14.05.2021 Views

Holger-Danske-maj2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

To er gået hvor intet er sket og de har to år endnu, inden

Mette Frederiksen senest skal udskrive valg til

Folketinget.

Mon ikke, at den gode Messerschmidt får gjort

folketingssalen opmærksom på den tydelige forskel

mellem regeringen og Socialdemokratiet. En forskel som

forhåbentlig fører til en gennemførelse af stramningerne

fra Socialdemokratiets udlændingeudspil i 2018. Lad os

håbe.

Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

Lokalforening i fokus:

DFU Trekanten

I denne udgave retter vi blikket mod Jylland –

Nærmere bestemt: DFU Trekanten og

lokalforeningens formand Laura Guldager.

Hvordan går det i DFU Trekanten

Det går meget stille og roligt. Vi holdt fast i de

fysiske arrangementer så længe, som det var

muligt og forsvarligt i efteråret, men måtte til

sidst gå over til digitale arrangementer. Ligesom

alle andre har vi jo været lukket ned i de sidste

mange måneder. Vi er dog nu begyndt at starte

lige så stille op igen, nu hvor restriktionerne

bliver lempet mere og mere.

Hvordan går det i bestyrelsen?

Vi afholdte vores (online) generalforsamling

tilbage i januar måned. Her fik vi valgt en ny,

stærk bestyrelse. Vi har det godt sammen og er

gode til at hygge os sammen. Det er utroligt

vigtigt for mig, at det ikke kun er slid og slæb,

men at der også er tid til at vi i bestyrelsen

hygger os sammen.

Vi kommer generelt bare godt ud af det med

hinanden i vores nye bestyrelse. Vi kender

hinanden lidt på kryds og tværs i bestyrelsen,

hvilket giver en stærk bestyrelse der er god til at

samarbejde. Det er en fornøjelse at være

formand for sådan bestyrelse.

virtuelt besøg af drengene bag SEABORG

Technologies, som vil gøre os alle lidt klogere på

atomkraft. For er atomkraft i virkeligheden så

farlig igen med nutidens teknologi?

Generelt vil vi i år, med vores oplægsholdere,

forsøge at skabe lidt intern debat i DFU – på den

gode måde naturligvis. Vi starter ud med

atomkraft og senere på året kommer vi, bl.a. ind

på abort. Begge disse emner har gang på gang

skabt store og spændende debatter på vores

årsmøder og generelt i debatten til vores

arrangementer – derfor ser vi i DFU Trekanten

frem til, at kunne støtte op om disse gode

debatter, samt sætte nye debatter og tanker i

gang.

Der skal naturligvis stadig også være plads til de

velkendte og altid hyggelige sociale

arrangementer. Derfor planlægger vi ligeledes at

holde en genåbningsfest i løbet af sommeren,

ligesom vores traditionsrige bowlingarrangement

selvfølgelig også vender tilbage i sensommeren.

Sidst men ikke mindst, så er vi ved at stable en

fredagsbar på benene sammen med de øvrige

ungdomspartier i vores lokalområde. Vi ser

meget frem til at styrke det tværpolitiske

samarbejde med de andre ungdomspartier.

Hvordan lyder jeres “genåbningsplan”?

Faktisk er vi allerede i gang med vores

”genåbningsplan”. I fredags var vi en tur på

Koldinghus i anledning af, at Hendes Majestæt

Dronning Magrethe var på besøg. Det var en

forløsning, endelig at kunne mødes igen – og at

det så passede med at Dronningen lige kom

forbi, det er jo bare perfekt timing. Af

kommende planer har vi nogle virkelig

spændende oplæg i støbeskeen. Vi får, bl.a.

Side 4 af 18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!