18.05.2021 Views

Lek & Tell

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAE PICA<br />

LEK &<br />

TELL!<br />

100 matematikkaktiviteter for små barn


Innhold<br />

Innledning 6<br />

KAPITTEL 1<br />

KVANTITATIVE BEGREP 12<br />

Følg lederen 13<br />

Lett og tung 14<br />

Kaniner og kenguruer 15<br />

Høye og lave toner 16<br />

Katt og elefant (Lett og tung II) 17<br />

Et par 18<br />

Vis med kroppen 19<br />

Bred og smal 20<br />

Noen barn 21<br />

Hvilken størrelse 22<br />

Samme lengde 23<br />

Lett og tung 24<br />

En gang til 25<br />

Jevnt og ujevnt antall 26<br />

KAPITTEL 2<br />

TALLBEVISSTHET OG Å<br />

KJENNE IGJEN TALL SIFRE 28<br />

Kaste erteposen 29<br />

Samme siffer 30<br />

Hoppe paradis 31<br />

Skriv i luften 32<br />

Rette og buete linjer 33<br />

Bare sifre 34<br />

Sifferjakten 35<br />

Skrevet i sanden 36<br />

Spore sifrene 37<br />

KAPITTEL 3<br />

TELLING, 1:1-<br />

KORRESPONDANSE<br />

OG MÅLING 38<br />

Raketten 39<br />

Kroppsdeler 40<br />

En, to, knytt min sko 41<br />

En, to, tre små barn 42<br />

En, to, nå skal toget gå 43<br />

Et steg fremover 44<br />

Hvor mange steg 45<br />

Sprekk bobler og tell 46<br />

Klapp og tell 47<br />

Skattejakten 48<br />

Hvor mange føtter? 49<br />

Bli en statue 50<br />

Trebente skikkelser 51<br />

Tiden er ute 52<br />

Kongen befaler 53<br />

Mamma, får jeg lov 54<br />

Hvor lang tid tar det? 55<br />

Hvor mange klapp 56<br />

Rør ved golvet 57<br />

Hold balansen 58<br />

Hvor mange måter? 59<br />

Hvor mange måter? II 60<br />

Hvor mange deler? 61<br />

Hvor mange lyder? 62<br />

Måle med hendene 63<br />

Hvor langt? 64<br />

Å måle ”på ordentlig” 65<br />

4


KAPITTEL 4<br />

ENKEL GEOMETRI 66<br />

Kjør opp 67<br />

Jeg og skyggen min 68<br />

Over og under 69<br />

Linjær Limbo 70<br />

Over og under, og mer 71<br />

Følg linjen 72<br />

I hvilken retning? 73<br />

Over, under og på 74<br />

Ta plass 75<br />

Hvilken linje 76<br />

Jeg spaner 77<br />

På vei mot geometri 78<br />

Det krympende rommet 79<br />

Kom til meg 80<br />

Spisser 81<br />

Følg formen 82<br />

Kom i form 83<br />

Let etter former 84<br />

Lag former sammen 85<br />

Like par 86<br />

Nå er det symmetrisk… men ikke nå 87<br />

Endrede former 88<br />

Lag vinkler 89<br />

KAPITTEL 5<br />

REKKEFØLGE OG<br />

MØNSTER 90<br />

<strong>Tell</strong> opp 91<br />

<strong>Tell</strong>e på fingrene 92<br />

Dette er kompisen min 93<br />

Hermeper 94<br />

Hermeper II 95<br />

Send videre 96<br />

Gjør som meg 97<br />

Rytmeleken 98<br />

Bølgen 99<br />

Hverandre 100<br />

I en ring 101<br />

Ro, ro, ro din båt 102<br />

Steg, steg, hopp 103<br />

1-2-3-4 104<br />

KAPITTEL 6<br />

Å TELLE 106<br />

Tre små aper 107<br />

Pluss og minus 108<br />

Flytt dere 109<br />

Trekk fra og legg til 110<br />

Nå skal jeg peke 111<br />

Flaskebowling 112<br />

Røre golvet II 113<br />

Sifre i bevegelse 114<br />

Del opp 115<br />

Ta et steg bakover 116<br />

Ordliste 118<br />

Referanser 119<br />

5


INNLEDNING<br />

Da jeg var på en konferanse for ikke så lenge siden, kom jeg til å<br />

overhøre en samtale mellom en professor i matematikk fra et universitet<br />

i nærheten og en barnehagelærer. Han spurte om hun arbeidet med<br />

matematikk med fireåringene sine. –Nei, svarte hun.<br />

Så fort hun forsvant, gikk jeg bort til professoren og opplyste han om<br />

at naturligvis holder barn i barnehagen på med matematikk. Og jeg<br />

fortalte han på hvilken måte.<br />

Som voksne har vi en tendens til å tenke matematikk på en ”voksen”<br />

måte. Det innebærer at vi gjerne maner frem minner om hva<br />

matematikk betydde for oss da vi gikk på skole. Våre minner fra tidlig<br />

barndom er nok ikke så sterke som dem fra senere år, som vi assosierer<br />

med emner som algebra, utregninger og ligninger.<br />

Barnehagelæreren som snakket med professoren tenkte nok<br />

matematikk på den ”voksne” måten fordi professoren underviste på<br />

universitetsnivå. Til tross for at barnehagelæreren ikke arbeidet med<br />

utregninger og trigonometri med barna, er jeg overbevist om at hun,<br />

til tross for at hun hevdet det motsatte, arbeidet med matematikk<br />

gjennom hele barnehagedagen. Når barna lekte med klosser og andre<br />

små gjenstander, arbeidet de med matematikk. Når de bygde, sorterte og<br />

sammenlignet gjenstander, arbeidet de med matematikk. Når de målte<br />

opp ingredienser til baking eller matlaging for øvrig, eksperimenterte<br />

de og gjorde erfaringer med matematiske begreper. Når de lekte med<br />

sand og vann, dekket på bordet eller lyttet til barnerim og fortellinger,<br />

som -De tre små kattene, -Geitekillingen som kunne telle til ti,<br />

-Gullhår og de tre bjørnene, forholdt de seg også til matematikk.<br />

Ettersom kvantitative begrep er en del av det matematiske språket,<br />

holder barna dessuten på med matematikk hver gang de arbeider<br />

sammen, utforsker betydningen av begrepene stor og liten, grupperer<br />

gjenstander, eller stiller seg på rekke med noen først og noen sist!<br />

Matematikk kan ha en abstrakt dimensjon for voksne, men for barn er<br />

matematikk alltid et svært konkret fenomen.<br />

6


Matematikk i tidlig barndom<br />

Flere matematiske begreper kan utforskes sammen med barn.<br />

Matematikkleker for småbarn starter med å utforske kvantitative<br />

begreper som for eksempel stor, liten, høy og lav. Voksne kan mene at<br />

dette er enkelt, men for barn er det en viktig del av det matematiske<br />

språket og danner grunnlaget for videre matematisk innlæring<br />

knyttet til størrelse og posisjon. Fordi det bidrar til ordforståelse, letter<br />

det også for forståelse av begrepene de trenger i den første lese-/<br />

skriveopplæringen.<br />

På samme måte som barn trenger å lære å gjenkjenne bokstavene<br />

i alfabetet for å kunne lese, må de lære å gjenkjenne tallsymbol.<br />

Aktivitetene i kapittel 2, bevissthet om og gjenkjenning av sifre, gir<br />

et godt grunnlag for å lære barna slike viktige ferdigheter gjennom<br />

lek. Barna lytter til ord for sifre, lærer å telle, og etter hvert skapes det<br />

forståelse for at sifre er symboler som representerer noe.<br />

Å skape slik forståelse omtales i kapittel 3, telling, en til en<br />

korrespondanse og måling.<br />

Også geometri kan utforskes i tidlig barndom. Poenget er å ta barnets<br />

perspektiv og ikke betrakte det som en abstrakt dimensjon som kun<br />

voksne kan forholde seg til – på samme måte som vi tar barnets<br />

perspektiv i all annen pedagogisk virksomhet med barn. Geometri for<br />

førskolebarn handler ikke om midtnormaler og stumpe vinkler. Barna<br />

får eksperimentere med vinkler, men bare den typen vinkler de danner<br />

under lek ved hjelp av klosser eller albuer og knær. Barna får kjennskap<br />

til linjer – vertikale, horisontale, diagonale og kryssede linjer. Barns<br />

forståelse av polygoner og trapes starter ved at de forstår og tar til seg<br />

basisbegrepene.<br />

Aktiv matematikkinnlæring<br />

I denne tiden med nasjonale prøver og standardiserte tester hvor<br />

resultatene telles, får norsk og matematikk mye oppmerksomhet både<br />

i barnehage/skole, blant politikere, foreldre, elevene og i pressen.<br />

7


1 Kvantitative begrep<br />

Barn liker å snakke om hvor stort eller lite noe er, hvem som har<br />

lengst tog eller om hvor mange flere leker de har enn andre. Uten at<br />

det er bevisst, handler dette om en viktig del av matematikkspråket;<br />

kvantitative begrep. Mayesky (2002) anser at de følgende kvantitative<br />

begrepene bør være i bruk i dagligdagse situasjoner i barns verden.<br />

Jeg har tatt med så mange som mulig i dette kapitlet, med den hensikt å<br />

skape en god forståelse av de grunnleggende kvantitative begrepene.<br />

• stor/liten<br />

• lang/kort<br />

• høy/lav<br />

• bred/smal<br />

• sen/tidlig<br />

• først/sist<br />

• midten<br />

• en gang<br />

• noen<br />

• lett/tung<br />

• til sammen<br />

• samme lengde (like lang/langt)<br />

• høyest<br />

• lengst<br />

• lengre enn<br />

• gruppe<br />

• par<br />

• mange<br />

• flere<br />

• flest<br />

• to ganger<br />

12 KVANTITATIVE BEGREP


Støtter opp om forståelsen av posisjonsbegrep<br />

Følg lederen<br />

Følg lederen er en morsom og velkjent lek som hjelper barna med<br />

forståelse av de kvantitative begrepene først, sist og i midten.<br />

Materiell<br />

Ingenting<br />

Aktivitet<br />

Led barna rundt i rommet og la dem gjøre forskjellige bevegelser som<br />

du vet alle klarer. Bruk ordene først, sist og i midten for å beskrive<br />

barnas innbyrdes plassering.<br />

Varier tempo: langsomt, raskt, middels, gå rett framover, i sikk-sakk,<br />

i buer, gå lett, tungt, vanlig, og beveg deg på ulike nivåer, lavt, høyt og<br />

vanlig.<br />

Flere aktiviteter<br />

Når barna er klar for det, kan en og en være leder etter tur.<br />

Når du selv leder gruppen, kan du av og til rope navnet på ett av barna.<br />

Dette barnet går ut av rekken og leder alle som er bak han/henne til<br />

begynnelsen av rekken.<br />

Dette vil endre barnas<br />

posisjon i forhold til<br />

rekkefølge og dette må<br />

understrekes.<br />

KVANTITATIVE BEGREP 13


2<br />

Tallbevissthet og<br />

å kjenne igjen sifre<br />

Copley (2000) skriver: ”Utvikling av sifferbegrep skjer ikke i løpet<br />

av en leksjon, en termin og heller ikke i løpet av et år. Det er en<br />

kontinuerlig prosess som gir grunnlaget for mye av det som undervises<br />

i matematikk.<br />

Barn begynner å telle fra 1-10 lenge før disse sifrene gir noen<br />

mening for dem, eller før de er i stand til å gjenkjenne de skrevne<br />

siffersymbolene. På samme måte begynner de å ramse opp ABC lenge<br />

før de gjenkjenner de skrevne bokstavene når de ser dem. Aktivitetene i<br />

dette kapitlet hjelper barna å gjenkjenne sifre visuelt. De legger også til<br />

rette for å forberede barna på å skrive siffertegn ved å bli kjent med de<br />

rette og buede linjene som sifrene består av.<br />

28 TALLBEVISSTHET OG Å KJENNE IGJEN SIFRE


Støtter opp om siffergjenkjenning<br />

Kast erteposen<br />

Denne enkle aktiviteten hjelper barna å utvikle både siffergjenkjenning<br />

og øye-hånd-koordinasjon.<br />

Materiell<br />

• En eller flere erteposer<br />

• Sifrene 0-9 skrevet på et ark med minimum størrelse A4, minst<br />

et sett av alle sifrene. OBS! Dersom begrepet null er for avansert for<br />

barna, begynn med sifferet 1.<br />

Aktivitet<br />

• Spre kortene med sifre på golvet på en tilfeldig måte. Avhengig av<br />

område dere har til disposisjon og antall kort og erteposer dere<br />

har til rådighet, kan du be et av barna (eller flere) å stille seg opp<br />

på et bestemt sted og kaste<br />

en ertepose oppå et siffer. I<br />

begynnelsen bør barna stå så<br />

nær sifrene som mulig for å<br />

sikre at de lykkes.<br />

• Når en ertepose lander på et<br />

kort, sier du hvilket siffer den<br />

landet på.<br />

Flere aktiviteter<br />

• Etter hvert kan du be barnet<br />

selv fortelle hvilket siffer<br />

erteposen landet på.<br />

ertepose<br />

nummererte kort<br />

TALLBEVISSTHET OG Å KJENNE IGJEN SIFRE 29


LEK & TELL - MATEMATIKKAKTIVITETER TIL GLEDE FOR BÅDE BARN<br />

OG VOKSNE<br />

Barn har en innebygd lyst til å leke – noe som <strong>Lek</strong> & <strong>Tell</strong> aktivitetene<br />

ivaretar. Bokens utgangspunkt er å lære barn grunnleggende matematiske<br />

begreper ved å la dem oppleve dem fysisk. Aktivitetene eller lekene<br />

utfordrer hele kroppen og lar barna bevege seg på en måte de liker godt.<br />

Boken behandler seks ulike områder:<br />

-Kvantitative begrep<br />

-Å kjenne igjen sifre<br />

-<strong>Tell</strong>ing, en/en-forhold og måling<br />

-Enkel geometri<br />

-Rekkefølge og mønster<br />

-Å telle<br />

Innen hvert område får du forslag om et stort antall aktiviteter, sortert<br />

fra et enkelt til et vanskeligere nivå. Mange aktiviteter kan gjennomføres<br />

uten noe som helst materiell. De øvrige krever bare enkle midler som man<br />

gjerne har for hånden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!