24.06.2021 Views

Sikkerhet 2021 2_Brann

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SIKKERHET<br />

Fagblad om industrivern, trygghet og sikring Nr 2/<strong>2021</strong><br />

TEMA:<br />

BRANN


For det øyeblikket,<br />

når ytelsen ikke bare<br />

må være kraftig –<br />

men også effektiv.<br />

Ressurser<br />

som kjenner hverandre,<br />

finner hverandre<br />

Som tilsynsmyndighet har vi flere<br />

oppdrag. Vi skal selvsagt føre tilsyn<br />

og sørge for et så godt og forståelig<br />

regelverk som mulig og gi veiledning<br />

til regelverket. Et annet viktig<br />

oppdrag er at vi i Næringslivets<br />

sikkerhets organisasjon (NSO) skal<br />

være pådriver for samarbeid mellom<br />

industrivern, kommunene, nødetatene<br />

og andre aktører i redningstjenesten.<br />

viser hvor krevende slike oppdrag<br />

kan være. Det understreker behovet<br />

for tilstrekkelig og tilpasset opplæring<br />

og øvelse av personell som skal bistå<br />

i lokale hendelser. NSO oppfordrer til<br />

kontakt mellom industrivernpliktige<br />

virksomheter, kommuner og lokale<br />

nødetater. Vi har tro på at ressurser<br />

som kjenner hverandre, lettere finner<br />

hverandre når behovet for hjelp<br />

oppstår.<br />

›<br />

De nye RFC POLY-slokkesystemene.<br />

Topp ytelse. Utrolig allsidighet. Dette er våre nye RFC POLY-slokkesystemer<br />

for små og begynnende branner. Ergonomisk forbedret og utstyrt med CAFSteknologi,<br />

er de svært fleksible og alltid klare til bruk. Laget for det øyeblikket,<br />

når du må være i stand til å handle umiddelbart.<br />

Follow us on<br />

Våre innovasjoner endrer bransjen. Finn ut mer på<br />

everythingforthatmoment.com/en/new-products<br />

Egenes <strong>Brann</strong>teknikk AS<br />

Nulandsvika 1, N-4405 Flekkefjord<br />

Telefon: 3832 0800 | 24t-vakt: 480 31 000 | e-post: post@egenes.as | hjemmeside: www.egenes.as<br />

Som lesere av <strong>Sikkerhet</strong> vil ha lagt<br />

merke til bruker vi gjerne flere sider<br />

i hver utgave på å vise hvordan ulike<br />

deler av redningstjenesten fungerer.<br />

Ofte er det også praktiske eksempler<br />

på samarbeid med industrivern.<br />

I denne utgaven gjør vi det igjen.<br />

Gode initiativ til systematisk samarbeid<br />

for å være forberedt på store<br />

og lang varige hendelser. Vårt mål<br />

er å inspirere flere til å jobbe systematisk<br />

med slike planer. Opplæring<br />

og øvelser er en nødvendig del av<br />

slike avtaler og planer. Hvor farlig<br />

det kan bli så vi under de dramatiske<br />

dagene med lyng- og skogbrann på<br />

Sotra. Industri vernpersonell havnet i<br />

svært krevende og farlige situasjoner<br />

grunnet nærmest eksplosjonsartet<br />

spredning av brannen.<br />

Oppdrag utenfor industriens egne<br />

gjerder er både en del av industrivernets<br />

samfunnsoppdrag og en kilde<br />

til ekstra øvelser og praktisk trening.<br />

Industrivernets bistandsplikt sikrer<br />

et viktig bidrag inn i den norske<br />

redningstjenesten. NSO bidrar med<br />

erfaringsdeling, inspirasjon og oppmuntring<br />

til lokale og regionale samarbeid.<br />

Derfor deler vi de gode historiene,<br />

men også de historiene som<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong><br />

Vi går, så langt vi nå vet, mot et stadig<br />

mer åpent og normalisert samfunn.<br />

Etterdønninger og lokale oppblomstringer<br />

av smitte vil vi måtte leve<br />

med. Vi i NSO ser frem til å komme<br />

ut på stedlige tilsyn igjen. Vi gleder<br />

oss også til å se kursdeltakere som<br />

snakker med hverandre i pausene,<br />

deler erfaringer og knytter kontakter.<br />

Ikke minst er vi glade for å kunne<br />

planlegge for en industrivernkonferanse<br />

med gode og interessante foredrag,<br />

relevante utstillere og en sosial<br />

ramme i trygge og ordnede former.<br />

Alt tilpasset de bestemmelser som vil<br />

gjelde i desember i år.<br />

Restriksjoner og begrensninger har<br />

også hatt uheldige følger for øvelsene<br />

hos en god del virksomheter ser vi<br />

nå på våre tilsyn. Vi har helt siden<br />

pandemien satte premissene for hele<br />

samfunnet i mars 2020 vært tydelige<br />

på at det er mulig å øve på måter som<br />

sikrer godt smittevern. «Koronasidene»<br />

våre på nso.no har i hele<br />

perioden hatt råd og tips også om<br />

dette. Nå vil vi oppfordre alle til å gå<br />

gjennom og sette opp øvelsesplanene<br />

slik at de blir best mulig tilpasset<br />

den stadig mer normale situasjonen.<br />

Øv variert og bruk hele spekteret av<br />

Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets<br />

sikkerhetsorganisasjon. Foto Terje Skåre<br />

øvelsestyper slik at dere både øver<br />

teoretisk og praktisk – smått og stort.<br />

Alle øvelser skal ha et mål. Da blir det<br />

mulig å evaluere og lære av øvelsene.<br />

Øvelser er grunnlaget for all forsvarlig<br />

og effektiv beredskapsinnsats.<br />

Derfor er det også viktig at øvelsene<br />

hjelper industrivernet med å bli bedre<br />

i håndtering av de aktuelle uønskede<br />

hendelsene. Vi kommer stadig tilbake<br />

til «hva kan skje hos dere?». Svarene<br />

på dette gir en god oversikt på hva<br />

øvelsene bør inneholde.<br />

Jeg ønsker alle en fin tid fremover.<br />

Og så får vi håpe færrest mulig av<br />

dere får reelle hendelser dere må<br />

håndtere eller bistå i. Lykke til med<br />

de gode øvelsene! Forhåp entligvis vil<br />

stadig flere av dere også øve sammen<br />

med lokale nød- og beredskapsressurser.<br />

KNUT OSCAR GILJE<br />

3


TEMA: BRANN<br />

REDAKTØREN HAR ORDET<br />

Innholdsfortegnelse<br />

Samarbeid<br />

Leder............................................................................... 3<br />

Redaktør.......................................................................... 5<br />

En hel ekstra brigade ..............................................6-13<br />

Faktasider ................................................................14-16<br />

Sidekommentar: Kommunen skal inngå<br />

samarbeid med industrivernet ...................................... 17<br />

Vil bidra for samfunnet.............................................18-19<br />

Sidekommentar: Tar med seg kompetanse<br />

til virksomheten............................................................. 19<br />

Gull verdt..................................................................20-22<br />

Sidekommentar: Samarbeider godt med<br />

brannvesenet................................................................. 22<br />

En tillitserklæring........................................................... 23<br />

Et lite samfunnsbidrag .............................................24-25<br />

SIKKERHET<br />

2 /<strong>2021</strong><br />

ISSN 0805 – 0680<br />

Opplag: 6.000<br />

Utgiver: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)<br />

Trykk: Wittusen & Jensen<br />

Tilrettelegger for distribusjon: Akershus Reklame Team as – art-as.no<br />

Kontakt: Postboks 349, 1326 Lysaker<br />

Tlf: 901 00 333, www.nso.no<br />

Facebook: @industrivern<br />

E-post: ekl@nso.no<br />

Redaktør: Elizabeth Kvie Lundevall<br />

Grafisk formgivning: Renate Jensen, Wittusen & Jensen<br />

Forsidebilde: Emil Breistein/BA<br />

Sotra:<br />

Statsministeren takker industrivernet<br />

for at de bidro .........................................................26-27<br />

Dette går til helvete .................................................28-31<br />

Flammen komm inn rundt oss..................................32-35<br />

Et kaotisk inferno......................................................36-37<br />

Equinor stilte med utstyr og husrom for evakuerte .38-39<br />

Samhandlingen er det viktigste ...............................40-42<br />

Velkommen til nye rådgivere ........................................ 43<br />

Verdien av øvelsen ligger i målene ..........................44-45<br />

De viktigste digitale truslene i <strong>2021</strong>............................... 46<br />

Ny timesats for øvelser ................................................. 47<br />

Politiets første trusselvurdering..................................... 47<br />

Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko......48-49<br />

NSOs kurs ...............................................................50-51<br />

«<strong>Sikkerhet</strong>» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler og ikke for kvaliteten på omtalte produkter.<br />

Det er ikke tillatt å kopiere eller tilgjengeliggjøre deler av eller hele bladet i <strong>Sikkerhet</strong> uten særskilt avtale med NSO.<br />

Unntak gjelder dersom det er hjemmel i lov, i avtale med Kopinor eller interesseorganisasjonen for rettshaver til åndsverk.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> er som medlem av Fagpressen forpliktet på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god<br />

presseskikk. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler<br />

klager mot mediene i presse etiske spørsmål.<br />

I dette temaet har vi valgt å trekke<br />

frem flere industrivern som har utmerket<br />

seg gjennom ekstra innsats og<br />

et tett samarbeid med nødetatene når<br />

det gjelder brannbekjempelse.<br />

Norge er et langstrakt land og vi har<br />

stor spennvidde i hva som inngår i<br />

industrivernet. Ikke alle industrivern<br />

har krav til forsterkningsområder, og<br />

de skal være tilpasset den virksomhet<br />

de er organisert for og de farer og<br />

ulykkeshendelser som risikoanalysene<br />

definerer.<br />

Når temaet nå er brann så ønsker<br />

vi å rette søkelyset på hvordan samarbeidet<br />

mellom nødetater, kommune<br />

og industrivernet fungerer<br />

når hendelsen først er et faktum. Vi<br />

ønsker å dele litt erfaringer fra de<br />

større industrivernene som har<br />

forsterkning med brannvern.<br />

De store industrivern og kommunale<br />

brannvesen har god kontakt. Enkelte<br />

industrivern ønsker tettere kontakt<br />

med politiet. Dette temaet vil bli tatt<br />

opp i neste nummer av <strong>Sikkerhet</strong>,<br />

sammen med tema førstehjelp.<br />

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

FØLG OSS HER:<br />

På nett:<br />

nso.no<br />

Facebook: facebook.com/industrivern<br />

LinkedIn:<br />

linkedin.com/company/næringslivetssikkerhetsorganisasjon<br />

Instagram: Instagram.com/industrivernet<br />

oppfordrer alltid til samarbeid.<br />

Det er i tråd med Rapport fra 22.<br />

juli-kommisjonen for at ressursene<br />

finner hverandre. Bli kjent utenom<br />

hendelsene. Fokuset må være på<br />

samarbeid, deling av planverk, for<br />

deretter å ha tydelig avklart hvilke<br />

roller man har å spille på under en<br />

innsats. Deretter felles treninger og<br />

øvelse for å bygge relasjoner, kompetanse<br />

og trygghet. Dette er ikke gjort<br />

over natten, og det krever vilje og<br />

interesse hos alle involverte parter,<br />

samt systematisk arbeid over tid.<br />

Vi ønsker også å høre fra industrivern<br />

hos mindre virksomheter. Dere har<br />

kanskje helt andre utfordringer og vi<br />

er sikre på vi kan lære mye av dere.<br />

Både små og store virksomheter har<br />

kjentpersoner som nødetatene trenger<br />

å møte og få bistand fra i form av<br />

lokal kompetanse når de ankommer<br />

stedet.<br />

Ta kontakt med oss.<br />

Redaktør<br />

Elizabeth Kvie Lundevall<br />

E-post: ekl@nso.no<br />

Mobil: 900 20 017<br />

Foto Shutterstock.com<br />

4 5<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


En hel ekstra<br />

brigade<br />

Skogbrannpersonell slukker brann.<br />

Foto Odd Skarbomyr/DSB<br />

6 7<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Nedre Romerike brann- og redningsvesen<br />

IKS har fått en hel ekstra brigade til å bistå i<br />

sommer dersom det blir skogbrann. Frivillige<br />

i industrivernet i Allnex, Dynea, Ekornes og<br />

Stena Recycling har meldt seg til tjeneste.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Kristian Andersen, fagansvarlig skogbrann. Foto NRBR.<br />

– Det er en løsning vi er veldig tilfreds<br />

med å ha fått på plass og som<br />

vi ser frem til å forsøke i praksis, sier<br />

Ronny Årstein, avdelingssjef i Nedre<br />

Romerike brann- og redningsvesen<br />

IKS.<br />

Kristian Andersen er arkitekten bak<br />

det forklarer Årstein.<br />

– Står vi midt oppi en skogbrann kan<br />

det hende vi trenger ekstra personell.<br />

Personellet fra industrivernet er jo<br />

røykdykkere, og med en innføring<br />

og opplæring i våre system, i dette<br />

tilfellet skogbranner, er de en naturlig<br />

ressurs. Flere brannvesen i Norge<br />

burde bli klar over den ressursen<br />

industrivernet utgjør, sier Kristian<br />

Andersen, fagansvarlig skogbrann,<br />

Nedre Romerike brann- og redningsvesen<br />

IKS.<br />

En skogbrann er ressurskrevende.<br />

Det er mye transport av ting dit innsatsen<br />

skjer, som transport av bensin,<br />

materiell og forpleining som mat og<br />

drikke. Dette er oppgaver som er like<br />

viktige som å slukke brannen, sier<br />

Andersen.<br />

– Det skjer ting med en skogbrann<br />

underveis. Kanskje har brannen<br />

avtatt, eskalert og spredt seg til flere<br />

steder. Det er ikke sikkert de vi kaller<br />

inn skal helt fremst i linjen. Kanskje<br />

er det lagt en struktur og da er det<br />

ikke hensiktsmessig å komme inn<br />

med nye folk. Men det kan også skje<br />

ting på flere steder samtidig som<br />

krever at vi må flytte over personell.<br />

Da må ekstrahjelpen vi har kalt inn<br />

ta over en del oppgaver vi holder på<br />

med, informerer Andersen.<br />

FLERE BRANNVESEN BØR<br />

KJENNE TIL INDUSTRI­<br />

VERNET<br />

Det var i fjor under starten på<br />

covid-19 at NRBR kom på ideen om<br />

å ta kontakt med industrivernet i<br />

de nabo liggende virksomhetene.<br />

Andersen forteller at usikkerheten<br />

rundt smitte gjorde at brannvesenet<br />

ønsket ekstra bemanning.<br />

– Hva gjør vi om mange i brannvesenet<br />

blir syke? Vi må lage en plan.<br />

Vi tenkte på industrivernet i distriktet<br />

vårt og sendte en epost til industrivernlederne<br />

til alle de lokale virksomhetene<br />

som har industrivern. Det var<br />

flere som ønsket å bidra. Vi kjenner<br />

jo litt til industrivernet og hva de er<br />

gode for. Vi øver sammen med Dynea<br />

og Allnex inne i industriparken. Så<br />

har vi en som jobber hos oss som<br />

også er i industrivernet hos Ekornes.<br />

Han har jo fortalt hva industrivernet<br />

hos Ekornes kan. De har vi også hatt<br />

øvelser med. Vi vil bli bedre kjent<br />

med industrivernet. Vi skal forsøke å<br />

øve sammen fremover, sier Andersen.<br />

Flere brannvesen burde bli klar over<br />

Kristian Andersen, fagansvarlig skogbrann og Ronny Årstein, avdelingssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS. Foto NRBR.<br />

– Personellet fra industrivernet<br />

er jo røykdykkere,<br />

og med en<br />

innføring og opplæring<br />

i våre system, i dette<br />

tilfellet skogbranner, er<br />

de en naturlig ressurs.<br />

hvilken ressurs industrivernet er,<br />

oppfordrer han.<br />

Han legger til at industrivernet kan<br />

bruke brannslanger, vet hvordan de<br />

slukker en brann, og at de er bevisst<br />

på egensikkert og andre praktiske<br />

HMS-rutiner under innsats.<br />

– Vi har ikke prøvd ut å bruke de<br />

frivillige fra industrivernet ennå,<br />

men vi er positive og trygge på at<br />

vi kan bruke dem der vi har behov.<br />

Vi er glade for at de stiller, uttaler<br />

Andersen.<br />

INN I SYSTEMET<br />

I fjor var de frivillige fra industrivernet<br />

kun skrevet opp på et A4 ark.<br />

De måtte i så fall kontaktes manuelt.<br />

Når det skjer noe er det full fart og<br />

vanskelig å huske på en liste, ikke<br />

minst finne den frem. I fjor ble ikke<br />

industrivernet kalt inn til innsats.<br />

Det mener Andersen er fordi det<br />

var tungvint og ikke godt nok kjent<br />

internt hvilken ressurs og muligheter<br />

det ga å ha frivillige fra industrivernet<br />

som ekstra personell. Vi hadde heller<br />

ikke mange store hendelser hvor vi<br />

trengte bistand.<br />

– I år har vi sikret oss at vi har gjort<br />

denne ressursen kjent. Industrivernet<br />

er lagt inn i planverk og i tiltakskort.<br />

De frivillige i industrivernet er nå en<br />

kjent ressurs for alt vårt personell.<br />

Innsatsleder og vakthavende stabssjef<br />

vet at de frivillige kan kontaktes og at<br />

de ligger inne i vårt varslingssystem,<br />

informerer Årstein.<br />

– Vi vil bli bedre kjent<br />

med industrivernet.<br />

Vi skal forsøke å øve<br />

sammen fremover.<br />

8 9<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


– Vi vet hva vi får når vi kontakter<br />

industrivernet. Røykdykkerne kan<br />

under en skogbrann settes inn i innsats<br />

sammen med oss og under vårt<br />

oppsyn, understreker Andersen.<br />

Sjansen for de frivillige i industrivernet<br />

blir kalt inn er større i sommer<br />

når de ligger inne i systemet, sier<br />

Andersen.<br />

Han håper at den ekstra brigaden<br />

med frivillige fra industrivernet er<br />

villige til å stille selv om pandemien<br />

går over. For brannvesenet kan<br />

trenge hjelp om de opplever en<br />

sommer lik den i 2018.<br />

Årstein sier at pandemien har<br />

satt en stopper for<br />

at partene<br />

har fått hilse på hverandre og øvd<br />

sammen. Men de frivillige fra industrivernet<br />

har likevel fått en digital<br />

opplæring.<br />

– Andersen laget en presentasjon<br />

som ble sendt ut til alle de frivillige<br />

fra industrivernet med rutiner i<br />

brann vesenet, samt egne rutiner og<br />

retningslinjer for de frivillige. Alt<br />

har de gjennomgått sammen med<br />

Andersen på Zoom. De frivillige fra<br />

industrivernet har også signert en<br />

taushetserklæring og NRBRs etiske<br />

retningslinjer, og sendt dette<br />

til HR-ansvarlig<br />

hos<br />

oss. De må ha med eget utstyr, sier<br />

Årstein.<br />

Andersen sier at han så langt har<br />

kjørt en innkallingsøvelse for å se at<br />

systemet virker.<br />

– Trenger brannvesenet bistand<br />

trykkes det på en knapp så det går en<br />

tekstmelding og en automatisk talemelding<br />

ut til de frivillige i<br />

indu strivernet.<br />

Skogbrannpersonell slukker brann.<br />

Foto Odd Skarbomyr/DSB<br />

10 11<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Skogbrannøvelse våren 2020 for Nedre<br />

Romerike brann- og redning IKS ved<br />

Stigtjern i Aurskog-Høland kommune.<br />

Foto: NRBR<br />

Sivilforsvaret og brannvesen jobber<br />

sammen for å få vann til slukkearbeidet.<br />

Foto Odd Skarbomyr/DSB<br />

De som svarer, er de som er tilgjengelige<br />

og har fri fra det vanlig arbeidet,<br />

sier Andersen.<br />

UTROLIG TAKKNEMLIGE<br />

Andersen sier brannvesenet har enda<br />

en ekstra brigade med reservestyrker<br />

fra andre avdelinger i NRBR.<br />

– Dette er dagansatte hos oss, blant<br />

annet feiere og andre som jobber<br />

med forebyggende eller er del av<br />

staben, men de er jo ikke røykdykkere<br />

som alle fra industrivernet. Men<br />

vi er altså heldige i NRBR med å ha<br />

to ekstra brigader tilgjengelige. Det<br />

brant overalt i 2018. Vi ble kalt inn<br />

hele tiden. Vi husker den sommeren.<br />

Da var det helt umulig å rekke alt. Vi<br />

vet at kommer vi oppi noe sånt igjen,<br />

trenger vi flere hender, sier Andersen.<br />

I fjor var det flere fra industrivernet<br />

som meldte seg til frivillig innsats,<br />

seks til syv personer som i år valgte å<br />

gå ut ordningen.<br />

– Bli kjent med<br />

hverandres rutiner,<br />

få greie på hva<br />

slags forventninger<br />

industri vernet har<br />

for et bra sam arbeid<br />

og brannvesenet må<br />

informere om hva de<br />

trenger når de kommer<br />

industriområdet,<br />

som en kjentperson.<br />

– De hadde ikke anledning i år. Men<br />

vi er nok. En brigade hos oss er på 18<br />

personer og nå har vi 19 fra industrivernet<br />

og 22 internt. Det å ha to<br />

ekstra brigader betyr så mye. Vi er<br />

utrolig takknemlig for at frivillige fra<br />

industrivernet stiller, sier Andersen.<br />

VARSLES VIA TEKSTMELDING<br />

Når det sendes ut tekstmelding om<br />

assistanse, sendes det enten til de<br />

frivillige fra industrivernet eller til<br />

den interne gruppen i brannvesenet<br />

– eller begge.<br />

– Er de hjemme og takker ja, er det<br />

likevel ikke sikkert vi behøver alle<br />

som stiller. Det kommer an på utviklingen<br />

av brannen. Det er heller ikke<br />

slik at hele brigaden på 19 frivillige<br />

fra industrivernet blir kalt inn samtidig.<br />

Innsatsleder har oversikt over<br />

hva vi trenger av folk. Mulig vi trenger<br />

tre eller fem personer og kaller<br />

inn en gruppe først. Så går vi på neste<br />

gruppe etter det, hvis det blir behov,<br />

sier Andersen.<br />

Han håper han snart kan møte de 19<br />

frivillige i industrivernet ansikt til<br />

ansikt, men det på en øvelse.<br />

– Jeg håper jo ikke at det skjer noe.<br />

Men er det bruk for hjelp i sommer<br />

kaller vi inn. Kanskje brenner det på<br />

15 forskjellige steder samtidig. Vi skal<br />

se om det er andre ting vi kan bruke<br />

de frivillige i industrivernet til, men<br />

først og fremst er det slukking av<br />

skogbranner, sier Andersen.<br />

ØV I FREDSTID<br />

– Det er i fredstid en legger grunnlaget<br />

med å bli kjent og øver på å bli<br />

gode sammen. Det er et langt lerret<br />

å bleke å fungere godt sammen.<br />

Men det er lurt å gjøre en god jobb i<br />

forkant med opplæring, gå gjennom<br />

rutiner, skjemaer, beredskapsplaner<br />

og rutiner for å varsle for å se alt<br />

fungerer, anbefaler Årstein.<br />

Han anbefaler brannvesen å bli kjent<br />

med industrivernet i nærområdet.<br />

– Bli kjent med hverandres rutiner,<br />

få greie på hva slags forventninger<br />

industrivernet har for et bra samarbeid<br />

og brannvesen må informere<br />

om hva de trenger når de kommer<br />

industriområdet, som en kjentperson.<br />

Industrivernet er kjent med kjemikalier<br />

på sin arbeidsplass og dette er<br />

svært nyttig kunnskap for oss, sier<br />

Årstein.<br />

– Trener vi mye sammen sparer vi<br />

oss for misforståelser. Mange virksomheter<br />

har farlige områder og da<br />

er vi helt avhengige av gode overtakelsesmøter<br />

med industrivernet<br />

der vi raskt oppnår felles situasjonsforståelse.<br />

Det hjelper enormt å ha<br />

noen fra industrivernet ved ankomst<br />

og gjennom hele innsatsen, og at de<br />

– Det er i fredstid en<br />

legger grunnlaget<br />

med å bli kjent og<br />

øver på å bli gode<br />

sammen.<br />

gjør oss kjent med innsatsplanene til<br />

virksomheten. Får vi ikke trent eller<br />

møttes, blir vi heller ikke kjent med<br />

hverandre, avslutter Årstein.<br />

12 13<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Høsten 2020 bisto Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Ringsaker brannvesen med drone og slukkerobot til slukkingen av en stor<br />

brann i et næringsbygg i Moelv. Foto Stian Bye Høgsveen<br />

BRIGADE<br />

• Ordet stammer fra fransk og betyr en gruppe soldater og fra italiensk og betyr å stride.<br />

• Det er en gruppe mennesker som arbeider for å slukke brann.<br />

• NRBR har 146 ansatte i operativ avdeling. Av disse er på 76 på heltid og fordelt på 4 brigader.<br />

En brigade i NRBR er en fellesbetegnelse på de vaktlagene i den operative styrken som utgjør<br />

ett vaktskift på heltidsstasjonene. I NRBR er det fire skift: brigade A, brigade B, brigade C og brigade D.<br />

Hver brigade er ledet av en brigadeleder. I tillegg kommer deltidskonstablene.<br />

NEDRE ROMERIKE<br />

BRANN- OG REDNINGS-<br />

VESEN IKS<br />

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet<br />

for de som bor i kommunene Lillestrøm, Rælingen,<br />

Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland.<br />

De fem kommunene har nesten 190 000 innbyggere og et areal<br />

på 1 750 kvadratkilometer, og er landets sjette største brannvesen<br />

utfra innbyggertall.<br />

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner.<br />

Bjørkelangen, Løken, Fet og Sørumsand brannstasjon<br />

er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte<br />

mannskaper. Lørenskog brannstasjon er NRBRs hovedbrannstasjon<br />

og alle avdelinger er samlet her: Forebyggende avdeling<br />

med feierseksjonen og tilsynseksjonen, stabsavdelingen, et<br />

vaktlag samt beredskapsledelsen.<br />

NRBR har ca. 198 ansatte fordelt på avdelingene:<br />

• Operativ avdeling<br />

• Forebyggende avdeling med feierseksjon og tilsyns seksjon<br />

• Stabsavdelingen<br />

• Daglig leder er brann- og redningssjef Arne Stadheim<br />

Kilde: nrbr.no<br />

INDUSTRIVERNET I NORGE:<br />

• 16.766 innsatspersoner totalt<br />

(Innsatspersoner: Personer som<br />

kalles ut til innsats ved brann<br />

eller ulykke)<br />

• 479 av 1232 iv-pliktige virksomheter<br />

har forsterkninger. Av<br />

disse har 339 forsterket førstehjelp,<br />

57 kjemikaliedykkere og<br />

155 røykdykkere<br />

• Industrivernet er industriens<br />

egen beredskap<br />

• Industrivern er et lovpålagt<br />

krav om egenbeskyttelse, i sivilbeskyttelsesloven<br />

paragraf 23.<br />

Industrivernet skal raskt kunne<br />

håndtere branntilløp, personskader<br />

og lekkasjer av gass og<br />

farlige kjemikalier alene inntil<br />

nød- og beredskapsetatene er<br />

på plass og så i samarbeid med<br />

disse.<br />

Kilde: nso.no<br />

14 15<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


SIDEKOMMENTAR<br />

BRANNSTATISTIKK 2018<br />

Med over 2000 skogbranner ble brann- og<br />

redningsvesenet og Sivilforsvaret satt på tidenes<br />

prøve sommeren 2018. Totalt utførte brann- og<br />

redningsvesenet i Norge 96 980 oppdrag i 2018.<br />

Det er en økning på hele 12 prosent fra året før.<br />

SKOGBRANNER<br />

I 2018 var det hele 2 079 skogbranner (branner i inn- og utmark). Det er dobbelt så<br />

mange som det var i 2017 og 2016. Ved 159 av skogbrannene ble det benyttet skogbrannhelikopter.<br />

Det er registrert skogbranner i alle månedene. Juli topper med 774 branner foran<br />

mai med 406. Telemark var fylket som hadde flest skogbranner med 215, deretter kommer<br />

Akershus med 195 og Østfold med 180. Finnmark hadde færrest med 20.<br />

KOMMUNEN SKAL<br />

INNGÅ SAMARBEID MED<br />

INDUSTRIVERNET<br />

Bilde Johan Marius Ly, avdelingsdirektør<br />

Forebygging og sikkerhet i Direktoratet<br />

for samfunnsiskkerhet og beredskap.<br />

Foto Anita Andersen/DSB<br />

– Denne typen samarbeid er allerede<br />

regulert. I dimensjoneringsforskriften<br />

§ 4-1 slås det fast at kommunen<br />

skal søke samarbeid med andre<br />

kommuner og beredskapsorganisasjoner<br />

for best mulig å utnytte<br />

ressursene i regionen, sier Johan<br />

Marius Ly, avdelingsdirektør Forebygging<br />

og sikkerhet i Direktoratet<br />

for samfunns iskkerhet og beredskap<br />

(DSB).<br />

LY UTTALER AT DETTE<br />

FØLGES OPP I § 4-2 OM<br />

BISTAND.<br />

– Der fremgår det at kommunen<br />

eller brannvernregionen skal, ut over<br />

eventuelle samarbeidsavtaler, inngå<br />

avtaler som legger til rette for å motta<br />

eller yte bistand ved behov i akutt<br />

brann- og ulykkessituasjoner med<br />

nabobrannvesen, industrivern,<br />

flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar<br />

og Forsvaret der slike styrker<br />

finnes. Avtalen skal også regulere<br />

fremgangsmåte ved anmodning om<br />

bistand, understreker han.<br />

I § 4-3 om reservestyrker heter det at<br />

kommunen skal sørge for særskilte<br />

reservestyrker dersom tilstrekkelige<br />

personellressurser for de innsatssituasjoner<br />

som kan forventes ikke<br />

oppnås med egne beredskapsstyrker<br />

og avtaler etter § 4-1 og § 4-2 (egen<br />

utheving).<br />

– Med bakgrunn i dette finner DSB<br />

det naturlig at brann- og redningsvesenet<br />

inngår samarbeid med relevante<br />

aktører i henhold til dimensjoneringsforskriften,<br />

avslutter Ly.<br />

RØYKDYKKERTJENESTE<br />

91 prosent av landets brann- og redningsvesen har røykdykkertjeneste. De 22 brannog<br />

redningsvesenene som ikke har røykdykkertjeneste har alle under fem årsverk.<br />

ANSATTE I BRANN- OG REDNINGSVESEN<br />

Det var 3 924 heltidsansatte og 7 736 deltidsansatte i brann- og redningsvesen i 2018.<br />

Til sammen utgjør dette nesten 4 445 årsverk og 11 660 ansatte.<br />

Kilde: dsb.no<br />

Gressbrann <strong>2021</strong>. Nedre Romerike brann- og<br />

redningsvesen IKS slukker. Foto NRBR<br />

Bildet er fra en brann i gress og kratt i Aurskog-Høland kommune i<br />

2018. Det er fra «sommeren det brant overalt». Foto NRBR.<br />

Vernebrenning Foto Stian Olberg/DSB.<br />

16 17<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Ellen<br />

Bergland<br />

Foto Stena<br />

Recycling AS<br />

TAR MED SEG<br />

KOMPETANSE TIL<br />

VIRKSOMHETEN<br />

- Det er positivt og viktig at<br />

industrivern og brannvesen<br />

samarbeider. For vår del handler<br />

det blant annet om at lokalt brannvesen<br />

skal være kjent med vår<br />

virksomhet og at vi kan diskutere<br />

gode brann forebyggende tiltak<br />

samt øve på slukking sammen.<br />

Når da flere fra vårt industrivern<br />

takker ja til å bistå lokalt brannvesen<br />

på sin fritid dersom det<br />

er behov for det, så er det også<br />

veldig positivt. Det vil selvsagt<br />

bidra til at vårt personell får økt<br />

kompe tanse og erfaring som de<br />

tar med seg tilbake til vår virksomhet,<br />

sier Ellen Bergland, HSEQ<br />

Manager, Stena Recycling AS ved<br />

hovedkontoret i Porsgrunn.<br />

Vil bidra for<br />

samfunnet<br />

Fagleder industrivern Ole Erik<br />

Sønsterud i Stena Recycling<br />

AS sier det er viktig å bidra når<br />

brannvesenet ønsker hjelp.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Alle på bildet, også fotografen Marcin Jurczenko, er med i industrivernet<br />

i Stena Recycling AS og har sagt ja til å stå på Nedre Romerike brann- og redning<br />

IKS ringeliste dersom brannvesenet trenger hjelp til å slukke skogbrann i sommer. Fra<br />

venstre Piot Krajewski, Thommaz Sieradzan, Jon Erling Terjesen, Espen Linstad og<br />

fagleder indu strivern Ole Erik Sønsterud. Dette er seks av de totalt 20 personene<br />

i industrivernet. Resten var ikke på jobb da bildet ble tatt. Foto Marcin Jurczenko.<br />

– Jeg hadde ingen betenkeligheter<br />

med det. Klart vi ville bistå brannvesenet<br />

hvis de trengte hjelp også. De<br />

har jo alltid stilt opp for oss når vi har<br />

trengt de, sier Ole Erik Sønsterud,<br />

vedlikeholdsleder og fagleder industrivern<br />

i Stena Recycling AS på<br />

Frogner.<br />

Sønsterud sier han og de andre i<br />

industrivernet, som har meldt seg til<br />

frivillig tjeneste, har et ønske om å<br />

hjelpe til.<br />

– Det er ikke så interessant å sitte<br />

passivt i sofaen og se på nyhetene.<br />

Da vil jeg heller hjelpe til, og det vil<br />

mange andre i industrivernet. Vi vil<br />

nok føle at vi er til nytte for samfunnet,<br />

sier Sønsterud.<br />

VIL ØVE MER MED BRANN­<br />

VESENET<br />

Det var i fjor sommer Nedre<br />

Romerike brann- og redning<br />

IKS spurte fagleder industrivern<br />

Sønsterud om han kunne spørre<br />

industrivernet i Stena Recycling<br />

AS på Frogner om det var noen<br />

som kunne tenke seg å være ekstra<br />

beredskap. Det var grunnet covid-<br />

19 situasjonen, i tilfelle brannkonstablene<br />

ble syke.<br />

– Vi i industrivernet måtte gjennomgå<br />

et kurs i skogbrannslukking og litt<br />

juridisk i forhold til dette. Vi fikk også<br />

henvendelse i år også med spørsmål<br />

om vi kunne delta som frivillige. Det<br />

ble presentert at det var kun i fritiden<br />

vår, fordi brannvesenet ikke kunne<br />

ta det økonomiske ansvaret om vi var<br />

på jobb. Jeg svarte som jeg gjorde i<br />

fjor, jeg har ingen betenkeligheter<br />

med å bistå brannvesenet. Det er nok<br />

hovedsakelig oppgaver relaterte til<br />

skogbrann, sier Sønsterud.<br />

Han håper at når smitteverntiltakene<br />

reduseres så kan Nedre Romerike<br />

brann og redning og industrivernet<br />

i Stena Recycling øve sammen og bli<br />

bedre kjent.<br />

– Det er mer interessant å øve med<br />

brannvesenet enn å bare øve selv.<br />

Jeg tror også vi får en langt bredere<br />

erfaring om vi kalles ut av brannvesenet<br />

for å bistå under innsats. Det<br />

er greit å trene med dem som er i<br />

«krigen», sier Sønsterud.<br />

Han ser også frem til å bli bedre kjent<br />

med de andre frivillige fra industrivernet<br />

i Allnex, Dynea og Ekornes.<br />

– Vi har ikke hatt noe direkte samarbeid<br />

med industrivernet i de andre<br />

virksomhetene ennå. Men vi blir nok<br />

kjent med dem om vi kalles ut til innsats<br />

av brannvesenet. Jeg vil gjerne<br />

ha kontakt med andre industrivern,<br />

sier Sønsterud.<br />

18 19<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


– Vi får aldri nok ressurser under<br />

en brann, særlig en skogbrann. En<br />

går fort tom. Det er krevende å fly<br />

i skogen. 40 ekstra personer da fra<br />

industrivernet er en voldsom ressurs.<br />

Det er gull verdt! Vi har trent<br />

industrivernet godt. Siden 2008. De<br />

er proffe nå, mener Jhonny Brenna,<br />

leder forebyggende og varabrannsjef i<br />

Notodden brannvesen.<br />

Han karakteriserer Notodden brannvesen<br />

som et mellomstort brannvesen<br />

som trenger alle de ressursene de kan<br />

få når det gjelder.<br />

Gull verdt<br />

Leder forebyggende og varabrannsjef i<br />

Notodden brannvesen, Jhonny Brenna, sier<br />

det er gull verdt å ha en ekstra styrke på 40<br />

personer for å slukke brann. Industrivernet på<br />

Notodden teller flere enn brannvesenet gjør.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Jhonny Brenna, leder forebyggende og varabrannsjef i Notodden brannvesen. Foto Notodden brannvesen<br />

– Vi er veldig sårbare, særlig i ferietid.<br />

Da er halvparten av det ordinære<br />

styrken på tur eller ferie og vi har<br />

nesten ikke folk igjen i kommunen.<br />

Da må vi bruke de ressursene vi kan.<br />

Da kan det ikke bli bedre enn å ha en<br />

reservestyrke, en back-up i industrivernet.<br />

De bidrar jo frivillig, det må<br />

jo sies, så egentlig er det jo litt feil å si<br />

reservestyrke, sier Brenna.<br />

ØVER SAMMEN<br />

I 2008 spurte daværende industrivernleder,<br />

Olav Mohn, i den lokale<br />

virksomheten Nopro AS, om ikke Notodden<br />

brannvesen kunne bistå med<br />

å trene opp industrivernet. Mohn,<br />

Brenna og daværende leder beredskap<br />

Elling Himberg<br />

Krosshus, nå brannsjef,<br />

fant frem industrivernforskriften<br />

og gikk i gang<br />

med å lese seg opp på<br />

kravene om øvelser og<br />

krav om kunnskap. Mohn<br />

tilbød brannvesenet å<br />

trene i lokalene til Nopro<br />

om brannvesenet lærte<br />

opp industrivernet. Mohn<br />

og Brenna lagde et årshjul<br />

med seks ulike øvelser i året, blant<br />

annet hvordan håndtere en innsats<br />

som inneholder brann- og fallskader,<br />

førstehjelp med forbindelse<br />

av skader, hjerte- og lungeredning og<br />

logistikk.<br />

I dag heter Nopro AS, IDEA Kompetanse<br />

AS og samarbeidet fortsetter<br />

med industrivernleder Mette Kisfoss.<br />

Samarbeidet har utvidet seg til å også<br />

Jhonny Brenna og Olav Mohn Foto Mari Beitnes<br />

Skogbrannhelikopter dropper vann til personell. Foto Odd Skarbomyr/DSB<br />

gjelde tre andre Notodden-virksomheter:<br />

Bandak NCT, Berget og Isola<br />

Platon AS.<br />

– For brannvesenet å kunne trene i et<br />

levende arbeidsmiljø er så klart langt<br />

mer motiverende enn å trene i en<br />

tom hall på brannstasjonen. Vi trener<br />

kalddykk, truckulykker og fallulykker<br />

hos virksomheten. Det er et svært<br />

objekt å trene i. Vi har det utrolig bra<br />

med industrivernet på IDEA. Våre<br />

folk synes alltid det er hyggelig når<br />

industrivernet kommer til oss for å<br />

trene. Jeg merker at de synes det er<br />

hyggelig å se hverandre, sier Brenna.<br />

De andre industrivernene er ganske<br />

ferske, fra 2019 og 2020. De er i<br />

startgropen, men vi skal trene dem<br />

godt, de og, uttaler Brenna.<br />

AVGJØRENDE INNSATS<br />

For to år siden ba han industrivernet<br />

i IDEA bidra på en komplisert<br />

brann i en stor tre etasjes trevilla som<br />

utviklet seg til å bli en dødsbrann. En<br />

kvinne i 50 årene døde. Den såkalte<br />

Tinnesvillaen brant. En stor trebygning<br />

i Notodden sentrum. Brenna<br />

ringte til daværende industrivernleder<br />

Per-Ivar Bye i IDEA Kompetanse<br />

AS. Tre fra industrivernet kom og<br />

hjalp til med å koble og legge slanger<br />

til vann, fikk vannet frem til røykdykkerne<br />

via mannskapsbil, tankvogn,<br />

spylte ned nabobygningene ved siden<br />

av, ved å lage en såkalt «vannvegg<br />

eller vannparaply». Dermed ble brannen<br />

avgrenset og spredte seg ikke til<br />

nabobygninger.<br />

– Det er vanvittig mye logistikk når<br />

en stor trevilla på tre etasjer med seks<br />

leiligheter skal slukkes. og jeg har<br />

bare fire røykdykkere på jobb. Når<br />

de kan konsentrere seg om å slukke<br />

brann, og ikke bruke tid på å få tak<br />

i vann er det bra. Det viktigste for<br />

meg er å få frem vann. Dersom jeg<br />

må ta en av mine fire røykdykkere for<br />

å gjøre den jobben, ja da reduseres<br />

kapasiteten til å slukke brann, uttaler<br />

Brenna.<br />

På øvelser har han etterspurt at industrivernet<br />

skal skaffe brannvesenet<br />

vann. Øvelsene kom godt med.<br />

– Under brannen tenkte ikke mine<br />

røykdykkere på vann. Industrivernet<br />

er trent på å skaffe oss vann. De satte<br />

på stendere i kummen og fikk vann i<br />

slangene og på bilene, sier Brenna.<br />

Han forteller at under villabrannen<br />

lurte politiet hvem de tre var som føk<br />

rundt og koblet slanger.<br />

– Vi hadde jo ikke uniformer til<br />

industrivernet. Vi trykket derfor opp<br />

vester det stod «brann» på og nå har<br />

vi de liggende i brannbilen slik at vi<br />

deler ut til industrivernet når de er<br />

med i innsats, forklarer Brenna.<br />

Han legger til at innsatsen til industrivernet,<br />

Kongsberg brann- og<br />

redning, Midt Telemark brann- og<br />

redning samt våre egne styrker i<br />

Notodden brann- og redning, samt<br />

folk fra kommunens egen tekniske<br />

etat under brannen av trevillaen var<br />

avgjørende for at brannen ikke<br />

spredte seg til andre bygg.<br />

Han sier industrivernet er også trent<br />

opp til å være med og normalisere<br />

brannvesenet. Det vil si gjøre klar<br />

brannvesenet for ny innsats så raskt<br />

som mulig. Det innebærer å rulle opp<br />

slangene, legge ting tilbake på bilene<br />

og fylle røykdykkerens oksygenflasker.<br />

– Industrivernleder og hele bedriften<br />

har alltid vært meget mottakelig for<br />

20 21<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


våre forslag. Vi har et gjensidig godt<br />

samarbeid og vi har oppnådd gode<br />

resultater. Og nå har jeg tre industrivern<br />

til jeg kan spørre om hjelp<br />

fra. Det betyr mye, men det gjelder å<br />

trene dem opp. For vi har et ansvar<br />

for dem når de er med oss. De er<br />

under våre vinger da som midlertidige<br />

ansatte, forklarer Brenna.<br />

VANSKELIG SLUKKETEKNISK<br />

Brenna sier industrivernet er gode<br />

på støtte ved bygningsbranner, som<br />

bygårder som er krevende.<br />

– Det er mye gammel industri her på<br />

Notodden og industrivernet er trent<br />

med å håndtere brann i industribygg,<br />

mener Brenna.<br />

Notodden brannvesen har ansvaret<br />

for et stort geografisk område med<br />

mange tunneler, kraftverk og gamle<br />

industrianlegg med Skagerak, Hydro<br />

og Tinfos. Brenna forteller at Norges<br />

syvende lengste tunnel befinner seg<br />

i hans geografiske område, nemlig<br />

Mælefjelltunnelen. Et av fjellanleggene<br />

har syv til åtte etasjer, det er<br />

Tinfos I.<br />

<strong>Brann</strong>vesenet holder også store<br />

katastrofeøvelser sammen politi,<br />

helse og industrivernet på Notodden<br />

flyplass.<br />

– Vi jobber godt sammen og kjenner<br />

hverandre, sier Brenna.<br />

BRANT 11 STEDER SAMTIDIG<br />

Under en skogbrann er det mange<br />

oppgaver som må gjøres. Brenna sier<br />

Notodden brannvesen har trent opp<br />

industrivernet til å gjøre mange av<br />

de oppgavene som må gjøres. Koble<br />

slanger, få frem vann, registrere de<br />

som ankommer skadestedet. Hvem<br />

er i aktiv tjeneste inne i brannfeltet,<br />

oversikt over de som er ute av området<br />

og hviler, før de skal inn i aktiv<br />

innsats igjen. De støtter oss også med<br />

forpleining mat og drikke.<br />

– Under brannsommeren i 2018<br />

brant det 11 steder samtidig. Da<br />

greier vi oss ikke bare med våre<br />

ansatte. Den gang hadde vi med<br />

Sivilforsvaret, som gjør en meget<br />

jobb, og fikk inn ekstra forsterkninger<br />

fra Trondheim. Kongsberg<br />

brann og redning bistod og, og vi har<br />

egne skogbranntropper med blant<br />

annet grunneiere som har gode lokal<br />

kunnskaper om områder i kommunen<br />

samt at de trenes opp til å slukke<br />

branner. Jeg kommer til å be industrivernet<br />

om hjelp dersom vi trenger<br />

det, sier Brenna.<br />

HJELPEN SKAL SYSTE­<br />

MATISERES<br />

Når Brenna hører at Kristian Andersen,<br />

fagansvarlig skogbrann i Nedre<br />

Romerike brann- og redningsvesen<br />

IKS har lagt de frivillige fra industrivernet<br />

med navn inne i systemet<br />

på 110-sentralen, vil han kontakte<br />

Andersen.<br />

– Så langt har det gått raskt å ringe til<br />

industrivernleder som har ringt rundt<br />

og spurt hvem i industrivernet som<br />

kan hjelpe oss. Men nå vil jeg legge<br />

inn hjelpen vi kan få på 110-sentralen<br />

slik at alle som er på vakt er klar<br />

over hvilken hjelp vi kan få og så vil<br />

det gå enda raskere antageligvis, sier<br />

Brenna.<br />

En tillitserklæring<br />

Røykdykker Runar Hjelm sier det er en selvfølge å stille<br />

opp for brannvesenet dersom de trenger hjelp for<br />

å slukke en skogbrann i sommer.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Runar Hjelm, prosessoperatør og røykdykker i virksomheten Allnex Norway AS. Foto Allnex Norway AS.<br />

SIDEKOMMENTAR<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall,<br />

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde<br />

Mette Kisfoss, drifts- og HMSK-leder i IDEA<br />

Kompetanse AS. Foto Gunhild Mjaugeto,<br />

IDEA Kompetanse AS.<br />

SAMARBEIDER GODT<br />

MED BRANNVESENET<br />

Mette Kisfoss sier hun samarbeider<br />

godt med Notodden<br />

brannvesen om risikoanalyser,<br />

befaringer og oppbygging av<br />

brannbok i tillegg til øvelser.<br />

– Alle i industrivernet har kurset<br />

«grunnkurs i industrivern», og så<br />

gjennomfører vi flere øvelser årlig,<br />

med ulike temaer, sammen med<br />

Notodden brannvesen. Førstehjelpskurs<br />

og slukkekurs for alle ansatte,<br />

gjennomføres også i samarbeid med<br />

Notodden <strong>Brann</strong>vesen. Når dette<br />

er sagt, så må jeg legge til at under<br />

den pågående pandemien, har vi<br />

dessverre måtte utsette alle kurs og<br />

øvelser som var planlagt sammen<br />

med Notodden <strong>Brann</strong>vesen, så vi<br />

bare venter på klarsignal til å sette i<br />

gang når samfunnet åpner opp, sier<br />

Mette Kisfoss, drifts- og HMSK-leder<br />

i IDEA Kompetanse AS.<br />

Hun legger til at som nyansatt i<br />

stillingen som HMSK-leder, har hun<br />

hatt flere samtaler og et godt samarbeid<br />

med folka på Notodden <strong>Brann</strong>vesen.<br />

Hun ser frem til å ta opp igjen<br />

tråden nå snart.<br />

– Det er naturlig å bidra til samfunnet.<br />

Det er følelsen av å hjelpe<br />

andre og spenningen ved arbeidet<br />

som motiverer meg. Jeg har jobbet<br />

med beredskap stor del av mitt liv,<br />

sier Runar Hjelm, prosessoperatør<br />

og røykdykker i virksomheten Allnex<br />

Norway AS.<br />

Hjelm har vært røykdykker siden<br />

2006. Han er fra Island og deltok der,<br />

i fem år, i frivillig redningstjeneste.<br />

Den gang hjalp han mest folk som<br />

hadde satt seg fast i fjelloverganger i<br />

sne og uvær. Han var med i industrivernet<br />

på Island som røykdykker. Da<br />

jobbet han i et smelteverk.<br />

– Jeg kan ikke tenke meg et liv uten<br />

å jobbe med beredskap og sikkerhet.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> er jo noe som alltid er<br />

aktuelt. Det handler om liv og alt,<br />

overalt, handler om det, sier Hjelm.<br />

Nå har han meldt seg til frivillig<br />

tjeneste hos brannvesenet i Nedre<br />

Romerike brann- og rednings-<br />

vesen IKS dersom de skulle ha behov<br />

for hjelp i sommer. Han sa også ja<br />

i fjor da brannvesenet spurte. 225<br />

kroner timen får de frivillige betalt<br />

av brannvesenet som overtar arbeidsgiveransvaret<br />

for de frivillige mens de<br />

er i innsats.<br />

– Jeg håper jo ikke det skjer noe i<br />

sommer. Jeg håper ikke vi må rykke<br />

ut. Men må vi er vi godt forberedt.<br />

Vi har øvd godt og vi er i form. Det<br />

skal vi fortsette med. En skogbrann<br />

er ressurskrevende. Da er det fint<br />

at brannvesenet ser på oss som en<br />

ressurs, sier Hjelm.<br />

Han legger ikke skjul på at det også er<br />

spennende å bli med brannvesenet ut<br />

i så fall på innsats.<br />

– Alt som har med brann å gjøre er<br />

spennende. Alt vil jo være et nytt<br />

scenario for oss. Det vil være utenfor<br />

industriområdet vi er vant med. Det<br />

blir en mulighet for oss å få erfaring<br />

og lære, sier Hjelm.<br />

Virksomhetene Allnex Norway AS og<br />

Dynea As har felles industrivern. De<br />

øver sammen og ved en uønsket<br />

hendelse er de sammen om å<br />

håndtere den. Industrivernet øver<br />

sammen med Nedre Romerike brann<br />

og redningsvesen IKS blant annet<br />

på Lahaugmoen. <strong>Brann</strong>vesenet og<br />

industrivernet kjenner hverandre.<br />

Det er viktig at de gjør for industrivernet<br />

skal fungere som kjentperson<br />

for brannvesenet ved en hendelse i<br />

virksomheten.<br />

– Det er gull verdt å øve med brannvesenet.<br />

Vi er sammen på storøvelse<br />

en gang i året. De skal jo inn hos oss<br />

dersom det skjer noe. Det betyr mye<br />

i tilfelle det skulle skje noe hos oss at<br />

vi har et godt samarbeid. Det er en<br />

tillits erklæring at de spør oss, sier<br />

Hjelm.<br />

22 23<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Et lite<br />

samfunnsbidrag<br />

Industrivernleder Jo Minken øver med<br />

røykdykker Juan Rojas i industrivernet.<br />

Foto Dynea AS<br />

Industrivernleder Jo Minken i Dynea AS så hvor slitne<br />

brannvesenet var etter slukkingen av alle brannene<br />

sommeren 2018. Han og flere andre i det felles<br />

industrivernet i Dynea AS og Allnex Norway AS var ikke<br />

vanskelige å be da brannvesenet ba om bistand.<br />

– Dette er vårt lille bidrag til samfunnet.<br />

Ved starten på Covid-19 2020,<br />

inngikk vi en avtale med brannvesenet,<br />

da de var bekymret for å ikke<br />

kunne stille på jobb derson mange ble<br />

smittet. I år ble vi spurt om vi ville<br />

fornye avtalen med Nedre Romerike<br />

brann og redningsvesen IKS for skogbrannsesongen.<br />

Det sa vi ja til, sier Jo<br />

Minken, industrivernleder og HMS/<br />

QA sjef ved Dynea AS.<br />

Han synes det er positivt at industrivernpersonell<br />

ønsker å stille opp for<br />

brannvesenet.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Jo Minken, industrivernleder for det felles industrivernet hos Dynea As og Allnex AS,<br />

røykdykker og HMS/QA sjef i Dynea AS. Foto Dynea AS<br />

FORENKLER ARBEIDET VED<br />

INNSATS<br />

– Dersom noe større skjer, ønsker vi<br />

å stille opp, mer som et samfunnsbidrag<br />

enn noe annet, og vi stilte oss<br />

raskt til disposisjon, understreker<br />

Minken.<br />

Industrivernet har fått digital opplæring<br />

i prinsippene for slukking av<br />

skogbrann, hvordan man best angriper<br />

og stanser den og seksjonerer den<br />

ved å dele den opp i mindre teiger.<br />

– Dette er noe helt annet enn hva vi<br />

normal gjør, og det er mye vi kan dra<br />

nytte av. Vi lærer mye om brann og<br />

Industrivernleder Jo Minken midt i en øvelse med blå<br />

observatør-vest. Minken er leder for de store årlige<br />

fellesøvelsene. Foto Dynea AS<br />

det å organisere en større hendelse.<br />

Vi blir bedre kjent med offentlig redningsvesen<br />

og måten de jobber på. Vi<br />

vil gjenkjenne ansikter om vi kommer<br />

borti brannvesenet under en innsats,<br />

noe som vil forenkle samarbeidet,<br />

sier Minken.<br />

Han understreker at de frivillige i<br />

industrivernet ikke kommer til å<br />

operere på selvstendig grunnlag, men<br />

være med i lagene brannvesenet har,<br />

og under deres kommando.<br />

SLITNE BRANNKONSTABLER<br />

En skogbrann som strekker seg ut<br />

krever mye ressurser. Det så Minken<br />

under en storøvelse industrivernet<br />

hadde med brannvesenet i 2019.<br />

– Da hadde brannvesenet holdt på<br />

å slukke en stor brann i Nittedal før<br />

de tok del i øvelsen. De var slitne.<br />

Nå kan vi være en støtte for offentlig<br />

redningsetat. Det er tøft for dem<br />

å slukke en skogbrann, og deretter<br />

fortsette å håndtere samfunnsberedskapen.<br />

Jeg så de hadde mye å gjøre,<br />

understreker han.<br />

Minken er selv røykdykker og gassdykker.<br />

Han mener det er riktig at<br />

han bruker den kunnskapen han har<br />

til å hjelpe.<br />

– Jeg har ikke problemer med å<br />

bidra. Jeg har en kompetanse og da<br />

er det en riktig ting å gjøre - å hjelpe<br />

brannvesenet. Det er dessuten spennende<br />

å lære seg nye ting i fagfeltet<br />

brann. Det er greit å se hvordan<br />

brannvesenet jobber og hvordan en<br />

skogbrann slukkes, mener Minken.<br />

SKAL IKKE GÅ UTOVER JOBB<br />

Det er 15 røykdykkere totalt i det<br />

felles industrivernet. De med mest<br />

erfaring, 7 personer, har blitt med i<br />

den frivillige ordningen.<br />

– Den frivillige ordningen skal ikke<br />

gå utover arbeidet de har med oss<br />

som er hovedarbeidsgiver. Dersom de<br />

står midt oppi slukking av en brann,<br />

eller har hatt en lang innsats, har vi<br />

selvsagt forståelse for det.<br />

GJENSIDIG KOMPETANSE­<br />

OVERFØRING<br />

– Vi har et tett samarbeid med Nedre<br />

Romerike brann og redningsvesen<br />

IKS. De trener på håndtering av<br />

kjemikalier hos oss. Tidligere hadde<br />

ikke brannvesenet så mye kunnskap<br />

om kjemikalier. De siste ti årene<br />

synes jeg brannvesenet har blitt<br />

veldig dyktig på dette. Vi har overført<br />

en del kompetanse om kjemikalier til<br />

det lokale brannvesenet. De forholder<br />

– Vi har et tett<br />

samarbeid med<br />

Nedre Romerike<br />

brann og redningsvesen<br />

IKS.<br />

seg mest til datablader med teoretisk<br />

informasjon. Vi håndterer det i bruk<br />

og kan komme med andre vinklinger.<br />

<strong>Brann</strong>vesenet ringer av og til direkte<br />

til meg og spør om håndtering av kjemikalier<br />

i forbindelse med et utslipp<br />

eller beredskapsplaner mot akuttforurensning,<br />

forklarer Minken.<br />

Han håper de frivillige fra Dynea og<br />

Allnex får truffet de andre industrivernerne<br />

som har meldt seg til frivillig<br />

innsats hos brannvesenet.<br />

– Jeg håper vi får anledning til å<br />

møte og trene med industrivernet<br />

i Stena Recyling AS og Ekornes AS.<br />

Det er alltid mye å lære ved å komme<br />

sammen med andre industrivern. Det<br />

er jo det som er det beste ved Industrivernkonferansen,<br />

at industrivernet<br />

møtes og utveklser erfaringer, sier<br />

Minken.<br />

24 25<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Statsministeren<br />

takker industrivernet for<br />

at de bidro<br />

– Det har stor betydning at industrivernet og<br />

brann- og redningsvesen kjenner hverandre<br />

og øver godt for å håndtere uønskede<br />

hendelser sa statsminister Erna Solberg etter<br />

Sotra-besøket bare timer etter at brannen<br />

hadde herjet som verst.<br />

Tekst Statsminister Erna Solberg Foto Paul S. Amundsen/NTB.<br />

– Jeg vil varmt takke alle de ulike hjelpemannskapene,<br />

og kommunen, som<br />

sammen gjorde et veldig bra arbeid med<br />

å håndtere brannen på Sotra. Mange<br />

frivillige bidro, og jeg er glad for at jeg<br />

fikk møtt noen av dem da jeg besøkte<br />

brannområdet.<br />

– Det gjorde inntrykk å se brannens<br />

herjing er, men samtidig svært betryggende<br />

å høre hvordan ressursene fant<br />

hverandre og jobbet sammen.<br />

– Jeg fikk også hilst på flere fra nærliggende<br />

industrivern, som bidro med god<br />

og viktig hjelp i slukningsarbeidet. Etter<br />

det jeg forstår har det lokale brann- og<br />

redningsvesenet tett og godt samarbeid<br />

med flere industrivern, med blant annet<br />

felles øvelser. Samhandling er alfa og<br />

omega under store hendelser, og det har<br />

generelt stor betydning at industrivern og<br />

brann- og redningsvesen kjenner hverandre<br />

godt på forhånd.<br />

– Inntrykket mitt, etter besøket og orienteringen<br />

jeg fikk, er at det var et godt<br />

samarbeid mellom lokale og regionale<br />

ressurser, kombinert med statlig forsterkning,<br />

frivillige organisasjoner og<br />

Helitrans som privat aktør.<br />

Storbrannen på Sotra: Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister<br />

Monica Mæland besøker en branntomt i Vestsidevegen på Ågotnes.<br />

Foto Paul S. Amundsen/NTB<br />

FORSKRIFT OM INDUSTRIVERN.<br />

§ 13. BISTANDSPLIKT<br />

Industrivernpliktige virksomheter plikter etter anmodning å yte bistand til annen virksomhet<br />

og nød- og beredskapsetatene, så langt dette er mulig under hensyn til egen beredskap.<br />

Virksomhet som yter bistand kan kreve refusjon av påførte utgifter fra den som mottar bistand.<br />

Kilde: nso.no<br />

26 27<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


– Dette går til<br />

helvete<br />

En bolig har brent ned etter at en gressbrann har spredt seg til et boligfelt.<br />

Foto Bergen brannvesen<br />

28 29<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Innsatsleder brann<br />

Jarl Hestad i Øygarden<br />

brann og redning KF sier<br />

industrivernet fikk kjørt<br />

seg alvorlig under lyng- og<br />

skogbrannen på Sotra.<br />

Pressekonferanse utenfor brannstasjonen<br />

på Ågotnes torsdag 3. juni på kvelden.<br />

Innsatsleder brann Jarl Hestad ved Øygarden<br />

brann og redning KF og innsatsleder<br />

politi Casper Kaland orienterer media om<br />

utviklingen av lyng- og skogbrannen.<br />

Foto Emil Breistein/BA<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Jarl Hestad, innsatsleder brann, Øygarden<br />

brann og redning KF. Foto Emil Breistein/BA.<br />

– Industrivernet fikk kjørt seg. Vi<br />

utsatte dem kanskje for en høyere<br />

belastning enn samtreningsnivået<br />

hadde lagt til rette for, dette må vi<br />

evaluere i etterkant. Sammen med<br />

våre mannskaper var de på vei til å<br />

bli fanget i flammene, og hadde ikke<br />

annet valg enn å måtte trekke tilbake<br />

for å redde livet, sier Jarl Hestad,<br />

innsatsleder Øygarden brann og<br />

redning KF.<br />

Industrivernet var nok ikke forberedt<br />

på at det ble så tøft.<br />

– Det går ikke an å fullt ut forberede<br />

seg på dette, men noe mer øving på<br />

temaet kan nok hjelpe, sier Hestad.<br />

Han har god dialog med industrivernlederne<br />

ved Equinor Sture og<br />

Kollsnes og på CCB.<br />

– Vi bistår hverandre i hendelser.<br />

<strong>Brann</strong>, oljevern, redning og søk. Vi<br />

lar ikke noe slippe! Vi har et godt<br />

samarbeid. Industrivernet hos<br />

Equinor har en flott grad av profesjonalitet.<br />

Jeg vil gjerne ha enda tettere<br />

kontakt med dette industrivernet og<br />

Høydal hos CCB. Høydal er på vei<br />

inn i en prosess for å spisse industrivernet<br />

med kompetanse, sier Hestad.<br />

SØMLØS FORSTÅELSE MED<br />

INDUSTRIVERNET<br />

– Det er særs viktig at vi samarbeider<br />

i vår region, brannvesenet og industrivernet.<br />

I vår nedslagssone har vi<br />

mye tungindustri. Verdier for omtrent<br />

100 milliarder olje og gasspenger<br />

går gjennom området årlig. Her<br />

kan det ikke stoppe opp, hjulene må<br />

holdes i gang. Vi har flere tunge aktører<br />

vi samarbeider mye med. De har<br />

alle varierende grader av industrivern<br />

beredskap med mye ressurser og<br />

kompetanse. De har en del uønskede<br />

hendelser de håndterer selv. Men det<br />

kan skje og skjer såpass store ulykker<br />

at vi må trene sammen og samkjøre<br />

oss slik at vi kan gå inn i hverandres<br />

roller, uttaler Hestad.<br />

Han har ukentlige samtaler med<br />

industrivernet hos Equinor.<br />

– Equinor Sture og Kollsnes har<br />

stående styrker med industrivern,<br />

prosessoperatører og annet basepersonell<br />

er klare døgnet rundt. CCB<br />

har dagtidsbasert. Industrivernet har<br />

en stor grad utrykningsplikt dersom<br />

vi ønsker hjelp. For at de skal fungere<br />

med oss må de oppfylle kravene til<br />

trening og kunne samhandle på Nødnett.<br />

Vi tar imot hjelpen vi får fra de<br />

med takknemlighet. Vi samarbeider<br />

faglig. Vi har en sømløs forståelse.<br />

Spør vi om ressurser, ja så får vi det<br />

så langt det er mulig for dem å stille,<br />

uten å sette egen virksomhet i fare,<br />

sier Hestad.<br />

Han regner brannvesenet i Øygarden<br />

for mellomstort fordelt mellom tre<br />

brannstasjoner, med totalt 72 stillinger,<br />

derav 60 er knyttet til beredskap.<br />

Den nylig sammenslåtte kommunen<br />

teller ca. 40.000 innbyggere.<br />

– I forhold til folketallet har vi et<br />

høyt antall hendelser og de er ganske<br />

skarpe. Vi har mye å bale med i havgapet,<br />

sier Hestad.<br />

Hestad var innsatsleder brann på<br />

helikopterulykken ved Turøy 29. april<br />

2016. 13 personer mistet livet. Han<br />

var også innsatsleder brann natt til<br />

8. november 2018 da krigsskipet<br />

KNM «Helge Ingstad» kjørte rett inn<br />

i et tankskip.<br />

KRITISK<br />

Klokken 11:57 torsdag 03. juni kom<br />

det melding om brann i utmark. Han<br />

kalte opp på 110-sentralen og ba et<br />

stykke inn i hendelsen om støtte fra<br />

industrivernet og samhandlet med<br />

dem på Nødnett.<br />

– Først brukte vi egne og lokale styrker.<br />

<strong>Brann</strong>en eskalerer for raskt, og<br />

i øyeblikket går dette til helvete. Jeg<br />

må kalle inn nasjonale ressurser. Vi<br />

fikk stor og tung helikopterstøtte,<br />

veldig mange brannressurser fra<br />

andre brannvesen, industrivernene<br />

i regionen, Avinor og forsvaret fra<br />

Haakonsvern, forklarer Hestad.<br />

<strong>Brann</strong> helikoptrene som kom fra<br />

Østlandet, kunne tydelig se denne<br />

brannen i det de passerte Folgefonna<br />

95 km i luftlinje unna.<br />

Han har vært med på mye større<br />

branner. I utstrekning var denne<br />

brannen bare på cirka åtte kvadratkilometer.<br />

Den største i 2006 var på<br />

omtrent 25 kvadratkilometer.<br />

– Så intenst og truende mot opphopninger<br />

av mennesker og bygg har<br />

jeg ikke vært borti. I ettertid gikk jeg<br />

bort for å se brannbarrien som var<br />

på 150 meter fra et kjøpesenter. Det<br />

var nærme. Det sank inn hvor kritisk<br />

det hadde vært, veldig mange bygg,<br />

byggefelt og industri var direkte eller<br />

indirekte truet Det kunne blitt en<br />

katastrofe, sier Hestad.<br />

Politiet, helse og kommunal kriseledelse<br />

evakuerte mer enn 500 mennesker.<br />

– Ikke alle ville reise fra husene sine,<br />

det er en enormt krevende oppgave,<br />

sier Hestad.<br />

MÅTTE RØMME<br />

Han forteller hvordan personellet<br />

kjempet. De kjempet særlig for å<br />

redde et bolighus.<br />

– Helikopterpiloten som fløy over<br />

huset med vann sa etterpå til meg at<br />

flammene var for voldsomme. Han<br />

greide ikke å slukke brannen han<br />

heller. Karene fra CCB-industrivernet<br />

og mine egne mannskaper har hatt<br />

en tøff opplevelse. Det var nok ikke<br />

noe de kunne gjort særlig annerledes<br />

på daværende tidspunkt og de strakk<br />

nok ressursene sine over grensen i<br />

forsøket på å redde dette huset, sier<br />

Hestad.<br />

BOLIGHUSET GIKK TAPT<br />

Man kunne ikke redde huset, da innsatspersonellets<br />

liv var direkte truet.<br />

– Her handlet det om eget liv satt<br />

opp mot tap av bygg. De gjorde det<br />

klokeste de kunne gjøre, sier Hestad.<br />

Han legger til at omtrent 150 brannpersonell<br />

jobbet sammen for å slukke<br />

brannen.<br />

– Hva det står på ryggen, om det<br />

står CCB industrivernet eller brannvesenet,<br />

det bryr vi oss ikke om. Vi<br />

bare samhandler, og det var en flott<br />

samhandling med alt av nødetater,<br />

industrivern, kommune og frivillige,<br />

understreker Hestad.<br />

SNAKK SAMMEN<br />

Han sier han var ikke var redd under<br />

brannen.<br />

– Men jeg var bekymret for industrivernet<br />

og brannvesen kollegaene<br />

mine da jeg forstod de var på vei til å<br />

bli fanget i flammene, sier Hestad.<br />

– Flere i industrivernet har fått kjørt<br />

seg alvorlig. Jeg skal prate med dem.<br />

Det er viktig å gjøre. Vi skal samarbeide<br />

videre, sier Hestad.<br />

30 31<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Flammene kom<br />

inn rundt oss<br />

Det gikk fryktelig fort sier industrivernleder<br />

Daniel Ayala Høydal i CCB. Han og kollegaer<br />

ble fanget i flammehavet.<br />

Bergen brannvesen driver etterslukningsarbeid på<br />

boligen som brant, som Daniel Ayala Høydal forteller<br />

om. Foto Emil Breistein/BA<br />

32 33<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


selv og bilen. De som ikke er redd i en<br />

slik situasjon, ville det nok gått galt<br />

med. Jeg har et ansvar som industrivernleder,<br />

som jeg virkelig fikk<br />

kjenne på denne dagen, sier Høydal.<br />

Tekst Elizabeth Kvie<br />

Lundevall, Næringslivets<br />

sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Daniel Ayala Høydal,<br />

Industrivernleder i CCB Foto<br />

Harald Bergmann/NSO<br />

Flammene slukte huset kort tid etter<br />

at de hadde evakuert. Høydal fikk<br />

senere høre fra helikopterpiloten som<br />

fløy over huset at brannen hadde vært<br />

for stor. Selv helikopteret var sjanseløst<br />

mot disse flammene.<br />

– Dette var et scenario verken industrivernet<br />

eller andre hadde sett<br />

for seg. Da hadde vi nok plassert<br />

oss en annen plass. Vinden kom fra<br />

alle retninger, gjennom et svært tørt<br />

og omfangsrikt terreng, sier Daniel<br />

Ayala Høydal, industrivernleder i<br />

virksomheten Coast Center Base AS<br />

(CCB).<br />

Høydal er også leder for det såkalte<br />

Sotra-samarbeidet, hvor de industrivernpliktige<br />

virksomhetene på Sotra<br />

har samlet seg seg for å dele kunnskap.<br />

Disse er er CCB, CCB Subsea,<br />

Aker Solutions og TechnipFMC.<br />

Industrivernet mottok en bistandsanmodning<br />

torsdag 3. juni klokken<br />

15 av 110-sentralen, for brannbekjemp<br />

else av en større lyng- og<br />

skogbrann noen få kilometer sør for<br />

industriområdet på Ågotnes. Høydal<br />

sier Øygarden brann- og redning<br />

(ØBR) er en fantastisk organisasjon.<br />

Industrivernet øver mye sammen<br />

med brannvesenet, dog ikke på lyngbrann.<br />

VISSTE AT BRANNEN VAR<br />

STOR<br />

– Vi visste at brannen var stor. Vi<br />

hadde hørt radio, selv sett røyken<br />

og kjent lukten på basen gjennom<br />

formiddagen. Vi mobiliserte de<br />

mest erfarne personellet med tanke<br />

på håndtering av brann. Vi rykket<br />

ut med til sammen 12 personer.<br />

Av utstyr brakte vi med oss brannbil<br />

og brannhenger. Dette innebar<br />

hundrevis av meter med slanger, flere<br />

pumper og to vannkanoner, uttaler<br />

Høydal.<br />

BRANNEN BEVEGET SEG FORT<br />

Industrivernet la ut slangeutlegg til<br />

to eneboliger og iverksatte brannbekjempelse<br />

rundt den ene huset.<br />

Sivilforsvaret og ØBR jobbet med det<br />

andre.<br />

– Mye vann ble brukt. Vannkapasiteten<br />

ble en utfordring. Vi så at<br />

brannen beveget seg fort. Fryktelig<br />

fort og uforutsigbart. Vinden tok tak<br />

i flammene. Like syd for huset var<br />

det svært omfangsrikt og stigende<br />

terreng med mye tett vegetasjon. Alt<br />

var knusktørt, og det var nesten som<br />

om det lå bensin ute i terrenget. I<br />

ettertid har vi lest at brannen enkelte<br />

steder spredte seg med en hastighet<br />

på 50 meter per minutt. Plutselig<br />

hadde brannen beveget seg inn bak<br />

oss, sier Høydal, som sammen med<br />

to andre fra CCB industrivernet og en<br />

brannkonstabel fra ØBR forsøkte å<br />

redde huset.<br />

Han forklarer at det var veldig mye<br />

røyk, veldig varmt og mye flammer.<br />

– Flammene kom for tett innpå oss,<br />

og vi måtte bort. Heldigvis hadde vi<br />

fjernet bensinkanner og propanflasker<br />

fra hus og fra en campingvogn på<br />

tunet tidligere da vi ankom stedet.<br />

I siste liten fikk vi satt brannbilen<br />

i bevegelse, og kom oss velberget i<br />

sikkerhet til resten av laget nede i<br />

hovedveien. På et tidspunkt var jeg<br />

var redd for personellet mitt, meg<br />

– Industrivernet fortsatte sin innsats<br />

i mange timer, og slukket branner<br />

langs veien og holdt flammene på<br />

trygg avstand fra hus og byggefelt<br />

i området. Vi jobbet veldig bra<br />

sammen som lag, men også sammen<br />

med andre ressurser fra Sivilforsvaret<br />

og brannvesen fra hele distriktet. Jeg<br />

er utrolig stolt over hva mitt personell<br />

klarte å få til, hvordan de jobbet<br />

sammen og tok vare på hverandre,<br />

sier Høydal.<br />

OPPFØLGING<br />

Om natten, etter innsatsen, samlet<br />

Høydal alle i industrivernet på<br />

arbeidsplassen. De spiste pizza og<br />

drakk brus. De ville være sammen og<br />

prate om det som hadde skjedd. Det<br />

er en viktig del av etterarbeidet, sier<br />

Høydal.<br />

– Alle som var med på innsatsen<br />

deltok i debrief-aktiviteter i dagene<br />

som fulgte. Både formell og uformell,<br />

og med profesjonell støtte via bedriftshelsetjenesten.<br />

Det var også god<br />

«terapi» i å gjøre utstyr og bil klar<br />

for ny innsats dagen etter. Her fikk vi<br />

snakke ut om det vi hadde vært med<br />

på, sier Høydal.<br />

Han legger til at de tar med seg<br />

mange læringspunkter etter branninnsatsen.<br />

– Disse vil vi jobbe videre med i<br />

industrivernorganisasjonene på hele<br />

Sotra. Vi skal i tillegg dele våre erfaringer<br />

med ØBR når deres evalueringsprosesser<br />

starter, sier Høydal.<br />

CCB brannbilen<br />

evakuerer fra<br />

området der et<br />

bolighus gikk opp<br />

i flammene. Bilen<br />

kjører ned på<br />

Vestsideveien.<br />

Foto Emil<br />

Breistein/BA<br />

34 <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong><br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong><br />

35


debriefing av personell. Etter noen<br />

hektiske dager var de første inne<br />

igjen den 9. juni til en obligatorisk<br />

gjennomgang av hendelsen. Mens<br />

dette pågikk, ble nytt personell kalt<br />

ut til ny innsats i forbindelse med<br />

oppblussing på Sotra.<br />

– Dette er helt spesielle situasjoner<br />

som vi sjelden kommer opp i. Vi<br />

trener på å støtte brannvesenet, men<br />

å komme så tett på brannen er helt<br />

uvanlig, og normalt sett ikke det vi er<br />

utrustet og trent for, sier fungerende<br />

distriktssjef Stein Morten Rønningen<br />

ILDKULER<br />

Vinden kom fra øst, vest, nord og sør<br />

forteller Rønningen.<br />

– Sotra-brannen kan sammenlignes<br />

med Lærdalsbrannen i 2019 ved at<br />

det tørre været og vinden gjorde at<br />

ildkulene for gjennom området og<br />

antente bygninger flere steder samtidig.<br />

lldkulene traff et hus, hoppet<br />

over det andre og traff det tredje.<br />

Heldigvis ble ikke flere hus rammet i<br />

denne brannen, selv om ilden spredte<br />

Et kaotisk inferno<br />

Vinden bråsnudde. Sivilforsvaret måtte evakuere<br />

raskt med en følelse av at de sprang for livet.<br />

Noe av det verste personellet vårt har opplevd<br />

sier fungerende distriktssjef i Hordaland<br />

Sivilforsvarsdistrikt, Stein Morten Rønningen.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde t.v. Stein Morten Rønningen,<br />

fungerende distriktssjef for Hordaland sivilforsvarsdistrikt og Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt. Foto Sivilforsvaret.<br />

Bilde t.h. Innsatsleder brann Jarl Hestad og Stein Morten Rønningen under en pressebrief med nødetatene ved Ågotnes<br />

brannstasjon i forbindelse med gressbrannen på Sotra Foto Terje Pedersen/NTB<br />

seg raskt i terrenget. Likhetstrekk<br />

med Lærdalsbrannen i 2019 var at<br />

det var uoversiktlig og vanskelig å få<br />

kontroll forklarer Rønningen.<br />

– Kastevindene sprer brannen raskt<br />

og uforutsigbart. Også i Lærdal skulle<br />

vi støtte brannmannskapene med<br />

vannforsyning til slanger og biler.<br />

Men slik som situasjonen var så<br />

måtte enkelte mannskap bistå med å<br />

avlaste brannkonstablene som stod i<br />

første rekke, forklarer Rønningen.<br />

– VI ER IKKE BRANN­<br />

KONSTABLER<br />

Sivilforsvarets oppgave i branninnsatser<br />

er ikke å være brannkonstabler,<br />

presiserer Rønningen.<br />

– Vi skal støtte brannvesenet med<br />

vannforsyning og vi skal bidra til at<br />

ulmebranner ikke får utvikle seg til<br />

nye branner ved hjelp av brannpisker<br />

og vann. At man kommer opp i mer<br />

alvorlige hendelser som på Sotra og i<br />

Lærdal skyldes uforutsigbare forhold<br />

som vær, terreng og type bebyggelse,<br />

uttaler Rønningen.<br />

Etter brannen dro Rønningen ut i<br />

terrenget for å se på skadene.<br />

– Jeg så hvor gresset var svart og<br />

hvor det var grønt. <strong>Brann</strong>en stoppet<br />

bare meter unna bebyggelsen. Det var<br />

nærme. Det kunne blitt en tragedie,<br />

mener han.<br />

VÆR FORBEREDT PÅ DET<br />

VERSTE<br />

Sivilforsvaret var raskt ute med<br />

– Vi trener på å være forberedt.<br />

Vi går alltid sammen med et<br />

brannlag. Men på Sotra snudde<br />

vinden i det vi holdt på å legge<br />

ut slanger for brannvesenet.<br />

Vi må være forberedt på at<br />

hverdags hendelser kan utvikle<br />

seg til noe større. Men hvor godt<br />

kan vi forberede oss på det? Det<br />

er vanskelig, sier Rønningen.<br />

SLO PÅ STORTROMMA<br />

– Etter hvert ble vi klar over at dette<br />

kom til å bli stort og vi hadde ikke<br />

annet valg enn å slå på "stortromma".<br />

Vi satte krisestab og kalte ut mer<br />

personell, sier Rønningen.<br />

En avdeling i Sivilforsvaret består av<br />

24 personer. Det gjør også en mobilforsterkningsenhet<br />

(MFE). Flere<br />

avdelinger var inne og rullerte på<br />

arbeidet. I løpet av akuttfasen frem<br />

til fredag formiddag var det opptil 70<br />

personer fra Sivilforsvaret inne for å<br />

bistå. En uke senere hadde totalt 260<br />

personer fra Sivilforsvaret hjulpet til<br />

på Sotra. Etterslukningsarbeidene<br />

pågikk til tirsdag kveld med brannvesenet,<br />

seks dager etter at brannen<br />

startet. I tillegg til Sivilforsvarets ressurser,<br />

hadde Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og beredskap (DSB)<br />

også en transportabel basestasjon for<br />

nødnett i beredskap ved et eventuelt<br />

brudd i nødkommunikasjonen.<br />

– Folka våre, fra Bergen og omegn,<br />

holdt på i alt fra 8-15 timer. De var<br />

på i to til tre dager før de ble avløst<br />

og dro hjem. I løpet av hendelsen<br />

fikk vi også hjelp av ansatte fra<br />

Sivilforsvaret i Sogn og Fjordane til å<br />

bistå i opprydding, tilbakestilling av<br />

materiell og å gjenopprette operativ<br />

evne i tilfelle nye/sammenfallende<br />

hendelser. Alt må vaskes og renses.<br />

så raskt som mulig dersom brannen<br />

blusser opp igjen, og vi hadde også<br />

avdelinger fra Rogaland som stod<br />

Sivilforsvaret går om bord i helikopter for etterslukningsarbeidet på Sotra Foto Sivilforsvaret.<br />

klare til å reise til Sotra for å hjelpe,<br />

forklarer Rønningen.<br />

EN TIL SYKEHUS<br />

En person fra Sivilforsvaret ble skadd<br />

under lyng- og skogbrannen på Sotra.<br />

En kvinne ble sendt til sykehus for<br />

sjekk og tilsyn etter at hun måtte<br />

evakuere og pustet inn en del røyk.<br />

– Hun jobbet sammen med brannvesenet<br />

for å koble sammen slanger<br />

for vannforsyning i terrenget, men så<br />

snudde alt fort. Vi hadde god kommunikasjon<br />

under hendelsen, med et<br />

godt samband med ledere ute i felt og<br />

krisestab, sier Rønningen.<br />

– Jeg var litt bekymret før jeg fikk<br />

klarhet i at det ikke var alvorlig.<br />

Heldigvis hadde vi ingen alvorlige<br />

skader, sier Rønningen.<br />

LEGGER SJELEN I ARBEIDET<br />

Han forklarer at Sivilforsvarets jobb<br />

er også å gå rundt i terrenget med<br />

river og være bladpiskere. De driver<br />

etterslukningsarbeid for brannvesenet<br />

og overvåker at brannen ikke<br />

blusser opp igjen.<br />

– Vi var så godt forberedt som vi<br />

bare kunne på jobben vi skulle gjøre.<br />

Vi trener mannskapene våre på de<br />

viktige tingene for å være operative<br />

og å gjennomføre innsatsene med<br />

størst mulig grad av sikkerhet for<br />

mannskapene De folkene vi har inne<br />

nå er veldig dedikerte. De er klar over<br />

at de er inne og skal gjøre en jobb, og<br />

de fleste legger sjelen sin inn i det og<br />

vil øve mer, sier Rønningen.<br />

Han understreker at det betyr mye<br />

at arbeidsgivere legger til rette og<br />

gir de som er med i Sivilforsvaret fri<br />

til å møte på øvelser og innsatser.<br />

Rønningen sier at du kan komme inn<br />

som 18 åring og er inne til du er 55<br />

år. Fritak fra øvelser kan det søkes<br />

om.<br />

Sivilforsvaret har arbeidsgiveransvar<br />

for de som er med og følger Arbeidsmiljøloven.<br />

VIL GJERNE ØVE MER MED<br />

INDUSTRIVERNET<br />

– Det er viktig at alle som skal stå<br />

sammen i innsats kjenner hverandre<br />

og er vant med å øve sammen. Før<br />

hadde vi noe som het øvingsutvalg.<br />

Politiet ledet disse. Da lagde vi en<br />

fire-årig øvingsplan med en årlig<br />

industrivernøvelse. Jeg var med på<br />

en fullskala øvelse inne på et fabrikkområde<br />

med en fiktiv eksplosjon. Det<br />

var veldig reellt. Jeg skulle gjerne<br />

hatt flere av disse øvelsene, sier<br />

Rønningen.<br />

36 37<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Equinor stilte med<br />

brannbiler og tilbud om<br />

husly for evakuerte<br />

Industrivernet til Equinor på Sture og Kollsnes<br />

bidro med to vanntankbiler til innsatsen med<br />

gress- og lyngbrannen på Sotra. Redningsstaben<br />

til Equinor var klare til å ta imot evakuerte.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Bjarte Hennø, Manager Operations<br />

Equinor Sture and Kollsnes. På Norsk er tittelen hans Driftssjef og Industrivernleder for Equinor på Sture og Kollsnes.<br />

Foto Equinor.<br />

Equinor Kollsnes stilte med to brannbiler til slukkearbeidet på Sotra. Vannkanonen spruter vann ut i terrenget både for å etterslukke og<br />

forebygge ny oppblussing av brannen fra Vestsideveien. Foto Emil Breistein/BA<br />

– Den informasjon vi har fått fra<br />

brannvesenet var at dette var avgjørende<br />

for å redde et hus fra å bli<br />

fanget i flammene. <strong>Brann</strong>mannskapene<br />

på plassen var uten tilgang<br />

på bil og større slukkemidler før<br />

vår brannbil ankom stedet og gikk<br />

direkte i innsats, sier Bjarte Hennø<br />

som er Driftssjef og Industrivernleder<br />

for Equinor sine anlegg på Sture og<br />

Kollsnes<br />

Han forklarer at industrivernet<br />

umiddelbart sendte en brannbil fra<br />

hvert anlegg når de fikk anmodning<br />

av bistand fra nødetatene. På dette<br />

tidspunktet var brannen allerede<br />

veldig omfattende og det var sårt<br />

trengte ressurser. Når brannbilene<br />

var overlevert måtte de hente tilbake<br />

sjåførene for å sikre egenberedskapen<br />

på anleggene.<br />

– Vi hadde dessverre ikke anledning<br />

til å stille med mannskaper denne<br />

gangen på grunn av driftsforstyrrelser<br />

på begge anleggene som vi måtte<br />

håndtere. Dette gjordet at vi måtte<br />

prioritere hvilken bistand og ressurser<br />

vi kunne stille med. Ved tilsvarende<br />

hendelser tidligere har vi bidratt<br />

både med biler og mannskaper, sier<br />

Hennø.<br />

KUNNE HUSE 160 EVAKUERTE<br />

Det var en god og regelmessig dialog<br />

mellom vår Incident Commander<br />

(stabsleder 2.linje), nødetatene og<br />

Øygarden Kommune om behov for<br />

assistanse og videre bidrag, forklarer<br />

Hennø.<br />

– Vi var selv proaktive og sjekket<br />

tidlig hvor mange rom vi hadde tilgjengelig<br />

i anleggsleiren for umiddelbar<br />

bruk, dersom det skulle bli behov<br />

for å ta hånd om evakuerte. Dette<br />

viste seg å være nyttig da kommunen<br />

senere på kvelden tok kontakt for å<br />

sjekke nettopp denne muligheten.<br />

Men etter en helhetsvurdering fra<br />

Kommunen så ble det ikke behov<br />

for slik bistand denne gangen da de<br />

hadde sikret kapasitet andre plasser i<br />

kommunen, legger Hennø til.<br />

Virksomheten kunne ha tatt imot 60<br />

personer til overnatting i anleggsleiren<br />

med en gang og hadde kapasitet<br />

til å ta imot totalt 160 personer for<br />

overnatting på kort varsel.<br />

Han understreker at dersom situasjonen<br />

hadde blitt ytterligere forverret<br />

og nødetatene hadde anmodet mer<br />

bistand ville Industrivernet i Equinor<br />

ha gjort tiltak for å følge opp dette så<br />

langt som praktisk mulig, eksempelvis<br />

med å kalle ut ekstra personell<br />

og sette opp en rotasjonsplan for<br />

innsatspersonell.<br />

– Den informasjon vi har<br />

fått fra brannvesenet var<br />

at dette var avgjørende<br />

for å redde et hus fra å<br />

bli fanget i flammene.<br />

38 39<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Samhandlingen<br />

er det viktigste<br />

Hundrevis av mennesker ble evakuert på<br />

Sotra. Grunnlaget for å lykkes ligger i dialog,<br />

og det lenge før ulykken inntreffer, mener<br />

beredskapssjef June Johannesen<br />

i Øygarden kommune.<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde June Johannesen, beredskapssjef i Øygarden kommune. Foto Øygarden kommune<br />

– Det viktigste er samhandlingen. Det<br />

å ha hatt en dialog med partene som<br />

skal fungere sammen i en krise. Det<br />

å kjenne de fra før. Det er viktig. Når<br />

krisen inntreffer må en ha mandat<br />

til å ta kjappe avgjørelser. En kan<br />

ikke ringe andre først for å be om<br />

lov til å få åpnet opp lokal idrettshall<br />

for evakuering av innbyggere. Det<br />

er ikke tid til det. Jeg ringte rett til<br />

vaktmesteren og ba ham låse opp. Du<br />

må kjenne rollen du skal ha i en krise<br />

og det mandatet du har. Innenfor det<br />

må du handle. Og det raskt, sier June<br />

Johannesen.<br />

Hun er beredskapssjef og leder for<br />

Stabseining tryggleik i Øygarden<br />

kommune.<br />

GODT TRENT KRISELEDELSE<br />

– Vi har sittet i kommunal kriseledelse,<br />

nærmest daglig, helt siden<br />

covid-19 starten så vi er drillet på å<br />

jobbe med kriser. Vi sendte ut den<br />

første tekstmeldingen til innbyggerne<br />

på et tidlig tidspunkt om at de<br />

måtte holde seg innendørs og ikke<br />

gå tur i terrenget der det brant. Det<br />

er et populært turområde, forklarer<br />

Johannesen.<br />

Deretter gikk det ut en serie med<br />

tekstmeldinger, blant annet at visse<br />

boligområder måtte evakueres til<br />

idrettshallen; Ågotneshallen, som<br />

ligger sentrumsnært.<br />

– Det som var fordelen med den er<br />

at mange kan gå dit. Det var et lite<br />

stykke å gå for de som bor litt unna,<br />

men ikke verre enn at de kan gå. Det<br />

var også mulighet til å kjøre dit og<br />

parkere. Politiet hadde ansvar for<br />

evakueringen. Det var mange politifolk<br />

ved Ågotneshallen som fikk dette<br />

til å gå godt. <strong>Brann</strong>vesen, Sivilforsvaret<br />

og Røde Kors bistod også, sier<br />

Johannesen.<br />

– Det viktigste er<br />

samhandlingen. Det<br />

å ha hatt en dialog<br />

med partene som skal<br />

fungere sammen i en<br />

krise. Det å kjenne de<br />

fra før. Det er viktig.<br />

Når krisen inntreffer<br />

må en ha mandat til å<br />

ta kjappe avgjørelser.<br />

ORDFØRER ETABLERTE<br />

KONTOR BLANT FOLKET<br />

Når en sitter inne i et rom og bare tar<br />

imot telefoner, og ikke har tid til å se<br />

på nyhetene i media, da vet en ikke<br />

hvordan det ser ut rundt seg, forklarer<br />

Johannsen.<br />

– Ordføreren dro til evakueringssenteret,<br />

Ågotneshallen. Han etablerte<br />

kontor der, for å være med innbyggerne,<br />

og holdt jevnlige pressebrief<br />

derfra. Jeg satt i kommunal kriseledelse<br />

sammen med politistasjonssjefen,<br />

og han hadde direkte kontakt<br />

med innsatsleder politi ute i felt. Jeg<br />

kunne da oppdatere ordføreren før<br />

hver pressebrief slik at han visste det<br />

siste vi jobbet med, sier Johannesen.<br />

Hun sier det er viktig å lytte til<br />

behovene folk har i en krise. Lytte<br />

og reagere. Hun sendte en kollega<br />

fra Stabseining tryggleik til Ågotnes<br />

brannstasjon for å ha øyne og ører på<br />

hva som skjedde der.<br />

Beredsskapssjef June Johannesen i forbindelse med planlegging av industrivernøvelse hos CCB.<br />

Hun gikk på toppen av en plattform virksomheten skulle øve på. Foto Øygarden kommune.<br />

– Jeg har vært leder for boligkontoret<br />

i kommunen. Det vil si de kommunale<br />

boligene og håndtering av<br />

startlån og bostøtte. Der møtte jeg<br />

mennesker i alle livsfaser. Det var<br />

mange kriser og de måtte håndteres.<br />

Jeg tror det hjalp meg til å forstå de<br />

mange behovene under brannen, sier<br />

Johannesen.<br />

Hun mener hun besvarte 99.9 prosent<br />

av alle telefonene hun mottok.<br />

Men hun sier hun prioriterte politi og<br />

brannvesen. I en liten pause mellom<br />

slagene dro hun og en kollega til<br />

Ågotneshallen for å se selv hvordan<br />

det var med de evakuerte. Hun sier<br />

det er mye å tenke på og anbefaler<br />

kommuner og virksomheter til å øve.<br />

RINGTE KOMMUNEN,<br />

TILBØD HJELP<br />

– Det som var fantastisk var at så<br />

mange tok kontakt med kommunen<br />

direkte. Butikker leverte drikke.<br />

Næringslivet, som Equinor, tok<br />

40 41<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


VELKOMMEN<br />

Gressbrann på Øygarden. Foto Bergen brannvesen.<br />

Tor-Atle Jakobsen Foto NSO<br />

Isabelle Berit Andreassen Anabtawi Foto Privat<br />

kontakt med kommunal kriseledelse<br />

og tilbød de evakuerte husly. Leirskolen<br />

Fjelly tilbød overnatting, noe<br />

som var perfekt for barnefamiliene<br />

da det er aktiviteter der for barna.<br />

Transportfirma tilbød oss busser og<br />

biler for å kjøre de evakuerte. Dette<br />

betyr så mye. Kommunal kriseledelse<br />

satt jo og planla hvordan vi skulle<br />

frakte beboerne fra et omsorgshjem<br />

om de måtte evakueres med bårer,<br />

sier Johannesen.<br />

Da hun var på vei til Ågotneshallen<br />

for å få inntrykk hvordan det var der,<br />

– Det å forstå at vi har<br />

industri i kommunen<br />

som har en egenberedskap,<br />

industrivernet,<br />

og som håndterer<br />

mye selv og er en<br />

ressurs for kommunen.<br />

kom hun bak en tankbil fra brannvesenet.<br />

– Den kom fra Radøy. Jeg tenkte<br />

kommer det folk helt fra Radøy for å<br />

hjelpe oss. Utrolig. Det varmet. Fra<br />

Ågotnes sentrum til Radøy er det<br />

godt over en time. Så mange kom for<br />

å bistå, sier Johannesen.<br />

FASTE MØTER MED<br />

INDUSTRIVERNET<br />

Hun understreker at det å kjenne de<br />

lokale forholdene som nødetatene,<br />

industrivernet og næringslivet betyr<br />

mye for å kunne håndtere en krise.<br />

– Jeg har faste møter med industrivernleder<br />

Daniel Ayala Høydal i<br />

virksomheten CCB. Det å forstå at<br />

vi har industri i kommunen som har<br />

en egenberedskap, industrivernet,<br />

og som håndterer mye selv og er en<br />

ressurs for kommunen. Vi utveksler<br />

informasjon. Jeg forteller om hva<br />

som skjer i Øygarden kommune. Vi<br />

blir kjent med hverandres ressurser,<br />

styrker og hvordan vi kan samarbeide,<br />

sier Johannesen.<br />

Hun understreker at hun snakker<br />

med industrivernet for å også få et<br />

annet perspektiv enn det kommunale.<br />

– Det er viktig å vite hvem en kan<br />

kontakte dersom det skjer noe, sier<br />

hun.<br />

HVA TRENGER DERE?<br />

Oppveksten på en øy, Austevoll,<br />

i havgapet med 170 innbyggere<br />

har preget Johannesen. Kriser ble<br />

håndtert i fellesskap. Faren hennes<br />

var kaptein, og hun vokste opp med å<br />

diskutere teamet beredskap, selv om<br />

det ikke het den gang.<br />

– Jeg er vant til å at alle stille opp og<br />

spør hva trenger du? Det gjorde folk<br />

her og. De ringte til kommunen og<br />

spurte, «Hva trenger dere?». Samhandling<br />

på tvers med mange er nøkkelen<br />

for å lykkes, sier Johannesen.<br />

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

er stolt av å presentere to nye<br />

med arbeidere som begynner denne<br />

høsten. De har med seg spennende<br />

erfaring og god bakgrunn inn i<br />

arbeidet med tilsyn, veiledning og<br />

kurs. Her kommer en veldig kort<br />

presentasjon, og flere av våre lesere<br />

vil kunne stifte nærmere bekjentskap<br />

med dem allerede i høst siden de<br />

umiddelbart blir med på tilsyn, kurs<br />

og møter som en del av opplæringen<br />

de får i Nærings livets sikkerhetsorganisasjon.<br />

Tor-Atle Jakobsen har erfaring fra<br />

NSOs to nye medarbeidere<br />

Tor-Atle Jakobsen og<br />

Isabelle Berit Andreassen Anabtawi<br />

helse som ambulansearbeider, paramedic<br />

og senere beredskapssjef i et<br />

helseforetak. Han har også bakgrunn<br />

fra brann og redning der han nå<br />

kommer fra stilling som konstituert<br />

avdelingsleder beredskap, men han<br />

startet som deltidsbrannmann, inkludert<br />

tjeneste som røyk- og kjemikaliedykker.<br />

Han har jobbet på Mongstad<br />

som beredskapsteknikker, konstituert<br />

avdelingsleder og fagleder beredskap<br />

og beredskapsingeniør. Han har også<br />

jobbet med dimensjonering av beredskap<br />

ved alle Avinors flyplasser.<br />

Isabelle Berit Andreassen Anabtawi<br />

har vært i marinen siden 2010, og har<br />

hatt tjeneste på fregatt før hun det<br />

siste året har jobbet med undervisning.<br />

Hun har gjennom tjenesten fått<br />

omfattende beredskapserfaring i et<br />

krevende miljø. Hun har hatt lederansvar<br />

og vært sentral i øvelsesplanlegging<br />

og leder på sine fagområder<br />

ved større internasjonale øvelser.<br />

Vi ønsker Tor-Atle og Isabelle<br />

velkommen som nye medarbeidere<br />

i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.<br />

42 43<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Verdien av øvelsen<br />

ligger i målene<br />

En god øvelse fordrer gode mål. Hva er<br />

hensikten med øvelsen? Hva ønsker vi å oppnå?<br />

Hvordan kan vi vite at målene ble oppnådd?<br />

Tekst Eva Jean Greenwood Ormerod, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Eva Jean Greenwood Ormerod Foto Samra Wit<br />

Øvelse hos Nortura Forus Foto Marie von Krogh<br />

S-M-A-R-T<br />

En velbrukt huskeregel for god<br />

utarbeidelse av mål er huskeregelen<br />

SMART.<br />

Dersom disse er vektlagt under<br />

arbeidet med å lage gode mål,<br />

vil det være lettere å sette<br />

konkrete og tydelige mål som<br />

er lette å følge opp i evalueringen.<br />

S-M-A-R-T<br />

SPESIFIKT:<br />

Unngå unødvendige elementer<br />

i øvelsen, spesifiser i målet hva<br />

som skal vektlegges<br />

MÅLBART:<br />

Det må være målbart slik at du<br />

vet om du har nådd målet.<br />

Forskrift om industrivern krever<br />

at virksomhetene har oversikt over<br />

deltakelse og eventuelle forbedringspunkter<br />

på øvelsesevalueringen.<br />

Dersom du ikke identifiserer forbedringspunkter<br />

etter endt øvelse, har<br />

du mest sannsynlig ikke gode nok<br />

mål i utgangspunktet. Øvelsens mål<br />

danner grunnlaget for god evaluering<br />

og derfor bør de være målbare.<br />

Evalueringen bør ha utgangspunkt<br />

i øvelsens hovedmål. Ved å ha gode<br />

forbedringspunkter fra gjennomførte<br />

øvelser, skaper man et enklere<br />

grunnlag for å finne tema og mål i<br />

neste øvelse.<br />

HVORFOR FØR HVORDAN<br />

En feil man ofte gjør ved planlegging<br />

av øvelser, er å planlegge scenario før<br />

man har utarbeidet mål med øvelsen.<br />

Målene skal styre innholdet i øvelsen<br />

og evalueringen i etterkant. Hvis<br />

innsatspersonellet knotet mye med<br />

sambandet under forrige øvelse, og<br />

dette tok mye tid, vil det kanskje være<br />

hensiktsmessig at neste øvelse har<br />

som hovedmål å gjøre innsatspersonellet<br />

trygge på bruk av sambandet.<br />

For å måle om øvelsen nådde dette<br />

hovedmålet, vil det være nyttig med<br />

delmål som sier noe om kriteriene<br />

for hva som skal til for at målet blir<br />

nådd. Disse delmålene kan være<br />

indikatorer som er målbare, eller som<br />

gir en beskrivelse av hva innsatspersonellet<br />

må levere for å sikre at målet<br />

blir nådd. Et slikt delmål kan være at<br />

innsatspersonellet skal vite hvilken<br />

kanal som er riktig å koble seg på.<br />

Et annet konkret delmål kan være at<br />

innsatspersonellet skal være tilgjengelig<br />

på riktig kanal innen forventet<br />

responstid på 3 minutter. For at disse<br />

delmålene skal være realistiske må<br />

man sørge for at alle faktisk vet hvordan<br />

man bytter kanal og kan det helt<br />

elementære i forkant. Kanskje bør<br />

øvelsen starte med en gjennomgang<br />

av dette.<br />

VIRKEMIDLER FOR GOD<br />

MÅLOPPNÅELSE<br />

Målene bør være godt kjent for deltakerne<br />

før gjennomføring av øvelsen.<br />

Tydelige mål bidrar til at øvelsen<br />

ledes i riktig retning. Er hensikten<br />

med øvelsen at innsatspersonellet<br />

skal bli bedre på sambandsbruk,<br />

vil det ikke være lurt å legge inn<br />

elemen ter med førstehjelp eller annet<br />

utstyrsbruk i samme øvelse. Det vil<br />

være større nytte av å konkretisere<br />

målene først, slik at øvelsen blir konkret<br />

og bidrar til å nå hovedmålet. Da<br />

vil man også erfare at evalueringen<br />

blir mer matnyttig.<br />

EVALUERINGEN ETTER<br />

ØVELSEN<br />

Som nevnt kreves det gode mål for å<br />

identifisere forbedringspunkter. For<br />

industrivernpliktige virksomheter<br />

kreves det opplysninger om hvem<br />

som deltok på øvelsen og eventuelle<br />

forbedringstiltak i evalueringen i<br />

etterkant av øvelsen. Ved evaluering<br />

av øvelsen bør hovedmålet «innsatspersonellet<br />

skal bli trygge på bruk av<br />

samband» være i fokus når erfaringer<br />

og tanker blir delt av den enkelte.<br />

Kanskje valgte dere å gjennomføre<br />

øvelsen tre ganger, hvor innsatspersonellet<br />

på første forsøk koblet<br />

seg på feil kanal, eller flere brukte<br />

over tre minutter på å være tilgjengelig<br />

over radio, men på tredje forsøk<br />

nådde de delmålene.<br />

– Målene bør være<br />

godt kjent for deltakerne<br />

før gjennomføring<br />

av øvelsen.<br />

Tydelige mål bidrar<br />

til at øvelsen ledes<br />

i riktig retning.<br />

Kanskje dukket det opp flere svakheter<br />

under øvelsen, som at innsatspersonellet<br />

ikke var komfortable med<br />

å snakke på radio, eller at noen av<br />

radioene ikke var ladet. Kan du tenke<br />

deg noen fremtidige øvelsesmål til<br />

neste øvelse ut ifra disse svak hetene?<br />

ATTRAKTIVT/<br />

AKSEPTERBART:<br />

Det må være motivasjon bak<br />

målene, og man må være villig<br />

til å oppnå dem.<br />

REALISTISK:<br />

Det må være mulig å nå målet,<br />

og være realistisk i forhold<br />

til for eksempel nåværende<br />

kompetansenivå til innsatspersonell.<br />

TIDFESTET:<br />

Målene må kunne nås innen en<br />

viss tid.<br />

44 45<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


NY TRUSSELRAPPORT FRA NORSK SENTER<br />

FOR INFORMASJONSSIKRING.<br />

De viktigste digitale truslene i <strong>2021</strong><br />

Foto Unsplash<br />

Lammende løsepengevirus, ødeleggende<br />

verdikjedeangrep, altfor<br />

vanlige kontokapringer og utspekulert<br />

økonomisk svindel. Det er de<br />

viktigste digitale truslene for norske<br />

virksomheter ifølge en rapport fra<br />

Norsk senter for informasjonssikring<br />

(NorSIS).<br />

24. mars la NorSIS frem rapporten<br />

«Trusler og Trender <strong>2021</strong>» på<br />

et gratis cybersikkerhetsseminar<br />

sammen med blant SMB Norge og<br />

Næringslivets <strong>Sikkerhet</strong>sråd (NSR).<br />

– Vi vet at ulike digitale angrep<br />

rammer små og store norske virksomheter<br />

nærmest daglig. Dessverre<br />

er det mange som ikke prater høyt<br />

om at dette skjer. Det gjør at svindlerne<br />

kan bruke de samme metodene<br />

om igjen og om igjen. Derfor er ikke<br />

truslene vi løfter frem i vår rapport<br />

nye, men vi ser likevel at mange av<br />

dem har blitt langt større og mer<br />

utspekulerte. Det skyldes blant annet<br />

hjemmekontor og den annerledesheten<br />

som preger manges tilværelse<br />

om dagen, sier administrerende<br />

direktør Lars Henrik Gundersen i<br />

NorSIS.<br />

HALVPARTEN USIKRE OM DE<br />

HAR REGLER FOR SIKKERT<br />

FJERNARBEID<br />

Ifølge en representativ undersøkelse<br />

som NSR og NorSIS presenterte på<br />

seminaret, oppga nesten halvparten<br />

av de som jobber på hjemmekontor<br />

(47 prosent) at de ikke fått informasjon<br />

av sin arbeidsgiver om hvilke<br />

regler og rutiner som gjelder for<br />

digital sikkerhet på kontoret hjemme.<br />

– Det er skremmende høye tall når vi<br />

vet hvor mange nye digitale utfordringer<br />

den enkelte ansatte opplever<br />

hjemme alene foran pc-en. Det viser<br />

også at det er et stort behov for en<br />

rapport som Trusler og trender. Den<br />

oppsummerer de største truslene<br />

for arbeidstakerne både hjemme<br />

og på kontoret, og gir også råd om<br />

hvilke regler og rutiner man må<br />

følge, sier administrerende direktør<br />

i Næringslivets <strong>Sikkerhet</strong>sråd, Odin<br />

DETTE ER ÅRETS VIKTIGSTE DIGITALE TRUSLER:<br />

• LØSEPENGEVIRUS.<br />

Med et par klikk og nedlasting av<br />

et ukjent vedlegg i en e-post, en<br />

Facebook-post eller en SMS kan hele<br />

virksomhetens IT-system bli lammet<br />

og kryptert.<br />

• KONTOKAPRING.<br />

Bruker du eller noen andre i din<br />

virksomhet enkle passord for å logge<br />

inn på jobbtjenester? Det kan gjøre<br />

dere sårbare for angrep som kan få<br />

store økonomiske konsekvenser for<br />

hele arbeidsplassen.<br />

• VERDIKJEDEANGREP.<br />

Din virksomhet kan rammes av et<br />

angrep på en av dine kunder, leverandører<br />

eller samarbeidspartnere.<br />

Eller du blir angrepet som et ledd i et<br />

angrep på en av dine samarbeidspartnere.<br />

Det kan få enorme konsekvenser<br />

for virksomhetens omdømme.<br />

Ifølge NSM er det sannsynlig at angrep<br />

på leverandørkjeder vil øke i Norge.<br />

• SVINDEL.<br />

Nettsvindel er fortsatt en stor trussel<br />

for små og mellomstore bedrifter.<br />

Dette er en type angrep der lav innsats<br />

kan gi angriperne stor uttelling. Det<br />

kan dreie seg om alt fra phishing og<br />

direktørsvindel, falske nettbutikker og<br />

falske nettprofiler til falske fakturaer.<br />

Johannessen.<br />

RELATIVT LETT Å REDUSERE<br />

RISIKOEN FOR DIGITALE<br />

ANGREP<br />

Gundersen i NorSIS håper flest<br />

mulig virksomheter tar seg tid til<br />

å lese gjennom den korte og lett<br />

tilgjengelige rapporten. Det vil hjelpe<br />

virksomheter å bli bedre forberedt på<br />

de digitale angrepene som rammer<br />

stadig flere.<br />

– Det er viktig å understreke at<br />

konsekvensene av slike angrep kan<br />

være ødeleggende. Samtidig er det<br />

relativt lett å redusere risikoen for at<br />

det skjer betraktelig. Følger virksomhetene<br />

rådene i denne rapporten,<br />

står de langt bedre rustet til å møte<br />

de digitale truslene som garantert vil<br />

treffe dem før eller senere.<br />

Du finner rapporten på<br />

norsis.no.<br />

DETTE ER DE TRE VIKTIGSTE<br />

TIL TAKENE FOR Å UNNGÅ DISSE<br />

TRUSLENE:<br />

• SIKKERHETSKOPIER SÅ OFTE<br />

SOM MULIG. Hele 47 prosent av<br />

nordmenn sikkerhetskopierer data<br />

som er viktig for dem privat sjeldnere<br />

enn hver måned<br />

• OPPDATER ALLE SYSTEMER<br />

OG PROGRAMMER JEVNLIG.<br />

1 av 5 nordmenn har ingen rutiner<br />

for å oppdatere<br />

• BRUK TOTRINNSPÅLOGGING<br />

ALLE STEDER DU KAN. 53 prosent<br />

av alle nordmenn bruker totrinnspålogging<br />

der det er mulig.<br />

Foto Norges Bank<br />

Ny timesats<br />

for øvelser<br />

• Det er fastsatt ny timesats for godtgjøring av industrivernøvelser<br />

utenom arbeidstid.<br />

• Det finnes ingen retningslinjer eller etablert praksis for<br />

honorar til dem som er med i industrivernet, men LO<br />

og NHO har inngått en avtale som sikrer industrivernpersonellet<br />

godtgjøring for deltakelse i øvelser.<br />

• Blir man ikke enige om andre vilkår innen bedriften, er<br />

denne avtalen forpliktende for NHOs medlemsbedrifter<br />

med tariffavtale:<br />

For alle øvelser i arbeidstiden utlønnes<br />

personellet med sin vanlige timefortjeneste.<br />

For de akkordlønnede legges gjennomsnittsfortjenesten<br />

for de siste 4 uker til grunn.<br />

For alle øvelser utenfor arbeidstid utlønnes<br />

personellet etter en sats som fastsettes hvert år<br />

av NHO og LO.<br />

• Fra 1. april <strong>2021</strong> er satsen kr. 218,27 per time.<br />

Faksimile Politiet<br />

Politiets første<br />

trussel vurdering:<br />

Venter økning av<br />

data innbrudd med<br />

løsepengekrav<br />

For første gang legger politiet frem en<br />

egen trusselvurdering som forteller hvordan<br />

kriminalitetsbildet ser ut og utvikler<br />

seg i Norge.<br />

– I denne åpne trusselvurderingen tar<br />

vi for oss et utvalg av kriminalitetstrusler.<br />

Disse er valgt ut både på grunn av<br />

alvorlighet og fordi politiet vurderer at<br />

utviklingen er negativ. Dette er første<br />

gang etter politireformen at politiet utarbeider<br />

en åpen trusselvurdering, og vi<br />

planlegger å gjøre dette hvert år, skriver<br />

politidirektør Benedicte Bjørnland i forordet<br />

på trusselvurderingen.<br />

De trekker blant annet frem datainnbrudd<br />

med løsepengevirus som en stor<br />

trussel.<br />

– Det er meget sannsynlig at det vil bli<br />

gjennomført flere vellykkede datainnbrudd<br />

med løsepengevirus mot norske<br />

virksomheter. Dette ses i sammenheng<br />

med en jevn økning i antallet hendelser<br />

de siste årene og mulig het for høy profitt.<br />

Det er videre mulig at virksomheter med<br />

samfunnskritiske funksjoner vil bli utsatt<br />

for vellykkede datainnbrudd.<br />

46 47<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Avfallsanlegg<br />

mangler oversikt<br />

over brannrisiko<br />

Avfallsanleggene må minske faren<br />

for brann og etablere bedre systemer<br />

for å begrense miljøkonsekvensene<br />

av branner.<br />

Tekst Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap<br />

Foto Oslo kommune, <strong>Brann</strong>- og redningsetaten.<br />

Det viser et landsdekkende tilsyn<br />

med brannsikkerhet ved norske<br />

avfallsanlegg som ble gjennomført<br />

høsten 2020. Kontrollene omfattet<br />

også hvordan anleggene begrenser<br />

miljøskadene hvis ulykken først er<br />

ute. Det skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og beredskap (DSB)<br />

på sine nettsider.<br />

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et<br />

betydelig antall branner og branntilløp<br />

de siste årene. I perioden fra 1.<br />

januar 2016 til 4. mars <strong>2021</strong> er det<br />

registrert 228 branner i norske avfallsanlegg.<br />

Antageligvis har det i tillegg<br />

vært en rekke branntilløp, som ikke<br />

vises i statistikken.<br />

SAMARBEIDER OM Å<br />

REDUSERE BRANNER<br />

Miljødirektoratet og DSB har tilrettelagt<br />

for aksjonen. <strong>Brann</strong>- og<br />

redningsvesen og statsforvaltere har<br />

til sammen gjennomført tilsyn på 145<br />

avfallsanlegg.<br />

– Vi har over tid sett at det har vært<br />

mange branner og branntilløp i<br />

avfallsanlegg. Denne tilsynsaksjonen<br />

avdekket at 70 av de kontrollerte<br />

avfallsanleggene hadde ett eller flere<br />

alvorlige brudd, sier direktør Elisabeth<br />

S. Aarsæther i DSB.<br />

Kontroll med det brannforebyggende<br />

arbeidet har vært sentralt i tilsynsaksjonen,<br />

og resultatene viser at det er<br />

et stort forbedringspotensial når det<br />

gjelder brann- og miljørisikovurderinger.<br />

• 50 anlegg hadde mangler i sine<br />

brannrisikoanalyser.<br />

• 45 anlegg kunne ikke redegjøre for<br />

hvilke konsekvenser en eventuell<br />

brann ville ha for naboer til anlegget.<br />

• Mange hadde vesentlige mangler i<br />

opplæringsplanene innen forebygging<br />

av brann og slukkeberedskap.<br />

– Vi forventer at eierne av avfallsanleggene<br />

øker brannsikkerheten og<br />

forbedrer internkontrollen, slik at det<br />

blir færre branner og branntilløp, sier<br />

Aarsæther.<br />

KAN SKADE MILJØET<br />

Avfallsanleggene tar imot forskjellige<br />

typer og mengder avfall. Lagring og<br />

behandling foregår på ulike måter.<br />

Risikoen for brann vil derfor variere<br />

fra anlegg til anlegg.<br />

<strong>Brann</strong>slukking i avfallsanlegg er<br />

svært krevende og kan ta mange<br />

dager. <strong>Brann</strong>ene kan gi utslipp av<br />

giftig røyk, og langvarig slukkeinnsats<br />

kan føre til utslipp av brannskum og<br />

slukkevann som forurenser miljøet.<br />

Tilsynet viste at åtte av ti kontrollerte<br />

avfallsanlegg mangler gode nok<br />

systemer for å begrense miljøkonsekvensene<br />

av branner.<br />

– Aksjonen har avdekket at anleggene<br />

har liten oversikt over mulige<br />

miljøkonsekvenser av brann ved<br />

deres anlegg og at de mangler tiltak<br />

for å begrense eventuelle skader av en<br />

brann. <strong>Brann</strong> i et avfallsanlegg kan ha<br />

store konsekvenser for både mennesker<br />

og miljøet nær anlegget, sier Ellen<br />

Hambro, direktør for Miljødirektoratet.<br />

OPPFØLGING AV TILSYN S­<br />

AKSJONEN<br />

<strong>Brann</strong>- og redningsvesen og statsforvaltere<br />

følger opp avfallsanleggenes<br />

regelbrudd lokalt. DSB vil vurdere<br />

endringer i forskriftene og veilede<br />

brann- og redningsvesenet i forståelsen<br />

av regelverket. Miljødirektoratet<br />

skal på sin side vurdere om det er<br />

behov for endringer av krav som stilles<br />

i tillatelsene til anleggene.<br />

Miljødirektoratet og DSB anbefaler<br />

også at bransjeorganisasjonene bidrar<br />

til veiledning og kompetanseheving<br />

overfor avfallsanleggene.<br />

ANTALL BRANNER I AVFALLSANLEGG I PERIODEN<br />

1. JANUAR 2016 – 4. MARS <strong>2021</strong>:<br />

• Viken: 45<br />

• Vestfold og Telemark: 28<br />

• Oslo: 27<br />

• Innlandet: 22<br />

• Agder: 18<br />

• Møre og Romsdal: 16<br />

• Nordland: 16<br />

• Trøndelag: 16<br />

• Troms og Finnmark: 15<br />

• Vestland: 14<br />

• Rogaland: 11<br />

48 49<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


NSOs kurs<br />

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon tilbyr kurs innenfor<br />

industrivernforskriften, øvelsesplanlegging,<br />

simulert katastrofe (SIMKAT ®) og førstehjelp.<br />

For påmelding, oppdaterte kursdatoer og mer informasjon, se våre nettsider: www.nso.no<br />

Industrivernforskriften<br />

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte<br />

industrivernet. Industrivernleder og eventuelt nestleder, men også andre med<br />

oppgaver i virksomhetens HMS-arbeid og beredskap, kan skaffe seg grunnleggende<br />

kvalifikasjoner gjennom kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene».<br />

DATO TID STED<br />

Førstehjelpskurs<br />

NSO tilbyr et praktisk rettet kurs i førstehjelp som gir trening i å håndtere alvorlige<br />

personskader under veiledning fra instruktører med erfaring fra ambulansetjeneste.<br />

De profesjonelle markørene sminkes på en svært realistisk måte.<br />

For mer informasjon ta kontakt med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

på telefon: +47 90 100 333 eller epost: kurs@nso.no<br />

7. - 8. september <strong>2021</strong><br />

Kl. 09:00 - 17:00<br />

Kl. 08:30 - 15:00<br />

Scandic Lillestrøm,<br />

Lillestrøm<br />

Kurs i øvelsesplanlegging<br />

29. - 30. september <strong>2021</strong><br />

2. - 3. november <strong>2021</strong><br />

Kl. 09:00 - 17:00<br />

Kl. 08:30 - 15:00<br />

Kl. 09:00 - 17:00<br />

Kl. 08:30 - 15:00<br />

Thon Hotell Maritim,<br />

Stavanger<br />

Scandic Nidelven,<br />

Trondheim<br />

Representanter fra industrien får opplæring i å planlegge, gjennomføre og evaluere<br />

øvelser i virksomheten i henhold til relevante og anerkjente øvingsveiledere. Å planlegge<br />

og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring. I dette<br />

kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av<br />

ulike øvelsesformer. Kurset arrangeres av Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet<br />

og beredskap (NUSB) . Les mer og meld deg på: www.nusb.no<br />

DATO TID STED<br />

9. - 10. november <strong>2021</strong><br />

Kl. 09:00 - 17:00<br />

Kl. 08:30 - 15:00<br />

Hotel Norge by Scandic,<br />

Bergen<br />

30. november <strong>2021</strong> Hele dagen NUSB<br />

1. desember <strong>2021</strong> Hele dagen NUSB<br />

SIMKAT ®<br />

Intensivgrunnkurs i risiko- og sårbarhetsanalyse<br />

SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir<br />

• kompetanse til å organisere en redningsstab<br />

• trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested<br />

• øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab<br />

Kurset er lagt opp slik at deltagerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.<br />

NSO tilbyr SIMKAT ® både som to- og tre-dagers kurs.<br />

DATO TID STED<br />

19. - 20. oktober Hele dagen Thon Hotel Vettre, Asker<br />

16. - 18. november Hele dagen Thon Hotell Vettre, Asker<br />

Kurset gir deg en innføring i planlegging og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser for<br />

å bedre motstå uønskede hendelser i din virksomhet. Kurset arrangeres av Nasjonalt<br />

utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB). (kurset holdes<br />

digitalt!) Se www.nusb.no<br />

DATO TID STED<br />

21. september <strong>2021</strong> Hele dagen Digitalt<br />

Ta kontakt med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon om du har spørsmål til kursene<br />

våre på telefon: +47 90 100 333 eller epost: kurs@nso.no<br />

www.nso.no<br />

50 51<br />

<strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong> <strong>Sikkerhet</strong> 02/<strong>2021</strong>


Hold av datoene<br />

Industrivern-<br />

KONFERANSEN<br />

<strong>2021</strong><br />

Thon Hotell<br />

Arena Lillestrøm<br />

7. – 8. desember<br />

<strong>2021</strong><br />

Møt kollegaer<br />

– lær<br />

beredskap

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!