16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Utorak 10.8.2021.

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 17-18.30 časova; Uzrast: 5-12 godina

BOTANIKA-ZANIMLJIVA NAUKA – Na ovoj radionici ćemo napraviti makete biljaka od raznih

materijala.

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

SVE IZUME I OTKRIĆA STVORILA SU VAŽNA BIĆA 1 – Nikola Tesla i Mihajlo Pupin/Putujemo kroz

biografi je Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Otkrivamo kako su njihovi izumi i otkrića promenila svet.

Kreiramo našu ’’Play naučnu laboratoriju’’ i razmišljamo o svojim izumima koji bi promenili svet.

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

Sreda 11.8.2021.

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 17-18.30 časova; Uzrast: 5-12 godina

BOGATSTVO RAZLIČITOSTI – Volimo se jer smo tu svi baš tako različiti, da bi ovaj svet bio lepši!

Na radionici ćemo se baviti oslikavanjem gipsanih maski u obliku ljudskih lica različitih nacija.

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

SVE IZUME I OTKRIĆA STVORILA SU VAŽNA BIĆA 2 - Mileva Marić Ajnštajn / Na ovoj radionici

upoznajemo se sa biografi jom neverovatne Mileve Marić Ajnštajn. Nastavljamo sa našom ’’Play

naučnom laboratorijom’’ i pretvaramo se u male naučnike uz zanimljive naučne eksperimente.

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

Četvrtak 12.8.2021

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 17-18.30 časova; Uzrast: 5-12 godina

MUZIKA KOJA INSPIRIŠE I BUDI – Uz odabranu muziku slikaćemo u prirodi!

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

ZNAMENITE LIČNOSTI PO KOJIMA SU NOVOSADSKE ULICE DOBILE IME - Koračajući po slikama

ulica Novog Sada otkrivamo različite ličnosti i njihove biografi je. Pravimo ’’Play grad’’ i ulice koje

nose imena ličnosti koji su nama inspiracija.

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

Petak 13.8.2021.

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 17-18.30 časova, Uzrast: 5-12 godina

EKOLOGIJA – Kakva je to nauka? Kome služi i čemu nas uči? Hjade da napravimo upotrebni

predmet od iskorišćene ambalaže

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

BITI KRALJICA IL KRALJ - NIJE MALA STVAR / Kroz vremeplov civilizacija od Egipta pa do danas,

putovaćemo kroz različita kraljevstva i upoznavati biografi je značajnih svetskih vladara. U Play

kraljevstvu kreiraćemo našu zemlju iz mašte i svet koji bi bio baš po našoj meri.

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377Četvrtak 15.8.2021

Subota 14.8.2021.

ARENA CINEPLEX, Bulevar Mihajla Pupina 3

Vreme: 11 časova

Projekcija fi lma: FANTASTIČNO PUTOVANJE U OZ 2D

Ulaznica: 250 din

Rezervacije na broj telefona: 021/447690

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!