifter til kurs og Industrivernkonferansen kompenserte langt på vei for de

manglende kursinntektene.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av NSOs eiendeler og gjeld, finansielle stilling og

resultat. Organisasjonen representerer ingen økonomisk risiko for andre.

Styret vil takke administrasjonen for godt utført arbeide i 2020. Tross nedstengning, avlyste kurs og

konferanse og krevende omlegging av driften, er arbeidet i 2020 utført på en meget tilfredsstillende

måte. Styret mener at NSO med sin aktive veilednings- og tilsynsaktivitet bidrar til å støtte og løfte

Side 5 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

industrien på en systematisk måte. NSO bidrar til at virksomhetene over tid utvikler best mulige,

tilpassede løsninger for industrivern.

Lysaker, 10. mars 2021

(elektronisk signert)

Lisbeth Svendsen

Tone Rabe

Ivar Helge Melingen Jan-Petter Fossum Roger Søråsdekkan

Grete Ovanger Berit Sørset Torstein Leth

Side 6 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

2. Status for industrivern – NSOs arbeid

NSOs oppdrag

Etter sivilbeskyttelsesloven er NSOs oppdrag å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak

ved bestemte virksomheter. Forskrift om industrivern fastsetter nærmere hvilke virksomheter dette

gjelder. DSBs årlige forventningsbrev til NSO gir i tillegg føringer på utvalgte fagområder.

NSO utfører sine oppgaver ved å

• ha oversikt over virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern, behandle

søknader om dispensasjon og fatte enkeltvedtak for virksomheter som ikke kommer inn

under hovedregelen

• innhente en årlig industrivernrapport og ha oversikt over virksomheters risikonivå og

beredskapsbehov, uttrykt som «forsterkninger»

• føre tilsyn med virksomhetenes egenbeskyttelse etter forskrift om industrivern

• ivareta tilsynsoppgaver etter andre forskrifter

• tilby kurs og seminar for ledende industrivernpersonell

• holde virksomhetene oppdatert i regelverk og beredskapsfaglige spørsmål, og motivere dem

for beredskap

• samarbeide med andre HMS-myndigheter

2.1 Status for industrivern 2020

Industrivernet i tall

01.01.2021 01.01.2020

Industrivernpliktige virksomheter per fylke

Viken 272 268

Oslo 65 68

Innlandet 95 95

Vestfold og Telemark 119 114

Agder 64 64

Rogaland 147 149

Vestland 154 151

Møre og Romsdal 110 107

Trøndelag 106 106

Nordland 68 60

Troms og Finnmark 38 40

Industrivernpliktige virksomheter i alt 1238 1222

Antall sysselsatte i virksomhetene 165557 175616

Antall innsatspersoner i industrivern 16817 15148

Side 7 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

Egenrapportering – industrivernrapporten

Hvert år innhenter NSO en rapport fra de industrivernpliktige virksomhetene for å få kartlagt status

for virksomhetenes egenbeskyttelse. Opplysningene gir grunnlag for NSOs rapportering til

sivilforsvarsdistriktene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og

beredskapsdepartementet.

Industrivernrapporten for 2020 ble sendt ut til alle virksomheter som var registrerte per 01.03.2020.

751 med grunnleggende og 487 med forsterket industrivern

Virksomhetens risikovurdering skal blant annet inneholde en vurdering av hvor alvorlige

konsekvenser hver av de uønskede hendelsene kan medføre.

487 virksomheter har identifisert en eller flere uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser og er

registrert med forsterket industrivern. 751 av i alt 1238 virksomheter er registrert med

grunnleggende industrivern. Hvilke forsterkninger virksomheten har behov for er et uttrykk for

virksomhetens risikonivå med særlig vekt på konsekvensvurderingene.

Mer om forsterket industrivern

I de aller fleste tilfeller er det virksomhetens egen vurdering som ligger til grunn når risikonivået skal

fastsettes gjennom forsterkninger. NSO har imidlertid hjemmel til å pålegge en virksomhet å etablere

forsterket industrivern.

Forskrift om industrivern nevner konkret fem aktuelle forsterkninger, men pålegger og

virksomheten å vurdere behovet for ytterligere forsterkning av industrivernet.

Antall virksomheter som har denne

forsterkningen

Førstehjelp 343

Brannvern 337

Miljø- og kjemikalievern 174

Kjemikaliedykking 57

Røykdykking 155

Annet 10

Innsatser i 337 virksomheter

Tall fra industrivernrapportene for aktiviteten i 2020 viser at industrivernet i 337 virksomheter var i

innsats mot til sammen 1253 reelle hendelser. Tilsvarende tall for 2019 var 308 virksomheter og 1227

hendelser.

I sin industrivernrapport sier virksomhetenes industrivernledere at i 1154 tilfeller ble konsekvensene

av hendelsen redusert gjennom industrivernets innsats. Dette tilsvarer over 90 % av de

innrapporterte innsatsene. Dette er noe høyere enn tidligere år.

Side 8 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

2.2 NSO-tilsyn i 2020

Hensikten med tilsyn er å kontrollere om en virksomhet innfrir kravene i regelverket, og å følge opp

dem som har mangler. Alle NSOs tilsyn blir varslet, og alle følges opp med en skriftlig rapport.

NSOs tilsyn er risikobasert og systemrettet. Tilsynsmetodikken varierer mellom revisjoner

(storulykketilsyn) og inspeksjoner (ordinære tilsyn av inntil en dags varighet). Tilsynene gjennomføres

i samsvar med «Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil».

I 2020 ble tilsynsvirksomheten preget av pandemien og restriksjonene som periodevis stoppet mye

av den ordinære aktiviteten i NSO. I løpet av mars/april ble det igangsatt tilsyn ved å bruke

videomøter gjennom Teams og tilsvarende løsninger. Det tok noe tid før tilsynsaktiviteten ble

tilnærmet normal i antall. Dette skyldtes også at de fleste ute i industrien fikk endret sin hverdag.

Noen med omstilling til høyere tempo og mer/endret produksjon, andre med reduksjoner og

permitteringer. Det skal også legges til at antall medarbeidere som gjennomførte tilsyn var noe

lavere enn før i deler av 2020. Dette skyldtes både en avgang og midlertidig omprioritering av

enkeltpersoners oppgaver.

I 2020 gjennomførte NSO tross alle endringene 183 tilsyn. 175 av disse var tilsyn med forskrift om

industrivern. Av disse igjen var 100 digitale tilsyn. I tillegg gjorde NSO tilsyn etter

storulykkeforskriften i åtte virksomheter. Tallene for 2019 var 232 industriverntilsyn og ni

storulykketilsyn. Det ble i 2020 gjennomført langt flere veiledninger enn tidligere år. Dette skyldes

endringen i regelverket per 01.01.2020 og over 200 nye virksomheter som i utgangspunktet ikke

kjente til industrivern.

Dersom NSOs inspektør avdekker manglende etterlevelse av krav i regelverket, avvik, skal

virksomheten innen avtalt frist melde tilbake hva de har gjort, eller planlegger å gjøre, for å lukke

avviket. Hyppigst forekommende avvik var manglende etterlevelse av kravene om øvelser (§ 12

og/eller § 18). Avvik ble også ofte funnet i beredskapsplanen (§ 7) og uønskede hendelser (§ 5). Dette

er i hovedsak de samme kategoriene som var hyppigst årene før.

Tilbakemeldinger etter tilsyn

Også i 2020 fikk virksomhetene som hadde hatt tilsyn etter industrivernforskriften anledning til å gi

tilbakemelding på hvordan de opplevde tilsynet og om de hadde hatt utbytte av det.

71 % tok seg tid til å svare på spørreskjemaet som ble oversendt noen dager etter tilsynet. NSO fikk

inn til sammen 121 tilbakemeldinger på tilsyn, 76 av disse var digitale tilsyn mens åtte av disse var

både stedlig og digitalt tilsyn.

I sine tilbakemeldinger benyttet virksomhetene flittig muligheten til å komme med frie kommentarer

til hvert spørsmål. Disse leses nøye av NSO.

Med et av spørsmålene ønsket vi å kartlegge virksomhetens utbytte av tilsynet. Med et annet ønsket

vi å kartlegge om NSO er tydelig eller ikke. Her er andelen som ga terningkast 5 eller 6 på disse to

spørsmålene:

2020 2019 2018

Vurdér deres faglige utbytte av tilsynet 81 % 87 % 93 %

Hvor tydelig var NSO under sluttmøtet? 97 % 97 % 97 %

Side 9 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

2.3 Organisering av egenbeskyttelsen

I følge «Utpeking av tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven» fra Justis- og

beredskapsdepartementet (FOR-2012-04-16-329), skal NSO både organisere og føre tilsyn med

egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter. DSBs forventningsbrev gir årlige justeringer på

fokusområder innen utvalgte fagområder og tema.

Våre tiltak for å «organisere» egenbeskyttelsen er informasjonsvirksomhet, veiledninger i

virksomhetene, å være pådriver i organisering av regionale nettverk samt å tilby kurs og seminar for

ledende industrivernpersonell. Gjennom disse aktivitetene vil vi holde virksomhetene oppdatert i

regelverket og beredskapsfaglige spørsmål og motivere dem for beredskap. NSO gjennomførte

veiledninger og interne kurs i godt over 30 virksomheter i 2020.

I tillegg tilbyr NSO ulike kurs og samlinger som gir industrivernpliktige virksomheter tilpasset

veiledning. Under nevnes de arrangement og kurs NSO gjennomførte i 2020. Som for mye annet

dette året ble disse aktivitetene kraftig preget av pandemi og smitteverntiltak.

Introduksjonsseminar for nye industrivernpliktige virksomheter

Siden det var over 200 nye virksomheter som ble industrivernpliktige ved årsskiftet grunnet

forskriftsendring så NSO behov for å fortsette veiledningsarbeidet som også pågikk i 2019. Det ble

utviklet og arrangert til sammen sju gratis introduksjonsseminarer over hele landet (Moss,

Gardermoen, Lillesand, Tiller/Trondheim, Bergen, Sandnes og Tromsø). Både hoteller og lokale

virksomheter ble brukt som kurssteder og påmeldingen viste at tilbudet var attraktivt. Nær 150

meldte sin interesse. NSO rakk å gjennomføre fire av disse før landet stengte ned 12. mars. De

resterende ble gjennomført senere eller som nettbaserte samlinger.

Industrivernforskriften – forstå kravene

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte industrivernet.

Industrivernleder og eventuelt nestleder, men også andre med oppgaver i virksomhetens HMSarbeid

og beredskap, kan skaffe seg grunnleggende kvalifikasjoner gjennom kurset

«Industrivernforskriften – forstå kravene».

Det var planlagt i alt sju slike forskriftskurs over to dager i 2020. Fire av disse ble gjennomført med

noe redusert antall deltakere. Smittevernreglene bidro til uforutsigbarhet for hoteller, NSO som

arrangør og deltakere. Det ble tilbudt veiledning til deltakere som ikke fikk deltatt på kurs som ble

satt opp på høsten og som likevel ble avlyst på kort varsel grunnet lokale smitteutbrudd.

Simulering av katastrofe – SIMKAT®

SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir

• kompetanse til å organisere en redningsstab

• trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested

• øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab

Kurset er lagt opp slik at deltakerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.

NSO hadde planlagt SIMKAT® både som to-dagers og tre-dagers kurs vår og høst – til sammen fire

kurs. Bare ett kurs ble gjennomført (tidlig i mars). Det ble vurdert andre løsninger for disse kursene,

men de lot seg ikke gjennomføre med så strenge smitteverntiltak som var gjeldende for den type

samlinger.

Side 10 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

NSO benyttet en av de avlyste kursdatoene til å samle alle instruktørene for å evaluere og vurdere

SIMKAT-kursene. Det kom ikke opp noen grunnleggende behov for større endringer, men for å heve

kvaliteten på kursene vil vi se på om et obligatorisk forkurs kan være nyttig. Det er plan for utvikling

av en e-læringsløsning i løpet av første halvår 2021.

NUSB-kurs

De to planlagte kursene i øvelsesplanlegging i samarbeid mellom NSO og DSB/Nasjonalt

utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) ble avlyst. Også andre kurs fra NUSB

som NSO har informert om i Sikkerhet og/eller på nettsidene ble avlyst i 2020.

Industrivernkonferansen 2020

Industrivernkonferansen 2020, planlagt 1. og 2. desember, ble avlyst grunnet

smittevernrestriksjonene og stengt hotell. Sikkerhet ble utgitt i en utvidet utgave i desember med

noen av de temaene og sakene som ville vært aktuelle på konferansen.

2.4 Informasjonsvirksomheten

Informasjonstiltak som nettsider, bladet Sikkerhet, nyhetsbrev og aktivitet på sosiale medier bidrar til

å løse den lovpålagte oppgaven; «å organisere egenbeskyttelsen». Slik ser vi også på eksterne

foredrag, forelesninger og presentasjoner for relevante grupper.

Nettsted, nyhetsbrev og sosiale medier

NSOs nettsted skal både være en nyhetsformidler til virksomhetene samt et sted de kan finne svar på

ulike spørsmål de kan ha om industrivern. Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes

til mottakerne av NSOs nyhetsbrev.

I 2020 ble det sendt ut 20 nyhetsbrev mot 12 i 2019. Ved utløpet av året hadde nyhetsbrevet i

underkant av 2900 abonnenter.

NSOs Facebook-side, @industrivern, legges det ut lenke til saker som blir publisert på nso.no, men

også til eksterne artikler og kommentarer. I tillegg blir det lagt ut bilder og videoer fra NSOarrangementer,

for eksempel øvelser, kurs, konferanser og annet. På Facebook har NSO 1056 følgere

per februar 2021. Dette er en moderat økning fra et år tilbake.

På LinkedIn har NSO 1594 følgere per februar 2021 – en fordobling sammenliknet med et år siden.

Bladet Sikkerhet

Bladet Sikkerhet skal holde virksomhetene informert om regelverket for egenberedskap og gi

eksempler på hvordan beredskapen bør planlegges og følges opp. Sikkerhet sendes til

industrivernpliktige virksomheter og til relevante beredskapsaktører over hele landet. Bladet har blitt

det ledende magasinet innen beredskap i Norge.

Hovedtemaene i Sikkerhets tre utgaver i 2020 var «Alle hjelper til», «Øver industrivernet digitalt» og

«Ta ansvar». NSO ønsker å vise mangfoldet som finnes i industrivernpliktige virksomheter; i ulike

bransjer, geografisk plassering og med forskjellige problemstillinger – gjerne knyttet til

samarbeid/samvirke. I tillegg presenteres andre beredskapsressurser i de ulike utgivelsene. Dette

Side 11 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

gjenspeiler at industrivernet er en del av redningstjenesten. Vi viser også hvordan industrivern kan

bidra til bedre samfunnssikkerhet.

Bladet hadde opplag på 6000 eksemplarer per utgivelse i 2020.

Foredrag, forelesninger og presentasjoner

NSO medvirker normalt på flere konferanser/møter og ved undervisningsinstitusjoner for å øke

forståelsen av hva et industrivern er, og hva det betyr for virksomhetene. Flere av de mer eller

mindre faste forelesningene ble ikke gjennomført grunnet pandemien.

Arrangement Arrangør/Institusjon Måned 2020

Foredrag på Totalforsvarskonferansen

Innlegg på web-konferanse for

avfallsbransjen

Innlegg på TSG-konferanse (nettbasert)

Norsk Totalforsvarsforening,

Oslo militære samfunn

KS/KS-Bedrift, opptak i Oslo

Tilsynsetatenes

samarbeidsgruppe

oktober

oktober

oktober

Deltakelse i workshop - avfallsbransjen KS/KS-Bedrift, nettmøte november

Innlegg på web-konferanse for

avfallsbransjen

Norsk Industri, nettmøte

desember

2.5 Andre områder med NSO-engasjement

Felles tilsynsdatabase

På Felles tilsynsdatabase (FTD) legger myndighetene ut varsler om tilsyn og rapporter etter tilsyn. På

FTD kan en myndighet også lese tilsynsrapporter fra andre myndigheter i sin forberedelse til et tilsyn.

FTD driftes av Arbeidstilsynet på vegne av HMS-myndighetene. Arbeidstilsynet, Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og NSO utgjør koordineringsgruppen for FTD.

Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe

NSO er med i Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe (TSG). Hovedfokus i 2020 var innføring av et

felles digitaliseringsprosjekt mellom tilsynsmyndigheter der TSG fikk en koordinerende rolle. Arbeidet

med dette inkluderte flere ansatte i NSO, og var til tider ressurskrevende med egne møter.

Digitaliseringsprosjektet hadde i 2020 stor fremdrift og planlagt oppstart er i 2021.

Det ble i 2020 avholdt til sammen sju møter med påfølgende arbeid knyttet til innspill til

prosjektbeskrivelser. I tillegg deltok NSO med deltakere i en rekke arbeidsmøter i faggrupper.

Prosjektet, nå kalt «Tilda», vil i 2021 bli overført til Brønnøysundregistrene for videre utvikling og

drift. På sikt vil dette gi en løsning der alle tilsynsmyndigheter i Norge vil kunne hente og dele data.

Det årlige TSG-seminaret ble i 2020 avholdt digitalt den 20. oktober. NSO hadde innlegg på webinaret

der vi delte NSO sine erfaringer med digitale tilsyn.

Side 12 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

Myndighetssamarbeidet om storulykke

NSO gjennomførte åtte storulykketilsyn i 2020. Ett av disse ble gjennomført som fysisk tilsyn. Ved tre

av tilsynene ble intervjuene og dokumentgjennomgangen gjennomført digitalt, og det ble deretter

stedlig befaring. Fire tilsyn ble gjennomført digitalt og uten befaring. Fire planlagte tilsyn ble utsatt til

2021 fordi det var ønskelig å gjennomføre disse stedlig. Tema for årets tilsyn var styring og

risikovurdering av endringer.

NSOs representant i Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) deltok i arbeidet med

utarbeiding av Temaveiledning for avfallsbransjen. Arbeidet med temaveiledningen vil fortsette i

2021.

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse (RFGA) er et samarbeid mellom 13 av Norges største

prosessbedrifter (inkludert et anlegg i Danmark) samt Petroleumstilsynet, Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap, 335 skvadronen og Hovedredningssentralen (HRS). NSO drifter

sekretariatet.

Disse virksomhetene er med i RFGA:

• Jotun A/S

• Borregaard AS

• Esso Slagen

• Equinor Mongstad

• Equinor Sture

• Equinor Kollsnes

• Equinor Kårstø

• Equinor Melkøya

• Equinor Tjeldbergodden

• Equinor Kalundborg (DK)

• Inovyn Norge

• Ineos Bamble

• Herøya Industripark

All aktivitet i 2020 ble gjennomført på digitale plattformer. Etter nedstengningen ble det gjennomført

en rekke møter for å avklare eventuelle ekstraordinære tiltak i samarbeidet. Årsmøtet ble

gjennomført digitalt. Et planlagt sommerarrangement ble avlyst, men det ble gjennomført et ekstra

temafagmøte fra Herøya som webinar.

I løpet av 2020 ble RFGAs sider på NSOs hjemmeside jevnlig oppdatert. Dette er sider som bare

RFGA-bedriftene har tilgang til.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

NSO er oppnevnt som medlem av Nasjonalt Redningsfaglig Råd opprettet av Justis- og

beredskapsdepartementet. Rådet ledes av Hovedredningssentralen i Sør-Norge og rapporterer til

departementet. NSO deltok i digitale møter i 2020.

Det er etablert et øvingsutvalg i hvert politidistrikt/LRS der NSO er representert ved planlegging og

gjennomføring av øvelser i eller ved aktuelle virksomheter. NSO har fulgt opp alle politidistriktene i

løpet av 2019 og 2020. Arbeidet har båret frukter og det er opprettet kontakter i de aller fleste

distriktene. Det er også gjennomført fellesmøter og lagt planer for deltakelse i relevante øvelser mv.

Side 13 11. mai. 2021


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2020

Nasjonalt ressursregister i regi av Barents Watch

NSO har bidratt med innspill knyttet til registrering av industrivernets ressurser. Vi har erfart at dette

arbeidet i all hovedsak bør følges opp lokalt/regionalt. NSO vil bidra med innspill og bistand der det

er naturlig – basert på behov uttrykt lokalt.

Røyk- og kjemikaliedykkersertifikat – ordning erstattes med norm-/veiledningsarbeid

NSO har i samarbeid med Norsk brannvernforening tidligere valgt å avslutte ordningen med NSOs

sertifikat for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. NSO har i 2020 jobbet med å avklare begrep

og praktisk forståelse av kravene som stilles til innsatspersonell som skal i innsats som krever

åndedrettsvern og/eller beskyttelse mot eksponering av hud mot kjemikaliepåvirkning. For de som

har røyk- og kjemikaliedykkere vil kravene bli som før. NSO tar sikte på å videreføre dette arbeidet og

utarbeide en oppdatert veleider i løpet av 2021.

Bistand til helsetjenesten – smittevernutstyr fra industrien

NSO fikk tidlig etter de første varslene om smitteutbrudd en henvendelse om industrien kunne avse

noe smittevernutstyr til helsetjenesten. Mangelen på slikt utstyr var akutt i store deler av

helsetjenesten i februar til april. NSO sendte raskt ut en kort spørreundersøkelse til

industrivernpliktige virksomheter. I løpet av noen uker var det 300 virksomheter som meldte inn

utstyr som kunne sendes. Gjennom ulike samarbeid og koordineringsløsninger ble mye utstyr

overlevert til bruk i den mest kritiske perioden for helsetjenesten.

Side 14 11. mai. 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!